IVAK 7 Uitstekende vertolking van Toergenjews meesterwerk I [HikiHiï'f FEBRUARI C.S.F.S. kon nog niet alle wensen realiseren Kon. onderscheiding voor twee stadgenoten runott „Ensemble voor Schied. Kunstkring „Een maand op het land" Zaalhandbal- competitie Duurtetoeslag gem. personeel f50 en f25 De Schiedamse Kunstkring in „sluimering" Voor nog geen gulden per dag huurt U bij ons Uw Revue-avond Burg. van Haarengrocp Jongen aangereden tér meuten *im Kousen Wegens lange, winter Autodief betrapt op heterdaad Wegrijdende bus bolst tegen trekker Brandje in nieuwe r.-k. technische school Jongens proberen benzine te stelen A de Reus en E. Briegoos Burgerlijke stand grootbeeld T-V. C 40 per week T-V NOVAK T.V. HEEFT M NGSTEN voor we? kooprecht (met terugbetaling 23 der betaalde liuui> bee ldscherm op sublieme wijze afgewerkt. VRIJDAG 22 FEBRUARI 1963 Katendr. Lage dijk West-Kruiskade WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TEL1t.66.15- R'DAM Het MERCEDES HORLOGE waarin de laatste vindingen van de techniek en fijnheid van materiaal zijn ver enigd tot een zeldzame graad van nauwkeurig heid. nu •oil reeds voor 00./ 3 (Advertentie l.M.) J^SCHISDAJ.1, vrijdag De burgemees ter-van Haarengroep, Groep 4 van de fjjr.V. te Schiedam geeft zaterdag 9 maart, onder de naam „Information 4" Jen revue-avond i Musis Sacrum, aan hang 8 uur. Na afloop is er bal met me dewerking van. de Schièdamse Folitie- jand „De Optimisten". (Advertentie I.M.) Onze oanbreding in córduroy- jongenspantalons veroorzaakte een stormloop.Wij vonden de fabrikant •bereid nog een partij te.vervaardi- jMorgen 9 uur begint de verkoop ;yan deze pool vaste CORDUROY- JONGENSPANTALONS iiin groen, bruin en blauw, mêt en •zonder ceintuur, normaal 19.50 ■Nü, tot 17 icar.alle Baten, slager dan halve i^p» 9 jZolang de voorraad strekt, uGeen tèl. of schriftelijke orders. ROTTERDAM: Kone Hoogstraat U HOOGVLIET: winkctcennum VU AARDINGEN: Liesveld LEIDEN: Haatlexmnercuaat ZEIST: Slotlaan f" ^poftekersdienst: Apotheek A. Gouka, jfc- Hoogstraat 29. Museum, TP. tot 17 uiu, "s zon- 'flags 12 tot 17 uur: Kunstschatten van °e Oud-Katholieke Kerk". mv i' BIOSCOPEN »t« 2 en 8-t5 uur: .Jungle Cat". ^onopoiti 2, 7 en 9.15 uur: „Spookdivisie Brandenburg". - "--.--j'.V - DIVERSEN «trom 8 'uur: Ned. Chr. Vrouv-'en- vboud, Lezing,- 8 uur: Intermezzo. Cabaret. s Rank 7.30 Vuur: St. Martmusschool- Ouderavond. NAAST de veelal wat bleke toneelma- nlféstatles, die wij dit seizoen ln Schiedam hebben mogen beleven, is de voorstelling van Toergenjews komedie „Een maand op het land", zoals die gister avond door de toneelgroep Ensemble in het Schiedamse Passage-theater is gege ven ongetwijfeld een hoogtepunt geweest. Djt meesterwerk, dat Toergenjew nu meer dan een eeuw geleden schiep, zit zo vol fijnzinnige psychologie en ook zo vol sfeer, dat het de tijd heeft overleefd. In de stijlvolle vertaling van Karei van het Rcve is deze sfeer gelukkig behouden ge bleven. Bovendien hebben de leden van Ensemble blijk gegeven in slaat te .zijn door het sterk genuanceerde spel dit stuk het volle recht te doen wedervaren, ter wijl de regie bij de voormalige Rus Peter Schar off in uitstekende handen bleek te zijn. Eén bezwaar was er wel: in deze opr voering speelt de gesproken tekst een be langrijke, zelfs onmisbare rol en nu wa ren vele spelers moeilijk te verstaan in de zaal en'dat heeft wel afbreuk gedaan. Op een slaperig landgoed leeft ietwat verveeld de beeldschone Natalja tussen haar hard-werkende, jKObuuste echtgenoot en de huisvriendl. de melancholieke poëtische Rakitiu, dib een diepe, maar zuiver platonische liefde j koestert voor Natalja, welke gevoelens door; haar wor den beantwoord met slechts een warme en aanhankelijke vriendschap. Deze rusti ge verhouding wordt dan verstoord door de komst van Beljajew, een jonge student die als zomer-onderwijzer fungeert voor het zoontje. Met zijn jeugdige onbevan genheid, zijn. prettige natuurlijke optre den brengt hij het hoofd van alle vrou wen op hol. Van het dienstmeisje Katja, van het 17-jarige onbedorven pleegkind Werotojka maar ook van Natalja, die in deze, in haar gezelschap schuwe jonge man, haar eerste romantische liefde vindt. Deze figuur van Natalja, wordt door Toergenjew centraal gesteld'en meer dan levensgroot belicht. Zij is fascinerend .in haar afwisselende grillen, in haar edele, aandriften en ook in haar sluwheid cn meedogenloosheid, wanneer zij haar pleegdochtertje, in wie zij een rivaal ziet, uit de weg wil ruimen, door haar aan een oude, domme man te koppelen. Haar trouwe toegewijde vriend Rakitin wordt zelfs diep vernederd door hem In te scha kelen in haar liefdes-intriges, zodat haar echtgenoot en diens moeder hem gaan zien als oorzaak van Natalja's opwinding. Als neven-instrige en spottend commen taar op de vreemde verhoudingen van de hoofdpersonen is er nog de dwaze hof makerij jegens de overjarige gezelschaps dame door de cynische dokter, die- verder op misselijke wijze financieel voordeel probeert te slaan uit de verliefheden van de anderen.. Sigrid Koetóe heeft een briljante ver tolking gegeven van Natalja. altijd leven dig en charmant, nu eens waardig en aan doenlijk. dan weer veinzend en huichel achtig. genuanceerd reagerend in de gril len van .de vérliefde vrouw. Ook Jan Retcl gaf fraai, "suggestief spel als Raki tin, de man die in de schaduw van zijn liefde leeft, maai- met een koel gereser veerd oog de verwikkelingen gadeslaat. julien Schoenaerts bleek in staat te zijn de moeilijke ro! van de jonge onderwijzer waar te maken en contrast te leggen tus sen de onbevangen vlotheid in de omgang met kinderen en bedienden en zijn on handige verlegenheid tegenover Natalja. Marja Habraken als het meisje Werotsjka verdient lof voor de wijze waarop zij de overgang uitbeeldde van onbedorven kind, naar in wrange liefde gevangen jonge vrouw. Een prachtige figuur maakte Max Croiset van de satanische dokter, kruipe rig én opdringerig, ordinair en wat zielig. Magda Janssens was een geduchte moe der van de brave, prozaïsche landheer, door Jos Knipscheer gestalte gegeven. In de kleinere rollen verder Carla Dura, Bob Lihvehsteïn, Lex Goudsmit, Louis Bongcrs en Nel Kars. Harry Wïch heeft gezorgd voor decors vol sfeer en voor charmante kostuums. Vooral die van Natalja waren prachtig. SCHIEDAM, vrijdag. - In de zaal- handbalcompetitïe is het programma voor de distrlctstcams ten einde, maar voor de afdelingsteams cn de jeugfl is er voor dli weckend weer een volledig programma. Van de drie Schiedamse verenigingen staan er 24 wedstrijden op het program ma. Negen seniorenteams en vijftien jeugdteams komen zondag in het veld. Bij de dames moet UVG het opnemen tegen WIK uit Vlaardingen. Onze stadge noten staan met Spartaan op de eerste plaats en. zijn dus nog kanshebber voor de titel. "WIK is echter een zeer moeilijke tegenstander en het zal voor de groen- witten dan ook geen gemakkelijke op gave zijn. om de volle winst binnen te ha len. Dames 2 van Wilton Pijenoord komt uit tegen Minerva 2 uit Dordrecht en moet daarop de volle winst kunnen be halen. DWS 2 moet tegen ADO 2 aantre den en kan met een overwinning de kampioensvlag hijsen. Bij de heren kan DWS tegen St. Lode- wijk de volle winst behalen. In deze klas se is de kampioen en de degradant al be- kand, zodat het alleen maar een wedstrijd voor de formaliteit wordt. Heren 2 van DWS kan zondag ook kampioen worden, maar dan moeten zij eerst wónnen van Schutters 3 cn of dat de blauwwitten 2al lukken betwijfelen we nog. De beren van UVG, reeds gedegra deerd; zullen tegen Schutters 2 wel niet aan winst kunnen komen, zodat, zij dan de competitie eindigen zonder één winst punt. Heren .2 van Wilton Fijenoord kan op Actief 3 twee punten behalen. Kam pioenskansen zijn nog aanwezig, maar dan moet het sterke VETO zondag verliezen, willen zij gelijk komen en dat zal zondag wel niet bewaarheid worden. SCHIEDAM, vrijdag De 8-jarige Ronny. K: wonende aan dé Nieu.j Ma- thenesserstraat is bij het oversteken van de Van Deven terstraat aangereden door een auto bestuurd door de Rotterdamse vertegenwoordiger F. N. De jongen kreeg een hoofdwond en is ter. observatie in het gemeenteziekenhuis opgenomen. lAdvertentie l.M.y rr»pet ai toch bij WIJ gaan door met de verkoop van eerste keus Nylons, wer kelijk goede kwaliteiten onder, elke prijs. Nylons met naad, van prima ragfijne Enkalon garens, 20 denier, koopt U morgen per paar voor nog géén gulden. f4ylO«* met naad eerste keus 20 denier Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van déze. eerste keus 20 denier Nylons, In alle maten en jm modekleuren, dfjf per paar voor Gein tel. of tehrift. beu. SCHIEDAM, vrijdag. Hoewel het overleg tussen de minister van Binnen landse Zaken met de organisaties van Overheidspersoneel omtrent de toeken ning van een duurtetoeslag aan het rijks personeel geen resultaten hebben opgele verd, willen b. en w. van Schiedam in verband met de langdurige winterperiode en de daaruit voortvloeiende verhoogde kosten voor het levensonderhoud aan het lager gesalarieerde personeel van de.ge meente voor éénmaal een duurtetoeslag toekennen. Dit zal dan worden 50 netto voor hen die gehuwd en kostwinnaar zijn of on gehuwd en enig kostwinaar en 25 net to voor hen die ongehuwd zijn. Dit geldt alleen voor ambtenaren op weekloon en. voor ambtenaren die een basis jaarwedde van 8.256 en minder genieten. De plaatselijke afdelingen van de orga nisaties van overheidspersoneel hebben hun instemming betuigd met deze maat regel, die echter eerst door de gemeente raad op maandag a.s. moet worden goed gekeurd. SCHIEDAM, vrijdag Hoewel nog lang niet datgene is bereikt, wat in de bedoeling heeft gelegen, kan de Chr. Sport Federatie Schiedam met tevre denheid terugzien op de resultaten die In 1S62 bereikt zijn. Zo staat geschreven in het jaarverslag over 1962 van de CSFS die gisteravond de eerste jaarlijkse alg. vergadering in de Jeugdhaven heeft ge houden. Dc Federatie werd wel ïn mei 1961 officieel 'opgericht, maar daar de eerste vergadering «erst |n december van dat jaar plaatshad, kon het vorige jaar verslag weinig melden over gebeurtelijk- heden in dejCSFS.'-; Bij de federatie zijn (tlhans aangesloten de gymnastiek-verenigingen Animo, DOK, Juliana en ODO, de voetbalvereniging HBSS, de korfbalver. ODI-en de Oranje Garde. Het jongste Hd is de tennisver. „De Baanbrekers", die de vrucht is van de samenwerking van de christelijke sportverenigingen in Schiedam en waar de CSFS dan ook 2eer trots op is. Deze verenigingen tezamen, tellen 2.000 lden. Een van de eerste activiteiten van de CSFS is geweest .het houden van een enquête onder de oudere jeugd op de chr. scholen. Het ligt in de bedoeling jaarlijks zo'n enquête te houden, maar de tijd ontbreekt de initiatiefnemers. Bij de enquête bleek échter de grote belang stelling voor het tennissen. wat weer SCHIEDAM, vrijdag De politie ont dekte vannacht om twee uur op de Rot- terdamsedijk een man die zich vreemd gedroeg. Hij probeerde eerst bromfietsen weg tc halen, doch dié bleken allemaal degelijk op slot. Toen probeerde bij het mct'"auto's, maar voor dat hij-kon weg komen, werd hij door de politie aange houden. Het bleek een 22-jarige Duitse machinist van een in de Merwehaven lig gend Engels schip te zijn. Hij had enkele van diefstal afkomstige voorwerpen in zijn bezit, zoals een autoklokje en heren- handschoenen. SCHIEDAM, vrijdag Toen RJB.T. chauffeur A. D. gisteren met zijn bus van de halte aan de WlaardmgercHjk te genover Wilton Fijenoord wegreed, kwam een juist aanrijdende trekker met opleg ger, bestuurd door K.K. uit Almelo in moeilijkheden, daar de bus niet meer ge passeerd kon worden. De trekker reed tegen, de bus aan en kwam op het rij wielpad tot stilstand. Beide voertuigen werden ernstig beschadigd. (Advertentie LM.) SCHIEDAM, vrijdag In de nog in aanbouw zijnde r.k. technische school aan de Burg. Btonnerlage Gretelaan is gistermiddag om 12.20 uur een brandje geweest. Door oververhitting van de he- teluchtkachel is een houten balk tus sen dak en plafond gaan branden. De brandweer onder leiding van de heer J. KeU2enkamp heeft het mét grind en asfalt bedekte platte dak moeten open breken óm bij de vuurhaard te kunnen komen. De schade Is nog onbekend. SCHIEDAM, vrijdag Twee nog on bekend gebleven jongens hebben gister avond om tien uur geprobeerd met be hulp van een plastic buis benzine uit de tank van de auto van de heer G. T, vr H.', die voor de woning aan de Molen singel stond, af te tappen in een jerry-' can. Een andere bewoner zag het ge beuren en ging de jongens mét zijn auto achterna, die echter over een weiland ontsnapten, met achterlating van buis en jerry-can. I SCHIEDAM, vrijdag.Twee verdien stelijke stadgenoten hebben wegens lang jarige trouwe dienst een koninklijke on derscheiding ontvangen. Vandaag heeft burgemeester mr. J. W.' Feek de zilveren ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nass&u uitgereikt aan de heer A. dé Reus, wonende Oostsingel 99 en aan de heer E. Briegoos, wonende Ampèrestraat 28 b. De heer De Reus, die op 10 oktober 1900 te Rotterdam is geboren, trad reeds op twaalfjarige leeftijd, op 23 februari 1913. Ln dienst bij de N.V. Kaashandel Betz en Jay te Rotterdam, waar'hij een halve eeuw lang tal van werkzaamheden in dit kaasexportbedrijf verrichtte. De laatste jaren is hij baas in één van de kaaspakhuizen van genoemd bedrijf. Tij dens een speciaal daarvoor belegde bij eenkomst vanmorgen op het stadhuis is hem het ere-metaal opgespeld. De heer Briegoos, die op 11 juli 1899 te Rotterdam is geboren, trad veertig jaar geleden in dienst bij de N.V. Dok- en Werf Mij. Wilton Fijenoord te Schiedam in dienst en wel als roeier. In die hoe danigheid was hij toen belast met het ren eii ontmeren van schepen. Dit. zware en riskante werk werd later overgeno men door speciale roeiersverenigingen, die zich daarbij bedienen van speciale motorbootjes. De roeiers van de werf werden toen verhalers, hetgeen betekent dat deze mensen aan boord gaan van schepen die aan de werf moeten worden verhaald of die moeten worden in- of uitgedokt. Ook gaan zij aan boord van schepen die uit de havens naar de werf (en omgekeerd) moeten worden verhaald en waarop geen volledige bemanning aan wezig is. Over deze groep verhalers is de heer Briegoos baas. Tijdens een bijeenkomst in de kantine van het hoofdkantoor hééft burgemeester Peek de jubilaris zijn onderscheiding uit gereikt."'' v SCHIEDAM. GEBOREN: Andrea J. M., d. v. C. H. Martens en J. van Unen; Je roen M„ z. v. W. Broeren en J. M L. Braak; Jolanda C„ d. v. TL H. Boon en J. C. Winterswijk. OVERLEDEN: H. Creteer, BI j.; W. Weeber, 33 j P. van Yperen, 73 j.; A. A. H. Hoonez, 80 j.: - geleid heeft tot de oprichting in sep tember van. ,De Baanbrekers", die ln het tennispark Van Vliet speelt en bad minton beoefent in het gymnastieklo kaal van de. school aan het Frans Hals- pléin. Door de onverwachte opheffing van het Sportcentrum van Reioier Huls- ker kwam één einde aan de: tafeltennis- plannen. De verlangens voor afdelingen voor zwemmen (243 gegadigden m de enquê te), roeien (121 gegadigden), hockey, handbal en zelfs judo konden nog niet verwezenlijkt worden, omdat daarvoor dc zaalruimte of faciliteitenniet ver kregen konden worden. ,:Af Maar de federatie staat nog in de kin derschoenen en alle begin is moeilijk. Het bestuur, dat lange tijd maar uit drie personen heeft bestaan, n.1. voor zitter H. Rozenheek, A, Winter als pen ningmeester en F. E. Koelman als waar nemend secretaris en pas later is aan gevuld, heeft veel werk verzet, maai was toch niet in staat alle plannen di rect te realiseren. Op de vergadering van gisteravond, on der leiding van voorzitter H. Roozenbeèk werden de aan de beurt van aftreden zijnde bestuursleden F. E. Koelman, E. Beekman en E. Mast, allen herkozen de jaarverslagen goedgekeurd. Besloten werd om op zaterdag 29 juni een eigen sportdag van de CSFS te orga niseren, waarvoor een speciale commissie in het leven is geroepei bestaande uit afgevaardigden van alle christelijke sportverenigingen in Schiedam. Op don. derdag 21 maart zal in hefc Geréf. Jeugd huis een kadervergadering gehouden worden. Directeur Jacq. de Smit van de Ned. Chr. Sport Unie zal spreken over „Plaats en taak van de christelijke sport- beweging" en over het toto-vraagstuk. SCHIEDAM, vrijdag De Schiedamse Kunstkring zal in het volgende seizoen gècn toneelvoorstellingen meer geven. Het bestuur heeft het niet meer aange durfd om gezelschappen té engageren cn zo zab het actieve werk van de Kunst kring in het culturele leven van onze stad voorby zijn. Zo heeft de voorzitter de heer Admiraal gisteravond aangekon-; dlgd by het begin van de voorstelling' van Ensemble in. het Passage-theater. Ge zien de vry geringe belangstelling voor deze toch uitstekende voorstelling, kan men het moeilyke besluit gerechtvaar digd achten. Er is blijkbaar te weinig interesse voor eigen toneeluitvoeringen in.eigen stad. - De laatste strohalm was een intensie vere samenwerking met de Toonkunst, maar de vorige maand onder de leden gehouden enquête heeft het bestuur geen aanmoediging gegeven om het behoud (Advertentie f.M.) nubeduidend iT-'v-''-: goedkoper; Zij die a? eerder tijdens zo'n speciale aanbieding een bood- schaptas kochten, weten uit on dervinding, dat zij.voor een be trekkelijk lage prijs xnet een knul van een tas thuis kwamen. Morgen verkopen wij weereen grote partij tassen, grote tas- sen, maar licht in *t dragen... elegante tassen met;solide:slui- óng. .V A Dan verkopen wij deze 'tassen, om echt gezellig mee te winke- - !ennormale prijs 7-95,: voor nog géén drie gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de Yerkoop van deze afwas- bare plastic boodschaptassen in modieuze v.;' A ,ni j1_j kleurencombinaties! vOmerf/j Gêèa tet. af tchrift. best van de Kunstkring in die richting te zoeken. Dit betekent echter niet, zo heeft de heer Admiraal het uitdrukkelijk gesteld, dat ,de' Schiedamse Kunstkring zal wor den opgeheven. De Kring zal.' nu een .sluimerende" vereviging worden. Over de concrete vorm van voortbestaan zul len bij de volgende uitvoering, óp - 28 maart, mededelingen worden gedaam VLAARD IN GEN, vrijdag Lidmaat schapskaarten van dc Stichting Vlaarding- sc Bejaardenzorg kunnen in het clubhuis, Emmastraat 43o, worden afgehaald op dinsdag 5 maart tussen 10 cn 12 en 3 en 5 uur, op woensdag 6 maart tussen 10 en 12 uur en/of donderdag 7 maart tussen 10 ea 12 en 3 cn 5 uur. met U.H.F. week per Ons speciale huursysteem maakt het U heel gemakkelijk om thuis- in Uw makkelijke stoel het wereld gebeuren te volgen en'te genieten van de gezellige programma's. geen bareslorting geen koopplicht inclusief verzekering en iervice- ook ni de garantie-termijn. Vraagt, inlichtingen cortrJStnjk stop* werkelijkheid onderscheiden geluidsweergave gepolitoerd leak. 59 CM RECHTHOEKIG GROOTBEELD. Met UHF vocr' 2e programma 80.- meer. OE 0UD5T VERTROUWDE RADIO-TELEVISIE-VERLICHTING ROTTERDAMSEDIJK 445 SCHIEDAM - TELEFOON 6 7538

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 2