Voetballers zonder veld zien andere trainings-kansen Geen clubhuis voor SFC in Boshoek Omzet bij Coop. DES overschreed f. 5 miljoen Oudste aquariumver. komt in het zilver Schilder zou eigen huis in brand hebben gestoken Off. opening van filiaal St. Liduina-bibliotheek Maassluis krijgt meer belang bij recreatieplan Brielse Maas INDE SNEEUW WERD WEINIG GESPEELD Gemeente: niet spelen bij opdooi! Waarschuiving Schiedams draaiorgel 5 Waterpoorter' heeft succes op de plaat Wegens snellere aanleg van dijk IN ROEK JAAR 1961- '62 Vooral stijging in de kruid enier swinkels Natuurgenot in Huis En twee leden jubileren mee AGENDA TAFELTENNIS TSF1 op weg naar de titel Recordmaand bij Spaarbank Cabaret-dansant voor Het Dorp Dalmeyer wint SW-veldloop Tempo lag lager door de gladde wegen Ruitentikker gearresteerd „Maand op liet land" voor de Kunstkring Opgeruimd staat af resultaat Classificeerder na val overleden ne <rai weinig WATER CALGON CALGON Burgerlijke stand Leonhardt Consort Muziek uit de Gouden Eeuw NOAD verliest van Dordrecht Hogere bijdrage van gemeente is verantwoord ,.Dag der zeevisserij?" Dit jaar geen f eestelij kliede in Vlaardingen Muzikale inbraak MAANDAG 18 FEBRUARI 1963 (Advertentie Lm.) Niet wachten,... maar nü kopen, want na deze barre winter zijn er straks in het voorjaar nog kosten genoeg. Morgen begint de verkoop vat» een grote partij Brabants bont, in leuke moderne dessins, voor minder dan de halve prijs. Een prachtige kwaliteit, die nor maal verkocht wordt voor 1.95... koopt U morgen voor nog géén drie kwartjes per meter. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij Brabants bont, 80 cm breed, In diverse dessins en kleuren, per meter voor Géén tel. of »chrift. btit. SCHIEDAM, maandag Trappelend van ongeduld bekijken de Schiedamse voetballers week In week nit de moge lijkheden voor de beoefening van veld- sporten. Die waren dit weekeinde gering. Actieve functionarissen van SW hebben in het Sterrebos weer een veldloop geor ganiseerd. Bovendien is een groep van scml-profs en jeugd naar het strand ge gaan. Bij de meeste clubs concentreert de activiteit zich nog tn de Schiedamse (■gymnastiek, en sport-)zalcn. Ook de betaalde spelers van SW heb ben deze toevlucht moeten nemen. Dt oud-DRZ-speler Joop Molendijk die ir opleiding is voor trainer bij de KNVB profiteert sinds kort ook van de bekwaam heden van oefenmeester Hang Croon. Hij krijgt bij Croon meer praktische scholing voor zijn opleiding. De school van Berry Jansse heelt dankzij de strenge winter dit seizoen meer bezoeken van Schiedam se clubs gekregen dan gewoonlijk. Overi gens ontbreekt het vertrouwen niet in Schiedam, enkelen hebben namelijk al afspraken gemaakt voor vriendschappelij. ke wedstrijden die volgende week gehou den zullen worden. Bij DHS is bet team in goede conditie. Dat kan ook wel omdat wekelijks twee maal getramd wordt, maar het bleek zon dagmorgen eveneens toen DHS in de sneeuw op het terrein in Kethel een over wicht had op SW. Met doelpunten van Cock de Zwart. Roozen en Gudde kwam DHS aan een 42 zege. Onder 2ware sneeuwval heeft SFC in Rijswijk bij de club van die naam wed strijden voor zestallen gehouden. SFC kwam met vier teams uit het eerste en tweede elftal uit. De Schiedammers won nen de medaille voor de beste prestBties. Rijswijk won de eerste wedstrijd met 64 maar SFC zegevierde daarna met 4—7, 1—3 en 2—1. Voor Demos stond de strijd tegen VFC op bet programma. Deze ging echter niet door. Ook Demos is overgegaan tot twee maal trainen per week waarbij Berry Jansse maandagsavond in zijn sportzaal de roodzwarten onder handen neemt. De opkomst en conditie van de voetballers is goed. Ook d© seizoenvergadering lever de geen problemen op. Voorzitter G. van 't Geloof, centrale figuur in Demos, werd ditmaal even uit de vergadering verwij derd. Insiders weten dat als oorzaak moet worden gezien de zilveren bruiloft die Van 't Geloof 2 maart gaat vieren. Vee! gevoetbald is er niet in de sneeuw. De oorzaak moet mogelijk gezocht wor den in een brief, die de clubs van het ge meentebestuur hebben ontvangen. De clubs menen dat het van nu af verboden is te voetballen op de gemeentelijke vel den, Zo staat h«t echter niet in het ge meentelijk schrijven. Er wordt daarin ge waarschuwd tegen het gebruik van vel den ais er opdoof Is omdat dan de bo venlaag los en nat is waardoor de velden vernield kunnen worden. By deze sneeuw kan nog worden gevoetbald. Hiervoor dient namens de gemeente de beer J. van Meurs toestemming te geven. SCHIEDAM, maandag. De firma Rood-Telefunken heeft vorig jaar een langspeelplaat van het repertoire van het Schiedamse draaiorgel „De Wateipoorter" gemaakt en de plaat heeft zoveel succes dat Rood-Telefunken contact heeft opge nomen met de beheerder van dit orgel voor een serie nieuwe platen. Heel ver heugend is dat deze grammofoonplaten- maatschappij zelfs bereid is de boeken met de muziek te laten vervaardigen voor „De Waterpoorter" zodat de moderne wijsjes kunnen worden opgenomen. Het maken van muziekboeken voor draai orgels in een kostbaar en tevens een apart karwei. Een tweede bijzonderheid is dat gebleken is dat vooral in het bui tenland grote belangstelling bestaat. Daarom komen de grammofoonplaten m een kleurenhoes die het Schiedamse draaiorgel zal tonen in een typisch Schie damse omgeving, dus vermoedelijk; in de omgeving van de Koopmans-beurs-Lan- ge Haven. Rood-Telefunken verwacht dat deze platen het voor de export bijzonder zullen doen. SCHIEDAM, maandag Toen de he ren Janse, Serlerse eu Deulz op 16 fe bruari 1938 de eerste aquarium-vereni- ging „Natuurgenot In Huis" oprichtten zijndèTvari een VlaardlnVffl~zusfervêrenï hebben zij ook niet kunnen vermoeden ging, kende hij het werken van N.I.H. van nabij en hij was er van overtuigd dat pijn verdienstelijke leden, die veel voor de vereniging hebben gedaan, waarbij !de heer Faber vele jaren In het bestuur zitting heeft gehad. ZU ontvingen een niemv-verschencn boekwerk als blijk van dank; natuurlijk een boek over het hou den van vissen. Voor de dames waren er bloemen. De heer RL Bot, landelijk voorzitter van de Ned. Bond Aqua Terra kwam bei de jubilarissen bovendien het ere-insignc van de NB.A.T. aanbieden. Bestuurslid dat die vereniging, met vier enthousiaste leden gestart, na een kwart eeuw nog zou bestaan. Maar ondanks de tegensla gen cn fnterne moeilijkheden, die dc ver eniging tn de loop der jaren niet be spaard zyn gebleven, zit NJUHf. nog steeds stevig In elkaar en telt nog vele enthou siaste leden, zodat er alle reden Is om dit zilveren jubileum opgewekt te vieren. Wat dan gisteravond ook is gebeurd In de grote zaal van gebouw Irene. Zelfs zijn er twee leden, de heren L. Faber en C. H. Rodenberg, die met de vereniging mee jubileren en vrijdag dan ook zijn gehuldigd. Voorzitter J. F. Bakkeren beeft naast de 65 leden die de vereniging momenteel telt met hun familieleden, maar ook de bondsvoorzitter, de vertegenwoordigers van de Schiedamse Gemeenschap en en kele hoofden van schalen, die wegens de vissenbakken op school ook belangstel ling toonden, welkom kunnen heten. Ver der heeft hij gewaagd van de ups en downs in het verenigingsleven, over de moeilijkheden die de aquaranten tijdens de oorlog hebben gehad om hun vissen in leven te houden, van de interne moei lijkheden in 1955, die tot gevolg hadden dat een aantal leden zich hebben afge scheiden, welke „bloedende wond" later weer is geheeld en over de goede weg waarop de vereniging zich nu bevindt. Hij sprak met waardering over de heer G. Mulder, die in 1947 het initiatief nam om een eigen verenigingsblad op te richten en daarna in het leven te hou den en de kortgeleden verscheiden broe der Leonidas van Doorn, vele jaren lang bestuurslid en gewaardeerd medewerker aan het blad, werd met een minuut stilte herdacht. Maar bijzonder hartelijke woorden had de heer Bakkeren voor de twee jubila rissen, die vergezeld van hun echtgenotes op het podium werden gehaald. Belden Apothekersdicnst: Apotheek A. Gouka, Hoogstraat 29- Stedejijb Museum, 10 tot 17 uuz, 'S2on- dags 12 tot 17 uur: „Kunstschatten van de Oud-Katholieke Kerk". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: Ontwakende drif ten. Monopole, 2 en 8.15 uur: „Vrouwen ver dwijnen". diversen Museum-Aula, 8 uur: „Wat koop je voor Kunst?" Lezing. Musis Sacrum, 8 uur: Excelsior "20. Bij eenkomst, er in Schiedam altijd wel enthousiaste aquaranten te vinden zouden zijn om de vereniging levend te houden. Namens de bond bood hij een boekenbon aan, ter uitbreiding van de bibliotheek. De heer Scheffer, voorzitter van Aqua Fauna, maar oud-voorzitter van Natuur genot in Huis sprak nu namens de Rot terdamse bond Aqua Vero en wees op de goede samenwerking die er nu weer is ontstaan. Na deze huldigingen zijn er twee films vertoond. Uiteraard over dieren. Eerst, met mondelinge toelichting, een film over het lever» in een aquarium en na de pauze de kleurenfilm .Adelaars, wolven en avonturen" SCHIEDAM, maandag. Dat het TSF 1 ernst is met het kampioenschap, heeft RET 1 ervaren, dat met liefst 100 werd verslagen. Daardoor blijft TSF samen met Feyenoord leiden, met twee punten voor sprong op Germinal en Xerxes. Maar op 23 en 25 februari volgt de krachtproef te gen Feyenoord 2 en Xerxes 5. De ram-manr.en hebben het TSF geen ogenblik moeilijk gemaakt, alleen de laat ste partij van Bouwer tegen Jaspers moest in drie games worden beslist. TSF 2 speelde in een spannende strijd tegen RAP 2 gelijk. TSF stond lang tijd r, maar RAP deed de kansen keren tot 4—:5, doch het laatste enkelspel bracht de gelijke stand. Voor TSF 3 was de 7—3 zege, op GGD 3 behaald, bijzonder belangrijk, omdat de Schiedammers zich hiermee hebben kun nen distanciëren van de gevaarlijke laat ste twee plaatsen. Alles spelers wonnen twee partijen, plus het dubbel-spel. Het vierde team had ook in de return wedstrijd geen moeite om Garko 2 te ver slaan, het werd 8—2. Zuidgeest Sr. ex celleerde met drie gewonnen partijen. TSF 5, met vijf punten aan de kop, toon de de grote kracht door Service 7 met 9—1 te slaan; alleen Timmer moest een partij gewonnen geven. TSF 6 heeft met. succes revanche genomen op Cincinnati 3, door met 64 te winnen; aanvoerder Kien Klink droeg met drie gewonnen partijen belangrijk bij ia dit resultaat. SCHIEDAM, maand3g. Voor de Coö peratieve verbrulhiverenlging „Door Een dracht Sterkeite Schiedam is het boek jaar I96Irti2 een goed jaar geweest. De totale omzet heeft voor het eerst de 5 miljoen overschreden en bedroeg f 5.346.901,96 wat een zeer sterke staging Is ten opzichte van de 3.772.055,15 van het jaar tevoren, BU de bestuursverkie zing werden dr, lieren J. Oostlander en T. Kalkhoven bU enkele kandidaatstelling herkozen. Tot commissaris werd In de plaats van de heer A. Bakker, die aftre dend en niet herkiesbaar was, de heer B, J. J. Westdjjk benoemd. Uit het jaarverslag, waarin veel ruimte is gewijd aan de viering van het 60-jarig bestaan van de Coöp. D.E.S., blijkt dat het ledental aan het eind van het boekjaar 6.331 was. Aan de Coöp. waren 135 per soneelsleden verbonden, waarvan 14 in al- gemene dienst, 3B bij de brood- en ban ketbakkerij, 76 bij het winkelbedrijf en 7 bij de melkafdehng. Wat de verschillende afdelingen betreft liep de omzet van de broodbakkerij iets omhoog tot f 638.878,58, terwijl bij de ban ketbakkerij de omzet ongeveer op het zelfde peil bleef met f 211.153,62. De om zet van de textiel-afdeling is nog steedi* goed en bedroeg 285.916,77, B,j de brandstof-afdeling.- - werden j afgeleverd 10.590 hl antraciet. 415 hl eierkolen, 923 hl cokes, 4.800 briketten bruinkool en 20.028 hectoliter olie. De moeilijk heden by de melkafdeling is men nog steeds niet te boven, al bleef de omzet zich op het zelfde peil handhaven met 505.942, 98. De grootste stijging kwam van de om zetten in de kruidenierswinkels, n.L 3.538.641,40 tegen ruim 2 miljoen een jaar tevoren. De gemiddelde weekomzet was 101.733,13. Dat de omzetten sterk toenemen komt voornamelijk doordat er in de zelfbedieningswinkels en de super markt meer artikelen worden aangebo den. Naast de gebruikelijke kruideniers waren ook vers vlees, groenten en fruit, tabak, cosmetica, papierwaren, galante rieën en textiel konden met succes in de supermarkt worden verkocht, SCHIEDAM, maandag. Zoals reeds gemeld, overschreed het tegoed van in leggers by de Spaarbank anno 1820 te Schiedam In januari j.L de f 40 miljoen. Het overzicht van de spaarbank over de maand januari bevat echter meer opmer kelijke cjjfers. In januari 1958 bereikte het maandbedrag der inlagen voor het eerst het miljoen gulden. Nu, 5 jaar later dus was dit reeds gestegen tot meer dan f 1,9 miljoen. Het inlegoverschot bedroeg in januari eveneens een record S 631.681,47. Tenslotte nog het sparen ingevolge de Jeugdspaarwet met 10 pet. Rijkspremie. Het tegoed van deze spaarders bereikte in januari jJ. ook een mijlpaal, nd. het mil joen gulden. Op 31 januari was aan 2389 deelnemers in totaal 1.030312,18 ver schuldigd. Wel een prachtig succes voor deze op I oktober 1958 ingevoerde spaar- vorm voor de 15 tot 21-jarigen. Op 31 januari 1963 was aan 52.074 spaarders in totaal f 40.187.865,19 ver schuldigd, tegen op 31 januari 1962 een tegoed van 35.856.514,01, verdeeld over 50.535 spaarders. Het tegoed van inleggers en de reser ves, pl.m. 4 miljoen gulden, waren per 31 januari 1963 voor 26.501.915,19 belegd in effecten, voor 6.396.251,04 in hypothecai re- en 9.101560,21 in onderhandse le ningen. De onbelegde middelen bedroe gen op deze datum 1,681.897,03. SCHIEDAM, maandag. Voor de zon dagmorgenveldloop van SVV heeft we derom goede belangstelling bestaan. Dit maal hebben 27 sportslieden aan de veld loop over vyf kilometer rond het Sterre bos deelgenomen. Het tempo lag minder hoog dan vorige week omdat de Prins Bernhardlaan zo glad is. De winnaar K. Dalmeijer deed er nu drie minuten langer over dan de winnaar van vorige week. Aan deze veldloop nam ook een lid van de Rotterdamse voetbalvereniging GLZ deel, n.I. Spil, maar hij liep de race niet uit. Dat presteerde wel de junior Schenk van Martinït, Ook de sportsman Agter die geen lid is van een vereniging, leverde evenals vorige week weer 'n goede pres tatie. Hij kwam direct na Dalmeijer over de eindstreep, ae De uitslag is: 1. K, Dalmeijer, SW; 2. Agter, geen ver.; 3. H. Hoek; 4. H. van der"Fol; 5. M. F. van Dijk; 6. A van. der Meer: 7. J. Bijloo, allen SW. SCHIEDAM, maandag. Zaterdag is, op zyn verjaardag, de 35-jarige Schie dammer K. B. J. aangehouden, die er van verdacht wordt, dat hij een etala geruit van de lederhandel van Adams in de Hoogstraat ingeslagen zou hebben en goederen nit de etalage gehaald Hjj werd gearresteerd toen hij In do winkel kwam om de schade te vergoe den. Vrijdagavond kwamen een. paar per sonen op het hoofdbureau van politio om een aantal lederen boekomslagen, en portemonnaie's in bewaring te geven, die in de opengebroken etalage van de winkel voor het grijpen hadden gele gen. Zij waren toen al in de Hoogstraat, aangesproken door J., die naar later bleek, dergelijke voorwerpen in Ka- tendrecht te koGp had aangeboden. SCHIEDAM, maandag. Voor de Schiedamse Kunstkring komt de Toneel groep Ensemble op donderdag 21 februari in het Passage-theater een opvoering ge ven van "t stuk „Een maand op het land" van Iwan Toergenjew in de vertaling van Karei van het Reve. De regie is van Pe ter Scharoff. SCHIEDAM, maandag. SFC heeft bericht ontvangen dat op het terrein aan de Boshoek geen clubgebouw mag wor den gebouwd. Zoals bekend had SFC plannen, voer het bouwen van een ruime kantine met kleedgclegenheid in de Bos hoek. De gemeente heeft echter afwijzend moeten reageren omdat gebleken is dat de waterkering sneller zal worden gelegd dan kon worden vermoed. Die waterkering, een dyk aansluitende op de Westfrankelandscdyk, staat al jaren op het programma, maar er dient nu reke ning mee te worden gehouden dat de aanleg van de dijk reeds in het kan worden begonnen. Dat behoeft overigens voor SFC PPSC die op de Boshoek spelen geen schokkende problemen op te leveren, want eind 1963 kunnen twee nieuwe vel den gereed zijn. Deze sportvelden zijn te gelijkertijd aangelegd met de volkstuinen achter het Prinses Beatrixpark die ter vervanging van volkstuinen van. de Vijf sluizen dienen. Uiteraard mag SFC in sa menwerking met de zaterdagclub PPSC op deze nieuwe velden wel een geprojec teerd clubgebouw plaatsen, maar het pro bleem is hier dat het rijk geen bouwver gunning zal verstrekken omdat ook BBSS en SVDPW nog steeds wachten op de bouwvergunning. Gevreesd moet worden dat de twee vel den voorlopig nog ongebruikt zullen lig gen totdat SFC en PPSC inderdaad van de Boshoek moeten verdwijnen of totdat de gemeente evenals nu in Harga is ge schied een noodoplossing heeft kunnen vinden door het plaatsen van directie keten. SCHIEDAM, maandag, De actie „Op geruimd staat netjes", zoals die nu al en kele jaren ook in Schiedam wordt ge voerd, heeft nog maar weinig aanwijs bare resultaten opgeleverd, zo menen b. en w. Toch vindt het college het gewenst om voort te gaan met de bevolking regel matig te attenderen op het probleem van de stadsverontreinlglng. Daarom wordt aan de gemeenteraad voorgesteld de stichting „Recreatie" te Den Haag voor de campagne wederom een subsidie te verlenen van vier cent per inwoner en aan het plaatseelijk comité 'n subsidie van één cent per inwoner. SCHIEDAM, maandag. In de nacht van zaterdag op zondag is in bet Ge meenteziekenhuis overleden de 38-jari- ge classificeerder W. Weeber uit Rot terdam, die op 2 februari een val van 7 a 8 meter heeft gemaakt en aan de gevolgen daarvan nu fs overleden. De heer Weeber bad op die dag ge werkt op het gladde dek van de Li beriaanse tanker „Napier", die bij de Tankercleaning N.V. werd schoonge maakt. Bij het werpen van een touw van het onbeschermde dek naar dc langszij liggende pompboot .Nancy" van Cm tas, moet hij uitgegleden zyn en op het dek van „Nancy" gevallen. (Advertentie LM.) HET ROTTERDAMSE wordt ideaal waswater door Caigon fs oei moderne speciaal- product «oor de veredeling van elk sop Nu méér dan ooit nodig voor hef behoud van wasgoed en wasmachinel Koop het gelijk met uw wasmiddel I SCHIEDAM, maandag. ONDER TROUWD: C. P. J Collinnon, 23 j. en J. Dróge, 19 j.; R. Cornet, 24 j. en P. Ba ris, 23 j.; A. B. van der Ent, 24 j. en P, van Vlaardingen., 21 j.; M. van den Hoek, 25 j. en J. A Bekkers, 19 j.; A. T, J. den Hol lander, 24 j. en H. W. van Buel, 25 j.; G. de Kok, 24 3, en M. E. van Vliet, 22 j.; J. H. Quartel, 23 j. en. E. E. Pompe, 20 j. L. A K. Westdijk, 24 3. en M. J. T. Klein, 21 j. GEHUWD: H. Dijkshoorn, 31 j. en M. C. van der Bijl, 26 j, GEBOREN: Franciscus G., z. v. F. J. Jordan en C. van Vuuren; Jacobus J., z. v, P. van Waardenburg en E. J. Stam; Franciscus A., z. v. M. J. Groenhorst en M. J. van Wijk: Sylvia, d, v. G. C. van Toor en T. Verboon. GEBOREN: Elizabeth B. M., d. v. M. P van Veen en M. C, Olsthoorn; Frank, z. v. H. van der Ent en M. P. T. de Vette; John. z. v. A. P. Vergouwe en J. Cohen. OVERLEDEN: J. van der Beek, 81 j.f weduwe van A. van Domele; G. Huijzer, 75 j., weduwe van P, Jongste; A. van den Bos, 81 j. OVERLEDEN: D. C. van den Hout, LIET befaamde Leonhardt1 Consort vit tl Amsterdam gunde zaterdagavond het publiek in de aula van het Stedelijk Mu seum een muzikaal „kijkje in het verle den" met een boeiend ontraditioneel pro gramma van weinig gespeelde mvsiek van meesters uit de renaissance en de barok. Tot het historisch betrouwbare klank beeld droeg niet alleen bij het feit dat de leider, Gustav Leonhardt, op onna volgbaar artistieke wijze een viola da gamba en een bijzonder mooi getimbreerd éénmanuaals-claveeimbcl bespeelde maar ook de door de overige leden van dit ensemble toegepaste barokmensuur van violen, alten en cello. Niet minder stijlzuiver van opvatting en speeltechniek dan Leonhardt zelf (die men individueel kon bewonderen in danssuites voor claveeimbel van d'Angle- bert en Böhra) betoonden zich Maria Leonhardt en Antoinette van den Bom ber gh op hun violen (welk een elastisch en stijlvol samenspel lieten zij horen ia. Sonates van Turïni en BiberI), de altis ten Wim ten Have en Lodewijk de Boer, alsmede de celliste Dijck Koster, wier gave en sonore toon o.a. de diverse con- tinuopartijen een fraai reliëf verleende. Het voltallige gezelschap presenteerde zich met levendige sonates van Sehmel- zer en Muffat en met sfeerrijke, ingeto gen werken van de oud-Engelse compo nisten Peter Philips en William Byrd, stukken die evenals de reeds genoemde composities ideale verklankingen kregen: men kwam immers zover mogelijk tege moet aan het oorspronkelijke klankbeeld. De verheugend goed bezette museum aula bleek voor deze intieme historische muziek wel de aangewezen ruimte. S. N1EBOER. SCHIEDAM, maandag. Na de reeks van hoopgevende overwinningen, heeft het eerste team van NOAD weer eens een nederlaag moeten slikken. Maar dat was tegen het bovenaan de ranglijst tronende Dordrecht. De gasten hebben in de Lcurs duidelijk laten merken, dat zQ daar niet door geluk zyn terecht gekomen. Henk Aben zag nog kans om de eer te redden, maar verder dan 1—9 zijn de Schiedam mers niet gekomen. Arnold Braak en Cor Joustra konden geen enkele partij op hun naam zetten, al moest de partij van Braak tegen Schoon afgebroken worden, omdat de tijdgrens werd overschreden in de derde game, die nog net met 21—19 verloren ging. Woensdag speelt NOAD in Utrecht te gen Barna, het team van Cor Hoogen- doorn, dat met twee punten onder aan de ranglijst staat. Het wordt zaak voor NOAD. vertegenwoordigd door Arnold Braak, Henk Ah en en Cor Joustra, om de tegenstander niet te onderschatten en de waardvolle punten te veroveren op deze zwakke bloeder in de afdeling. An ders komt het degradatiegevaar weer op duiken. SCHIEDAM, maandag, Er zijn ver- t moedwillig Is aangestoken. De 35-jarige rnoedens dat de brand, die in de nacht Schiedamse schilder, die in het bene van 31 januari op 1 februari heeft ge-1 denhuls woonde, Is gearresteerd en za- woed in het twee woningen tellende terdag voor de officier van Justitie te pand Oud Dorpsestraat 12 te Schiedam, Rotterdam geleid voor nader onderzoek. Hy ontkent echter alle schuld. SCHIEDAM, maandag De voorzitter begin van de plannen voor het filiaal van het bestuur van de R.K. Openbare' Leeszaal en Bibliotheek „St. Lidulna", drs. P. Th. 3. Kuyer heeft zaterdagmor gen ln aanwezigheid van taLrUke belang stellenden het nieuwe filiaal van St. Li- duina aan de Parkweg officieel geopend. De heer Kuyer bracht in de eerste plaats dank aan de firma Dura-Colgnet voor de hulp tijdens de vorststagnatie. Ook dankt© hjj ontwerper E, F. Groos- man, die de twee kille garages heeft om getoverd tot het gezellige interieur, dat de bibliotheek thans biedt. Woorden van waardering richtte hü tot mej. Hessels, de directrice van de bibliotheek en haar staf, die gedurende vele maanden hebben gewerkt om een verantwoord en goed ge catalogiseerd boekenbezit in de nieuwe boekenrekken te kunnen plaatsen. Ook stelde de heer Kuyer het op prijs, dat het gemeentebestuur al direct in het een gunstig onthaal hebben dankte het college voor de erkenning van de taak van het bestuur van St. Li- duina en de medewerking die zij daaraan heeft verleend. De voorzitter hoopte, dat het nieuwe filiaal zich in een groeiendee belangstelling zou kunnen verheugen. Namen? de Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken feliciteerde mej. W. Vintges het bestuur en mej. Hessels. De heer Van Loo, secretaris van de bond voor HE. openbare leeszalen en boeke rijen in Nederland, welke bond momen teel in liquidatie is maar wordt opgeno men in het Katholiek Bibliotheekcen trum, vond dat bet bestuur moeilijk een betere plaats voor dit filiaal had kunnen treffen, dan hier temidden van een groeiende volksagglomeratie. Hij felici teerde Schiedam, een van de trouwste dochters van de bond, met deze aanwinst. SCHIEDAM, maandag. Hoewel de landelijke actie officieel is gesloten, den de plaatselijke acties ten bate van Open het Dorp nog steeds doorgang. Zo wordt er vrijdag 22 februari een cabaret dansant gehouden waaraan medewerking wordt verleend door het kwintet Wim Schulze. In de pauze wordt een tombola gehouden Deer de belangeloze besebik- kingbaarstelling van de zaal komt de ge hele opbrengst van deze avond Het Dorp ten goede. De avond begint om acht uur. Kaarten voor dit cabaret-dansant k f 1J25, zijn aan de zaal en bij de volgende adressen verkrijgbaar: J. Uyl, Snellius singel 20a; mej. H. Elderson, Buys Ballot straat 27a; G. de Kok, Van Hogendorp- straat 42; mej. I, v. 't Hoff, Lange Haven 83 en L. de Vogel, Hellevoetsestraat 5. {Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, maandag. Het re creatieplan Brielse Maas wordt, al naarmate de gemeente groeit, van groter belang en een grotere finan ciële belasting mag daarom geen hinderpaal zijn om aan de gemeen schappelijke regeling deel te ne men. Tot deze uitspraak komt het •college van b. en w. van Maassluis in zijn voor stel aan de raad oei adhesie te betuigen aan het (nieuwe) ontwerp voor een ge meenschappelijke regeling. Zjj het, dat b. en w. menen, dar op een onderdeel een amendement moet worden Ingedied. De nota van het dagelijks bestuur van de „Stichting Recreatieplan Brielse Maas" van 21 november 1962 gaat er van uit, dat thans geen onzekerheden meer bestaan, zodat de nu gedachte vormge ving definitief geacht mag worden. In vergelijking met de oorspronkelijke op liet is het plan ingrijpend gewijzigd, con stateren b. en w. Het gedeelte van het plan aan de noord zijde van de Brielse Maas is het grootste in oppervlakte en het gunstigst gelegen: het ligt immers op het zuiden en is be schut tegen noordelijke winden. Aldaar mag dan ook de grootste concentratie van bezoekers worden verwacht. De nota wijst voorts, vervolgen b. en w. in hun toelichting, op de grotere bereikbaarheid van de steden op de Rechter Maasoever, Het college van b. en w. voegt hieraan toe, dat dit in het bijzonder voor Maas sluis geldt, nu de veerverbinding is 'er- bet erd en verdergaande voorzieningen in de toekomst stellig niet achterwege zul len blijven. Do bestuursvorm van de stichting is gebaseerd op een gemeenschappelijke re geling. In het exploitatietekort neemt de provincie voor 25% deel, Rotterdam voor 50% en de overige gemeenten (volgens het nieuwe ontwerp en zulks In afwjjking van de vroegere regeling) voor de reste rende 25% in verhouding tot de aantallen inwoners. Die overige gemeenten zyn: Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Rozenburg, Oost- voome, Brielle, Vierpolders, Zwartewaal en Heenvliet. Het financiële tekort is voor 1963 be groot op 356.525,oplopende tot ƒ817.740,in 1969 en dalende tot ƒ755.040,— in 1971. Op grond van de prognose met be trekking tot de bevolkingsaanwas van Maassluis maken b. en w de raad er op attent, dat de Maassluise bijdrage in de loop der jaren belangrijk kan stijgen, wellicht tot ƒ25.000,— a ƒ30.000,— per jaar, maar betogen tegelijkertijd dat dit verantwoord moet worden geacht. De brand zou volgens de aanvankelij ke mening ontstaan zijn in de achterka mer van de woning van K., doordat bij de haard drogend wasgoed vlam gevat zou hebben. De heer K. was tijdig bui ten, evenals zijn 12-jange op zolder sla pende zoon. De bovenbewoners, de fa milie Loch, bestaande uit man, vrouw en twee kinderun, hebben na waar schuwing door de heer K., zich nog L_ maar net in veiligheid kunnen stellen 7 langs een brandende trap, maar hebben alles moeten achterlaten. De schade be draagt ongeveer f 25.000; beide gezin nen zyn verzekerd. De snelheid waarmee het vuur om zich heen had gegrepen, waardoor da brandweer het pand niet meer heeft kunnen redden, had al direct argwaan by de buren gewekt Een langskomende buurvrouw had om half één niets van de brand gezien, terwijl toch enige mi nuten later de vlammen al voor en achter uit het pand sloegen. VLAARDINGEN, maandag ANP Het comité Vlaggetjesdag te Vlaardingen heeft z|jn Instemming betuigd met het denk beeld vlaggetjesdag nit te bouwen tot een „Dag van de Nederlandse zeevisserij" welke dit jaar vermoedelijk 18 mei te IJmuiden zal worden gehouden. Als gevolg hiervan is besloten te Vlaar dingen in 1963 geen feestelijkheden te or ganiseren, overwegende, dat het oijzonder - aantrekkelijk zal zijn wanneer ook een aantal gepavoiseexde Vlaardingse schepen te IJmuiden aanwezig zal zijn. In 1965, wanneer het accent op Vlaar dingen valt, hoopt men ook hier "veer een grootse „Dag van de Nederlandse zee visserij" te.kunnen organiseren. SCHIEDAM, maandag. In de win kel in tweedehands artikelen aan de Lange Kerkstraat, eigendom van de Rotterdammer J. j. s,t is ingebroken. Men is binnengekomen door een ruit van de toegangsdeur in te drukken. Uit de winkel worden Vermist een platen speler en één grammofoonplaat van het concert van Rachmaninoff, ter waarde van f 7850. Gistermid dag om 550 uur is in de Prins Man- ritsstraat de 64-jarige Ir. K F. S. op het gladde wegdek uitgegleden. By da val heeft hü zyn linkerheup gebroken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1