ANGST VOOR DRANEi UIT ROTTERDAM <SPuOR Toen de Baansloot nog een sloot was Publiek „proeft**zout in produkten die zijn bereid met prima water Voor TSF zijn kansen op de titel verkeken UVG-dames aan de top, de heren degraderen Schiedam UIT DE GEMEENTERAAD Klachten Dura-Coignet-huizen worden nog nader besproken Raadslid bracht stuk douche cel mee! D. G. Schiedam neemtrevanche AGENDA Voor beter drinkwater Zaalhandbal Record graan- overslag in Rotterdam Invaliditeit Tentoonstelling Job Hansen Burgerlijke stand Benoeming van commissie-leden Fabrikanten hebben zorgen Tafeltennis Auto verloor flesjes MUTATIES bij onderwijs „De Leugenaar1' voor de Kath. Kring Nieuw meubilair voor Dr. de Visserscholen GESTART MET 127 ZANGERTJES! Muziekschool kreeg een groot kinderkoor erbij Horloge gestolen Diefstal uit auto DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS iiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiii Koeriersters AFSLAG: ADVERTEER REGELMATIG Pijpfitters/ C.V.-monteurs Eiecirisch lassers Inslr. pijplitiers Machine-bankwerkers Gonstr^bankwerkers Montagewerkers VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE KRACHT DINSDAG 26 FEBRUARI 1963 SCHIEDAM, dinsdag De gemeen teraad, waarvan het ongewoon grote l Tan vier leden absent was, rich op de vergadering van gisteravond niet drrk gemaakt. De agenda was wel lang, maar bood weinig interessante punten voor discussie. Zo kon de uit eenzetting van b. «n w. Inzake de ver meende fouten tn de Dora-Colgnet-wo ningen, gegeven als antwoord op vragen van het socialistische raadslid J. Dijk stra, nog een hoogtepunt worden, al Is zelfs daar niet uitvoerig ever gespro ken. De fractie-voorzitter van de PvdA, mx. H. B. Engelsman, en de commu nist B. E. Collé, waren niet helemaal bevredigd door deze uiteenzetting van het college. Mr. Engelsman had het Idee dat deze met voldoende was voorbereid geworden en daar in dat stuk was aan gekondigd dat over enkele punten, waar over klachten naar voren waren ge kriekt, nog een onderzoek gaande was, hoopte hij maar op een uitvoeriger uit eenzetting. Daarom wilde hij de kwestie niet als afgedaan zien en de mogelijk heid voor een nadere discussie open houden. De heer B. E. Collé, self werkzaam in het bouwvak, had zich ter plaatse op de hoogte gesteld, ten bewtfze waarvan hU een stuk van een gescheurde vloer van een dourhe-cel omhoog stak. „Ik kon niet de hele vloer meenemen", veront schuldigde h|j zich. Hü wilde nu wel eens weten hoe die defecte douchecel- vloeren gerepareerd zouden worden. Want dat zou niet zo eenvoudig zijn, verklaarde bÖ met kennis van zaken. Ook vond hü het vreemd, dat Tochtver schijnselen aan condens werden toege schreven als gevolg van het natte na jaar en de lange vorstperiode. Want woningen die in ongeveer dezelfde pe riode waren gebouwd, hadden geen klachten gegeven. Wethouder mr. M. X M. van Kinde ren zette uiteen dat de uiteenzetting daarom zo kort was gehouden omdat de huidige vorstperiode het onmogelijk maakt de diverse problemen te onder zoeken, Hij was volkomen bereid de zaak nog aan te houden, maar vroeg voor een nadere uiteenzetting wel en kele maanden de tijd, daar nog diverse rapporten over te verrichten onderzoe kingen afgewacht moesten worden. Ook het voorstel van de heer Collé om juist nu een proef te nemen Inzake het con- dens-euvel, nu het nog kon, wilde hij in overweging nemen. „Maar niet op de lange baan sturen", waarschuwde mr. Engelsman, die liet doorschemeren dat zijn fractie nog ge dacht had aan een interpellatie over deze zaak. BI] het voorstel tot verhoging van de ongevallen-verzekering van b. en w„ eontiteerde Ir. K. J. J. Domlnlcus (prot. Schl'dwn) dat uit een uitkering van f 100.009 b|J blijvende Invaliditeit na een ongeval, toch weinig blUkt van Waardering voor het werk van de leden van het college. Bil stelde voor deze uitkering bil Invaliditeit te verhogen tot f 250.000. Waar de raad het direct mee «ens was. „Een moedig voorstel", kwalificeerde mr. Engelsman het voorstel van b. en w, om aan het gemeentepersoneel een duur- tetoeslag van f 50 of f 25 toe te ken nen, nog vóór het rijk daartoe was overgegaan. Maar de PvdA-fractie had er alle waardering voor. Ook dat hier door de „koude toeslag" voor maar een deel van het personeel was overlapt SCHIEDAM, dinsdag In het Stedelijk Museum Schiedam wordt van 2 tot 25 maart een overzidits-tentoons telling ge houden van de in i960 overleden Gro ningse kunstenaar Jób Hansen. De ope ning heeft plaats op vrijdagavond 1 maart in de aula van het Museum, waarbij di recteur J. Paalman een inleiding zal hou den. Tevens is Dp die avond een tentoon stelling van Amerikaans grafiek te be zichtigen. SCHIEDAM. GEBOREN: Maria H. J. cLv. J. X* G, de Keijzer en C. M. Bouw meester; Paul R. z.v. R. Bijloo en E. A. Straat; Robert z.v. J. van Heijst en M. E. Degeling; Peter W. z.v. B. J. van Buijte- nen en J. C. de Jong; Orlando z.v. D. van der Kuil en-E. DuimeL OVERDEDEN: E. J. G. Timmermans, 50 j„ erfitg. vaa F. den Blaauwen; J. van Aalderen, 79 j-; A M. Willemsen, 65 j.» wed. v. M. Zagwijn; P. Rijke, 60 j.; A. J. Nederhof, 54 j. SCHIEDAM, dinsdag De Gemeente raad heeft gisteravond de volgende com missie-leden benoemd; In de Commissie voor de Gem. Open bare Leeszaal en Bibliotheek zijn mevr. C. E. Everaars-Beukers en de heren A Hoek, ir. C. Hoek en A C, Taverne, die aan de beurt van aftreden waren, her-be noemd. In de Advies-commissie Volkstuinen is op voordracht van B en W benoemd de heer M, J. Bouwer, voorzitter van de (nieuwe) Schiedamse Volkstumdersver. .Thurlede". SCHIEDAM, dinsdag. Het is het tweede tiental van de Damclub Schiedam gelakt rev-onche te nemen op Charlols 4, door met 14—6 te winnen. Wel is waar waren belde tientallen niet volledig, doch de uitslag is te overtuigend, dan dat de ene speler meer b|j Schiedam van Invloed kan zfln geweest. Zeer spannend was de strijd tussen de veteranen C. W. Sleeuwenhoek en L. Vlasblom, met een klein overwicht van laatstgenoemde. Aangezien de strijd al beslist was, had het geen zin tot de laatste zet uit te spelen, zodat beiden genoegen namen met remise. De volledige uitslag is: niet opgek.— niet opgek. 1—1; A Risseeuw—niet opgek. 2—0; Theo Vrijland—A de Boer 0—2; A. C. SleeuwenhoekL. Vlasblom 11; J. v. StraatenA. C. Kortman 2—0; J. Bogerd M. Cohen 2—0; E. Braman—P. Hoorn weg 20; K. den Boer—A P. Bol 1—1; L. VrijlandA, Das 2—0; niet opgek.—met opgek. 2—1. Esperanto-agendo SCHIEDAM, maandag. Merkxedon, la 27an de februaro. klubvespero, ni legos kune la lastan „Sennaciulo'n ce kino v. Gink, Ploegstraat 19. Venu eble ni havos no va jon pri prelego de eksterlandano. Apothekersdienst: Apotheek Nieuwland. Dr. Wibautplein 17. Stedelijk Museum, 10 tot 17 uur, 's zon dags 12 tot 17 uur: „Kunstschatten van de Oud-Katholieke Kerk". BIOSCOPEN Passage, 14 en 2015 uur: Jungle Cat Monopole, 14 en 20 uur: Dodenval in Dakota. DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uun Pers. Ver. Wilton Feijenoord feestavond. Gebouw Irene, 8 uun pers.ver. Veveo film. Marijke, 8 uur: Sïngelkwartier film. TEGENWOORDIG kent men in Schiedom tnèl de Gedempte Baansloot, maar de Baansloot zelf Is verdwenen. Deze tekening toont echter de toestand zoals die was vóór de demping. In het verre verschiet ziet men de Frankelandsekerk opduiken. Een kleine overbrugging over de sloot is nog te zien. Met aan zeker heid grenzende waarschijnlijkheid is de sloot in 3893 gedempt, hetgeen kan wor den afgeleid uit de datum van de demping van de gracht in de Lange Kerkstraat Immersde sloot stond in verbinding met het water van laatstgenoemde straat OCTAVE DECONINCK. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag» Fabrikanten van frisdranken in Rotterdam en distillateurs in Schiedam ondervinden thans moeilijkheden bij de verkoop van hun produkten. „Zodra er een etiketje met bet woord „Rotterdam" op een fles zit proeft men in heel Nederland zout en chloor," zo drukte een fabrikant in het Rotterdamse waterleidinggebied het uit. Alle artikelen, die in het Rotterdamse gebied met water bereid worden, worden m het land met een zekere argwaan be handeld. „Er is hier geen enkele reden voor", 20 verklaarde ons een frisdrank-fabrikant. „Waterzuiverïngs-installaties breken het Rotterdamse water totaal af en bouwen daarna een kIeur-_ geur- en smaakloos water weer op. Maar niets is hardnekki ger dan een bepaalde smaak-suggestie". Distillateurs en frisdrank-fabrikanten moeten er momenteel dan ook veel aan doen om hun klanten er van te overtui gen. dat hun produkten geen enkele in vloed van de smaak van het Rotterdamse drinkwater ondervinden. Overigens heeft men er in deze krin gen van afgezien pogingen te doen om van de gemeente Rotterdam schade-ver goeding te vorderen. De smaak van het Rotterdamse drink- water begint overigens weer zouter t® worden. Het „waterbericht" van de ge- 5 meenteiyke drinkwaterleiding deelde/ vanmorgen mede, dat het gehalte aan keukenzout momenteel weer 700 gram per liter is. Voor morgen is de verwachting 710 mg keukenzout per liter. Het normale zout gehalte van het Rotterdamse drinkwater ia 350 mg per liter. Het Rotterdamse publiek is nog altijd actief met jerrycans. Sinds de zoutwater affaire heeft een groot deel van de be woners van Rotterdam zich verzekerd van „drinkwatertoevoer" van elders, men keert niet snel terug naar het gebruik van Rotterdams water en de jerrycan is dan ook een vertrouwd begrip in de Maasstad geworden. T JET actiecomité voor zuiver drink- Id water, dat in. Rotterdam is opge richt, is zaterdagmiddag begonnen met het verzamelen van handtekeningen. B|j het Flevogebouw teas het nu en dan een drukte van belang en kostte het de leden van het comité weinig moeite adhesiebetuigingen voor de ac tie te krijgen. In een uur tijd werden 2500 handtekeningen opgehaald. SCHIEDAM, dinsdag. TSF 1 heeft do wedstrijd tegen de mede-koploper FeUen- oord 2 met 37 verloren en daarmee s|jn de kansen op de titel vrUwel verkeken. Want Feijenoord 2 speelt de resterende vier wedstrijden uitsluitend tegen zwak kere teams en het is ondenkbaar dat de Rotterdammers de twee punten zullen verspelen die TSF nodig heeft om gelijk te komen. Deze wedstrijd is vooral teleurstellend geweest voor Han Wigmans, die met kop en schouders boven zijn teamgenoten èn tegenstanders uitstak: hij bleef ongesla gen door zijn dne partijen te winnen. Als zijn teamgenoten nu ook een of twee par tijen hadden kunnen winnen, dan was de overwinning zeker geweest Maar Guus v. d. Wiel had een ontsteking aan de voet en speelde zonder zelfvertrouwen en Jan Bouwer, tekort in de tweede klas, kon het tempo niet bijhouden. Teleurstellend was ook dat het dubbel spel van WJgmans/v. d. Wiel verloren ging. In de beide games stonden zij 2113 en 2916 voor, maar door een inzinking van Van de Wiel gingen beide games verloren met 2123 en 23—25. Na deze grote tegenvaller, was er geen vechten meer aan. TSF 2 haalde een veelzeggende 100 overwinning op Reflex 3 en is nu nage noeg zeker aan degradatie ontsnapt. Zover is TSF 3 nog niet Wel werd tegen Hobart 1 (op de voorlaatste plaats) gelijk ge speeld en dus de drie punten voorsprong behouden, maar Hobart 1 heeft in de res terende weken een lichter programma. Het blijft dus oppassen. Ook TSF 4 boekte een gelijkspel tegen stadgenoot Service 3 in een onderlinge wedstrijd. TSF 5 kwam met een 7—3 zege op TJC 2 weer een stap dichter bü het kampioenschap: de voorsprong Is nu al 6 punten! Tegen Eendracht 39 leed TSF 6 een kleine maar verdiende 4—6 nederlaag. SCHIEDAM, dinsdag Doordat een splitpen losschoot verloor een vracht auto gistermorgen op de Rotterdamsedijk bij het nemen van een bocht zes kratten met flessen. De schade bedaagt 120 gul den. SCHIEDAM, dinsdag De Gemeente raad heeft gisteravond de goedkeuring gehecht aan de volgende mutaties bij het onderwijs: Aan de heer P. B. Venney, leraar aan het Sted. Gymnasium is eervol ontslag verleend uit genoemde betrekking. - Aan mevr. M. B. Krug-Winkster, on derwijzeres aan de Klaas de Vriesschool A aan de Zwartewaalsestraat is eervol ontslag verleend uit genoemde betrek-: king. De heer A M. Loozen is benoemd tot onderwijzer aan de Erasmusschool aan de, Huysmansstraat, waar hij in tijdelijke dienst was. SCHIEDAM, dinsdag Het Nieuw Rotterdams Toneel komt donderdag 23 februari in het Passage-theater voor de leden van de Katholieke Kring een op voering geven van „De Leugenaar" van Carlo Goldoni, met Coen Flink in de titelrol. SCHIEDAM, dinsdag De Gemeente raad heeft een krediet van 14.940 toe gekend aan de Ver. tot bevordering van Chr. Onderwijs voor de aanschaf van nieuw meubilair voor drie klassen van elk van de beide Dr. J. Th. de Visser- scholen aan de Westfrankenlandsestraat ter vervanging van het oude meubilair dat verouderd is en in minder goede staat verkeert. SCHIEDAM, dinsdag. In de zaal- handbalcompelltle z|jn nu ook heren 1 van DWS «n de dames en henen eerste teams van IJVG uitgespeeld. Zeer wur- sch|jnl|Jk komen de UVG-dames nog eenmaal ln het veld om tegen Spartaan een beslissingswedstrijd te cpclen. Zon dag wonnen zowel Spartaan als TJVG hun laatste wedstrijd en belde teams zijn ln de afdellngs le klas nu met een geiyk. aantal punten geëindigd. De UVG-henen hebben deze oompeti tie geen kans gezien om maar een en kele wedstrijd te winnen. Zondag moes ten zij hun laatste wedstrijd spelen te gen kampioen Schutters 2 en na een goed begin (onze stadgenoten namen zelfs een voorsprong) moesten zij toch met 145 hun meerdere erkennen in de Rotterdammers. De UVG-heren spe len dus volgend seizoen een klasse la- *r: de afdelmfis 3e klas. De DWS-heren speelden htm laatste ontmoeting tegen het reeds gedegradeer de St. Lodewyk in de afdelings ie klas, De Rotterdammers namen een 1—0 voor sprong, maar Steef Ouborg zorgde voor de gelijkmaker. Het werd zelfs 1—3 voor St Bodewijk, maar toen S. Ouborg <2 maal) en F- Schoenmakers via een penalty voor 43 zorgden, zag het er naar uit dat St Lodewijk er met meer aan te pas kwam. Het pakte echter ge heel anders uit De niet zo best spe lende Schiedamse doelman moest nog SCHIEDAM, dinsdag. Schie dam is een kinderkoor rijker. Za terdag is de grondslag gelegd voor een nieuwe onderafdeling van de Schiedamse Muziekschool; het Mu ziekschool-kinderkoor. Het nieuws, dat er een kinderkoor op gericht zou worden, heeft vele jongens en meisjes enthousiast gemaakt. Zaterdag middag meldden zich 127 zangertjes. Die toeloop overtrof zelfs de meest optimis tische verwachtingen van mevr. "W. Men- ningh, die de leiding van het koor op zich zal nemen. Zij moest meteen al een split sing maken, een koor voor jongens en meisjes van 610 jaar en een voor de leeftijdsgroep van 10—15 of ouder. Dat wil bij de eerste repetitie van een net ge boren kinderkoor toch wel wat zeggen. De bedoeling is, dat men, samen met het orkest van de Muziekschool, uitvoe ringen gaat geven. Waarschijnlijk zal het koor al in mei voor de eerste maal naar buiten treden. Mevrouw Menningh wil de aandacht hoofdzakelijk richten op volksliederen. De oudste groep zal daar bij behalve Hollandse, ook Franse en Duitse volksliedjes gaan ziggen. De repetities worden voor de leeftijd van 610 jaar gehouden op zaterdagmid dag van 1—2 uur, voor de jongens en meisjes van 10 jaar en ouder zaterdag middag van 23 uur, in het gebouw van de Muziekschool, Lange Haven 103, voor rust een gemakkelijke bal laten gaan en zo kwam de rust met een ge lijke stand 44. In de tweede helft gaven de Rotter dammers de boventoon aan en namen steeds een voorsprong. Tot een Stand van 88 was bereikt, toen drukte DWS even goed door en met doelpunten van K. van Harmeien en S. v. d. Marei wis ten zij nog op het nippertje aan een 1312 overwinning te komen. ROTTERDAM, maandag (ANP) Rot terdam heeft de grote aanvoer van graan uit Amerika gevolg van het beëndigen van de havenstaking vr|j vlot verwerkt. Ondanks het Ijs, de vorst, het vermeende gebrek aan lichters en de vervoeren:oef Hjkheden boekte de Graan Elevator Maat schappij vorige week zelfs een nieuw re cord met een overslag van 172X77,784 ton graan, het hoogste ooit bereikte week kwantum. Deze hoeveelheid is bijna vierduizend ton meer dan de overslag in de periode van 4 tot 9 juni 1962, die als record week gold. De overslag werd mogelijk doordat met de steun van de overheid talrijke lichters uit het ijs werden losgemaakt. Een gun stige factor was dat het toen dooide, waardoor dit werk aanzienlijk werd be spoedigd. Er is dan ook altijd voldoende opslagruimte SCHIEDAM, dinsdag Uit een kleed hokje in de kelder van het Sportfondsen- bad is gisteren het polshorloge van de heer P. K. gestolen. SCHIEDAM, dinsdag De chauffeur A M. deed gisteren aangifte van de ver missing van een draagbare radio uit zijn niet-afgesloten bestelauto die op het ga rageterrein van automobielbedrijf A. O. aan de Hoofdstraat stond. Ook werd uit de auto, eigendom van een destilleer- derij, reklawemateriaal ontvreemd. Enige en algemene kennisgeving Heden overleed tot onze diepe droefheid mijn In nig geliefde man, onze geliefde vader, behuwd- en grootvader JAN DE RUITER in de ouderdom van 60 jr. De diep bedroefde familie, uit aller naam: L. de Ruïter- Wilkens. Lange Kerkstraat 33. Schiedam. De overledene ligt opge baard in het Gemeente ziekenhuis. De begrafenis zal plaats vinden woensdag 27 fe bruari te 2.45 uur op de Algemene Begraafplaats. U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel. 6 86 11 GEEN FILIALEN MONTAGE Te koop aangeboden Een centrifuge? 89.— bij de Grutter, 87,50 bij de con current. Bij ons 85,—. Lang- zaamwassen met verwarming 255,Sn el wasser vanaf 90.—. 15-30% korting b|j showroom Coja. Lange Ha ven 126, Schiedam. Telefoon 63341. Personeel gevraagd N.V. Sportfondsen bad Schie dam vraagt in tijdelijke dienst een badjuffrouw of meisje voor schoonmaak» werkzaamheden en toezicht kleedlokalen, Aar.m. woens dagochtend van 10-13 uur of na tel. afspraak, tel. 6 96 00. op 1 maart 1963 in het Gebouw Arcad, Lange Ha ven 71 te Schiedam des vb. II uur, van de na volgende, alle te Schiedam gelegen percelen, te wetem I: herenhuis. Singel 66, vry van huur, Intrek- geld 26.000. H-V: vier beneden- en bovenhuizen Huysmans- slraat 81, 83, 85 en 89, intrekgeld respec tievelijk ƒ12300.—, ƒ12.800.—, 13,800. en 13.600, VI-VII: twee beneden- en bovenhuizen Van der Eist straat 10 en 12, Intrekgeld respectieve lijk 12,000.— en 12.100.—. Aanvaarding en betaling van de kooppenningen 1 april 1963. Nadere inlichtingen ten kantore van notaris P. SCHABERG, Tulnlaan 102. vraagt voor de houw van olieverwer- kende en chemische installaties o.a. In het Botlek-gebied VAKBEKWAME: (met N.V.L.-diploma Tevens bestaat op onze FITTERSSCHOOL bu voorkeur voor metaalbewerkers (me. ouder dan 30 jaar), de mogelijkheid re-^ versnelde opleiding tot pijpfitter voor de olieverwerkende en chemische industrie te volgen. Na voltooide opleiding volgt tewerk stelling op een onzer binnenlandse montagewerken, Regeling voor reisgeldvergoeding of kost- en reisgeldvergoeding. Gratis bedrijfskleding. Gunstige winstaandeelregeling. Nadere inlichtingen, kunnen verkregen worden woensdag 27 februari a.s. tussen 7 en 8 uur m, bij het Gewestelijk Arbeidsbur te SCHIEDAM, alwaar een Werkspoor-vertegenwoordiger aan wezig is. Reis- en verzuimkosten bfl sollicitatie worden vergoed. Gevraagd per 1 mei of eerder voor onze AFDELING EXPORT ca. 18 jaar. Goed kunnende typen. j Liefst Mulo- of gelijkwaardige opleiding. Aantrekkelijke Werktijden. Brieven met vermelding van genoten school opleiding, vroegere werkkringen, enz. te rich ten aam JOHS. DE KUYPER ZOON Postbus 62, Schiedam. t*** Ai- r'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1