GEORGES MELIES - EEN ILLUSIONIST W erk bejaarden-sociëteiten verdient de volle steun Thun tank-dieven zwaar aangepakt In betere lokalen kan sfeer ges schap en Titel voor Hekman of Groeneveld Weinig tegen hem te ziew\ als eerste filmkunstenaar Leonhardt-consort speelt Ongevallen op op oude instrumenten B. den Homing (SFC) wint de SVV-veldloop SVC-heren 1 nam revanche op IFberg AGENDA ,Ebro5' sleept coaster vlot SP gladde wegen SCHIEDAM 1.1- -reippaa't mieent; ff. Ploos v. Amstel overleden Serie avonden voor de jeugd Burgerlijke Stand Sint-Franciscus Liefdewerk Film voor NIVON: „The big circus" Eerste klasse lihre ^W-Bestuurd ersbond ffl belastingaangifte ;S"°k 2 en 8 uur: Call-girls in ge-l ar. Klaverjassen Zangles „AASGIEREN MENTALITEIT" Niet bedelen Echtpaar dat in winkels stal gearresteerd Werktuigen gestolen 'van vrachtauto SDE~ SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters 5 Uur t een uniet bto feranto i zelf c*hob bburg |daar- niet JDfSDAG 12 FEBRUARI 1963 SCHIEDAM' dinsdag „Het Is opmerkelijk hoeveel dc bestoren van de tiea so- ■laclt-n vpor bejaarden, die in Schiedam te vinden z(jn. vaak onder moeilijke fl- omstandigheden, tot stand brengen, Wtf z|jn dan ook van mening dat dit werk jTljdmvan de gemeente ent de kerkelijke instellingen ten volle verdient". Zo wordt «MUBtrirt in het rapport van liet E.T.I. na een onderzoek naar de woon- en ieefom- SifllgliMlen van bejaarden in Schiedam. Voor een duizend-tal van de Schiedamse spelen dezea sociëteiten een min of meer belangrijke rol b|J het besteden ™nde velt vrije tyd en In het rapport wordt veel waardering getoond voor deze eujltatm die grotendeels door de bejaarden zelf in stand worden gebou- StTMw het is dnldcllJk dat de besturen voor de door hen «ntploolde activiteiten jTjicip van buitenstaanders nodig hebben maar ook verdienen. Deze steun zou dan kunnen beslaan uit het ter beschikklngstellen van lokalitei ten. Betere dan die waarover de sociëtei ten thans beschikken, want daar man keert wel eens wat aan. Ook ruimten waar de bejaarden contant over zouden kunnen beschikken, zodat daar een eigen sfeer, als het ware een eigen tweede „te huis" geschapen kan worden. Want met uitzondering van het Rlainve Huis", de sociëteit van dc Alg. Bond van Bejaarden, dat een vaste bestemming heeft, beschik ken de sociëteite-b est aren slechte over lo kaliteiten, die door het gemeentebestuur of het kerkgenootschap waarmee zij nauw verbonden zijn, ter beschikking zijn ge steld en die,ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Het zijn dan ook vrij onpersoonlijke vaak kille zaaltjes en meest nog te klein ook. In één sociëteit Is het zelfs zó, dat in de winter een aan tal personen de toegang ontzegd moest worden bti gebrek aan ruimte, Hetgeen door de besturen is gepres teerd, alsook de belangstelling voor het sociéteitswerk geven naar de mening van de rapporteurs dc garantie dat betere lo kaliteiten ook ten volle voor het werk benut zullen worden. oud'Secretaris SDAP - SCHIEDAM, dinsdag. Vrijdagavond k ju hei ziekenhuis op 69-jarige leeftijd DTtrlefleo de heer W. Ploos van Amstel, Ut tm 1820 tot 1932 aüdellngsbode van dc StUfdamse afdeling van de ANMB was. Ut heer Ploos van Amstel leed al enige igj ua een hartkwaal. De heer Ploos van Amstel werd op 11 mart 1893 in Delft geboren. Op dertien jarige leeftijd ging hij in de metaalin- dutrie werken, in 1912 werd hij lid van dc Algemene Nederlandse Metaalbewer ker# Bond, waardoor hij in 1820 tot af- ceüngsbode werd benoemd. Van Schie dam, waar hij tevens secretaris van de SDAP en secretaris van de plaatselijke Hasd en voorzitter van de VARA was. ïöd hij in Urouiden als bezoldigd bode ju administratieve dienst aangesteld. In 15 werd bij naar Delft overgeplaatst. jfs zijn pensionering in 1957 koos hij Sdiicdain als woonplaats, waar hy zich #Ij Hd van de PvdA vooral rond de ver kiezingen zeer verdienstelijk maakte. De teraardebestelling van de heer Ploos nn Amstel heeft morgenmiddag om kwart voor drie plaats op de Algemene Begraafplaats in Schiedam, nu over facetten toneel - SCHIEDAM, dinsdag. Het Stedelijk A Museum organiseert ook dit jaar weer ln l aafjjjnrktng met de Schiedamse Jeugd- |ï*jKfpn «rle avonden met het onder- 1 werpWat koop Je voor kunst?", waarbij f taia op het toneel zal worden ingegaan. Maandagavond 18 februari zal Hans Tiemeljer, acteur bij Nieuw Rotterdams Toccel deze serie inleiden met een cau serie over de facetten van het toneel Is de belangstelling voor deze avond groot (enceg, dan wordt deze avond gevolgd door een speciale kleine zaal produktie nn NBr. De avond, die om acht uur begint, is pitis toegankelijk voor leden van d< Schiedamse jeugdverenigingen. relatie staan roet de grote bejaardenbon den, nog het minst gevoeld wordt. Bij an dere bestaan de inkomsten uit vrijwillige bijdragen. Uiteraard is er ook de directe of Indirecte steun van de gemeente, van de kerkelijke instellingen en bedrijven. ..Maar het Ls opvallend hoezeer de bejaar den trachten al het benodigde geld zelf bijeen te brengen. Men heeft grote be zwaren tegen het „bedelen". SCHIEDAM. GEBOREN: Ellen J. d. v. B. C. Klelss en J. Krommenhoek; Ge- ziena J. I. d. v. A. van Dyk en G. X de Jong; Yvonne J. G. d. v. W. J. M. Wil- lemse en J. M. W. Schoenmakers; Marga- retha A. M. d. v. T. M. G. F. Moolhuijsen en T. M, Coenders: Johanna J. d. v. W, J. van der Touw en J, J. Corveleijn; Jacoba M. d. v. J. J. Hedeman en A M. T, EJens. OVERLEDEN: J. van Schie 64 j.; H. Roest 71 j.; J. Verheij 71 j. weduwe van A. van der Windt. De welvaart brengt de mensen meer geld, zodat men het vaak, veel beter heeft den vroeger. Maar op geestelijk gebied geeft dit maar weinig steun. Daarom is hef goed, wanneer het Sinf Franciscus Liefdewerk in zijn clubhuizen en daarbuiten berfp is op godsdienstig, -maatschappelijk en cul tureel gebied leiding te geven aan het leven van jonge mensen. Dit werk verdient onze daadwerke lijke belangstelling, want hier wordt gearbeid aan het welzijn van de ko mende generatie. De collecte van deze week voor het Sint Franciscus Lie/detuerlfc beveel ik daarom gaarne aan. De burgemeester van Schiedam, mr. X W. PEEK SCHIEDAM, dinsdag. Op bet pro gramma voor februari van het NIVON, het Ned. Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriend enwerk, staat alleen een filmvoorstelling. Namelijk de vertoning van de drcusfilm „The big circus" in het Monopole-theater op zondagmorgen 24 februari, aanvang 10.30 uur. Victor Matu re toont dan de ups en downs in dit cir cusleven. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag In het toernooi om het biljarlkampïoenscbap eerste klasse libre van het biljartdlstrfct Schiedam hebben gisteravond Hekman en Groeneveld weer gewonnen. Hoewel er theoretisch nog andere mogelijkheden El on JUkt het alsof de titelstrijd tussen VLlv },ofobrt ideze twee deelnemers zal worden beslist. Er z|jn nog verrassingen mogelijk. Hek man heeft bovendien nog een heel zwaar programma voor de boeg met ook nog ontmoettngen tegen Van Gendt en Van der Does, twee niet te onderschatten te genstanders In dit toernooi. i SCHIEDAM, dinsdag. De Mms van de Schiedamse Volleybal Clnb Wben ln de afgelopen dagen dc volle Wast binnengehaald. Dames 1 speelde ;Jm wedstrijden en won belde keren ,a»t 3—0, resp. van Spel. HTjerg en DRL. en. 1 kreeg Spel, H'berg op bezoek, a enige ploeg waarvan de Schiedammers M op heden hadden vêrloren. Ditmaal then de SVC-heren zich echter met ver- 'riialken cn namen al spoedig 'n 2—0 voor drong (153 en 16—-14>. De derde set "Wüer ging verloren doordat de SVC'ers jWat le zelfverzekerd gingen spelen (10— ;«l. In de vierde set drukte het SVC-team foed door (15—9) en won derhalve ver wend met 3—1. Dames 2, met twee in- j^sters, speelde gelijk (2—2) tegen een «wewacht sterk spelen Shell. Dames 3 ■u6 eveneens 2 wedstrijden. Var. DOP «rd met 30 verloren, terwijl van Te- «m met dezelf cijfers werd gewonnen. l Het tweede herenteam kreeg twee keer *toP. resp. met 3—0 van DVO en met pi ran Rang. terwijl het derde hereu nto steeds ongeslagen met 30 zege- torie over Jong Fendrecht 3. SCHIEDAM, dinsdag. De NW-Be- •tordersbond Schiedam belegt op vrijdag **™a 15 februari in het Volksgebauw een fjjps-avond, gewijd aan de inkomsten- en vooral het invullen van het JtoSutebïljet Een penibele zaak, nu velen "t bongrens hebben overschreden en L2 ^tnes bij verdienen- De heer M. l® toier, cursusleider van 's Rijks Belas te zal dat haarfijn uit de doeken doen. ^Prthekersdienst: Apotheek Gouka Co„ .G.r®idaaa 127. "Hik Museum. 10 tot 17 uur, 'szon- <togs 12 tot 17 uur: „Spiegel aan de ^d", historische kostuums en -Kunstschatten van de Gud-Katho- leke Kerk". V BIOSCOPEN 2 en 8.15 uur: Rifili in Amster- DIVERSEN fha" ^.langen, 8 uur: Ned. Bond van -. ^^-Strjjders - contactavond. Van de tien bejaarden-sociëteiten z|jn v|jf van hervormden huize, vijf zijn rooms-katholiek, één gereformeerd en maar één algemeen, die van de Alg. Bond van Bejaarden, Ze liggen over de hele stad verspreid, ook in Kethet is er een (hervormde) te vinden en alleen ln Nieuwland kunnen de bejaarden niet ,.soos-en". De twee grootste sociëteiten zijn nauw verwant aan een grote organi satie van bejaarden. n.I. die in het Blau we Huls aan de Bange Nicuwstraat b|j de Alg. Bond van Bejaarden en die in het Don Bosco-gebouw van de LangeHaven b|j de Kath. Bond van Bejaarden en Ge pensioneerden. Het lidmaatschap van een bond, betekent echter niet dat men ook naar'een soos trekt, evenmin is het om gekeerde hef geval. Zo bezoekt minder dan een derde van de totaal 2200 leden van de AJB.v.B. ook de sociëteit. Merkwaardig ls daarbij dat niet de „jongste'' bejaarden, dus uit de leeftijds groep van 66 tot 70 jaar relatief de beste soos-bezoekers zijn, maar juist de iets ou dere groep. Waarschijnlijk zijn de 66—70 jarigen nog teveel gebonden aan hun „vo rige" leven. Bij de ouderen neemt het bezoek ook af, omdat de leeftijd dan teveel moeilijk- Zowel Hekman als Groeneveld heeft nu tien punten uit zes partijen, Het verschil met vorige week is, dat Hekman nu bo st aat. Het onderlinge verschil be draagt slechts 6/100: hun algemeen mo yennes zijn namelijk thans 6.94 resp. 61" Beiden zitten derhalve tegen de promo- tlegrens aan. Van Gendt ls daar na zeven partijen nog steeds boven: 7.25, En dat ondanks drie verliespartijen. Van der Does, die in één seizoen grote vorderingen heeft gemaakt, draait roet 6.64 ook uitstekend mee, maar niet ver wacht mag worden, omdat hij nog maar één partij behoeft te spelen, dat hij de 7.00 zal bereiken. Op de twee uitstekende biljarts by De Griffioen kwam deze v. d. Does gister avond tot de beste verrichting. Na weder zijds negentien beurten in de partij Dijks- boorn-v. d. Does was de stand 100—107 met Dijkshoorn aan stoot. Deze miste en liet een goede beginstoot Jiggen. Van der Does profiteerde daar uitstekend van: 47 heden met zich meebrengt. Wat de be-caramboles in de twintigste beurt. Met 12 roeps-groepenng betreft, zijn. het vooral1 en 34 caramboles voltooide hij in de twee de oud-arbeiders, die geregeld aan het volgende beurten zijn taak, daardoor zijn sociëteitsleven deelnemen, bij de vroegere j partijmoyenne opvoerende tot 9.09. Een zelfstandigen of bij de midden-groepen ts j instekende prestatie, de belangstelling beduidend minder. Ook j komen cr meer mannen dan vrouwen, f v. d. Does 200 22 47 0.09 Dijkshoorn 126 22 31 5.73 Wat doen die bejaarden nu in hun so- cieteltv De mannen vomamei|jk klaver en en in mindere mate biljarten. Geen socfale bezigheid, want er wordt bij- niet b|i gepraat. Dan z|jn de dames veel gezelliger, die maken tenminste nog al eens een praatje, m3ar dan meest on der het andere werk (zoals breien, enz.) door. Hi het Blauwe Huis wordt zelfs zó veel gebreid, dat van de verkochte pro- duktcn een geluids-lnstallatie gekocht kon worden. Aan knutselen of andere handvaardig heid wordt weinig of niets gedaan; er is geen belangstelling en geen ruimte voor. Wel wordt er gedamd, gesjoeld en ge schaakt; bij enkele sociëteiten, bestaat ge legenheid boeken, te lenen en daar wordt wel gebruik van gemaakt. Naast deze gewone bezigheden zijn er natuurlijk ook nog de hoogtepunten in het sociëteitsleven, die wel m elke soos voorkomen. De gezamenlijke viering van St. Nicolaas bijvoorbeeld, of de jaarlijks terugkomende kaart- en biljarttoemooien met de feestelijke prijsuitreiking. Ook warden bij enkele organisaties gezamen lijke uitstapjes gemaakt, maar dat kan niet bij elke soos, wegens gebrek aan geld. In de kerkelijk georganiseerde so ciëteiten neemt de bezinning op godsdien stige zaken een integrerend deel van het werk in. De rapporteurs hebben zeer veel waar dering voor de zangles, die in twee socië teiten wordt gegeven, nJ, voor de dames in het Blauwe Huis en in Kctbel. Dit zou gestimuleerd moeten worden in de ande re. Ook zouden door goede leiding de ver schillende vormen van handvaardigheid bevorderd kunnen worden. Voorst wordt geopperd het organiseren van cursussen, zoals over bloemverzorging en verkeers veiligheid, boekbesprekingen, enz. Dit laatste dan om het vrij eenzijdige patroon der vrijetijdsbesteding enigszins te doorbreken. Hierbij wordt dan het ge mis aan deskundige leiding (b.v. voor handenarbeid en zangles) gevoeld en naar de raeuing van de rapporteurs zou hierbij hulp geboden kunnen en moeten worden. Aan de andere kant wordt het echter Ook onjuist geacht dat'tvr|j vaste patroon van bezigheden, waaronder vooral het kaart spel opvalt door de hartstocht waarmee het beoefend wordt, niet teveel verstoord moet worden. Maar wanneer een eerste weerstand tegen een verandering is over wonnen zal een groot deel van de bezoe kers genoegen aan deze nieuwe aetlvitel- Van Gendt nam tegen Kooy direct een kleine voorsprong, die Juj nllengs ver grootte. Ook het partij-moyenne van de Maassluizer bleef beneden zijn kunnen. Met een slatserie van 41 caramboles in' de deftigste beurt werkte hij difc toch nog belangrijk omhoog. Van Gendt 200 30 41 Kooy 120 30 20 4 00 Tegen Hekman was v. d. Haarel totaal uit vorm. Met series van 33 en 32 caram boles ïn de zesde en zevende beurt bracht Hekman zijn totaal al op 99. Helaas kreeg in het vervolg het gemiddelde een ge voelige deuk. Het daalde nog niet bene den 7 00 door een serie van 32 caram boles in de voorlaatste beurt. Hekman 200 26 33 7.69 d. Maarel 64 26 10 2.48 Groeneveld won wel van Oostveen, maar ook voor de Maassluizer. die daar mee gelijke tred hield met Hekman, was het een martelgang, die eerst tegen het einde van de partij door series van 18 en 15 caramboles nog enigszins werd verzwakt. Overigens was het ook van hem kruimelwerk. Groeneveld 200 35 25 5.71 Oostveen 164 35 24 4.69 Met een serie van 38 caramboles in de dertiende beurt kwam Kooy tegen v. d. Maarel met de laatste nagenoeg op ge lijke hoogte (101 tegen 194 caramboles). Een serie van 28 caramboles ïn de ze- ventfende beurt betekende een geslaagde uitlooppoging van dc Maassluizer, die zijn voorsprong daarna zelfs nog aan zienlijk vergrootte en tenslotte de partij met het acceptabele moyenne van 6,90 besloot. v. d. Maarel 200 29 28 6.90 Kooy 159 29 38 5.48 Dat Oostveen beter kan dan tegen Groeneveld, moest Van Duïkeren on dervinden. Van acquit begon Oostveen al met 42 caramboles, hetgeen hem zoveel zelfvertrouwen, gaf, ondanks het missen van enkele kleine ballen, dat hij resoluut op de zege bleef spurten. Oostveen Van Duikeren 200 28 42 7.14 108 28 12 3.86 jVa Britse mislukking: ROTTERDAM, maandag Zaterdag avond cm 7 uur is het de sleepboot Ebro van L. Smit en Co. en het bergingsvaar tuig Bruinvisch van W. A. van den Tak gelukt het op 25 januari bij Winterton (op 10 mijl van Yarmouth) vastgelopen Britse kustvaartuig Crescenee vlot te trekken. De sleepboot en de bergingsboot escor teerden vervolgens het 255 b.r.t metende schip naar Yarmouth, waar het op eigen kracht heen kon varen. Voordat men de hulp van de Ebro inriep had een Engelse maatschappij reeds verscheidene vergeef se pogingen gedaan onvhet met kolen ge laden schip vlot te brengen. (~\P een dag in 1928 zag een ParUse journalist in een suiker- en speelgoed winkeltje j in het station Montparuasse een man op leeftijd staan, die leek op de Franse il lm pionier Georges Mëliès. De gelijkenis was spoedig verklaard: het u/hs Méllès. s Tegenslag had hem bier doen belanden. Op 67-Jarige leeftijd dreef hij met zijn l vrouw dit stationswinkeltje- De ontmoeting betekende de „herontdekking" van MéHés. Men ging over hem schrijven. Galavoorstellingen werden belegd. Hjj kreeg in 1931 het Legioen van Eer. Een jaar later kwam er voor hem «n zijn vrouw J (de vroegere variété-artieste Jehanne d'Arcy, kleJn van stuk zodat ze zeer bruikbaar was by verdwijntruc») plaats op het kasteel d'Arcy, rusthuis van het f Franse bioscooppersoneel. Geen zorgen meer voor Méllès die tot z|jn dood In 1 1988 de erkenning als voortrekker genoot waarop hy recht had. I De geschiedenis die zo onrechtvaardig kan omspringen met de meneen, haalde hier één van haar aardigste streken uit toen ze Méllès uit z|jn vergetelheid te voorschijn toverde een kunst die de man zelf met zoveel hartstocht en ver beeldingskracht bedreven had. Want Georges Méllès was een meester-illusio- nist toen hQ ala één der genodigden de eerste bioscoopvoorstelling van de ge broeders Lumière, eind 1895, bijwoonde. En h|j is ook ala filmer de ilHusionist gebleven die hij was. Wat hij wilde by al zyn filmische, hoogst persoonlijke scheppingen was zijn publiek aangenaam verrassen en verbazen. De cinema tografie waa voor hem een apparatuur, die ongedachte mogelijkheden bood tot „magische" prestaties. Daarbfl was hy een man die zich graag met technische zaken bezig hield (het blijkt al uit het feit dat hö een Uit Engeland meege brachte camera zelf verbeterde), hy had er plezier ln de fantastische vertellingen te bedenken die hy op het celluloid wilde brengen èn hij was een gretig tekenaar, steeds klaar om wat hö zich voorstelde ln een paar lijnen vast te leggen. Wanneer men dezer dagen de tentoon stelling bezoekt ln het Amsterdamse Stedelijk Museum, waar honderden decorkrabbela, kostuum schets en. karika turen van Méllès bijeen zijn gebracht, dan komt men er pas goed achter dat hier een enorm vlijtige, preciese, door een kinderlijke bewogen na tuur ln de weer ia geweest. Er zön spotprenten bij uit de negentiger jaren en accorstudies voor zijn sprookjesfllms, en ze ademen dezelfde geest als bij voorbeeld een cartoon voor zijn „Métro fantóme", waar hy een champagne spuitende fontein opricht, en ala de in zyn ouderdom vervaardigde autokarika tuur, die hem toont als de winkelier van Montpamasse, vastgeketend aan de stationsmuur: een keurige, oude baas met een keurig sikje die zich kan schik ken In zjjn lot. Men ziet er ook welk een perfectionist Méllès wel was, en hoeveel prijs hy stelde op het verzorgde detail. Als hy een romantisch rivier gezicht schildert, neemt hy de moeite alle steentjes van de boogbrug nauw keurig af te lijnen. Dat perfectionisme en die zorg voor kleinigheden zfjn ook aanwezig in de films die van hem be waard ztln gebleven. In „Le voyage dana l'imposaible" combineert hy die eigen schappen prachtig met de resultaten van een fraaie verbeeldingskracht. Humor ls rtlkeiyk aanwezig in deze fraaie rol prent waarin Méllès zowel schilder achtige personages als fantastische werk. en voertuigen laat optreden. On zijn simpelst, geloof lk, ls de vreugde die Méliès aan de cinematografie be leefde, te vinden in een miniatuurpro- dukt als „Dislocation ordinaire". Een witte pierrot wordt daar opgedeeld in armen, benen, hoofd en romp die alle los van elkaar mogen functioneren het la de triomf van de meester-gooche- laar, die zich jarenlang met moeilijk doorgezaagde weesmeisjes moest te vreden stellen Het meest bekend is MéUëa geworden pEORGES Méliès, nadat hij j door een toeval aan de ver- i getelheid was ontrukt. door zjjn filmfantasieën; hy heeft echter! ook documentaires gemaakt, actuali-1 teiten, getraceerd „nieuwa", film-1 drama's, zelfs reclamefilms, Hy pro-l duceerde ztjn werk in zyn studio te! Montreuil, de eerste studio die werd ln-l gericht met de bedoeling per film iets! „eigens" te scheppen. Er Is weinig, tegen. Georges Méllès te zien als dei eerste filmkunstenaar ook al moet' men erbij erkennen, dat de weg die: h|j insloeg, geen toekomst had. Er wa-j ren andere pioniers als Potter, Griffith! e.a. nodig om films uit de cocon vanj het starre theaterwerk te bevrijden,! Financieel kon Méliès het op den duur, toen de film zich als harde industrie! ging ontplooien, niet redden. Als film-] kunstenaar wilde hl) geen afstand doen van zijn Jules Veme-achtfge droom wereld: in 1913 gaf hrj de ongelijke strijd op. Hö werd weer een theaterman; maar toen zijn theater in 1923 moest sluiten, werd het Montpamasse en het winkeltje. Kunnen filmmakers van nu niets meer van Méllès Ieren? Za kunnen van hem leren dat men nooit genoeg kan weten van het vak dat filmen is; dat men veel moet weten om iets te kunnen ten slotte, dat men zich terdege bewust! moet zijn wat men wil realiseren. HAN G. HOEKSTRA1 SCHIEDAM, dinsdar- Op avond 16 februari zal het Leon har dt-Con- sort voor Vrienden van het Museum en de Vereniging Toonkunst In de Aula van het Schiedamse Museum optreden. In de kleine concertserie wordt dit een evenement, want in dit ensemble worden de oude instrumenten bijzonder st|jlvnl bespeeld. Het Leonhardt-Consort heeft z|jn faam al gevestigd tot bulten onze landsgrenzen. Het Leonhardt-Consort speelt op niet omgebouwde strijkinstrumenten tw. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag „Een schan de voor de Rotterdamse haven", „Een i-reteiyk onsmakelijke zaak": aldus ty peerde vanmorgen de Rotterdamse po-; litierechier, mr. A. Heynsiug, de diefstal len die ruim een week geleden aan boord van het Zweedse scheepswrak „Thiin- tiuilt 7" ln de Waalhaven zijn gepleegd. De belangrijkste verdachte, de classifi ceerder C. J. de V. (30) uit Dordrecht, veroordeelde hij tot twee maanden. De anderen, De Rotterdamse classificeerder A. M. (38) en de schipper W. HBït. (53), beide uit Rotterdam, werden tot respec tievelijk 3 en 2 weken veroordeeld. De officier van justitie, mr. A. Wendsel, had in alle drie gevallen het dubbele geëist De officier wilde deze ontvreemding van o.a. een aktetas, een kostuum, gereed schap, laarzen, schoenen en Zweeds geld aan boord van een scheepswrak waarvan de 11 opvarenden om het leven zijn ge komen. niet zien als een gewonen haven- diefstal. „Het doet me sterk denken aan februari 1953, precies 10 jaar geleden", zei hij. „Bij de stormramp van toen heb ben ook tal van mensen gebruik gemaakt van de wanordelijke situatie. Dit :s een aasgierenmentaliteit." De drie verdachten hadden nauwelijks een verklaring voor het gebeurde. Ze hadden het geen van allen als diefstal gezien. De V., die al acht keer wegens diefstal werd veroor deeld, zou bet ontvreemde „veilig hebben willen stellen" de andere twee hadden de met olie en modder besmeurde goede ren als waardeloze spullen beschouwd die ze zonder meer mee konden nemen. Lijnrecht tegenover de mening van de officier van justitie stond die van de ver dediger, mr. H, de Waard. „Deze zaak is SCHIEDAM, dinsdag Bjj SW is dankzij het slechte weer een goede tradi tie hersteld. Twintig, dertig jaar geleden bestond b(J SW een goede belangstelling voor de atletiek maar daarna was de ani mo plotseling weg. Die belangstelling is er nu weer. Als vanouds kan zondagsmor gens een veldloop worden gehouden. Zon dagmorgen kwamen een twintigtal lopers aan de start. Het waren o_a. de SFC-er B. ten kunnen beteven. Een andere moeilijkheid vormt de fi nanciering. "Want de meeste sociëteiten hebben te' kampen met een gebrek aan geld, dat bij de twee sociëteiten, die in !den Houting, de HDVS-er Den Koning, verder SVV-ers en een jongeman Agtcr die geen lid van een vereniging ls. Er Is ditmaal niet door het bos gewan deld omdat de paden niet te bewandelen, waren. De veldloop ging over de West- frankeiandsedyk, Admiraal de Ruyter- straat, Julianalaan, Prins Bernhardlaan, Willem de Zwijgerlaan rond het .restant Sterrebos. Dat is ongeveer vijf kilometer. Weer bewees B. den Houting van SFC een goed loper te zijn. In "Vlaardingen won hij perfect en in Schiedam kwam hu eveneens met voorsprong binnen. In zes tien minuten heeft hü de afstand afge legd. Een twintigtal seconden achter hem volgde B. Martens van SW en vervolgens verspreid 3. K. Dalroeyer van SW, 4. W. Kramer Freher SW, 5. outsider Ag- ter, 6. M. F. van Dijk, SW. De organi satie was weer in handen van de com missie afdeling Rotterdam van de KNVB bij SW, Op het hoofdveld is de ijsbaan nog steeds in gebruik. Zondagmorgen om baf elf zal SW wederom een veldloop organiseren voor sportlieden van alle verenigingen in Schiedam. door de publiciteit, die er aan is gegeven, ver buiten zijn proporties getrokken. Mijn cliënten hebben in een soort impuls, en min of meer te goeder trouw, voorwer pen van geringe waarde weggepakt" VLAARDINGEN, maandag. Op Deltaweg slipte zondag de 24-jarige T. Snoey uit Roekan je met zijn bromfiets. Hij kwam ten val en moest door de G.G.D. met een hersenschudding naar het algemeen ziekenhuis worden gebracht VLAARDINGEN, maandag. Op de Vlaardingse Vaart kwam zondagmiddag de 40-jarige opzichter J. Smeijer met zijn schaats in een scheur terecht waardoor hij vieL Met een hoofdwond en een her senschudding moest het slachtoffer dooi de G.G.D. naar het algemeen ziekenhuis worden vervoerd. VLAARDINGEN, maandag. In de consumptietent van J. Tuinder, staande aan de Vleersteeg, brak zaterdagmiddag brand uit Een kachelpijp]e was overver hit geraakt, waardoor een houten wand vlam vatte. De brandweer was het vuur spoedig meester. De brand veroorzaakte weinig schade. violen. 2 altviolen, gamba, cello en clave- cimbel. Zij brengen een concert van oude muziek ontstaan tussen 1600 en 1700. Er zal een 6 stemmige Fantasia van William Byrd klinken, muziek van een grootmees ter die op één lijn gesteld mag worden met Purcell of Mozart! Hij componeerde missen, motetten, lie deren, fantasia's voor 3, 4 of 6 stemmen, muziek voor clavecimbel, bijzonder inge wikkelde canons etc. Koningin Elisabeth gaf hem het privilege om muziek te druk ken en had Byrd in dienst als ho£-rmzsicua Behalve van Byrd wordt ook nog 6 stem mige Engelse muziek van Peter Philips (15601633) uitgevoerd. Het programma vermeldt o.ra. voor violisten interessante muziek van H. I. Biber (1644—1704) voor 2 violen en con tinuo. Biber was één van de eerste com ponisten, die gebruik maakte van dubbel- grepen op de viool en, om nog ingewik kelder samenklanken eenvoudiger speel baar te maken, gebruikte hïi dikwijls het „scordatura" d.wx snaren die anders ge stemd worden. Gustav Leonhardt treedt met zijn clave cimbel ook solistisch op, om. met een Suite van de Lüneburger Georg Bóhm (16611733), die uit de Noordduitse orga nistentraditie componeerde en waar fuga- achtïnge componeertrant der eontrapunti- sche wonderstukken van Bach reeds aan kondigen. Van de Zuid-Duitser Georg Muf fat (16451704) speelt het gehele ensemble een Suite, die reeds enige malen door de radio heeft geklonken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, aaandag. De politie heeft de 47-jarige havenarbeider F, M. uit Rotterdam gearresteerd in een groot wa renhuis. Hij wordt verdacht samen met zijn wouw levensmiddelen ter waarde van ƒ23,50 te hebben gestolen. Bij huis zoeking vond de politie all er'ei artikelen, ter waarde van ongeveer ƒ1000,-, dte het echtpaar sinds mei 3962 ln enkele maga zijnen had ontvreemd. Jok de vrouw is gearresteerd. SCHIEDAM, dinsdag. De hernieuwde sneeuwval lieeft de wegen weer eens extra glad gemaakt en er hadden gisteren weer tal van verkeersongevallen plaats. Er werd daarbij nogal wat materiële schade veroorzaakt, doch er vielen zover ons bekend, maar weinig slachtoffers. Toen de heer T. C. uit Leerdam in de Nieuw Mathenesserstraat om 11.15 uur zijn auto wilde afremmen, gleed deze door en botste tegen een stilstaande autobus op. De bus werd licht, maar de auto vrij ernstig beschadigd. In de Prof. Kamerlingh Onneslaan slip te om 12.20 uur de 12-jarige Johannes IX bij het inhalen met zijn fiets, doordat een wiel blokkeerde. De jongen viel naar links op de rijweg. De Rotterdamse mon teur, M. D., die achter hem reed, week óók uit, maar slipte daarbij en zijn auto botste tegen twee geparkeerd staande auto's op. Alle drie wagens werden ern stig beschadigd. Johannes verloos het spatbord van zijn fiets. Op de hoek van de Nieuw Mathenes serstraat en de Maasdijk is de voetgang ster mej. J. van 't 2. gisteravond om half negen uitgegleden. Bij de val hrak zij haar rechterpols en zij is naar de dr. Noletstichting gebracht. SCHIEDAM, dinsdag, De heer H. 3. G. A., aannemer uit Badhoevedorp, deed aangifte by de politie van de diefstal van enkelo werktuigen van een niet afgesloten vrachtauto, die in de Strickledeweg had gestaan. De waarde is 25. VLAARDINGEN, maandag. In de Chopin straat werd een personenauto, toe behorende aan J. v. d. Brugghe, weggeno men. in het centrum van Rotterdam sloe gen de dieven met de auto over de kop. Zij werden door de politie aangehouden. Het bleken de 25-jarige kantoorbediende R. IL; de 18-jarige kantoorbediende J. de R. uit Schiedam; de 21-jarige student R. S. en de 20-jarige A. D. uit Vlaardingen te rijn. De twee laatstgenoemde arrestanten zijn zondag naar huis gezonden. De auto werd ernstig beschadigd. VLAARDINGEN, maandag. Twee Britse zeelieden, de 22-jarige M, T. en de 17-jarige A, J. S„ werden zaterdagnacht door de politie aangehouden, omdat zi) in de Niem - Artikel 5 Wegenverkeersreglement Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken be kend, dat zij in hun vergadering van 5 februari 1963 besloten krachtens artikel 5. eerste lid, sub c van het Wegenverkeersreglement vast te stellen de volgende "WIJZIGING van het Verkeersbesluit voor de Gemeente Schiedam Enig artikel Order het hoofd „Stopverbod" wordt tussen de rubrieken .Lange Haven" en „Ooievaarssteeg" opgenomen de ru briek „Mgr. Nolenslaan, zuidelijke zijde, tussen Parkweg en Piersonstraat, nummers 50 en 51" (bord model W.VJEL) Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan HM. de Koningin ge richt, maar ingediend bij de Commissaris der Koningin in de provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft. Dit besluit is in afschrift verzonden aan de betrokken Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat, aan de Koninklijke Toeristenbond AJJ.WL, de Koninklijke Nederlandse Automobielelub, de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging en aan Gedeputeerde Staten dezer provincie. Het besluit ligt gedurende genoemde beroepstermijn ter visie ter Gemeente-secretarie (Stadhuis, afd. Algemene Zaken). Schiedam, li februari 1963. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, M. J. BLOK J. W. PEEK BEKENDMAKING Art, 20 Wederopbouwwet Burgemeester en Wethouders vaD Schiedam maken be kend, dat heden gedurende een week ter gemeente-secre tarie (Afdeling Algemene Zaken) ter inzage is neder- gelegd een verzoek van de N. S. Nederlandse Spoorwegen, gevestigd te Utrecht, om vergunning tot de bouw van een dienstgebouw voor wegonderhoud e.L op een terrein aan de spoorlijn tussen Schiedam en Delft, 200 meter ten wes ten van het station Schiedam, welke bouw zal afwijken van het uitbreidingsplan in hoofdzaak „Industrieterrein bewesten de Schie", vastgesteld bij besluit van de Bur gemeester van Schiedam van 7 maart 1944, goedgekeurd door de Commissaris der provincie Zuid-Holland bij zijn besluit van 27 juni 1944; dat eventuele bezwaren tegen dit bouwplan bij hun College kunnen worden ingediend gedurende genoemde termijn van een week. Schiedam. 11 februari 1963. Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, M. J. Blok. De Burgemeester, J. W. Peek. U kijkt1 II vergelijkt U koopt bij LANGE_HAVEN 95- Schiedam, tel. 6 86 U GEEN FILULEN Een centrifuge? ƒ89,— b|} de grutter, 87,50 bij de concur rent, bij ons ƒ85,—, lang- zaamwasser met verwarming 255,—snelwasser vanaf f 90.35—30% korting, by Showroom Coja, Lange Ha ven 328. Schiedam, teL Q 33 4L -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1