I North State Bouw gem. ziekenhuis wordt mogelijk nog veel duurder Politie-bureau wordt toch op huidige plaats verbouwd Architect ging uit van onjuiste loon-berekening En gaf pas veel later toelichting T eleurstellende prestaties bij voortzetting toernooi Zaalhandbal Wilton-dames verliezen van koploper Hygiea 2 Gemeenteraad in t ootje genomen „Schiedam' mist kans op titel Loods valt van touwladder - ondanks de vele oppositie - Grote fracties verdeeld op dit punt Kapitein voer te dicht onderwal Koeriersters opruiming ^udruMff "^ïètonne If» Micro-korfbal :2?f,s3 SVC-heren I haalt de eerste overwinning Reële lonen Kostenstijging Hoger tarief Neem het er even van - steek 'n NORTH STATE opü In ijskoude Waterweg Nieuw materiaal voor gemeente Burgerlijke stand Woningbouw in Kethel Oppositie Putdeksel sprong los Frituurpan viel om Reserveband gestolen Aanrijdingen Eerste klasse libre Kan niet groter GEVALLEN Werner midden in de kisten SCHIEDAM .-.DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS riffJSD AG 29 JANUARI 1963 (Advertentie I.M.J Moeten WIJ U nog Iets vertellen Cver deze bekende Rouleau- druk cretonne? Etri gezellig decoratief gordijn Pitteen leuk dessin, van soepele Jrpreil! geweven. En die prachtige Rouleau-druk cretonne, uk de serie van 2.85 Pkoopt' U morgen voor minder dan de halve prijs. - Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van de2e prach tige Rouleau-druk cretonne, in een bijzonder mooie kleurcom- n tirade, V per meter voor 7 iti. of tehrlft. bat, itfnÈ '5 ^f-OlEDAM, dinsdag In de derde fjicnde van de Zuid-Hollandse microkorf- balcompetitie heeft „Schiedam" de kans in de 3e klasse D te worden voor- ■abIJ laten gaan. Dg Roodzwarten presteer- o;n koploper Hoogvliet een 23 gnedcrlaag toe te brengen, maar tegen outsider.Actief 2 gingen zij met 57 ten ijnaer. Daardoor werd Hoogvliet tenslot te toch kampioen. De eindstand van de competitie luidt als volgt: Hoogvliet 8 5 •De;Spartaan 2 Ons Huis 2 2 2 23—15 12 1 2 28—23 11 2 2 18—12 10 3 2 18—16 - 6 18—20 4 2 6 0—21 vSi?™ lefid ip. deze ronde twee neder lagen. Van Blauw Wit '51 werd op het nippertje met 12 verloren en van Ro- «nfaurg 3 De _jeugd van Schie, aan verlcor met 21 van Rozenburg J, met dezelfde cijfers van Over- Volleybal c u. 9AM' dinsdag. De teamg van _öCniedamaa Volleybal Club hebben erom voor prima resultaten gezorgd. J«naakte voor het eerst In deze ®UÜ® het zoet der overwinning. Na Jjederloag en negen gcHJkc spelen -vierde de Schiedammers met 3—1 ■aet Rotterdamse Z.V.C. Na een «öde strfjd gal de grotere routine «e S.V.C.-ers de doorslag. De resul- Waren: 15—13, 15—10, 13—15 en ~es 2, nog steeds ongeslagen, won Bnd met 30 van Sportclub Hitle- g 1, vla de zetstanden 15—5,15—10 1 Dames 3 behaalde een fraai ge- 1 (2—2) tegen het sterke Wico 1 13—15. 15—12 en 11—15. -- 3 tenslotte zorgde voor de volle t. Van Juliana 3 en van MaccabI 1 met 30 gewonnen, zodat' ook n 3 nog ongeslagen is. De overige 5 Waren vrij. ekersdienst: Apotheek Rembrandt, "mbrandtlaan 5. "k Museum, 10 en 17 uur, 's zon- .5 12 tot 17 uur: „Spiegel aan de nd'1, historische kostuums. BIOSCOPEN s. 2 en 8 uur: „El Cid". ele, 2 en 8 uur: „Tussen kogels en maten". DrVEBSEN te, 8 uur: Sin geïkw artier film. 8 uur: Mercurius film. SCHIEDAM, dinsdag. „"Wfj zijn In het ootje genomen", brachten enkele raads leden de algemene gevoelens onder (scherpe) woorden, toen van de gemeenteraad gisteravond «n aanvullend krediet van 4O0.WO,— gevraagd werd (dat uiteindfJ*-: ook verleend Is) voor de eerste fase ln de bouw van het nieuwe gemeenteziekenhuis, ztfnde de paalfunderlng en de onderbouw. „Een hoogst onbevredigende gang van zaken", heeft burgemeester mr. J. W. Peek grif moeten toegeven, En toen enkele raadsleden verontrust vroegen, nu de geraamde kosten van de onderbouw reeds met ruim twintig procent z(Jn overschreden, hoeveel dan wel de uiteindelijke bouw kosten van het ziekenhuis op zestien miljoen gulden geraamd zouden moeten gaan bedragen, gaf burgemeester Reek ten antwoord: „Dat zou Ik zelf ook wel graag willen weten!" Dit algemene gevoel van onbehagen werd echter niet zozeer veroorzaakt door het feit dat de raming van de architect is overschreden, al was het met een fora bedrag, maar vooral doordat op het allerlaatste moment pas Is gebleken, dat architect G. Westerhout uit Den Haag, dlc de leiding heeft van het voorbereidende werk voor de bouw, was uitgegaan van verkeerde gegevens en verzuimd had daarvan mededeling te doen aan het gemeentebestuur, aanvullende krediet de voor de hand lig gende conclusie getrokken, dat het werk ook gegund zou worden (op 9 februari) aan de N.V. Kuypers te Schiedam. Daarin vond hij een bevestiging voor zijn inder tijd aangevoerde bezwaar, om de aanbe steding onderhands en op uitnodiging te doen plaats hebben. Want de firma Kuy pers was eigenlijk out-sider geweest in de lijst van capabele aannemersbedrijvc/: met ervaring op het gebied van ziekenhns- bouw en pas op suggestie van Gemeente werken op de lijst van aangezochte aan nemers geplaatst. Zal deze Schiedamse firma nu ook de bovenbouw verzorgen? Dat wilde burgemeester Peek liever later nog eens bekijken. By de begroting, die door de architect In juli 1061 was ingediend, waren de kos ten van de onderbouw, de eerste fase dus, geraamd op 1.788.5GO,—B(j de op 9 jan. 1953 gehouden inschrijving op die onder bouw, M'as de N.V. Kuypers te Schiedam als laagste Inschrijver met een bedrag S 2.190.700,— tilt de bus gekomen. Een overschrijding dus met ƒ391.148,—Het college van b, en w. heeft toen direct aan de architect (die ons indertijd desge vraagd persoonlijk verklaarde, dat h(] de inschriivings-bedragen „meegevallen" •ond) gevraagd door welke oorzaken het erschit tussen het oorspronkelijk ge raamde bedrag en het ingeschreven be drag ontstaan zou zijn. Na herhaaldelijk aandringen heeft de architect er pas vrij dag 'jj. (en de raadsleden kregen er pas gisteravond vlak voor- de vergadering be richt van) een verklaring voor gegeven. Daarbij bleek, dat er een overschrijding van f 133.000,was ontstaan door een wij ziging in de paalfundering, enz., zulks naar aanleiding van een nader ingesteld bodemonderzoek. Daarvan was wel mede deling gedaan in de commissie voor het ziekenhuis, echter zonder vermelding van de meerdere kosten. Deze zijn dus pas vrijdag j.l. aan het college bekend ge worden. Dat schrok van de omvang van deze meerkosten. Maar de raadsleden schrokken nog meer, toen uit een toellchtlngsstaal bleek dat de Post lonen niet <182.682,— bedroeg, maar f 658.873,—. dus 17G.191,meer of 36)5 fó.' „De architect was in 1061 uitge gaan van de officiële lonen, zonder de reële lonen in aanmerking te nemen," ver telde burgemeester Peek ter toelichting. „Dat Is onaanvaardbaar," verklaarde het raadslid B. E. Collé, die zelf In het bouw vak zit, „Als die architect geen vreemde ling in Jeruzalem is. dan moet h|} weien dat de reële lonen vijfentwintig a dertig procent hoger' liggen dan de officiële." „Daar heeft de architect ook naar ons ge voel rekening mee moeten houden," ver klaarde burgemeester Peek, die zelf zich ontstemd toonde over de voorlichting van de zyde van de architect, „Deze architect schijnt de normale weg niét te kunnen of te willen bewandelen. Wij zullen bijzondere maatregelen moeten nemen om te voorkomen, dat we nog maals voor zulke verrassingen komen te staan," verklaarde burgemeester Peek, die overigens wél grote waardering had voor de bekwame wijze waarop de architect verder het werk had geleid. „Dergelijke ontsporingen moeten stellig voorkomen worden," had mr. H. B. En gelsman tevoren al geëist. Als de basis in de berekening al fout Is door het verkeerd ramen van de lonen, dan zal dit zeker doorwerken in de raming van de bouw kosten van het gehele gebouw. Wat gaat het ziekenhuis dan uiteindelijk kosten? Ook de heer J. J". Houtman (WD) had zich dat laatste al angstig afgevraagd. Mr. J. B. Schueler (KVP) legde er zelfs nog een schepje bovenop. In 1958 waren de bouwkosten geraamd op ƒ11 miljoen en In 1981 al op f 16 miljoen. Waarbjj dan nog gezegd werd, dat met een staging van drie procent rekening gehouden moet worden. Doch deze stijging Is nu al, alleen voor de onderbouw, bijna bereikt. Waar gaan We naar toe op deze manier? Want de kosten voor de onderbouw zijn maw elf procent van de totale kosten. De heren B. E. Collé (CPN) en P. Meyer (PvdA), belden uit het bouwvak komend, sprongen meteen op de cijfers en de laat- Ste Wilde ook graag weten, waar het ver schik van 106229,.tussen de verhoogde raming van de architect en het ingeschre ven bedrag dan wel lag. Maar daar had de architect geen toelichting op gegeven en burgemeester Peek wist het ook niet. Er waren wel meer duistere punten in de toelichting op de gewijzigde begroting, Burgemeester Peek kon ook niet zeggen of en In hoeverre de fout ln de bereke- nlng van de kosten b(j de onderbouw zou doorwerken In de kosten van de boven- bouw maar bli vreesde, dat dit wel het geval'zou zijn. Dat zou dan weer tot con sequentie hebben, dat de verpleegprijzen, die in 1961 globaal en voorzichtig op dertig gulden per dag waren geschat, ook •weer hoger zouden moeten worden. De heer Collé had uit de grootte van het (Advertentie 1.AT.) (V*n onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, maandag. Gistermorgen om half twaalf Is de I' ncnloods J. v, d, Bovenkamp bü het boord gaan van de Duitse kustvaarder „Loumlilicn" van de touwladder gegleden en in het ijskoude water van de Nieuwe Waterweg terecht gekomen. De loods wilde bij Hoek van Holland overstappen op de afhaalboot. Hij gleed uit doordat de touwladder glad was van het ijs. De bemanning van de Loumüllen wierp hem een reddingsboei toe, maar deze miste zijn doel door de 2ware eb- stroom. De afhaalboot met schipper Klein zette de achtervolging in en slaagde er in de drenkeling uit het water te halen. In het loodsgobouw aan de Berghaven kreeg hij droge kleren en kon hij weer wat op verhaal komen. SCHIEDAM, dinsdag, De gemeente raad heeft gisteravond de goedkeuring ge hecht aan het aanschaffen van een auto matische zand- en zoutstroolcr, die slechts door één man behoeft te worden bediend. In dc praktijk is al bewezen dat met zo'n machine de stroolwerkzaamheden worden versneld cn doeltreffender uitgevoerd. Deze nieuwe machine voor de Reinigings dienst komt op 5.850 tc staan. Ook ten. behoeve van de Plantsoenen dienst zal nieuw materiaal aangeschaft worden ter waarde van ƒ28.600. Dit zijn dan drie sehaftwagens, twee toilet-wa gens, twee schuilhutten, een driedelige maaiset, een Gravely-maaimachine, een dubbele kattekop-porap, een hak- en freesmachine, een kettingzaag met motor- aandrijving en een centrifugaalpomp. GEBOREN: Carlo, z. v. C. Farina en T. E. Neeleman; Frank, z. v, P. J. BUI en G. Tupker; Bertus, z. v. B. Kapoen en 3. M. L. de Groot; Hilda J„ d, v. C. G. Hoogwerf en E. S. Melein. OVERLEDEN: P. de Kok, 81 jr.; M. Kooijman, 87 jr. SCHIEDAM, dinsdag. De Gemeente raad heeft de goedkeuring gehecht aan de verkoop van een perceel grond aan. de westzijde van de Laan van Spaland, groot ca, 600 m2, aan de heer G. P. A. van Wieringen, voor de bouw van een wo ning. De prijs is bepaald op 45 per tn2 voor de eerste 200 m2 en ƒ20 per m2; voor de rest. SCHIEDAM, dinsdag Het Hoofdbu reau van Politie zal toch op de lmïdige plaats aan de Lange Nieuwstraat ver bouwd cn uitgebreid worden. Zo heeft de Gemeenteraad van Schiedam gister avond na hernieuwde en zéér uitvoerige discussies besloten met 21 stemmen véór en 15 stemmen tegen. Want er waren, evenals op de voorgaande vergadering van 17 december 1982, toen het voorstel voor het verlenen van een krediet van S 600,000 voor de eerste fase van de ver bouwing aangehouden werd, zeer vele raadsleden die grote bezwaren hadden te gen het handhaven van het Hoofdbureau op die oude plaats. Het opvallende was daarb|j dat alleen de fractie Prot. Schie dam geheel vóór was (zoals de kleine fractie van de WD en de communist eensgezind tégen waren) cn dat de grote fracties van de PvdA en de KVP blerbU inwendig verdeeld waren. Burgemeester mr. J. \V, Peek, die zich niet goed voelde en zijn voorstel ook op vrfl matte wQze verdedigde, zal zo het plan, dat hij als hoofd van de - politie zeer urgent acht, nog dii Jaar in uitvoering kunnen doen komen. Ook do bezwaren tegen het plan wer den overigens op vrije lauwe wüze (ver geleken tenminste met de debatten van vorig keer) nogmaals naar voren ge bracht, Veel nieuwe argumenten tegen zijn dan ook niet aangevoerd. Het voor naamste bezwaar van de opposanten gold ook nu weer de plaats van liet Hoofd bureau, de bestendiging van de huidige toestand dus. Mr. H. B. Engelsman leidde de meer derheid in de PvdA-fractie die, zonder enig enthousiasme overigens, het voorstel zou steunen. Hij had voaral grote bezwa-1 ren tegen de wijze, waarop het voorstel was voorbereid. Het plan was wei in ver schillende raadscommissies ter sprake ge komen. maar alleen voor enkele facetten. Geen enkele commissie had zich kunnen uitspreken over de mérites van het plan als geheel en dat voelde spreker aan als een leemte. Hij stelde dan ook voor een vaste commissie in het leven te roepen, die zich bezig zou houden met de grote bouwplannen van de gemeente. Dit voor stel kreeg overigens niet de volhartige steun van de andere fracties, die kenne lijk de kat uit de boom wilden kijken, en de zaak nog eens wilden overwegen. Ver der wilde mr. Engelsman graag weten of de autoriteiten die het verbouwings plan in 1959 roet hun deskundigheid had den gedekt, dit ook nu nog deden. Wat burg. Peek beaamde. voorspelde de heer lïoutman, die verder zeven argumenten aanvoerde tegen hand having van de huidige plaats. Het nieuwe politiebureau zal een ongemakkelijk lang gerekte vorm krijgen; er z(jn geen uit breid in gsm ogeHJkhedcn In de toekomst; de bestaande garage, die gehandhaafd wordt en maar iets vergroot, is nu al veel te klein; er is onvoldoende parkeer-rulm- te voorhanden In de Lange Nieuwstraat; het huidige pand beeft een gevaarlijke daar onoverzichtelijke uitrit; boaw in fa sen is kostbaar evenals een verbouwing van een oud-herenhuis. Verder vond spre ker het maar onzin dat het politiebureau dicht bij de industrieën ln het zuidelijke stadsdeel zou moeten liggen, omdat de politie daar veel aandacht aan zou moe ten besteden. "Waarom krijgt do brandweer wél een nieuwe kazerne en is dit niet nodig voor de politie? De heer Houtman brak i der een lans voor het vestigen van het politie-bureau aan de St. Annazuster- straat, waar B. en W. juist zoveel bezwa ren tegen hebben. Het ligt daar mooi centraal, vlakbp het nieuwe Stadhuis, met brede uitvalswegen en zal daar bovendien van alle kanten bereikbaar zijn, wat aan de Lange Nieuwstraat niet het geval kan zijn. De heer Simons vond het maar belache. lijk dat het politiebureau gevestigd zal worden op een terrein van ca. 1809 m2, wat hij veel te krap vond. In VI aar din gen heeft het hoofdbureau 5.750 m2 ruim te en In Dordrecht 5.156 m2. Voor die rui mere opzet In die plaatsen moet toch een rede» z(Jn? De huidige garage ls hu al te klein, wat moet dat worden b(j een ver dere mechanisatie van de poIUIe-laak? B. cn W, zien geen voordeel in een concen tratie van politie met brandweer en even tueel de GG en GD In één gebouw maar in Rotterdams nieuwste voorstad ln de Pr. Alexanderpolder, komt die concen tratie wél. De heer B. E, Collé had snel uitgere kend dat de bouw van het politiebureau per m2 veel duurder zal worden dan die van het ziekenhuis. Waarvoor is dat no dig? Ook hij gaf de voorkeur aan de bouw aan de St, Annazusterstraat. Maar do heer P. J. Beekman vond, dat waar dc raad in 3951 al akkoord was gegaan met de verbouwing aan de L. Nieuwstraat, deze raad niet meer kon terugkrabbelen. SCHIEDAM, dinsdag De bestelauto van de heer G. J. B. reed gisteravond op de Dam over een putdeksel dat door de wegverzakklng omhoog was gekomen. Het deksel sprong bfj het overrijden los en beschadigde de auto ernstig. SCHIEDAM, dinsdag Bij het patat bakken viel gisteravond de frituurpan in restaurant Bellefleur aan de Appelmarkt om. De kokende olie stroomde over de hand van kelner R. van der H. uit Rot terdam. In het Gemeenteziekenhuis werd hij. verbonden. SCHIEDAM, dinsdag De reserveband van de scooter van de heer L. B. die ge< durende een maand onder een afdak op het niet afgesloten terrein aan de Emrha- straat stond is gisteren gestolen. De band vertegenwoordigt een waarde van ƒ70,-. Raad voor Scheepvaart: (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag De raad voor de scheepvaart acht de kapitein van het m,s- „Prinses Mar griet" schuldig aan het stoten van het schip voor de kust by begin van de Engelse oostkust. De kapitein heeft het schip tydens de proef vaart op 15 juni 1961 te dicht onder de wal laten varen. - H \-V. De betrokkene was van mening dicht onder de wal te moeten komen om nauw keurige metingen te doen. Deze ziens wijze is volgens de raad, die schriftelijk uitspraak heeft gedaan, echter onjuist. Tijdens het incident was het schip- ei- gendom van de werf de Merwede, Het zou na de proefvaart worden overgedra gen aan de Oranje Lijn Zeetransport N.V. in Rotterdam. De ..Prinses Margriet" meet 9335 brt. Na het on&cïük, toen het schip in dok ging, is gebleken, dat vier platen van do huid onder de brug -waren gedeukt. Het is niet bekend waarop het schip is gestoten. Aangenomen moet worden dat het-de bo dem heeft geraakt, ':v; SCHIEDAM, dinsdag Door onbeken de oorzaak reed gistermiddag de vracht wagen bestuurd door chauffeur G. J, W. op de Korce Singelstraat tegen de Stil staande auto van de firma Van der B. De geparkeerde auto "werd ernstig bescha digd. Op de Mathenesserdyk werd giste ren de stilstaande auto van de heer J. S, waarschijnlijk door twee andere voer tuigen geramd. Ook deze auto werd ern stig beschadigd. De daders zijn onbekend. Burg. Peek gaf toe dat de voorberei ding van het voorstel wat onbevredigend was verlopen, maar dat kwam omdat B. en W. meende dat nu voortgebouwd kon worden op een eerder genomen principe besluit en dat een summiere toelichting voldoende zou zijn geweest. Daarom voel de hij wel iets voor het voorstel van mr. Engelsman ter instelling van een vaste commissie voor bouwwerken, zulks als .veiligheidsklep". De leiders van de oppositie werden zo drs. J, J, Houtman (WD) en dra. J, H. Simons, die dc minderheid in de PvdA- fraotie vertegenwoordigde. „\V|j zulten later apUt hebben van deze verbouwing", SCHIEDAM, dinsdag, ln de zaal handbal competitie zijn de DWS-dames op de één na laatste plaats terecht gekomen. De beslissing ls gevallen dat zij do wed strijd tegen Swift, waarvoor z(j niet op gekomen z^n, met 5—0 verloren hebben en zondagavond verloren z(j bovendien met 28 van WLC/DES. Het ls een zeer slechte wedstrijd geworden, waarbij al leen de actieve Henny Opschoor een vol doende kon halen. Voor de rust speelden de WLC/DES-dames een aardige partij en kwamen met 1—4 voor. te staan. Het eerste tegenpunt kwam vau Toos Salarie en Henny Opschoor voegde er één punt aan toe. De Wilton-dames hebben, het tegen koploper Hygiea 2 lang niet makkelijk gehad, toch hebben de Schiedammers nog redelijk goed partij gegeven in deze strijd die met 2—4 werd verloren. Bij de rust was het ai 0—2 en vlak daarna zelfs 0—3. Toen kwam Wilton eindelijk in het goede spel en mede door het stuwende werk van A. Verhoekx-de Groot kon Franclen de Raay tegenscoren, DInie Boer-de Keizer maakte er nog 2—3 v«n en hoe wel Wilton nog gevaarlijk bleef aanval len, was het Hygiea die inschoot. 24. De heren van Wilton hebben revanche genomen van de in Poeldijk geleden'ne derlaag, door met 1410 van rk HVL uit Leidschendani te winnen. Huib v. d. Lugt maakte in de eerste minuut 20, al werd het tweede punt niet direct gezien door de scheidsrechter. Jo Foneke en Huib v. d. Lugt maakten' 4—1 en Wilton kon met sterk spel bij de rust met S-7 voor blijven. Daarna werd het spel harder en de overigens goed leidende scheidsrechter Aubert had moeite a"e touwtjes strak te houden. De stand werd 10—9, maar Wil ton zag het gevaar aankomen en met een hevig offensief werd de eindstand 1410 bereikt. Daarmee blijft Wilton op de tweede plaats met 2 punten achterstand. Verder stelde h(j uitdrukkelijk vast, dat waar het politiebureau ook gebouwd of verbouwd zou worden het beslist niet groter zou zijn. Want door het Rijk die grootte tot op een m3 nauwkeurig vastgesteld. Evenals de bouwsom overi gens, De omstreden garage was net vol doende groot Voor het huidige autopark; voor de bouw van een grotere zou vast geen goedkeuring verleend worden. Een zwaarwegend argument was ook flat elke w(jzlglng van de plannen een oponthoud van 5 a fi Jaar bij de uitvoering zou ge ven en bovendien de kost zou doen stp- gen. B]j een verplaatsing naar de 'sGra- velnndseweg bU.de Provenlersbrug zou den de hoge grondkosten een onoverko melijk bezwaar worden. ïn een vestiging aan de St: Amrnzusterstraat kon burg. Peek echt geen heil zien, evenmin als in een concentratie van diensten, want daar voor zon een groot terrein nodig z(jn dat er eenvoudig niet meer is. De verhuizing van de brandweerkazerne naar een plaats achter het Zakkend rage rahuis je geeft al moeilijkheden genoeg, omdat de brand weerlieden dan mee moeten verhuizen, wat alleen kan omdat in Nleuwland wo ningen vóór hen beschikbaar komen. „Dit is echt het best-mogelijke plan om de politie aan een betere behuizing te hel pen. WÜ zullen er geen spijt van hebben," verklaarde burg. Peek, die bij de stem ming de meerderheid van de raad op zijn hand bleek te hebben gekregen. SCHIEDAM, dinsdag Vanmorgen kwam op het beijzelde voetpad van de Hoogstraat mej. G. O. ten vaL 2ij brak haar linkerenkel en werd door de GG en GD naar het Gemeenteziekenhuis ver voerd waar zij werd opgenomen. Op het afgaande voetpad van de Rotter- damsedijk achter het benzinepompsta tion kwam gistermiddag mevrouw F. N. ter M.-van D. te vallen. Zij brak haar rechterpols en werd door de GG en GD het gemeenteziekenhuis gebracht. (Van een ou-zer verslaggevers) VLAARDJNGEN, dinsdag Hoe ver schillend dc resultaten van dezelfde bil jarters vaak z(jn, kan men ln vrijwel elk toernooi opmerken. Zo ook in het maan dagavond In Do Griffioen voortgezette toernooi om het eerste klasse Hbre kam pioenschap. Vorige week konden we tal van hoofdklasse-partygemiddelden regis treren. Gisteravond'daarentegen kwamen de deelnemers niet tot grote prestaties. Hekman vormde de enige uitzondering. Het begin van de ontmoeting Hekman- Van Duikeren was niet veelbelovend. Se ries van 53 en 35 van Hekman ïn zijn zevende en achtste beurt gaven 2ijn ge middelde een ander gezicht. Hij nam daarmee ook ruim afstand van Van Dui keren, die helemaal geen kans meer zag het ontstane verschil te overbruggen. Kooy had aanvankelijk tegen Van der Lee steeds de leiding. Na 20 beurten met 132—74, na 30 met 159—102. In deze slech te partij begon v. d. Lee op dat moment z(jn achterstand langzaam weg te v ken. Tenslotte won v. d. Lee, die Kooy in de 49e beurt passeerde, ln de 53e beurt. Tot aan de vijftiende beurt "bleven Dijkshoorn en Groeneveld dicht bij el kaar, Met kleine series nam de Maasslui- zer in deze rustige partijdaarna een voorsprong, die hij niet meer uit handen gaf. Met een ingespeelde v. a. Does moet iedere tegenstander rekening houden. Dat ondervond gisteravond v. d. Maarel. Van af de tiende beurt had v. d. Does in. deze partij steeds de leiding, die na 33 beurten zelfs 44 caramboles bedroeg. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. Op het zaalvoetbaltoernooi in 's-Graven2ande bleek, dat ook by het voetballen ïn veï- lingh allen gevaar aanwezig is voor de deelnemers. In de wedstrijd VFC—Sport vereniging kwam een hoog opgetaste sta pel veilingkisten naar beneden. VFC-er Werner van der Meer was degene, die zich plotseling omgeven zag door kisten. Gelukkig liep alles goed af en kon men. na het veld ontruimd tc hebben, de wed strijd weer voortzetten. Wel knabbelde Van Gendt tegen Oost- veen tegen het einde van de partij nog een flink aantal caramboles van zijn ach terstand af, maar niet voldoende om Oostveen van de verdiende zege af te houden, Van Duikeren won tenslotte in 42 beur ten van Dijkshoorn. De uitslagen waren; Hekman 200 26 53 7.69 Van Duikeren - 92 26 14 3.54 v. d. Lee 200 53 22 3.77 Kooy 192 53 26 ,3.62 Groeneveld 200 33 29 6.06 Dijkshoorn 154 33 31 4.63 v. d. Does 200 33 29 6.05 v. d. Maarel 155 33 22 4.72 Oostveen 200 36 35 5.56 v,.Gendt 185 36 31 1 5.14 v. Duikeren- 200 42 23 4.85 Dijkshoorn 195 42 22 3.73 U kijkt.. -U;vergelijkt :U koopt bij

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1