over land en water van witte Pr. Beatrix-park WF-journaal draait nu ook in Schiedam Hekman nu mooiste kans op ereplaats icn in een witte wereld vol ongemakken Schiedam Voor schaatsers !n baan van honderden meters Vogels hebben voor het brood medegegadigden sAv! Gusto „knutselde weer aan n grote olie-boei Recreatieoord ook in de winter Vogels bij Bij Vijfsluissen: komen j voederen op weg J. de Ruiter - secr. Kappersbond - begraven Vrolijke drukte Terugblik hoogtepunten 'G2t Burgerlijke stand Eerste klas lihre Gewestelijke titelstrijd in Moriaan Burg. v. Haarenl. voorrangsweg Overblijfsel gestolen brommer teruggevonden Schillenboeren in het nauw Film Toneel Voor bunkeren ver in zee Jutezakken gestolen Noodscliool gaat verhuizen WOENSDAG 27 FEBRUARI 1963 5 SCHIEDAM, woensdag Behalve de Dierenbescherming zyn er heel wat men- sen, die voor de vogelkolonies voedsel jstrooien. Vooral 's zondags krijgen vele i vogels een extra portie voedsel. „Dat is ^goed te merken", zegt'de heer C. Sper- jnon, inspectenr S by de Dierenbescher- fining, „'s Zondagsmiddags is er lang niet Üso'n animo bU de vogels in het Juliana- parjc om bet door ons gestrooide brood op te pikken, dan anders. Soms schéélt het •wel een hele baal brood ln vergelijking tot andere dagen". Goede plaatsen om brood te strooien zijn voor het publiek bijvoorbeeld het Julianapark en bet Prinses Beatrixpark. Minder aan te raden als strooiplaats is de Vijfsluizenbrug. Weliswaar zitten hier zeer veel vogels bijeen, doch het bezwaar is dat het publiek alleen brood kan strooi- 'i en vanaf de weg. De vogels,' en vooral de meerkoeten, komen dicht naar de kant en gaan soms op de weg zitten, hetgeen een' gevaar voor het verkeer en bovendien voor de dieren zelf oplevert. SCHIEDAM, woensdag. Vanmiddag is op de algemene begraafplaats ten gra ve gedragen. de heer j. de Ruiter, de be kende kapper van de Lange Kerkstraat, die op de leeftijd van 60 jaar is overleden; Enige tijd geleden heeft hij nog een ope- lalie ondergaan. j-,-? De heer De Ruiter was secretaris van Je bloeiende afdeling in Schiedam van de Ned. Kappersbond, die kortgeleden nog het 50-jarig bestaan heeft gevierd. Het. was mede aan zijn enthousiasme te danken dat deze afdeling tot een van de sterkste in den lande is geworden. Ook het Schiedams Mannenkoor Orp heus verliep in hem een trouw en toe gewijd lid, die 37 jaar lang een. steunpi laar van dit koor is geweest. Ook in het Harmonie-orkest ..Oefening Baart Kunst" heeft de heer De Ruiter vele jaren opge wekt zijn instrument bespeeld. SCHIEDAM, woensdag Wie mocht denken dat ons onvolprezen. Prinses Bea trixpark alleen ia de zomer een functie heeft als recreatie-oord, zal tot andere gedachten komen als hij deze dagen daar eens een kijkje komt nemen. Volop écht wlnter-plézfer daar! De sneeuw die ln de stad allang Is verdwenen, lot keihard Us of vieze bruine brij is geworden ia daar in het park nog van een witte- ongerept heid, die vooral op de jeugd een grote aantrekkingskracht uitoefen* en dat nog wel zal blijven doen nadat de volwas senen allang ziek zijn van hel gezicht van sneeuw alleen maar. De vele machten met min of meer stren ge vorst hebben deze sneeuw weliswaar bard gemaakt en ongeschikt voor bij voorbeeld sneeuwballen gooien of sneeuw poppen maken. Maar de sleetje-rijders kunnen er hun hart ophalen, wat dan «ok gedaan wordt op de kleine hellingen in het park, maar vooral langs de steile glooiingen va« de Rijksweg 20 in aanleg of de spoorbaan. Maar dezelfde sneeuw is de grote vij and van de schaatsenrijders die daardoor de ijsbanen, gevormd door de hardbevro- ren vijvers in het park, bedorven ziet. Maar de vorige week heeft de gemeente met een grote sneeuwsehuif en daarna met een rolbezem de sneeuw van de ijs laag geveegd, waardoor op de vijvers een vele honderden meters lange schaats baan is ontstaan, waarvan door de rij ders dankbaar is geprofiteerd. Zo zie je rijders nu door het hele park hten zwieren op deze met elkaar verbonden vijvers, waarbij de bruggen nauwelijks een belemmering zijn. daar ze. met opzet voor dit doel in een hoge boog zijn aan gelegd. Het ijs Is wel verre van ideaal, door dc restén van de bevroren sneeuw die nog zyn blijven liggen, maar welke vrije ijsbaan ln Nederland'is ln deze wüjter nog goed gebleven? Vooral de school jeugd trekt zich daar niet zo veel van aan en'zwiert lustig rond. De goede erva ren ryder naast dc krabbelaar, er ruimte genoeg voor beiden. Vooral op de vrije woensdagen en zaterdagen Is bet gezellig druk ln het park. Een bijzonder gemak voor de schaatsers Is het verder, dat zy hon schaatsen niet aan de rand van de baan-vijvers hoeven onder te hin den, maar dat. ztf zo van de wal naar bet water kunnen rfjden en ook op de hard- aangestampte voet- en rljpaden op de smalle Ijzers terecht kunnen. Leuk, die fleurig geklede meisjes en jongens door de kale bosschages te zien glijden. Nu zijn de schaatsers en sleetje-rijden- kinderen niet de enige bezoekers van het park. Want bü het zonnige weer van de laatste dagen was er veel bezoek van moeders met kleine kinderen en babies irr de wagen, die daar de frisse lucht, tin telend in de zon. komen opzoeken. Zo is het Prinses Beatrix-park ook een recrea- toe-oord ln de winter geworden. Het biyft in dit verband jammer dat van de moge- (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag. Na de primeur, die Vlaardlngen had van de journaal- film 'G2 van 'Wilton Ftfenoord, is gisteravond dit filmisch overzicht van de bedrijvig heid op dc werf in het aTgelopcn jaar In Schiedam vertoond. Behalve het „Wilton- joumaal '82" werd een kleurenfilm over het bezoek van HM. Koningin Juliana aan "Wilton gedraaid. De avond werd besloten met een bijzonder vlot gespeelde en geestige komedie van Toneelgroep Studio. i Gisteravond werd deze serie avondenjeens de heer De "Wit en de heer L. F. de. voor helpersoneel in Musis Sacrum'Ronde, die ook het commentaar bij de; voortgezet. Er zullen In Schiedam nog. film sprak. Het resultaat van de film lijkheden die dit park biedt voor de schaatssport, zo weinig georganiseerd ge bruik wordt gemaakt Nn heeft de gemeente de sneeuw op de vijvers niet geveegd ten behoeve van de schaatsenrijders, maar voor een heel an der doel. Namelijk het redden van de vis, die ln vijvers is uitgezet. BU een on derzoek is gebleken dat de vis onder de dikke Ijslaag nog een kans beeft om in le ven te blijven, daar er nog wel voldoende water onder het Ijs Is. Maar dan moet het Ijs ook het licht van de zon kunnen door laten om de water-vegetatie ln staat te stellen de voor de vissen broodnodige zuurstof,te produceren. De sneeuw ech ter dekt het i)s af en verduistert het licht. Daarom is de sneeuw nu verwijderd. Vrouw en-Wereldgeliedsdag in Ketliel SCHIEDAM, woensdag. Het Comité Vrouwen-Wereldgebedsdag te Xethel houdt op 1 maart 's avonds om 8 uur in „De Ark" een samenkomst, waarin de over de gehele wereld vastgestelde litur gie wordt uitgevoerd. Deze liturgie wordt muzikaal omlijst door fluit- en orgelspel met de welwillende medewerking van de fluitiste Nan da H oogeveen (Den Haag) en de organist van „De Ark", de heer C. Dubbeld. GEBOREN; Monique E. M., d. v. A. B. de Gier en M. E. Rijkuiter; Fred en Ed win, zns. v. J. Quadt en J, C. Beukers; Ingeborg, d. v. G. Stroeve en E. de Win ter; Johanna R„ d. v. G. C. van Kersen en T.' L, van der Schoor; Pieteraella C. L., d. v. A. de Ruijter en P, B. van Grootveld; Adrianus, z. v.J. Mast en A. van Mourik; Anna P., d. v. J. Kloppers en E. M. A. Kerkhof; Willem M., z. v. G. J. M. den Hollander en E. Bouthoorn; Cornelia, d. v. M. C. Overbeeke en A. W. Bijl; Emastina B. J„ d. v. L. de Jonge en A. J. van der Waard; Maria E, d. V. A. Elshout en A. M. J. Becks; Nicolaas, z. v. N. Mookhóek en N. M, Ossenforth; Richard J. C„ z. v; W. H. J. Kuipers en C. T.: de Vroege; Ge- rardus R, J„ z. v. G. J. Beugelsdijk en J". A. M, Bruggers; Jolanda, d. v. J. Hooge- veen en J. E. M. de Held; Debora J., d. v. J. M. Fred riks en «T. M. de Otter; Marleen, d. v. L. J. van Potten cn J. H. Kassei. OVERLEDEN: A. Bezemer, 84 jr., we duwe van C. van Os; J, A. M. van Her waarden, 71 jr.; M. Kuiper, 86 jr., weduwe van C. Voois, v. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDLNGEN, woensdag Door de opnieuw verrassende uitslagen in het maandagavond voorlaatste speel avond voortgezette toernooi om het kampioenschap eerste klasse libre van het biljartdistrict Schiedam heeft ongetwij feld E. Hekman, die met het prachtige party-moyenne van 10.00 van G. v. Gendt won, thans de mooiste kans om het toer nooi te winnen en door het district U worden afgevaardigd naar het geweste lijke toemooL Zou de titel Hekman niet ten deel vallen, dan komt deze hoogst waarschijnlijk nog terecht byde vorige week reeds uitgespeelde E. v. d. Does, die ln totaal twaalf punten verzamelde en een algemeen moyenne van 6.65. Hekman, die nog één partij moet spelen (volgende week tegen Groeneveld). heeft thans al 12 punten cn een algemeen gemiddelde van 6.92. Hij zou dus wel bijzonder slecht moeten spelen, wil hy by verlies in zijn laatste partij ook nog afzakken beneden het eindmoyenne van v.d. Does. En de in de laatste ronden teruggevallen Maasslui- zer Groeneveld, wiens moyenne onder tussen afgezakt Is tot 6.35, zou wel in en kele beurten moeten winnen van Hekman om zijn moyenne zover op te voeren, dat hy nog serieuze aanspraken op de ere plaats zAu kunnen maken. Een en ander is het gevolg van dé ver- v. d, Lee v. Duikeren v. Duikeren. Groeneveld Hekman v. Gendt rassende wending, die het toernooi maan dagavond en vorige week heeft genomen. Leek na de partijen van vorige week Van Gendt nog een serieuze'titelkandidaat gisteravond verdwenen zyn aspiraties. In een slechte partij (van zijn kant) bleef hij ver achter b(J Hekman, waardoor hij op 8 matchpunten bleef staan. Bovendien daalde zijn algemeen gemiddelde van 7.25 tot precies 7.00 en zal hij volgende week ook minstens 7.00 moeten spélen, want an ders komt hij nog niet eens in aanmer king voor de geruime tijd zeker lijkende promotie. In de sta art groep kwam er ook duide lijker tekening, waarbij we vooral het oog hebben op die spelers, die dicht bij 4.50 kwamen, de fatale grens voor degradatie. Van Duikeren, die gisteravond twee par tijen speelde, eindigde uiteindelijk met 4.84 en v.d. Lee zakte ondanks zijn winst- partij maandagavond nog -wel iets,'maar is uiteindelijk toch nog met 4.59 geëin digd. Dijkshoorn moet echter nog oppas sen na gisteravond met 3.39 te hebben ge speeld. Zijn algemeen moyenne is daar door gezakt tot 4.63 en hij zal derhalve in zijn laatste partij/tegen Van Gendt, niet te veel heneden 4.50 mogen spelen om niet definitief beneden die grens te dalen. Overigens zal de eerste klasse volgend seizoen met één speler worden versterkt, n.L met W. v.d. Waal, de enige deelne mer, tevens, zoals reeds gemeld, kam pioen van de tweede klasse, die boven 50 speelde in de finale (met 4.78). De Maassluizer v.d. Maarel, die on danks een redelijk moyenne doorlopend in de onderste helft van de ranglijst toef de, heeft uiteindelijk 8 matchpunten ge scoord, evenals tenslotte Van Duinkerken, maar kwam toch. nog tot het aanvaard bare algemeen moyenne (in deze klasse) van 6.38. Hij passeerde daarmee ook de reeds uitgespeelde Kooy. Om tenslotte de nog niet genoemde deelnemer Oostveen ook naar voren te halen: hij is reeds uitgespeeld, behaalde 12 punten, maar door zijn moyenne van 5.75 is hij geen kandidaat voor. de hoogste plaats. Overigens blijkt uit dit overzicht wel duidelijk, dat er volgende week op dé pri ma tafels bij Freek. Weber in De Grif fioen, hoewel er nog maar twee partijen op het programma staan Hekman— Groeneveld en Van Gendb—Dijkshoorn nog volop spanning zal heersen. De uitslagen van gisteravond waren: •.d. Maarel Dijkshoorn. 200 23 40 8.09 78 23 15 3.39 200 49 23 4.08 190 49 24 3.87 200 30 20 6.67 153 '30 17 5.10 200 20 34 10.00 94 20 26 4.70 MAASSLUIS, woensdag Het biljart- district Schiedam heeft de organisatie toe gewezen gekregen van het gewestelUk kampioenschap eerste klasse libre. Op zyn beurt heeft het blljartdistrict het toernooi gegund aan de biljartvereniging Bellevue te Maassluis, zulks nog ln het kader van de viering van het vierde lustrum van deze vereniging. Om het toernooi te kunnen organiseren, zullen ln de bovenzaal van „De Moriaan" het clublokaal van'de biljartvereniging-: Bellevue," twee biljarts worden 'geplaatst, waarop begin april het driedaagse sport- evenement wordt verspeeld. De laatste jaren werd een gewestelijk toernooi als regel in Vlaardlngen gehou den, omdat daar een biljartzaal is (by De Griffioen), mét'twee; uitstékende speel tafels. Ondertussen was'een Scbiedamse zaak hiervoor ookal gegagdigde. Maar men heeft het toenjooi aan. de jubilerende Maassluise vereniging, die zoveel in het biljart meetellende spelers heeft voort- in gébracht in het aan de gang zijnde eerste klasse toernooi Van Gendt, Groe neveld en v. d. Maarel gegund, een op biljartgebied voor Maassluis tot op heden ongekend evenement. SCHIEDAM, woensdag B- en w. hebben besloten om de Burgemeester van Haarenlaan tot een voorrangsweg te ma- ken. DU geldt dan voorlopig voor het deel - tussen het verkeersplein met de 's-Gra- velandsewcg tot aan de Vlaardlngerdijk, bij de Burgemeester Knappcrtlaan, wel- kc verkeersweg reeds voorrangsweg Is. Daarmee komen de huidige voornmgs- krnisingen met de Burgemeester van Haa renlaan te vervallen. Dit besluit treedt echter pas over enige tijd ln werking. Tevens is besloten om een voetgangers- oversteekplaats op de Rotterdamsedijk ten westen van de kruising met de Nieuw Mathenesserstraat aan te leggen. SCHIEDAM, woensdag De bromfiets van dc heer W. H.. die zondag werd ge stolen, is gisteren achter een flat aan de Havendijk teruggevonden. Verscheidene onderdelen, waaronder het voorwiel ont braken. gg zes avonden worden gehouden, terwijl er voor de gepensioneerde werknemers nog een drietal middagen zullen volgen. Ondanks het voor het personeel van Wilton zeker zeer interessante pro gramma, kon de heer J. v, d. Broek, die namens de directie sprak, gisteravond slechts ongeveer vierhonderd mensen welkom beten. Hieraan is de griep waar schijnlijk wel de hoofdschuldige. Niet al leen in Schiedam was de belangstelling minder dan werd verwacht. In Vlaardm- gen, waar de. film viermaal draaide en ibij de twee voorstellingen in Rotterdam kwamen ongeveer duizend bezoekers min der dan men verwachtte. doet beslist niet voor vakwerk onder. Verscheidene hoogtepunten van bet afge-; lopen jaar werden nogmaals naar voren gebracht, zoals de tewaterlating van de Grebbedijk, het Koninklijk bezoek, af scheidsrecepties van de heren Muilwijk Van Dalen, de reparatie van de Cry stal Jewel, en de doop van de'Gorredijk- HetKoninklijk bezoek wordt nogmaals belicht in de aansluitende kleurenfilm van Karei Das. De joumaalfilm werd geheel door eigen Personeel vervaardigd, De cameraregie en montage werd verzorgd door de heer C. de. Wit en mej.N M_"Kooyman. Tekst geluid kwam voor rekening van even- Apothekersdlenst: Apotheek NieuWland, Dr. Wibautplein 17. Stedelijk Museum. 10 tot 17 uur, 'S zon dags 12 tot 17 uur: .Kunstschatten van de Oud-Katholieke Kerk". BIOSCOPEN passage, 14 en 20 J5 uur; Jungle Cat. Monopole, 14 en 20 uur: Dodenval in i - Dakota. .- DIVERSEN Musis Sacnun, 8 uur; Pers.'Ver. Wilton Feijenoord bedrijfsjoumaal en to- neel, -• Gebouw Irene, 8 uur; Lucbtvaartclab Ica- rus vergadering, en film. Geref. Jeugdhuis, 8. uur: Ned. Chr. Vrou- ;'y>- wenbond ■vergadering, ;Cbr, Boe. Belangen, 8 uur: Alg. Fotokring —bijeenkomst.. - W^JtcentTittn, 8 uun -Hengelsportvertni- ging Schiedam vergadadng. De decors, die na de pauze de plaats- van Jh et projectiescherm innamen vorm den de achtergrond van het toneelstuk „Een geboren leugenaar" van Keith Wa- terhouse en Willis Hall. Het stuk gaat eigenlijk over de „moderne" jeugd. Geen zwaarwichtige probleemstellingen, nee, alle moeilijkheden worden door een milde humor overschenen. Sprankelend middelpunt van dit blij- spel-met-diepere-achtergrond is Henk van Ulsen als de jongen, die, zonder kwade bedoelingen, een beetje kleur in zijn door grauwe sleur bedreigde leven wil brengen en daarvoor zijn toevlucht zoekt door allerlei leugentjes en fanta- siën op te hangen. Het kan niet anders of dit brengt moeilijkheden en verwikke lingen met rich mee. Tot hy bijna zelf in een van zyn fantasiën gaat geloven én definitief met zijn dagelijks mJlIieu wil breken om een gedroomde toekomst waar te gaan maken. Hij wordt geen groot man, wordt ook niet „tot inzicht, gebracht", hy komt weer terug en droomt verder. Nel Koppen' was de voor haar zoom te; nuchtere moeder, Wim van den Brink de Vader, die de moderne jeugd niet ka» cn wil begrijpen. Cocki Boonstra. Dore, Smit en Lettie Oosthoek waren de meis jes, die zoon "Wim (Henk van Ulsen)'" zö' graag als' kapstok voor zijn leugentjes gebruikte. Het zeer effectieve decor was van "Wim Vesseur, Paul Rodenko zorgde .voor .de voortreffelijke vertaling van de ze Amerikaanse komedie. SCHIEDAM3 woensdag. Heeft de strenge vorst veel ongemak en ongerief gegeven aan iedere huis vrouw, dit geldt nog in sterkere mate voor de bewoners op de woonschuiten. Zij hoeven dan wel hun stoepjes niet sneeuw-vrij te houdenzoals de gewone huizen bewoner, daar tegenover staat dat zij het ijs moeten breken rond hun drijvende woningdat de scfeepen bedreigt. Ook op de hierbij afge- f heelde woonschuiten in de Wester- I haven is dat moeten gebeuren. Bo- vendien is het euvel van de be- I vroren waterleidingen voor deze water-bewoners nog veel hijpen- der, want hun leidingen die bo vendien niet anders dan boven de grond kunnen liggen zijn na tuurlijk veel eerder bevroren en verstopt geraakt. Daar het boven dien meest maar dunne leidingen zijnkunnen ze niet met elektrici teit ontdooid worden. Dit moet nu geschieden met warm water, dat met behulp van een handpompje door de leidingen wordt geperst, zo als men op de andere foto kan zien. SCHIEDAM, woensdag. „Gusto Is weer aan het knutselen", hebben voorbij varende schippers elkaar toegeroepen toen zy zagen dat kort geleden bij deze Soldedamse.werf een vreemdsoortige gro te boei mei een zware drijvende bok in het water werd getild. Tenminste, dat wordt in „Het VUIkant", het orgaan van de IH.C. Holland, waarbij ook de Werf Gusto -N.V. Is aangesloten, verondersteld. .Voorbijgangers hadden het al dagen lang van verre op de Werf Gusto zien staan, een hoog. rond gevaarte fel rood pp geel geschilderd. Een olleboei. ffiet is in. feite al de tweede oüeboei die door- Werf Gusto werd afgeleverd: de eer- pte doet al enige jaren dienst voor de feüst van Brits Borneo en was de eerste boei van dit type ter wereld die in ge bruik gesteld werd." De Gusto Mono-meerboei is een zoge naamde éénpunfcs meerboej voor het bun keren van schepen en voor het laden en lossen van tankers. y - Het principe van dit Mono-meersysteem is vrij eenvoudig: bet schip wordt door drijvende, elastische trossen vastgemaakt aan etn draaitafel op de boel en kan dus onder invloed, van stroom en wind vrij rond de boel zwaaien. De boei is verder via een vaste pijplei ding over de bodem van de zee verbon den met de olie-installaties op de wal en via één óf meer drijvende leidingen niet de olie-aansluitingen opjhet schip. De boei wordt in diep water verankerd, somé vele mijlen uit de kust, en kan dus zonder sleepboothulp on bij ongunstige weersomstandigheden zelfs door de super tankers van deze tijd bereikt worden. Dit éénpunts-meersysteem biedt een eenvoudige en economische oplossing voor het probleem van het laden tn lossen van. tankers op plaatsen waar geen geschikte haven-faciliteiten beschikbaar rijn. Niet alleen wordt dus dure aanleg van. havens of lange, in zee uitstekende aanlegsteigers bespaard: dure wachttijden komen te ver vallen, aangezien de; tankers niet op gun stig weer of tij behoeven te wachten voor het binnenlopen. De afmetingen van de boei zijn niet af hankelijk van het tonnage van de meren de schepen, zedat zelfs-supertankers van vele tienduizenden tonnen kunnen laden of lossen aan eer. boei van tamelijk be perkte afmetingen (diameter ongeveer 9 meter). SCHIEDAM, dinsdag Zolang de vorst duurt, Is de Dierenbescherming In de weer zoveel jmogeiyk vogels de kans te geven, straks van de lentezon te genie ten. Van half december af geven een aan tal mensen van de Dierenbescherming een groot gedeelte van htm vrije tijd, met als enige beloning het bevredigende gevoel enkele honderden, zo niet duizenden vo gels van de hongerdood gered te hebben. Een aantal leden trekt er elke dag op uit om het voedsel te distribueren over de talrijke voederplaatsen. Een aantal le den zorgt ervoor, dat het brood klein ge sneden wordt. Een groot aantal Schie dammers helpt mee, de dagelyks beno digde hoeveelheid bijeen te brengen. Ver scheidene winkeliers stelden hun zaak als depot beschikbaar. Schoolkinderen, pad vinders doen bovendien een (grote) duit in het zakje, door huis aan huis oud brood op te halen. Al deze mensen hebben zich alleen Ia- ten leiden door medelijden met de honge rende vogels. Nu blykt echter, dat een andere groep Schiedammers zich door deze voedselactie ernstig te kort gedaan voelt. Mensen, die de brohdimameling ala „broodroof' voelen. De schillenboeren, die altijd bij hun klanten behalve schillen ook het oude brood ontvingen, zien nu hun opbrengsten per wjjk slinken, en der halve ook hun Inkomen. Vanuit hun standpunt bezien worden de vogels voor een groot gedeelte uit hun portemonnee gevoerd. Aanvankelijk heb ben zij geen protesten laten horen, maar nu de vorst nog alsmaar aanhoudt begin nen zij bezwaren te opperen. Zij gaan het de Dierenbescherming kwalijk nemen, dat zij steeds beslag leggen op het oude brood en dus hun inkomsten drukken. Nogmaals, vanuit hun standpunt bezien, heel rede lijk.' Het voederen van de vogels is échter nog steeds nodig. De Dierenbescherming [probeert nog steeds iedere dag voldoende brood bijeen te krijgen. Zy worden cr 'geen cent -wijzer van, schieten er alleen hun vriJe <ljd by In. Terwllle van de vo gel» vragen zy de Schiedammers hun oude brood aan een van de depots of het asiel af te geven. Maar zodra de vorst definitief voorhy is, vergeet dan de schil lenboeren niet. Zij hebben zolang, zij bet indirect, voor de vogels gezorgd. SCHIEDAM, woensdag Uit de zak- kenhar.dei B. B. in de Brcestroat 11) zijn in de nacht van maandag op dinsdag drie pakken jutezakken gestolen. De dieven verschaften zich toegang via een niet- goed afgesloten dakraampje. De zakken, 67 in getal vertegenwoordigden een be drug van 32 gulden. De heer C. A. R., bakker, deed gisteren aangifte van diefstal van 45 gulden uit zijn geldtas, die hij bij het inladen van zijn bakkerswagen bij dc bakkerij on beheerd in een mand had gelegd. SCHIEDAM, woensdag De houten noodschocl aan de Nieuwe Damlaan, die al vele Jaren de gereformeerde Johannes Cnlvijnschool heeft gehuisvest, zal naar Schiedam-zuid overgebracht worden en daar dienst gaan doen als noodgebouw voor de Willem Brouwerschool aan de Dwarsstraat. Dat geldt dan voor de perio de dat het oude gebouw daar wordt af gebroken en het nieuwe grote gebouw voor de Willem Brouwerschool gereed is. Dit is mogelijk gemaakt, doordat de Joh. Calvljnschool binnenkort het nieuwe gebouw aan de Burg. Honnerlago Grete- laan, een systeemschool in seriebouw, gaat betrekken. Fotografie RolflLms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto naar K van Vuuren, Hoogstraat 106; tel 6 67 20 In één dag gereed VOORBEREIDING UITBREIDINGSPLAN HAVENDIJK EN OMGEVING Het Hoofd van het Gemeentebestuur van Sefiiedairibrengt ingevolge artikel 36, 4e lid; der Woningwet, ter openbare kennis, dat de Gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 25 februari 1963 heeft bepaald,, dat .de vaststelling van een uitbreidingsplan in voorbereiding is voor het. gebied, begrensd door de Havendijk, Lekstraat, Voorhaven, Nieu we Maas en Spuïhaven, op de ter visie gelegde tekening met een rode lijn aangeduid. Schiedam- 26 februari 1963 -Het Hoofd van het Gemeentebestuur voornoemd; J. W. PEEK V_; BROERSVELD 106*134 THEATER HOOGSTR. 23 SCHIEDAM TEL. GS808 JEAJ-J MARAIS in een weergaloze strijd op léven cn dood HET RECHT VAN HET ZWAARD Vrijd./zaterd. 2, 7 en 9.15 uur; zond. 7. en 9.15 uur Dyaliscope in kleuren 14 Jaar Rooftochten van plunderende vrijbuiters ATJDTF MURPHY in DE BANDIETEN VAN CIMARRON Zondag-matinees 2 en 4ll5 uur Technicolor 14 jaar Een keiharde thriller "geladen met intense spanning' Moordenaars en dieven grijpen naar de macht OPSTAND ACHTER DE TRALIES Maandag/ dinsdag, woensdag 2 eh. 8 uur '18 jaar Een aangrijpende en realistische film van - :- JUUEN DU V1VIER BOULEVARD Donderdag 2. e» 8,uur; 14 jaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1