24 jaar na eerste officiële concert: VIERDEN VOLWASSEN JUBILEUM Voortgezette strijd om behoud van de vis Rampschip nog steeds niet gekanteld Mensen beschermen tegen „beunhazerij"5 Met Jonas5' bepaalt de Filmkring de richting Oprichter J. Keyzer aanwezig ■AGENDA; Deken v.d. Boog overgeplaatst Drs. Zwakhals hoofd bedrijfs- econ. dienst Morgen nieuwe poging. Trio inbrekers in hoger beroep Het Voetlicht speelt „Angst om de liefde" en valt van glijbaan urgerlijke Stand Pastoor F. B. J. Boelrijk opvol. ger Ter inzage op Stadhuis In vijvers van Beatrix-park D Vv S-S por Ld ag met Pasen Tuinhuisje uitgebrand Hitlerisme neemt af in Duitsland SCHOONENBERG HOORTOESTELLEN NU ZIEKENF0NDSVERGGED1NG VOOR DE KANTONRECHTER Meer medewerking is hard nodig Wie heeft iets verloren DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS tfl.NPKRPAG 31 JAMJAR] 963 SCHIEDAM, donderdag x>e Alge mene Schiedamse Toneelvereniging„hei Voetlicht" zal op zaterdag 2 februari een uitvoering geven van het toneelstuk „Angst om de liefde". De voorstelling wordt in gebouw Irene gehouden en be gint om 3 uur. -.'(Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag. „We lebben nu het stadium der volwas- luiheid bereikt. Voor een zeer iroot gedeelte is dat te danken aan iy zei gisteravond hoofdinspecteur cA, d. Haagen, de voorzitter van let zilveren Schiedamsch Politie Ünziek Gezelschap, tot de leden en jonateurs van het korps, die op de "Jjabileumavond de zaal van Musis Sacrum geheel vulden. „Maar ook m de komende jaren zullen wij uw jteun en hulp nodig blyven heb- jen.";: Speciale dank zegde de heer Van der Baaie/i de heer M. Jürilleman, die nu en- Iele jat611 a's dirigent aan het muziek korps verbonden is. „Niemand weet als u koe moeilijk het is het peil en de goede na<m van hel korps te handhaven. Was het SPMG een paar jaar geleden nog üfjatiënt (toen o.a- dringend behoefte aan «n nieuw Instrumentarium was), nu ver- koert het ir. een goede muzikale gezond heid", zo» voorzitter Var. der Haagen. Als jaoi bood hij de dirigent .een tweetal pammofoonplaten namens het gezelschap Niet alleen de muzikale leiding werd Gisteravond met waarderende woorden en beschenken naar voren gehaald. De heer LBriUeman en de heer-M, J. Franssen, mu- :zdkant van het SPMG. huldigden hun --Voorzitter. Mevrouw Van der Haagen "telde met haar man in de bloemenhulde, t; Eenbijzonder welkomstwoo rd richtte voorzitter Van der Haagen tot dc heer J. Keyzer. Deze nu gepensionneerde politie- nun was 25 jaar geleden een van de vier s»otgevers tot het oprichten van het mu- ?rekkorps. Samen met Jac. Schoei. H. Soelcrs en B. van Noort negeerde hij alle am te voeren moeilijkheden slechte ^vier korpsleden bcsi>eeldtn een instru ment en trommelde nog een stuk of >n belangstellende collega's op. zodat op 2 december 1937 Schiedam. evenals al cn- •jctle andere steden, een eigen Pclitiemu- ;rekkorps kreeg. f- Nb 24 jaar geleden, op 2 december 19S8 ï^wffd o.l.v. dirigent B. Verwec! het eerste concert gegeven, net als nu in Musis SSierum. Dat was de viering van - het "«n]*rie bestaan. Toen werd' medewer king verleend door de Orkestvereniging Eendracht en de Schiedamse humorist Jan Brouwer. M M 1951 leidde de heer Verweer het iSPAfG. Het korps, dat na de oorlog pas =joed kon gaan draaien, sleepte op ver- jicheidcne concoursen goede prijzen in do Ëvacht In 1D48 werd het eerste m Roo- Aendaal, zowel in de muziek- als in de imarsafdeling. Een hoogtepunt was het "défilé voor de koninklijke familie in 1949. De heer Verweel werd na zijn vertrek jaar Canada opgevolgd door de heer-M. dc Graaff. Tijdens zijn muzikaal leider- Tschap voerde deze vroegere kapelmeester 'pan dc Prins' Bernhardkapel de taptoe op (Prinsjesdag in. In 1955 werd het diri geerstokje overgenomen door de huidige dirigent, de heerM. Brilleman. Onder zijn leiding werden steeds betere resultaten ieboekt. Het jubileumconcert van gisteravond Aas inderdaad een bewijs dat het Schie damsch Politie Muziek Gezelschap de [kinderschoenen volledig ontwassen is. jDnder leiding van dirigent M. Brilleman Ixerd het programma (natuurlijk) geopend jjnet de Feestmars van J. B. v. d. Glas. ■La Rosière du Village en The Return, ■met een solo voor tuba door de brigadier 'IP. van Biezen, 'die ook optreedt alsdiri- van 'de politieband „De Optimisten", Vertegenwoordigden het zachte melodieuze gedeelte. Vlot en pittig klonken Delaware 8a het arrangement van Pi Scheffer én |<en selectie van de musical Old Chelsea. Een staande ovatie oogsten de muzikale «politiemannen, voor. het' programmage- jdeelte, waarin zowel het SPMG als de .Jamboers optraden. Na de pauze voerde het toncelgezel- hap Alberdingk Thijm het luchtige blij- >el „Liefde om de ijskast" op. Onder ^egie van Jac. van Haasteren worden de ircrwikkelingen om een jonkheer en ene (De Jonker tot een happy-end gevoerd. Bet trio „The Mixers" strooide daarna klanken ju. het rond om de avond met Wn geanimeerd bal te kunnen laten be duiten. CHIEDam;, donderdag. De negenja- e Freek de Rooy uit de Potgieterstraat de gistermiddag met twee vriend- zin de speeltuin in het Prinses Bea- pepark. Halverwege de glijbaan wilde eek gaan staan, maar viel. Vriendjes den hem naar huis brengen, maar on- iv/eg zakte hij in elkaar. Door de.GG GD werd de jongen naar de Dr. No- chtïng gebracht, waar een hersen- udding werd geconstateerd. BOREN; Johannes M., z.v. T. Krom- oek en P. Droog, OVERLEDEN: W. Sterrenberg, 58 jr., _4gen. van B. van der Spoel: B. Scholte. r; H. Snikkers, 87 jr; M- C. van Ipc- ..,64 jr., weduwe van.K, Winkel; D. van .Kooi, 66 jr.,' echtg.-van C. van Hou- "gen; a, j. Klootwijk, CO ]r; M. van 31 jr; D, Deijl, 76 jr, ;U»ek«rsdlenst: Apotheek Rembrandt. Rembranütlaan 5. elUk Museum, 10 tot 17 uur, zon dags 12 tot 17 uur; „Spiegel aan de wand", historische kostuums. BIOSCOPEN i«, 2 uur: ,X1 Cid". opole, 8 uur: Op het altaar der liefde. DIVERSEN 8 uur: .Wilton Fijenoord fees telijke bijeenkomst, huldiging jubi larissen. SCHIEDAM, donderdag- Deken A. F. J. van der Boog, pastoor van de parochie van St. Liduina en deken van het deke naat Sebiedam (waaronder ook Vlaardin- gen en Maassluis behoren), is met ingang van 1 februari benoemd tot deken van Zoeterwoude. Hij zal als pastoor en deken worden opgevolgd door pastoor F. P, J. Boelrijk «ft Delft. Deken v. d. Boog die in juni 1960 deken van Schiedam werd als opvolger van de ken R. J. Reynen, werd in 1911 te Leiden geboren en in 1936 tot priester gewijd. Hij was kapelaan in Limmen, De Kwakel en Oegstgeest en werd in. 1944 hoogleraar in de natuurfilosofie en wijsgerige biolo gie aan het Philosophicurn te Warmond. Als voorstander van de oecumenische ge dachte heeft hij contact gezocht met de reformatorische predikanten in Schiedam, •waaruit c.a. de gezamenlijk gehouden Be- zïnningsweek in 1951 is voortgekomen. Pastoor Boelrijk werd in 1907 geboren en in. 1931 tot priester gewijd. Hij was werkzaam in Den Burg, Bennebroek, Ber gen, Gouda, Den Haag en laatstelijk in Delft, waar hij rector was van de Sint HippolytU5-Stichting. Hij was ook de „bouw-pastoor" van de nieuwe kerk in Delft-West en. tevens van enkele scholen en een parochiehuis. SCHIEDAM, donderdag Vanaf heden is gedurende 14 dagen voor een ieder ter Gemeente-secretarie afd, Alg. Zaken Grote Markt ter lezing neergelegd en al daar verkrijgbaar gesteld de Rekening Gemeentelijke Gasvoorziening Zuid-Hol land over 1S51 en de Begroting Gemeen lelijke Gasvoorziening Zuid-Holland voor Een slachtoffer van de langdurige vorst. De jonnen heeft dese dode vis aanpetrofjen in de sinael bij de Stad- Uou.dersI aan. SCHIEDAM, don derdag Met de be noeming door de Ge meenteraad van drs. J. Zwakhals tot hoofd van de nog op Ic richten bedrüfs-eco- nomlsche dienst van de gemeente Schie dam, Is deze sleulel- positie in de reorga nisatie van de ge meentelijke diensten vervuld, Hij zal als eerste laak krijgen deze dienst op poten te zetten cri verder uit te bouwen. Uit dis cussies in de Gemeenteraad is wel geble ken dat dit een zware taak zal zijn, zo dat het moeilijk was een geschikte per soon voor deze functie-te vinden. Drs. J, Zwakhals is thans bedrijfseco noom bij de hoofddirectie van de PTT en als inspecteur meer speciaal belast met de zaken betreffende de girodienst en de Postspaarbank. Hij is 49 jaar oud. woont in Botterdam en maakt deel uit van de PvdA-fractie in de Rotterdamse Gemeen teraad. Daar hü voorlopig in Je Maas stad blijft wonen, zal hij het raadslid maatschap aanhouden. De heer Zwakhals vervult voorts ver schillende bestuursfuncties in vereni gingen en organen op politiek, maatschap pelijk en bestuurlijk terrein. Zijn publi- katies op economisch gebied hebben de aandacht op hem gevestigd, als kandidaat voor de functie waarin hij nu benoemd SCHIEDAM, donderdag De handbal- ver. DWS organiseert op tweede paasdag, 15 april, een sportdag op dc eigen terrei-, nen aan de Oudedijk. Op die dag zullen naast .handbal- ook andere wedstrijden wórden gespeeld, zoals honkbal, «en voet balwedstrijd zowel voor heren als dames, een voorzichtige rugby-wedstrijd en ver der touwtrekken,- hoogspringen, enz. Alle senior-leden, donateurs en junioren boven 15 jaar kunnen meedoen. SCHIEDAM, donderdag. ln het tuin huisje van de heer A. J. achter de Spoor- baarrstraat, brak gistermiddag brand uit. De brandweer trachtte bet vuur te be strijden, maar kon toch niet voorkomen dat bet hele huisje uitbrandde. De heer J. was niet verzekerd. De brand is waarschijnlijk door een aantal, jongens gesticht. (Advertentie f.M.) HOEK VAN HOLLAND, donderdag. Het zit met de berging van het Zweedse rampschip ,;Thuntank 7" niet mee. De po gingen om het schip, dat in de ertshaven van Europoort ligt, te kantelen, zijn nu uitgesteld tot morgen. De drijvende bok „Simson" is vertrokken en zijn plaats worden ingenomen duor de .«Kolossus" en „De Arend", twee bokken dus. Behalve om het middenschip zullen nu ook stroppen worden aangebracht om het achtergchip. Tot nu toe is dit niet gebeurt, omdat er risico bestaat, dat bij hel kante len het dekhuis van het achterschip wordt beschadigd. Maar het blijkt onmogelijk om het schip alleen met stroppen om het middenschip ie kantelen. NEW YORK, woensdag (AP) De sympathie die de We-stdultsers voor Adolf Hitler koesteren, is ill 1962 kleiner gewor den, maar bet aantal Duitsers dat positief anti-nazi Is. vertoont eveneens een achter uitgang-. Dit zegt dr. Robinson, weten schappelijk medewerker van het Joodse wereldcongres, In eon rapport zegt hij. dal bij etm en quête in 1962 gebleken is, dat slechts 3 procent van bet Duitse volk voor „een man als Hitleri' zou stemmen, maar dat BI procent dat beslist niet zou doen. 16 pro cent wist het niet. In 1961 sprak nog 5 procent- vrio de Westduitsers zich vóór een man als Hitler uit, mnar in dat jaar was 86 procent uit gesproken anti-Hitier. De blijvende invloeden van het hitleris me blijken uit de recente stichting van de Wereldunie van nationaal-soeialistcn, on der leiding van de Brit Colin Jordan cn de Amerikaan George Rockwell, en uit de erkenning van het geestelijke leider schap van Hitier," aldus dr Robinson. Tijdens de tentoonstelling „Water en wegen" in het Historisch Museum tot 24 maart zal het museum op donderdag avonden van 19 tot 22 uur zijn geopend. rpLlNK klem onder het spoorweg- JT viaduct aan de Blaak kwam van nacht een Duitse tankauto uit Essen te zitten. Het achterste gedeelte van de dubbele tank raaktu muurvast cn gaf de rijdende zicare wagen een hevige schokDe 25-jarige bijrijder 11. K. Schulz uit Essen sloep door die 'scluik met zijn hoofd tegen dc voorruit en werd gewond aan zijn kin. Hij werd overgebracht naar het Bergwegsieken- huis, uwer hij na behandeling kon heengaan. Het viaduct toerei bescha digd. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG, woensdag-. Voor h.et Haagse gerechtshof diende vanmorgen de beroepen van de 32-jarige Haagse machi nebankwerker T. II. van A, de 21-jarlge Haagse schoorsteenveger J. 3. J. en de 31- jarlge Rotterdamse havenarbeider II. 3. G. tegen de vonnissen van respectievelijk, vier. vier er» drie jaar gevangenisstraf waartoe de Rotterdamse rechtbank hen wegens diefstallen en inbraken bad ver oordeeld. Gezamenlijk had het trio inbraken ge pleegd bij een Rotterdamse radiozaak <5 juni), bij een technisch bureau aan de Rijswijkseweg (4 mei) en bij een bank ir» Leidschendam (24 mei). Van A. en J. had den bovendien onder andere inbraken ir» een kledingmagazijn in de Wagenstraat (18 mei) en in een woning aan de Paul Kriigerlaan (3 februari) bekend. Beiden hadden reeds zes veroordelingen achter de rug. H. J. G. reeds vier. De raadsman van Van A. ach'de het vonnis nietig en vroeg onmiddellijke in vrijheidstelling, hetgeen na raadkamer werd afgewezen. De raadsman van .1- vond de strafmaat tc hoog en voerde ten gunste van zijn'cliënt aan dat hij slechts door werkeloosheid weer op het slechte pad was gekomen. En dat hij getoond had onder strenge leiding goed te kunnen wer ken. -....•■. De raadsman van G- tenslotte betoog de dat de Rotterdamse rechtbank te wei nig rekening had gehouden met dc leef tijdenvan verdachten. Voor jonge mensen is de tijd langer dan voor oudere mensen. Ook hij vroeg vermindering van straf. Uitspraak 13 februari. Rotterdam: WALENBURGERWEG 26-28 PLEIN WEG 230-232 SCHIEDAM, donderdag Het is een wat verdrietige zaak voor de bestuurs leden van de Hengelsportvereniging „Schiedam en Omstreken", maar z(j wor den in hun verwoede strijd om het be houd van de vis, vrij aardig in. de steek gelaten door de rond 1600 leden van deze vereniging. Twee weken geleden hebben wij een oproep van dit bestuur opgeno men, waarin medewerking wordt gevraagd om de wakken, die ln het (js op de vijvers van het Prinses Beatrlxpark rijn geslagen om de vis tenminste enige lucht te ver schaffen, ook open te houden. Maar de medewerking Is niet groot gebleken. Er hebben zich in totaal vijf hengelaar! gemeld en die zijn dan ook prompt inge schakeld bij het koude en zware werk op de vijvers. Doch toen de lichte dooi zater- dag inviel was dat weer voorbij en sinds- dien staan de bestuursleden weer alleen. Een vrijwel onhoudbare toestand voor het bestuur. Vandaar nogmaals een opwek king om toch een handle te helpen en de vissen uit de grote nood te halen. Nog z(jn er geen dode vissen waarge nomen In de vijvers van het Pr, Beatrix- park en de heer C. Faasse beeft goede hoop dat deze vis ook behouden kan blij ven, mits er Iets aan gedaan wordt. Het ijs Ls op vele plaatsen 35^-i cm dik en het is geen doen om daarin nieuwe wakken te hakken. Het is al moeilijk genoeg om de bestaande open te houden. Dit werk moeten de werkers 's avonds na hun gc- ■one dagtaak doen, maar b(j de strenge vorst kwam het maar al te vaak voor dat een opengestoten gat aan hel eind van de ronde door het park weer dicht zat. Daarom zou het zo prettig: zijn wanneer er mannen te vinden waren, die het open- hakken overdag wilden doen. Want dat heeft meer effect dan *s avonds. Maar de man die overdag kwam kijken en graag wilde helpen, kan toch beter eerst contact opnemen met het bestuur van de henge laarsvereniging, want nu moe3t hij onver- richterzake weer afdruipen omdat er geen gereedschap aanwezig was. Ook de gemeentelijke plantsoendienst werkt hard mee, met het openhakken van wakken en het plaatsen van bossen stro, doch de rest moeten de hengelaars zelf wel doen, wil de vele duizenden guldens gekost hebbende uitgezette pootvis niet verloren gaan. En er zijn toch zeker wel hengelaars, die „uitgevroren" zijn en over- dag tijd hebben. ln het oude deel van Kethel, over de Schiedamseweg zijn de sloten geheel be vroren, zodat de kans dat de vissen deze vorst hebben overleefd, maar gering- js. Over de singels en vijvers in de stad hoeft dan niet meer gepraat te worden. Er I» geen onderzoek naar ingesteld, maar de verwachtingen zijn zeer laag. SCHIEDAM, donderdag. „Beunhaze rij In het algemeen Js al een kwalijke zaak. maar dat is het zeker als het de me dische wetenschappen betreft," zei de wnd.-substituut-officler van justitie bij het kantongerecht te Schiedam, nr. H. Franken, woensdag in zün requisitoir. Bij verstek stond terecht de Rotterdamse (andiechnlker W. A. die onbevoegd de geneeskunde heeft uitgeoefend In Schie dam. Op 26 mei en 1 juni vorig jaar heeft hij by Martha R. een afdruk van het ge bit gemaakt, een snijtand bijgeslepen cn een kroon gezet. Allerlei verzweringen konden ontstaan doordat de kroon niet op de tand maar op hel tandvlees was gezet. „Ik begrijp het niet, de mensen moeten legen zichzelf beschermd worden," zei mr Franken, die zich afvroeg waarom der gelijke beunhazen nog klanten krijgen ook. De officier meende dat de wet terecht be roepen beschermd. Hij vroeg tweehónderd gulden boete of een maand hechtenis en inbeslagneming van de „trapboorraachi- ne". De kantonrechter mr. P. B. Cos be paalde de boete op honderdvijftig gulden of dertig dagen en inbeslagneming van het gereedschap. Achttien jaar oud was de jongeman W, SCHIEDAM, donderdag Met rfe ver toning van de film .Jonas" gisteravond heeft de Filmkring Schiedam het eerste grote evenement van dit jaar gehad. De opkomst was niet erg groot, hetgeen voor zitter mr. II. B. Engelsman toeschreef aan hel minder prettige weer. Verder kon mr. Engelsman mededelen dat dc Filmkrmg er financieel beter voor is komen tc slaan dank tij de gemeentelijke subsidie voor culturele: instellingen. Writ wekte hü de leden op om meer leden te werven en ook om de vergadering die op 13 februari ln de Amstelbron zal worden gehouden by ie wonen. Daar zullen dan eventuele sug gesties naar voren gebracht kunnen wor den. Met het vertonen van de experimentele film Jonas" van de Duitse filmer Otto- mar Domnick heeft de Filmkring de rich ting aan willen geven, die de Filmkrlng uit wil, die van de film op hoog niveau. Maar dén ook van de ongebruikelijke film. "Want„Jonas" is een brok filmkuust die zeker niet door een ieder wordt be grepen, laat staan gewaardeerd. Met behulp van de door.Andor vod Borsy zeer vaardig gehanteerde camera heeft Domnick een scherpe analyse ge geven van de moderne mens die zich een zaam voelt temidden van dc massa en die gefrustreerd wordt door zijn vele schuld gevoelens. Zonder veel poëzie bedrijft Domnick zijn scherpe analyse met vele harde en flitsende beelden, die uitermate knap zijn gemonteerd, maar op den duur toch erg vermoeien. De tekst heeft plaats gemaakt' voor de uitleg door .een paar stemmen, wat wel een indringend effect geeft, maar ook het bezwaar heeft dat: de filmmaker te veel aan het woord blijft en te sterk zijn stempel plaatst op het pro- dukt, zonder dat dc toeschouwer de kans krijgt zich een eigen oordeel te vormen, Maar een bijzondere film van hoog is het wel. de J., die dronken door Maassluis gewan deld had. De wnd.-subsituut-officier mr H. Franken wilde geen boete eisen om dat gebleken is dat de politierechter al 75.— boete had opgelegd aan de knaap voor het dronken rijden op een brom fiets op 18 augustus. Op 8 augustus echter heeft De J. ook op een bromfiets gereden waar een racecarburateur was ingezet. Dat wist J. niet. Het zou in een winkel tje gebeurd zijn. Hij had ook de uitlaat een bewerking doen ondergaan zodat de knalpijp herrie maakte. Dat kon wel. De officier vroeg dertig gulden boete we gens het niet bezitten van een rijbewijs. „Moet je dan een rijbewijs voor een brommer hebben ook?", vroeg de jonge man verbaasd. „Het was geen brommer, je hebt er een racemotor van gemaakt," zei mr Franken. De kantonrechter was het er volkomen mee eens en zo vertrok W. dé weer naar Maassluis met twintig gulden boete voor het niet aanwezige rijbewijs en bovendien twintig gulden boete voor het ontbreken van de geluid demper. A. C. uit Tirana heeft niets verstaan van wat officier en kantonrechter hem heb ben verteld. Zijn hospita was echter bij hem in de zittingszaal van het kantonge recht te Schiedam en joviaal beloofde zij mr P. B. Cos dat zij aan de Italiaan wel duidelijk 2ou maken wat er gebeurd was. De kantonrechter vroeg of A. C. Neder lands verstond. Hij zei niets. Toen vroeg mr Cos of C. Frans spreekt. Hij zei in het Nederlands: „een beetje". Toen vroeg mr Cos wat C. gedronken had op ll novem ber, hij is namelijk dronken in de Em- mastraat aangetroffen. De kantonrechter mr P. B. Cos toonde zelfs een g' water. Verdachte lachte. Het was chianti namen officier, kantonrechter en verdachte aan. Het werd vijftien gulden boete o£ drie dagen hechtenis. De kan tonrechter vertelde de uitslag zelfs in het Italiaans, maar C. begreep het niet. „Ik vertel het hem ivel", beloofde zijn hospita blijmoedig. SCHIEDAM, donderdag. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tus sen 3.0012.30 uur en 2.00—6.00 uur: een paar bruine herenhandschoenen; kinderwantje (1): een paar grijze woUer» handschoenen; bruine dameshandschoenen U); bruine kindenvant (1); zijden hoofddoek; wollen herensjaal; oen zakmes; ring met slenteis; vulpotlood, kam. Ball-point; 6 sleutels; filmrolletje. Te bevragen bij de vinders: hondenpenning. Verkerk. Boerhavelaan 370: katoen voor olie kachel, Domen ie. Korte Haven 23; mud kolen. Opschoor, Van Maanonstraat d; map met no titieblok. SUjn, Van Lecuwcnhoekstraat 26; rode slee. Schoenmakers, Alb. Thljmstraat 40b; speelgoed-beertje, Marks, Warande 85a: houten slee, Van Pelt, Berkenlaan. 22, Kethel; luch druk pistool, v, d. Lely, Fotgieteretraat Jb; rammelaar, Figeo. St. Liduinastraat 060: een paar .schaatsen, Thijssen. Van Beverenstraat IZb; een paor schaatsen, v. d. Waal. KI. Kater straat 51: pop. Schot. Populiercnlaan 34, Ke thel; kentekenbord. De Waard, Van Hoogen- dorpstraat 44; rijwielpompje. Van Zelm, Hein- siusstraat 66: ring met sleutels. Fftten. Brufi- manstraat 33; üpssleutel. Van Vliet, Donker Curtiusstxaat 47; huissleutel. Parent, Jan SteensLraat 69; ring met sleutels. Engelse, Burg. v. Haarenlaan 1480: sleutel, Soestber- gen. Rijnstraat lib; vulpotlood. Van Hartinge- veldt, Van Heuven Goedhartstraat 120; huis sleutel, Kruit, Rotterdamsedijk 2I0a; sleutels in étui. De Dunnen, Fh. van BourgoiuRiistraat 28b: lipsleutel. Maan. St. Liduinastraat 4a: ring met sleutels, Rebers, Groen van Prins- tererlaan 13; ring mèt sleuteltjes,' Meivogcl. Velievest 8; 2 paar, herensokken. Offerman. Van Smaleveltstraat 12c; baeïgot-d. Van Dijk, West Frankekmdsestrnat 72: overall. Buckers, Leliestraat 30; een paar nylon kousen, Tro- mer. Boylestraat 76a; geldsbedrag, Van Schie, Waltstraat 45b; bede la rm bandje. Blom, Aleï- dastraat 80b; geldsbedrag. Krommenhoek. Lange Nleuwstraat 35a; spaarpot met inhoud, smelik, Dr. Wibautstraat 3; damesarmband, Koster, Kerklaan 22; bedelarmbandjje, Seters, Burgemeester van. Haarenlaan. 1105; heren- armbandhorloge, Agterberg, Rozenburger- plein 2; rode ketting, v. d. Peppel. Rotterdam sedijk 253e; een bruine herenhandschoen. Van Noordermen. Joh. de WittsIngel 307; grijze wollen want, v. d. Steen, Hogenbamveg 31a; zwarte dameshandschoen (r), Stijn, Haven- dijk 160a; geel kinderwantje. Van Katwijk. Laurens Costcrstraat 17; witte lederen dames- handschoen, Rost, Fabristraat 28b; bruine le deren herenhandschoen (r). De Vette, Boter- straat 77; portemonnee met inhoud. Van Put ten, Jan van Zutplumstraat 59: bruine heren- portemonnee met inhoud, Bijlo, Molensingel berg, Kersenlaan 17, Kethel; etaoinshrdlucmf 55. Kethel; crème damesportemonnee met inhoud, v. d. Marei, GasStraat l4; grijze por temonnee, Eijsberg, Kersenlaan 17, Kethel Te koop U kijkt U vergelijkt koopt bij LANGE HAVEN '95 Schiedam, teL 6 86 II GEEN FILIALEN Een wasmachine af centri fuge nodig? Kijk eerst by ons Snelwassers va. 90,—. - 30% korting. Ook merkmachines. - Showroom Coja, Lange Haven* 126, tel. 63341? Fotografie Rol films vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten füms. Foto K.. van Vuuren, Hoogstraat 106. ARTIKEL 5 WEGENVERKEERSREGLEMENT Burgemeester en "Wethouders van. Schiedam maken be kend, dat zij in hun vergadering van 22 januari *63 beslo ten krachtens artikel 5, eerste lid, sub c van het Wegen verkeersreglement vast te stellen de volgende 68e WIJZIGING van het Verkeershesïult voor de gemeente Schiedam, Enig artikeL' Onder het hoofd „Gesloten verklaring van wegén" wordt lussen de rubrieken' Verbrande Erven", en „voetbrug tussen de Swammerdamsingel en de Snelliussingel" op-; genomen de rubriek „verkeersplein in de Burgemeester van. Haarenlaan en de 's-Gravelandseweg in een andere richting dan die, welke de pijlen aanwijzen (verkeers plein) alle voertuigen, rij. en trekdieren én vee, nummer 15a" (bord model W.VJL). Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan H.M. de Koningin gericht, maar ingediend bij de Commissaris der Koningin in.-de, provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft Dit besluit is in afschrift verzonden aan de desbetreffende Hoof din gecneur-Direeteur van de Rijkswaterstaat, aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.WH., de Ko ninklijke Nederlandse Automobielclub, de Koninklijke Ne derlandse Motorrijders Vereniging en aan. Gedeputeerde Staten dezer provincie. •- Het besluit ligt gedurende genoemde beroepstermijn ter visie ter Gemeente-Secretarie (Stadhuis,Afd, Algemene Zaken).. - c' y'-ri Schiedam. 30 januari 1963. - Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris. De Burgemeester, M. J. BLOK, -ri W.PEEK.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1