f Oud-Katholieke kerk geeft |r, incunabel in bruikleen Waardevol geschenk van vhonderdjarige gemeente/ m venvai jen Maciste, sterkste ai an ook van de onderwereld Ontslagen employé dreigt uit wraak met explosie Rumoerige romance rond VIP in reclamewereld f asi TSF 5 houdt de vlag klaar Krabmonsters vallen aan Spirit viert feestelijk derde lustrum Oude kerkschatten in museum geëxposeerd UB Drukkersmerk Waardevol bezit jjnlfiallanöia Nog enkele dagen KOOPJES a oogstr.184-166 schiedam* InMonopole: Monopole vertoont: In Passage: Boussac-show in Mnsis Sacrum Burgerlijke stand TAFELTENNIS Not. A. S. H. A. Blaisse nu ook „meester" KERKDIENSTEN Monopole-matinee: FOTOMODEL? ARGUS" Jeugddienst en expositie Artsen op zondag SCHIEDAM BEDRIJFSRUIMTE 200-400 m2 GEROUTINEERDE TELEFONISTE ADMINISTRATIEVE KRACHT ASSISTENTE mannelijke en vrouwelijke bestellers ZATEitDAG 2 FEBRUARI 1963 '^1— <Van een onzer verslaggeefsters) SCH1 EDAMzaterdag Het oudste in Schiedam gedrukte boek- v'^werkj -Het leven van Liduina" is door de Oud-Katholieke Kerk in it-flangdurig bruikleen gesteld van het Stedelijk Museum. Op de opening Mvi|-ya'nde tentoonstelling „Kunstschatten van de Oud-Katholieke Kerk" v^Heëft pastoor C. P. van den Berg gisteravond dit zeer oude, authen- ;Stieke boekwerk mondeling overgedragen aan het Stedelijk Museum. wEr zUn nog slechts drie exemplaren mui dit In 1483 gedrukte geschrift. Eén extmplaar he vindt zich in Keulen, één ^|2ln>D«B Haag, hel derde is eigendom.van V-Jat-Oud-Katholieke Gemeente in Schie- s^imgètVwerk: is gedrukt in opdracht', en MöSr rekening van de kerkmeesteren van ïwPSèflfedc van Sint Johannes de Doper, de huidige Grote- ofSint Janskerk. Hier- 'Hjhéde wilden zij de nagedachtenis van "ïl^duina voor het nageslacht veilig stel- \tterj Het werd immers aan de bescher- .jcfog van Liduma toegeschreven, dat '-.Schiedam in 1489 op 14 februari, Sint ^Viën'üjnsavond,- op wonderlijke wijze ^ontsnapte aan overrompeling en plun- ""$'fdeHng door. de troepen van Jonker Frans 'i^van rederode./- Het werk werd, zoais de laatste re- i^.f6i meedeelt, gedrukt te Schiedam „ad Sauctara Annam". Er wordt aangeno- - men, dat hiermede bedoeld wordt, dat .\iich ih het Sint Anna-zusterklooster -\«n drukkerij bevond, of In de nabij, •"'iihefd van dit klooster. De naam van de drukker wordt niet vermeld. Wel is het inwerk gesigneerd met een drukkers- ^jnerkï een zittende angel met in de ^i^takerhand.'3jae4- zandloper-, en in de rechterhand het leeuwehwapen van Schiedam. Dit merk duldt op. Otgier JyFIetersC Nagtegaal. JdgillHtt werk ls Jn het Latijn geschreven ^t-ï-eh. geïllustreerd met een twintigtal houtsneden, die de diverse wonderen 'van Liduina tonen. Hel geschrift is van da hand van Hater Jxn Brugman, een franciscaner monnik en volkprediker, "die in 145S het leven van Liduina, die ^:vWj indirect kende, te boek stelde. - Xamcns het gemeentebestuur dankte burgemeester mr. J. W. Peek pastoor C. P. van den Berg voor de terbeschikking stelling van dit oudste Schiedatnsc boek. „Wij erkenr.en de bereidwilligheid van de Oud-Katholieke Gemeente, waarmede zij het gewaardeerde bezit, na de vele eeuwen dat uw pastorie het herbergde, r.u voor andere belangstellenden hebt af gestaan. Ik hoop. dat het hier in het museum vele jaren zal verblijven, zodat dit rijke cr. waardevolle bezit tot in leng te van dagen voor geheel Schiedam zicht baar is." De tentoonstelling „Kunstschatten van de Oud-Katholieke Kerk" Is georgani seerd ter gelegenheid van. het honderd jarig bestaan van deze gemeente in Schiedam, dat verleden jaar werd ge vierd. Door omstandigheden kon pas nu de expositie worden opgesteld. ,3ü de voorbereiding van de tentoonstelling heb ben wü veel medewerking ondervonden van de secretaris van de commissie voor Pretiosa der Oud-Katholieke Kerk In Nederland, de heer H. J. W. Verhey en pastoor C. P- van den Berg," zei de di recteur van het Museum, de heer T. Paalman. De tentoonstelling bevat onder meer veel zilverwerk, archiefstukken.; en af beeldingen van hetkerkgebouw „Huis te Poort" en natuurlijk het oude boek „Het leven van Liduina", Een bijdrage aan deze expositie leverden, de. Oud- Katholieke Gemeente van Rotterdam eri Delft.. Hierdoor ïs de ontwikkeling van enkele kerkelijke gebruiksvoorwerpen nauwkeurig - Ie volgen. Pastoor C. P. van den Berg opendè tentoonstelling met een overzicht van de geschiedenis der Oud-Katholieke Ge meente in Schiedam, die' al sinds 16 juli 1862 in „Huis te Poort" aan de Dam. ze telt.'." 7'ITELPAGINA uit „Het leren LU diuna" van Joannes Brugman. .t&rh?ésaiÏT. Er1 EN der fraaie zilveren ampullen, L-* waarschijnlijk vit 1650, van de ten toonstelling „Kunstschatten van de Oud-Katholieke kerk". (Advertentie IJiï.f yELOültS in moderne tinten per meter 8.50 WOLLEN MEUBELSTOF per meter 5.95 TRAPLOPER, tweezijdig, ijzersterk per meter 2.45 GESTIKTE DEKENS vanaf 23.50 Nog diverse COUPONS BALATUM, TAPIJT en VITRAGES enz. Bespreek tijdig uw behangwerk woning in rich tin g tef. 67581 EEN* ontslagen employé van een fabriek In brandstof voor raketten en andere projectielen is slechts van een Idee beze ten: zyn ontslag te wreken door het ver nietigen van de fabriek. Dat vernietigen is een klein kunstje: er liggen ruim veer tien miljoen liter levensgevaarlijke brand stof op het terrein, opgeslagen. Daarby kómt, dat indien zich een explosie voor doet, zich zeer giftige gassen zullen ver- SCHIEDAM, zaterdag, In Musis Sa. crum wordt dinsdagmiddag 5> februari on- 1 der auspiciën van de fa. Van Doorenma- len een Boussac-stoffenshow gehouden. Franse mannequins zullen de voorjaars- -'.collectie van de bekende Farijse ontwer per tonen onder de titel „Festival de la raode". Ansje vati Brandenberg zal hierbij sla lady-speaker fungeren. De show be- Eüit om 2 uur 's middags. .GeborenHeidi, d. v. P. C.J. Vrijhof en J ;R- Schmid; Belinda., d v. P. C. J. Vrij. -■n H 3t, Schmid; Eric A., z. v, A. Hen en Gr. G. Hofman; Fernanda A., d; v. M. Manssen en E. C. dé Zanger; L.. z. v J. Smldt ai M. t Hart. ertrouwd N. von Beers, 24 jr. en C. in, 22 jr.; M. A. de .Bruin. 20 jr. en C. H. Nagelhout. 20 jr.: A. K. Doe.s- 21 jr. en J". \V. Boef, 20 jr.: A. J. van ert, 25 jr. en SI. J. Hoek. 23 jr.; A. Lamens, 23 jr. en N. A. van Dijk, 19 Smit, 25 jr. en G. L. M. HoogerwerX, T..G. M. Smit. 23 Jr. en O. A. M. L- ek. 20 jr.; J, E. Stelloo, 25 jr. en M. 23 jr.; N. M. Teeuw, 22 jr. en A. Kemper, 24 jr. uwd: T. Bonkes. 27 jr. en F. F. Lup- jr.; J. j. van Rijn. 22 jr. en A, J. W 24 jr.; T. Robbertsen, 24 jr. en W ïeffers, 28 jr.; J. W. Voshol, 22 jr. en C. W. Janssen. 18 jr.; G. A. Post, en M G. H. Collignon, 24 Jr.: J 29 jr." en M. G. Zlelstra. 32 jr.; J ;uuren, 32 jr. cn C. den Ufll, 25 jr.. van Ekelenburg. 26 jr. en L. G. h. 24 jr.: A, JMU van Slobbe, 26 Jr. en kker. 21 jr.; J M. Langeveld, 48 J - der Torre, 44 jr, lekersdienst: Apotheek 't Gouden Jert, St. Liduinastraat 81; '«eljjk Museum, 10 tot 17 uur, 's zon dags 12 tot 17 uur: „Spiegel aan de ■wand", historische kostuums en ..Kunstschatten van de Oud-Ka'itolie- kc.Kerk". - BIOSCOPEN F*8Sigi% 2, 4.15. 7, 9.15 uur: ..Een pyjama voor twee-; Monopojc, 7 «n 9.15 uur; ..Macjste, de sterkste man ter wereld"; 2 en 4.13 uur: .ytanval der Krabmonsters". diversen ^lusis Sacrum. 8 u.: Bonaver.turo - toneel, gebouw Irene. 8 u.: Het Voetlicht - toneel. De Kant, 8 uur: R-K. Lyceum - (oneel. J*}'®11* uur: Soc. Nieuwland - dansen. "dkcentrum. a uur: Samenwerkende Ge- - dansavond. Chr. Soc. Belangen, 7 uur: ReddingSbn- gade - samenkomst. Marijke, 8 uuip.v. Standaart - bijeen- SCHIEDAM, zaterdag. Het eerste ta- feltcnnistcam van TSF heeft onverwacht een grote 8Z zege behaald, op BTTC 2 uit Barcndrecht. De uitslag leek twijfel achtig omdat Joop Lindeman <dle voorlo pig niet meer meespeelt! was vervan gen door Jan Bouwer. Doch dat viel ecg mee cn Bouwer won alle partijen. Wig- mans moest eenmaal de eer laten aan ve teraan Munters en Van der Wiel verloor alleen van Van Eek. Zo werd het 8—2. Het tweede team was het enige dat ver loor, tegen beursgenoot NO AD 4, die be langrijk was versterkt. Het lag niet aan Paul Looze die voor Bouwer inviel, want hij won twee van zijn partijen.. Maar De- gereef en Spithoven vormen maar* één partij. Hierdoor is het team in de gevaar lijke zone gekomen. Bijzonder spannende strijd leverde TSF 3.tegen TOGB 2, mede-kandidaat voor de laatste plaats, maar het werd. een zeer nuttige 6—4 overwinning. Dè Looze en Züidgeest sr. wonnen elk twee partijen en Wil Baart één en met De Looze 't dubbel. TSF 4 en 6 hadden het niet moeilijk te gen Telefoon 5 en Flandinga 2, waarvan al eerder overtuigend, was gewonnen,wat hu werd herhaald. "Voor het vijfde team ligt de kam- pioensvlag al klaar. Want naaste concur rent TSBMwerd resoluut met B—2 terug gewezen. In de thuiswedstrijd was maai' met 6—4 gewonnen, zodat de uitslag aller minst vaststond. Zuidgeest jr. en vooral René Timmer schitterden door eik drie partijen te winnen; de Ruiter stak in min der goede vorm, won één partij en ook het dubbel. SCHIEDAM, zaterdag. Onze welbe kende stadgenoot notaris A. S. H. A. Blaisse heeft met goed gevolg aan dé ïlijksuniversiteitte Leiden het doctoraal examen rechten afgelegd en is dus voortaan notaris mr. A; S. H. DE ondeugende vermoedens door het motto Eén pyjama voor twee gewekt, worden slechts spaarzaam beves tigd door de bij deze titel behorende film, een Amerikaans werkje. De pyjama-ge schiedenis (tussen Doris Day en Rock Hudson) komt er tenslotte wel even In voor, ïn hoofdzaak echter is het een so- lide-amoureuze, waarbij het reclamewe ken voor het humoristisch décor mag zor gen. Doris Day is de puriteinse, energieke, nieuwe staf-medewerkster van het ene New Yorkse reclamebureau, Rock Hud son en coming man, eveneens energiek maar zeer losbollig, van het concurreren de bedrijf. Hudson, blijft een versierder, die zijn klanten, met drank en mooie meisjes in de gewenste willige opdracht- stemming pleegt te krijgen, hij ziet er niet tegenop een potentiële klant van de con currentie met een wilde party weg té kapen. Doris neemt dat niet, sleurt haar immorele vakbroeder zelfs voor de adver- tcntic-tuehtraod, tevergeefs^ echter, want tegen 2ijn corrupte tactiek is geen kruid, laat staan; zijzelf, gewassen. Het wordt dan allemaal heel 'ingewik keld. met t-v. spots van een- glamour-juf fie die nooti op het scherm mogen komen, maar daar toch op verschijnen, met een niet bestaand, volmaakt fictief artikel „Vip", dat nog ontdekt moet worden om de tevoren reeds gecreëerde publiciteit een schijn van rechtvaardiging te geven, er komen mystificaties aan te pas met be hulp van eer» baard, ccri gekke chemicus, veel ontploffingen en wat romantiek. Te veel om op te sommen, veel teveel om te expliceren, maar wel voldoende om een vrij routineus opgezette komische ge schiedenis evn levendige en toch vaak weer vermakelijke vulling te geven, Doris Day en Rock Hudtion zijn ook nis (ko mische) acteurs geheel aan elkaar ge waagde tegenspelers, de zeer curieuze Tony Randall draagt aan dit door Delbert Mann bekwaam gestoorde kooltje een mooi-verknipte reclame-magnaat bij en verklapt mag nog worden dat het onver mijdelijke ja-woord op een wel heel ori ginele plaats gegeven wordt: op de drem. pel van de kraamkamer. (PASSAGE). Néd. hierv. gemeente, Grote Kerk: 10 uur ds. J. G. Janseri en 5 uur da. D. J. SpaUng; Bethelkerk: D uur ds. D, 3. Spalfng, 5 uur ds. H. W. Hemmes; Opstandingskerk10 uur A: Hoüman en 7 uur ds. L. J, Cazemiér; "Vredeskeik: 10.45 uur ds. C. van der Steen (H. Avondmaal) en 7 uur 'ets. C van der Steen; "Ned. here, geref. evang,, gebouw Irene: 10 uur da. R, E, Kuus (Lin- schoten). 4 uur ds. Joh. Venvellus (Wad- dinxveen): Ned. prot. bund. Westvest 92: 10.30 uur da. G. S. Westerouen van Me&tercn (Rotterdam): Evang. tuth. gemeente, Lange Nleuwstraat-Oranjeslraat: 10 uur ds. S. G. van der Baagen; Baptisten gemeente, houw Jeugdhaven, Lange Haven 129: 7 samenkomst: Leger des Hells, Lange Have» 27: 10 uur Heillgingssamenkomst en 7.30 uur VerlossSngssameukomst: Gerrit Ver boons tr.: 6.45 uur Opcriluchtsamenkomst. Alle samen komsten oJ.v. brig. K. Wicringa en. maj. R. Reltsma; Oud-kaih. kerk, Dam 28: 10 u— H. Mis; Jehova's getuigen, Volksgebouw: uur openbare toespraak „waar gaat het met deze wereld naar toey"' en 7 uur wachtto renstudie. Donderdag 7.30 uur: theocratische bedlenlngsschool en dienstvergaderlng; Chr. gerrf. kerk. Warande-B.K. Laan: 9.30 uur Ieesdienst en 2.30 uur ds. J. C. van Ravens- waay: Geref. kerk: Oosterkerk: 10 uur ds- W. van Diik (Hoog%'llel) en. 5 uur ds. P. R. Everaars, Kethel ,.De Ark": 9,30 uur de. P H. Everaars en 2.30 uur ds. W. A. Krijger; Kantine Burg. Honnerlagc Gretelaan: 10 uur ds. J. Couvée en 5 uur ds, W A. Krij ger: „De Goede Havan"10 uur 3s. W. A Krijger en 5 uur ds. J. Couvée; Juliana- kerk: 10 uur ds. J. Verlare (Schiebroek) en S mtr ds. W van Wijk. Herv. gemeente Kethel, De Rank: 8.30 uur ds. Brummelkamp; Dorpskerk: 10 uur ds Brummelkamp en 7 uur ds. G. van Noor-I dennen (Berkel). spreiden^ die bijzonder schadelijk zyn voor de omgeving. Geen. wonder, dat de bedrijfsveiligheids- dienst alles in bet werk stelt een ramp te voorkomen. Ondanks alle voorzorgen ziet de maniak kans het terrein te betre den. Als gijzelaars heeft hij de vrouw en het zoontje van een der autoriteiten, bij zich. Bovendien heeft hij zich tot „leven de bom" gemaakt. Enfin, de situatie wordt hoogst hache lijk, Zweetdrupeltjes parelen op het voor hoofd van de fabrieksbazen. De mensen in de omgeving worden geëvacueerd. Vijf uren zijn nodig om de brandbare vloei stoffen- door een. pijpleiding weg te pom- pen. In die vijf uren gebeurt veel. Stephen McNahy en Coieen Gray spelen de hoofd rollen. Vic Morrow is de maniak. De regie Ls in handen van Jack L. Copeland. (In MONOPOLE van maandag tot en met woensdag). AFSCHUWTEL1JKE krabmonsters van meer dan zeven meter lengte zijn de nieuwste creaties in Bollywoods gruwcl- reeks. leven op een afgelegen eiland in de Stille Oceaan, waar een waterstof bom tot ontploffing is gebracht cn waar een wetenschappelijke expeditie de na- effecten. komt bestuderen. Het hele verhaal is niet meer dan je reinste kolder. Verondersteld wordt dat de krabben, na 't verslinden van hun slacht offers de hersens en de daarin, bewaarde kennis zonder meer overnemen. De mam- in oethkrabben zetten derhalve hun aan vallen steeds intelligenter op. Bovendien horen do overlevenden steeds de stemmen van hun verdwenen expeditie-genoten Het. wordt allemaal bar griezelig. Verdelgen kan men de monsters bijna niet. Ze verblikken of blozen niet voor handgranaten, kogels en dynamiet En dé inhet nauw gedreven wetenschapsmen sen moeten er dan ook één voor, één aan geloven. Gelukkig gaat toch het spelletje van de tien nikkertjes niet op. Twee van de acht leden van de expeditie ontkomen op het nippertje. Regisseur Roger Corman heeft hiervoor de twee biologen Dale Drewer (Richard Garland) en Martha Hunter (Pa mela Duncan) uitgekozen. Net voordat zij verorberd zouden worden komt hun enige andere collega op het idee het mon ster te elektrificeren. Dat helpt, al kost 't de redder het leven. (Zondagmiddag in MONOPOLE), DE onvoorstelbaar krachtige en moedi ge Maciste heeft het de laatste t|jd bijzonder druk. Zo houdt hU zich nu weer onledig met het vernietigen van angst aanjagende scbaduwmensen. De kracht patser Mark Forest Iaat ook nu weer niet alleen zijn. geweldige spierballen rollen, maar laat zijn sympathieke inborst ook een woordje meespreken. Maciste -de sterkste man ter e r e 1 d heet dit Italiaanse spektakel, dat regisseur Antonio Leonviola vol heeft gestopt met gruwelijke, maar ook heel nobele activiteiten. De scbaduwmensen, zo leert men, waren om hun wreedheid gedoemd eeuwig onder de grond, te leven. Zij konden letterlijk bei daglicht niet velen, 'sNachts het is vele duizende jaren geleden trokken zij er moordend en brandschattend op uit en wie ze ih leven lieten, sleurden ze mee naar hun onderaardse rijk, waar de verschrikke lijkste slavenarbeid wachtte. Maar wee de sehaduwman of -vrouw, die de zon zag opgaan! Een vreselijke dood was zijn/haar deel. Maciste ruimt dit helse rijk tenslotte met behulp van zijn biceps op en de boze koningin van de duisternis, die verliefd raakt op Maciste, blijkt dan een gewoon mensenkind te zijn, dat zich verwonderd koestert ïn de waxme stralen van de zon. Bij het bezichtigen van een prachtige wa terval stort zij. echter in de diepte. Mark Forest kan bij zo'n incident natuurlijk niet lang stilstaan; hij moet al weer op weg naar een volgende Maciste filmop dracht. (Tot en met zondag in MONOPOLE) (Van een onzer verslaggevers) VLAAKDINGEN, zaterdag De jaar lijkse feestavond van de korfbalclub Spi- rll, onderafdeling van de CJV „Liefde en Vrede", die gisteravond werd gehouden In gebouw Triangel, stond in het teken van liet 15-jarig bestaan. De voorzitter, de heer J. Mooy, die het openingswoord sprak, memoreerde, dat reeds eerder in intieme kring het derde lustrum werd ge vierd. Het programma, dat geboden werd, was veelomvattend en over het algemeen van goede kwaliteit. De „spirituele" presenta tie, een muziek- en zangshow, had volle dig betrekking op vijftien jaar Spirit en het was goed gezien om diverse jonge le den van de korfbalclub te laten optreden. Dit was ook het geval bij de opvoering van het toneelspel de „Nieuwe", waarin liefst acht junioren hoofdrollen speelden, terwijl senioren zich belastten met de bij rollen. In dit spel werden de vele aan wezigen meegenomen naar. een. school- Advertentie LM.) Nee hoor, ik ben winkel]uf- irouw. V./CA/':' Ik heb veel succes met mijn; nieuwe briL Ik heb hem gekocht bij „AKGUS". Al mijn vriendinnen, zijn ook zo fijn bij „ARGUS" geholpen. Zij hebben mij geadviseerd welke bril het beste bij mijn type paste. Hij zit heerlijk er.is niet duur. IV' Oranjestraat! 9 Tel. G G4 31 VIAARDINGEN, zaterdag Zondag wordt, uitgaande van het Dynamowerk in de Ned. hervormde gemeente, eer. jeugddienst gehouden in de Rehobolnkerk (om half elf). De leiding berust bij wika internaat voor „mislukte rijke jongeüe-jl, KandoL Het motto van zijn toespraak den" om daar getuige te zijn hoe 't raad- luidt: We zijn niet bang". De bazuin groep sel van e«n duur oestersehilderij werd [van L V verleent medewerking, opgelost. I De regie van dit toneelspel dcor Kasperj Na afleop is er gelegenheid in de bo ld. Afman was in handen van Horst Ra-1 venzaa! van de Rehoborhkerk een be- deina. Niet minder dan vijftien personen [Scheiden expositie tc bezichtigen. Daar deden hun best op het Triangri-podium tezier. zijn welke vakantiemogeüjkhe- tot een gezellige viering te komen van het derde lustrum. SCHIEDAM, zaterdag In spoedgevaUen zijn gedurende hel komende weekeinde de volgende artsen te raadplegen: D. Hout- huysen Jr.. Swammerdamslngel 43. tel 68516. J. de Moor, Burg. Knappertlaari 154, tel. 69880 en Ch. A. Poll, Tuinlaan 92, "te). 67856. Geopend te apotheek "t Gouden Hert, St, Liduinastraat S8, die ook gedurende de ko mende week de nachtdienst zal der. voor jongeren er zo al zijn. Er zullen folders worden uitgereikt over jeugdbzr- "oergen, CJV-kampcn, Jonge Kerk-kampen enz., terwijl de ANWB een filmpje be schikbaar heeft gesteld over het kompeer instructiekamp in Ommen. Voorts zal do heer J. Tnurmer trachten tijdens de tentoonstelling een groep Vioardingso jongeren te interesseren voor eet: reis Cxnct Pasen b.v.) naar Dieppe tcnciedc met de Franse jongeren tot eer. oecume nische ontmoeting te kunnen komcr.. Dc expositie is geopend van 11.30- uur en 's middags var. J516.30 uur. -13 BEDRIJF JN SCHIEDAM VRAAGT TE HUUR: in Schiedam af omgeving Begane grond. Eventueel gedeeltelijk open terrein. Aanbiedingen onder nr. S-917 aan bur. van dit blad. Voor de bediening van onze moderne telefooncentrale vragen wij een Voor onze afdeling Loonadministratie een Mulo-opleiding gewenst. Voor onze afdeling correspondentie een A Sollicitaties te richten aan /C\ De Nederlandsdic Staalindustrie N.V. V" \i/ Keileweg 40 - Postbus 6009 - Rotterdam-7 -U kunt ook even bellen telefoon 3 5168 vraag dan naar de chef de heer v. d. Sande. Te koop Permanent wave Stiave-dealer van Philishave Remington Bruin. Slljpen repareren, s Morgens ge bracht. *s middags klaar Slijperij. staaJwarenhacdel Gé Kleyheeg, Nietiwstraat 43. telefoon 6 1719. Bij Showroom Coja een cen trifuge ƒ98.—, wasmachines vanaf ƒ80.—. 15 tot 30% korting, ook merkmachines Showroom Coja, Lange Ha ven 126. telefoon 6 33 41 i Fotografie Vaor pasfoto naar K van Vmiren, Hoogstraat 106, lel. 6 67 20 In één dag gereed. Rolfilms vergelen? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraaj 106. Kapsalon Héléue, de salon voor de beterepermanent. Stroomloos, voor ieder baar geschikt ƒ7.50: Hélène tiède permanent de meest ideale natuurlijke permanent 10.-. Gratis halen en brengen per luxeauto voor permanent Kapsalon Hélène, Rem- brandtlaan 22, Schiedam, te lefoon 671 70. Diversen Laat uw spiraal vermanen tot modern opklap- of kan tel bed Prima afwerking Als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal la (Broersveldpad), telefoon 6 80 28 (na 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten,, hutledi kanten, ksmpeerbeddeu enz. Kom eens .praten. Op het POST- EN TELEGRAAFKANTOOR TE SCHIEDAM kunnen worden geplaatst voor hele of halve dagtaken. Leeftijd 18 tot 40 jaar. Volledig gewoon Lager Onderwijs. Vi Bruto maandloon op 25-jarige 'leeftijd bij volledige dienst: f 442.- (inclusief huurcom pen-, satie); bovendien diverse toe- slagen.. -V/irs'Vri /{'ip Nadere inlichtingen en aan-?; meldingen bij de. directeui*yariV maandag tjm vrijdag tussen 9 en 16 uur. :?:"v:rr1j;.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1