„Touwtrekken" om smokkelaar in narcotica KOERIERSTERS Cup-duelsop Zuivel-politiek aan Manager-spin beiaagt revuemeisjes op eiland Mooie meisjes op tijd gered SCHIEDAM FOTOMODEL? Stalknecht is zwarte redder AGENDA NOG NIET BESLIST OF WALLACE NAAR AMERIKA MOET TERUGKEREN Franse traider bijna klaar Vooruitzichten in de emballage-industrie zijn bevredigend Vrouw gevallen door gladheid Artsen In Passage: OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING Monopole-matinee: ARGUS ZATERDAG 16 FEBRUARI 1963 op sleepheUing gebouwd Zp 1ND volgeiide week,zal de in Sche- ■*->. veningengebouwde trawler ,Jeah Pierre Robert UT' een proefvaart ma ken, waarna, het schip zaiworden over- gedragen aan de Franse rederij „Sca- viner" in Lorient. De trawler is op de sleephelling; gebouwd. Het schip wordt aangedreven door een dieselmotor van 900 pk en -het is uitgerust met een ge heel aluminium uisruim, Verder zijn er een., automatische piloot, en. een snelheidsmeter. ROTTERDAM, zaterdag: Op woens dag: 13 maart zullen er twee voetbalwed strijden om de Europa cup op het t.v.- scherm te zieni ïyn. J' 'ïvNV Het staat thans, vast da£ zowel Feije- noord—Reims (*s avonds in Rotterdam) als Dukla—Benfica ('s middags in Praag) zullen -worden uitgezonden. In Rotterdam is Leo Pagano commenta tor, in Praag Herman Kuiphof. VLA ARD1NGEN, zaterdag. De vaten - fabrieken hebben in 1962 in de haring vaten-sector een belangrijk lagere omzet bereikt,', tengevolge van bet slechte vls- seizoen. De afzet van vaten voor de ver pakking van andere produktén was be vredigend enookde kisten-fabrièken be schikten voortdurend oyer voldoende or ders. Het gebrek aan pérsoneeT doet. zich nóg, steeds gevoelen. De stijgende kosten konden niet door verhoogde verkoopprij zen worden opgevangen. De vooruitzich ten voor 1963 zijn echter niet onbevredi gend. (Van een onzer verslaggevers» VLAARINGEN, zaterdag De grote zaal van Triangel vormdevrijdagavond het trefpunt waar de leden van de perso neelsvereniging „A. de Jong" elkaar in gezellige sfeer ontmoetten. Zowel boven als beneden waren vrijwel alle plaatsen bezet met Vlaardingers cn Schiedammers die met genoegen geluisterd hebben naar de eigen toneelgroep, die op vermakelijke wfjze de. klucht „Dalles Co", opvoerde. De voorzitter, de heer B. Hoogèrwerf, vond het uiteraard verheugend, _dat de opkomst zo groot was. Een bijzondei woord van welkom richtte hijtot de di recteur, vde heer J. A. de. Jong en diens echtgenote en verder tot enkele bestuur leden van de Combinatie van Vlaarding- se Personeelsverenigingen en de jury, die het toneelstuk moest beoordelen. Een aantal mededelingen viel in góede aarde bij de aanwezigen; er ging bijna een gejuich op toen de heer Hoogerwerf zei, dat de sluitingsavond was gepland op 26 aprib en dat, men dangezamenlijk een bezoek'gaat brengen aan het .Luxor- theater te Rotterdam, waar Toon Her mans dan zijn one man show brengt. Op 5 maart gaan de dames van dé leden een bezoek brengen aan de bekende 'huis houdbeurs in. het RAI-gebouw te. Am sterdam. terwijl .diezelfde maand nog een WIE verslagen over filmfestivals heeft je griezelen, weinig spanning, géén mooi gelezen, kent Barbara Valentin als camerawerk, géén acteren boven :het peil een Duitse jongedame, die bijzonder ban- van de slechte middelmaat en i tenslotte, dig is in het verzinnen van manieren, om speciaal voor hen, die toch wel ééns die voor de lenzen van fotografen te komen, uitdagende foto's willen zien bewegen, Bij de film „Ontwakende drif- geen „ontwakende, driften", zoals de:Ne- ten" kunt u zich er van overtuigen, dat derlandse vertaling van de Duitse titel dit haar enige handigheid is. „Ein Toter hing im Netz" luidt. Ook over de handigheid van regisseur (In PASSAGE) Fritz Böttger kunnen we. kort zijn. Hij verfilmde een boek van hemzelt Het ver haal gaat over revueglrls en hun mana ger, die op een - onbewoond schijnend eiland terecht komen. Aanvankelijk lijkt er, niets te beleven, maar dan wordt een super-spin op het witte doekgezet.Dé manager wordt gebeten en verandert zelf in een soort spinachtig monster. Hij jaagt dan een paar meisjes de dood in en loopt tenslotte in een moeras zijn eigen dood tegemoet Op een paar schokeffectjes ha: een beet- Nee hoor, ik ben winkeljuffrouw. Ik heb veel succes met mijn nieuwe bril. Ik heb hem gekocht bij „ARGUS" Al mijn vriendinnen zijn ook zo fijn bij „ARGUS" geholpen. Zij hebben mij geadviseerd welke bril het beste bij mijn type paste. Hij 2it héérlijk enis niet duuri's BEKENDMAKING Het verkeer over .de Woudweg zal in verband met de opdooi met ingang .van heden worden beperkt tot het ver keer meteen max. asbelasting van I Va ton. Schiedam, 15februari. 1963 :V BEKENDMAKING Met ingang van heden 2al de Damlaan voor het openbaar verkeer worden afgesloten., In vczSgad met :de uitvoering van sloopwérkzaamhéden; De afsluiting.zal" duren tot ge_ noemde werkzaamheden zijn beëindigd. Schiedam. 15 februari 1963. /N hei middeleeuwse Italië was, net als eiders, de zucht naar Heerschappij ster- leer dan. de familieband. Het bewijs hier van wordt in de film D zwarte sperwer (II pirato dello Sparvxëró Nero) geleverd. Heerszuchtige. Manfredo stoot zijn oom van de hertogelijke troon en stort hier mee de adelijke familie en hun onderda nen in dei ellende. Of dit nog niet genoeg zou zijn, Manfredo heeft een mooie, maar slechte adviseuse voor regeringszaken. Gelukkig verschijnt dan als een deus- ex-machina de zwarte sperwer op het doek, de edelmoedige stalknecht Ricardo. Hij. helpt de bevolking, steelt: voedsel van de vijand en, bekwaamt zich in de krijgs kunde. Bovendien vindt hij in in het tu mult zoekgeraakte wettelijke erfgenaam van de macht, het achtjarige zoontje van de hertogelijke familie. Al zijn heldhaf tige daden geven de oud-stalknecht een zo grote innerlijke adeldom, dat'de knap pe blauw-bloedige dochter, van de hertog beslist geen mésalliance doet, wanneer zij met de Zwarte Sperwer in het huwelijks bootje stapt. j (Zondagmiddag in MONOPOLE). Apóthekersdlenst; Apotheek A. Gouka, Hoogstraat 29. Stedelijk Museum, 10 tot 17 uur. 'szon-; dags ;12 tot 17 uur: „Spiegel aan, de wand" historische .kostuums en „Kunstschatten van dev Oud-Katho lieke Kerk'-'. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7, 9.15 uur;. Ontwakende .driften.- .l.L-'. Mouopole, 7, 9.15 uur: Hercules.'2 en'4,15 uur: De Zwarte sperwer. 1 DIVERSEN Museum-aula,8 uur:Concert .Leonardt- consorfc. ":v- Musis Sacrum, 8 uur: Carnaval. Gebouw Irene, 7 uur: RKTV Entre No'us toneel.' Cartonnagefabriek. 8 uur: Bakkerij Vlug p.vi Bijeenkomst. ;Sursum Corda, 7 uun WSV Liberty: bij eenkomst. - Wijkcentrum, 8 uur Kindervrienden Gali- leistraat: bijeenkomst. ■Tlvoli, B uur: Sod Nieuwland: dansavond. Te koop aangeboden Diversen Permanent wave Kapsalon liéJène, de salon voor, de betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar geschikt 7.50. Hélène tiède permanent de meest tdeale natuurlijke permanent ƒ10.-. Gratis haler en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hélène. Rem- brandtlaan22.. Schiedam,te lefoon 6 71 70,:' 1 - Dames knip uit! Permanent zonder stroom, zonder be spreken a h. 12.—bij ous 6-—- Dinsdag gesloten. Maïr son Tony, Schippersstraat zijstraat Schiedamseweg, laatste huis rechts om de hoek, lijn 4, 10, 17. Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap-of kan- telbed. Prima afwerking Als nieuw,terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal 1 a (Broersveldpad)telefoon 6 8028 (na 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten, hutledi kanten, kampeerbedden enz. Ko'm .eens prateri;- - Voor pasfoto, naar K.- van Vuuren, Hoogstraat 306, te lefoon .6 67.20. In één dag geréed.. - - Shave-dealer Van Phillshave Remington, Bruin. Slijpen, repareren, s Morgens ge bracht, middags klaar, Slijperij, staai warenhandel Gé Kleyheeg, Nieuwstraat 13 telefoon 61719. Te huorgevraagd Huer zoekt zit-slaapkamer met pension.' BrievenNieu- we Daralaan ,679, teL C 36.00.' Personeel gevraagd Een centrifuge? 89.— bïj de Grutter, 87150 bijde con current Bij ons 'f 85.—. Lang- zaamwassen met verwarming 255.—- Snel wasser, vanaf 90,—15-30% korting by showroom Coja, Lange'Ha ven 126, Schiedam. Telefoon Wij hebben plaats voor..-een Fotografie bekwame -winkeljuffrouw, I' •-met', vak-bekend,voor."-.ons v filiaal Nieuwe Binnetiweg. Rul films vergeten? De auto- Leeftijd 26—45 jaar.'Aanmel- maat'staat voor u klaar. Alle den aan firma van Es, de be_ soorten films Foto K. van tere^imidenier. Nieuwe Bin" Vuuren, Hoogstraat 106. ncnwèg 279, Rotterdam. ADVERTEREN DÓET VERKOPEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1