JACHTWERVEN ONTWAKEN UIT HUN WINTERSLAAP Verstrekking van band recorders aan blinden Cape Fear: matig slot bederft bijna goed begin Fellini 's La Dolce Vita en Schandaalkroniek In beddenreparatie Clubhuis Nieuwe Waterweg nadert voltooiing Jacob en Geertruida Hoek-stichting wollen voorjaarsstofFen GEEN JUBILEUMTONEEL OM KRACHTEN VOOR S.G.-WEDSTRIJD TE SPAREN Vlonders Vakkundig Salarissen van de zeeloodsen UITSLAG PAROOL-VOETBALPRIJSVRAAG Nederland-België Jaarvergadering van Natuurgenot in Huis In Passage: óuirilA^- teddtuisl SR»s3llL/¥rOB9 ot,vies en prijs aan Monopole vertoont: In Monopole: Dierentemster wordt keizerin CHAUFFEUR Recept voor een volmaakte bril Koeriersters KERKDIENSTEN Permanent wave Diversen: ZATERDAG 9 MAART 1963 (Advertentie '.IJlt.) LIJNBAAN 71 f ROTTERDAM J~\E vlonders usrd door de winter vry veel schade toegebracht. Het noordelijk gedeelte zal moeten wor den vernieuwd. ]\JOC dienen de stoelen als schra- J V gen voor de timmerlui. Over an derhalve maand rullen zö misschien zl een gerieflijk zitje bieden GEBOREN: Hünpje W. J. d.v. M. W. van Steenoven en H, Klos; Anne M. d.v, 3. VrU- hof en B. Vlnjé. ONDERTROUWD: I. Apon. 24 J. en J, Starog 22 j.; D. J. Bos, 26 J, en O, van Leeuwarden, 22 J.; G. C. dB Graaf, 28 J. en W. C. van der Knaap. 22 J.; A. Hofman, 21 j. en J. Smit. IA, A, Llgfhart Schenk, 22 j. en J. Zevenber gen, 21 j.; A. F, Middendorp. 23 én A. Stokr hof, 24 3.; T. Neervoort, 21 1. en M. K. Kop pers 26 G. C. Vermunicht. 24 j. en Mr A. L. van CoUenburg, 28 j.: L. Vlnjé, 29 j, en J. Brouwers. 19 j.; J. D. Colffie, 39 j, cn A. de Jong, 38 j.; -;•/ GEHUWD; R. Cornet, 24 j. en P. Baris, 23 j.: M, van den Hoek, 25 1. en J. A. Beklters, IB J.: M. Heijnsbroek, 32 J. en M. J. A. Veld man. 28 j.; A. C. van Reken. 28 j. en E.. J. SterrcnberB. 19 i.: F. Vorstenbos, 22 i. en A. E. Harreman, 23 J.; A. K. Doesburg, 21/5. en J. W. Does, 2i) j.; C. L. Wijk, 34 j. cn P. Eck- man. 30 j. OVERDEDEN: N. Bakker. 81 j., echtg. van. A. Meerendonk. Ongeveer een jaar geleden is men aan Jc opbouw van de betonnen bnk <20 bij J meter) begonnen. Met hout, dar na af loop van de Floriade voor een knopje op de kop kon worden getikt groeide aan de Maasboulevard onder de vakkundige han den van de leden gestaag het clubhuis. De ruime zaal, waar nu nog xaagwel en itokjes af gezaagd hout liggen en stoffige opeenjcBlapelde stoelen herbergt. Wedt uitzicht over bet haventje. De klchie bar b aan de zaalkant klaar, G&sradi&toren, die afkomstig rijn uit het oude pand van bet Rode Kruis aan de Lange Nleuw- Itraat, branden al. "Vandaag gaat de grote roestvrije (eigengemaakte) stalen aan recht de keuken completeren. Behalve de garderobe en toiletten komt er in de bovenste verdieping van de ark een douchecel In hét onderste gedeelte komen de werkplaatsen. Een voor de vlot- taibéas. die dagelijks op de werf ia, en «n'.voor de leden zelf, waar zij alle mo- gelijke kleine reparaties kunnen verrich- ten. Bovendien is hier een berging voor de masten, gieken en gaffels van de jachten. De een helpt aan de voltooiing van het clubhuis mee mc( het timmerwerk, een P /I LS het de bedoeling is om «He „tuer- ken" van de heros Hercules te gaan |f verfilmen, dan kunnen. de Italiaanse Fi|; slimmerds die ztch hierop geworpen heb- |b i ben, nog een Hnfc tijdje vooruit. Want de ■MGriekse halfgod heeft niet alleen twaalf 'm meesterwerken van heldendom en kracht H uerrichï, maar daarnaast nog een -moeilijk H te tellen hoeveelheid „bijwerken". En omdat behalve de mythen ook verschillende oude schrijvers zich met Herakles hebben beziggehouden, kunnen de scenarioschrijvers naar hartelust dol len in een onmetelijke berg kleurig fan tasie-materiaal, dat zich overal voor leent, behalve voor een „serieuze" film. Dat ia ook kennelijk niet de bedoeling geweest hij de nieuwe aflevering, die voornamelijk de-wonderlijke liaison van HERCULES EN DE KONINGIN VAN LYDIE, volgens de mythische indeling slechts één der „bijwerkjes", in kleuren en geuren beschrijft. Op weg om een dreigende broederoor log tussen Polynices en Etecdes, de zonen van Oedipus, te voorkomen, wordt Her cules betoverd en natuurlijk ook verleid door Omphale, de eeuwig hongerige koningin "an Lydië, die naar het voor beeld van sommige vrouwelijke reuze- spinnen haar gebruikte minnaars laat doden. In afwijking van de tarantula- wijfjes, schept ze er een apart behagen in om deze slachtoffers gebalsemd en wel in diverse natuurlijke houdingen te laten „opzetten". Ook Hercules, die zyn geliefde vrouw tje Iole volledig vergeten is, dreigt een dergelijk lot te ondergaan als de be dwelmende Omphale (Omphalos is het Griekse woord voor: navel) nieuwe buit Er klonk weer een optimistisch geluid uit de vele duizenden, inzendingen! We winnen met 21 zei 21%, nee met 3—2 wist 10% te vertellen, 18% hield het op 32 en 7% op 41. Ruim 5% zag een gelijk spel met de cijfers 22 in het verschiet De overige gelijke spelen verwierven een lager percentage. Ruim 20% van het aantal deelnemers voorspelde een nederlaag, waarbij vooral de uitslagen 1—3 en 3—3 in trek waren. Een zeer kleine percentage had de juiste uitslag 0—1.'•-•'.'L SCHIEDAM, zaterdag De aquarium- er» terrariumver. „Natuurgenot in Huls" houdt op donderdag 14 maart in de Am- stelbron de jaarvergadering. Secretaris en penningmeester brengen, verslag uit waaruit blijkt dat het de vereniging in het afgelopen jaar goed is gegaan; het le dental steeg zelfs tot vijftig. Deze beide functionarissen zijn aan de beurt van aftreden, maar stellen zich herkiesbaar. Na de pauze is er. contact, waarbij de den vragen kunnen stellen, de vereni ging betreffende, waarop het bestuur dan zal antwoorden. Gehoopt wordt dat de verschillende zienswijzen naar voren zullen komen, waaruit interessante dis cussies kunnen voortkomen. SCHIEDAM zaterdag. In spoedgevallen zijn gedurende het komende weekeinde de volgende artsen te raadplegen: J, van Buren, Buys Ballotsingel 72—76, tel. 69661, L. B. E. van Hoogonhuyze. NassauJaan 59, tel. 68067, J. van der Veer, Ruys de Beerenbroucklaan 16. tel. 69873, Geopend is apotheek Jansen. Swammer- darnsingel 41. die ook gedurende de komende Week de nachtdienst zal waarnemen. Na loting kwamen de volgende gelukkige prijswinnaars uit de bus: Mevr. Guerfs-Kros, Waicbersestraat 18 (f 100.—-) C. Tintel, Vondeilaas 63 fa, Schiedam 50. Edgar Krtiyer, Angelslo 25 25. Alle inzenders zeggen wy dank voor hun deelname. De prijswinnaars ontvangen bericht speurt Maar dank zij rijn listige gezel Odysseus weet hij de dodendans te ont snappen, de omstreden stad Thebe te be-' vrijden en Iole te redden uit de klauwen van een wellustige veldheer. Het is wederom een allervermakelijkst antiek strip-verhaal geworden, een leuk potje met heel sensuele, krijgshaftige en grappige stunt-taferelen, waarin Steve Reeves verschijnt als een klassieke Tar- zan, Primo Camera als een verschrik kelijke reus en Sylva Koscina en Sylvia Lopez het vrouwelijk schoon waardig vertegenwoordigen. (Zondagmiddag in MONOPOLE) OHANJEGAtmj 11 TEL. 87844/63844 cistisehe uitbuiting van een zgn, ver- schijningswonder, zijn daarvan wel de meest frapante voorbeelden. Naast de begaafde Marcello Mastroian- ni, die de gemakzuchtige journalist uit stekend speelt, ziet men Anouk Almee, Magali Noel, Nadia Gray, Alain Cuny en Yvonne Eurneaux in boeiende bij dragen, die echter nimmer een bepaald stempel op de vertelling drukken. Vele spelers verschijnen in één of meer frag menten om daarna niet meer terug te ke ren. La dolce vita is een regisseursfilm bij uitstek, En omdat die. regisseur Fel lini heet verdient: zy alle aandacht. Ook al kost dat dan soms wat moeite. (Maandag tot en met woensdag in MO NOPOLE). LSFredericoFellini'sLadol- /\ce Vita, de met de gouden palm bekroonde schandaalkroniek van het Romeinse leven, niet zal worden bijgezet in het mausoleum van de filmische meesterwerken, dan zal deze rolprent toch wel de geschiedenis in gaan als een der meest besproken films die ooit ge maakt, zijn. De poëzie ontbreekt te enenmale in La dolce Vita. Fellini heeft de leegheid van de „uitgaande wereld", de voze splendeur van, de Romeinse society en wat daarvoor door wil gaan willen vastleggen. Dat hele weidse panorama zien we door de ogen van de schandaaljornalist Marcello, die zijn litteraire aspiraties tracht te vergeten door zich te laten meedrijven op de stroom van incidenten, stunts, pikante ontmoetingen en orgische feesten, die het lieve leven van het cosmopolitische Rome in overvloed te bieden heeft. Men ont komt echter niet aan de indruk, dat Fel lini bij. zijn felle jacht op leegheid in ze kere zin. het slachtffoer van zijn prooi is geworden. Desondanks blijft hij, ook in zyn ge deeltelijk falen, een regisseur van uitzon derlijk formaat Scènes als de aankomst van de Amerikaanse sex-bom Anita Ek- berg op het vliegveld, het transport van een Christusbeeld door de lucht, de publi- Dames knip uit! Permanent zonder stroom. Zonder be spreken aJi, 12— bij ons 6.—. Dinsdag gesloten. Mai- son Tony, Schipperstraat, zij straat Schiedamseweg laatste huis rechts om de hoek, lijn 4,10,17. Kleur en lijn van montuur vormen het recept voor een bril met karakterl Kies uit onze uitge breide collectie. TEODOKA" is weer een van die films In het „U-kunt-het-geloven- of-niet"-genre een aan de historie ver want produlct dat vele dichterlijke zijpa den gaat. Teodora was ten tijde van de heer schappij van keizer Justinianus (zesde eeuw) de welgeschapen dochter van een dierentemster, die door een, fraaie boe- zempartij. flonkerende ogen en een onge bruikelijke intelligentie de keizer in lief de deed ontvlammen. Er kwam een hu welijk van en dat bewijst dat Assepoester maar plagiaat is. Byzantium is even corrupt als alle hoofdsteden in elke geschiedenis rijn ge weest en de patriciërs zien er van alles in, aan de macht van. keizerin Teodora een einde te maken. Lukt het wel? Lukt bet niet? Dit kleurige Italiaanse draakje laat ons lange tijd in onzekerheid, maar daar alle fabels en sprookjes, waarin oprecht wordt bemind, goed aflopen,weet u al hoe het slot zal zyn- Gianna Maria Canale is de mooie keizerin. Meer dan haar figuur heeft ze daar niet voor nodig. "Wer kelijk opwindend waren pas de rennen met Romeinse vierspannen. (In MONO POLE tot en met zondag). gevraagd voor Volksbestelauto, bij voorkeur in Schiedam wonende. ./'"i Aanmelden:/ j'i OENTAWA N.V.- Boterstraat 15 v' Schiedam Roifllms vergeten? De auto- maat staat voor u tiaar Alle soorten films Foto. Si van Vuuren. Hcogatraat 106 Vooipasfoto paar K van Vuuren Hoogstraat 108.' te lefoon 6 87 20 In één c dag gereed; Shave-dcaler van Phüisheve Remington. Brum, SlUoen repareren, "s Morgens ge- bracht, 'a middags klaar Slijperij, staal warenhandel Gé Kleyheeg. Nieuwstraat 43 telefoon 61719 .Ncd. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene: 10 uur ds. C. den Boer (Sltedrecht) en 4 uur ds. B. M. Meijndrecht (Waarden). BipUsten-gewieeme. Gebouw Jeugdhaven, Lange Haven 329: 7 uur samenkomst, oud Kaïh. Kerk. Dam 28: 30 uur H. Mts. Ned. Prot, Bond. Westvest 82; 10.30 uur dr. N. van der Züpp EHotterdam). Oec. Raad van Kerken. Opstnndingskerfc: 7 uur oecumenische dienst ds. J. Couvée en ds. E. v. d. Hangen. Jehova's getuigen, vólksgebouw: 6 uur openbare toespraak: „Is het Gods wil dat de mensen lijden en sterven?" door.J. C. Visser cn 7 uur wachttorenstudie en 8 uur slottoe spraak. Een centrifuge? /flfl.- bö de grutter, ƒ87.50 bij de concur rent. bR ons ƒ35.—. Lang- zaamwasser met verwarming ƒ255.Snelwasser vanaf ƒ90.—. 15 tot 30% korÜ33g bij Showroom Coja, Lange Haven 120, Schiedam, tele foon 633 41. Te koop 2 C.V. In prima staat. 27.000 km gelopen. Te lefoon. 637 43. Kapsalon Hélène, de saJon voor de betere permanent Stroomloos, voor teder haar geschikt f 7.50. Hèlène tiéde permanent de meest ideale natuurlijke permanent 10.- Gratis halen en brengen per luxe «uto voor permanent Kapsalon Hél éne. Rem- brandtlaan 22, Schiedam, te lefoon 6 71 70. Liuu uw «piraat vermaken tot ntiudern opklap- ot zan- telbed Prima afwerking Als nieuw tenrg Het goedkoop ste adres DUX: Groenendal la (Broersveidpad) telefoon 68023 (na 18 um telefoon 867 89) Ledikanten hutledi kanten, kam peerbedden enz. Kom eens praten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1