m n E 1ï m Juiste temperatuur van motor voorkomt vroegtijdige slijtage SCHIEDAM tc. Sterfte onder de meerkoeten ondanks hulp, zeer groot m Irs longer deed de vogels slle schuwheid vergeten is. W.v.d. Stelt Damclub S'clam kampt met gebrek aan spelers Cursus honkbal-coachen van Amerikaan Bill Arce Zaalhandbal Zowel dames als heren van Wilton halen winst 5" ONZE VOGELS IN FEBRUARI overleden Jongen gewond bij aanrijding Jan Bronk gaf leden VCJC pantomime-les Van Loenen won van Vercammen DOK's gouden jubileum Babberspolder nog wel grootste wijk Klaverjassen nette winkeljuffrouw DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS EEN LERAAR SCHILDEREN Koeriersters VERPLEGER 1963 rtSPAG 5 FEBRUARI 1963 jalrdeti hd Ml 1) week |Pha '58 BfO van |feen.. Bit ►ak alfe Ons daarbij (vice! Jrt tot de Jlezlerig ;n! Vi .g gretige verst- die vrijwel heel Europa meer dan een maand lang tn zijn ijzige Janxp heeft gehouden, heeft tot grote opluchting van mens en dier 1» de laatste Jfc w» januari, althans voorlopig een einde genomen. Daarna ia het tveer sti gjiezen, doch laten wij hopen, dat aan alle narigheid spoedig een eind zal w- ST Koperwieken en kramsvogels hadden toen het streng ging vriezen 'net geluk «rif nog zo veel trckcirang konden opbrengen, dat zij ons land konden verlaten. terecht zijn gekomen <s tot op heden niet bekend. •wjiiks hebben wij de alarmerende Sten kunnen lezen over de grote oljdar de vogels en meer speciaal de watervogels. Doch ook de roof- zZm, die een meer verborgen leven Sn en daardoor dikwijls aan onze aan- ÏÏM entsnappen, hebben het eveneens I-ar te verduren gehad. En jammer ge- ucskonden zü torenvalken, velduilen. SJufltn, ransuilen en steenuiïtjes«- niet «k de watervogels, worden bijgevoerd. Melen alleen levend aas, in hoofdzaak Biteti en muizen, hoewel zij als de hon- ffJ knaagt ook wel een vogel trachten te Lsetalken. Neen. dan was de buizerd er bet» aan toe, want hij leeft juist van jaod aas en daaraan was de laatste wc- tai bepaald geen gebrek. „v_ ife de vorige maal reeds voorspel- kis de sterfte onder meerkoeten iverke- k ontstellend geweest. Steeds vonden Zjmssa's dode exemplaren, terwijl er ten denog levende makkers vele de dood ictw ««ren. Jn e« om de weinige wakken M het dikwijls zwart (en trit) van de HMtli, die elkaar gewoon verdrongen fn Ut relatief kleine stukje open water, ftndsn oan velerlei soort en knobbel- rtfiinwi. doch oerréweg het meeste in I jasïol waren de meerkoeten. Ook onder levende meerkoeten zagen wtj er vele «omm de i-eren niet meer zo mooi glad seen als tcü" in het algemeen van de t?o- jeii petcend zijn. tn normale omstandig- Uien besteden zij aan het verzorgen wan )kj verenfcleed nog meer tijd dan aan nedstl zoeken. Het was dus wel duidelijk jat deze dieren aan het eind fan hun krachten waren. Hulp iu kelders Op sommige plaatsen, o.a. bij Briellc, bedt men. deze stumpers zo veel mogelijk tochten op te vangen en indien dit lukte ;Mrdcn ze op transport gesteld naar de leiders van een der grootste gebouwen fa de omgeving. Deze kelders werden heel Jicht verwarmd, de vogels van stro en toedsel voorzien en wij mogen aannemen kl hierdoor een flink aantal de ramp zal overleven. uitgehongerd, dat z\j de veiligheids' tfitand, die zij in normale tijden angst vallig handhaven, al tang niet meer in 'icht -namen an het aangevoerde voedsel bijna onder- de handen va» hen die de hongerige massa kwamen voeren, weg- ^risten. Heel veel vogelvrienden hebben (Advertentie LM.) daarvoor gedurende tal wan dagen de Siberische koude getrotseerd. Niet minder goede diensten hebben de mannen van de Koninklijke Luchtmacht verricht, die vanuit helikopters en Bea- vertoestellen vanuit Ypenburg, Leeuwar den e.d. vrijwel dagelijks boven de be vroren wateren vlogen en als zij ergens vogels in nood ontdekten, werd prompt het nodige voedsel gedropt Veel mili tairen hebben daarvoor hun vrije dagen opgeofferd. Ook een helikopter van een sigarettenfabriek nam dagelijks aan de hulpactie deel. Het is natuurlijk normaal dat wnnneer een vliegtuig zeer laag bo ven een groep vogels vliegt deze ijlings een veilig heenkomen trachten te zoeken, doch nu waren de meeste vogels al dus danig verzwakt, dat er van vluchten geen sprake meer was. Wel kon !n de toestel- len worden vastgesteld, dat de dieren on middellijk op het uitgeworpen voedsel aanvielen. Nog vele weken Wilde zwanen, eenden en meerkoeten Waarom wachten alt U toch binnenkort gordijnen nodig hebt... terwijl U nu te kust en te keur de mooiste Franse Jacquard damast kunt uitzoeken voor nog géén twee gulden per meter. Duizenden meters extra zware, dfehegeweven jaquard damast van 4.55 per meter. De bekende Franse damast wn 3.95 per meter in een soepele kwaliteit. En een luxe klassieke franse damast van 5.98, die voor zichzelf spreekt, in een apart oud-rese kleur. I da^ Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze drie soorten damast, door elkaar voor één prijs, per meter Ciin t«!> of tehrlft. b«t. Maar nog is de nood groot, want al zou er flinke dooi intreden, dan zou het toch nog weken duren eer de vogels hun na tuurlijke voedselbronnen tocer zullen kunnen aanboren, Bef pers en roerdompen, op en top vis eters, zijn uiteraard in deze tyd uiterst kwetsbaar en fal van deze grote vogels zijn eveneens de hongerdood gestorven. Gelukkig die reigers en roerdompen, die opgevangen konden worden en door vo gelvrienden met vis en zo weer op hun verhaal gebracht worden. Uit ervaring weet ik dat daar heel wat voor komt kij ken. A Is a Ues achter de rug is worden z{j natuurlijk weer in vrijheid gesteld. Op open stukken water van de grote rivieren zagen wij steeds flinke troepen zaagbokken, grote en middelste zaagbek- ken cn nonnetjes, die zich al duikende naar voedsel nog heel goed schenen te kunnen redden. Nimmer vonden wij op onze tochten een dode zaagbek. Einde lijk dus weer eens een ietwat optimis tischer geluid na al die narigheid. P)E verschillende wilde ganzen hebben J-~' gelukkig enig soelaas gekregen door. dat de sneeuw tijdelijk gedeeltelijk is ge smolten. Zo konden zij tenminste weer grazen op de weiden in de buurt van de grote rivieren, hoewel ik mij niet kan voorstellen, dat het bruin geworden en hard bevroren gras veel voedingswaarde zal hebben. Maar in ieder geval zijn. zij althans gedeeltelijk uit de brand, Merkwaardig is voorts daf in dc wei- Ionden soms grote troepen leeuweriken rien toaren. Zij eten natuurlüfc geen gras, maar wel het zaad ervan. Tevoren zwierven zij zelfs door de straten aan de buitenkant van de stad, maar schuw ble ven zij steeds. Ook kemphaantjes troffen toy op grasveldjes vlak bij de huizen aan. doch dit is niet zo'n grote bijzonderheid omdat wij dat iedere winter zien. Toch komt de lente... Maar hoe het ook zij toch ls dc lente weer op komst. Dat merken wij aan de houtduiven, die, als het niet al te fris is, al naar hartelust koeren op de nok van het dak of op een televisie-antenne en daarbij hun aangebedene uitbundig het hof maken. Dat merken wij eveneens aan i de kapxneeuwen. of zij nu in de stad of in de polder vertoeven of aan het strand. Tal van exemplaren zijn reeds in het be zit van de fraaie chocoladekleurige kop- tooi en bij andere is het duidelijk te con stateren, dat hun voorjaarsuitrusting op komst is. Sommige dieren zyn nog in het bezit van een geheel witte kop. terwijl weer andere een „schimmelige" kop heb ben, hoewel het dan niet lang meer duurt of deze vogels zijn eveneens in het voor- j&arstenue gekleed. dooien kunnen wij deze maand zeker de veldleeuwerik zingend omhoog zien schroeven en zullen toy tn bos en plant- loen de heldere melodieuze zang van de zanglijster en misschien ook. van de merel kunnen horen. Voorts zullen wij als alles mee zit tegen het einde oan deze maand. de eerste kieviten, cn grutto's weer in de polder kunnen ontmoeten, en dat zal, na' alle ellende van de barre winter, een feestelijke gebeurtenis ztfn. A. DE JONG - N.V.V.--bestuurder - SCHIEDAM, dinsdag In de leeftUd van slechts 44 jaa.r ls in dit weekend ge heel onverwacht overleden de heer W. var, der Steil, bezoldigd bestuurder van de A.N.M.B. en secretaris-penningmeester van de afd. Schiedam van de A.N M-B. Deze geboren en getogen Schiedammer ..as oen strijdbare fj£uur in de Schiedaro se vakbeweging en een allerwegen ge waardeerde kracht Hij was ook tweede voorzitter van de NW-bestuurders, se cretaris van de vakgroep Beambten in de A.NMJ3. en tevens bestuurslid vaz. de vereniging Het Volkegebouw. Voorbereidingen op verlaat seizoen SCHIEDAM, dinsdag Hoewel de honkbaJwereld met sombere gezichten kjjkt naar het steeds verder dringen van de voetbalcompetitie, zijn de rasechte honkballers toch weer begonnen aan de voorbereidingen van het seizoen. De func tionarissen hopen dat bet honkbal meer waardering zal ontvangen bjj de autori teiten zodat het honkbal niet altijd stief kind ten opzichte van het voetbal zal zyn wat de bedeling van de terreinen betreft. Daarbij fungeren de S.V. H.V. „Schiedam" en het Rotterdamse Sparta als het goede voorbeeld omdat zij reeds over authentieke honkbalstadions schikken. Verwacht wordt dat na gesprek met wethouder Langerak ook in Rotterdam meer honkbatvelden zullen ko men. Zeer belangrijk voor de ontwikkeling an het honkbal is dat nu in de bene denzaal van De Amstelbron een cursus coachen is gestart onder leiding van de nieuwe Amerikaanse bordscoach Bill Ar ce. In. de Schiedamse zaal komen m het vervolg gedurende vijftien weken twee balclubs en verder uit Schiedam bekende leden van Haagse en Rotterdamse honk- functionarissen als Henk Kempen en Dick Molenaar van Schiedam, Koos de Haas en Van Gerwen van SVV en Rob Soudijn van DHS. Ook bestuursleden adspirant-coaches komen vrijdagsavonds naar deze cursussen, die beogen de ver enigingen de beschikking te geven over leiders die in staat zijn zelf het team te coachen. Bovendien vormen deze cursus- Burgerlijke Stand SCHIEDAM GEBOREN: Gerrit z.v. A. van der Most en P. J. Vreeswijk; Pe ter C. z.v. P. A. de Jong en A. Broxks; Gerardus F. J. z.v. J. van Dijk en J. Kui ters: Michel A. z.v. A- A. J. Schoenma kers on S. G. Chailian; Adriana M. d.v. G. P. Sehuller en S. C. E. Saager; Maria T. d.v. L. L. Keijzer en M. J. van Har- melen. OVERLEDEN: M. J. C. M. van Winkel i jr.; A. Filstroff e.v. H. G. Pott, 78 jr; van Deventer, 78 jr wed. J. J. Huldij; J. J. D. Holtkamp, 76 jr; J. Schouten, 84 jr. wed. van N. Jansson; P. M. Schikhof, ~f jr. sen de manier tot verbetering van bet spelpeil Bill Arcs reikt iedere vrijdagavond in de Schiedamse zaal stencils in het Ne derlands uit waarop de te behandelen materie als honklopen, het slaan van de bal, het '.'oetenwerk, het vangen, werpen e.d. staan vermeld. De deelnemers zijn zeer enthousiast over deze nieuwe scho ling. .HIEDAM, dinsdag. De achtjarig» John Romein uit de Potgieterstraat in Schiedam is gistermiddag ernstig gewond geraakt. De jongen speelde op het voetpad aan de Burg. Knappertlaan. Plotseling Hep hij tussen geizarkeerde auto's de rijweg op. De automobilist G. J. V. uit Ethen, kon de jongen niet meer ontwijken. De knaap werd door de personenauto geschept Het slachtoffer klaagde over pijn in de linker knie en de buik. Hij is in de Dr. Noletstichting opgenomen. SCHIEDAM, dinsdag —In de veiling- hal in Poeldijk hebben zaterdagavond zowel de dames als de heren van Wilton FiJenoord de op één na laatste wedstrijd van de zaalhandbalcompetitie in winst weten om te zetten. De dames speelden tegen Athene 2 uit Den Haag. Beide teams hebben de talrffke toeschouwers een goede wedslryd voorgeschoteld. De spanning bleef er tot de laatste minuut. Reeds na 3 minuten gaf Ans v. d. Horst haar ploeg de leiding. Athene kwam wel steeds goed voor het Wilton doel, maar daar stond dan altijd weer de zeer be trouwbare Yvonne van Driel ,die zater dag haar doel heel goed verdedigde. Tot de rust bleef deze kleine voorsprong behouden. In de tweede helft vocht Wil ton verbeten om de voorsprong te be houden, maar toen in de 11e minuut de bal via de rug van de Schiedamse keep- ster in het doel verdween werd de span ning nog groter. Wilton had aan een ge lijkspel wel voldoende om zich van de onderste plaats te werken, maar onze stadgenoten vonden dat schijnbaar niet voldoende. Met goede aanvallen gingen de laatste tien minuten in één. minuut voor tijd was het Lenie Lemson die met een lage schuiver de keepster het nakij ken gaf. Wilton won verdiend en heeft nu 6 punten evenals Athene 2 en Animo staat nu alleen, onderaan met 4 punten. De heren van Wilton Fijenoord die nog steeds leider Snelwiek op de voet volgen startten al in de 3e minuut met een penalty die door Huib v. d. Lugt in een doelpunt werd omgezet Vier minuten later kwam Jon Foncke op O2. Quin- tus 2 zorgde echter kort daarachter voor het eerste tegenpunt Wilton was echter op alle linies sterker en met goed sa menspel bereikten zij een 2—6 voor sprong. Kort voor rust kwamen de man nen uit Kwintsheui nog even goed op zetten en keeper Aad Kalkboven kreeg veel schoten op zijn, heiligdom afge vuurd. Enkele malen moest hij zwichten en zo kwam de rust met 57 voor Wil ton. In de tweede helft zorgde N.co Ver beek, Louw Boer en Piet van Dijk dat het 611 werd. De laatste tien minuten namen onze stadgenoten, het te licht op en Quintus profiteerde hier dankbaar van. Van deze nonchalante houding ging Wilton bijna de winst verloren. Quintus kwam met vier treffers, waarvan de laat ste uit een strafworp op 1011. En tenslotte, als het flink jgPothekersdienst: Apotheek 't Gouden Hert, St. Liduinastraat 81. gk de lijk Museum, 10 tot 17 uur. 's zon- i dags 12 tot 17 uur: „Spiegel aan de s wand", historische kostuums en ••Kunstschatten van de Oud-Katholie- I ke Kerk". BIOSCOPEN «"sage, 2, 7, 9,15 uur: Een pyjama voor twee". "hopt,iC) 2 en S uur: „Vijf helse uren". IVan een onzer verslaggeefsters} SCHIEDAM, maandag In het Jeugd huis aan dc Lange Haven liet zaterdag avond Jan Bronk van bel Nederlands Pantomime Theater de leden van de VCJC een kjjkje In de pantomime-keuken nemen. Aan de: ongeveer tachtig leden, die be halve uit Schiedam uit Breda, Lekker- kerk, Dordrecht en Gouda kwamen legde hij de betekenis en de mogelijkheden van de diverse expressie-wijzen uit Verdeeld, in groepen mochten de kinderen in dc, leeftijd van twaalf tot vijftien jaar 2eif proberen bepaalde opgaven van Jan Bronk na te doen. Na deze aanschouwe lijke en instructieve lessen gaf Jan Brank met zijn twee medewerkers een voor stelling, waarvan vooral de Rovers-balla de en de Tour de France in dc smaak vielen. De avond werd gegeven in het kader van het programma .Contra-bande' van dc VCJC. P.v.d.A.-Raadsfractie vormt een forum SCHIEDAM, dinsdag De Party van de Arbeid afd. Schiedam belegt vanavond in het Volksgebouw een vergadering, waarbij naast de bespreking van verschil lende huishoudelijke aangelegenheden, het voornaamste punt is het verslag dat door de fractie in de gemeenteraad zal worden uitgebracht. Na de pauze zal dan een forum antwoord geven op vragen, de zaken van de gemeente betreffende. Dit forum staat onder leiding van mr, H. B. Engelsman, voorzitter van de fractie met als leden wethouder mr. P. van Bochove, M. van. Harmeien, J. Scheffers en J„ H. Simons. SCHIEDAM, dinsdag He' is het eer ste tiental van de Damclub Schiedam ge lukt in de hoofdklasse te blyven, maar gezien het geringe aantal leden, als ge volg van te weinig reserves, zal het een zware opgaaf worden zich het volgende seizoen te handhaven. Om dezelfde rede nen valt het ook moeliyk voor het twee de tiental om in de tweede klasse te kun nen meespelen. Meestal moet met een on volledig team dc «trüd worden aanvaard, De eerste uitwedstrijd tegen Bolnes is wegens de weersomstandigheden niet doorgegaan. Bij de tweede uitwedstrijd tegen Charlofs 4 werd met zes spelers toch nog acht punten veroverd, maar uit eindelijk werd met 12—8 verloren. Bij de derde thuiswedstrijd tegen Maasland kwamen beide clubs met slechts zeven spelers uit en het werd 1010. De vierde thuiswedstrijd tegen Char- lois 3 werd nog net met 9—11 verloren. Met nog één partij te spelen was de stand 810 en Theo Vrijland had de beste pa pieren. Hij kon het echter tegen de even jeugdige Fred Theuuis nirt verder bren gen dan remise, zodat de winst toch nog 911 werd. De gedetailleerde uitslag was: Vrijland—Slump 20; A. Risseuw— Doornbos 20; Theo Vrijiand—Fred Theunis 1—1; A. SleeuwenhoekJ. Ver veen 2—0; J. v, StraatenH. Westerop 20; J. Bogerd—C, v. Dam 0—2; E. Bre- man-C. Krayo 0—2: F. Rademakers—C. Storm 0—2; K. den BeerH, Zweem 0—2; Sprang—A. Punt 02. KOK S LX (Van een onzer verslaggevers! SCHIEDAM, dinsdag Dc pupillen van de heropgerichte boksschool van Vim de Haan ln Schiedam hebben de eerate tri-; omfen behaald. Dolgelukkig stapte Hans van Loenen gisteravond de ring uit. HU heeft in de finale voor het wellergewicht een fraaie puntenoverwlimlng behaald op zUn tegenstander Vercammen uit VHssin- gen. Trots heeft hij aan het emd avond de kampioensmedHiUe van de NBB! uit handen van voorzitter Schut mogen ontvangen. Met zijn „slaigenoot" Jan Wildschut zn' de jonge kampioen op 18 februari uitko men voor de c»kampioenschnppen Odeon te Rotterdam. De school van Wim de Haan is. zoals; ij berichtten sinds enkele weken op gang. Gedurende twee jaar hebben zijn pupillen niet kunnen oefenen in Schie dam. SCHIEDAM, maandag De grootste gymnastiekvereniging in Schiedam, de chr, gymver. „DOK" gaat de voorberei dingen treffen voor de viering van het 50-jarig bestaan op 19 dec. Onlangs heeft *t bestuur de jubileumcommissie geïnstal leerd, bestaande uit de dames M. F. Brus- sè-Lips. G. van 't Hof, H. Poot-Nieswaag, E. van Ravens, J. Stam, J. W. Verkade en de heren J. Apon, H. Bezem er, A. Herlaar E. E. Koelman. L. Meyboom, J. van der Most, J. Noortwfjk sr., K. J. Tanis en B. Vink. Voorzitter van deze commissie, is de technische leider K. J- Tanis en se- ■etaresse mej. J. W. Verkade. Zaterdagavond belegt DOK voor de aspiranten van veertien tot zestien jaar een contactavond in gebouw Christelijk Sociale Belangen. De onderlinge wed strijden voor de dames worden op de don derdagen 7 en 14 februari gehouden, voor de heren zijn deze wedstrijden op maan dag 4 en U februari vastgesteld. Esperanto-agendo SCHIEDAM, dinsdag Necesaj oku- poj. rilate al venonta Runveno, devigas nin Oe okazigï klubvesperon je la 6an de le- bruaro. La plej proksima semajno ni kunvenos Ploegstraat 19, (Van een medewerker) pj de Instructieboekjes die bij elke nieuwe auto worden ver strekt, worden ten dienste van de gebruikers tientallen goede raadgevingen opgesomd. Zonder het belang van al deze instruc ties te onderschatten moet wor den opgemerkt, dat de raad: „zorg voor de juiste bedrijfs- temperatuur" wel een van de belangrijkste is. ONGEACHT om wat voor merk of wat voor auto het gaat: de be- drijfstemperatuur is van grote in vloed op de levensduur van dc motor. Dat Is geen droge theorie, maar wordt in de praktijk dagelijks opnieuw be wezen. ledereen ken het verhaal van de auto van de arts met stadspraktijk: veel koude starts en ais gevolg daar van een relatief korte levensduur van de motor. Ook zjjn er voldoende ge vallen bekend van automobilisten, die hun wagen vrijwel uitsluitend gebrui ken op lange trajecten en die daarbij tot buitengewoon gunstige resultaten komen. Het is een feit, dat een automobiel motor in alle opzichten het voordeligst loopt, wanneer deze op een zodanige temperatuur is gekomen, dat de koel waterthermometer op 80-85 graden C <185 graden F) staat. Zolang de tem peratuur onder ieze waarde bib ft is de verbranding onvolledig en blijven er bepaalde, zeer schadelijke verbran dingsresten in de motor achter, terwijl de spelingen tussen de verschillende bewegende delen groter zijn dan door de constructeur Is bedoeld. De sme ring kan minder volledig zfen en de kwaliteit van het smeermiddel loopt snel terug, als gevolg van vermen ging met op de cilinderwanden neer geslagen benzine, die van de wand afdruipt en in de olievoorraad belandt. Chemische fabriek EEN automobielmotor kan tot op zekere hoogte worden vergeleken met een chemische fabriek, waar- In allerlei vreemde stoffen worden ge vormd. Als de verbranding volledigis en dat is alleen het geval bQ een goed afgestelde motor, die op de juiste bedrij f3 tempera tuur ls gebracht blij ven slechts resten achter, die uit het oogpunt van motorslijtage bezien, van weinig belang zjfn, maar bjj een te koude motor vormen zich roet, kool en lak-achtlge afzettingen en zuren, die de motoronderdelen aantasten.Ook blijft een deel van de benzine in de motor achter, met het bovenomschre ven resultaat, terwijl de smering on voldoende js, omdat althans b{j de eerste omwentelingen van de koude motor de olietoevoer eerst goed geregeld wordt nadat de oliepomp alle te smeren plaatsen van voldoende olie hééft voorzien en bovendien de schoon aanwezige olie door de onver- brand e benzin er esten van de cilinder- wanden worden gespoeld. HOE kunnen de bezwaren van de onvermijdelijke koude start nu zo veel mogelijk worden onder vangen? Het is in de eerste plaats belangrijk, de motor na het starten zo gauw mogelijk op de vereiste 80-85 graden C -te brengen. In de meeste koelsy stemen van watargekoelde motoren is daartoe een thermostaat Ingebouwd, die de intensiteit van. de koeling beperkt zolang het water nog te koud is. Het is van belang de motor niet stationair te laten warmdraaien, doch na enkele seconden reeds in een lage versnelling weg te rijden. Het voor deel daarvan is, dat een motor die arbeid levert, sneller warm wordt dan een motor die stationair draait. Verder is het van belang ui tol uitend een smeerolie toe <!e passen van een van de bekende merken. Deze olie soorten hebben n.l. een sterk hechten de eigenschap die voorkomt, dat alle olie by stilstand van da ciltnderwan- den afdruipt. BQ het starten na een lange periode van stilstand, is er dus reeds direct enig smeermiddel op de cilinderwanden aanwezig. Roekoes EEN veel toegepast hulpmiddel om de opwarm-periode te bekorten, is de radiator-rolhoes, met behulp waar van de luchtstroom door de radiator kan worden tegengehouden, met als gevolg dat het koeleffect hiervan be- iangrnk afneemt. Het zal echter duide lijk zyn, dat een rolhoes alleen naar behoren kan worden gebruikt in com binatie met een temperatuurmeter of maar eeen dergelHke constructie vindt men alleen bij de duurdere wagens wanneer deze auto matisch werkt. Het voordeel van een rolhoes ls bovendien, dat men deze alweer ,,in overleg" met de thermometer op he*, instrumenten- bord. ta de winter zo nodig gedeel telijk kan sluiten. Sommige wagens komen n.l, bij felle koude niet of nauwelijks op temperatuur en met een roihoe3 heeft men deze volkomen in de hand. De rolhoes moet echter met verstand worden gebruikt, want bij het vergeten ervan, kan de motor oververhit raken en ook dat kan aller lei kostbare gevolgen hebben. Dus: een rolhoes is alleen maar aan <e bevelen, mita deze in combinatie met een thermometer wordt gebruikt en met er op de jui3te wijze gebruik van maakt. Wordt de wagen gepar keerd, dan kan de rolhoas tevens wor den gebruikt om een te snelle af- koelinr bevort ting van de crpwarm-periode. (Van een onzer verslaggevers! VLAARDINGEN, dinsdag Vlaardin- gens bevolking is over de zeven stads wijken als volgt verdeeld; Centrum 11.858 inwoners, Vettenoordse- polder 9688, Oostwljk M0J. Indische wijk 6496, Babbarspolder 15.377, Vlaard.-Am- bac-ht 5828 en Westwijk 13.776, Totaal (per 1 januari 1863» 70.404. Het aantal gezins hoofden bedroeg 13.120, het aantal alleen staanden 2078. MAASSLUIS, dinsdag De voorlaatste ronde van het V.T.M.-klaverjastoemooi bracht 184 deelnemers aan de speeltafels. Het is deze keer een. spannende kamp geweest alvorens de acht finalisten aange. wezen werden. Het zijn: J. Voogt Lzn.. Maasdijk 5.948 pt (dagpr) C. v. d. Berg, Maassluis 5.941 pt, D. C Bruin, Maassluis 5.939 pt,, J. W. Alblas, Naaldwijk 5.885 pt, D. Stoygje. Maassluis 5.881 pt., J. Koogendam, Maasdijk 5.724 pt., A. Romers. Maasdijk 5.55S pt, H. Tabbers. Maassluis 5.520 pt. Hond gevonden SCHIEDAM, dinsdag. In het dieren tehuis aan de Sint Annazu sterstraat verblijft een hond, een zwart-wit gete kende fox. Het dier liep zwervend over de Nieuwe Haven. Dekzijl gestolen SCHIEDAM, dinsdag. Van de Schie damse koopman P. v, d. H. Is een zwart dekzijl gestolen, dat bevestigd was aan een tankauto die in de Groenelaan ge-, parkeerd stond. j DAMESMODES W.v.d. Burg L. Kerkstraat 19 Schiedam Telefoon 6 6133 Wie kan ons helpen? Wij 20eken een liefst met vak bekend Prettige werkkring. Hoog loon. 14 dagen vakantie. Slagerij POOT Broersveld 159 B. Bij Showroom Co ja een cen trifuge SB.wasmachines vnnaf ƒ90.15 tot 30% korting, ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 126. telefoon 6 334] U kijkt. II vergelijkt U koopt bij LANGE: HAVEN 95 JSchiedaro, tei 6 8611; GEEN FILIALEN Gemeentelijke Nijverheids- avondschool Schiedam Gevraagd zo spoedig mogelijk voor dc avondschool en voor de opleiding gezel en vestigingswet kleinbedrijf. "Wettelijke bevoegdheid gewenst, aantal les. urea per week: 6. Sollicitaties per omgaande aan de directeur, Mgr. Nolenslaan 3, Schiedam Diversen Alleenstaand echtpaar zoekt kennismaking met Schie dams echtpaar van pixo. 40 jaar voor gezellige om gang (geen vrye levensop vatting). Brieven onder no. S 918, bur. V. d. blad. De directeur van de GEMEENTELIJKE GENEES KUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST te Schiedam vraagt voor tijdelijk een Spoedige indiensttreding gewenst, Aanmelden schriftelijk of mondeling bij de direc teur, Tulnlaan 80, Schiedam GEMEENTE SCHIEDAM Voor het schoonhouden van de secretarie vart bo vengenoemde gemeente worden ENKELE WERKSTERS gevraagd. Werktijden van 6,30 tot 8.30 uur en van 16B0 tot 19 00 uur, zaterdags vry De bezoldiging, inclusief de compensatie voor inge volge de Algemene Ouderdomswet te betalen pre, nue'n bedraagt: voor 23-jarigen en ouderen ƒ2.01 per uur, voor jongeren bezoldiging naar leeftijd Mondeling of schriftelijke aanmeldingen binnen 10 dagen na verschijning van deze advertentie bij de chef der afdeling interne zaken, stadhuis, alhier. nniniiiuniniiuiai Wie adverteert verkoopt Wie niet adverteert wordt vergeten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1