>40 Toestand op arbeidsmarkt door vorst versluierd Opnieuw kans op biljartlessen voor de jeugd Ged. Staten willen subsidie voor toneel verder uitbreiden Hulp voor Kunstkring te laat Beursvloeris te sdieef iT.Y. TtxBï in w'T Verhoogde bedrijfsactiviteit wordt nu weer verwacht Vorstwerklozen Minder aanvragen Buitenlanders Op Nieuwpoortiveg Frontale botsing Burgerlijke stand DIEFSTAL Overleden tijdens clubavond Leden tonen geen belangstelling Rayon Maassluis TAFELTENNISSERS IN MOEILIJKHEDEN Geslaagd voor KNVB-trainer Ook voor beide kunstkringen Beroepententoonstelling in Schiedam, contacten met ulo's in Vlaardingen Noodtoestand in Schiedam Z. Sehikhof excelleert met serie en moyenne Bij Rowallan-huis Sloperskeet uitgebrand Sn district Schiedam Eindstrijd in Volksgebouw Brommer gevonden „In de Pieterspenning" van Othello VOLLEYBAL SVC-dames onbereikbaars Dierenbescherming dankt voor hulp Drie clubs in strijd om H W-beker Gordon-zuil inzet tussen drie clubs Nieuw orgel in gebruik genomen Twee gouden echtparen SCHIEDAM Sperwer - Schiedam vrouwelijke kantoorbediende DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeresrsiers FEESTAVOND N.V.S.H. "ALLE TRAPPEN OP" -1 v 1 DINSDAG 12 MAART 1963 lOUDS- iPIHBs Vosrlns. «albsar Ibfanna, op.*. |.io p.w. 'b«n. :S) 'nbufsf l Uözcn-^ clegen-t B R'dam. chell P-J-O. Ju W. d« L IJËÏ'ÜSf (Advertentie LM.) Zonder punaises en zonder lijm, alléén met een schaar brengt U mee dit zelfplakkende plastic nieuwe kleur en fleur op oude, lelijke kasten... verveloze ven sterbanken, tafeltjes, deuren, kastplanken, dienbladen, boven de gootsteen enz. En van dit zelfplakkende plastic, waarvan de vastgestelde prijs 2.25 per meter Is, brengen wij nu een bijzondere aanbieding. Morgenvroeg begint de verkoop van dit zelfplakkende plastic, alle mogelijke strepen en rult- dessins, maar nu niet voor 2.2S per meter, nu koopt U het voor bijna, een gulden goedkoper. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dit bekende zelfplakkende plastic, bestand tegen vocht en vuil, zó weer schoon, jm J nu per meter m *7 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. De weersgesteldheid in de maand fe bruari is van grote invloed geweest op de maandcijfers van het gewes telijk arbeidsbureau Nieuwe Wa terweg Noord. Er was vooral een grote daling in de openstaande aan vragen, mede doordat oen afwach tende houding werd aangenomen bij het aantrekken van personeel. Er wordt nu weer een verhoogde bedrijfsactiviteit verwacht. De ontwikkeling op de arbeidsmarkt In Schiedam en V laar dingen gedurende de maand februari liep nagenoeg parallel met zowel die in de gehele provincie als In het land. Bijzonder In het oog sprin gend was vooral de daling In Schiedam van de openstaande aanvragen, welke voornamelijk door de metaalindustrie werd veroorzaakt. De vorst is slechts In een enkel geval oorzaak geweest van ontslagaanvragen, zodat gesteld mag worden, dat vorst niet als ontslag-argument werd aangevoerd, Dat bij een aantal (kleine en grotere) werkgevers daarbij heeft gespeeld: hoe krijg ik weer voldoende personeel na de vorstperiode?, is wel zeker. Anderzijds werd ook weinig nieuw personeel aange trokken; dat gebeurde alleen wanneer men ervan overtuigd was zich te hebben verzekerd van een prima vakman, Gtht ttl. of schrift, ken. Het aantal wegens het onwerkbare weer in de bouwsector buitengesloten ar- xddskrachteri 1s aanzienlijk. Hier en daar kon nog wat aan binnenwerk worden ge daan. Naar schatting waren 70 pet. van de 2122 in Vlaardingen en Schiedam in no vember 19(52 op nieuwbouw-objecten werkende bouwvakarbeiders (in Vlaar dingen 1180, m Schiedam 942) met in het produktieproces opgenomen. De stagnatie door de vorst heeft gerekend naar verlo ren bouwactiviteit in het gebied van het arbeidsbureau ernstige vormen aangeno men. Het aanvragenbestand is, wl schreven het hierboven reeds aanzienlijk terugge lopen. Dit komt ïtt het bijzonder voor ge- De ervaring met de buitenlandse ar beidskrachten blijft over het algemeen gunstig. In het gehele gebied van het geweste lijk arbeidsbureau werken thans rond 600 Spanjaarden en 30 Portugezen, die al len in Nederland willen bleven en alleen als vakantieganger terug gaan naar hun vaderland. Hier en daar zijn wel enkele verschuivingen, verband houdende met de vakbekwaamheid, maar het gelukt op de duur toch wel allen een geschikte werk kring te verschaffen. Van de 10 bij Kellogg te werk gestelde Turken, waarvan enkelen al ziek aan kwamen in Nederland, moesten er vijf in een sanatorium worden opgenomen; drie van de geconstateerde tbc.-gevallen zijn van lichte aard. De weersomstandigheden blijken voor deze mensen niet zo gunstig te zijn voor hun gezondheid. SCHIEDAM, dinsdag. Toen de heer M. A, V. uit Rotterdam gistermiddag tus sen de Hulpbrug en de Jan van Rlebeek- weg op du Nieuwpoortiveg een voor hem rijdende vrachtwagen wilde inhalen, kwam h|J frontaal ln botsing met een tegenligger, de bestelauto van de heer C. A. W. v. d. E. Het vijfjang zoontje van. de heer v. d. E- dat bij zijn vader voorin de auto zat, sloeg met het hoofd door de voorruit en kreeg talrijke snij wondjes in gezicht en hals. Samen met rijn vader, die twee ge kneusde ribben opliep, werd hij door een juist passerende mobüotoonwagen van de politie naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht. De heer V.. die klaagde over pijn in de rug en rechterknie en een gekneus de pols had, stelde zich direct onder dok- tersbeh andelmg. De auto van de heer v. d. E. werd aan de voorzijde totaal vernield. Van de an dere auto werd de voorzijde gedeukt en het linkerportier ontzet GEBOREN: Serge A., z. v. J. Zieek en J. E. Kejjzerj Pauline M., d. v. C. J. Zwaard en A, J. Ohlsen; Monique T. M-, d. v. P. J. van de Wege en D. A. de Pauw; Johanna G. E., d. v. E. A. R. Volkman en J. Winter; Anna, d. v, H. L. Bakker en A Zonneveld; Johannes, z. v. B. Kooii en J. Schadee; Coert H. z. V. B, Kooij en J. Schadee; Margriet, d. v. J. Post en A. E. Vermaas; Raymond, z. v. J. de Lange en J. M. Statz; Elizabeth, d. v. H. J. Brökling en W. C. Levering. OVERLEDEN: J. M. Wetselaar. 45 U M. E. Schuurmans, 26 j.; A. Versloot, 76 j., wed. van A. Boes; J. H. M. KleipooL 68 jechtg. van L. L. J. M. Melchers; C. L do Jong, 4 jaar; J. H. Willebrands, 62 J.; J. M. Coster, 69 j., echtg. van C. de Goede. SCHIEDAM, dinsdag. De chauffeur C. A. van R. deed gisteren aangifte van diefstal van een autoradio met vier luid sprekers uit een aan de dr. Zamenhof- tfraat geparkeerde autobus. SCHIEDAM, dinsdag. De heer J. van Katwijk, die over enkele dagen 76 jaar zou worden, is gisteren tijdens een dub- avond van de Nederlandse Bond van Vo gelliefhebbers, in de bovenzaal van de Amstelbron. plotseling overleden. De heer Van Katwijk, die aan de Havendijk 2)8 B woonde, was even voor het begin van de avond aanwezig, ging aan een ta feltje zitten en werd door een hartaanval getroffen. Apothekersdienst: Apotheek Jansen. Swammerdamsmgel 41. Stedclyk Museum 10 tot 17 uur, *s zon dags 12 tot 17 uur. Overzicht werk Job Hansen en Amerikaanse Grafiek. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur. „Cape Fear". Mo nop o] e, 2 8 uur:, „La Dolce Vita". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur; S.G. toneelwedstrijd - Othello. Volksgebouw, 8 uur: VARA vergade ring. Chr. Sgc. Belangen, 8 uur; Mobilisatie Kruis bijeenkomst SCHIEDAM, dinsdag Ook wanneer Provinciale Staten van Zuid-Holland de voorgestelde verhoging van de subsidie op toneel-uitvoering goedkeurt, dan zat deze financiële steun voor de Schiedam- se Kunstkring waarschijnlijk te Iaat zün gekomen. Immers, de voorzitter van de S.K., de heer Admiraal heeft al aange kondigd dat de Schied. Kunstkring be sloten heeft voor het komende seizoen 1963-64 geen gezelschappen meer te en gageren en dat de SJK, na het lopende seizoen „een sluimerend bestaan" gaat voeren. Dit betekent dat de Kunstkring dus nog niet opgeheven wordt en zo moge lijk tot nieuwe activiteiten kan springen, maar voor het komende seizoen moet dat onwaarschijnlijk worden geacht, daar immers nog contracten met gezelschappen zijn afgesloten. Voor de Katholieke Kring echter, die zich tijdig heeft „verjongd" door vele jeugdige leden aan te werven kan de nieuwe subsidie-regeling, een xans zijn zich uit de financiële moeilijkheden te trekken. Het ledental, dat lange tijd lager was aan bij de Schied. Kunstkring, is de laatste tijd weer gestegen. Bij de SK. daalt het ledental steeds ver der.' Het bestuur ontmoet btf de leden maar heel weinig enthousiasme om de zaak voort te zetten. Zoals nog laatste lijk bleek bij *n enquête, waarvoor maar heel weinig leden de moerte hebben ge nomen deze m te vullen. Een moeilijkheid is daarbij nog dat de grote toneelgezelschappen weigeren om naar Schiedam te komen. De Nederlandse en de Haagse Comedle doen het al lang niet meer, het Nieuw Rotterdams Toneel en Ensemble zyn dit seizoen voor het laatst gekomen. Zo blijven alleen de klei nere „spreidIngsgezelschappen" over, die door vele leden als tweede rangs worden geclassificeerd. Daardoor daalt de animo om voorstellingen ln het Passage-theater (ook al geen al te beste gelegenheid voor toneel! steeds verder. Nu zijn de voorgestelde subsidies wel aardig, maar toch nog met voldoende om de tekorten op te vangen. Slechts bij een sterke stijging van het ledental zou de S.K. gebaat zijn. Maar ja, die is nauwe lijks meer te verwachten. kening van de metaalindustrie (van 1946 naar 1015), maar het geldt toch ook zij het in veel minder sterke mate voor andere bedrijfstakken, zoals chemische nijverheid, voedings- en genotmiddelen, industrie, transportbedrijven en onge schoold personeel. Men verwacht, dat het aanvragenbestand weer spoedig zal oplo pen, hoewel het daarbij de vraag is, in. hoeverre een overspannen arbeidsmarkt van het Vlaardingse en Schïedamse ge bied in dezelfde graad zal terugkeren. Per ultimo februari 1963 stonden 1B54 aanvra gen open (eind januari 2870) voor man nelijk personeel, waarvan m Vlaardingen ~)6 (837) en in Schiedam 1158 (2033). In het rayon Maassluis was de ontwik keling identiek. Ook in dit gebied was het de metaalindustrie, die de scherpe da ling van het aantal openstaande aanvra gen veroorzaakte: van 1776 per eind ja nuari 1963 naar 1160 per eind februrai SCHIEDAM, dinsdagOp de vreugde van NOAD ook het volgend seizoen weer in de landelijke competitie uit te komen, Is een grote domper gezet. Na de over winning van NOAD vrijdagavond op de Haagse Salamanders kwam de heer Ti. Weyllng, MMnpetltlelelder nlt Rotterdam zaterdag met het voor de tafeltennissers onheilsbericht. Het eerste team van NOAD zal haar thuiswedstrijden niet meer zo als van ouds ln de Bears mogen spelen Als bezwaar tegen dit wedstrijd terrein wordt door de competltleleiders terecht de scheve vloer genoemd. Door deze officiële afkeuring komt niet alleen het eerste team van NOAD, maar ook de lagere te* 'ns van deze vereniging alsmede de ploegen van. de collega-tafel tennissers van TSF. die ook in de Beurs hun competitie-avonden houden, m een moeilijke positie. Een oplossing zou het aanbrengen van een houten vloer, die het verloop van de scheve stem vloer zou nivelleren, kunnen zijn. Een andere mogelijkheid voor de tafel tennissers is er vrijwel niet De vrijgeko men ruimte van de sportschool van Rel- nier Hulsker op de "Westvest zal hoogst waarschijnlijk aan hun neus voorbijgaan, een der gymnastiekzalen is als onderdak ook niet ideaal te noemen. Dan zou het materiaal. de verenigingen bezitten samen vijf tafels, die per stuk ongeveer 250.kosten na iedere wedstrijd moeten worden opgeborgen, hetgeen de kwetsbare tafels niet erg bevorderlijk zal zijn. En de sporthal Het bestuur van de afdeling Rotterdam zal er op aandringen, dat er in ieder ge val voorlopig een houten vloer komt. zo mogelijk over de gehele oppervlakte van de Beurs. SCHIEDAM, dinsdag, Drie bekende voetballers zijn geslaagd voor het exa men Trainersdlploma C van de KJN.V.B. Het zijn Aad Bierhuizen (Excelsior '20), André Corveleijn (uit de kampioensploeg van SW '49 en Tinus Osterholt (ex- Hermes DVS). Er Is ln de afgelopen maanden een vorm van samenwerking geweest tussen de Schïedamse Kunstkring, de Katholie ke Kring en ook de Toonkunst, waarbij de leden eikaars voorstellingen tegen ge reduceerd tarief zouden kunnen bezoeken. Daar Is maar uiterst weinig gebruik van gemaakt, zodat ook de uitgifte van het gezamenlijke mededelingenblad voor de leden van deze drie organisaties, inmid dels is gestaakt. De SJC Is voorstander geweest van een veel sterkere vorm van samenwerking, maar die Is door de K&th. Kring op principiële gronden geweigerd. Esperanto-agendo SCHIEDAM, dinsdagMeritredon, la 13an de marto klubvespero. Ni okarigos SCHJEDAM/VLAARDINGEN, dinsdag. Het gewestelijk arbeidsbureau Nieuwe Waterweg Noord organiseert van 25 maart tot en met 5 april een beroepententoon stelling ln de Koopmansbeurs te Schiedam. De tentoonstelling wordt georganiseerd, om de jeugd te helpen bij een verant woorde beroepskeuze. De tentoonstelling, die bijzonder praktisch is ingericht, toont de grote variatie in de bercepenwereld. Tijdens rondleidingen zal op de leeftijd van de bezoekers afgestemde voorlichting worden gegeven. Uitgenodigd zijn de zesde klassers van de lagere scholen, terwijl ook leerlingen van de vglo-scholen, de ulo-scholen en bij het nijverheidsonderwijs welkom zijn; Deze tentoonstelling wordt alléén in Schiedam gehouden, omdat de directie van het gewestelijk arbeidsbureau haar niet voor een langere periode kon krijgen. Reeds nu heeft men de tentoonstelling voor volgend jaar voor een langere periode aangevraagd. In Vlaardingen heeft men voorlichtingsavonden voor de ulo-scholen georganiseerd. Zeer onlangs hield men. In overleg met de hoofden, een bijeenkomst met leerlingen en ouders van de belde openbare ulo-scholen, gisteravond waren de beide hervormde ulo-scholen In Triangel, deze week volgen nog de gereformeerde ulo-scholen (ln de Pniëlkerk), terwyi overleg gaande is met de katholieke do voor een dergelijke voorlichtingsbijeenkomst. SCHIEDAM, dinsdag. De Schiedamse Kunstkring en de Ka tholieke Kring Schiedam hebben gezamenlijk een verzoek gericht aan Gedeputeerde Staten, om de provinciale subsidie-regelingen voor toneelvoorstellingen, die tot nog toe alleen maar bestond voor de kleinere gemeenten, uit te brei den tot de middelgrote gemeenten, zoals Schiedam, Vlaardingen, Delft, Dordrecht en Leiden. Onafhankelijk van deze twee vereni gingen heeft echier ook de toneelgroep „Studio" een verzoek gedaan tol verrui ming van de provinciale subsidie met 50 tot i 350 per opvoering, vanwege het sociaal-culturele doel en ook om de jeugd voorstellingen te subsidiëren. Het resul taat is dat nu Provinciale Staten deze maand nog gaan beslissen over een voor stel tot uitbreiding van de subsidie-rege ling, namelijk van ƒ12.000 lot ƒ26.500 per speelseizoen. De Culturele Raad van Zuid-Holland heeft naar aanleiding van het Schiedam se verzoek een rapport opgesteld en bij Ged. Staten ingediend. Daarbij wordt de situatie m Schiedam „een nood-toestand" genoemd, die niet te vergelijken is met de situaties Ln de andere middelgrote ge meenten van Zuid-Holland. Dit komt omdat Schiedam geen eigen schouwburg heeft en voor grote toneel-uitvoeringen is aangewezen op bet Passage-theater, dat bovendien alleen op donderdagavonden daarvoor beschikbaar is. Ook vergt de huur het enorme bedrag van ƒ530 per avond, waarbij dan nog komt dat vaak de middag-voorstelling in het theater moet worden uitgekocht. De Schïedamse kunstkring met 600 le den, die zes avonden per jaar geeft en de Katholieke kring met 700 leden en zeven voorstellingen, kunnen deze uitgaven niet dragen en zitten met grote tekorten. Bij het verzoekschrift van de beide Schïe damse kunstkringen Is ook een overzicht gegeven van de financiële uitkomsten. Het bl|]kt dat Schied. Kunstkring ƒ16.742 aan uitgaven heeft, terwijl het tekort van dit seizoen wordt geraamd op ƒ5.408; bij de Kath. Kring bedragen de uitgaven 16.225 en de inkomsten (b|j zeven voor stellingen) 13.275. De Culturele Raad, die meent dat de zaalmoedijkheden in de andere gemeen ten dan Schiedam niet zo groot zijn, merkt op dat ook de uitbreiding van de subsidie-regeling slechts een geringe ver lichting van de lasten zal geven. Zoals bekend dekt de gemeente Schie dam de tekorten voor een deel, doch dat geldt voor het lopende seizoen voor het laatst. De plannen voor een fusie van bei de kunstkringen is gestuit op principiële bezwaren van de Kath. Kring. Wel is er een bereidheid bij de kunstkringen om bij wijze van proef voorstellingen in de Rot terdamse schouwburg te bezoeken. Volgens de geldende subsidie-regeling wordt ƒ300 per voorstelling verstrekt ln gemeenten met 50.000 inwoners.-In de nieuwe regeling zou dat kannen worden ƒ600 per voorstelling ln gemeenten be neden de 20.000 inwoners, ƒ400 voor de gemeenten tussen de 20.000 en 50.000 In woners en voor het eerste ƒ300 per voor stelling ia de grotere gemeenten. In beginsel is ƒ9.000 beschikbaar ge steld voor vijftien voorstellingen in de kleinste gemeenten; ƒ10.000 voor 25 voor stellingen in de middengroep gemeenten en ƒ7.500 voor 25 voorstellingen in de gemeenten met meer dan 50.000 Inwoners. Voor de Schiedamse verenigingen dit betekenen subsidies van 1.861) tot' ƒ2.100 per jaar maximaal. Doch dan moet tegelijk aangenomen worden dat de ande re gemeenten ermee akkoord gaan dat Schiedam meer dan de helft van de snb- sidle-koek consumeert, wat niet waar schijnlijk is. En ook deze subsidies zijn nog onvoldoende om de tekorten te dek ken. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. De Atlan- tic-speler Z. Sehikhof, die onlangs in het wedstrijd wezen van het biljartdistrict Schiedam terugkeerde, excelleerde op de tweede speelavond met het toernooi om de Maltba-raket. In een voor rijn doen slechte partU kreeg h|j ineens het juiste maatgevoel en produceerde een serie van 125 caramboles, de eerste „century" In dit toernooi, naar we menen zelfs de eerste dit seizoen in bet gehele district. Toen bad -Sehikhof ineens de smaak te pakken: z|jn volgende partij voltooide hfl ln 7 beur ten, spelende derhalve met een moyenne van 35.71. Het was bjj elkaar een opval lende entree ln dit toernooi van de Schiedammer, die op de eerste speelavond verstek moest laten gaan. Tegen W. v. d. Waal, de pas van de tweede naar de eerste klasse libre gepro moveerde speler, die boven 6.— speelde, dus bijzonder goed voor zijn klasse, kwam Sehikhof tot slechts 108 caramboles in 21 beurten. Toen kwam hij ineens los; 17 caramboles in de 22e beurt en vervolgens in één ruk, 125 caramboles, naar hel ein de. De serie was prima opgebouwd mooi Iibrespel en zuiver door de hoeken. Op deze uitstekende serie volgde een prima partij van Sehikhof: in slechts zeven beurten, zonder een enkele poedel, scoorde hij 250 caramboles, tegen welk geweld Dijkshoorn vanzelfsprekend niet was opgewassen. De uitslagen waren: Sehikhof 250 250 '144 SCHIEDAM, dinsdag. Een bouten werkkeei achter het onder slopershanden gevallen Hawaiian-huls aan de Lange Nieuwslraat Is gistermiddag geheel In vlammen opgegaan. Enkele minuten na dat de sloper, de heer G. K., de keet af sloot, om kwart voor drie, stond bet hou ten gebouwtje van twee b|j drie meter in lichter laaie. De brandweer, die onder leiding van brandmeester J. Keuzenkamp zeer spoe dig ter plaatse was, bestreed het vuur met twee stralen, doch kon niet voorko men, dat de hele keet uitbrandde. Hoewel volgens de heer K. de in de keet staande oliekachel uit was, moet toch worden aangenomen, dat dit niet het geval was, of dat er een defect in de olieleiding was. Het vuur beroofde zeven arbeiders van de in het gebouwtje ge hangen kleding, terwijl ook een horloge 80,een bril, een portemonnaie met 15.en de autopapieren van de heer K„ verder zagen, hamers en enkele an dere sloopwerktuigen verloren gingen. v. d. Waal 200 23 200 35 125 35 24 10.86 6.2S Rembrandt-libre-beker {Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. De finale van bet bUjar(toernooi om de Rembrandt- libre-beker wordt ln bet Volksgebouw te Vlaardingen georganiseerd. Deze eind strijd begint op 20 maart en wordt vervol gens op achtereenvolgende woensdag avonden gespeeld. Uit de voor wedstrijden, ingedeeld in drie poules, hebben zich geplaatst J. Smit (Volksgebouw), H. Brouwer (Flardinga), H. Schra (De Sluis), L, Verduyn. (Belle- vue), J. v. d. End (Volksgebouw), M. Kor- naat (DGL) en G. van Meggelen (Entre Nous). Met de houder van de wisselprijs, de Volksgebouw-speler J. Nieuwenhuizen, vormen deze biljarters dus de groep, die opnieuw om de trofee zal spelen. De fina le duurt, volgens het opgestelde wedstrijd schema, tot eind april. SCHIEDAM, dinsdag. De politie heeft gisteren een bromfiets, merk Puch, die niet afgesloten op de Burg. Knap- narolkaskadon ce kdo H. Letsch r. Lek- [pert La au stond, ter hoogte van de Bos straat 100 b - 1 boomlaan. en die vermoedelijk gestolen Vena t i estofl bon ven* J. - lis, naar het bureau overgebracht (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag Zal er ook in het blijartdirirlct Schiedam omvat tende de b|j de KNBB aangesloten ver enigingen te Schiedam, Vlaardingen cn Maassluis eindeiyk de xnogelijkhrirt komen in een geschikte gelegenheid de Jeugd onderricht te geven In biljarten? Opnieuw is deze aangelegenheid actueel. Zelfs, afgaande op mededelingen van ile heer J. H. van DuUl, secretaris van het biljartdistrict, is er een reële mogelijk heid, waartoe een beroep wordt gedaan op ben die zich dat financieel kennen veroorloven over de brug te komen om twee nog in behoorlijke staat verkerende tafels aan te schaffen. Reeds vaker is in het biljartdistrict de aangelegenheid „biljarten voor de jeugd" met daaraan inhaenente vraagstukken zo als de omgeving, het les-geven en vooral de financiering, aan de orde geweest. Toen een groot bedrijf nog niet zo heel lang geleden een nieuwe kantine opende en de daarin gevestigde, aangesloten ver eniging zelfs twee prima biljarts ter be schikking kreeg, had men aanvankelijk hoop daar het jeugd-biljart te kunnen concentreren. Doch, er bleken te grote moeilijkheden aan te zijn verbonden. Nu is het cog gevallen op twee school- lokalen in de Lange Nieuwstraat te Schie dam, die ter beschikking zyn van de (Schiedamse) Bond van bejaarden. De heer Van Du ijl oppert daartoe een voor stel, waarbij hij het oog'heeft laten vallen op de twee biljarts, die nu nog in het te amouveren Beijersbergen staan. In ,3iljartnieuws", het orgaan van het biljartdistnct Schiedam, lezen we van zijn hand daaromtrent onder andere: „Er is een kansje, dat we de jeugd uit ons district biljartlessen kunnen gaan ge ven. De grote moeilijkheid was een lo kaal te vinden. Ik kan nog geen enkele toezegging doen. Wel kan ik u vertellen, dat ik contact heb gelegd met de bond van bejaarden in Schiedam, die de be schikking heeft over twee schoollokalen in de Lange Nieuwstraat. We zouden daar b-v. de beschikking kunnen krijgen over het lokaal op zaterdag. Er staan nu een vrij redelijk biljart en een heel slechte tafel. Hoe krijgen we daar nu twee goede biljarts? „Dit is mijn idee. We zorgen zelf voor twee biljarts. Die schenken we aan de bond van bejaarden onder voorwaarde dat we dc beschikking daarover krijgen op zaterdag voor dc jeugd- Dan nelpcn we meteen twee groepen van personen „Hoe komen we aan de biljarts? Daar heb ik ook een idee voor. Hotel Beijers bergen wordt afgebroken. De heer v. d. Meer beschikt nog over twee biljarts, één van 1.15x2.30 m. en één van 1.00x2.00 m. De heer v. d. Meer zal ze stellig binnen kort van de hand doen. „Is het nu niet mogelijk enkele finan-'aangesneden. Sehikhof 250 250 7 52 Z Dijkshoorn 200 43 7 18 SCHIEDAM, dinsdag. In het kader Tan de Toneeharedströd van de Schie- A'riamse Gemeenschap geeft de RK. To neelvereniging „OtheUe" vanavond een uitvoering vau het blijspel „In de Pieters penning'' Vah Louis Veile. De regie be rust by de beer P. de Kaper, ciers in eigen district te vinden?" De heer Van Duïjl werkt dit vraagstuk dan nog verder uit, ervan uitgaande, dat de heer V- cL Meer voor het door bem beoog de doel de biljarts tegen een zeer schap pelijke prijs van de hand zal willen doen. Bij realisering van dit idee, -.ouden twee partijen (de bejaarden van Schie dam en de jeugdspelers van het district) ten zeerste gediend zijn. Onmiddellijk hierop aansluitende zou dan komen het vraagstuk van de oplei ding van jonge biljarters. Maar in het huidige stadium heeft de heer Van Duijl: vanzelfsprekend dit onderwerp nog niet; Het eerste da mes zestal van de Schiedamse Volleybal club heeft een dusdanig pnntenaantal be reikt, dat geen enkel team meer kan»t heeft de eerste plaats over te nemen. Met uitzondering echter van de dames 2, dat, met 1 pont achterstond nog een klein kansje heeft. In leder geval komt het kampioenschap terecht hg een SVC team, hetgeem voor de ln april as, 10-jarige vereniging een prachtig jubileum-ge schenk vormt. Dames 1 zegevierde met 3l na bij zonder telle tegenstand van een goed voor de dag komend Concordia T 2. De Schiedamse meisjes speelden «lerj goede wedstrij'd, doch zagen door enkele ge vaarlijke experimenten de zege toch nog in gevaar komen. In de derde set wreek te zich net geexperimentecr. Concordia 2 won deze met 915. In de vierde set ech ter speelden de SVC-dames voluit in de basisopleiding en grepen deze set ver diend met 157. Dames 2 moest noodgedwongen twee speelsters aan het eerste afstaan en bracht het derhalve niet verder dan een tegenvallend gelijkspel (2—2) tegen ZVC 3. Set-standen 13—15, 6—15, 15—13 en 16—14. HereD 1 klopten Concordia 3 ver diend met 3—1 (16—14, 15—11, r—15 en 153). Heren 2 verloren met 3—0 van. Spivo 1 terwijl het derde herenteam on verwacht 2—2 speelde tegen stadgenote UVG L Voederacne afgelopen SCHIEDAM, dinsdag. De vogelvoe- deractie van de dierenbescherming is ge staakt. De dieren worden nu geacht weer voor zichzelf te kunnen zorgen. De dierenbescerming wil langs deze eg allen, die hebben geholpen met het inzamelen van brood, het snijden ervan of zich op een andere manier voor dit doel hebben ingespannen, gedurede de lange vorstperiode, voor hun medewer king heel hartelijk dankzeggen. VLAARDINGEN, dinsdag Drie teams hebben ingeschreven voor de wedstrijd om de HVV-beker, het biljarttoernool, dat alleen voor in Vlaardingen en Maassluis gedomicilieerde verenigingen openstaat. Het zijn viertallen van de verenigingen Confiance, Volksgebouw en De WaaL Men ontmoet elkaar, beginnende op 19 maart, uit en thuis. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Voor het bil- jarttoernooi om de Gordon-zuil, een wed strijd die uitsluitend voor in Schiedam ge vestigde verenigingen openstaat, hebben drie verenigingen met een viertal inge schreven. Het zijn DKC. De Sluis en Schiedam. Men speelt, beginnende 19 maart, een dubbele ronde. 4 (Van onze correspondent! MAASSLUIS, dinsdag. Zaterdag avond is het nieuwe orgel van de Ma- ranathakerk ie Maassluis in gebruik ge nomen. Nadat de gemeente met begelei ding van het oude orgel had. gezongen was het de heer A. van Hartingsveldt, die namens de commissie van administratie .het nieuwe orgel aan de prae^-a van de kerkeraad, ds. K. W. Dercksen, overdroeg. In de Maranaihakerk is gebruik ge maakt van een pedaalharmonium en het is dus begrijpelijk, dat ds. Dercksen met voldoening deze avond het einde zag aan gekondigd van het noodinstrument en met grote blijdschap het nieuwe orgel aan vaardde. De organist van de Immanuëlkerk, do heer K. Bons, gaf een technische uiteen zetting van het orgeL MAASSLUIS, dinsdag, Op 20 maart riju er in Maassluis twee gouden echtpa ren. Ih de Stationsstraat 28 viert het echt paar T. van Eijk en T. Visser zyn gouden huwelijksfeest, evenals in de Lünstraat op nummer 27 de echtelieden F, 3. Baa- tenburg-De Jong en W. KoedoIL heeft plaats voor Leeftijd J6-20 jaar. 's Zaterdags vrij. Vakantie kan worden geregeld. Sollicitaties „Ons Belang", Groothandel in Levens middelen, Caland5traat 109. Schiedam, teL 6 4560. U kijkt 0 vergelijkt U koopt bij LANGE BAVEN 95 Schiedam, tel 6 8611 CEEN FILIALEN Een centrifuge 89 bij de grutter, 87 50 Dij de concur rent. bij ons ƒ85.—. Lang zaam wasser met verwarming ƒ255.Sneltvasser vanaf ƒ90.—. 15 tot 30% korting bij Showroom Coja, lange Haven 126. Schiedam, tele foon 6 33 4L NEDÉRLAN0SE VEREnTgINg" vy VOOR SEXUELE HERVORMING, afdeling Schiedam Seer,: Dr Schaepmansingel 32, teL 65964 VRIJDAG 29 HAART 1963 uitsluitend voor leden, ter gelegenheid van da inschrijving van het 2500e lid. Zo'n enorme groei Is wel een groots feest waard. In drie jaar tijd groeide onze afdeling van 1848 'eden naar 2500 leden? IN MUSIS SACRUM m.m.v. de N.V.5.H.-toneeIgroep der afd. A'dam. Opgevoerd wordt het Musi cabaret Kaarten op vertoon van lidmaatschapskaart gratisverkrijgbaaropl3 en 20 maartaj. 's avonds van 7.30-9 uur In Lange Nieuwstraat 65b en op 14 en 21 maart ai ook 's avonds van 7.30-9 uur In Wijkcentrum „Nleuwland". Dr WibautpIeJn 129a en ev. 'a avonds aan de saaL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1