De Sociale Werkplaats was in feite „Fa. B. J. J. Westelijk" 0 KES WILTON-F. huldigt 266 jubilarissen Bedrijfsleider gaat met pensioen Ook voor hem „prikkaar f' in binnenkort te openen nieuwe werkplaats opruiming S.C. Schiedam speelt twee maal gelijk II. Muus verlaat Sociale Zaken Zaalhandbal- competitie Twee woningen door felle brand in de as gelegd Geen dode mus Revalidatie Driemaal afscheid SG-declama tiewetl strijd voor scholieren Ijs bij Oude Sluis onbetrouwbaar Oecum. Avondgebed gaat niet door Vat met spiriLus viel op bestelauto Oorzaak: drogen van wasgoed7 opruiming As brak Waterleiding sprong Burgerlijke stand Vragen scholenbouw zijn al beantwoord W egverbreding in Vl.-ambacht Contactmiddag met simultaan-seance TERLENKA WEEKENDERS BOUT Ongelooflijk goedkoop Hoe bestaat liet! LADDEKVR1JE NYLON DAMESKOUSEN vanaf heden voor 98 CENT 2.98 6.95 4.98 2.98 1.98 3.95 0.79 JAN BOS OPRUIMING of geen OPRUIMING ALTIJD WEER KOOPJES DE PRINS Noordmolenstraat 86 VON BURG VAN DOORN J. DUIVEN Bovenstaande zaken geven K.E.S.-ZEGELS VRIJDAG 1 FEBRUARI 196a S ({Van een onzer "verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag. „Ik laat hier een stukje van mezelf achter", zei glster- g de heer B. J. J. WesWijk op zijn afscheidsreceptie i« de kantine van de .«neenteljjkc Sociale Werkplaats. „Op het bord hier bulten aan de deur staat Sociale Werkplaats Schiedam", maar ik heb het gevoel dat er net zo goed „Vestdijk" iott staan." Op 1 januari 1956 werd de heer Westdjjfc op proef aangesteld als leider ww de toen opgerichte beschuttende werkplaats. Een jaar later ontving hij zijn vaste «instelling. al werd zijn functie-omschrijving op zijn eigen verzoek veranderd in bedrijfsleider". „Hij heeft alle schijn willen vermijden om d© baas uit te hangen,** Zei rar. G, J. Koelofsen, directeur 'van de gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken j„ Schiedam. Pt heer Vestdijk Is al langer in dienst Sociale Zaken. Voor de oorlog zat hij in de zg. Commissie B„ de werkvoorzie ning voer werklozen. In 1947 volgde zijn jtffloeming tol klerk eerste klas, een. jaar Inter werd hij adjunctcommies. Toen kwam in 1953 het voor de gehan dicapte stadgenoten belangrijke raadsbe sluit: er moest een sociale werkplaats ho- n,tn. De toenmalige directeur van. So- eble Zaken, de heer J. Oostlander werd opgedragen een onderzoek in te stellen. De heer Oostlander ging verder dan zij» opdracht was: hij keek meteen uit naar ten geschikte leider. De toekomstige leider moest eon schaap met vijf poten zijn. Iemand die zijn han den en hoofd kon gebruiken. En op het kantoor van Sociale Zaken zat ene heer Westdijk, die allo mogelijke klusjes voor 2ijn collega's opknapte. Lekkende kranen verden door hem gerepareerd, hij zette stoelpoten weer stevig vast. Gewoon, om- t Advertentie I.M.) Dit zal niet de enige matras zijn die U in deze Opruiming wordt aangeboden. Maar die Is wel de enige 1-per- soons binnenveermatras, uit de serie van 52.50 die U in deze Opruiming kunt kopen voor nog géén dertig gulden. Binnenveermatrassen met fraaie damast overtrokken, afgedekt met gestepte crine en watten- laag en onder volledige garantie, koopt U morgen méér dan twintig gulden goedkoper dan normaal. FgSSiKWs 'BtHftElwEpR dat hij dat leuk vond, „Ik heb weleens ruzie met Cees de Lange gekregen, ze noemden mij de kleine-klusjesman", zet de heer Westdijk gisteren. In 1956 werd de heer Westdijk gezegd: ..Hier heb je een school cn negen men sen. Kijk maar boe je het doet." Het ging goed. Het volgende kwartaal waren er al achttien mensen, het tweede 27, het derde 35. Nu werken er 75 mensen in de werk plaats. „Toen we in '56 dit oude gebouw gingen bekijken, zeiden ze tegen me: je bent blij gemaakt met een dode mus. Als aanwij zing lag In een der lokalen inderdaad een dood vogeltje. Maar het is helemaal geen dode mus geworden. Ik heb hard gewerkt om de werkplaats op te bouwen. Het is alleen jammer, dat ik hem niet heb kun nen afmaken," zei de heer Westdijk. Over twee maanden zal de nieuwe werkplaats aan de Boterslraat ln gebruik worden ge nomen. „Nu héb Ik altijd het gevoel, dat ik tn'n werk half heb laten liggen, dat Ik het niet heb kunnen afmaken," zei hjj. „Weet wat je doet, om bedrijfsleider van de beschuttende werkplaats te wor den," heeft men weleens gezegd. „Wat moet je doen in die werkplaats voor idio ten en gekken". Die uitdrukking, die heel wat mensen bezigen, moet de wereld uit. Dat. is een van de wensen van zowel de heer Westdijk als van de heer Hoelofsen. 3Ó*1«PS Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze binnenveer matrassen, 60 x 190 cm, Ondersdiuifbeden, met extra versterkingen op het netwerk, het lakwerk iets beschadigd, Apotliekersdienst: Apotheek Rembrandt, Rem bran dtlaan 5. Stedelijk Museum, 10 tot 17 uur, 's zon dags 12 tot 17 uur: „Spiegel aan de wand", historische kostuums. bioscopen Passage, 2 en 8.15 uur: „Een pyjama voor twee". Monopol©, 2, 7 en 9.15 uur: „Maciste, de sterkste man ter wereld". DIVERSEN Museum-Aula, 8.15 uur: Opening tentoon stelling „Kunstschatten van Oud- Kath. kerk. Musis Sacrum, 8 uur: Soc. De Vrijheid. Jaarfeest. Cbr. Soc. Belangen, 8 uur: Werkende Jeugd. Muziekavond. Chr. Soc, Belangen, 8 uur: P.V. Hoek. Filmavond. Wijkcentrum. 8 uur*. Handbalver. "Wiltcu- F- Vergadering. Vakcentrum, 8 uur: Ursus. Dansavond, Beatrix. 7 uur: Reisver, S.O.S. Bijecn- komst. D* Rank, a uur: RJK. Lyceum. Toneel avond. In de werkplaats werken mensen die naar lichaam en geest gelijk aan ons zijn. Alleen zy hebben een handicap. Hat werkt belemmerend. Daarom is het doel van deze instelling: de handvaardigheid van de mensen op peil te houden en haar omhoog te brengen. In geval van een i ver gaande revalidatie," dat de weric- ;mers als gewone arbeiders in de maat- happij kunnen worden opgenomen, pas in is het doel bereikt. Want heel voor- iam Is, de mensen hel levensgeluk te innen, om te kimnen werken. Verschel- me malen Is dit onder het bewind van heer Westdijk gelukt. Sociale Zaken Is :m daarvoor dankbaar, Dit zegt misschien nog meer, als men weet hoe weinig middelen de heer West dijk tot zijn beschikking had bij het begin. „Hoe is het mogelijk", heeft men op het ministerie van Sociale Zaken gezegd, al dus de heer JCeexs, die de heer Westdijk namens de rijksconsulent toesprak. Zon der de assistentie van een team deskun dige medewerkers, maatschappelijke werksters en bedrijfsartsen werd de werkplaats groter en groter. De heer Westdijk heeft daarvoor veel gedaan. Een troost bij zijn afscheid mag zij'n, dat vele van zijn ideeën mee naar de Boterstraat gaan. Nu is de heer Westdijk bedrijfsleider af. HU heeft zijn opvolger, de heer A, Fostma al vier maanden kunnen inwerken voor hü van zijn pensioen gaat genieten. Drie maal heeft hij afscheid genomen. Op 35 januari was het de commissie van de so ciale werkplaats. Gistermiddag nam hij tweemaal afscheid. Eerst ln eert by zon der hartelijke bijeenkomst met de men sen van de werkplaats. „Ik was het hoofd, u de hals. Als de hals niet goed werkt, wat moet het hoofd dan beginnen?", vei hij tot zijn mensen. De secretaris van de bedrÜfskern overhandigde de scheidende bedrijfsleider een fototoestel namens alle werknemers van de werkplaats. „Dank voor de verbeteringen, die u tot stand hebt gebracht, zoals het afhalen en thuis brengen van diegenen die slecht ter been zijn". Later op de middag was er voor de vele collega's en relaties van de heer "Westdijk gelegenheid afscheid van hem te -nemen. Velen, richtten, waarderende woorden tot de heer "Westdijk. Onder hen waren o.a. de heer A. Boks, van de Katholieke Ar beiders Bond voor Overheidspersoneel, oud-collega W. H. Hekke, de heer J. Oostlander, de heer L. Dijkshoorn, die namens rijn collega's een verrekijker overhandigde. De opvolger van de heer Westdijk, de heer A. Fostma beloofde htm echter, dat er in de nieuwe werkplaats ook voor hem een „prikkaart" zou zijn. En daarvan zal de oud-bedrijfsleider wellicht veelvuldig gebruik maken. SCHIEDAM, vrijdag De declamatie wedstrijd, die jaarlijks door de Schiedam, se Gemeenschap wordt georganiseerd, wordt op dinsdag 5 februari in de aula ■an het Stedelijk Museum gehouden. Ongeveer 27 leerlingen van verschillen Je scholen in Schiedam van middelbaar en voortgezet onderwijs zullen met elkaar de strijd aanbinden. Drie wisselprïjzen worden voor de besten ter beschikking gesteld. Als afwisseling van de gespro ken voordrachten staat ook het optreden van de pantomime-speler Jan Bronk op het programma. De avond begint oro 8 uur. (Advertentie I.M.) Dinsdag begintde Opruïmings- verkoop van dubbele actetas- sen, voor een Oprulmingsprljs, die U zich nog jaren zuft herin neren. Want kocht U ooit een dubbele actetas... een actetas mee twee vakken, twee voorzakken en riem voor nog géén zeven gulden. Morgen gaat het beginnen, le deren spalt acte- en school tassen, die voor 12.75 nog spot goedkoop zijn. Morgen koopt U actetassen, guldens goedkoper dan normaal. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van lederen dubbele school- en accetassen, met 2 voorzakkert en riem, In een mooie, bruine kleur, voor ken en riem, In Geen te/, of schrift, besC. SCHIEDAM, vrijdag. De politie maakt bekend dat het ijs op de Schic bij de Oude Sluis niet meer te vertrouwen is. De kanten van het ijs staan los van de oever. De gevaarlyke plekken zijn aan gegeven met rode vlaggen maar des ondanks zijn er nog vele kinderen die zich daar op het ijs wagen. SCHIEDAM, vrijdag In verband met de weersomstandigheden is het Oecume nisch Avondgebed, dat gewoonlijk op za terdagavonden om 7 30 uur in de Luther se kerk wordt gehouden, tot nader order uitgesteld. (Advertentie IM SCHIEDAM, vrijdag Het eerste tien tal van de Schaakclub Schiedam heelt nog kans gezien om tegen Orerschie 1 gelijk te spelen. Bij het afbreken was de stand 31 ten gunste van Overschie, maar dat is dus n« toch 55 geworden Hermse, Hölzken en Ilermanny wonnen hun partij. Ook de thuiswedstrijd ^aalief eerste tegen het sterke Ylaardingcn ein digde In een gelijk spel. Noordegraaf, Flanken, Hermse en Hermaimij wonnen, Van Soelen cn Grevenbrichl speelden re mise en de andere spelers verloren. Hot tweede tiental heeft de wedstrijd tegen Hilligersberg 2, die bij een 4—3 stand ten gunste van Schiedam werd af gebroken, tenslotte met 6—4 gewonnen Van de afgebroken partijen wonnen Lee- rentveld on Marbus nog, maar Kok ver loor, De wedstrijd tegen GEB 1 staat mo menteel in voordeel van de tegenpartij, met 5—4. De afgebroken, partij van De Bruyn moet dus de beslissing brengen. Gewonnen werd door Dekker, Van den Berg cn Lansbergen; Leerenlveld en Grootveïd kwamen remise overeen. De Schaakclub Schiedam speelt op woendagavonden in het Geref. Jeugdhuis, ingang Vismarkt. SCHIEDAM, vrijdag Op het bureau van de gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken werd gisteren afscheid genomen van de controleur ln de buitendienst, de heer lï. Muus. In het bijzijn van zjjn zoon en echtgenote werd de heer Muus toege sproken door de directeur van Sociale Zaken, mr, G. J. Roelof sen. Al ver voor de oorlog, in 1934 kwam do beer Muus bij Sociale Zaken. In 1951 ver ruilde hij zijn administratieve werk voor de arbeid als controleur. „Is het vaak voor anderen een ramp, als ze met pensioen gaan, voor mij is dat zeker niet het geval", zei de heer Muus „Ik heb fantasie genoeg om me bezig te houden. Ik heb nu allelijd om me te wijden aan m'o hobbies, zoals vissen, tekenen en schilderen". Bij die hobbies zal dan ook nog fotograferen komen, want de heer Batenburg overhandigde hem namens zijn collega's geld voor een projectie-apparaat. SCHIEDAM, vrijdag. Nu de zaal- handbal-competitie ten einde loopt, moe ien de beslissingen vallen over kampioen schappen en degradatie, ln de overgangs klasse wordt niet gespeeld, maar voor district en afdeling wordt een volledige programma afgewerkt, sommige teams speten zelfs tweemaal. De eerste teams van Wilton F spelen zaterdag in dc veilinghallen in Poeldijk. Do dumes zijn nog niet vrij van degradatie gevaar en spelen tegen Athene 2. De eer ste wedstrijd werd gewonnen, wordt dat herhaald dan is de degradatie wel goed deels van de baan. De heren spelen tegen Quinlus, een moeilijke wedstrijd, maar et- is toch kans op winst. Wanneer leider Snelwiek een steek laat vallen tegen het sterke Hellas, dan is er kans dat Wilton bij winst gelijk komt met Snelwiek, an ders is Snelwiek kampioen. De dames van UVG, op de tweede plaats maar drie punten achter, speelt tegen leider Spartaan, die bij winst dus de kamploenscbapsvlag kan. hijsen. De UVG-hercn nog steeds zonder punten, zul len die nu ook wel niet veroveren op Rot terdam, zodat degradatie een feit is; bij winst moet een. beshssings-wedstrijd wor den gespeeld. De DWS-heren moeten volle winst kun nen holen op Snelwiek 2. Dames 2 van Wilton speelt eerst tegen Meeuwen 2 en daarna tegen ADO 2, DWS dames 2, nog steeds aan de kop gaande, kan kampioen worden door van Meeuwen 2 fe winnen. SCHIEDAM, vrijdag. De bestelauto van de heer C. J. d. V. die op de Lange Haven voor pand 91 stond geparkeerd werd gistermorgen beschadigd door een ijzeren vat dat van de vrachtauto bestuurd door H. J. W. viel. Het 600 kilogram zware vat gevuld met spiritus dat waar schijnlijk door het verschuiven van een stutblok van de laadbak viel barste open zodat een gedeelte van de inhoud verlo ren ging. SCHIEDAM, vrijdag Wanneer de Werf Wilton Fijenoord Iets gaat doen voor hel personeel, dan moet dat direct massaal gebeuren. Al gaat het ook om het huldigen van de jubilarissen In het be drijf. De maandelijkse bijeenkomsten om de jubilarissen te huldigen moeten al groot worden opgezet, maar als de Werf dan nog bovendien, wat de laatste jaren gebruik Is geworden alle jubilarissen van het afgelopen jaar gaal fêteren, dan wordt zelfs het Passage-theater Ie klein. Zoals gisteravond Is gebleken, toen de 26 G jubi larissen van 1902 aan de beurt waren. Bovendien wordt het aantal te huldigen personen steeds groter! Om al de „feest-varkens" (dit woord nemen we maar over van W.F.-directeur ir. A. Meyer) op het podium te laten ka men voor een persoonlijke huldiging is allang niet mogelijk door het aantal. Daarop beeft men hef originele idee ge had om in de plaats daarvan de portret ten van alle jubilarissen op het filmdoek te projecteren. Dat was voor i960 nog mogelijk met rond 100 jubilarissen, doch het aantal van 26S is zelfs daarvoor te omvangrijk geworden. Daarom heeft de heer H. W. G. Hoek,: vïce-voorzltter van het departement Schiedam van de Maatschappij voor Nij verheid en Handel die het getuigschrift van de Maatschappij kwam aanbieden, dit symbolisch willen doen met de uitrei king van het diploma aan dt oudste ju bilaris. Bat zou dan de heer IV. van Her werden, bedrijfsleider bij afd- reparatie, die een halve eeuw In dienst is van het bedrijf, moeten zU«i, maar door ziekte van de heer Van Herwerden kon het zo niet doorgaan. Het bleef daarom bij een hartelijke toespraak, „Fijn dat er zoveel jubilarissen zijn", merkte hij op. Negen met veertig dienst jaren, de rest met vijfentwintig. Het is prettig voor het bedrijf dat er zovelen zo lang werkzaam zijn, maar het is ook prettig voor de werknemers. Het getuigt van een goede en ook prettige samenwer king. Het mes snij'dt zo dus van twee kanten, vond de heer Hoek. Ook directeur ir. A. Meyer wees er op dal deze huldiging buiten het bedrijf be wijst hoeveel waarde er van de kant van het bedrijf gehecht wordt aan het vieren, van jubilea. Hij heeft deze honderden „feest-varkens" en hun echtgenoten, in de zaal aanwezig, maar ook de leden van de staf, van de Ondernemingsraad en de vele commissies welkom kunnen heten. Voordat de jubilarissen in de pauze hun getuigschriften in ontvangst namen, is er nog een aardige documentaire van Jan Scheffer, vervaardigd voor de Metaal en Elektrotechnische bedrijfschap, vertoond. Aan de reactie in dc zaal was dan. merk baar, wanneer ook beelden van de Werf Wilton Fijenoord of van Schiedam op het doek verschenen. Na de pauze is daarop de uitstekende film „De 12 gezworenen" (12 angry men) vertoond. (Advertentie I.M.) Dit is de laatste aanbieding meubelstoffen In deie Oprui ming. Nog nooit verkochten wij zulke pracht-kwalltelten, restantrollen uit eigen voor raden en diverse fabriekspar- tijen voor zulke lage prijzen. Morgen begint de verkoop van deze laatste aanbieding prachtige wollen épinglé van 12.50 en Zweedse wollen stof fen in effen kleuren, uit de serie van 10.90 nu door elkaar per meter voor één prijs, voor nog géén vijf gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze partij meubelstoffen, épingté en mo derne zweedse stoffen, 130 cm breed. per meter Géén ttl. of schrift, best. SCHIEDAM, vrijdag. Een grote, maar zeer hevige brand heeft vannacht hel pand Ouddorpsestraat 12 in Scliiedain- Zuid, bevattende twee woningen, totaal in de as gelegd. Daarmee zijn de eigen dommen van twee gezinnen geheel ver loren gegaan. In het benedenhuis woont de schilder J. Kinds alleen, waarvan de 12-jarige zoon boven in het huis op de zolder slaapL De heer Kinds, die tegen half twaalf naar bed was gegaan, werd om streeks 1 uur gewekt door het gerucht van de brand, die reeds de hele achter kamer in vlam had. gezet. Hij rende met een naar boven, om rijn zoon uit bed te halen en waarschuwde ook rijn boven buurman, de chauffeud P. J. Loch, die vrouw en twee kleine kinderen heeft. Zij allen konden, maar gedeeltelijk gekleed, het brandende huis verlaten zonder enig letsel op te lopen, maar er was geen tijd meer om iets van de inboedel te redden. De brandweer, die onder leiding van de commandant D. de Jager spoedig aan- verig was met drie spuiten, gaf uit ver schillende stralen water en kon de be-! lendende panden behouden. Men was na een half uur het vuur meester, maar van het pand was toen weinig meer over. De nablussing duurde tot ongeveer 5 uur. Aangenomen wordt, dat de brand is ontstaan, door het drogen van een paar stukken wasgoed by de nieuwe haard, die in de achterkamer stond. De kleding zal waarschijnlijk vlam hebben gevat. De om vang van de schade Is nog niet te schat ten, maar moet vrü aanzienlijk zjjn. Belde gezinnen waren verzekerd tegen brand. De familie Loch heeft voorlopig onder dak gevonden bij buren, terwijl de heer Kinds en zijn zoon naar familie in "Vlaar- dingen zyn gegaan. (Advertentie I.Afïl Geef meer comfort... meer gezelligheid ln het Interieur met dekjes op Uw rotanmeubeler». Want morgen begint d,e verkoop van een grote partij dekjes var» schuïmplastlc met cretonne be kleding in tientallen gezellige kleuren en dessins. Morgen koopt U een. wedde, die elke rotan stoel een nieuw gezicht geeft, ver onder de normale prijs... voor nog géén drie gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dekjes van schuim plastic in tientallen kleuren en dessins, voor een ongekende Oprui mingspr ijs, SCHIEDAM, vrijdag. De politie heeft gisteren assistentie verleend aan de 72- jarige mejuffrouw M. B. toen de water leiding in haar kelder sprong. De lei ding werd afgesloten. De brandweer pompte het water dat 40 cm hoog stond uit de kelder. GEBOREN: Cornells N. M.. z.v. W. T. Meijer en C. B. J. OostrumMaria J. C., d.v. A. T. Faaij en A. C, M. van Rooij. OVERLEDEN: B. Niggelie, 5G Jr; H. H. Klute, 91 jr., weduwe van G. J. Dries; J C. T. Bongers, 81 jr., weduwe van T. Bouw; W. de Kuiper, 70 jr., weduwe van W. Boer. SCHIEDAM, vrijdag. Op de hoek van de Nieuwe Mathenesserstraat en de van. Deventerstraat brak gisteravond een as van de trekker met oplegger bestuurd door chauffeur A. C. ter B. uit Scherpen- zeeL De 14 ton stookolie die in de tank van. de oplegger zat werd overgepompt oen. andere tankwagen. De trekker werd later weggesleept. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDrNGEN, vrijdag Het college van B en W heeft thans de door de heer H. van Munster (PvdA) gestelde vragen inzake de scholenbouw beantwoord. Het antwoord is overeenkomstig het door B en "W de raad meegedeelde bij het voor stel over te gaan. tot de bouw van „Ge- luk"-schoien; -waarmee het Dura-Atlas type geheel van de baan is. Nog niet beoordeeld kan worden of de drie in Vlaardiogen te bouwen scholen alle begin september 1963 gereed zullen zijn. Gcmi te/, of schrift, best VLA ARDEN"GEN, vrijdag, Voor ver- betring van de riolering aan de Parkweg en omgeving en het ophogen van de Park weg vragen b. en. w. de raad een krediet van 150.000,-. VLAARDINGEN, vrijdag. De heer J. van Rossen heeft ontslag gevraagd als on derwijzer aan de Van der Palmschool, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag. -B. en w. hebben de raad een uitvoerig gemotiveerd voorstel aangeboden om de Van Einden van den Heuvelsingel aanzienlijk te ver breden. Tegelijkertijd zal de riolering worden verbeterd (ook op een gedeelte van de Burg. Luyerinksingel). Met de vele bijkomende werken is een bedrag van 1BO.OOO gemoeid. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag "Zwaluwen organiseert zaterdag een contactmiddag voor 2ijn leden. Een aantal senioren zal op het dambord zijn slagvaardigheid to nen tegen simultaanspeïer Cor van Vee lom ONDERSTAANDE zaken ontvangt.u de bekende. K.E.S.-2EGELS bij; uw. aankopen. {1 K.E^.-zegei per 'besrl- 50 cent) TEXTIEL ZEER BIJZONDER!I van 1695 nu voot 10.95 Schiedarasewe# IJ6. lei. 3 90 3D - Jonker FranssLr. 128. lel. 1380 65 Ongelooflijk goedkoop Crepc onlliijllakens, wasecht 114x145 cm Kepet flanellen heren pyama's, bij ons voor Keper flanellen gebloemde dames nachthemden alle maten Pracht interlock hercnpantalons, lange pijp, elastiek maten 5-6-7 voor Interlook iiercusïiirts met korte mouw, maten 4-5-6 en 7 Zware beren flanellen hemden, 300 cm lang voor Baddoeken, de grootste sortering, vanaf MAN UFACTURENHAN DEC Keperfland DAMESPÏAMA's 5.98 NYGON ONDERJURKEN, met breed kant 3.98 BOX.EEN WOL, 50 gram ln 10 kleuren 0.89 Party JAEGER WOL, 100 gram 1.29 Flanellen RU1XHEMDEN 5.98 Wollen HEREN ANKLETS 1-23 Zware kwaliteit HERENFLANELLEN 3.59 NVLONKOUSEN, met of zonder naad 0.98 HOEK JAC, CAXSSTRAAT TELEFOON 4 5294 Op at onze stoften KPJ.S.-pnn- ten. Liever de LI ver, Nwe. Binnenweg 285; Hoogstraat 145, TcL 3 S7 29 - Ï1 84 1B. GROENTEN en FRUIT Uw adres voor kousen, trico tages, pyjama's, huisboudgoe- deren. 8.-H.'s cn step-ins. Het Lingeriehuis, tel, 111285. FiL: Vierambachlsstiaat 132, Nieu we Binnenweg 409, Jonker Fransstraat 110, West Kruiska de 91, Kleiweg 107, Beijerlnnd- selaan 118. Groene Hilledjjk 242, Meicnhage 318-320, BeHer- landselaan 180 b, Schledamse- weg 195, Vlietlaan 53 b. Burge meester Baumannlaau 113 a, Lcvensmiddelenbedrijf A, Berk hout, Rosier Faassenstraat 12a, id. 34204. Wij gevca op allo artikelen KES-zegels. HERENMODE Grotere sortering betere pas vorm. „De Broekccspedahst", Zwartjanstraat 95. VERLICHTING Alléén ln onze zaken 2e Mid dellandstraat 19 (halte Heem- raadssingel); Noordmolcnslr. hoek Tolicnsatr.: St. An dries- straat ie, Rotterdam-Zuid, GEVEN WIJ K.Ë.S.-ZEGELS I Radio en Televisie Verlichting - Onderdelen Uw kleine advertentie ln deze kolommen wordt gelezen met dezelfde aandacht als waarmee u deze advertentie las. DIVERSEN KOOIEN AQUARIA VOGELS SIERVISSEN vierambachtsstraat 104 Telefoon 34266 DIERENSPORT1IUI3 Hondenarttkden, geneesmidde len, voeders, honden knippen en trimmen PB13LA ZANGKANARIES Tropische vogels, parkieten en papegaaien, vogelkooien, ook ln plastic Telefoon 34933 Gebr. Cl ar Ijs vi. Fa. Spanjers- berg, woningtextiel, meubelen, bedden, dekens. St. JLldutoastx. 84, tel. 695 15. Centrifuges vanaf f 175,—. Ds Mol-Jansen, Lange Kerkstraat 55, tel. 6 85 70, Schiedam. Plate's woninginrichting. Grote Markt 19-21. Schiedam. Com plete woning Inrichting en meubelen en stotfeerderij. Tel, 677 62. 2300 m 2 toonzalen ln On ze panden Grote Markt 19 en 21 dlrekt te bezichtigen zgii. wy geven op al onze artikelen KES- Voor uurwerken, zilveren voorwerpen.verlo vingsringen en Sola-artlkelen. Fa. M. Peters en Zn., Ra ten- drcchtse Lagedijk 341' Tele foon 709 99. Wasautomaten vanaf 6A8. De Mol-Jansen. Lange Kerkstraat 65, Schiedam, teL 6 85 70-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1