speciale onderafdeling 3 ;n 79 Verlies voor SVC-dames I Twee jongens uit koude „Oude Sluis55 gehaald D. C. Schiedam verliest De zon en het voorjaar Belangstelling stijgt voor medische Sportkeuring Reorganisatie van bestuur Pro Juventute Schiedam Individueel 'Technisch Onderwijs: mUWEMOGELIJKHEDENVOOR JONGENS DIE BIJ NORMAAL ONDERWIJS TRAA G MEEKOMEN AN NGRC-zangavond in Grote kerk Jeugd veroorzaakt kelderbrandje Nieuwe GaWaLo opleidiug Diefstal uit boxen Vijf sluizenf lat Moedige duik van M. Dijkman Dames-junioren DWS kampioen zaalhandbal Burgerlijke stand MONDO SEXY Dl NOTTE In raad Capelle fel debat over aanbesteding J. C. v. d. Windt koninklijk onderscheiden Rolls Royces- verzamelaar in Amerika SCHEEPJES VAN PAPIER DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersiers ADMINISTR. KRACHT (vrl.) «1963 jpagere' «;;.weri&» Bggen in ■or reke- ||Haven- s-Oostl.ig. V. J. Bol t-van d«f ■B'dun ■ng. 61 jr; ■,76 Jr; A osonberS. 2.;met C- •B J. Ml* peh. gcw- w. mot .T. gch- \r. niaa piuSDAG 5 MAART 1963 (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag. In september zal in Schiedam worden begonnen met een driejarige cursus voor Individueel Technisch Onder is (ITO). Deze bijzondere vorm van technisch ondcrwys, bedoeld koor leerlingen, die voldoende praktische aanleg bezitten voor het volgen van een geschikte vakopleiding, doch niet voldoende capaci- ioitanvhebben om de theoretische leerstof, die op de normale tech nische scholen wordt behandeld, op tc nemen, zal worden onder bracht m het gebouw van de Technische School aan de Mgr. Nolens- ]aan.Het bestuur van de vereniging „Dc Technische School voor Schie dam en Omstreken" heeft reeds een verzoek bij het rijk ingediend, oni in aanmerking te komen voor rijkssubsidie. De „nodigverklaring" van een dergelijke vonn van onderwijs is reeds bij het gemeente bestuur aangevraagd. Het doel van de opleiding is jongens, die niet mee Runnen koenen op de Tech nische School, toch een zodanige, oplei ding te geven, dat zij, na beëindiging van de oursus een vak beheersen, Jongens, die aanpassingsmoeilijkheden hebben, of wier praktische aanleg veruit de theoretische overtreft, ook jongens, die lichamelijk af geestelijk gehandicapt zij» en daardoor een Inrichting voor buiten gewoon onderwijs bezochten, zullen nu toch de kans krijgen een voor hen ge schikte technische vakopleiding ie vol gen. Individueel Advertentie l.M.) Natuurlijk is er door de moder are flats en nieuwbouw minder belangstelling voor trap- en keukenlopers. Dat zal dan ook de oorzaak zijn, dat Wij van een van de bekendste Cocos-weverijen een krank zinnig goedkope aanbieding kfe* gen van pracht kwaliteit cocos- lopersvoortrappen m keukens. 100% Cocos, In frisse streep- deains, modern, fleurig en oer sterk, in 70 en 100 cm breed, wordt morgen verkocht voor minder dan de helft van de prijs. IISüïlï WI'II ruumiün- Wouden- .tv an der Eri d; W Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze grote partij ccxpstopers, in frisse streepdesslns, voor een prijs, die geen tweede keer voorkomt. Géén tel. of schrift.- best. SCHIEDAM, dinsdag In de Grote Kerk.houdt de Ned. Chr, Radio-vereni ging woensdagavond maart een zang- stond, die dan later op vrijdag 22 maart ioordo N.C.R.V. In de serie „Zangavon den"-weer wordt uitgezonden. Aon deze atönd werken mee een groot koor o.l.v. d« heer Jacq. P. Bekkers, het Muziek- sorps van het Leger des Heils o.l.v. Kapel meester A. van Gulik, terwijl er een rui- 3» plaats Is voor samenzang. Kees Oenik o«ft de algehele leiding van deze avond, om 8.15 uur begint en voor een ieder, «k niet-NCRV-lcdcn grstis toogangkelijk dinsdag De brandweer leiding van brandmeester De Jager titelt gistermorgen een brandje in de kel- Jtt van het pand Lorcntzlaan 110 met een ,?.uit geblust. De brand >s waar- ««ij»lijk ontstaan doordat de straatjeugd orandende papierfakkels door het gans darmee de kelder Is afgesloten, gooide, r®deken en een matrasje werden in de J*™? door bet vuur vernield. Een brom- >:roeg ernstige brandschade, (circa Apothekersdienst: Apotheek Het Gouden - Hert, St Lfdumastr. 58. «deiyk Museum 10 tot 17 uur, s zon- dags 12 tot 17 uur; Overzicht werk Job Hansen en Amerikaanse Grafiek. J- BIOSCOPEN 2 en 8.15 uur: Phaedra. ^fpole, 2 en 8 uur: „Opstand achter trabes", -i. 1 - DIVERSEN ^«ntruia, 8 uur. Kon. Ned. Mij .voor «vTuinbouw en Plantkunde. «mtonuHiia, 7.30 uur: Muziekschool A muziekavond. «tuis Sacrum, 1.30 en 7.45 uur: P- v. Wil- «y.wa Fijenoord journaal, en toneel Het onderwijs 2al geheel worden aan gepast aan de leerlingen. Er wordt ge streefd naar een leerstofinhoud, waarbij tekening wordt gehouden met de indivi duele capaciteiten en prestaties van elke leerling. Het ligt niet in do bedoeling een leerling te laten doubleren. Als alge meen principe geldt, dat iedere leerling het zover brengt als zij kunnen en ken nen toelaat. Dit houdt in, dat er verschei, denheid zal bestaan, niet alleen in de wijze, waarop het hoofddoel wordt be- reikti maar ook in het einddoel zelf. Het aan het einde van dc cursus uit te rei ken getuigschrift zal voor iedere leerling anders kunnen zijn. Toch wil men er wel naar streven, dot aan de minimum eisen voor bruikbaarheid wordt voldaan. Mocht een leerling na de opleiding van drie jaar nog niet aan die minimum eisen voldoen, dan zal hij nog een jaar de cursus mogen volgen, mits te verwach ten is. dat hij de els dan wel zal door staan^ Het ligt tn de bedoeling, de leerlingen pas na het eerste jaar een bepaalde rich ting tc laten kiezen. Men kan dan een keuze maken uit de opleiding voor me- (3albewerken, timmeren of schilderen. In het eerste cursus-jaar wil men zich een beeld vormen van de leerlingen voor wat betreft hun aanleg, hun amhilies, hun lichamelijke gesteldheid In verhand met hun beroepskeuze en hun kunnen en kennen. De jongens worden daartoe in. het eerste jaar In de gelegenheid ge steld kennis te maken met de bewerking van verschillende soorten materialen, waarbij de nadruk zal liggen op prakti sche, creatieve arbeid. De lichamelijke opvoeding zal, vooral in het eerste jaar, een grote factor bij de opleiding spelen. Men wil proberen, de jongens door gymnastiek van hun rem mingen te bevrijden. De ervaringen, die de leraar ge durende het eerste leerjaar opdoet, zullen, tezamen met de rapporten van psycholoog, schoolarts en gymnas tiekleraar een basis vormen voor het advies aan de ouders inzake de keuze van een vakrichting. Toelating De cursus staat open voor leerlingen, die, na bet doorlopen van de lagere school, zich niet kunnen aanpassen aan het klassikale onderwijs, dat op de techni. sche school wordt gegeven. Ook voor leer lingen, die de lagere school niet geheel kunnen doorlopen en hier blijkens hun leeftijd niet meer thuis horen, of jongens die het onderwijs aan 3.o.m., m.o.k, en b.l.o.-scholcn hebben gevolgd. Voor wat de Jongens van de b.l.o.-scholen betreft, moet het hoofd van de desbetreffende school hen echter wel geschikt achten voor het volgen van een technische vak opleiding. Bü aanmelding zal iedere leer ling aan een psychiatrisch op psychotech nisch onderzoek worden onderworpen. Men wil in september met twee kleine groepen leerlingen starten. Een onder zoek van de schoolpsycholoog op do la gere scholen, de scholen voor b.I.o. en m.o.k., dat gedurende dit leerjaar plaats heeft, zal de jongens, die voor deze cur sus in aanmerking komen, aanwijzen. Het bestuur van de Technische School Is van mening, dat de opzet van een der gelijke vorm van onderwijs pas dan kan slagen als de leerlingen niet b« voorbaat al worden, bestempeld als „minder" dan hun leeftijdgenoten. Het opnemen van deze cursus in het leerprogramma van de Technische School en het onderbren gen van de leerlingen In hetzelfde ge bouw zal hiertoe veel büdragen. De leer lingen znlïen dagelijks In contact staan met de jongens van de Technische School. Hit i3 van groot belang voor de mentale opvoeding. De jongens, die gees telijk gehandicapt „zijn en zich meestal zelf hiervan bewust zijn, zou op deze wijze het zelfbewustzijn kunnen worden bijgebracht, dat zij voor een plaats In de maatsch»PPÜ nodig hebben- Nog een voordeel van. het onderbren gen in een gebouw is de mogelijkheid voor de leerlingen te wisselen. Mocht een leerling van het ITO tijdens de cursus wel geschikt blijken een normale oplei ding te volgen, dan is de mogelijkheid om „over te stappen" makkelijker. De uitbreiding, die de Technische School thans ondergaat, zal naar men hoopt in september klaar zijn. Behal ve de vereiste ruimte voor het nor male technisch onderwijs zal hier ook voldoende plaats zijn om de leer lingen voor het ITO onder te bren gen. Wat betreft de leerkrachten voor het ITO zal men een keuze doen uit (Van e i onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, maandag Hoewel de uitbreiding van de Technische School de beslaande ruimte aanzienlijk zal vergroten, zo zelfs, dat men behalve het normale technische onderwijs nu ook een plaats za hebben voor het 'n- dividueel technisch onderwijs, zal het nu In gebruik zijnde noodgebouwtje op het terrein van de school in functie blijven. Men wil hier namelijk een nieuwe vakopleiding onderbrengen, voor gas- en waterfitlers en loodgie ters- Deze opleiding zal met het nieu we Ieerj'aar aan het leerprogramma worden toegevoegd. het bestaande lerarenkorps van de Technische School. In Nederland bestaan ongeveer twaalf van dergelijke cursussen. Overal bevindt deze vorm van onderwijs zich nog in een experimenteel stadium. In onze directe omgeving worden dergelijke cursussen gegeven in Rotterdam, waar men al enige jaren bezig Is, en In Den Haag. In Delft Is men, net als in Schiedam, bezig aan dc Ide heer T. H. P. van P. voorbereiding. raat en gereedschap mist, VOLLEYBAL SCHIEDAM, dinsdag Van de teams van de Schledamse Volleybal Club die in de afgelopen week In het veld kwamen, heeft het eerste (lames zestal voor een onaangename vcrroalng gezorgd. Op be zoek hij het Rotterdamse Hon Stand werd met 31 verloren. De Schiedamse meisjes speelden bij zonder onsamenhangend en bleken ook soms de zenuwen niet de baas te kunnen. Vooral de keiharde services van de Hou Stand dames bleken voor onze dames een onoverkoombare handicap. Daar ook de Schiedamse aanval te weinig naar vo ren kwam moesten belde punten, achter gelaten worden. Set-standen: 15-—5,*0—-15, 15—9 en 15—10. De stand in de dames le klasse met nog 3 wedstrijden te spelen is: SVC 1 -21 pnt., SVC 2 -21 pnt. Hou Stand 1 en DOS 1 16 pnt. De Schiedamse meisjes hebben dus voldoende aan 2 punten om de eerste plaatsen veilig te stellen. Dames 3 zorgde voor een. mooie prestatie door op bezoek by het sterke Lekkerkerk 1 een 2—2 ger lijkspel te behalen, Heren 2 verloor kans loos met 3—0 van Hermandad 1, terwijl heren 3 met een 2—-2 gelijkspel tegen Libanon 5 genoegen moest nemen. SCHIEDAM, dinsdag Enkele dagen geleden stond een aantal kelders van de Vijfsluizenflat open. Na onderzoek blijkt nu dat er uit deze kelders het een en an der is gestolen. Uit de box van de heer J. D. D. worden twee nieuwe eenpersoons luchtbedden en een bijbehorende voet- pomp vermist. Een transistor, vijf chroom- va na dium ringsleutels en dienstkleding van de Nationale Reserve werden uit de kelder van de heer A. H. gestolen, terwijl - scheerappa SCHIEDAM, dinsdag Twee jongens, de 7-jarige Jan Jeup van do Oude Sluis en de één jaar oudere Tcunls van der Wij nen zijn gistermiddag door de heer M. Dijkman (28) uit het water van de Scble gered. De twee jongens waren met een vriendje bU de Oude Sluis In dc Schle te water geraakt. Het vriendje werd door de heer J. M. Snijders op het droge ge holpen. De heer Dijkman, die aan de Westfran- kenlandsestraat 120 woont, hoorde het ge- gil* vah" dë~*tweekinderen in het café" In tiem aan de Oude Sluis. Hij rende naar buiten en sprong op het ijs, maar zakte er door. Beide kinderen waren toen al onder water verdwenen. Met zijn armen het ijs stuk hakkend werkte de heer Dijk man zich naar hert midden van de Schie. Hij wist Teunis te grijpen en vast te bin den aan een touw dat hem toegeworpen werd. Hij moest echter nog drie maal duiken voor hij Jan Jeup te pakken kreeg. Deze bracht hij zelf naar de kant. Bij dc drukkerij van Noordwijk aan de Oude Sluis werden de drenkelingen met droge kleren en bij de hete kachel weer op temperatuur gebracht. Jan werd voor onderzoek naar het gemeenteziekenhuis gebracht. Do .politie bracht de heer Dijk man naar, huis waar schaafwonden aan zijn armen en rug zijn behandeld. DAMMEN SCHIEDAM, dinsdag. Honderd uren zon hebben toe nu uoiflens De Bilt gehad. Honderd uren is kennelijk genoeg ieder er van te overtuigendat het echt net voorjaar is. Kirccfenuagens zijn .uit de winterberging gehaald. Je kan. 7iu immers voor je plezier weer" naar buiten. En een kinderwagen kan zo'n fijn excuus zijn, om de hele middag in de zon te gaan lopen. De Maasboulevard was voor velen het doel van de „lentewandeüng". Nog niet ieder bankje teas bezet, maar toch wel heel wat. Alles toat nog op winter zou kunnen dulden, sneeuw of ijs Is daar verdwenen. Alteen grote plassen dooi water liggen er op de rijweg, Niet atleen.de jongste maar ook de oudste Schiedammers koesteren zich in de voorjaarszon. Op een bankje aan de oever van de Nieuwe Waterweg halen z{j nogmaals de voorvallen uit hun jeugd op, (nformeren by elkaar hoe het met die of die gaat.* se hebben elkaar tydens het hen door de koude opgedrongen huisarrest gemist. De contacten worden opnieuw met oude verhalen gelegd. Dankzij de SCHIEDAM, dinsdag Met acven man inocst het tweede tiental van de Dam club Schiedam de uitwedstrijd tegen Jlaaslafldsluys aanbinden, welke wed- triJd met II9 werd verloren. Vooral het niet spelen van L. Vrijland aan bord één, zünde een zekere overwinning, bleek la ter de doorslag te hebben gegeven. Voor de tegenstanders werd dit hun eerste overwinning. De gedetailleerde uitslag was: P. Spuy n.o. 2—0: J. Breman—A. Risseeuw 0—2; J„ van Dorp—Theo Vrijland 2—0: A- Al- blas—Slceuwenhoek 0—2; P. Zevenhuizen J, van Straaten 0—2; B. v. d. Kerk.7. Bogord 1—1: J. 'tHartE. Breman 2—0; C, WijnhorstK. don Boer 0—2; C. 'Hl- van Daelc—n.o. 20: A. Bosehoornn.o. 2—0. Endstandstand 119. Donderdag moet tegen de koploper van deze competitie, Charlois 3 gestreden wor den in Rotterdam. SCHIEDAM, dinsdag. De handbal vereniging DWS is tróts op het eerste dames-Juninren-team dat op een eerste plaats is geëindigd in de landelijke kam- ploenschapswedstrijdcn voor Junioren, dat onder auspfclen van het Ned. Hand bal Verbond in het oude RAI-gebouw In Amsterdam is gehouden. De DWS-meisjes vertegenwoordigden hier het district West B. Zij kwamen on geslagen in de finale door eerst met 4—t van MBL uit Breda te winnen en ver volgens met 3—-1 van het sterke Vlug heid en Kracht uit Groningen. In de fi nale kwamen ze Uit tegen Donar» welke strijd met 1—1 onbeslist bleef, waarop de wedstrijdleiding besloot beide, teams op de eerste plaats te laten eindigen. Deze prestatie is de kroon op het werk van trainster Nel Bis. DWS kan met zul ke sterke jeugdspedsters wel met ver-; trouwen de toekomst tegemoet 2ien. Hondje gevonden SCHIEDAM, dinsdag Een bruin-geel hondje ongeveer 45 cm hoog werd giste ren op de Burg. van Haarenlaan gevonden. Het dier is in het asiel ondergebracht. Behalue de Maasboulevard is ook het Pr. Beatrixpark-in-de-zon een geliefde plaats voor zo'n „lente-wande ling". Voor al gedurende het weekend black dat. En het theehuis „Det Kethel" bood stoelen te kort voor een plaatsje in de zon, zo veel belangstelling was er. Maar om er te komen, moet ja wel even baggeren otier de sitkkcrige Parkweg. Dat weL En ook op de parkpaden is de sneeuw allengs tot brei geworden, SCHIEDAM. GEBORENMaria A. d. v. M, J. Van Aalst en A. A. J. Bruios. Jo hanna L. d. v. J; W. Nooteboom en J. L. Peters. Hendrik W. z. v F. H. J. Hier- strasz en K. J. Pleijsier. Harry A. z. v. H. Westhuis en J- K. Poelman. zz OVERLEDEN: M, Wcltevrede, 71 jr. weduwe van: A. Schonenberg. C. Kroone, 75 jr. Dr. Lodewijks spreekt voor NIVON SCHIEDAM, dinsdag .-Voor hot NI VON, het Ned, Instituut voor Volksont wikkeling en Natuurvriendenwerk in Schiedam, komt dr. J. M. Lodewijks op dinsdag 19 maart in het Volksgebouw spreken. „Als bioloog heel Frankrijk door". Bij de causerie worden kleuren dia's getoond. Politie controleerde maximum snelheid SCHIEDAM, dinsdag Bij een controle op de Burg. Knappertlaan deelde de poli- De gisteren aan tien automobilisten be keuringen uit omdat zij de maximum snelheid overschreden. AUcn reden har der dan 60 km per uixr. Esperauto-agendo SCHIEDAM, dinsdag Merkredon, Ja Can de marto klubvespero. Ni Konsersa- cios cc kir.o v. Gink Plocgstraat 19. Venu multnombre eble ni povas rakonti novajoj ai vi.' SCHIEDAM, dinsdag De Medische Sportkeuring mag zich in Schiedam in een groeiende belangstelling verheugen. Zo blijkt uit het overzicht over 1962, dat is Ingesloten by het jaarverslag van de Schiedamse Bond van Lichamelijke Oefe ning. Jarenlang is het bureau min of meer noodlijdend geweest. Maar doordat de ge meente het tekort thans voor haar reke ning neemt en ook door het stijgende aantal keuringen, loopt het bureau nu ook financieel goed. In het jaarverslag wordt vermeld dat in 1962 zich 1441 personen voor keuring heb ben aangemeld, waarvan er 1335 (1315) zijn gekeurd; respectievelijk 1009 <968) mannen en 376 (347) vrouwen. Ondanks een herhaalde oproep lieten 56 personen verstek gaan. De keuringen werden door 4 (5) artsen op 144 (132) avonden verricht. Het resul taat was, dat 1377 (1304) personen werden goedgekeurd; er werden er 4 (6> voorlopig goedgekeurd, 1 (3) afgekeurd en 3 <2> voorlopig afgekeurd. De tussen haakjes geplaatste cijfers heb ben betrekking op het jaar 1981. De stijging bij de keuringen is over vrijwel alle linies het geval, er zijn meer keuringen bij de jongens van omstreeks twaalf jaar die voor het eerst sport gaan beoefenen en cr zijn ook meer keuringen bij de dames en heren boven 35 jaar. Helaas blijkt dat er geen geringe daling in iet aantal keuringen is bij personen van 19 tot 35 jaar en dat kan vermoede lijk betekenen dat deze volwassenen on voldoende prijs stellen op geregelde sport keuring. De cijfers voor 1981 zijn namelijk 1B-24 jaar 65 dames en 164 mannen en voor 1902 56 dames en 134 mannen, voor de leeftijden van 2534 jaar in 1931; vrouwen en 321 mannen en 1962: 32 vrou wen en 98 mannen. De voetballers nemen nog steeds de helft van het aantal keuringen voor hun rekening. Werden vorig jaar vier atleten gekeurd, dit jaar kwam geen atleet. Ook voor basketball, boksen, krachtsport, roei- En, schoolsporten zijn geen sportslieden gekeurd terwijl deze sporten wel in. Schie dam worden beoefend. Vijf beoefenaars van badminton, een van snelwandelen, drie schermen, drie in. doortrainlng. drie parachutespringer» er een alg. lfch. ontwikkeling werden ge keurd terwijl vorig jaar voor deze spor ten geen enkele liefhebber werd geno teerd. Bij de gymnastiek was een - ging. vorig jaar werden vier dames c een man, ml 46 dames en zes mannen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag Doordat het vorig Jaar enkele bestuursleden van de vereniging pro Juventute Vlaardingen naar elders vertrokken, moesten de leden reeds tijdens de vorige ledenvergadering hun goedkeuring hechten aan enkele be- Stuurnmtaties. Zo was onder andere de heer mr. C. F. G. de Menton Bake als voorzitter benoemd i.p.v. drs, G N. Lam. mens. Tijdens de jaarvergadering gister avond hebben alle bestuursleden hun ze tel weer beschikbaar gesteld, waarna de (Advertentie LM.) Van VRIJDAG af in (Van onze correspondent) CAPELLE a.d. 3JSSEL, dinsdag Het voorstel onderhandse aanbesteding van het werkgedeelte van het nieuwe raad- (kostcn: 1,67 miljoen) heeft gisteren in raadsvergadering geleid tot een felle -woordenwisseling tussen enkele raadsleden, De heer G. de Jong (WD) diende zelfde stemmenverhouding aangenomen. In de vergadering van februari 1962 had de raad het schetsplan goedgekeurd en op spoed bij de uitvoering aangedron gen. De heer De Jong betreurde nu dat dit voor Capelle za belangrijke plan niet eerst in de commissie van publieke wer ken was behandeld. Drs. Th; H. J. v. d. Kallen wilde weten hoeveel aannemers voor dc onderhandse aanbesteding zullen worden uitgenodigd, een vraag die niet beantwoord werd. Enkele nieuwe raads leden;" wilden eerst ingelicht worden over do plannen omdat zij bij de behandeling vergadering een aantal van hen zonder tin 3962 in de raad nog geen zitting had- aiemming herbenoemde. den, Burgemeester Van Dijk. verdedigde het voorstel door erop te wijzen dat de Het dagelijks bestuur bestaat nu uit de heren mr. C. F. G. dc Menton Bake, voor zitter, A. D. de Vos, secretaris, en R. Edel man, penningmeester. De heer J. Bijle- feld bleef voorzitter van de werkcommis- sie en mevrouw T. J, Huisman-Krijn voor zitster van de propagandacommissie. In het algemeen bestuur, dat tot elf leden werd ingekrompen, hebben voorts nog zit ting mevrouw M. de Vrïcs-v.d. Spek en de heren J. Brouwer, mr. J. v. d. Burg, C F. Cornel, B. Maat en A. C. Zijdeveld. Uit de verslagen van secretaris En pen ningmeester bleek, dat pro Juventute, die thans in Vlaardingen het zesde jaar is in gegaan, een bevredigend verenigingsjaar achter de rug heeft Men stelde prijs op het behoud van de eigen jaarlijkse collec te om de middelen voor plaatselijk werk te versterken. Veiling Barendrecht BARENDRECHT, 4 maart. Sin r 53—CO, aanvoer 7200 stuks; stoandglaakomk. 75—op: 1.11—1.16, 50—59. J.00—1.10, 43—49: 79—86, 35 —39: 60—67, 30—34: 44—48. 20—29: 35—38. aan- 6.000 stuks: knolselderij 10: C5—69 12: .1, 15- 60—55. 18: .47—82. aanvoer Y.0Q0 Stuks; spruiten Al: 151—1.77, Bl: 1.54—1.73, Dl: 65—90. AH: 50—93, BH: 45—60, aanvoer 13500 kg; witlof AH. 1.45—1.00 Bil; 1,18- 1.40, aanvoer 10.000 kg; veldsla: 4.G0—5.80. aanvoer 200 kg: rabarber: 120—1J38, aanvoer 8600 kg; uien: .25—34. aanvoer ÏO.OOO kg. F>ult; cox's orange pippin 85op: 02—1,14, 60—65 64—71. 55—60: 48—51; lombart calville 70—Op: 51—56, 65—70 46—48. 60—65 34—3": goudreinette 75—op: 56—68. 70—75 55—61. 65 -70- 49—52; golrton delicious 70op: 83—92. 65—70: 73. 60-65; 55-58. Toiaie aanvoer fruit; 30.000 kg. raad hierover reeds een besluit had ge nomen. Bij de stemming waren de frac ties van de WD, CHU en NW Capelle tegen, de PvdA. SGP en wethouder Heu- kels (AR) -voor. (Van een onzer verslaggever») VLAARDINGEN, dinsdag Borge- m tester mr. J. Hensdens beeft vanmorgen de ere-mcdallle verbonden aan de orde van Oranje Nasaan. In zilver, uitgereikt aan de heer J. C. V. d. Windt (52), Jon* bertstraat 22, In verhand met veertig Jarig dienst jubileum bij de fa, A. Groeoeveld Het was vandaag feest bij de fa. Groe- neveld. Niet alleen werd het feit herdacht dat de heer J. C. v. d. Windt 40 jaar gele den in dienst trad, ook was de uitgebreids receptie belegd voor de heer Jae. v.d. Lee; die er 25 dienstjaren bij de fa. Groeneveld op heeft zitten. Voor beide jubilariseen waren er geschenken. TEDERE automobilist moet op een 1 zéker moment 1» :e\fn leven het geheime verlangen hebben gekoes terd de eigenaar te efin van een Rolls Roy cel Een man, die deze wens op een waarlijk grootse wijze heeft vervuld is een Amerikaan, Mr. Talbot Kendall, wiens verzameling van deze prachtige wagens nu vjjftig stuTce bedraagt. Als directeur van een Califomische telefoonmaatschappij kocht Mr. KendaU ztfn laatste drie wagens enige maanden geleden In een verkoop in Engeland. De eerste, een Park Ward Landaulette uil 1331/ is zojuist naar de USA verscheept; de tweede, een Wats cm" coupé uit 1931 met een Thrupp en SfaöberJey carros serie wordt nu in zijn oorspronkelijk vorm. gerestaureerd 'en sal in de komende weken vanuit Gr. Brittannië toorden verscheept. Het derde voertuig, de vijftigste in de verzameling van mr. Kenaall is een Rolls Royce bestelwagen, die als serviceiaagen voor de telefoonmaat schappij zal -worden gebruikt. Record-resultaat bij General Motors over 1962 General Motors heeft over 1962 re cord-resultaten bereikt. In 1962 werden door de General Motors* Divisions in. de gehelo wereld In totaal 5.230.000 automobielen verkocht, hetgeen 4 pet. meer is dan bet vorige record-c([fer van het Jaar 1955 Bn 30 pet. meer dan de 4.037.000 eenheden, welke In 1961! werden verkocht. Volgens de eerste schattingen zou General Motors in 1062 een totaal ver koopcijfer hebben behaald van 14 mil jard 600 miljoen dollars (52,7 miljard gulden) tegen 11 miljard 400 mil ja en dollars In 1961. De netto winst bedraagt 1 miljard 459 miljoen dollar tegen 893 miljoen voor-1961. Voor; het Jaar 1562' wordt door General Motors een record-divi dend" uitgekeerd van 3 dollar per ge woon aandeel, terwyi 2,10 dollar per aandeel wordt geherinvesteerd, Het totaal bedrag van 850 miljoen dollar, dat zodoende als gewone dividenden wordt uitgekeerd, Ia het hoogste be drag dat ooit door een industriële onderneming werd uitbetaald. In 1682 heeft General Motors in to taal 3 miljard 900 miljoen dollar aan Ionen uitbetaald. 1 D vorm gebundeld en uitgegeven. Het geheel heat nu Scheepjes van I Papier en dat ia een voortreffelijke titel, Die stukjes rijn Inderdaad I het best te beschrijven als kleine papieren scheepjes» die vriendelijk en geruisloos voorbij worden geblazen en die daarna geen spoor blijken te e hebben achtergelaten. Het is moeilijk er iets positiefs óf Iets negatiefs van g te zeggen. De voornaamste emotie, die er mee wordt opgeroepen, Is er éön g van welwillendheid en een soort neutrale gezelligheid: do mensen zijn nog I zo slecht niet en er valt een hoop liefs over hen te vertellen. Clare Lennart heeft dat in onberispeiyk-vertellerlg Nederlands gedaan. Tij vertelt over g kinderen en poezen, zwanen en provinciestadjes, Sinterklaasherinnertngen I van vroeger en lieve oude tantes, die na de dood van hun echtgenoten wat eenzaam zijn geworden maar daar niet minder lief om zijn. I Na lezing wil dan ook de recensent lief zijn voor mevrouw Lennart. Hij g zAl dat ook zijn. Tot zjjn dood toe zal hfl het recht van een Ieder om lieve e stukken te schrijven, bUjven verdedigen. Eén ding slechts Is er tegen zo'n verzameling als deze „Scheepjes van Papier" aan te voeren: als man het S boek heeft weggelegd, resulteert alleen het gevoel dat scheepjes en stukjes en bladzijden (263) zacht en schuldeloos door de vlngere zijn gegleden. Dan zegt men maar. zoals die lieve oude tante (bovengenoemd) op bladzyde 247: I „Ja kind, dan gaan we nu naar boven, voor een kopje thee". (A. A. M. Stols/J.-P. Barth, 8.90). P. MMIIllMiiU ffiassiiiiaicamiiawrATMro Met droefheid geven, wij u kennis, dat na een kort stondige riekte van ons is heengegaan mijn innig geliefde man, onze zorg zame vader, behuwd va der, onze broeder, zwa. ger en oom PIETER HERSTEL echtgenoot van Gijsje Wessel, in de ouderdom van 81 j. Schiedam, 4 maart 1963. Mgr. Nolenslaan 163, G. Herstel-Wessel Hoek van. Holland, P. Herstel J. Herstel-Zwaan Wageningen, S. v. 't Hof-Herstel W. K. F. V.'t Hof De overledene ligt opge baard in de rouwkamer V3n het Gem. Ziekenhuis, Nsssaulaan 75, Schiedam. Gelegenheid voor bezoek aldaar; 's morgens van 11 tot 11.30 uur; 's avonds van 6 tot s.30 uur. De begrafenis vindt plaats donderdag 7 maart a.s. op da algemene begraaf plaats aan de Vlaardin.- gerdijk te Schiedam, te 2.45 uur na Vertrek vanaf het woonhuis te 2.30 uur n.m. Thuis geen bezoek. U kijkt.. U vergelijkt V koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL G 8511 GEEN FILIALEN Te koop aangeboden Een centrifuge ƒ89.- bij do grutter, 87.50 hij de concur rent. bij ons ƒ85.—. Lang- zaamwasser met verwarming S 255.—. Sn ei wasser vanaf 90.—. 15 tot 30% korting bij Showroom Coja» Lange Haven 126, Schiedam, tele foon. 63341;.. RIJKS HOGERE BURGERSCHOOL A EN B Ctt MIDDELBARE MEISJESSCHOOL Overschiesestraat 2, Schiedam. AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLINGEN op maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 april van 9 tot 1 uur en 's middags van 2,30 tot 4 uur. Het schrift, examen vindt plaats op 28 en 29 mei. GEVRAAGD een metaaldraaier een aankomend metaaldraaier een machine-bankwerker en een «ank. constructie-bankwerker voor omscholing In dieselmotoren en andere machines. Brieven no, S-919 bureau van' dit blatL Op ónze AFDELING EXPORT hebben wij per 1 mei of eerder plaats voor een Leeftijd circa 18 jaar. Liefst met (M.)U.L.O. of gelijkwaardige opleiding. Goed kunnende typen. Behoor lijke salariëring met aantrekkelijke werk tijden. -:<y Brieyen met vermelding 'van genoten schooloplei- dmg, vroegere werkkringen enz. te richten aan JOHS. DE KUYPER ZOON Postbus 62, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1