Flinke huurverhoging voor SSN-woningen R'damsedijk Plantsoenendienst wacht op de lente mtsSBSSSSm VOORJAARS AANBIEDING De Jeugdschaakweek van 16-20 april in de Beurs JONGEMAN Door ministerie aangekondigd Hond beet meisje De eenzame meerkoet Vrijstelling dienstplicht M. Verheijke 25 jaar bij B. Sprij N.V. BEWONERS WILLEN GEZAMENLIJK PROTESTEREN Lezing J. Paalman over Job Hansen TAXI I EUROTAX 69 4 60 AGENDA 33 pet. is teveel Dansen met de bruid voor VARA-leden Liever niets doen aan met stookolie bedekte vogels Noor negeerde voorrangsweg ACHTERSTAND IN HET WERK Vorstsehade aan de beplanting nog onbekend Vesperdienst in Bethelkerk DIEFSTALLEN Ruilbeurs van De Verzamelaar Bekeuringen voor te snel rijden Burgerlijke stand Voetklachten bij zestig pet van de bevolking SCHIEDAM mmxmmm WILTON-FIJENOORD N.V. VRIJDAG 8 MAART 19. Advertence iM.\ Praclische, modem-gedistingeerde regenjas voorslormen regen. Cosier wéér, dar voor zo'n jas nó gewel dige belangstellingbestnah Daarom vooralle Irouwe Cosrer-klanten deze unieke oenbieding. Prachtige gabardine N1NO-FLEX HERENREGENJASSEN mef ingezette mouw, met en zonder ceintuur te drogen, moderne kleur. Normale prijs 59,75>maar één dag, als speciale vaorjaarsstunr Zolang de voorraad strekt. Geen fel. of schriftelijke orders. ROTTERDAM: Korre Hoogstraat Meent Katendr, JjgedtJk West-Ktuisbade HOOGVLIET: Winkelcentrum VLAARDINGEN: ucskM LEIDEN: Haarlemmerstraat ZEIST: sioituB SCHIEDAM. vrijdag. De directeur van het Stedelijk Museum, de heer Joh. Paalman, zal op woensdagavond 13 maart voor de - vereniging Vrienden van het Sled. Museum een lezing houden over het werk van de schilder Job Hansen en zijn plaats in de Groningse kunstenaarsgroep ..He Ploeg". In het museum wordt tot 25 maart een grote overzichtstentoonstelling van deze schilder gehouden, de eerste ex- postitie na het overlijden van de archi tect-schilder in 1950. Na de lezing, die om kwart over acht in de aula begint, zal er een rondleiding over de tentoonstelling plaatsvindén. (Advertentie l.M.) EUROT4XJ TELEFOON Apothekersdienst: Apotheek Het Gouden Hert, St. Lidumastr. 58. Stede!yk (Museum 10 cox 17 uur. s zon dags 12 tot 17 uur. Overzicht werk Job Hansen en Amerikaanse Grafiek. BIOSCUPEN Passage, 2 en 8.15 .uur: Cape Fear. StroopoIe, 2, 7, 9.15 uur: Teodora, de By zantijnse keizerin. DIVERSEN ■«asis Sacrum, 8 uur: Alg. Ned. Grafische Bond - toneel, bebouw Irene, 8 uur: Chr. Toneelgroep Het Zuiden - derde lustrumviering. Volksgebouw, 8 uur: NW-Bestuurders- bond - cursus - vergadering. Rank, 8 uur: p.v. De Hoop - feest avond. (Van eem onzer verslaggevers; SCHIEDAM, vrijdag, Onder de be woners van ruim bonderd flatwoningen aan de Rotte rdam-ed ijk ztlid-ztfde, eigen dom van de Schledamse Aannemerscom- blaalle S.SN., Ia beroring gewekt, door een brief die z]j allen deze week hebben ontvangen. Daarin wordt geheel onver wacht een huurverhoging van rond een derde aangekondigd. De verontwaardigde en ook verontruste bewoners overwegen nu een actie op touw te zetten om ge meenschappelijk tegen deze huurverho ging te protesteren. Men is reeds bezig om handtekeningen te verzamelen». Zover ons bekend Is een overgroot deel van de betrokkenen, maar niet allen, bereid te tekenen. Het betreft de woningen aan de Rotterdamsedijk van de Grrnsflat af tot bet café dat uit de gevellijn naar vo ren sprint. De Grensflat is ook eigendom van de SSN, doch deze flats vallen buiten de verhoging. De boven-bcdoclde brief is verzonden door de afd. Financiering Woningbouw van het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. Daarin wordt mede gedeeld dat de eigenaar van de woningen (dat is dus de S.S.N.) gevraagd heeft om een nadere vaststelling van de huurprijs, zulks op grond van art. 17 van het „Be sluit bijzondere huurprijzen 1954" en mo gelijk indien de huurprijs kennelijk zeer aanzienlijk afwijkt van die van vergelijk bare woningen. Als vergelijkbare wonin gen heeft de SSN aangewezen de wonin gen aan de Oranjestraat boven de win kelgalerij en verder een complex flat woningen aan de Broersvest Deze laatste complexen woningen zijn; eveneens door de S.SN. gebouwd, al is de combinatie er met de eigenaar van. De Huuradvies-commissie, zo gaat de brief verder, heeft ter plaatse oen onder zoek ingesteld en naar het oordcel van deze commissie is een verhoging aan vaardbaar. Deze komt echter neer op rond 33 procent, voor een deel van de woningen is het minder. Maar voor de nieuwe huurprijs vast te stellen wil de briefschrijver (binnen drie weken) van de huurders vernemen of de constractuele huurverhouding een huur verhoging m de weg staat of dat de huur verhoging naar de mening van de huur- ders niet aanvaardbaar is op grond van vergelijking met andere objecten. Dat kunnen zijn vooroorlogse woningen of na oorlogse woningen waarvan de huur per I april 1960 ook verhoogd is geworden. In een gesprek dat wij met enkele huursters In verband met deze kwestie hebben gehad, bleek dat de dames wel plezierig wonen, al worden dan ook di verse klachten aangevoerd. Maar een tussentijdse verhoging van een derde wordt algemeen te hoog gevonden. En bet vergelijk met de flats boven de Oranje- Galerij ls velen tegen het zere been ge schopt. Een van de dames (we zullen geen namen noemen.) stelde het heel zakelijk. „Een kleinere verhoging zou aanvaard baar zijn geweest Maar met een derde. Deze nu bijna twaalf jaar oude woningen bieden niets geen luxe. Dat blijkt onder- andere uit het feit dat de douche-cel in de keuken is gebouwd. De genoemde wo ningen boven de Oranje-galerij zijn ruim. twee jaar later gebouwd en zijn veel be ter en luxueuser afgewerkt, dus een ver gelijk gaat mank. En als de huur van de ze woningen wordt opgetrokken naar het peil van de Oranje-straat, dan gaan ze daar zeker ook de huren verhogen, omdat die flats beter zijn dan deze. Bovendien is het onredelijk dat een drie-kamer flat evenveel huurt als een met vier kamers". Een andere huurster was vooral gepi keerd door de opmerking van de zijde van de S.S.N.: „Jullie hebben al die ja ren voor een prikje gehuurd", 'betaal de (op een duurder hoekhuis) twaalf jaar geleden een huur van 38,40 per maand, nu 74,40 en dat moet dan wor den 98,35. „Bijna honderd gulden is te veel voor deze woningen". En zij noemde tal van gebreken: geen boiler of geyser, een verkeerd geplaatste schoorsteen, geen mogelijkheden voor verwarning in ande re kamers, verkeerd geplaatste ramen, die zo niet zelf schoongemaakt kunnen worden, geen mogelijkheid om de was buiten te drogen, want op de aanwezige baleons wordt de was zwart door het roet van de achtergelegen glasfabrieken, een wel aangebrachte huistelefoon, die echter nooit heeft kunnen werken, geen kraantje in de kelders die zo niet schoon gemaakt kunnen worden. „En dan bijna honderd gulden huur! Kom nou". Een diep verontwaardigde huurster van een bovenwoning (vierde woonlaag) wijst op de vochtige muren waar het behang vanaf valt en op de grote roestplekken op het ledikant, waar ook de schimmel dik opstaat. „Al deze bovenwoningen zijn vochtig en er is niets aan gedaan. Het ligt aan het dak, want de plafonds zijn gescheurd. Ik wil best honderd gulden huur betalen, maar dan voor een goede comfortabele woning en niet zo een". Door deze protesterende huursters wordt nu naarstig gezoebt naar „verge, lijkbare woningen", waarbij uiteraard ge. keken wordt naar de woningen aan de overkant vam de Rotterdamsed^k. Maar de Oranje-straat-woningen worden alge meen verworpen als vergeHjklngs-object, Welke stappen gemeenschappelijk ge nomen zullen worden als verweer tegen de verhoging is nog onbekend. Maar me wÜ het er niet bjj laten zitten. Dat vai niet. (Advertentie /.M.) Laat anderen 7.90 betalen voor deze cas (de prijs, die zij overigens dubbel en dwars waard is) maar zorg. dat U hoort bij onze klan ten, die hem n& kopen voor nog géén drie gulden. Ruime, flinke tassen van water dicht linnen met ronde lederen handvaten, met Ieder aan het ijzersterke linnen bevestigd- met leder afgewerkte hoeken en voorzien van een solide trek- sf uiting. 43 cm Dierenbescherming raadt SCHIEDAM, vrijdag- Na alle ellende die de vogels hebben doorgemaakt met de vorst worden zij nu opnieuw bedreigd. Ditmaal is het de stookolie. Bij de te wa- terlating van de „Avedrecht" werden woensdag ongeveer 50 meerkoeten van de kolonie die bij de vijfsluizen gedurende de winter haar tenten had opgeslagen door golven bedekt met stookolie over spoeld. De vogels die in de Wilhelmina- baven zitten zijn ook bijna allemaal be dekt met olie. Voor zover mogelijk probeert de die renbescherming de vogels schoon te ma ken. Een vijftal meerkoeten zijn in het asiel van de plakkerige laag ontdaan. Een moeilijkheid is echter dat bij bet naderen van een stookolie-slachtoffer de andere vogels op de vlucht slaan en in het met een dikke laag olie bedekte water terecht komen, zodat hulp aan de een talrijke andere vogels noodlottig wordt De die renbescherming geeft dan ook de raad de vogels met rust te laten. Over enige dagen zullen zij toch -waarschijnlijk naar hun oude woonplaatsen trekken. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van honderden van deze tassen, In frisse ruiten, per stuk voor Jr v Géén m). af tehrlft. fceit. SCHIEDAM, vrijdag. Het 16-jarige meisje Alida van E. ls gistermiddag tegen half zes op de Noordvestsingel door een herdershond aangevallen. De hond beet in haar rechterarm en been. Ook haar: kleding werd beschadigd. Het meisje heeft zich onder doktersbehandeling moeten stellen. De hond liep los rond en de eige naar is onbekend. De politie heeft een onderzoek ingesteld. SCHIEDAM, vrijdag. Onbekendheid met de weg van de Noorse chauffeur H. L. K. A. is gisternacht oorzaak geweest van een aanrijding op de Burgemeester Knappert la an. De Noor merkte, komende van de Penninglaan, het voorrangsbord voor de Burgemeester Knappert laar, niet op en reed zonder meer door. Daarbij kwam hij met zijn huurauto m botsing met de uit de richting VIaardingen ko- mende auto van de heer J. W, v. A I Beide auto's werden zwaar beschadigd. (Advertentie 7.M.» SCHIEDAM, vrijdag Naast de lande lijke Jeugd-schaakkampfoensctaappen or ganiseert de jubilerende schaakvereniging „Schiedam" ook de nationale Jeugd schaakweek 1963 in de Koopmansbeurs en wel van 16 tot en met 20 april. Hier aan kunnen alle schakers tussen de der tien en twintig jaar deelnemen, mits men een „gevorderde" speler ls. Men hoeft overigens geen lid van een schaakver eniging te zijn. Er wordt gespeeld in groepen van zes spelers.- in te delen naar speelsterkte, na melijk vergevorderd, gevorderd of matig gevorderd. In elke groep zijn drie prijzen beschikbaar. In het programma voor do Jeugdschaakweek heeft de S.V. Schiedam ook nog opgenomen excursies, een ont- (Advertentie I.M.h SCHIEDAM, vrijdag De leden van de Sehiedamse afdeling van de Vara kun nen op maandagavond 25 maart in Musis Sacrum weer „Dansen met de bruid". Op muziek van het Ballroomorkest van Jan Corduwener en het Trianon-orkest oJLv. Tony Karten. Kaarten voor de2e avond zijn gratis verkrijgbaar en worden X'oor de eerste maal uitgereikt op de ledenvergadering die 12 maart in het Volksgebouw plaats zal hebben. Daar komen in bespreking de jaarverslagen, het beleid van het be stuur en de verkiezing. Morgen is het de dag van de „doe-het-zeivers" want dan be- •gint in onze afdeling gereed schappen, beneden, de verkoop van eleetrische soldeerbou ten, met handige pfstoolhand- greep. Onmisbaar in iedere gereed- schapkist, een eigen soldeerbout voor alle voorkomende soldeer- karweitjes, (lekke ketefs, pannen, draadjes in radio's enz. solderen). En als bijzonderheid... direct na gebruik kunt U de bout weer op bergen, door het hand vat op de stift te draaien. Eleetrische soldeerbouten, gis teren voor 5.75, nog nauwelijks te koop, morgen voor nog géén drie gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze elee trische soldeerbouten, 220 Volt - 60 Watt, met 140 cm lange snoer, nu yoor wmzn °f schrift, but. spanningsavond, een •middagtocht- en. een feestavond. Inschrijving staat open tot en met 18 maart bij de heer K. A. Veerman, Djambistraat I2d, Hoogvliet, tel 010- 162394 of 161550 en iedere inschrijver dient naam, adres, leeftijd, speelsterkte te vermelden. Het inschrijfgeld bedraagt 6 per persoon, te betalen bij de aanvang van de wedstrijden. De S.V. Schiedam vraagt wederom adressen van diegenen die bereid zijn een. of meer van de honderd jongelui die van buiten het gebied Rotterdam komen, huis vesting te verlenen in -Schiedam, Vlaar- dingen of Rotterdam (West, Centrum of Blijdorp). Zij knjgen niet alleen vrijstel ling van inschrijving, maar krijgen bo vendien voorrang. Voor deze hulsvesting kan men zich melden by de heer J. Mor bus, Lorentzlaan 46c, tel. 070-183070 of de heer H. W. Boele, Singel 143, tel. 010- 82755. Bij deze adressen zijn ook inlich tingen te verkrijgen. SCHIEDAM, vrjjdag Bij de gemeen telijke Plantsoenendienst wacht men in spanning op het voortschrijden van de dool. Hoe zal de beplanting in de stads parken en plantsoenen, de tuintjes en de sportvelden de ongewoon lange en stren ge vorstperiode zyn doorgekomen?'Ook voor deze vakmensen is dat nog een open vraag. Maar men ls wel op het ergste voorbereid. Zo'n strenge vorst heeft men Immers bij mensenheugenis niet meer meegemaakt en het is nu nog niet te zeg gen hoe groot de aangerichte schade aan de planten zal zijn. Pas wanneer over week of twee het eerste groen tevoor schijn kan komen, zal men kunnen na gaan hoeveel planten de ongelijke strijd met de vorst hebben verloren. Normaal werkt men bij de Plantsoe nendienst de hele winter door en wordt de beplanting onderhouden. Doch dat was deze winter niet mogelijk. Er is dan ook een grote achterstand m het werk ont staan, die maar moeilijk In te halen is. Het hele werkschema is verstoord. Op de gemeentelijke kwekerij langs de spoorbaan staan de kassen vol van de voozjaarsplanten die nodig uitgezet moe ten worden, doch overal is de grond nog steeds bikkelhard en bevroren. Dus wach ten maar weer. De planten die op.de kwe kerij buiten hebben gestaan zijn de win ter nog redelijk goed doorgekomen want een-dikke* laag sneeuw heeft hen be schermd tegen de felle vorst. Dat is dan weer een winstpunt. Maar nu de planten buiten. De sierplan ten is in de bekende grote potten, over al in de stad, kunnen gevoegelijk wel als verloren worden beschouwd. Hoe de ro zen en de ligusterhagen er af zijn geko men is een grote vraag, waar men voors hands het antwoord niet op weet. Wat de sportvelden betreft zijn die aan de Oude dijk en het Sportpark Thuriede er goed afgekomen, heeft men al kunnen constateren. De velden liggen mooi be schut tussen de bosjes en de sneeuw ls niet door de wind opgejaagd. Deze velden liggen er nu weer prachtig groen bij. In het Sportpark Harga is de situatie over het algemeen minder goed. Daar heeft de wind de kans gekregen om de sneeuw van de veelal nog weinig besehut liggen de velden te blazen. Het gras daar ziet er uit als hooi, bruin en onappetijtelijk. Maar het kan nog wel meevallen. De nieuwe werken hebben lang stilge legen, zoals de tuinaanleg in Nieuwlarid en het volkstuinencomplex Thuriede. Dit complex had volgens plan reeds op 1 ja nuari ter beschikking gesteld moeten worden aan de volkstuinders, maar in de cember is men tweemaal „uitgevroren' en daarna was er helemaal geen werken aan. Nu nog ligt ee». weke bovenlaag van enkele centimeters boven een glashard» bevroren ondergrond. Daar is nog niets mee te beginnen. De aannemer voor de bouw van de univorme tuinhuisjes zou graag willen beginnen en ook de volks tuinders zelf staan al te trappelen van ongeduld.-Doch zij zullen nog even'moe ten wachten. De dooi is wel begonnen, maar daarmee de lente er nog nietf SCHIEDAM, vrijdag Van gemeente wege deelt men ons het volgende mede: De ingeschrevenen voor de dienstplicht, lichting 1965, worden er op attent ge maakt, dat een aanvraag om vrijstelling wegens broederdienst of bestemming tot buitengewoon dienstplichtige, moet wor den ingediend binnen 14 dagen na ont vangst van de toegezonden kennisgeving, dus vóör 15 maart ajs., bij het bureau voor Militaire Zaken van de Gemeentesecreta rie, Oude Kerkhof 19b, Schiedam. Ook zij, die wensen te worden vrijge steld op grond van het bekleden van een geestelijk ambt of opleiding tot zodanig ambt, tevens zij die bestemd willen wor den tot buitengewoon dienstplichtige om reden de vader, een wettige broeder of halfbroeder in Nederlandse krijgsdienst is gesneuveld (of met een gesneuvelde wordt gelijkgesteld, zoals omschreven in voormelde kennisgeving) moeten vóör 15 maart a.s. een aanvraag ter Gem. Secreta rie indienen. SCHIEDAM, vrijdag. Uit een lade van een bureau in een kantoor van de Ver. Glasfabrieken werd gistermorgen een grote hoeveelheid tekenmateriaal ter waarde van ongeveer 300 vermist. Die ven die door een openstaand raam het kantoor zijn binnen gedrongen en diverse bureaus hebben doorzocht namen verdei nog mee rapidografen, grafa's, een pas serdoos en een rekerüiniaaL Mejuffrouw W. S. v. d. W. deed giste ren aangifte van de liefstal van een be drag uit haar portemonnee die In de zak van haar mantel had gezeten welke zij in een wasserij aan de Stadhouderslaac had gehangen. De motorfiets van de heer G. A. de J. is door onbekenden van diverse onderdelen zoals de accu en de claxon beroofd. De heer de J. heeft aan zijn motor die bij de gemeenschappelijke kelder van de wo ningen aan de Noordvestsingel stond een schade van ƒ145,-. SCHIEDAM, vrijdag Ruim Vijf we ken staat hij er nu a L Eenzaam en ver laten. De onwonenden aan de Lange Haven en ook de geregelde passeerders beginnen zich nu echt zorgen te maken om hem. Want wat gaat er gebeuren als het nog verder dooit en hij zijn hele do mein verliest? Die eenzame meerkoet staat en trippelt wat op de laatste en héél dunne ijsschots die nog in de Lange Haven té vinden is, in de schaduw van de grote, kale boom bij de Appelmarkt brug. Hij heeft een ver wonde poot en deze trekt hij dan meest op tegen het lichaam, zodat de vogel op één poot roerloos op het ijs staat. Traag kijkt hij wat rond en dat doet erg pe dant aan. Waarom gaat hjj niet in het water zwemmen en drijven, zoals meer koeten toch gewoon zijn te doen? Neen, hij blijft maar staan op de steeds kleiner wordende ijsschots en staart voor zich uit. Niemand heeft hem nog in het water ge zien. Aan voedsel heeft hij geen gebrek. Men brengt hem geregeld voedsel. Kantoor meisjes komen dagelijks hun twaalf uurtje met hem delen en de vishandelaar brengt hem zo nu en dan een visje. Die gaat er gretig in, maar het brood lang niet zo snel. Kennelijk heeft de eenzame geen erge honger. Deze meerkoet is het grote raadsel van de buurt geworden. Men heeft de Dieren bescherming op deze vreemde kwestie at tent gemaakt, maar de inspecteur heeft wel andere 2orgen aan zijn hoofd bij de heersende vogel-nood. „Probeer 'm te van gen", was het vriendelijk advies, maar hoe doe je dat? Op de Lange Haven zit men wel in grote zorgen. SCHIEDAM, vrijdag. Na een winter se rust van drie maanden organiseert de Ned. Vereniging „De Verzamelaar" ein delijk weer eens een ruilbeurs en wel op maandag 11 maart in gebouw Arcade, aanvang 7150 uur. De verzamelaars van 'post- en sluitzegels, lucifersmerken, siga- renbanden, suikerzakjes, bierglazen en -viltjes, enz. kunnen daar gelijkgestem den vinden om genoegelyk te ruilen. SCHIEDAM, vrijdag. In de Ned. Herv. Bethelkerk wondt zondagmiddag 10 maart een vesperdienst gehouden, die om 5 uur begint. De liturgie wordt verzorgd door dra. J. D. Smlds. Medewerking ver lenen de Betbelcanlorij met enkele koor werken, het duo Hans Maas en Jan v, d. Tak, blokfluit en vedel, en organist B. Bronkhorst. SCHIEDAM, vrijdag. Dertien motor rijders hebben gisteren een bekeuring ge kregen wegens het overtreden van de maximum snelheid. De politie wijst erop. dat bepaalde gewoonten die de wegge bruikers hebben aangenomen toen de sneeuw op de wegen het verkeer bemoei lijkte, zoals het parkeren op trotoirs, het fietsen naast het rijwielpad, enz. die in de afgelopen periode door de vingers zyn gezien, nu niet langer getolereerd wor den. GEBORBN: Wilheïmina A J„ d- v. J. de Regt en M. A. J. van der Windt; Qui- rinus A. J., z, v. T. C, P. Roeling en W, G. M. van der Meer; Astrid R., d. v. L. Klerks en M, F. Ton; Johannes A. R., z. v. M. W. Voilmer en Y. H. Eieriee; Sas- kia H. M., d. v. A M. van Oevelen en L A M. van der Mond; Johannes H., z, v. R. A. Hakkennes en C. J. A. Rehermann. OVERLEDEN: G. Bloem, 75 j.; P. Her stel. 81 j.; P. M, Offerman. 77 j.; J. H. M. Blom. 74 U B. M. Philip, 90 j.; S. J. MuX- der, 67 M. van Ha aft en, 5 maanden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag. „Voetver zorging" luidde het onderwerp, dat don derdagavond in één van de zalen van het Volksgebouw voor leden van de Coöperatieve Vrouwenbond door de heer Van Dorp uitvoerig werd behandeld. In zijn causerie kwam hij tot de uitspraak, dat 60 procent van de bevolking met voetklachten rondloopt, een cijfer, dat niet alleen te denken geeft, maar vooral aantoont, dat het waard is om bijzondere aandacht aan zijn voetverzorging te schenken. Is er een betere bescherming voor Uw kleding denkbaar dan deze practische houseboats, waar U helemaal zlt'7 House-Coats, gemaakt van No- Iron popeline...een pracht kwa liteit in het meest gewilde model, aan hals, mouwen, zakken en zoom contrasterend afgebiesd. Gisteren werden ze nog aan geboden voor 10.50, maar mor gen als speciale aanbieding voor nog géén zes gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze house coats in de maten 38 t/m 48 en In leuke frisse kleuren, voot CWn te/, ef Mchrift. bttu VLAARDINGEN, vrijdag Hoewel uit een publicatie van de KNVB, opgenomen in onze krant van gisteren, bleek, dat het wedstrijdprogramma voor de profs nog niet is afgelast mogelijk bij het ver schijnen van deze editie wel is men er bij Fortuna niet toe overgegaan een elftal samen te stellen voor de wedstrijd tegen Go Ahead. Op het terrein aan de Flares laan kan absoluut niet gevoetbald worden, zeggen de experts. Bij Fortuna zou Eddy Verweel niet mee hebben kunnen doem. Zijn tegen SW opgelopen nieuwe blessure geneest even wel goed. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag. Omdat de oudste directeur, de heer B, Sprij, door een knieblessure verhinderd was per soonlijk aanwezig te zijn, heeft drs. J. Sprij namens de directie gisteren woor den van lof gesproken tot de neer M. Verheijke. die 25 jaar in dienst was van B. Sprij's Houthandel en Meubelfabrie ken N.V. De heer Sprij jr legde er de nadruk op, dat in 25 jaar veel veranderd is, maar dat de wil en de noodzaak om in samenwerking iets te bereiken, dezelf de zijn gebleven. Hij speldde de "jubilaris de 28e werknemer, die zijn zilveren dien «jubi leum by het bedrijf viert de gouden speld van de .zilveren dub" op en liet het aan de voorzitter van de personeels vereniging. de heer M. Sprij, over mee te delen wat het geschenk was, waaraan de directie mede had bijgedragen. Dat bleek een bankstel te zijn, terwijl de heer M. Sprij namens het personeel bovendien nog een staande schemerlamp mocht aanbieden. Voor mevrouw Ver- heijke waren er bloemen, namens de di-, rectie aangeboden door mevrouw Spry-' Hoogerwerf, die haar geblesseerde echt- genoot vertegenwoordigde en namens het personeel door de heer M Sprij, - De heer L. Boer voerde net woord na- i mens de Maatschappij voor Nijverheid en Handel en bood het getuigschrift van- deze maatschappij aan, met bijbehorende.' penning en draagmedaille. De jubilaris, die vergezeld was van* zijn echtgenote, dochter en zoon, zei ia* zijn dankwoord het gemakkelijker te vin- i den om te huldigen, dan om gehuldigd* te worden, maar toonde zich zeer erken- telïjk. s» De huldiging geschiedde niet in het£ bedrijf, maar in Dansschool Van Rijswijk, |l waar het personeel zich had verzameld' in de danszaal, die op carnavaleske wijze was aangekleed. De heer Verheijke. die het grootste deel van de afgelopen 25, jaar als meubelmaker heeft gewerkt, is nu belast met de zorg voor het onder houd van de bedrijfsgebouwen en de personeelswonin gen. VLAARDINGEN, vrijdag De raad verleende donderdagavond eervol ontslag aan de heer A. van Dijk per I september 1963. De heer A van Dijk, thans gemeen te-ontvanger, wordt op 30 augustus dit jaar 65 jaar. MEER KEUS BETERE PASVORM ur pvp Wtfoe pup Personeel Gevraagd: werkster - Mevr. I Beukes. Wilhelminasingel 43, VI aard in gen, telet 12 99 22.' SCHIEDAM vraagt voor spoedigs ïndiersffreding Deze zal worden geplaatst opde Afdeling HoofdboekKouding en worden belast met diverse administratieve werkzaamheden. VEREISTEN: tenminste drie jaren mtddelbaarschool- enderwijs of dïpioma U.L.O. praktijkaipioma boekhouden leeftijd 21 tot 25 jaar Eigenhandig (niet met ballpoint) geschreven sol licitaties te adresseren: postbus 22, Schiedam. J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1