WIE WINT? Ben Tromp leert „Schiedam' fijne kneepjes van honkbal Oud-HBS' ers komen imnmi weer in schoolbank Dit jaar de Lichts toet op 27 april door Disney verfilmd Kerkelijk Centrum aan v. ||Un«|| Tot herovering van oude plaats Draaien maai en slaan tegen lekke bal Resultaten bij SC Schiedam t Moet per sé op zaterdag! Boni ba is nog geen tarzan Doden val in Dakota Duitse hard leersheid Bouwplan Herv. Gemeente - bij 12e lustrum Onder Ons - Leerlingen eruit burgemeester komt er in! Losgemaakt van Bevrijdingsdag PASSAGE VERTOONT: Avonturen van jaguars SI non Nee!7' ranuna Predikbeurten Fr isse. variaties InMonöpole Nederland-Beigië Welke fwee adverteerders hebben de juiste uitslag? Sportavond Lionsclub met Leo Horn Artsen op zondag SCHIEDAM Wat een prachtige bril! Koeriersters ZATERDAG 23 FEBRUARI 1963 5 Theorie wordt afgewisseld met prak- r dighetd van de honKOttllers tische lichaamsoefening. Daarbij he- „Schiedam." op tevoeren, hoort de grondgymnastlek om de vaar-1 SCHIEDAM, zaterdag „Onder One' de vereniging van de Rtffcs HBS ii Schiedam bestaat op 7 maart zestig jaar. We hebben dat reeds gemeld en ook dat een groot programma is opgesteld om dat twaalfde lustrum (en laatste in het oude gebouw) uitgebreid te gaan vieren. Nu *Ün echter de details van - de viering bekend gemaakt, - Voor de huidige IeerIingen-leden zijn er sport- en andere wedstrijden, een to neelvoorstelling, enz. op donderdag 14 en -ijdag 35 maart. Maar ook de owè-lcarlingen,- die besloten, hebben om -éö-r Aen dag weer HBS'er te worden en v*r-j mooi stuk van hun Jeugd nog eens te "beleven, worden op zaterdag 16 en zondag 17 maart in de gelegenheid ge steld oude herinneringen op te halen. In'..een convocatie aan deze oud-leden lezen wij de volgende aardige ontboeze ming. „Ja, die goede ouwe HBS. Ze staat er nu bijna 94 jaar, uiterlijk stoer, in wendig met gescheurde muren, scheefge zakte deuren, omlaag, vallende plafonds en met verdiepingen gestuut door zware eiken jukken. Durft g.'haast niet te ko men? Weest genist: de Bijksgebouwen- dienst acht de. toestand nog niet levens gevaarlijk! Werkelijk stoer zijn alleen nog de beide kastanjes dié als trouwe wachters by de ingangshekken staan. Hoe hebben we onder het' lommer van die zware bomen niet staan bibberen van dc zenuwen, als er gewacht moest worden op de uitslag van overgang of eind-examen? Ach, die .herinneringen, dat blikken in het verleden! Is er dan geen toekomst? Natuurlijk! Er komt een nieuwe school in het nieuwe Schiedam. Maar onze ouwe trouwe H.B.S.? Helaas, hadden we ooit kunnen denken dat, wat Speenhof! zong bij de bouw van het Rotterdamse raad huis: „De meides trekken uit hun krot ten, de burgemeester trekt er in'," met een kleine variant van toepassing zou zijn op onze school,.'want ook hier trek ken meisjes en jongens uit bun bouwsel en de burgemeester trekt er in!" :n lessen volgen. Dat kan bij mej. M. M. J. Hofman, die Heinrich Heine zal behandelen met grammofoonplaten als illustratie. De heer J. Hoogcarspel geeft les over Economische aspecten van deze tijd, dr. C. A. Beeser behandelt ruimte en tijd en de heer W. J. C; van Prooyen spreekt over Film, filmkeuring, tijdgeest en ook nog wat geschiedenis. Na de pauze komt mr, dr.' M. M. var Praag dan een lezing geven overSchie- i in de jongste tijd met in 'aanslui ting daarop een bustocht door Schiedam. Dit laatste kan vooral interes sant zijn voor de oud-leden die Schiedam al geruime tijd hebben verlaten, Maar 's morgens zijn er ook sportwed strijden, basketbal, voetbal en hockey tussen oud-leerlingen en leerlingen. Za terdagmiddag is er van 2.30 tot 5 uur een receptie in het gebouw van de H.B.S, met gelegenheid tot bezichtiging van* te ken- en boetseerwerk van. de leerlingen, vervaardigd onder leiding van de teken leraar, (A. Slot. 3a.Musis Sacrum heeft dan voor de 'reünisten de her-opvoering plaats van „De Vrek", eveneens met. bal na. Zondagmiddag is er voor leden en oud leden een gecostumeerde thé-dansant in Musis Sacrum, Het slotfeest heeft zon dagavond plaats in de bovenzaal van Europoort, waar men om 6 uur'kan be ginnen met de borrel en met het ophalen van oude herinneringen. Doch er,kan ook op muziek van de Marinierskapel gedanst worden. SCHIEDAM, zaterdag. Spreken over zomersporten Hjkt in dit barre jaargetij de bijna op blasfemie. Toch zijn de honk ballers van de *.v. h.v. Schiedam al volkomen in de stemming om de zomer sport te beoefenen. Schiedam is energiek van plan Het verloren terrein te herwin nen. Schiedam heeft in onze stad het honkbal geïntroduceerd. De club verbleef in de landelijke klassen maar enkele ja ren geleden kwam onverwacht een terug slag. Inmiddels heeft Schiedam zich weer goed hersteld, dc stadgenoten konden promoveren van het Rayon Rotterdam naar de derde klasse. Voor dit seizoen za! Schiedam zich inzetten om de oude plaats In de tweede klasse te heroveren. Daarom zlin de honkballers al aan de voorbereidingen begonnen. Voer het eerst heeft Schiedam de be schikking over een internationaal van klasse. Ben Tromp van EHS, die boven dien de ervaring uit het land van het honkbal. Amerika, met zich brengt. In dc gymnastiekzaal van de huishoudschool in de Prirs Meuritsstraat is Ben Tromp met de opleiding van de Schiedammers begonnen. Hij hoeft een geheel nieuwe oefenstof geïntroduceerd en de Schief damleden volgen deze training met zeer veel animo. Een selectieuloeg van twaalf tot vi fticn mno volgt gretig deze training die geheel gebaseerd is op het honkbal. SCHIEDAM, vrijdag. De wedstrijd van het eerste tiental v»n de Schaakclub Schiedam tegen Spangen 3 js jn een ;3*/z overwinning geëindigd, nadat bij de stand 42 was afgebroken. Den Uyl haal de nog een overwinning, terwijl Greven- broek. Hólzken en Ammersdorfer op re mise eindigden. Het tweede-tiental speelde tegen Span gen 1 en moest met .een 8—2 nederlaag genoegen nemen. Alleen Van: der Berg wist zijn partij te winnen, Dekker en Koster maakten remise, terwij] Ammers dorfer, Beerentveld, De Bruyn, Moleman, |De Bruin, Grootveld en Willemse verlo- ren;-';.:v i Vandaag speelt het eerste tiental uit te gen Wilhelm Steinitz 2 en het tweede op 27 febmari thuis .tegen Unilever, SCHIEDAM, zaterdag. Dit jaar zal in Schiedam weer een iichtstoet worden georganiseerd, doch niet meer zoals In de vorige jaren op Bevrijdingsdag, maar Nu het léést-programma. Voor de leer lingen is er op donderdag 14 maart een „historische puzzeltocht" door Schiedam, die o.l.v. de heer D. v. d. JKeyden om twee nur begint. Verder een basketbal competitie voor alle klassen, aanvangen de 5 uur. De competitie wordt vrijdag voortgezet om 9 uur. Daarnaast zijn er bovendien lynbalwedstrUdcn voor de meisjes. Alle wedstrijden hebben plaats in de gymnastiekzaal van de HBS. Oud leden zijn uiteraard hartelijk welkom. Vrijdagavond is de grote feestavond; opgevoerd wordt door leraren en lerares sen, oud-leerlingen cn leerlingen „De Vrek" van Molière o.Lv. de leraar drs. A. van Heusden. Na afloop groot bal met de Stork Town Dixie Kids: De Oud-leerlingen kunnen zaterdag IS maart weer in de schoolbanken gaan zit- Ncd. Herv. Gemeente. Grote Kerk; 10 uur ds. A. Hoffman en. 5 uur Jeugddienst. Bethei- kerk: 10 uur ds. J. D. Smids en 5 uur ds. A. Hoffman. Opstandingskerk: 10 uur ds. E. C. B. Kok.(Rotterdam) en T u. ds. H. W. Hem mes. VredeskerJc: 10.45 uur ds. H. W. Hem mes en 7 uur ds. J. D. Smlds. Ned. Herv. Geref. Evang. Opstandingslcerk: 10 uur ds. E. C. B. Kok. Gebouw Irene: 4 uur ds. E. C. B. Kok. Evang. Lu Ui. Gemeente, Kerkgebouw Oran- jestraat-L. Nieuw3traat: 30 uur ds. Si G. v. d. Haagen. Ncd. Prot, Bond. Westvcst 92: 30.3d uur dr. Cazemier. Oud-Katli, Kerk, Dam 28: 10 uur H. Mis. Zo Is de conditietraining aangmasl oo hét spel. Er is geen gymnastiek; louter alleen om dg 'i»h,""'"'h<*w»,jrlng maar el ke bewes-ing i« gert'-bt on het hnnkhél- snel bet drfden m*t. r<»l de p"ehifren. met d« «''«iirférs. Una'bii wordt veelvuldig gebruik «mwk# ven de honkbalknuppel. Zeer belangrijk is het slaan, V_r Toen Tromo met de internationaals ïn Amerika kwam keken de Amerikanen verbaasd naar die cracks uit Europa. In de eerste inning stonden de Neder landss al met 170. achter. Tromp als midvelder stond 200 meter van de plaat maar nog suisden: de ballen hem voorbij. "Een oud mannetje, toeschouwer, kon hem vertellen: hoe. hij beter zou rnne'eu slaan. jDé;Amerikanen .zeiden; -Ach jullie snel en - wel aardig, maar slaan, nee dot kunnen jullie niet". Dat is een mooie beoordeling voor het teem dat een abon nement heeft op het Europese kampioen schap. Van deze rijke ervaring eehter; vertelt Tromn nu aan Schiedam. Hil laat de kna pen kennis maken met hetgeen hij en zijn clubmakkers nis Herman Beidsehrt e.d. in de Verenigde Staten tijdens enke le bezoeken bobben ongedaan. Zo worHt jou. ook in de gymnastiekzaal met de kounne's 11. Dal,. kan nrndRl. er een i oi!»?Ho b"l mot ;gi»«on wordt, gcbrti'kt die 70 licht is dof zolfp h»,i de hardsle <?3n 5 de brt r.no nipt door dé ruiten zou kun nen breken. Ook wordt geslapen tego» een oude autoband pp dan is het. do kunpf nm zo te rtgan dat tie band geen tril'ingse^rt heeft. r slngssamenkomst. Gerrft. Verboonstrant 8.43 uur Opentuchtsamenkomst. Alle samenkom sten. oJ.v. maj. R. Reltsma cn brig. K. Wie- ringn. Jeiiovaü's Getuigen.Volftsgebouw; 6 uur openbare toespraak. „Wat is Gods weg tot reddling?" en 7 uur Wachttorenstudie, Don derdag, 7,30 uur: Theocratisch bedienings-' school cn dienstvergadering. OUd-Geref. Gemeente. Geref. Jeugdhuis, Lange Haven 97: 9 en 3.30 uur ds. Grisnlgt (Gouda).- Chr- Geref. Kerk. Kerkgebouw Warande^ B.K. Laan; 10 en 5 uur dhr. Sneep (Vlaar- dingen). Geref. gemeente; Oosterkerk: 10 uur ds. W, A. Krijger en 5 uur ds- J. Couvée. Kethel „De Ark": 930 uur ds. J. Nawijn en 2.30 uur ds. W. A. Krijger. Kantine Burg. Honnerlage Gretelaan: 10 uur dr. F. L. Bos (Vlaardingcn) en 5 uur ds. W. A. Krijger. „De Goede Ha ven"; 10 uur ds. P. R. Everaars en 5 uur ds; J. Nawijn. Jubanakerk: 10 uur ds. J. Couvéë r 5 uur ds, P. R, Everaars. Herv. gemeente Kethel, De Rank: 8.30 uur ds. Brummelkamp. Dorpskerk: 10 uur ds. Bruramelkamp (doop) en 7 uur ds. K. W; Slik (Rotterdam) Schiedam versterkt met spe'ers van DRZ én VFC, de compejtii: in. Nog niet eezeg-d kan worden of zij versterkin gen v>r,r het stanrinardteam zullen vbr- 7 men. Wel .jammer ut dat'de nitcher Jan: vat).N-amen. in .militnfre ir ook hiervoor heeft'Ben 'rroron een or>lossine eevnnVl*>h, .Ln van Nanmén vrtjïf de lesron die Furona's besfe wernc- «nminn Reid.mh=i <nUb- EEN rwarte en een gele jaguar, levend in de uitgestrekte groene woudeii langs het stroomgebied van de Amazone, sluiten een huwelijk. Moeder jaguar werpt kort daarna twee welpen, een zwarte en een gele en zo, een roofzuch tig gezin vormend, treden zij alle vier op als volbloed acteurs In JIb ngle'Cat", de film die Walt Disney In 1959 van hun avonturen, uitbracht, na de wereld reeds te hebben verbaasd met „He woestijn leeft" en „De prairie verdwijnt", zz z Verscholen in schuilhutten en oerwoud bomen volgen Disney cameramensen de dagelijkse belevenissen van deze jaguarse op de voet, hun strijd met de andere niet minder gevaarlijke dieren van het woud, hun manier van jagen én besluipen, hun gevhecht met de prooi, öf dit nu een reu ze-vis is, een krokodil of. een gifslang als de boa-onstrictor. En passant worden ook de vele an dere grote en kleine dieren, die het oer woud bevolkten, met telelenzen „gescho- DE gespierde Tarzan-flgurenJohnny WdsmuHer en Lex Barker zouden in onbedaarlijk lachen zijn uitgebarsten bU het zien van Johnny Sheffield, die als Bnraba, de jungle-boy in hun sporen op het witte doek moet volgen. Het Is dan ook maar 'n bleek soort Tarzannetje met een haby-face die in hun plaats de strijd gaat aanbinden tegen de schurkachtige „Olifanten-jagers". Goed, hij weet in de jungle - aan de r machtervolging door de schurken te ont- ten". Apen, krioelen er in vele soorten cn i komen en als hij loch gevangen wordt zij korten de tijd met eten, slapen, jonge i gezet, kan hij er in slagen zijn vrienden toekans-plagen en siarigen in hun staart !de olifanten het ruwe werk voor hem te De training in de eymnastiekzaai heeff een frisse varia lie, de conditieoefeningen worden afgewisseld met besprekingen van de tactiek waardoor de aandacht ge boeid blijft. Vooral het slaan op de lich te plastic bal geeft de hitters nu voor het eerst in een Schicdamse zaal gelegen heid kijk te krijgen np de bal en tevens de kans de Juiste slagbeweging ie pak ken té krijgen. 'v Overigens zal coach Ben Tromp zo spoedig mogelijk met de Schiedammers in het veld komen als de terreinen ge schikt zijn. Gedacht is. zelfs aan zeer lastige oefenwedstrijden tegen een hoofd klasser. bijten. Dit olijke volkje steelt ieders hart op slag.:Intussen jagen de jaguars op de begane grond achter wilde zwijnen, mie-, reneters, reuzen-hagedissen en luiaards aan en zien zij tussendeze opwindende bedrijven door ook nóg kans hun kroost alerlei wyze lessen té geven. Dit vreemde, vaak beangstigende le ven der dieren in het oerwoud levert een verbazingwekkend' schouwspel "'op, dat met' vaardïgeilhand door' regisseur James Algar in elkaar werd gezet. Want,' hoe spannend cn boeiend deze film ook is, mén kan zich niet aan het gevoel ont trekken dat Disney's ploeg ergens aan de Amazone eeii paar poelen en een brok je oerwoud heeft uitgezocht en afge paald om daar de levende have eens naar hartelust te laten dollen en vechten. (PASSAGE) laten doen, zodat de moordlustige blanken aan pulpgaan, doch de Wijze waarop dit ge beurt kan de oude en échte Tarzans niét doen vergeten En het lieftallige in een soort sarong gehulde blanke wezentje, dat nota bene de aapmens leert lezen en diens liefde'wakker maakt, is nog geen. Jane. Het is olies iets te simpel en te ge polijst, Jammer. MONOPOLE-matinees. Als politiemannen vermomde ban dieten hebben vrijdagochtend een vracht auto overvallen, waarin sigaretten ter waarde van ongeveer. 430.000. gulden verder vervoerd. Zij sloegen de chauf feur neer en namen hem in bewusteloze toestand mee, om hem later elders, aan. handen en voeten gebonden, neer te leg- gen. reeds op zaterdag 27 april. Dc organise- rende t'.iiuiniLsie heeft, weliswaar met eni- jge tegenzin, moeten besluiten om in het beiang van dc Lichtstoet zelve deze los te maken van de viering van Bevrijdings dag. De reden is dat de deelnemers een grote voorkeur hebben uitgesproken voor de zaterdag, mede omdat men op dJe dag meer tijd beeft voor het optoigen van de wagens. Nu vall Bevrijdingdag dit jaar op zon dag en op zaterdag 4 mei heeft de her denking van de gevallenen plaats en is dus ongeschikt voor een feestelijke licht stoet Verschuiving naar zaterdag II mei levert waar het bezwaar op dat de duis- te nis te laat invalt; zodat er weinig an ders opzit dan de lichtstoet op zaterdag 27 april te houden. Ondanks het winterseweer is de Com missie voor de Lichtstoet 1963 reeds enige tijd bezig met het voorbereidende werk, dat altijd veel tijd vergt.. De eerste con tacten zijn reeds gelegd, besprekingen zijn aan de gang en. binnenkort worden den uitnodigingen voor deelname ver zonden, ditmaal in een aantrekkelijke fol- dervorm. De commissie rekent op een nog grotere deelname dan vorig jaar en toen was de lichtstoet al een. groot succes. Enkele foutjes in de organisatie zijn na der bekeken, zoals bijvoorbeeld het euvel van het vrij lange wachten in de Aleida- straat in afwachting van de uitslag van de jury's en het ontstaan van hiaten aan het einde van de route. De commissie zal maatregelen nemen om deze.bezwaren te ondervangen, o.a. met de bepaling dat wanneer verenigingen aan de lichtstoet deelnemen met lopers, daaronder geen kinderen beneden de veertien jaar mogen 'jn. Op 6 mei wordt dan weer de gebruike lijke lampionoptocht gehouden, waaraan alle kinderen vrij kunnen deelnemen al dan niet in verenigingsverband. Eventueel nu. reeds geweeste inlichtin gen worden gaarne verstrekt door dé se cretaris van de commissie, de heer P. J. Drenth, Burg. van Haarenstraat 946, te lefoon 63838. M onofwle-matinces HET Is nirt eenvoudig om van elke western steeds weer iets nieuws te maken. Vandaar dat de meeste films van dit soort het moeten doen met 'n mager verhaaltje, dat soms lachwekkend aan doet omdat de makers ergens nog snel een moraal in willen drukken. Dis is van toepassing op de Dodenval ln D a- kola",:. '•'"v.:.j. Voor zuiver kijkwerk zijn er factoren genoeg om de film geslaagd te noemen. Linda Darnell heeft veel charmes, die zelfs niet door dorst cn andere ontbe ringen worden aangetast, er is *n keiharde bankrover-met-een-gouden-hart en er [Zijn flink wat bloeddorstige indianen. Een paar duels, wat vuistwerk, hard paard rijden en .de spanning van Indianen op de loer, maken de film tot wat hij ge worden is; goed kijkwerk. (MONOPOLE,matinees) IN MONOPOLE DE Duitsers zijn toch wei een heel hardleers volkje. Nu komen ze weer met een oorlogsfilm duidelijk maken, dat die arme soldaten bet ook niet konden helpen. Ook niet de specialisten van de „Spookdivlsie Brandenburg", een zelf moord-commando, dat subversieve acties pleegde achter de geallieerde linies. Des* film is een staaltje van onbegrijpelijke wansmaak. De arme kerels moeten eerst een ge vaarlijk karwei in het niet bezette Roemenië opknappen eh daarna i het begin van de oorlog met Rusland een belangrijke brug bezetten. Bij dat laatste klusje sneuvelen de drommels, alleen omdat ze een-wreedaardige com mandant hebben. Het isweerzinwekkend van schijnhei ligheid en. bovendien nog stomvervelend ook, omdat Harold'Philipp er een einde loos trekkende troep van heeft gemaakt. Een raadsel blijft het, wat deze stuitende voorstelling van zaken op een Nederlands filmdoek doet (MONOPOLE, zaterdag en zondag). ApotUekersdlensl: Apotheek NIeuwland, dr. Wibautplein 17. Stedelijk Museum, 10 tot 17 uur, 's zon dags 12 tot 17 uur: „Kunstschatten van de Oud-Katholieke Kerk". BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7, 9.15 uur; Jungle Cat Monopole, 2 en 4.15 uur; Olifantsjagers. .1 en 9.15 uur: „Spookdiviale Branden burg» .- !'■.>--■ DIVERSEN ";i"''L Musis Sacrum, 8 uur R.K. HC Spirit Carnaval;*'.' -'.v:v Gebouw Irene, 8 uur: BV "Willem Brou- werstraat bijeenkomst. Tïvoli, 8 uur; Soc'. Nieuw]and Cama- 'L-'yal.-.C •-■■■y.> Harga, 8 uur:Hcrmes-DVS Carnaval, ZONDAG Musis Sacrum, 8uur: RK. HC Spirit Carnaval. V' 'g- j De Bron, 8 uur: HBS-vcr. Onder Ons bijeenkomst. Alarijke, 8 uur: Singelkwartier -^ Carna val. tVijkcentrum, 8 uur: Instuif. Monopole. 10J0 uur: NTVON film „Thg big cursus". SCHIEDAM, zaterdag. Het is nu wel bouwplannen gereed te maken voor de zeker dat de Hervormde Gemeente te uitvoering. Schiedam een nieuw Kerkelijk Centrum zal bouwen aan de Van Swindensingel. Reeds jaren geleden zijn de wensen naar voren gebracht en plannen ontworpen om In het oosten van Schiedam zo'n Cen trum te bouwen, daar dit stadsdeel totaal geen mogelijkheden heeft voro het hon den van samenkomsten, voor het jeugd werk, enz. Het geld voor de uitvoering ontbrak en de acties die door de wykge- Mnar door het College van Kerkvoog den is vast een commissie benoemd, die Z3l nagaan aan welke eisen het gebouw zal moeten voldoen, zowel in hoofdlijnen als in de details. Voor en tijdens de bouw zal nauw met de architect moeten wor den samengewerkt om tot de best moge lijke resultaten te komen. In deze com missie hebben zitting de heren E. S. v. d. Linden (voorzitter) en mr. H. Snoep meenle 5 toen zgn ingezet om dit t« ver-!mens het Centraal College van Kerk- zamelen, z(jn gestaakt geworden, omdat voogden, terwijl de Wijkgemeente 5 ver voorrang gegeven moest worden aan de tegenvvoordigd zal zijn door ds. J. G. bouw van de hervormde Opstandingskerk Jansen, J. M. GrjzeDhout. L. v. d. Hoek in Nieuwland. cn B. M. Koppcnol. No heeft echter de (burgerlijke) ge-i meenle Schiedam de benodigde grond te De bouw van dit Kerkelijk Centrum is koop aangebodeu en deze zal over enige - van groot belang voor de Herv. Gemeen- j tijd eigendom van de kerk worden. Nate. maar dc financiering van dc bouw zal overleg met de Bouw- en Restauratie-i aan deze gemeente nieuwe grote ver-, commissie van de Hervormde Kerk zal'plichtjnge opleggen. Ook hiervoor zullen j ren architect worden aangewezen om de j maatregelen genomen moeten worden. ledereen kan aan deze prijsvraag deelnemen Vandaag publiceren wif in ons bjad de fradl- tionefe Parool-voetbalprifsvraag. De speciaal hiervoor samengestelde adver tentiepagina bevat een groot aantal adverten ties van bekende Rotterdamse firma's. De vraag luidt: LET op! De ingevulde strookjes moe ten uiterlijk zondag 3 maart des voormiddags 12 uur in het bezit zijn van Het Rotterdamsch Parool, West- bloak 9-11, Rotterdam. Op de enveloppen vermelden: NEDERLANDBElGIË-prïjsvroag. De uitslag van deze prijsvraag wordt gepubliceerd in ons blad van zater dag 9 maort a.s. VUL DE BON IN OP DE PRIJSVRAAGPAGINA! Aan elke uil-slag zijn de namen van twee adverteerders verbonden. Ie prijs 300. 3e prijs 25. 2e prijs 50. SCHIEDAM, zaterdag. De Lionsclub Schiedam gaat de reeds eerder aangekon digde. maar toen uitgestelde .Sport avond" ten bate van de actie Open het Dorp nu houden op vrijdag 1 maart in - Musis Sacrum, aanvang 8 uur. De beken de voetbalscheidsrechter Leo Kom zal dan vertellen over zijn belevenissen tij dens de wedstrijden om het wereldkam pioenschap te Chili in 1962 gehouden en na de pauze zullen fragmenten van films van verschillende wedstrijden worden ge toond. Toegangskaarten zullen bij de di verse sportclubs verkrijgbaar zijn. SCHIEDAM, zaterdag. In spoedge vallen. jzijn gedurende Juut komende, week einde de volgende artsen te raadplegen; L. H. Geerdes, Veenlantstraa/t 2, teL 68357; F. Jungerius, 'Jac. C3tslaan 8, teL 67355 en P. J. Beukers, Burg. Knappert- laan 76. teL 68004. Geopend zal zijn Apotheek Nieuwland, Dr. Wibautplein 17, -die ook gedurende de komende wéék de nachtdienst zal waarnemen. Kies een montuur dat past bij Uw ka rakter. Kleuren lijn van montuur zijn even belangrijk als de glazen. Te koop Shave-dealer van PhiJoshave Remington, Bruin. Slijpen, repareren, 's Morgens ge bracht, middags klaar. Slijperij, staalwarenhondel Gé Kleyheeg-, Nieuwstraat 43 telefoon 61719. Een centrifuge? 89.— bij de Grutter, f 87.50 bij de con current. Bij ons 85,—. Lang zaam wassen met verwarming J 255,—. Snelwasser vanaf 90,15-30% korting bij showroom Coja, Lange Ha ven 126, Schiedam. Telefoon 6 33 41.' Personeel gevraagd Wy vragen plaatwerkers, bankwerkers, beitsers en slijpers, leerlingen. Wij bic- den interessant werk, goed loon. utstekende sociale ver zorging, prima leerschool. Wij hebben een grote order portefeuille en- zeer grote mogelijkheden Meldt u bij Scheffers Apparatenbouw, J. v. Ricbecckweg 15 Schiedam, teL 692 85 Fotografie Rolfllms vergeten? De auto- maal staat voor u klaar Alle soorten films Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106 Voor pasfoto naar K van Vuuren, Hoogstraat 106. te- lefoon 6 67 20. In één dag gereed. Permanent wave Kapsalon Hélèce, de saJon voor de betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar geschikt f7.50. Hélène tiède permanent de meest ideale natuurlijke permanent f 10.-.' Gratis balen en brengen per luxe auto voor permanent. Kapsalon Hélène, Rem- brandtlann 22. Schiedam, te- lefoon 6 71 70. Dames knip olt? Permanent zonder stroom, zonde:- be spreken a.h. 12,—, bij ons - 6.—. Dinsdag gesloten. Mal- son Tony, Schippersstraat, zijstraat Schiedamseweg, laatste huis rechts om de hoek, lijn 4. 10,-17. - Diversen Laai uw spiraal vermaken tot modem opklap- ol kan- telbed Prima afwerking Als nieuw terug Het goedkoop je adres DUK. Groenendal ^acn telefoon 6 80 28 -(na 18 uur telefoon f6789) Ledikanten, huK! tonten, ksmpeerbedden enz.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1