NOVAK 7 NOVAK L!J Uitstekende vertolking van Toergenjews meesterwerk m ilrunott Cl TZ 2 COSTER FEBRUARI - VERRASSING N92 C.S.F.S. kon nog niet alle wensen realiseren Kon. onderscheiding voor twee stadgenoten Voor nog geen gulden per dag huurt U bij ons Uw NOVAK T.V. Ensemble voor Schied. Kunstkring „Een maand op het land" j Duurtetoeslag gem. personeel f50 en f25 Zaalhandbal- competitie De Schiedamse Kunstkring in „sluimering" TAXI? EUROTAX 69 4 60 Autodief betrapt op heterdaad A. de Reus en E. Briegoos €p® Burgerlijke stand grootbeeld T.V. f.40 per week 38.75 NOVAK T.V. H >NGSTEN VRIJDAG 22 FEBRUARI 1963 f Arfuertentie I.M.) TELEFOON Revue-avond Burg. van Haarengroep SCHIEDAM, vrijdag De burgemees ter van Haarengroep, Groep 4 van de JLP.V. te Schiedam geeft zaterdag 9 maart onder de naam „Information 4" een revue-avond i Musis Sacrum, aan vang 8 uur. Na afloop is er bal met me dewerking van de Schiedamse Politie band „De Optimisten". (Advertentie I.M.} Onze öonbieding ïn corduroys jongenspantalons veroorzaakte een stormloop.Wij vonden de fabrikant bereid nog een partij te vervaardi gen. NAAST de veelal wat bleke toneeima- nlfestatles, die wR dit selaoen ln Schiedam hebben mogen beleven, is de voorstelling van Toergenjews komedie ..Een maand op het land", loais die gister- avond door de toneelgroep Ensemble in het Schiedamse Passage-theater is gege- ven ongetwijfeld een hoogtepunt geweest. Dit meesterwerk, dat Toergenjew nu meer dan een eeuw geleden schiep, zit zo vol fijnzinnige psychologie en ook zo vol sfeer, dat het de tyd heeft overleefd. In de styivolie vertaling van Karei van het Reve Is deze sfeer gelukkig behouden ge bleven. Bovendien hebben de leden van Ensemble bl|jk gegeven in staat te zjjn door het sterk genuanceerde spel dit stuk S het volle recht te doen wedervaren, ter- j wöi de regie b|J de voormalige Rus Peter j Scharoff in uitstekende handen bleek te 1 zijn. Eén bezwaar was er wel; In deze op- voering speelt de gesproken tekst een be- langrijke, zelfs onmisbare rol en na w»-| ren veie spelers moeilijk te verstaan in de i Lal en dat heeft wel afbreuk gedaan. I Op een slaperig landgoed leeft ietwat verveeld de beeldschone Natalja tussen j r bard-werkende, robuuste echtgenoot i en de huisvriend, de melancholieke enj poëtische Rakitin. die een diepe, maar; zuiver platonische liefde koestert voor; Natalja. welke gevoelens door haar wor- den beantwoord met slechts een warme; aanhankelijke vriendschap. De2e rusti- ge verhouding wordt dan verstoord door j de komst van Beljajew, een jonge student j die als zomer-onderwijzer fungeert voor j het zoontje. Met zijn jeugdige onbevan- i genheid, zijn prettige natuurlijke optre- I den brengt hij het hoofd van alle vrou- j wen op bol. Van het dienstmeisje Kat ja, j van het 27-jarige onbedorven pleegkind i Werotsjka maar ook van Natalja, die inj deze, in haar gezelschap schuwe jonge-' man, haar eerste romantische liefde vindt. Deze figuur van Natalja wordt door j Toergenjew centraal gesteld en meer danI levensgroot belicht Zij is fascinerend in haar afwisselende grillen, in haar edele; aandriften en ook in haar sluwheid enj meedogenloosheid, wanneer zij haar j pleegdochtertje, in wie zij een rivaal ziet uit de weg wil ruimen, door haar aan een oude. domme man te koppelen. Haar; trouwe toegewijde vriend Rakitin wordt; zelfs diep vernederd door hem in te scha kelen in haar liefdes-intriges, zodat haar echtgenoot en diens moeder hem gaan zien als oorzaak van Natalja's opwinding- Als neven-instrige en spottend commen taar op de vreemde verhoudingen van de hoofdpersonen is er nog de dwaze hof makerij jegens de overjarige gezelschaps dame door de cynische dokter, die verder op misselijke wyze financieel voordeel probeert te slaan uit de verliefheden van de anderen. Sigrid Koetse heeft een briljante ver tolking gegeven van Natalja, altijd leven dig en charmant nu eens waardig en aan doenlijk, dan weer veinzend en huichel achtig, genuanceerd reagerend in de gril len van de verliefde vrouw. Ook Jan Retèl gaf fraai, suggestief spel als Raki tin. de man die in de schaduw van zijn liefde leeft maar met een koel gereser veerd oog de verwikkelingen gadeslaat Julien Scboenaerts bleek in staat te zijn de moeilijke rol van de jonge onderwijzer waar te maken en contrast te leggen tus sen de onbevangen vlotheid in de omgang met kinderen en bedienden en zijn on handige verlegenheid tegenover Natalja. Marja Habraken als het meisje Werotsjka verdient lof voor de wijze waarop zij de overgang uitbeeldde van onbedorven kind, naar in wrange liefde gevangen jonge vrouw. Een prachtige figuur maakte Max Croiset van de satanische dokter, kruipe rig en opdringerig, ordinair en wat zielig, Magda JanssenS was een geduchte moe der van de brave, prozaïsche landheer, door Jos Knipscheer gestalte gegeven. In de kleinere rollen verder Carla Dura. Bob {Advertentie LM.) voor moet u toch bl| ter meulen iiin Wij g»n door met de verkoop van eerste keus Nylons, wer kelijk goede kwaliteiten onder elke prijs. Nylons met naad, van prlmt ragfijne Enkaton garens, 20 denier, koopt U morgen per paar voor nog géén gulden. t*y|on denier Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze eerste keus 20 denier Nylons, In alle maten en modekleuren, per paar voor Géén l«r. cf ichrift. k«t. IFegens lange winter SCHIEDAM, vrüdeg. Hoewel het overleg tussen de minister v»n Binnen landse Zaken met de organisaties van Overheidspersoneel omtrent de toeken ning van een duurteloealag aan het rijks personeel geen resultaten hebben opgele verd. willen b. en W. VIU1 Schiedam in verband met de langdurige winterperiode en de daaruit voortvloeiende verhoogde kosten voor het levensonderhoud aan het lager gesalarieerde personeel van de ge meente voor éénmaal een duurtetoeslag toekennen. Dit zal dan worden 50 netto voor hen die gehuwd en kostwinnaar zijn of on gehuwd en enig kostwinaar en 25 net to voor hen die ongehuwd zijn. Dit geldt alleen voor ambtenaren op weekloon en voor ambtenaren die een basis jaarwedde van 8.256 en minder genieten. De plaatselijke afdelingen van de orga nisaties van overheidspersoneel hebben hun instemming betuigd met de2e maat- reget, die echter eerst door de gemeente raad op maandag a-s. moet worden goed gekeurd. SCHIEDAM, vrijdag Hoewel nog lang niet datgene Is bereikt, wat in de bedoeling heeft gelegen, kan de Chr. Sport Federatie Schiedam met tevre denheid terugzien op de resultaten die in 1962 bereikt rijn. Zo «iaat geschreven in het jaarverslag over 1882 van de CSFS die gisteravond de eerste jaarlijkse alg- vergadering In de Jeugdhaven heeft ge houden, De Federatie werd wel In mei 1961 officieel opgericht, maar daar de eerste vergadering «erst In december van dat jaar plaatshad, kou het vorige jaar verslag weinig melden over gebeurtelijk- hetlen in de CSF8. Bij de federatie zijn thans aangesloten de gymnastiek-verenigingen Animo, DOK. Juliana on ODO, de voetbalvereniging HBSS, de korfbalver, ODI en de Oranje Garde. Het jongste lid is de tennisver. „De Baanbrekers", die de vrucht is van de samenwerking van de christelijke sportverenigingen in Schiedam en waar de CSFS dan ook zeer trots op is. Deze verenigingen tezamen tellen 2.000 Iden, Een van de eerste activiteiten van de CSFS is geweest het houden van een enquête onder de oudere jeugd op de chr. scholen. Het ligt in de bedoeling jaarlijks zo'n enquête te houden, maar de tijd ontbreekt de initiatiefnemers. Bij de enquête bleek echter de grote belang stelling voor het tennissen, wat weer! SCHIEDAM, vrijdag De politie ont dekte vannacht om twee uur op de Rot- terdamsedijk een man die zich vreemd gedroeg. Hij probeerde eerst bromfietsen weg te halen, doch die bleker, allemaal degelijk op slot. Toen probeerde hij het met auto's, maar voor dat hij kon weg komen, werd hij door de politie aange houden. Het bleek een 22-jarige Duitse machinist van een in de Merwehaven lig gend Engels schip te zijn. Hij had enkele van diefstal afkomstige voorwerpen in zijn bezit, zoals een autoklokje en heren- handschoenen. Wegrijdende bus botst tegen trekker SCHIEDAM, vrijdag. Twee verdien stelijke stadgenoten hebben wegens lang jarige trouwe dienst een koninklijke on derscheiding ontvangen. Vandaag heeft burgemeester mr. J. W. Peek de zilveren ere-medaflle verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan de heer A. de Reus, wonende Oostsingel 90 en aan de heer E. Briegoos, wonende Am perestraat 28 b. De heer De Reus, die op 10 oktober 1900 te Rotterdam is geboren, trad reeds op twaalfjarige leeftijd, op 23 februari 1913, in dienst by de N.V. Kaashandel Betz en Jay te Rotterdam, waar hij een halve eeuw lang tal van werkzaamheden in dit kaasexportbedrijf verrichtte. De laatste jaren is hij baas in één van de kaaspakhuizen van genoemd bedrijf. Tij dens een speciaal daarvoor belegde bij eenkomst vanmorgen op het stadhuis is hem het ere-me taai opgespeld. De heer Briegoos. die op 11 juli 1899 te Rotterdam is geboren, trad veertig jaar geleden in dienst bij de N.V, Dok- en Werf Mij. Wilton Fijenoord te Schiedam in dienst en wel als roeier. In die hoe- SCH1EDAM, vrijdag Toen R.E.T.- chauffeur A. D- gisteren, met zijn bus van de halte aan de Vlaard'ngerfRjk te genover Wilton Fijenoord wegreed, kwam een juist aanrijdende trekker met opleg ger, bestuurd door KJKL uit Almelo in moeilijkheden, daar de bus niet meer ge- wMoucKiuw.- .w—passeerd kon worden. De trekker reed Louis B^gerelWn de bus aan en imam op het rïj- Morgen 9 uur begint de verkoop van deze pooi vaste CORDUROY- J0NGENSPANTAL0NS in groen, bruin en blauw, mêt en zonder ceintuur, normaal 19-50 NtJ, tot 17 jaar, alle maten,; lager dan halve frPj p»i* SS w Zolang de voorraad strekt. Geen tel. of schriftelijke orders. ROTTERDAM: Korte Hoogstraat Meent Katendr.Lagedijk West-Kruiskade HOOGVLIET: Winkelcentrum VLAAPJXKCJEN- KM» LEIDEN: Haarlemmerstraat ZEIST: Sloüaan Apothekersdienst: Apotheek A. Gouka, „Hoogstraat 29. swaelflk Museum, 10 tot 17 UUt, 's zon dags 12 tot 17 uur: „Kunstschatten van de Oud-Katholieke Kerk". - BIOSCOPEN 2 en 8.15 uur: „Jungle Cat", monopoie, 2, 7 en 9.15 uur: „Spookdivisie Brandenburg". DIVERSEN «ttkeentrmn 8 uur: Ned. Chr. Vrouwen- "°Pd. Lering. *"0* 8 uur: Intermezzo. Cabaret. ï**1* 730 uur: sl Martinusschool. Ouderavond. en Nel Kars. Harry Wicfa heeft gezorgd voor decors vol sfeer en voor charmante kostuums. Vooral die van Natalja waren prachtig. SCHIEDAM, vrijdag. In de zaal- handbalcompetitie Is het programma voor de districtsteams ten einde, maar voor de afdelingsteams en de jeugd is er voor dit weekend weer een volledig programma. Van de drie Schiedamse verenigingen staan er 24 wedstrijden op het program ma. Negen seniorenleams en vijftien jeugdteams komen zondag in het veld. Bij de dames moet UVG het opnemen, tegen WIK uit Vlaardingen. Onze stadge- noten staan met Spartaan op de eerste plaats en zijn dus nog kanshebber voor I de titel. WIK is echter een zeer moeilijke [tegenstander en het zal voor de groen- i witten dan ook geen gemakkelijke op- gave zijn om de volle winst binnen te ha- i len. Dames 2 van Wilton Fijenoord komt uit tegen Minerva 2 uit Dordrecht en moet daarop de volle winst kunnen be- halen. DWS 2 moet tegen ADO 2 aantre den en kan met een overwinning de kampioensvlag hijsen. Bij de heren kan DWS tegen St. Lode- wijk de volle winst behalen. In deze klas se is de kampioen en de degradant al be- kand, zodat het alleen maar een wedstrijd ivoor de formaliteit wordt. Heren 2 van DWS kan zondag ook kampioen worden, maar dan moeten zij eerst winnen van Schutters 3 en of dat de blauwwitten zal lukken betwijfelen we nog. De heren van UVG. reeds gedegra deerd, zullen tegen Schutters 2 we! niet aan winst kunnen komen, zodat zij dan de competitie eindigen zonder één winst punt. Heren 2 van Wilton Fijenoord kan op Actief 3 twee punten behalen. Kam pioenskansen zijn nog aanwezig, maardan moet het sterke VETO zondag verliezen, willen zij gelijk komen en dat zal zondag wel niet bewaarheid worden. Jongen aangereden SCHIEDAM, vrijdag - De 8-jarige Ronny K. wonende aan. de Nieu.z Ma- thenesserstraat is bij het oversteken van de Van Deventerstraat aangereden door: een auto bestuurd door de Rotterdamse vertegenwoordiger F. N. De Jongen kreeg een hoofdwond en is ter observatie in het gemeenteziekenhuis opgenomen. wielpad tot stilstand. Beide voertuigen werden ernstig beschadigd. danigheid was hij toen beiast met het me ren en ontmeren van schepen. Dit zware en riskante werk werd later overgeno men door speciale roeiersverenigtngen. die zich daarbij bedienen van speciale motorbootjes. De roeiers van de werf werden toen verhalers, hetgeen betekent dat deze mensen aan boord gaan van schepen die aan de werf moeten worden verhaald of die moeten worden in- of uitgedokt. Ook gaan zij aan boord van schepen die uit de havens naar de werf (en omgekeerd) moeten worden verhaald en waarop geen volledige bemanning aan wezig is. Over deze greep verhalers is de heer Briegoos baas. Tijdens een bijeenkomst in de kantine van het hoofdkantoor heeft burgemeester Peek de jubilaris zijn onderscheiding uit gereikt. SCHIEDAM. GEBOREN: Andrea J. M„ d. v. C. H. Martens en J. van Unen: Je roen 2. v. W. Broeren en J. M. L- Braak: Jolanda C„ v. R H. Boon en J. C. Winterswijk. OVERLEDEN: H. Creteer, 61 j.: W. Weeber. 33 j.; P. van Yperen, 73 j.; A. A H_ Hoonez. 80 j. geleid beeft tot de oprichting in sep tember van „De Baanbrekers", die in het tennispark Van Vliet speelt en bad minton beoefent io het gymnastieklo kaal van de school aan het Frans Hals plein. Door de onverwachte opheffing van het Sportcentrum van Reinier Huia ker kwam een einde a»n de tafeltennis- plannen. De verlangens voor afdelingen voor zwemmen (243 gegadigden in de enquê teroeien <121 gegadigden), hockey, handbal en zelfs judo konden nog niet verwezenlijkt worden, omdat daarvoor de zaalruimte of faciliteiten niet ver kregen konden worden. Maar de federatie staat nog ia de kin derschoenen en alle begin is moeilijk. Het bestuur, dat lange tijd maar uit drie personen heeft bestaan, n.l. voor zitter H. Rozenheek, A. Winter als pen ningmeester en F. E. Koelman als waar nemend secretaris en pas later is aan gevuld, heeft veel werk verzet, maar was toch niet in staat alle plannen di rect te realiseren. Op de vergadering van gisteravond, der leiding van voorzitter H. Roozenbeek werden de aan de beurt van aftreden zijnde bestuursleden F. E. Koelman, E. Beekman en E. Mast. allen herkozen en de jaarverslagen goedgekeurd. Besloten werd om op zaterdag 29 juni een eigen sportdag van de CSFS te orga niseren, waarvoor een speciale commissie in het leven is geroepen bestaande uit afgevaardigden, van alle christelijke sportverenigingen in Schiedam, Op don derdag 21 maart zal in het Geref. Jeugd huis een kadervergadering gehouden worden. Directeur Jacq. de Smit van de Ned. Chr. Sport Unie zal spreken over ..Plaats en taak van de christelijke sport- beweging" en over het toto-vraagstuk. SCHIEDAM, vrijdag De Schiedamse Kunstkring zal in bet volgende seizoen geen toneelvoorstellingen meer geven. Het bestuur heeft het niet meer aange durfd om gezelschappen te engageren en zo zal het actieve werk van de Kunst kring in het culturele leven van o stad voorbij zijn. Zo heeft de voorzitter de heer Admiraal gisteravond aangekon digd bij het begin van de voorstelling van Ensemble in het Passage-theater. Ge zien de vrij geringe belangstelling voer deze toch uitstekende voorstelling, kan men het moeilijke besluit gerechtvaar digd achten. Er is blikbaar te weinig interesse voor eigen toneeluitvoeringen in eigen stad. De laatste strohalm was een. intensie vere samenwerking met de Toonkunst, maar de vorige maand onder de leden gehouden enquête heeft het bestuur geen aanmoediging gegeven om het behoud fAgtfittcfttift tMA nu... beduidend goedkoper Zij dl* al t«rder tijdens ro'it spoelt!* aanbieding een bood- tchaptu kochten, weten uit on dervinding, dit *lj voor een be trekkelijk lag* priji met «en knul van een tal thuis kwamen. Horgtn verkopen wij weel een grot* pertij tanen, grot* tas sen, maar licht in 't dragen... elegante tassen met solide- *l«l- tlng. Dan verkopen wij de» tassen, om echt gerei Kg mee t* winke- .len... normale prijr 7.93» voor nog géén drie gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze afwas- bare plastic boodschaptusen in modieuze kleurencom bituti «m «*r. of tOrift bot. van de Kunstkring in die richting te zoeken. Dit betekent echter niet, zo heeft de heer Admiraal het uitdrukkelijk gesteld, dat de Schiedamse Kunstkring zal wor den opgeheven. De Kring zal nu een „sluimerende" vere'.lging worden. Over de concrete vorm van voortbestaan zul len bij de volgende uitvoering, op 28 maart, mededelingen worden gedaan. VLAARDINGEN, vrijdag Lidmaat schapskaarten van de Stichting Vlaarding- se Bejaardenzorg kunnen in het clubhuis, Emmastraat 43a, worden afgehaald op dinsdag 5 maart tussen 10 en 12 en 3 en 5 uur, op woensdag 6 maart tussen 10 en 12 uur en/of donderdag 7 maart tussen 10 en 12 en 3 en 5 uur. met U.H.F. ff per week (Advertentie LM.) WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TEL 11.6i.1S- R'DAM Het MERCEDES HOR LOGE waarin de Umkc vindingen van de techniek en fijnheid van materiaal zijn ver enigd tot eer zeldzame graad van nauwkeurig- Brandje in nieuwe r.-k. technische school SCHIEDAM, vrijdag In de nog in aanbouw zijnde r.k. technische school aan de Burg. Honnerlage Gretelaan is gistermiddag om 12.20 uur een brandje geweest. Door oververhitting van de he- teluchtkachel is een houten balk tus sen dak en plafond gaan branden. De brandweer onder leiding van de heer J. Keuzenkamp heeft het met grind en j asfalt bedekte platte dak moeten open breken om bij de vuurhaard te kunnen komen. De schade is nog onbekend. Jongens proberen benzine te stelen SCHIEDAM, vrijdag Twee nog on bekend gebleven jongens hebben gister avond om tien uur geprobeerd met be hulp van een plastic buis benzine uit de tank van de auto van de heer G. T. v H., die voor de woning aan de Molen singel stond, af te tappen in een jerry can. Een andere bewoner zag het ge beuren en ging de jongens met zijn auto achterna, die echter over een weiland I ontsnapten, met achterlating van buis en jerry-can. I Ons speciale huursysteem maakt het U heel gemakkelijk om thuis - in Uw makkelijke stoel - het wereld gebeuren te volgen en te genieten van de gezellige programma's toecredrt tcn«b*jting *3 brtafcfc intJanef verzekering en lervrce- oofc na de gtrrontie-trrmyn. Vraagt inlichtingen 59 CM RECHTHOEKIG GROOTBEELD. Met ÜHF voor 2e programma 80.- meer. RADIO-TELEViSIE-VERUCHTING f ROTTERDAMSEDIJK 445 CE MOST VE,TROUWDE SCHIEDAM - TELEFOON 6 75 38 I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1