5 S.B.L.O. zal dit jaar geen Sportweek organiseren Moeilijke overschakeling van veld- op zaalsport Stralende uitvoering 5De leugenaar' van Nek-aa n -nek race van de voetbal-junioren S.G. zoekt coördinatie voor de „hobby-clubs" SCHIEDAM J cosfuums UIT JAARVERSLAG 1962 Bouw Sporthal zeer urgent AGENDA Tafeltennis- kampioenschap Schiedam Zwemles voor ouderen wordt uitgebreid Vijftigjaar getrouwd Koeriersters Wk"rïU«en Goedkeuring voor ziekenhuis-bouw N.R.T. VOOR KATH. KRING Burgerlijke stand Sectie Vrijetijdsbesteding Zo mogelijk in één iverkruimte TAXI {eÓrot^ EUROTAX 69 4 60 Inbraak in Tuinhuis je Spoelmachine uit Brussel naar S'dam vervoerd SC Schiedam 3 is kampioen Aangifte vait nieuwe leerlingen VRIJDAG X MAART 1963 S SCHIEDAM, vrijdag. De Schiedam- st Bond voor Lichamelijke Oefening zal in 1963 géén Sportweek organiseren. Zo leeft het 'bestuur van de SBLO al vast medegedeeld In het jaarverslag over 1962, hoewel over deze kwestie eerst be slist zal kunnen worden op de algeme ne ledenvergadering, die op vrijdag 25 maart In De Bron gehouden zal worden. Dc argumenten die tot dit hesluit héb ben geleid, -zijn bekend, daar xlj reeds op dc in januari gehouden vergaderin gen van de SBLO-secties ter sprake zijn gebracht. De voornaamste reden is dan wel dat Je SBLO niet beschikt over dc nodige financiën om een representatieve Sport week te organiseren. De ervaring heeft geleerd dat daarvoor een bedrag van f 5000 nodig is, terwijl alleen beschikt im worden over f 2000, via de Schie dam» Gemeenschap ler beschikking ge steld. Ook het feit dat de bestuursle den zo weinig tijd hebben om zich ge itel aan het vele organisatorische werk ie wijden, speelt een roL De doorslag beeft tenslotte gegeven dat de aange sloten verenigingen zich er ln meerder heid over hebben uitgesproken de Sport week niet dit jaar, maar in 1964 te hou Toch is de Sportweek 1962 een suc ces geweest, sportlef gezien althans, en is dan ook beslist voor herhaling vat baar, indien er tenminste voldoende geldmiddelen ter beschikking komen. Jteg dit jaar zaL dan ook een begin gemaakt worden met de voorbereiding ven de volgende Sportweek. In een terugblik op het evenement van vorig jaar wordt geconstateerd dat dc medewerking van de aangesloten ver enigingen en. van het gemeentebestuur aan de Sportweek „boven alle lof ver heven" was, maar dat de publieke be langstelling en de medewerking van het bedrijfsleven daarentegen byzorfder te leurstellend was. Toegegeven wordt dat de propaganda te wensen heeft over gelaten. In het algemene gedeelte van het jaar verslag wordt geconstateerd dat de spor tieve prestaties in Schiedam over de gehele linie maar' een pover figuur slaan, vergeleken tenminste by de vele prachtige successen die door Nederland se. sportflguren zyn geboekt. Over de oorzaak bestaat verschil van mening, maar vastgesteld wordt dat het onjuist is het gebrek aan goede speelgelegen- heid als enige oorzaak aan te wijzen. Wel is het aantal sportvelden nog lang niet voldoende, maar er zijn tal van even 'grote steden, waar het gebrek nog veel groter is. Zo beschikken de twee Schledamse semiprof-voetbalverenigin- gen over een goede accommodatie, maar de sportieve prestaties zyn daarmee niet ln evenredigheid. Bij de SBLO rijn momenteel 58 ver enigingen aangesloten, waarbij het voet ballen met 20 clubs veruit het sterkst is vertegenwoordigd, met gymnastiek (negen verenigingen) op de tweede plaats. Het zijn 61 leden geweest, maar vier clubs zyn opgeheven, namelijk de tafeltennisverenigingen PITS en WF, de voetbalclub Vegla en de wandelclub War.dellust; daarentegen werd de zwem vereniging „De "Watervrienden" als nieuw lid ingeschreven. Door al deze vereni gingen werden zestien sporten beoefend.. In bijna de gehele sector is een gebrek aan trainings- en 3P eetgelegenheid. Geen ruimten De in doors porten missen een gelegen heid waar zfj hun sport kunnen beoefe nen of uitvoeringen kunnen organiseren. Ook de veldsporten missen een ruimte voor indoortraining, terwijl ook de mo tor-, schaats-, water-, wlelren- enawem- sporfbeoefenaren geen hoera roepen over de hun geboden mogelijkheden, hoewel de wielrenners met optimisme naar de volgend jaar gereedkomende wielerbaan uitkijken. Alleen de hengelaars'en wan delaars worden nergens door geremd! Nu is in het verleden het accent bij de sportbeoefening in Schiedam steeds gevallen op de veldsporten, zoals ook blijkt uit het relatief grote aantal clubs op dit gebied. Maar het aantal velden heeft nu wel bijna het maximum be reikt. Er zjjn er 44, waarvan er drie zullen gaan verdwijnen. Berekend is dat er behoefte bestaat aan 4? velden, zo dat er nog zes zullen moeten komen. (Advertentie I.M.l Voor hen, die toch van plan zijn dit voorjaar een karpet aan te schaffen, Is dit een bij zondere aanbieding. Want morgen begint de voor verkoop van een fabrlekspartlj wollen Wilton karpetten uit de voorjaarsserie van 130 gul den, voor nog géén negentig gulden. Wollen Wiltons met vaste hoge pool en doorgeweven rug... degelijke solide huiskamer kar petten, die tegen een stootje kunnen, In diverse dessins en kleuren. Zaterdagmorgen om- 9 uur be gint de verkoop van deze wollen Wiltons, ln de maat 190 x 290 cm voor Geen t*l. of schrift. best. Binnensporten 'lliekersdlenst: Apotheek Nieuwland. Er Wibautplem 1? teyjk Museum 10 tot 17 uur, 's zon-" flags 12 tot 17 uur: „Kunstschatten Van de Oud-Kathoheke Kerk". BIOSCOPEN ^e, 2 en 8.15 uur: Phaedra, iflpole, 2, 7, 9.15 uur: Het recht van het zwaard. DIVERSEN 8 uur: Kath. Kring NRT De xi_ i 'iSenaar. J)Ulsls aacrmn, 8 uur: p.v. Wilton Fijert- >rd bedrijfsjournaal en toneel. Museum, 8.15 uur: opening tentoon- elling Job Hansen, Sacrum, 8 uur: Lions club Open !t Dorp lezing Leo Hom. Soc. Belangen, 8 uur: Werkende nTjkcentrum, 8 uur: tennisclub Vice- Versa vergadering. 8 uur; Oranjever. Wilhelmina De SBLO meent dat het de hoogste tijd wordt om aan andere sportgelegcn- heden te gaan denken. Binnensporten dus." Maar juist daar doet het gebrek aan ruimte zich het sterkst gevoelen, Daarom zal deze overkoepeling van sportorganisaties steeds blijven aandrin gen op de bouw van een sporthal in Schiedam. Reeds ln 3950 kwam voor het eerst een plan voor zo'n sporthal ter tafel, maar de verwezenlijking Iaat nog steeds op zich wachten. In dit ver band wordt de- minimale financiële me dewerking van het bedrijfsleven be treurd, terwijl in vele andere steden het bedrijfsleven wel de betekenis van een gezonde sportbeoefening inziet „Wanneer Schiedam in i960 de kans had gegrepen, zoals Haarlem het wèi heeft gedaan, om voor f 83.000 in En geland een hangar te kopen, dan had Schiedam nu een oigen sporthal in ge bruik", zo wordt in het jaarverslag op gemerkt. Nu blijft het onmogelijk hier sporttoernooien van grote omvang te or- Advertentie fJVI-l nubeduidend goedkoper De Yefe honderden van onze klanten, die al eerder zo'n schuimrubber matras kochten, kennen -uit ondervinding hec genot van de heerlijke en soe pele ligging. Morgen houden wij een partij verkoop van deze zelfde pure latex schuimrubber ma* trassen, met f0 cm hoge spt- raiende cellen, maar nu voor prijzen, dertig tot veertig procent onder de normale. schuimrubbei1 matrassen pure iatex 10 cm hoog één-pe' van "DU. voor Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze pure iatex schuimrubber matrassen voor prijzen, die U geen tweede keer kunt verwachten. j*5^j Géén tel. of schrift, btit. SCHIEDAM, vrijdag TSF gaat, lu het kader van de viering van hun 10-jarig bestaan de Schledamse taf el tenniskam pioenschap pen organiseren op l, 2, 4, 5 en 6 april in het Beursgebouw. Hieraan kunnen alle Schledamse tafeltennissers deelnemen, ook leden van Schiedamse clubs die elders wonen. De winnaar van klasse A is tevens kamptoen van Schie dam en ontvangt de wisselbeker. Voor de sterkste Schicdaiüse vereniging staat er weer de Parool-wlsselheker ter beschik king. Gespeeld wordt in. zeven klasse n.l. A voor de spelers uit de overgangsklasse en de eerste klas, B voor tweede klassers, C voor de derde, D voor de vierde en E voor de vijfde klassers. In F zitten de ju nioren (geboren na 1 oktober 1946) en in G de spelers die niet zijn aangesloten bü het NTTB. In de eerste ronde wordt ge speeld volgens het poul-systeem. Daarna volgens het afval-systeem met een her kansing voor de nummers twee. De leiding van het toumooi berust bij de heer J. D. de Greet die bijgestaan wordt door de commissieleden A. Zuid geest sr., A. H. van Teeffelen. en N. Spit hoven. SCHIEDAM, vrydag Gisteren is de rijksgoedkeuring verleend voor dc houw van het nieuwe gemeente-ziekenhuis, zo dat nu zeer spoedig met de bouw zal worden begonnen. SCHIEDAM, vrijdag Van Carlo Gol. demi's vrolijke* komedie „De Leugenaar" beert het Nieuw Rotterdams Toneel gis teravond in het Passage-theater een stra lende voorstelling gegeven voqr de Ka tholieke Kring. Het is overigens niet de eerste keer dat deze Leugenaarin Schiedam vertoond wordt, want voor de Schledamse Kunstkring neeft de oude toneelgroep Theater dit stuk ook ge speeld. Zelfs grotendeels met dezelfde spelers- Immers, zeer vele spelers van het Arnhemse Theater zijn naar Rotter dam en zy zijn het die het opgepoetste stuk nieuw leven hebben ingeblazen. En ook de leden van de Katholieke Kring, die overigens bij lange na niet de hele zaal vulden (het Is de v lijdensweek!) hebben er veel plezier aan beleefd. Zoals we indertijd reeds schreven heeft regisseur Richards Flink een mooie pres tatie geleverd in de regie van dit uit bundige Italiaanse „boulevard"-stuk, zo als zijn 2oon Coen. een prachtige creatie maakte van de onverdroten voortliegen- de losbol Leho, die aan de lopende band de harten van de Italiaanse schonen ver overt cn breekt, zich. in tal van moei lijkheden werkt, er zich weer uitliegt en tenslotte het lid op de neus krijgt. Met zwier en fleur is deze figuur neergezet, die de sympathie blijft behouden, ook al kan men instemmen met de straf dte nu eenmaal moet volgen. Als zijn knecht Arlecchino blijft Aart Staartjes hem op acrobatische wijze op de voet volgen in al zijn streken, al moet hy ook nu en dan ter verklaring als zyn geweten fungeren. Tegen hun streken- zijn de trouwhartige, maar verlegen-poëtische student Flonn- do (Henk van Efferen) en zijn oude knecht Brighelle (John Lanting) niet op gewassen. hoewel zy uiteindelijk aan het langste eind trekken. SCHIEDAM, vrydag. De spanning Is ten top gestegen in de spelregeltestwed- strjjd voor de junioren van de Schledam se voetbalverenigingen omdat wederom Schiedam en Excelsior '20 naast elkaar gei eindigd zijn. Ook in de wedstrijden by de B-junioren behaalden z{j het maximum van negentig punten. Weer moest eredivisie-scheidsrechter Lou van Ravens een extra vraag stellen om eon winnaar te verkrijgen en de ken nis van deze jongens bleek formidabel want de knapen wisten zo goed te ant woorden dat zij de kennis van de vol- Gymnastieklokalen Ook het gebrek aan gymnastiek-loka- len doet zich nog steeds gevoelen. Bin nenkort komen de twee lokalen bij de W. de Zwijger-ulo in gebruik en in Nleuwland staan twee lokalen op stapel. Verheugend, maar een druppel op een gloeiende plaat. De gymnastiekverenigin gen hebben een groot tekort aan traL ningsgelegenheid en de hinnensportclubs kunnen de oudere jeugd, die de gym nastiek ontgroeid zijn, niet met andere sporten opvangen. Alleen een sporthal kan een oplossing brengen. Maar zo lang d.eze er niet Is, wordt een betere verdeling van de beschikbare zalen be pleit. Zowel de SBLO als de Sportraad zal zich in 3963 met dit probleem be zighouden. Wat het -Beursgebouw betreft, wordt opgemerkt dat terwijl dit gebouw nog de zalen nood een heel klein, beetje kan lenigen, de sportlieden telkens weerver- dreven worden door tentoonstellingen, enz. De tafeltenniscompetitie kwam zo m de knel en de traditionele Schiedam se kampioenschappen, evenals het school- toemooi konden niet georganiseerd wor den. Gememoreerd wordt dat de Sportraad het eerste lustrum viert. Berust bfj deze Raad het beheer van de sportterreinen, voor de andere sportzaken is er slechts een adviserende stem. De SBLO zou graag zien, dat de medezeggenschap van de Sportraad uitgebreid wordt, het al lereerst door het toekennen van een stem bii de verdeling van gymnastiek lokalen aan verenigingen. GEBOREN: Rebecca d.v. P. L. C. Ver hoeven en J. A- de Bruijne; Comelis A. z.v. 3. A. Jaggie en D. de Koning; Alouy- sius J. A. z.v. J. T. van Noordfc en G. A. T. van der Haas; Robert R. z.v. D. W- Harts en W. Bos: Hermann F. z.v. J. Jung en S. S. Zonneveld; Johanna K. d.v. C. Betist en P- Schillert. OVERLEDEN: P. J. Molewijk, 60 jaar; G. A. Koster, 70 jaar echtg. van A. Schel ler; L. P. Balnefer, 73 jaar echtg. van J. van Leeuwen; A. van Bokhorst, 73 jaar, weduwe van A. Visser. (Advertentie LM.) TELEFOON'-. Instructeur H. Ovan Zelm SCHIEDAM, vrijdag Het Initiatief van de zwem-Instructeur II. O. van Zelm, om te komen tot zwemclubs speciaal voor onderen, die wel graag willen Ieren zwemmen, maar verlegen zyn om dit ln het verband van de gewone clubs te doen, heeft blijkbaar wel ln een be hoefte voorzien, gezien de belangstelling. Werd met één clubje voor de dames ge start, nu blijkt reeds een uitbreiding no dig'met een tweede cursus, bedoeld voor de wat meer gevorderden. Deze zal op woensdag 6 maart starten. Het aantal deelnemende dames is al gestegen tot ongeveer 70, wat een beetje te veel is voor goed lesgeven. Daarom heeft de directie van het Sportfondsen- bad, de toegewezen tijd wat verruimd zodat de nieuw te vormen club woensdag van 8.30 tot 9.10 uur in het water komt en de bestaande van 9.15 tot 10 uur. Be langstellenden kunnen zich opgeven bij het Sportfond senbad. Bij de heren, wat meer beschroomd, loopt het niet zó' hard als by de dames. Maar de 25 heren, die vrijdagavond van 9-10 uur in het bad glijden, boeken toch al aardige resultaten. Ook hier is nog plaats voor nieuwe leden. „Het gaat prima," vertelde ons de heer Van Zelm. „Als het zo door gaat, kunnen al deze" volwassenen in de komende va kantie zwemmen en zo genieten van de watersport." En in mei kunnen zij al de proeven afleggen voor bun zvvem-diplo- mal Schoorsteenbrandje SCHIEDAM, vrijdag Gisteren om 12.15 uur is er een schoorsteenbrandje geweest in de woning van mej. M. L. B. aan Plein Eendragt 23a waar de kachel met eierkolen en cokes werd gestookt. De brandweer onder leiding van brand meester De Jager, heeft de kachel ver wijderd en de benedenkap van de schoor steen gereinigd. Er was geen schade. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag De jongste af deling van de Schledamse Gemeenschap, dc Sectie Vrijetijdsbesteding, Is sinds kort begonnen contacten te leggen met een aantal verenigingen, die onder dit hoofd zyn samen te brengen. Door het bezoeken van de clubavonden en ver gaderingen stelt de sectie zich op de hoogte van hetgeen de leden doen, hoe zlï werken en wat dc nog onvervulde Idealen van deze vereniging zyn. De bedoeling is de stemming van de verenigingen te peilen ten aanzien van de plannen, die de sectie vrijetijdsbeste ding heeft. Die plannen omvatten onder meer het coördineren van de verschillen de verenigingen, zodat men elkaar op diverse terreinen zou kunnen helpen en met elkaar gelijklopende problemen zou kunnen oplossen. Zo zouden bijvoorbeeld bouwers van vliegtuigmodellen, die ra diografisch worden bestuurd, bij even tuele moeilijkheden samen kunnen wer ken met amateur-radiobouwers. In dit verband heeft men het plan ge opperd om één grote ruimte in te rich ten, waar voor Iedere knutselverenlglng materiaal voorhanden Is. Door samen werking zonden de knutselaars wellicht tot betere resultaten komen. De te schep pen werkruimte zou dan eveneens ge bruikt kunnen worden voor lezingen, films e.d. voor studieclubs, die eenzelfde Interesse hebben, enz, In de ruim drie maanden, dat men met het onderzoek bezig is, is men nog bij geen enkele vereniging op een afwijzende houding gestuit, rntegendeel, de bestu ren zien dikwijls grotere perspectieven, zoals ledengroei. Bovendien zal de S.G. de verenigingen kunnen helpen mfet zaal- ruimte, administratie voor eventueel te organiseren wedstrijden, enz. Het ligt in de bedoeling, dat begin vol gend jaar de nieuwe sectie officieel V3n start zal gaan met een expositie van het geen men zoal in zijn vrije tijd kan doen en maken. Het oorspronkelijke plan was evenwel, dat deze tentoonstelling reeds dit jaar zou worden gehouden, maar de voorbereidingen blijken meer tyd tc ver eisen, dan men verwachtte. SCHIEDAM, vrydag In het tuin huisje van de heer A F. D. in het -com plex aan de Vjjfsluizen is een inbraak gepleegd. De dieven zijn binnen geko men door het forceren van de buiten deur. De keukendeur braken zij open en namen vrij veel keukengerij mee. Ook dekkleden waarmee een grote stapel aardappels was afgedekt, werden meege nomen. Daardoor bevroor een gedeelte van de aardappels. Van een ander tuin huisje werden drie ruiten vernield. wassenen overschaduwden. Ditmaal ver overde Excelsior *20 de eerste prijs. Voor de wisselbeker over het totaalresultaat gaan Schiedam en Excelsior '20 dus met gelijk puntentotaal (180 punten) de derde ronde voor A-junioren in. Deze laatste wedstrijd wordt op 20 maart ge houden, wederom in de kantme van. Her mes DVS in Harga. De uitslag bij de B-junioren luidt: t. Excelsior'20 90 punten; 2. Schiedam 90 punten; 3. SFC 75 punten; 4. Demos 61 punten; 5. en 6. PPSC en HBSS 17 punten; 7. SW 38 punten; 8. Wilton Fijenoord 26 punten. De totaalstand: 1. en 2. Schiedam en Excelsior'20 180 punten; 3. SFC 159 pun ten; 4. Demos 121 punten; 5. SW 118 pun ten; 6. HBSS 117 punten; 7. Wilton Fije noord IJl punten: 8. PPSC 191 punten. Annet NIeuwcnhuyzen speelde met charme de verliefde Rosaura, 2oals Mar- tine Crefcoeur de kittige zuster Beatrice vertolkte. Richard Flink en Guus Ver- straete nemen met veel plezier de cari- caturele rollen van Pantalone en de dok- voor hun rekening, terwijl Eric Schneider hevig jaloers blijft als de vaak misleide minnaar Ottavic. Carols Gijs- bers van Wijk beelde op frisse wijze het handige dienstmeisje uit. Tot het grote succes van deze uit voering heeft ongetwijfeld ook bijgedra gen het mooie décor van. Johan Greter, dat bovendien, nog handig en. snel te ver anderen bleek. SCHIEDAM, vrijdag Op 5 maart vieren de heer J. Rohberegt (73) cn me vrouw 3. J. Hobberegt-van Wijk (71) hun gouden huwelijksfeest. Maar dit feest zal plaats hebben op dinsdag ln zaal Beatrix met een receptie van 3-5 uur. 'sAvonds Is er een feestje, waarop de zeven kin deren en zo mogelijk ook de dertien kleinkinderen, aanwezig zullen zijn. De woonkamer in hnn huls, Van Hallstraat l is vast in de kleurige slingers gezet. Het gouden echtpaar, geboren en geto gen Schiedammers, genieten nog van een goede gezondheid en willen dan ook niet thuis blijven zitten, doch trekken nog geregeld naar de kinderen. De heer Roh beregt geniet al bijna negen jaar van zijn pensioen. 43 jaar lang is hy bij Hoek aan het Hoofd werkzaam geweest als metaaldraaier, na eerst nog gewerkt te hebben bij de kachelsmid Kamp en bij de firma Ingelse. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag Een enorme spoelmachine met een gewicht van 29 ton Is gisteren ln Schiedam gearriveerd. De machine is bestemd voor de N.V. Bot- telo en werd over de weg vanuit Brus sel aangevoerd. Het apparaat is afgele verd aan de Van Devcnterstraai. De machine heeft een lengte van elf meter, een breedte van drie meter en een. hoogte van drie meter. De appara tuur maakt het mogelijk 10.000 gezms- flessen per uur een alomvattende reini ging te laten ondergaan. Wanneer de (Advertentie tM 1 'goedkoper' 'Morgen houden w?j een speciale verkoop van heerlijk lange wollen sokken, voor hen die toch a! genoeg larf hebben van die eindeloze winter. Wollen sokken, die behaaglijk zitten aan de voeten van hen dfe vee! moeten lopen en staan. Morgen koopt U zulke heerlijk warme lange wollen sokken voor minder dan de helft van de normale prijs, per paar voor nog géén één gulden veertig. woUen soKK®r» Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze wollen lange sokken, met nylon ver sterkte hiel en teen, in de kleuren biauw, grijs, bruin en zwart gemêleerd, in alle maten per paar n tel. of schrift, best SCHIEDAM, vrijdag Door een 7'/£— 31a overwinning op Hillegersberg 3 is het derde tiental van de Schaak-Club Schiedam kampioen geworden. Koster, Van Etten, Willemse, Van Leusden, Landsbergen, Van Oyen cn Hersbach wonnen!! Diessehe maakte remise terwijl Van der Zee en Slagmolen verloren. Door het Uitvallen van HVO 3 cn Reewijk 2 spoelmachine eenmaal is geplaatst zal werden er slechts vier wedstrijden ge- de bottelcapaclteit van het bedrijf aan- j speeld welke alleen gewonnen werden zienlijk kunnen worden vergroot. met als uitslag 28j4 RUKS HOGERE BURGERSCHOOL A en B cn MIDDEL BARE MEISJESSCHOOL, Ovcrschiesestraat 2, Schiedam AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLINGEN op maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 april van 9i en 's middags van 2.304 uur. Het schriftelijk examen vindt plaats op 28 en 29 mei. STEDELIJK GYMNASIUM SCHIEDAM Lange Nieuwslraat 183 Telefoon (010) 6 8824 voor de le klasse, by de rector, Pr. L. W. Labordus dinsdag 5 en vrydag 8 maart van 2 uur tot 4 uur 's middags en verder elke zaterdag vanaf 10.30 uur tot 12.00 uur. Toelatingsexamen op 2^en 28 mei a.s, Dc data voor de proefklasse worden nog nader be kend gemaakt MEER KEUS BETERE PASVORM SMflllC POT» wyne pup in wooes™ DESSINS Deze week: mode voor junior! Woningruil Slank model irt de Woalngruil. Aangeboden ge heel vrije eerste etage (6 ka mers) o.a. met slaapetage, badkamer, 2 w.c.'s, bergzol der, balkon; zonnig. Huur f 73 70 per maand. Gevraagd vrij bovenhuis, gelijke groot, te, ook goede stand. Dordtse- la'an, Rotterdam-Zuid. Tele foon 714 59 nieuwste modelijn Modieuze tinten blauw, grijs en bruin, (van 12-18 jaar) Personeel Gevraagd een net meisje. Mevr. v. Staveren, Straat weg 266, Hillegersberg tele foon 38 2328, 12 jaar kleine stijging per maat CHi LD AH HOOGSTRAAT 39-0 - ROTTERDAM ADVERTEREN DOET VERKOPEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1