Scepter van Prins Carnaval zwaaide ook in Schiedam Fortuna en SVV testten in oefenduel enkele spelers Op gladde velden werd nog. al glijdend, gevoetbald jVunse«, siingers* toeters* pret Afbijtmiddel vatte vlam NOAD wint, maar blijft op de wip Dalmeyer wint weer de SYV-veldloop Wanneer competitie weer begintvelden slechter Zaterdagmiddagclub voor gehandicapte kinderen heeft nu vaste vorm Schiedam5' wint van 't Noorden De resultaten bij SYG Laatste reis kapt Kruithof Bij vermomming komt de leut vanzelf Pepito de Grote Dieven bezochten rijwielhandel Prins Pils Prins Harga 1 Twee aspiranten van Animo boeken succes Snoepautomaat werd gekraakt Gestolen brommer teruggevonden Ouders namen initiatief Contact met vriendjes is zo belangrijk HBSS bleef binnen ExcelsiorHDVS Vriendenkring Burgerlijke stand Vrouwen-W ereld- gebedsdag Cretonne Buurtver eni gin g Willem Brouwerstraat als één familie „Soestdijk" eerste aan nieuwe pier Zoet water moet prevaleren op Voorne-Putten Kaderbijeenkomst SCHIEDAM Damesjaponnen W. v. d. BUR© MAANDAG 25 FEBRUARI 1963 SCHIEDAMmaandag. Carna valNeuzentoeters, maskers, slingerspret. Weliswaar ligt het zwaartepunt van het koninkrijk der Leut ten zuiden van de grote rivieren, Schiedam heeft in het af gelopen weekeinde als een waardig buitengewestvan het driedaagse 'Plezierrijk uitbundig adhesiebetui gingen aan Prins Carnaval geuit Vermomming is verplicht, liefst zo bi zar mogelijk. Het lachen gaat vanzelf, de stemming zit er zo in. Je mag net zo gek doen als je zelf wilt, niemand neemt het je kwalijk, want geen mens let er op. Alleen voor zwartkijkers hangt er een bordje „verboden toegang". HET carnavalsfeest van de RK hoc keyclub Spirit begon goed met de bin nenkomst van Prins Carnaval, Pepito de Grote. Zijne Hoogheid had dit jaar eens een geheel andere entree dan andere keren. Ploffend en pruttelend arriveerde hij in Musis Sacrum met een gemotori seerde autoped, geëscorteerd door zijn Raad van Elf. De junior]eden leken aan vankelijk de overhand te hebben (voor zover dat was na te gaan onder de mas kers en vreemde omhulsels), en zetten het feest stevig in, zodat, toen later op de avond de ouderen zich in het feestgewoel stortten, zij met de neus in de „pretboter' vielen. De mooiste uitdossing werd toegewezen aan de twee heren, die gelijk Johnny Kraaikamp en Rük de Gooyer dat tij dens de televisie-uitzending van Open het Dorp deden, de gehele avond met een bed zeulden en zich wat uiterlijk betreft zoveel mogelijk hadden aangepast aan de twee humoristen. Deze kwalificatie houdt echter niet in, dat andere kostuums voor die van hen onderdeden. Zo liep er een „sandwich-vrouw" in negligé met een bord, met een toespeling op de winter slaap van de hockeyers (er worden dit seizoen immers geen competitiewedstrij den meer gehouden). Mede dankzij de muziek van de Five Pennies, die de on vermoeibare carnavalvierders op de dansvloer bezig hield, is het een zeer ge slaagd feest geworden. SCHIEDAM, maandag In de woning van de familie K. V. aan de Potgieter straat 29 A, ontstond zondagmiddag brand toen de 17-jarige zoon de houten lambri- zenng met een afbijtmiddel bewerkte. Door onbekende oorzaak begon Ie hou ten strip te branden. Met hulp van bu ren werd het vuur met emmers water geblust. Het vuur richtte een schade van 150.- aan de overgordijnen, vitrage en de lambrizering aan. SCHIEDAM, maandag Door het ver nielen van twee ruiten aan de achterzijde van de rijwielhandel I. D. W, konden zondag onbevoegden de winkel aan de Broersvest binnenkomen. Zij brachten een bezoek aan kantoor en winkel en door zochten verscheidene kasten. Voor zover men kan nagaan wordt alleen een draag bare radm vermist. Ah kwam Prins Carnaval zelf niet r* in Tivoli, Ober Jan was als Prins Pils een beste vervanger! BOVEN aan de trap van Tivoli aan de Nieuwe Haven stond een meisje, dat ledereen die zich uiterlijk niet aan Car naval had aangepast onverbiddelijk naar beneden stuurde. O ja, ze mochten wel binnen komen, maar dan tenminste een masker opzetten. En alle weggestuurden kwamen weer terug: boven hun zondagse pak of jurk een grijnzend gezicht to nend, met mopsneus of snor. De deuren weken voor al die kartonnen aangezich ten en zij mochten zich in het feestge druis van Sociëteit Nieuwland voegen. Helaas was de „echte" Prins Carnaval verhinderd, de Raad van Elf uitgedund door griep. Geen nood: als loco-prms werd benoemd Ober Jan, zoals iedereen de heer Gordijn in Tivoli kent. De offi ciële ontvangst viel nu de plaatsvervan gende prins Carnaval, voor de gelegen heid tot Prins Pils gedoopt, ten deel. Een kolossaal glas bier op 't hoofd torsend werd hem een lange slinger bierviltjes omgehangen. De drumband van St, Am- brosius begeleidde de plechtige huldiging muzikaal, Later werd hun taak door de Harlem Five overgenomen. Was de op komst van de societeitleden niet bijzon der groot, de stemming heeft er in ieder geval niet onder geleden. De decors van het pleinspel, dat in september voor de Koningin is opge voerd, stonden zaterdagavond ten dele in de kantine van Hermes-DVS. Zij dien den om dc suggestie te wekken dat de kantine binnen deze decors een stad was. In die HDVS-stad hebben de leden van Hermes-DVS en hun dames carnaval ge vierd. Er was een echte Prins Carnaval ge naamd Harga de Eerste en mogelijk dat sommigen daarin Koos van Oudheusden hebben herkend. Hij had de opdracht „leut te maken" en dat is uitstekend ge lukt Ook waren er onder de meer dan tweehonderd bezoekers vele verklede lie den, die als Baby met fles, als elfsteden- rijder of in een andere reïncarnatie de stemming er in brachten. Het plafond was versierd met luchtballonnen. Het dans- en amusements-orkest de Olympics heeft voor de toepasselijke muziek ge zorgd. Omstreeks negen uur is HDVS met enkele auto's naar Tivoli gereden waar de sociëteit Nieuwland carnaval vierde. Hier werd „even" de boe ren kapel van St Ambrosius „geleend". De kapel is onder daverende weerklank door de zaal ge hotst met achter zich ketens HDVS-crs en zo is de gehele avond gehotst, de polo naise gelopen of gedanst TAFELTENNIS SCHIEDAM, maandag. Het eerste team van NOAD heeft in Utrecht een grote 8—2 overwinning behaald op Bar na, de ploeg van Co Hogendoorn. Hoewel Henk Aben niet fit was door griep won hU alle partijen en ook Arnold Braak bleef ongeslagen. ZU wonnen eveneens het dubbel. Cor Joustra moest twee pun ten afstaan aan Barna, doch won van Co Hogendoorn, die dus geen enkele partij won van de Schiedammers, NOAD heeft nu veertien punten uit evenveel wedstrijden. Hoewel deze Schie- damse topploeg dne punten voorstaat op de nummers vier van onderen, Milk- steamers en Salamanders, die zo op de nominatie staan voor degradatie, Is NOAD ook nog niet geheel veilig Daar om zal vrijdag in de Beurs beslist ge wonnen moeten worden van Gispen uit Culemborg dat met vijf punten een-na- laatst is. Maar de uitwedstrijd werd 5—5, dus erg zeker is men niet Er "moeten nog vier wedstrijden wor den gespeeld en te verwachten is dat de wedstrijd in Den Haag tegen Salaman ders de Beslissing zal brengen In de Beurs werd het een gelijk spel, dus de opgave is met zo eenvoudig Maar de NOAD'ers zijn vastbesloten zjch te hand haven; het Is een mooie prestatie wan neer het gelukt, temeer daar de Schie dammers m het verleden zich altijd maar op het nippertje in de overgangsklasse hebben weten te handhoven Vorig jaar waren daar zelfs twee rondes degradatie wedstrijden voor nodig. SCHIEDAM, maandag. Voor de tweede maal heeft de SW'er K, Dal meyer de veldloop over vijf kilometer door het Sterrebos gewonnen. HU deed dat In dezelfde tyd als vorige week, negentien minuten, maar na had hjj scherpe concurrentie van H. van der Pol, die vlak achter hem over de finish ging. Ditmaal namen een twintigtal voetbal lers deel aan de veldloop die de com missie afdeling Rotterdam van SW iede re zondagmorgen, om half elf organiseert Heel opmerkelijk waren er nu geen leden van andere verenigingen bij de atleten, mogelijk dat zij meenden dat het terrein ongeschikt zou rijn. Volgende week or ganiseert SW de veldloop weer en men zal deze week trachten nog enkele tien tallen deelnemers meer te doen inschrij ven. De uitslag is: 1. K. Dalmeijer; 2. H. van der Pol; 3. A van der Meer; 4. H. Hoek; 5. P. Opschoor; 6. C. Lans en 7. J. van Gilst Apathekersdlenst: Apotheek Nieuwland, Dr. Wibautplein 17. Stedelük Museum, 10 tot 17 uur, 'a zon dags 12 tot 17 uur: „Kunstschatten van de Oud-Katholieke Kerk1'. BIOSCOPEN Passage, 14 en 2015 uur; Jungle Cat. Monopole, 14 en 20 uur; Dodenval in Dakota. Malson Westhuis, 39.30 uur; Katholiek Vrouwengilde, bijeenkomst Wijkcentrum, 19 uur: SFC, filmavond. Wijkcentrum, 20 uur; Blauwe N.V., ver gadering. (Van onze sportredactie) VLAAKDINGEN, zondag. Onder de goede leiding van scheidsrechter H. C. v. d. Berg, die voor enkele uren weer eens het afdeJings-voetbalbureau had verwis seld voor de koude natuur, hebben For tuna en SW een wapenschouw gehouden. Zoals gewoonlijk in oefenwedstrijden wonnen ook ditmaal de In competitiever band lager spelende Schiedammers. MAAR ook hier gold, dat het spelen belangrijker was dan de uitslag Men kon nu nog uitstekend spelen op de al enigszins geslonken sneeuwlaag. We ver onderstellen zelfs, dat waaneer over en kele weken het competitie voetbal weer aan de orde zal komen, de terreinen veel slechter zullen zijn. Hieromtrent kan men verschillende theoneen vernemen, maar algemeen vreest men toch wel, dat het vele water dan moeilijk zal kunnen af vloeien, Het gevaar van het kapot spelen van de (gras)mat is dan ongetwijfeld veel groter dan thans. Afgezien van de uitslag werd het tref fen een grote teleurstelling voor Fortuna en Eddie Verweel. Voor het eerst sedert rijn blessure en ziekte stond Verweel weer opgesteld in de roodgele formatie. Zijn rentree bleek direct een aanzienlijke versterking van de aanvalskracht van de Vlaardingers. Vtjf minuten voor rust viel, by een aanval van Fortuna, Verweel over doelman Kouwen. Het leek erg onschul dig. Maar Verweel bleef liggen. Met een van pijn verwrongen gezicht werd Ver weel naar de kleedkamer gedragen. Weer was de (linker) knieband geraakt Hijzelf en Fortuna hebben zich onmiddellijk af gevraagd: betekent dit weer een uitscha keling voor vele weken? SW had ook zo'n pech gevat dat zich evenwel veel minder ernstig aan liet zien. De jeugdspeler Koers kwam al vrij kort na het begin van de oefenwedstrijd in botsing met Hooymans. Nog even bleef hij doorspelen, maar toen hij nog eens pijnlijk naar zijn been greep, oordeelde trainer Hans Croon het beter Koers uit het strijdgewoel te nemen. Een ernstiger worden van de blessure voorkomen, is toch altijd beter dan het nadeel hem nu niet te hebben kunnen testen. GEEN Tilburg oj Kerkrede, maar gewoon het Schiedamse Musis Sa crum, waar de hockey-ers van Spirit hun jaarlijks Carnaval met groot enthousiasme vierden. SCHIEDAM, maandag Twee lenige knapen van de jonge christelijke gym nastiek vereniging Animo uit Kethei heb ben een prachtig resultaat behaald bn de selectiewedstrijden van het Zuidergewest van de KN.C.G.V Bij de kringwedstry- den m De Lier hadden Herman van der Krui! en Wim Overbeeke zich als enige Schiedammers al geplaatst voor deze se lectiewedstrijden. Zy werden nu derde en vierde in een groep van zestien kan didaten bü de aspirant-heren Dat bete kent dat deze twee leden van Animo op 30 maart m Zutphen mogen deelnemen als leden van de ploeg van zes man die het Zuidergewest afvaardigt naar de lan delijke wedstrijden. SCHIEDAM, maandag Twintig rol len drop werden zaterdag uit dc auto maat van de vishandelaar W. F. G, aan de Mrg. NolensJaan gestolen, waarbij ook een nut van de automaat sneuvelde. De schade bedraagt 34.-. SCHIEDAM, maandag De bromfiets van de heer J. S. werd zaterdag gestolen terwijl hij was afgesloten op de hoek van de Lange Haven en de Appelmarkt stond. Later op de dag werd de brommer op het Hofplein in Rotterdam teruggevon den. De bromfiets was gedeeltelijk gede monteerd, de zuiger en krukas ontbra ken. SCHIEDAM, maandag. In de leer kamer van de hervormde Bethelkerk aan de Nieuwe Maasstraat zijn zaterdagmid dag een twintigtal geestelijk gehandicap te kinderen samengekomen. Het is voor de tweede maal dat dit gebeurt en het is nu wel byna zeker, dat hieruit een vaste „zaterdagmiddagclub" voor die steunbe hoevende kinderen zal groeien. Het ini tiatief Is uitgegaan van enkele ouders, die direct de prettige steun ontvingen van de organisatie „Philadelphia" en de no dige medewerking van de prot cbriste- iyke kerken. Daardoor was het mogelUk dat er al direct het nodige speelgoed aangeschaft kon worden en dat er een zaaltje beschikbaar kwam. Nog prettiger ls echter de spontane medewerking van ouderen als de onmisbare leiders en leid sters bü bet spelen op de club, die voortaan om de veertien dagen gehou den kan en zal worden. De grondgedachte is daarbij dat het geestelijk gehandicapte kind als het ware in isolement leeft en weinig contact heeft met de buitenwereld. Het ouderlijk huis is hun veiligheid. Doch het sociale con tact met andere kinderen is onmisbaar voor hun geestelijke vorming, vooral om dit isolement te doorbreken. Daarbij komt nog de overweging, de ouders eens in de veertien dagen een middag te ontlasten van hun aanhoudende zorg voor hun kind. Daarom is die zaterdagmiddag-club in het leven geroepen en. het Idee heeft kennelijk wel aangesproken, gezien de nog onverwacht grote opkomst. Dit aan tal van twintig is groot genoeg voor een start en mogelijk komen er later nog meerdere kinderen bij. De problemen voor de organisatie zijn, dat er een" aanzienlijk aantal helpers en helpsters moeten rijn namelijk één op een, hoogstens twee kinderen en ook moet voor transport gezorgd worden. Wel, de orga nisator de heer Van Dam had een rum» aanbod en van hulp én van transport. Nu is het 20 dat er voor dergelijk werk nooit genoeg geld, leiding en medewerking kan zijn, zodat aanmelding nog altijd graag wordt ingewacht. Hij hoopt eens nog de beschikking te kunnen krijgen over een klein busje, waarin veel kinderen tege lijk kunnen worden vervoerd en ook pp een grotere zaal, want de geboden ruim te bleek maar krap. SCHIEDAM, maandag. De Schie damse sportvelden zyn nog strakke ba nen beton. De dool heeft (helaas) minder Invloed op de sportvelden dan het geval Is op de rijwegen. Waterplassen zUn nog nergens te zien. Het ziet er dan ook naar uit dat er niet spoedig competitievoetbal zal zyn. Het was zondag dan ook vrij stil In Sportpark Harga. Toch is op het terrein van de s.v. Se h.v. „Schiedam" de gehele dag gevoetbald. „Het Noorden" uit Rotterdam was met drie elftallen op bezoek. De conditie van de teams liet niet te wensen over. De Rotterdammers echter zochten de kracht in de lange passes en bij de Schiedam mers prevaleerden de goede korte com binaties. Schiedam 3 won met 3-—2, Schie dam 2 won met 3—2 en ook het eerste team van Schiedam zegevierde. Bij de rust stond Schiedam met 21 voor. Het werd tenslotte 52. Jan Osephius scoor de liefst alle doelpunten. Voor Het Noor den scoorden rechtsbuiten Van der Berg en middenvoor Daan Smol. Schiedam toont met deze overwinning aan m goede vorm te zijn. Zaterdagclub HBSS had zaterdagmid- dag een tehuis gevonden in de grote zaal van de Bethelkerk. Daar werd aan zeven tafeltjes geklaverjast, het biljart werd gebruikt en aan twee tafels werd tafel tennis gespeeld. Er bestond voor deze clubmiddag veel belangstelling. De zaal was voortdurend vol met voetballers die niet alleen deelnamen aan de wedstrijd jes maar die bovendien en uiteraard over het komende voetbal spraken. Voor het eerst hebben de SW-ers niet gevoetbald op de eigen terreinen. Zy trok- ditmaal naar Rotterdam en Vlaardingen waar goede resultaten werden behaald. De serm-profs van Hermes DVS konden zich op het terrein van Excelsior in Thur- lede heter staande houden dan de gast heren. De amateurs speelden onsamen hangend, bovendien heten zy al ie spoe dig de moed zakken en de aanval van. Hermes DVS kon met vlotte combinaties langs spil Gouka glippen. Hermes DVS won met 0—9 en hiervan plaatsten Ten Hoopen, Van Yperen, Kerklaan en Jan sen de treffers. In Kethei moest DHS tot verrassing van de aanhang voor Hillesluis buigen. De Rotterdammers bleven met 14 de meerderen over de derdeklassers. Inmiddels is vooral het oefenen in de sportzaal van belang geworden voor de voetballers. Alleen de sportzaal van Ber ry Jansse krijgt al wekelijks bezoek van de teams van SVV. HDVS, Demos, GSS, Ursus, Excelsior 20. De huidige „club" is, na de tweede maal, reeds tot een echte vriendenkring gegroeid. Na de autorit door de stad, voor veie van de kinderen reeds een belevenis, werden ze harteiyk ontvangen en zo groeiden al direct de vriendschapsban den, Een enkele jongen vertrouwde de zaak niet erg en wilde weg. Maar na wat gevoetbald en gestoeid te hebben, besloot hy toch maar te biyven en bü het mn- zlekmaken kreeg by zelfs de leiding. Hü mocht de liedjes uitzoeken en de hele groep zong vroiyk mee, zich zelf bege leidend op eenvoudige instrumenten als triangels, belletjes, enz. Verder zyn er nog spelletjes gedaan, er is verteld ge worden met illustratie op een flanelbord en er was een poppenkast. Voor deze kinderen was het een mid dag vol ongekende indrukken en me. nieuwe levenslust rijn ze weer thuisge komen, Het 13 'n goede stimulans in hun anders zo besloten leventje. Het is mooi en dankbaar werk dat hiei door Philadelphia, door functionarissen als de heer Van Dam en mevr. Verniers en door de leiders en leidsters wordt verricht. In Rotterdam bestaan er al twee van dergelijke clubs en in Vlaardmgen ook een. Schiedam is nu de vierde, Waar de organisatoren van de zaterdag middagclub minder over te spreken zijn, dat js de wilde actie die door een plaat selijk advertentieblad is ingezet om geld te verzamelen voor een „dagverblijf voor deze kinderen, die bovendien fou tief als „spastisch" worden aangeduid. Aan 'n dagverblijf (wat het dan ook is) bestaat geen behoefte daar de kinderen op BLO of dergelijke scholen gaan. En de meest gehandicapten blijven thuis. Dit nog af gezien van het feit dat zo'n instelling heel duur zal zyn en grote subsidies zal vergen voor de instandhouding. GEBOREN; Jacqueline, d.v. I. van Veelen _.I C. Gouka; Irene M. F. d.v. G. C. Meeuse en M. F. Brandenburg; Cornelia T„ d.v. P. G. van de Kamp tn H. van Wagtendonk; SanJja, d.v. M. Sulaimnn en C. J. T. M. Ho- lierhoek; Eddy, z,v, p. J. van Es en A. van Gerwen; Pamela d.v. M. Groenen rins I en A. W. Westpha): Helena G„ d.v. U de Bruin cn H. M. Maat. ONDERTROUWD; E. A. Handels. 25 Jr. cn G. M. de Bondt. 20 jr: M. HeUnsbroek 32 jr. en M. J, A. Veldman. 26 jr: H. van den Hoek 26 Jr. cn M. L. van Deelen 26 jr; B. van der Hoeven 28 jr en C. M. van Ingen 21 jr; J. P. Kloosterman, 21 jr en A. C. L, Schreutelkamp 18 jr; L. Lammen 23 Jr. en C. Esbach 22 Jr; N. D. Mulder 21 jr ert D. C. Kapoen 22 jr; A. C. van Reken. 26 jr en K J. sterrenberg 19 jr; B. P. J. Vis 25 jr. en N. Mens, 22 jr; F.: J. Wassink 24 jr. en A. C. A. van Dinter, 26: jr: J. A. Wegman 24 Jr. en H. Tepel, 21 jr; G. J. van Wezel 33 jr. en J. van den Hoek. 27 jr. GEHUWD: N. van der Brugge, 28 jr., en van der Koolj 28 jr; P. Donkers, 25 jr. en M. M. van 't Woud 22 jr; A. Meulstee 23 jr. en M. J. Maan, 20 Jr; M. J. Bransz, 25 jr. en R. van de Pavoordt 21 jr; B. A. Wieneke 26 Jr. en G. M. van Waardenburg. 22 jr; H. van der Heijden 22 jr. en A. M. van Koetsveld 21 jr; J G. F. Huffmeijer 23 jr. en A. M. Hoe- gee 17 jr; F. J. Eehemann. 22 jr. cn T. C. M. Remmerswaal 22 jr. OVERLEDEN j J. van Hoon, A3 jaar. OM verschillende redenen kwamen de teams in een andere opstelling dan gewoonlijk uit. Van Kampen heeft nog steeds last van zijn blessure en Ris had afgelopen week zijn hand geklemd, waar door hij nu nog deze in verband moet dragen en voorts waren er enkele ziekte gevallen, zodat Hans Croon SW liet aan treden met Kouwen, doel; Hekman, Damèls en Van Schie, achter; Osterholt en Van Leeuwen, midden; Koers, Slaven burg, Allart, Putters en Kaak, voor. Na het uitvallen van Koers completeerde De Regt het elftal. Fortuna had, zoals reeds gemeld, ook een elftal, dat aanzienlijk met dat van vorige week verschilde. In de eerste plaats kwam dat door het meespelen van Verweel. Zoals we vrijdag reeds schreven, was Jansen om disciplinaire redenen uit het elftal gelaten. De militairen kregen een kans. Alles bijeen genomen, voldeed de formatie in het begin wel. Na het uit vallen van Verweel, vijf minuten voor de rust, ging er van de viermansvoorhoede veel minder kracht uit De Korver viel in. We zullen, in aansluiting op hetgeen men over dit oefenduel op een van. de sportpagina's kan lezen, het treffen niet uitvoerig gaan analyseren. In het alge meen viel de conditie van de spelers zeker niet tegen. Aanvankelyk gaf Fortuna dui delijk de toon aan, al bleef het verschil maar tot de ene door Blankenstein ge scoorde treffer beperkt. Zelfs werd de voorsprong genivelleerd na een handsbal van Hooymans; uit de vrije trap gaf Sla venburg De Regt een goede scoringskans, die deze invaller prompt uitbuitte Nadat na de rust SW door Kaak zelfs de leiding had genomen, volgde een flinke belege ring van de Schiedamse veste, maar in die periode vierde de improduktivïteit weer hoogtij. Zelfs moest by een aantal zeer gevaar lijke uitvallen van SW de Vlaardingse goalie al zijn talenten tonen om een gro tere nederlaag te voorkomen. Aan de an dere kant schoot Bouman eenmaal hard tegen de staander, Aldus bleef het 1—2. VOLLEYBAL SCHIEDAM, maandag. De teams van de Schiedamse Volleybal Club bebben bUn» alle voor goede resultaten gezorgd. Dames 2 klopte op fraaie wyze Concor dia Z met 30 en liet, niettegenstaande het spelen met twee Invallers, fraai vol leybal zien. De setstanden waren 11—15, 6—15 en 11—15. Dames 3 deelde de pun ten met stadgenote Juliana 1 (2—2) Heren 1 maakte een 'ingewikkeld geval mee, waarin de reglementen niet direct voorzien. Na een moeilijk bevochten 2—1 voorsprong (18—16, 1517 en 16—14) kon de vierde set geen doorgang vinden Een der Libanon-spelers kon door een blessu re niet verder spelen en aangezien Liba non geen reservespeler by zich had, moest de vedstryd worden gestaakt De Nevobo zal zich derhalve dienen te be raden over het al of niet spelen van de vierde set- Heren 2 speelde onverwacht 22 tegen het sterke Pretoria 3 en moest met 3—0 het hoofd buigen voor Jong Pandrecht 2. Heren 3 zegevierde met 30 over Wico terwijl het eerste dames zestal weder om was vrijgesteld. SCHIEDAM, maandag. Op vrijdag 1 maart wordt weer de Vrouwenwereld- gebedsdag gehouden. De liturgie, die tot mderwerp heeft „Meer dan overwin naars" (Kom, 8:37), werd ditmaal samen gesteld door enige vrouwen uit Korea, sen land waar men vele bange jaren van oriog of oorlogsdreiging gekend heeft n nog kent, De samenkomsten in Schiedam worden Tehouden op de volgende plaatsen, steeds im acht uur; Evangelisch Lutherse Kerk, Weslvest, hoek Oranjestraat; Vredeskerk, ^rof. Poelslaan; Opstandingskerk, Burg. "tonnerlage Gretelaan; Bethelkerk. Nieu we Maasstraat; in Kethei: de gerefor meerde kerk „De Ark", Schiedamseweg. (Advertentie LM.) nu..i' beduidend goedkoper Moeten wij nog iets vertellen over deze bekende Rouleau- druk cretonne. Een prachtige decoratfestef van 100% katoenen garens, In een bijzonder moot dessin op zwaar doek gedrukt. En die prachtige Rouleaudruk cretonne, uit de serie van 3.25 koopt U morgen per meter voor bijna de halve prij»! Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze prach tige Rouleaudruk cretonne, In een bijzonder mooie kleurcombinatie, per meter voor Gfén te), of schrift. Aert. SCHIEDAM, maandag. „Het is altyd iezeilig, een feest van. de buurtvereniging Willem Brouwerstraat, we zyn net een grote familie, die bruiloft viert," zei de secretaris van deze vereniging. Zaterdagavond werd in gebouw Irene de halfjaarlijkse feestavond gegeven. De ongeveer honderd leden genoten van het amusement dat het amateurge zelschap Intermezzo met onder andere Joop den. Uyl hen voorschotelde. Sketch- Jes, muziek, zang en ballet en tot slot bal na onder leiding van Jo Bosman. Een warm en verdiend applaus kreeg de zestienjarige Netty de Groot, die als een echte prima ballerina over het toneel zweefde. BOTTERDAM, zaterdag Nog voor de JKatsedJjlc", die als eerste schip aan de nieuwe pier van de Holland-Amerika Ly» te New York zou worden gelost, zal nu de „SoestdtJk" aldaar als eerste aankomen op 25 februari. De Holland "Amerika Lijn heeft deze verandering in het schema aangebracht, omdat het aflopen van de Amerikaanse havenstaking ertoe heeft geleid, dat ab normaal grote hoeveelheden uitgaande en inkomende lading op de Hal-pier in Hobo ken, New Jersey, moet worden verwerkt Door nu de „Soestdijk" naar de nieuwe pier te dirigeren kan vertraging in de be. handeling van de lading worden voor- (Van onze correspondent) OOSTVOORNE, zaterdag. „Als er geen zoetwaterplan komt, is de land- en tuinbouw op Voorne en„ Putten verloren! In onze streek i moet het zoete water pre veteren boven al het andere." Dit zei dijkgraaf A. Noordermeer op een vergadering van tuinders en veeboeren, die in bote] „De Man" werd gehouden. De dijkgraaf sprak over .diet zoetwaterplan van de dijkring". „Wij hebben gezien, dat in Rotterdam r ren noodsituatie is ontstaan wat het drink- water betreft. Als dit nog langer had ge duurd waren de gevolgen niet te over zien geweest. Maar ook voor onze streek is het een kwestie van blyven of verdwij nen," aldus de dijkgraaf. De heer Noordermeer gaf vervolgens - een uiteenzetting van de oprichting en het doel van het waterschap en over de baten en de lasten die daaraan zijn verbonden. Hoewel hij zich verheugd toonde over het verhogen van de dijken in deze omgeving, oefende hy kritiek op het feit, dat de dui nen van Voome nog steeds onvoldoend» •yn beschermd. ROTTERDAM, zaterdag Wanneer hetH ms „Westerdam" van de Holland Ame rika Lijn op dinsdag 26 februari aan e Wilhelnunakade te Rotterdam aan1" zal kapitein N. P. Kruithof zijn ter keerd van zijn laatste reis als gezag - der. Met een onderbreking van ongevt.«.» jaar is de heer Kruithof sind3 1922 u» dienst van de Hollend Amerika Lyn ge weest. In dat jaar begon hy zyn carriers als stuurmansleerling. Hij werd geboren A te Hans weert op 25 november 1902 en woont nu in Tholen. Hij genoot rijn nau-j tische opleiding aan de Zeevaartschool Willem Barents" op Terschelling. De heer Kruithof heeft ook gedurende de tweede wereldoorlog gevaren. o.a. op de .Leerdam", de „Edam", en de „Delft- dijk". IIü werd in 1950 tot gezagvoerder benoemd, waarna hij zijn eerste comman do op de „Alsdïjk" kreeg. Sindsdien heb- ben vele vrachtschepen van de Holland- Amerika Lijn hem al3 gezagvoerder op da brug gezien. In 1961 kreeg hy het com-' mando over de „Westerdam". VLAAEDINGEH, maandag „De con sument in deze tyd" luidt het oude dat de heer B. J. van El dik dinsdf op een NW-kaderbijeenkomsfc Volksgebouw zal behandelen. het.?. DEUX-FIÊCES enz. ei voor het nieuwe voorjaarsseizoen I~ KERKSTRAAT 19 Schiedam Tel, 66138

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1