Te veel vocht in Dura-woningen KOERIERSTERS w Joviale luitenant haalt call-girls uit gevaar Trein greep auto: dode Nederlandse thriller met heter spel dan draaiboek ylaXrdingen 4000 dollar beloning Scheepsbrand aan Lekhaven Rijksloodsen overwegen model -actie Gouden Beker voor P faff Reims had bescheidener moeten zijn SCHIEDAM MEVROUW SCHA AR: A LLCS BARST EN SCHEURT NU HET GAAT DOOIEN mmm Monopok vertoont: Leonhardt-Consort geeft museumconcert In Monopole: Historische Jean Marais Monopole-malinees Passage vertoont: Stefan Askenasc met R.Ph.O. op Toonkun stconcert Burgerlijke Stand Predikbeurten Artsen op zondag Sell acleregeliiig voor R'damse binnenschippers BOOS OVER ZOUT WATER N. V. Meelfabrieken 15 pet. dividend Milanese ondergrondse krijgt rubber perrons OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING 88 MTE8D4G9 KËBRÜART J 963 (Van-een. onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag „U kan. het zien, die.bruine vlekken op het behang naast de schoorsteen. En voelt ,u maar,;de muur is vochtig," zegt mevrouw. Schaap bewoonster van een Dura-Coignetwoning aan X C van Markenstraat, „Als we hard genoeg stoken trekken die i wat weg, maar nu het dooit wordt het wel erger," T\ JT is uitvoerder B. H. Ibelings. ■*-* Deze 63-jarige, die 45 jaar erva ring m de.bouw heeft is van mening dat kleine mankementen in de bouw zeer normaal zijn. Het optreden van allerlei vochtverschijnsclen' meent de heer Ibelings voor een belanoryic deel te moeten wijten aan het feit dat de bewoners (logisch door de kou, zegt hy) tc weinig ventileren. Hij is van mening dat de-.pura-Coignelwoningen een revolutie in de boitto betekenen en dat wanneer er enkele kinderziek ten zijn overwonnen, de huizen beslist niet hoeven onder tc doen voor nie.t- industriêle bouto. SCHIEDAM, zaterdag Op de wet - de knipperlichten beveiligde spoorweg overgang op de lijn Schiedam—Delft ter hoogte van de Groeneweg—Kandelaarweg ut Kethel onder gemeente Schiedam heeft gisteravond om 7.23 uur een dodelijk on geval plaats gehad, waarbij de 36-jarige Delftse automobilist G. v. d. Helm, Schte- weg 39a, het slachtoffer is geworden. De heer Van der Helm stond bij de overweg te wachten toen de knipperlich ten op rood standen. Nadat echter een trein uit de.richting Schiedam gepasseerd was. 2ette hij zijn wagen ir. beweging, hoewel een automobilist, die aan de ande- re kant van de spoorwegovergang stond te wachten, door het knipperen van de koplampen probeerde te waarschuwen, dat er uit de richting Delft nog eer, trein naderde. De heer Van der Helm had 2ijn auto toen evenwel al in beweging 'gezet. De wagen werd door de trein meegesleurd. De automobilist werd uit zijn wagen ge slingerd en kwam twaalf meter verder op het erf van een boerderij terecht. De ge heel vernielde auto belandde op het ijs van een bevroren sloot. Dokter P. van der'Ktiy verleende eerste hulp aan het deerlijk gewonde slachtoffer, dat op weg naar de Dr. Noletslichting in Schiedam overleed. Do trein reed honderd meter verder en kwam toen tot stilstand. De trein h2d twintig minuten vertraging, terwijl alle passerende treinen langzaam moesten rij- r den. SCHIEDAM, zaterdag De Vereniging Vrienden van het Stedelijk-Museum te Schiedam en de Mij. ter Bevordering der Toonkunst sfd. Schiedam e.o. organiseert op zaterdagavond IS februari in de Aula van het museum een concert, te geven door het Leonhardt-Consort Dit gezelschap bestaat uit Marie Leon- nardt viool. Wim ten Have, altviool, Lo- dewijk. de Boer, altviool, Dijck Koster, cello en Gustav Leonhardt, clavecimbel. Uitgevoerd zullen wordenwerken ven Byrd, Böhm, Biber, Schmelzer, Muffat en anderen. Het museumconcert begint om eéht uur. - In dezelfde wand van d* huiskamer, die tevens de buitenmuur Is en op hét Noorden ligt, zit een vertlkale scheur In het lichte behang-. Niet groot, maar wel duidelijk zichtbaar. Ook In het plarond zitten haarscheurtjes. Die-worden veroor- -zaakt door het werken van de ferlxnpna- den tussen dc elementen. i;: Jn [september zij n >ve hier; ingetrokken.; Eerst hebben, we erg met. dé' schoorsteen, getobd. De kachel wilde nietVrekken. Dat hadden, trouwens yeef.meer mensen, voor- ai de bewoners vari.de derde en vierde etages,Maar dat is nu verholpen,'.' zegt- mevi-ouw Schaap. De klachten over lek kages bij schoonsteen- en ventilatiekana len zijn door de gemeente verholpen om dat de constructie hiervan door de tech- 'nische adviescommissie, die van gemeen tewege voor de systeembouw werd inge steld, is gekozen. - r De colivinyltegels in de hal: barsten. De - vloer is, waarschijnlijk hzét voldoende af gevlakt. Er zijn kleine blusjes af van dé tegeltjes in de gootsteen. Krasjes op deu-'; ren, een beschadiging, aan de aanrecht en andere klachten zijn echter allemaal (spoedig! verholper.. „Al js maar tien pro cent van de klachten waar, dan vind ik het nog erg genoeg," zegt mevrouw Schaap. In betzelfde pand woont mevrouw S. van Pelt, „Ach ieder nieuw huis heeft aanvankelijk moeilijkheden," zegt ze. „Ik vind niet, dat wfj er hier zoveel erger aan toe zijn. Alle klachten zijn vlot on derzocht en fouten hersteld! Er ls in de douchecel een kleine reparatie verricht, twee""scheurtjes In de granieten vloer zfjn gepleisterd,- r- Hetzelfde zegt mevrouw Ai' Kooreneef. Zij woont op de vierde etage. Er zijn natte plekkenin haar douchecel. Dat wordt gerepareerd. „Hel is toch logisch, dat de mensen nu niet het dak opgaan om het lek op te zoeken. D3t is levensgevaar lijk met deze glad hei We wonen hie drie maanden, viermaal zijn de huizer nagekeken, en worden nu nog eens aan een herkeuring onderworpen. Een gezamenlijk bezwaar bobben zij echter wel: door de latere invoeging van dagwinkels in de vier blokken Dura- Coignetwoningcn. zijn de bewoners een Bink stuk van hun kelder kwijtgeraakt. Iets wat daardoor ook verloren is gegaan is het afvoerputje. Dat putje zit nu door de herindeling van de kelders in één van de kelderappnitementer. van één van dc bewoners. Als de kelder schoongemaakt moet worden moet men bovendien het water tilt één van de verdiepingen tap pen. omdat een kraan in de kelder laag ontbreekt. Allemaal erg lastig en on praktisch.-' IM71E graag een romantisch gekleurd VVreisje terug in de eeuwen wil maken zonder dat daarvoor enige historische kennis benodig -is, kan terecht .bij-de film Dc stoutmoedig emu s He, tier:1 Het is Jean Marais, dié .talloze gewel dige avonturen beleeft, zoals het redden van een lief meisje" (Cathia Caro), dat zond er het te wetenerfgéname is gewor den van' een 'flink fortuin en deswege door een hebzuchtig'familielid met liqui datie wordt bedreigd; Marais mag altyd graag' iets,; nobels redden, in. dit geval wint hij terloops nog enkele vrouwenhar ten, maar, Het Meisje' is natuurlijk' ten slotte zijn thuishaven. Regisseur George Lorr.pin heeft 't alle maal niet te nauw genomen dat ver wacht ook eigenlijk niemand hij heeft gezorgd vonr humor, veel kleurigheid, wat schijngevechten en (met Eleonora Rossi Drago en Nadja Tiller) voor een paar mooie vrouwtjes, dit allés in die .mooie tijd" van Lodewijk XV. (Tot en met zondag in MONOPOLE). Tn de trappenhuizen van de Dura- Coignetwoningen gaat Tiet gesprek van de dag over.:depura-Cöignet- woningen. Hier mevrouw Jl- C. Schaap in gesprek met een van de timmer lieden die in de panden aan het werk: is. II ziet-welmevrouw Schaap williet fijne van de zaak weten. Ove rigens is zij van mening dat als de zon 'Weer gaat schijnen het ergste leed geleden is."y - ■- NIET alle films over „call-glrls" boe ven vervelend te zUn. C b 11 - girls In gevaar (Touchez pas aux blondes) blijkt een heel acceptabele uitzondering op de regel. Dankzij regisseur Maurice Cloche, die van de ironie uitgaat, m de spanning niet: vergeet, en dankzij Phi lippe Clay, die als een vrijgevochten lui tenant van de Amerikaanse politie met flair de wet loopt te verdedigen, Die lnitenant ;moét {n zijn eentje een drievoudige moord oplossen en komt' te recht in. een wereld mei louche figuren en mooie meisjes, door wié hij zich spoe dig op. zijn gemak laat stellen. Maar on danks het feit, dat hij zich tijdens zijn werk bijzonder goed amuseert, brengt hij de zaak tot klaarheid. Apolhekersdienst: Apotheek Gouka&Co, Oroenelaan 127. Stedelijk Museum, 10 tot 17 uur, 'szon- dags 12 tot 17 uur; „Spiegel aan de ^nd", historische kostuums en -..Kunstschatten van de Oud-Katho- heke Kerk". BIOSCOPEN Passage, 2. 4.15, 7, 9.15 uur: Rififi in Am- sterdam. Monopoje, 7, 9.15 uur: De stoutmoedige musketier; 2 en 4.15 uur: 4000 be lling levend of dood, DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur; p.v. Noordhoek - i feestavond. Musis Sacrum, 8 uur; De Bron - Sted Gyinn. - bijeenkomst, uebouw Irene, 3 uur; Korfbalclub Schie- dam - juniorenavond, bebouw Irene, 8 uur: Cefa - film Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Gym.ver. DOK - bijeenkomst, Dc Rank. 8 uur: Jeugdraad, aid. Kethel - - "feestavond. Tlvoli, s uur; Soc. JN'ieuwland - Truienbal. Beatrix, 8 uur: PTT-vex. „Broek3 Vrien- - den." - feestavond. DAT men van dc Nederlandse speelfilm „Rififi ln Amsterdam" geen gróte dingen» mocht verwachten stond by voorbaat vast.>Men is er zonder pretenties aan begonnen €n zocht by voorbaat steun In de populariteit van verschillende artiesten én anderen voor wie acteren op zijn best een bijzaak in hun broodwin ning betekent. .Willy Albert! moest erin, vooral om 'n liedje te zingen; wereldkam pioen Antón Geeslnk om een. paar befaamde judogrepen te tonen en Ruk de GÓoyer omdat h(j zo succesvol kan opmerken dat sommige dingen .krengen van dingen zijn" Zij doen allemaal wat er van hen verwacht wordt. De Gooyer, die zich daarnaast geen slecht acteur toont, zelfs tweemaal. MEVROUW" VAN PELT ;,v...Als 'ik naar het dure nieuwbouw- huts van mjjn schoondochter- kijkj hoeveel; gebreken dat vertoont, geloof jk'-dot wc als DuTa-Coignetbewoners beslist niet hoeven ie klagen T, T~\E western „4000 dollar beloning, dood Ls of levend", is er een van-het betere soort. Dit niet in het minst door de origi nele intrige. Een bandietenbende maakt er min of meer een sport van om mensen in de val te lokken om mee te doen met de bero vingen. Wanneer, er dan een prijs wordt gesteld op het hoofd van deze medeplich tige, vermoorden zij hem en incasseren de beloning die daarvoor wordt uitge- keerd.i--:4 De politie heeft aan deze bende geen zachtgekookt eitje, maar omdat, telkens dezelfde - taktiek wordt gebruikt bij dé misdaden, weet de politie de strijd in haar voordeel te beslissen. De spanning in deze western blijft tot het einde;bestaan en bereikt 'verschillende malen een climax. De rollen worden, o.a. vertolkt door; Geor ge Montgomery, James Best en Douglas Kennedy. (Zondagmiddag in MONOPOLE) Drs. Van Veltlzen besluit 6erie kunstverkenningen SCHIEDAM, zaterdag. De laatste le zing In de serie Verkenningen in de Kunst zal op maandagavond 11 februari in de aula van het Stedelijk Museum worden gehouden. De avond begint om .8 uur. Drs. Th. van Velzen, directeur van het Cultureel Centrum De Beyerd te Breda, zal spreken over „De Bijbel van -Koning Wenceslaus" uit het museum Plantijn- Morctus te Antwerpen. Aan de hand van kleurendia's zo! de heer Van Velzen ver schillende stadia van de miniaturen be lichten. SCHIEDAM, zaterdag De pianist Ste fan Askenase zal aan het vierde Toon kunst abonncmonts-concert, dat op don derdag J4 februari in de Passage gegeven wordt, solistische medewerking verlenen. Op het programma van dit concert door het1 (Rotterdams Phïlharmonisch; Concert onder -leiding van Eduard Flipse staan' ,Thewalk to the. .Paradise Garden van Delius, 'bet Eerste pianaconeert van Cho pin en de; Zevende Symfonie van Dvorak. Het concert-begint óm 8 uur. Geborene Rosalie -S. B. B. d.v. J. van Katwijk, en N. M, Könemann: Nicolettè. d.v. L. C; Roodenburg en S.' Korpersho'ek; Johannes L. z.v. P. J; van Deursen en L. vari '*t Oor. Ondertrouwd: F. J. Hchemann, 22 jr en T. C. M. Renimerswaal 22 jr; A. de Jong 22 jr en H. C. Boef 22 jr; C. L. de Rouw 23 jr en 'C. - Nooijcn 20 jr;'S. van der Spuij, 27 jr en A. J. M. Hoffman, 25 jr. Gehuwd: J. 'W. de Vette 24 jr en C. P. M. Lansbergen 20 jr; J. Bcurr.an 24 jr en M. 'C.: L', li. Lansbergen 21 [jr; T. M. Os- terholt 32 jr en T. T. Beukers 28 jr; J, L[ Vorstenbos 28 jr én ,W. G. van Dijke 23 jr;?C. Verdonk 28 jr en.'iCr.M.' 'van der. Kooij, 26 jr; R. Akkerman 21. jr en i. G. F. Kouwenhoven 22 jr; R. Kloet 22 jr. en K'(BïU!t:-19; Iri-, ■/-; Overleden: :C. H.' 'Putter,-72jr; Gv Ti' Volk, .79 jr; M. F. Vent, 63 jr ecbtg, van T. van Heer; F. J. van der Brugge, 71 jr; J. Pannckoek, 80 jr;M.. Nesse, 72 jr. Ned. herv. gemeente. Grote Kerk: 10 uur J. D. Smids en 5 uur ds. J. G. Jansen; Betlielkerfc: 10 uur ds. J. G. Jansen vn 5 uur ds. F. J. Stnke iRidderkerk): Opstandings- kerk: 10 uur ds. C. van der Steen en 7 uur As. J. Couvée en dr. L. J". Cazemfer (oerume- nlsche dienstl: Vredeskerk: 10.65 uur ds. H. W. Hemmes cn 7 uur ds J. Gras (Dordrecht). Opcndeurriicnst: Ned. licrv. gcref. evang., gebouw Irene: 10 uur ds. C. J. Slnke (Bolr.es} en Beihelkerk; 5 uur ds. C. J. Stnke (Bolnes). Evang. lutb. gemeente, t.. Nicuwstraat-Oran- jestraat: 10 uur ds. S. G. v. d. Haager.; Ned. t»rot. bond, Westvest 92: 10^0 uur ds. A. D Klaassen; Oud-katb. kerk. Dam 2D: 10 uur H. Mis; Baptisten-gemeente, gebouw Jeugd- haven, Lange Haven 127: 7 uur samenkomst teger^ des Heils, Lange Haven' 27: 10 uui Heliigingssamenkomst cn. 7.30 uur Verlos- singssamenkomst. Gerxif Verboonstraat: 6.45 uur Openluchtsamcnkomst. Alle samenkom sten O.I.V. maj. R. Heltsma en brig. K. Wie- rlnga; Jehova's getuigen, Volksgebouw: t uur openbare: toespraak „leven Wij tn het einde der.wereid" en 7 uur wachttorenstudie. Donderdag 7.39 uur: Theocratische bedie- ningsschool en dienstvergadering: Chr. geref. kerk,, kerkgebouw Warande. B.K.laan9.30 uur leesdienst en 220 uur ds, C.-den Hertog (Den Haag): Oecumenische raad van kerken. Opstandingskerk: 7 uur oecmnenische dienst met ds. J. Couvëé (geref. pred.) en dr. D. J. Cazémier (herv. pred.); Geref. kerk. Ooster- kerk: 10 uur ös. P. R. Everaars en 3 uur ds. J. Natvijn. Kethel; .De Ark": 9.30 uur ds. A;-C.: Hofland (Rotterdam) cn 2,30 uur ds. P.'R. Evernars. Kantine Burg. Honnerlage Gretelaan:10 uur ds. H. J. Heynen(Vlaar- dingen) en. 5 uur ds. P. R. Everaars; ,J3e Goede Haven": 10 uur ds: J. Couvée en 5 uur ds. A. C. Hofland (Rotterduin); JuUanakcrk: 10 uur ds. J. Nawijn en 5 uur ds. J. Couvée. Herv. gemeente Kethel. De Rank: 830 uur ds. Bnimmelkamp. Dorpskerk: 10 uur ds. Brummelkainp cn 7 uur ds. C. van der Steen. SCHIEDAM, zaterdag In spoedgevallen riin in.het komende weekeinde dc volgende artsen tc raadplegen: J. van der Veer. Ruys de Beerenbroucklar.n 16, tel. 69873: mevrouw C. Duyster-Jamin. Burg. Knappertlaan 156, tel. 60991; H. J. Ormul, Singel 76. tel 68250 cn G. W. Ormel. Schoolstraat 5. tel. «244. Geopend is apotheek Gouka Co. Greene- laan 127, die ook gedurende de komende week de nachtdienst zal waarnemen. Ook de keuze van het gegeven, W. H. van Eemlandt.'s „Schatgravers aan de Am- stel", hield geen overdreven beloftein. Wat Amsterdamse misdaad rond eeiv ju- wolenbuit, compleet met;een in het kristal kijkende waarzegster, een zeer geijkte politiecammisaris en een. niet buiten- de routine vallende groep zware jongens, die elkaar' voor die ju weienbuit hardhandig zouden aanpakken. Amsterdam dat wil zeggen, veel kijken langs de grachten, het bekende kroegje en het eeuwige draai orgel niet te vergeten. Het enige opmer kelijke scheen aanvankelijk dat de regie was toevertrouwd aan John Korporaal. Hij heeft het vak* in Italië goed geleerd en in Mexico. ,,De' Sterke Arm" gemaakt; geèn meesterwerk,- maar toch een interes sante,-goede film. Maar men wist dat zijn opdracht van de Nederlandse Film- produktie Maatschappij luidde: maak iets goed verkoopbaars voor het grote publiek, sappig, vlot, spannend met hier en daar een lachje: een film, die te vergelijken is rr.et wat in dc Engelse filmlanden een redelijke B-picture wordt genoemd. Wat eruit gekomen is, valt zo gezien nog wel mee. Korporaal koos Maxim Ha mel voor de hoofdrol, brengt hem slim in het verhaal met enkele, boeiende beel den uit een strafgevangenis en bewijst dan meteen al dat hij filmen wil en kan. Dc film die hij aflevert, zit overwegend goed in de sfeervolle beelden van camera man. Sduard van der Enden. Het ppel is voor-een Nederlandse speelfilm yrij na tuurlijk, de momenten van actie zijn af en tae'suggestief benut dankzij de goede montage. Het tempo ligt over het algemeen hoog en er wordt soms'niet onverdienstelijk met vondsten gespeeld. .Men krijgt o.a. een zeer levendig gefilmd fuifje te zien. en een fikse schietpartij .aan het slot, waarbij de humor ook nog meedoet dóór een; wat dom echtpaar dat denkt dat al het leven van hun televisie komt.- Jo- han Kaart mag er wel zijn als de politie commissaris,Maxim Hamel is zonder schuwheid levendig present in de hoofd rol en als men Ret spel technisch wil be kijken doèn ook Ton van Duinhoven, Els HiUenius en enkele .-anderen bet niet slecht eri: valt Jan Blaaser op, in goed volgehouden bijrol. Maar hét verhaal wil nauwelijks boeien en wordt door de rappe verteltrant soms ook niet duidelijk, genoeg uit de doeken gedaan. Het is. een film, waarvan men weinig gelooft én waar men als toeschou wer ook niet erg gemakkelijk inkomt. De vondsten van Korpo"3! bewijzen zijn ta lent, maar/soms misstaan zij als filmisch geliefhebber, waarvan het verhaal niet wijzer ;.wordt Het mengsel van humpr, gags en .spanning, mist' naar onze smaak het juiste evenwicht Met „RLüf in A'dam" is de Nederland- speelfilm er niet merkbaar mee voor uit. gesneld, maar misschien dat de ge wonnen ervaringen ,de toekomst wat op levert... p.i. verdient Korporaal een niéu we'kans, maar dan toch met eeri beter ge geven. (PASRAGE). (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. In het aan de Lekhaven liggende motorschip „Alce- tas" (500 ton) van de' KNSM'ontstónd van morgen om' omstreeks zeven uur brand; Door onbekende oorzaak hadden ladings- restén in ruim een vlam gevat. Het vuur werd door de brandweer geblust met twee stralen hoge druk. Over de omvang van de schade was vanmorgen nog niets bekend -N-N (Van ecu onzer verslaggevers) ROTTERDAAI, zaterdag. De gemeen te Rotterdam is bereid vonr het vervoer van granen, veevoeders en. oliezaden mee te werken aan het bevaarbaar maken van dc havens, zodat in Rotterdam'ingevroren binnenvaartuigen' weer aan liet vervoer van deze produkten kunnen gaan deel nemen. Bij de rijksverkeersinspectie ingeschre-' ven schippers die van deze regeling ^gé bruik willen maker, wordt verzocht rich aan de schinpersbeurs Hodezand te mel den. Voor eventuele schade can schepen als gevolg van ijsbreken Ls een regeling getroffen, voor zover de gemeente Rot terdam daarvoor aansprakelijk is. VLAARDINGEN, zaterdag [De ge meenteraad van Vlaardingen heiaft een moue van het lid dr. A. P. de Jong aan vaard, waarin grote ontstemming wordt uitgesproken over het feit dat Rotterdam in januari een week lang ondrinkbaar zout water heeft geleverd aan Vlaardin- gen. Het drinkwater heeft trouwens altijd zulke ernstige smaakgebreken, dat het welzijn van de burgerij wordt geschaadt, zo wordt .in.-, de motie geconstateerd. De gemeente Rotterdam wordt verzocht, aan tè geven in welke tijd smaakverbetering verwacht kan worden. Intussen zal worden nagegaan of het drinkwater van een andere leverancier betrokken kan worden of:dat de winning in eigen beheer mogelijk is. Door samenwerking met andere water leidingbedrijven in de provincie Zuid- Holland wil mén voorts trachten een re gionaal orgaan voor drinkwatervoorzie ning op te richten; Het rijksinstituut voor drinkwatervoorziening zal hierover raadpleegd worden. Voor het maken vari deze Franse film heeft meu de Verenigde Staten als achter grond gekozerl. Voor de .verfilming nam men een cameraman mee, die werkelijk van wanten weet. Zijn klare beelden zijn benut om vaart eri spanning aan deze film te geven, De ritmische muziek van Keiiny Clark C.S.,draagt daartoe ook het nodige bij. 1 M- .Cloche beschrijft de misdaad .en haar bestrijding; in harde, moderne stijl, maar zijn aanpak is Oorspronkelijk en Clays vertolking lijkt goed voor een serie in het genre van dé" populaire Constantïne-pro- dukten, maar duidelijk met meer stijl. (In MONOPOLE. van maandag" tot én met woensdag) ROTTERDAM, vrijdag. Zal de gemiddelde wachttijd van schepen voor Rotterdam op een rijksloods oplopen van 12 tot 24 uur? j'. De vereniging „De Nederlandse Loods", die sinds 3 jaar en 3 maanden een actie voert om. tot een herwaardering van het salarisniveau van de rijksloodsen te ko men, meent, dat de 'huidige gemiddelde wachttijd van 12 uur (in 1957 was deze wachttijd nógnihil) alleen; bestendigd kan blijven wanneer de loodsen méér aan prestatie geven dan menselijkerwijs mag worden geëist. - Nilmen geen hoop heeft óp één her ziening van het salaris wil het bestuur van de vereniging geen aandrang meer op de loodsen uitoefenen om meer te geven dan van.hen, verwacht wordt. „Een loods is rijksambtenaar doch-de status van rijksambtenaar is nietverr enigbaar met goed loodsmahschap", aldus het bestuur. IrAls een loods zichhield zijn ambtelijk reglement zou het er voor de scheepvaart donker uit gaan zien. Bij ,mist luidt het. ambtelijke voor schrift: niet varen,Als we ons daaraan zouden hóuden kon men dé Rotterdamse havén wel opdoeken. De scheepvaart zou lam liggen, maar ambtelijk zouden wij volkomen zijn gedekt" Het. bestuur deed vanmorgenop één persconferentie niet'uit de doeken of de rijksloodsen tot een „model-aküe" zul len overgaan. Als rijksambtenaren heb ben zij geen stakingsrecht. In'- België hebben in 1961 de rijksloodsen, die: daar wel stakingsrecht hebben, 20 uur ge staakt Het gemeentebestuur van Ant werpen speelde een succesvolle bemidde lingsrol en de Belgische loodsen verdie nen thans bijna het dubbele van de-Hol landse loodsen. Een „model-actie" van de loodsen zóu in het bijzonder Rotterdam, Amsterdam ROTTERDAM, zaterdag, Op grote schaal heerst op het ogenblik griep. Ook doen zich meer gevallen van longontste king voor dan normaal. „De toestand Is nog niet onrustbarend, al zijn erWel eens een paar venijnige gevallen", aldus een, zegsman van de GG en GD. Een groot aantal griepgevallen komt in de winter vaker voor, 'maar meestal wordt de „piek" geregistreerd, in april; De weersomstandigheden'van de laatste tijd hebben dé ziekte in de hand gewerkt Sommige bedrijven hebbeneen groot ziekteverzuim. - Advertentie ÏM.} Pfaff is in Parijs da eer te beurt gey.' vallen van de bekroning met .de Gondeh Beker van het „Comltó daBon GoOt Francais". g:y.;'V.' Dezo bijzondere onderscheiding, die door Minister Boclore werd uitgereikt, is aan Pfatl verleend voor de buitenge wone kwaliteit en de moderne vorruge- ving van de Pfaff naaimachines. Het „Comité du Bon GoQt Fran cais" (dat enigszins kan worden verge leken met ons Instituut voor industriële Vormgeving) wérd bij wet van 1901 in Frankrijk ingesteld.en bestaat nit een groep van 40 personen nit het openbare leven, die jaarlyks wordt samengesteld. Het is voor de eerste maal, dat de Gouden Beker voor naaimachines wordt toegekend. 'A r 'VXv.vAX.;" Franse pers na strijd tegen „logge Hollanders" (Van onze correspondent) PARIJS, zaterdag De overwinning' van Feyenoord, of liever; de ncderLmg van Reims, zoals men bet hier noemt, hondt de gemoederen nog steeds bezig. De Equlppe, de Figaro en ParLs Presso trekken uit dc nederlaag van Reims de conclusie, dat de hele organisatie van het Franse voetbal hervormd moet worden. De Hollanders waren semi-professio- nals. Ze hadden nog andere interessen dan voetballen en ze hadden kennelijk een speelvreugde die de ful-time voet ballers verloren hadden. Voor de pro- fessionals van Reims was het voetballen een de hele dag vullende routine gewor den. En de drie kranten drlngenr er op aan in Frakrijk het systeem van seroi- professionals in te voeren. Maar het mooist maakt het de man die in Paris Soir het „cursiefje" schrijft Onder de titel „Sport en be-, scheidenheid" zegt hij: „In hét ver trouwen op de verklaringen der Reimsspelers had ik mij met miljoe nen andere Fransen voor mijn televi- siepost geïnstalleerd o:n de knock-out bij te wonen, van de Icgge Hollandse beren door onze elegante, lichte, klei ne en slimmere spelers. En net alt die miljoenen andere Fransen heb ik die logge beren op elke honderd me ter tien meter zien nemen op onze. Reimsspelers. Ik heb Kopa en Sau- vage zich de bal zien ontfutselen en gezien, hoe dc voorzetten van' de- Reimsjongens onophoudelijk onder- schept werden. - Misschien is een revanche mogelijk. Maar het is in elk geval nie: sportief op de tegenstander neer te kijken en hem in het openbaar te onderschatten en dat i Vlissmgen (Wester-Scheide) treffen. |n°2 v[1el _V0T.1' -wedst^id- 0ir' Het bestuur van „De Nederlandse Loods" ^eS^nstan^er °P X 7 meent, dan het departement van defensie een afhoudende rol speelt wat betreft herziening van de salarissen en dat het knelpunt bij de Koninklijke Marine zou liggen.. •UTRECHT,;zaterdag. - Dè N.V. Meel fabrieken der -Nederlandse Bakkerij [zal een onveranderd dividend van vijftien procent uitkeren over hét tot 10.655,050 vergrote en geplaatste aandelenkapitaal. belachelijk' gemaakt te worden. Reims heeft verloren. Maar de, ploeg is een les. rijker geworden. In bescheidenheid.. MILAAN, zaterdag (AP). Personen, die van de thans in aanbouw rijnde on dergrondse van Milaan gebruik maken, zullen op rubber perrons op hun treinen wachten. Voor dit doel zijn zwarte rubber te gels met oen totale oppervlakte -van. ".720 vierkante meter besteld. (wegens sterfgeval) Notaris P. Schaberg te Schiedam is voornemens om op vrijdagen. 22 februarien 1 maart 3963 in het openbaar te verkopen'bij veiling en'afslag in het gebouw Arcade, Lange Haven 71 te Schiedam, beide dagen v.fn. .11 uur, de navolgende te Schiedam gelegen percelen: I. Het herenhuis met tuiri en erf aan de-Singel 66, hoek Tweede Tuinsingel 1, kadaster sektie I 1030, groot 3 are 18 centiare, geheel in éigen gebruik ge weest, thans vrij van* huur. Grondbelasting f90,42. Straatbelasting ƒ54,60. Precario 10.— II-V. Vier- afzonderlijk te veilen panden, elk be vattende een beneden- en afzonderlijke boven woning met erven aan de ïluysmansstraat 81ab, 83ab, 85 ab en 8Sab, kadaster Sektie M 3473, groot 89 centiare, 3474 groot 1 arc. 1 centiare. 3475 groot 1 are 31 centiare, 3477 groot 1 are 31 centiare:i verhuurd: 8 ia ƒ13.05. 81b fll.so; 83a ƒ12.25. 83b, 13.05. 85a 13.05. 85b 13.03: 89a 13.05. ,89b13.05.' alles, per week. v;: Grondbelasting: Blab ƒ70.02. .83ab. .70.04^ 85ab 70.03 en 89ab ƒ70.08; y'. Straatbelasting: achtereenvolgens 42.36, 42.37. ƒ42.39 en 42.39. Precario voor elk perceel 8.—-. VI-VII. Tivce afzonderlijk te veilen pander, elk be vattende een beneden- en afzonderlijke boven woning. met erven, aan de Van der Elststraat lOab en 12ab, kadnstex Sektie M. 3468 en 3467 elk groot 85 centiare. Verhuurd: 10a ƒ12.40. 10b ƒ32.90, 12a ƒ13.05, 12b 12.25 alles per week. Voor elk perceel: Grondbelasting ƒ70.01. Straat- belasting 42.36. Precario 8. Eij de afslag worden de percelen TI-V ook in com; btnatie aangeboden, evenals de percelen VI-VII. Aanvaarding en betaling van de kooppenningen. 4 maart 1963. Bezichtiging 20 er. 21 februari 1963 van 1012 en van 2—4 uur. op vertoon van een toegangsbewijs. Toegangsbewijzen en nadere inlichtingen te ver-" krijgen ten kantore van de Notens. Tuin laan 102. telefoon 6 39 00 en 6 62 83. BEKENDMAKING - Art. ZO Wcdcrnpbnnwwet kend, dat heden gedurende een. week ter Gemeente-se ere- tarie (afd. Algemene Zaken) ter inzage is r.edergelegd een verzoek van M L. Magrijn, wonende té Schiedam, om ver zoek van M. L. Magrijn. wonende te Schiedam,vom ver gunning voor de bouw van een tekenkamer/zulks door bet overdekken van de ruimte tussen de panden Tuinlaan 44 en 56, welke bouw zal afwijken van dc Bcbouwing6voor- schriften voor de Bebouwde Kom (Gemeenteblad 1945 I, sedertdien meermalen gewijzigd); dat eventuele be zwaren tegen de uitvoering van de vcorgenomen bouw" bij hun College kurmen worden ingediend gedurende ge^ r.ocxnde termijn van een week. Schiedam. 8 februari 1963 Burgemeester en Wethouders ..voornoemd, Dé Secretaris, M. J. BLOK 1 De Burgemeester, J. W. PEEK Te koop Aangeboden Bij Showroom Co ja een cen- trifuge:98.—, .wasmachines vanaf- ƒ90.—15 tot 30% korting, ook merkmachines: Showroom - Coja, Lange Ha ven 126,"telefoon 633 41.' Shave-dealer van Phüisbave Remington,;; Bruin. Slijpen; repareren. ?s. Morgens ge bracht, 's middags klaar Slijperij, staalwarenhandei Gé Kleyheeg, Nieuwstraat 43. telefooD 6 1719. Permanent wave Kapsalon HéJène, de salon voor dc betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar geschikt 7.50. Hélène itiède permanent, de meest ideale natuurlijke permanent j 10.-. Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hélène, Rem- brandllnan 22, lefoon 67170. Dames, knip uit i. Permanent zonder stroom, zonder be- spreken, aan huis 12.bij ons ƒ6.Dinsdag gesloten. Maison Tony. "Schippérstraat zijstraat Schicdamseweg, laatste huis rechts óm de hoek, lijn 4. '10, 17.- Fotografie Voor pasfoto ..naar K van i Vuiirec. Hoogstxaat 106, téL 6 67 20 ln één dag gereed. RoJfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle. - soorten, films Foto :K.. van' Vuur en. Hoogstraat 106 Diversen Laat uw spiraal tot modern opklap-'.of 'kan-i- teibed.. Prima afwerking. Als nieuw terug. Het goedkoop- G ste adres DUK, Groenendal la (Broersveldpad), tc!cfoon-[ 68028 (na 18 uur telefoon 6 67 89) T hu tl "Hj. kanten, kampeerbedden enz" 'S ^dcnS.pratem[;y[).[V;d;;.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1