Groot maar kleurloos boeket voorstellen aan de Raad Op maan wellicht poreus gesteente Toernooi kreeg ander gezicht Verhoging tarieven havenloodsdiensten Verpleegsters kunnen nu échte ambtenaren zijn Stellingmaker maakt val van 10 meter Schooltoernooi voet-, hand- en korfbal De W atervriendenneemt deel aan vele wedstrijden A. de Jong voor tweede maal ondersclieiden Grenswijziging bij G.S. in behandeling Eerste klas lihre Onvolledig team D.C. „Schiedam" haalt winst Ambtenaren Verzetsboek je Havenloodsdiensten Meters Voor kennisgeving aannemen MPr. JL van ffiggeien: Lichtonderzoek wijst op putjes Ass-icalkapitein bij L. Smit's Onteigening Telefoon gestolen Tewaterlating van „Avedrecht" bij Wilton Praatavond Lasclub Gecompliceerde aanrijding Havendijk Aankoop panden On tdooi-apparaa t Informateur met valse functies Vele ongelukken op gladde wegen I BOEKJES VOOR KLEINTJES SCHIEDAM Utile Dulci met .Soubrette" DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING DINSDAG 19 FEBRUARI 1963 SCHIEDAM, dinsdag. Op het turbt- ïBttankschip „Avedrecht", dat bij de werf - Wilton Feijenoord In aanbouw is en op S waart te water zal woTÖpn gelaten, heeft de 60-jarlge stellingmaker 3. Horeweg, wonende aan de Woïphaertsbocht 75» te Botteidam gistermorgen om 8.40 nar een •ral ran ongeveer 10 meter gemaakt en „te ernstig gewond naar het Gemeen teziekenhuis gebracht. Het slachtoffer was met zijn collega A. Haesebrouck, beiden personeelsleden van- de fa- Spreeuwenberg uit Hoogvliet, be- jjg in de kofferdam van het schip een istelling te bouwen. De heer Haesebrouck "beeft bet ongeval niet zien gebeuren maar werd erop attent gemaakt, toen hij van Pbeneden gekreun hoorde. Aangenomen tvordt dat de heer Horeweg bij het vast sjorren van planken op de steiger is uit gegleden en door een gat in de vloer van een bij anderhalve meter is gevallen en Atien meter lager op de stalen bodem van 'pbet schip terecht is gekomen. I? Met Pasen en Pinksteren SCHIEDAM, dinsdag. De Centrale Schoolsportcommissie tc Schiedam Is weer bezig met het organiseren van school- toernooien voor handbal, voetbal- en korf- hal. Aan de hoofden van scholen Is be reids een Inschrijvingsformulier toegezon. den. Het school voetbaltoernooi wordt ge houden met Pasen op 16, 17 en 18 april tn het handbaltoernool op 19 april, maar de finales worden bij helde sporten ge houden op Koninginnedag, 30 april. Het korfballoeraool heeft later plaats, n.ï. op 4 Juni in de Pinkstervakantie, De deelnemende ploegen aan het voet ballen zijn weer, als vanouds, verdeeld in vijf groepen, t.w. A. voor de eerste ploe gen van gymnasium, lyceum, hbs, ulo, be- dnjlsscholen, technische scholen, enz.; B voor de reserve elftallen crx C voor de andere elftallen van genoemde scholen, terwijl de leerlingen van de eerste klas sen van deze scholen in D zitten. De leerlingen van de lagere scholen boven de 10 jaar spelen in groep E. Het handbal wordt gespeeld in groepen, jongens en meisjes apart, ter wijl de lagere schooljeugd (A en B) ze venhandbal spelen. In C de meisjes en aD. de jongens van de eerste teams van gymnasium, ulo, vglo. huishoud- en tech nische scholen, terwijl E en F de klassen zyn voor de andere teams van deze scho len. Voor het korfballen is de indeling nog ^net bekend. SCHIEDAM, dinsdag. Het tweede tiental van de Damclub Schiedam is er 'tn geslaagd om in de thuiswedstrijd te gen Om Genoegen II de eerste overwin ning te behalen. En dat terwijl maar met Mht man is gespeeld. Het werd dan ook nuar een krappe 119 zege, waarbij de overwinning nog in gevaar la gekomen doordat J. Bogerd, hoewel hij duidelijk op winst stond, nog op de klok verloor, ftlaar A. Rissceuw wist aan hord 2 nog remise te behalen, hoewel hU In tijdnood verkeerde en een schijf achterstond. De gedetailleerde uitslag is: L. Vrijland A. Groenendijk 20: A. Risseeuw—P. v.d. Wal 11; Theo Vrijland—L. Ladder 2—0; A. SleeuwenhoekT. de Ruiter 2—0; 1- van Straaten—C. Schouten 20; J. Bo gerd—B. de Ruiter U2; E. BremanL. kranendonk 20; F. RademakersL. Win- gelaar 0—2; niet opgek.—L. de Gelder £-2; niet opgek.—T. Tieïemans 0—2. 'Eindstand 11—9. - Volgende wedstrijd wordt weer thuis gespeeld tegen Cbarlais 4, waarvan m oe uitwedstrijd met 12—8 werd verlo- SC HIE DAM, dinsdag. De gemeente raad van Schiedam komt maandag 25 fe bruari weer in vergadering bijeen. Hier voor ig wel een zeer omvangrijke agenda; vastgesteld, maar opzienbarende voor-; stellen zfjn wij er niet tegengekomen. Het ziet er naar uit dat tijdens die vergade ring voorzitter mr. 3. W. Peek het drukker zal krijgen met het afhameren van de zon der meer aan te nemen punten, dan de Raadsleden met praten en luisteren. Doch met de verkiezingen op komst, weet je dat nooit vooruit. Dan willen de raadsle den wel eens grote lepels zout op kleine slakjes leggen. Volledigheidshalve willen we toch melden waarover eventueel ge sproken kan worden. Om bij het College zelf te beginnen. Voorgesteld wordt om de ongevallenver zekering voor burgemeester en wethou ders te verhogen. Zij moeten uit hoofde van htm functie vaak besprekingen voe ren en vergaderingen bijwonen buiten Schiedam, met het risico dat zij door een ongeval worden getroffen. Sinds 1952 zijn de leden van het College tegen die onge vallen verzekerd, maar bij de geldont waarding zijn de bedragen te laag gewor den. Deze moeten nu komen op f 100,000 bij overlijden of blijvende invaliditeit en 2.500 maximaal voor ziekenhuis en ver- plegmgskosten. De totale premie zal dan oplopen tot 605,25 per jaar. Verder is het aardig om te weten dat voorgesteld wordt om een groep van ge meentelijke werkers en werksters als ge wone ambtenaren te accepteren. Dit Is het verplegend personeel van het gemeente ziekenhuis, dat voorheen door de sterk af! Ükende bepalingen omtrent dienst- en werktijden, niet paste ln het schema van het „Alg. Ambtenaren ReJement voor het personeel van de gemeente Schiedam". Maar deze werktijden zjjn nu gelijk ko men tc liggen, zodat het tijd wordt aan hun uitzonderings-positie een ehlde te maken. Daarvoor zal een artikel van he- doeld reglement gewijzigd moeten wor den. Alleen het personeel van Politie en bU „inrichtingen van openbaar onderwijs" bltfven nog buiten de ambtelijke deur. De kinderen die dit jaar de lagere scho len in Schiedam gaan verlaten zullen we derom in het bezit gesteld worden van het boekje „Volk in verdrukking en verzet 19401345", dat door het Nationaal Comité Viering Bevrijdingsdag in I960 voor het eerst is uitgegeven. Maar B. en. W. zijn nog steeds van mening dat het belangrijk is dat de jeugd op de hoogte komt van de grote offers die door ons volk zyn ge bracht in de strijd om de vrijheid. De kosten, 1.550, zouden inderdaad slechter besteed kunnen worden. Aan de andere kant willen B. en W. weer ongeveer 35.000 per jaar voor de gemeente meer gaan verdienen door de tarieven van de havenloodsdiensten te verhogen. Dit In navolging van <le ge meente Rotterdam, die de tarieven by be sluit van 6 december 1962 reeds heeft ver hoogd met gemiddeld 42 procent. Daar het Schiedamse havencomplex in feite één geheel Is met dat van Rotterdam, Is het blliyk dat eenzelfde gedragslijn ivordt gevolgd. goedkeuring-na-af loop van de Gemeente raad gevraagd voor deze aankoop. Dan vragen de Technische Bedrijven enkele forse bedragen. Dat is dan 100.000 voor de vervanging van gasme ters die onjuist registreren of van onvol doende capaciteit zijn, alsmede om bij nieuwe verbruikers meters te plaatsen. Verder 52.500 voor de plaatsing van gei sers in huur of huurkoop. Voor de ver vanging van watermeters in dc bestaan de bebouwing, die niet meer aan de eisen voldoen, is 9.000 nodig en de elektrici teitsvoorzieningen van het nieuwe ge meente-ziekenhuis zullen alvast 70.500 vergen, voor het inrichten van een trafo huisje en het aansluiten op het hoogspan ningsnet Tenslotte moet voor de registra tie van de waterdruk in de stad in de distributiewacht van de Technische Be drijven een zes-kleurenschrjjver worden aangebracht, wat 5.200 zal gaan kosten. SCHIEDAM, dinsdag. Het College van B. en W. van Schiedam heeft twee maal een verzoek van collega uit Buur- malsen en Finsterwolde genegeerd. In beide gevallen werd gevraagd oni adhe- se te betuigen en vel aan een. motie van de Raad van Buurmalsen inzake het voor rekening van 's Rijks kas nemen van de verplcegkostcn van geest^zieken en van langdurige verpleging behoevende overi ge zieken en tn het andere eeual aan het verzoek van de Raad van Finsterwolde aan de Minister van Binnenlandse Zaken om aan alle gemeenten m Nederland voor het jaar 1963 een buitengewone uitkering uit het gemeentefonds te verlenen. Maar Schiedam, ziet er geen been in. y,Voor kennisgeving aannemen" is het voorstel van B. en W. aan de Raad. Esperanto-agenda Merkredon, la 20an de februaro klub- vespero, konversacïa vespero ce kdo H. Letsch sr Lekstraat 100b. Vi estos bonvenaj kaj la kafo estos fa- rita de pura akvo. UTRECHT, Het op pervlak van de maan kan bestaan uit een poreus gesteente. Dat is de voorlopige (voorzichtige) conclu sie die dr. J. van Diggelen trekt uit SCHIEDAM, dinsdag. De Schiedamse [Uier wordt een oefentocht naar zee met zwemvereniging „De Watervrienden" zal een dulnentocht gemaakt; voor de jeugd, deelnemen aan de jeugd-vierkamp met de zullen er sport-en-spel-dagen xün ln Bot af del in gen uit Rotterdam, Delft en Den Haag, die ln maart ln de hofstad zal worden gehouden; verder deelname aan het Bosbaan-zwemfeest met Bondskam ploenschappen ln Amsterdam; ln de zo- SCHIEDAM, dinsdag. Door de PTT aangifte gedaan dat uit het voor de hoop bestemde pand Lange Nieuwstraat ï®7'Waarin tevoren het advocatenkantoor *kraewijk. gevestigd Is geweest, een tele- ïr°otoestel dat daar nog niet was wegge- f tola, is gestolen. De waarde van het toe- hel is ƒ60,—. SCHIEDAM, dinsdag Onze oud-stad- Wuoot de heer J.R. Hakemulder, thans leraar in de psychologie en pedagogiek F*0 de Rijkskweekschool te Alkmaar, is «cnoemd tot inspecteur van het lager on tijs jn de inspect!» Den Helder. Hij iuu-ln 192^ Schiedam geboren, volg- nL .er .ook de hbs en vervolgens de ge- fo «Ln Jke kweekschool te Rotterdam, n JÖ48 werd hij onderwijzer in Delft om j i™ benoemd te worden tot leraar aan ".UnskweekschOOl in Alkmaar. Apoftekersdlenst: Apotheek A. Gouka, Hoogstraat. 29. 8««elijk Museum, 10 tot 17 uui, 's zon dags 12 tot 17 uur: „Kunstschatten van de Oud-Katholieke Kerk". I- BIOSCOPEN ij™» 2 en 8-l5 uur: Ontwakende drif- Kwopole, 2 en 8 uur: „Vrouwen ver dwenen". De stadsuitbreiding vraagt verder de, aandacht. Het is het gemeentebestuur met gelukt de gronden begrensd door de Koe koekslaan; de Kerklaan en de Poldervaart bij minnelijke schikking aan te kopen, terwijl deze terreinen toch nodig zyn voor de toekomstige woningbouw in Kethel. Het zal dus een onteigening moeten wor den. Daar de gemeente verder ook de ter reinen rondom het oude dorp Kethel er die ten noorden daarvan in de toekomst nodig zal hebben voor het zelfde doel. wil het College ook voor die gebieden de weg vrij hebben voor een onteigenings procedure als dat eventueel nodig mocht blijken. Daarom wordt de Raad gevraagd de voorlopige goedkeuring te willen hech ten aan het Uitbreidingsplan-in-hoofd- zaak „Kethel-Schiedam", want dat is for- SCHIEDAM, dinsdag. Tijdens een bijeenkomst gistermiddag in het Stad huis, heeft burgemeester mr. J, W, Reek de ere-medallle in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan de heer A. de Jong, assistent-wal kapitein bfj L. Smit's Internationale Sleep dienst te Rotterdam. De heer De Jong werd op 30 april 1896 te Rotterdam ge boren, maar woont nu aan de Dr. 2a- menhofstraat 141 te Schiedam. Deze on derscheiding ls hem overigens by be vordering toegekend, want by de viering van zyn veertig-jarig jubileum by L. Smit's in 1953 is hem reeds de zilveren ere-medaille uitgereikt. De jubilaris kan terugzien op een uit stekende staat van dienst, zo is gisteren uit de huldigende toespraken wel ge- oleken. Op 16 februari 1913 kwam de heer De Jong als gewoon matroos in dienst bij L. Smit's Internationale Sleep dienst, doch door zyn bekwaamheid werk te hij zich m de hogere rangen. In 1918 werd hij aangesteld als sleepbootkapitein, welke functie bij op uitnemende wijze heeft vervuld tot 15 september 1958. Toen werd hij benoemd tot assistent- walkapitein bij het slepersbedrijf, terwijl hij tevens heiast werd met de opleiding van toekomstige sleepbootkapiteins, een taak die hem wel is toevertrouwd, Als i.-walkapitein heeft hij bovendien de zorg voor het onderhoud van de 21 sche pen tellende vloot van havensleepboten. H» De heer A. de Jong krijgt zyn Kon. On derscheiding opgespeld door burg. Peek. terdam en Vierhouten en met ARMA sa men zal een weekkamp worden gehouden. Ziedaar het programma voor 1963, zoals dat ls ontvouwd op de onlangs gehouden jaarvergadering van „De "Watervrienden", die aangesloten Is b(j de Ned. Culturele Sporthond. Op de vergadering werd een nieuw bestuur verkozen, dat er als volgt uitziet: mevr, E. Hoek-Mees voorzitster, D. v.d. Blom, Bilderdljkstraat 45 secretaris; T. A. Pijl penningmeester en verder mej. Tini Bleecke, mej. Joke Verllnde, M. Boomsluiter en B. Hoek. De jaarverslagen van secretaris en pen ningmeester werden goedgekeurd, de boe ken werden in orde bevonden en het be leid van het bestuur zonder meer aan vaard. Daarbij is nog gesproken over het afzwemfeest, het Europoort-zwemfeest, het feest op de Bosbaan in Amsterdam en de bondskampioenschappen in Eind hoven, waaraan is deel genomen. SCHIEDAM, dinsdag Bij de Werf Wilton Fijenoord N.V. te Schiedam zal op woensdag 6 maart, 's middags om 2.30 uur de doop en de tewaterlating plaats hebben van het 48.500 ton turbine tankschip „Avedrecht", dat daar ra aan bouw is voor rekening van Phs. van Ommeren N.V". te Rotterdam. De doop plechtigheid zal worden verricht door mevrouw G. de Pous-van Itterzon, echt genote van de Minister van Economische Zaken. SCHIEDAM, dinsdag. De Lasclub Schiedam van de Kon. Ver. voor Las techniek houdt op woensdag 20 fehruari een samenkomst in het gebouw voor Chr. Soc, Belangen. Het is een z.g. „praat- nd", waarbij weer interessante prak tijk-problemen, na een inleiding, besro ken zullen worden. de nieuwste resultaten van het tnaanon d erz o ek. Dat gesteente, zo vertelde hü vrijdag avond tn de Sterrenwacht voor de Utrechtse afdeling yap de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, kan zo ongeveer de structuur hebben als spons of rendiermos; een soort puimsteen kan het zyn, maar dan veel fjj«er vertakt. Zo'n veel grotere poreusheid dan we hier op aarde kennen, is best voor te stel len, aldus dr. Van Diggelen. Het kan het gevolg zijn van een eeuwen durende teistering door kosmische stralen en val lende meteorieten, die bij de maan met in hun uitwerking worden verzwakt door een dampkring zoals van de aarde. De in vloed van de hitte van de zon acht dr. Van Diggelen hierbij niet groot, omdat de pLekken waar de stralen niet zo sterk zijn, de polen bijvoorbeeld, toch ook de zelfde eigenschappen voor een poreuze structuur vertonen als de gloeiende evenaar. Vroeger veronderstelde men wel dat de maan bedekt was met een laag fijn poeder of as. Dat was een wat stoutmoedige ge volgtrekking uit een ontdekking van de geleerde Lyot in de jaren twintig. Lyot had namelijk aangetoond dat de polari satie van het maanlicht afhing van eer ste kwartier, vollemaan en laatste kwar tier en dat van links, van voren en van rechts met een lamp beschenen vulka nische as licht terugkaatste met precies de zelfde polarisatieverschijnselen. De gedachte aan een aslaag moest men laten varen toen een verrassende ont dekking werd gedaan bij meting van de helderheid van verschillende punten op het maanoppervlak. Het bleek dat een punt links op de maan niet de grootste helderheid bezat in het eerste kwartier, hoewel de zon daar toch in het zenith staat, maar bij volle maan als do zon zich dus inmiddels een eind van dat punt had verwijderd. Ook een punt rechts op de maan kreeg bij volle maan de grootste helderheid en werd in het laatste kwar tier, hoewel de zon dus dichtbij kwam, snel veel lichtzwakker. Alleen een punt midden op de maan bleek een verloop van helderheid te hebben zoals kon wor den verwacht. Het werd geleidelijk hel derder bij het wassen van de maan, be reikte het hoogtepunt bij volle maan en doofde even geleidelijk bij het krimpen van de maan. Die verschijnselen in het verloop van de helderheid kloppen met de al eerder opgeworpen theorie dat er ontelbare put jes in het maanoppervlak moeten zitten. Bij eerste en laatste kwartier schijnt de zon opzij van ons schuin op het stuk maan dat we zien, door de aanwezigheid van de putjes vallen er schaduwen en dus wordt er minder licht teruggekaatst Bij volle maan hebben we de zon in de rug, zij straalt in de zelfde hoek op de maan als waarin wij naar de satelliet kijken en aangezien de zon dan ook recht in de put jes schijnt, zien we geen schaduwen zo dat de maan voor ons haar grootste hel derheid bereikt Om er achter te komen waaruit het oppervlak van de maan bestaat, zoeken de geleerden naar een stof die een even MAASSLUIS, dinsdag De gemeente raad van Maassluis Is maandagavond eni ge minuten in spoedeisende vergadering byeen geweest! Deze vergadering was belegd om de raad op grond van artikel 162, 2e lid van. de gemeentewet in de gelegenheid te stel len de vertegenwoordiging van de raad in de openbare vergadering van Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland op 25 fe bruari aan te wijzen. In laatstgenoemde vergadering krijgen raden opnieuw gelegenheid hun me ningen over de voorgestelde grenswijzi ging tussen de gemeenten VI aar dingen, Maassluis, Maasland en Naaldwijk ken baar te maken. Maasland verklaarde tegen te zijn: Vlaardingen, Maassluis en Naaldwijk had den geen bedenkingen tegen een grens wijziging! Burgemeester Van Dijck zal Maassluis Op de vergadering van G.S. vertegenwoor digen. Bij eventuele verhindering een. der wethouders. VLAARDINGEN, dinsdag Op de Voorstraat had zaterdagmiddag een ver keersongeval plaats waarbij de 65-jarige mevr. J. Doelman-verb rug ge werd ge wond. Een personenauto sleepte een vracht auto. Ter hoogte van perceel no. 46 be gon de gesleepte vrachtauto te glijden en te slingeren, waarbij ze tegen een gepar keerd staande personenauto botste. Ach ter deze geparkeerde auto wilden twee dames de weg oversteken. De aangereden personenauto reed tegen de beide voetgangsters aan. Hierbij werd mevr. D.-V. verwond en moest met een hoofdwond en vermoedelijk een hersen schudding naar het algemeen, ziekenhuis worden gebracht. VLAARDINGEN, dinsdag In een wo ning aan de Keizerstraat ontstond brand in de huiskamer. Een ondeskundig aange maakte oliekachel was oorzaak van het brandje, dat overigens met eigen midde len kan worden geblust Er was geringe schade. De brandweer behoefde geen dienst te doen. groot percentage van het opvallende licht terugkaatst en die ook dat eigenaardige verloop van helderheid vertoont wanneer een lichtbron er een boog van 180 gra den over heen beschrijft Dat nu is nog niet gelukt Wel is bij deze onderzoe kingen naar voren gekomen dat een as- laag zich niet gedraagt als de maanbodem. Rendiermos en spons vertonen wel de eigenaardigheden van het maanopper vlak, maar het ïs niet aan te nemen dat ze daar voorkomen omdat wel vaststaat dat er geen leven is. Omdat een zeer poreus, *op aarde niet voorkomend ge steente er overeenkomsten mee kan ver tonen, gaan de gedachten van dr. Van Diggelen voorlopig hier naar uit (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag Het toer- nooi om hei kampioenschap eerste klasse libre van het biïjartdisirict Schiedam kreeg gisteravond een ander gezicht. Dat kwam omdat zowel Hekman als Groene- veld, beiden koplopers, verloor. Door deze nederlagen zyn andere deelnemers niet meer kansloos. De situatie is thans: van der Does en Oostveen hebben 12 'punten, maar zUn uitgespeeld; Groenevcld en meel>di,- votells deslM" "°e Onteigeningswet. Maar het uitbreidingsplan Havendijk en omgeving (het gebied omgrensd door Ha- vendyk. Lekstraat, Voorhaven, Nieuwe Maas en Spulhaven) kan nog steeds niet gereed gemaakt worden, daar Rijkswater staat de plannen voor dit gebied nog steeds niet heeft vastgesteld, hoewel Schiedam daar al jarenlang op wacht. Het biyft maar steeds een „plan In voorbe reiding". Voor de voorgenomen sanering van de oude binnenstad willen B. en W. een aan tal panden kopen. Dit zijn de panden Oude Kerkhof 10/3 en 5, 14a en b, 16/2, 4, 6, 8 en 10 en Gedempte B aansloot 2, die de gemeente te koop zijn aangebeden voor gezamenlijk 12.500.Voor eventueel onderhoudswerk komt daar dan nog 1.500 bij. Ook het pand Emmastraat 9 is de gemeente te koop aangeboden voor 16.25Q, welk pand van belang is voor de bouw van het nieuwe Stadhuis. Nu weer terug van de toekomst naar het heden, naar het barre winterweer met de bevroren straatkolken en rioolputten. Om deze te ontdooien Is in 1956 al een volautomatisch hoge druk stoomapparaat, gemonteerd op een tweewielig aanhang- wagentje, aangeschaft door de Reinigings dienst. Een handig apparaat, dat nu on misbaar is geworden. Maar één apparaat waar ook de Technische Bedrijven ge- heeft bijgedragen tot het vestigen en be houden van de goede naam, die Neder land heeft op het gebied van de sleep- boot-assistentie", zo staat vermeld als motivering voor het toekennen van zijn tweede Koninklijke Onderscheiding. SCHIEDAM, dinsdag. De ook in ons blad gesignaleerde vreemde indringer, die onder voorwendsel dat hij ambtenaar li van het Bureau Huisvesting of van de afdeling Bevolking in tal van Schiedam se woningen binnen is gekomen, is door de politie achterhaald. Deze man was in dienst van een bureau moest inlichtingen verzamelen over bepaalde personen. Hij heeft toen ge meend, het op een gemakkelijke wijze te kunnen doen. door de betrokkenen recht streeks naar hun omstandigheden te vra gen, waarbij hy voor het gemak maar een valse functie op gaf. Hij heeft toegegeven in zyn yver te ver te zijn gegaan, maar heeft verder geen strafbaar feit gepleegd. Hy heeft van de politie een stevige uit brander gekregen SCHIEDAM, dinsdag. Op de door de sneeuw weer glad geworden wegen heb- ben gisteren weer tal van verkeersoo- brnik van maken" is echter onvoldoende (gelukken plaats gehad. Het waren alleen gebleken en zo is eind januari, toen een kleine aanrijdingen en botsingen, waax- gclegenheid zich voordeed, een tweede door wei materiele schade ontstond^ maar aangeschaft voor 3DOO. Nu wordt del waarbij niemand gewond is geraakt, tijen te spelen (waaronder tegen elkaar) en van Gendt heeft heeft 8 punten met ook nog twee partyen te spelen (waar van. één tegen Hekman). Het is helmaal niet denkbeeldig dat vijf deelnemers met 32 punten zullen eindigen, In elk geval Van Gendt waarschyniyk met het hoogste moyenne. Gisteravond ontmoette v. d. Maarel weinig tegenstand van v. d, Lee. Deze was evenwel tegen Groene veld bijzonder op dreef en maakte de Maassluiser kansloos. Hekman hield aanvankelijk gelyke tred met v.d. Does, maar toen deze met series van 25 en 24 caramboles in de elfde en twaalfde beurt uitliep kon Hekman hem niet meer bijhouden. De afstand werd zelfs steeds groter. Oostveen won in een langdurige "partij van Kooy. De uitslagen waren: Van de Maarel 200 27 27 7.40; Van der Lee 95 27 18 3.52; Dostveen 200 36 15 5.5S; Kooy 136 36 16 3.78: V. d. Does 200 29 25 6 89; Hekman 137 29 15 4.38; V. d. Lee 200 27 21 7.40; Groeneveld 125 27 37 4.63. \700R öe kleintjes zgn er weer vier nieuwe Gouden Boekjes (De Bezigt f V By, 1,75). De twee, die bewerkt zijn door Annie M. G. Schmidt zjjr, s met voor de allerkleinste peuters bestemd: Cornells de neus- hoorn, waarin Carl Memberg vertelt en Tibor Gergly tekent, hoe het een neushoorn vergaat, die aanvalt, en Circus Onder- steboven waarin de dieren van het circus de directeur een lesje geven, 1 geschreven door Georges Ouplaix en geïllustreerd door G u a t a f E Tenggren. Van de twee, die zijn bewerkt door Han G. Hoekstra ls Ik kan vliegen met een heel simpele tekst op rijm van R u t h K r a u s s met tekeningen van May Blair over een klein meisje 1 dat allerlei dieren nadoet, gemakkelijk voor de allerjongsten te volgen. maar D nieuwe ponnie is een verhaaltje, dat aan het begrips- g vermogen al tamelyk hoge eisen stelt, omdat er ld uiteen wordt gezet, wan- neer je het bezit van een dier waard bent, tekst door Blanche Che- I nery Perrin, tekeningen van Dagmar Wilson, a In de Prisma Kinderpoekets 1,25) verscheen nog een alleraardigst ver- E haal, een reisavontuur voor kinderen van een jaar of 5—7, Dikke Tim f de wereld in. Ursula Wölfel stuurt kleine dikke Tim in de zomervakantie met zrjn vader, die schoenmaker is, op een wandeltocht Tim komt nog steeds klein en dik, maar wyzer en tevredener weer thuis e Jean Dullgu schreef en tekende weer drie nieuwe Paulus-verhalen i P&ulus en Mol, Paulus en het Levenswater, Pau- l lus* en Joris het Vispaard. (Ploegsma, f 2,95) Het is hel S soort verhalen, waar kinderen nooit genoeg van krygen en die Ja ala vol- wassene onder het voorlezen best kunt genieten, vooral de illustraties en 3 dan met name de heerlijk-griezelige plaatjes van de boze heks Eucalypta. 1 W.HA j5k SCHIEDAM, dinsdag. In het kader van de Toneelwedstrijd van de Schiedam se Gemeenschap geeft de toneelvereniging „Utile Dulci" op woensdag 20 februari in Musis Sacrum een opvoering van het blijspel „Soubrette" van Lacques Duval. Het gaat hier om een zoon van een rijke Amerikaanse zakenman die in stilte in Parijs is getrouwd met een Frans vrouw tje. Hij komt terug bij rijn familie die hem graag wïi uithuwelijken met de dochter van zakenvriend, zulks in ver band met een dreigend faillissement. De regie berust bij Guide de Moor. J U kijkt... U vergelijkt L koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 6.88 lT GEEN FILIALEN Te koop aangeboden Een centrifuge? ƒ89.bij de grutter, ƒ87.50 bij de concur rent, by ons ƒ85.—. Lang- n wasser met verwar ming ƒ255.Snelwasier vanaf ƒ90.—. 15 tot 3(1% korting bij Showroom Coja, Lange Haven 126, Schiedam, telefoon. 633 41. (wegens sterfgeval) Notaris P. Schaberg te Schiedam is voornemens om op vrijdagen 22 februari en 1 maart 1963 in het openbaar te verkopen bij velling en afslag in het gebouw Arcade, Lange Haven 71 te Schiedam, beide dagen v.m. 11 uur, de navolgende te Schiedam gelegen percelen: I. Het herenhuis met tuin en erf aan de Singel 6G, hoek Tweede Tuinsingel 1, kadaster sektie I 3030, groot 3 are 18 centiare, geheel in eigen gebruik ge weest, thans vrij van huur. Grondbelasting ƒ90,42. Straatbelasting ƒ54,60. Precario f 10,—. H.-V. Vier afzonderlijk te veilen panden, elk be vattende een beneden- en afzonderlijke boven woning met erven aan de Hnysmansstrast 83ab. 83ab, 85ab en-89ab, kadaster sektie M 3473, groot 89 centiare, 3474 groot 1 are I centiare, 3475 groot 1 are 31 centiare. 3477 groot 1 are 31 centiare. Ver huurd: 81a 13,05; 81b 11,80; 83a 12,25; 83b 13 05; 85a ƒ13,05; 85b ƒ13,05; 89a ƒ13,05; 89b ƒ13,05, alles per week. Grondbelasting: ainb ƒ70,02; 83ab ƒ70.04- 85ab ƒ70,08; 89ab ƒ70,08. Straatbelasting: achtereen volgens ƒ42,36, ƒ42,37, ƒ42.39 en ƒ42,39. Precario voor elk perceel 8, VI.-'VII. Twee afzonderlijk te veilen panden, elk be vattende een beneden- en afzonderlijke boven- woning, met erven, aan de Van der Elststraat lOah en 12ab, kadaster sektie M 3468 en 3467, elk groot 85 centiare. Verhuurd: 10a ƒ12,40; 10b ƒ12,90; 12a 13.05; 12b ƒ12,25, alles per week. Voor elk perceel* grondbelasting ƒ70,01; straatbelasting ƒ42,36: ore- cario ƒ8,—. By de afslag worden de percelen IL-V. ook in combinatie aangeboden, evenals de percelen yi-VH Aanvaarding en betaling van de kooppenniigen 4 maart 1963. Bezichtiging 20 en 21 februari 1963 van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uur, op vertoon van een toegangsbewijs. Toegangsbewijzen en nadere inlichtingen te ver krijgen ten kantore van de notaris, Tuinlaan 102 telefoon 6 88 00 en. 6 62 83.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1