Twee diamanten ec aren Plantsoenendienst wil schade inhalen KOERIERSTERS Geron speelt op liet Nat. Landjuweel agenda; f 25.000 Vlot blijspel kwam bij zwak Othello niet uit de verf Voorbode Satirisch lunchen morgen te water SHOW ZIEN IS FIJNER DAN LOPEN „Het verraad'5 van Salacrou „Wereldhaven wijzigt winstverdeling Man „leende" van vriendin Betonplaten voor het vliegveld SCHIEDAM Op twéé dagen: Orpheus gaat OPSCHOOR-NOMEN EN mLS-v-LEEUWEN led* :n werven Oecum. Avondgebed hervat Weer plaat van Waterpoorter" Geld nodig voor bouwbedrijf Burgerlijke stand Straatverlichting j viel uit Auto beroofd van onderdelen Duitse' messboy slaat ruit in DWS huldigt de kampioenteams Auto tegen lichtmast, bestuurder rijdt door OVERWERK TOT EIND APRIL ass Voor S.G. toneelwedstrijd: WOENSDAG 13 MAART 1963 SCHIEDAM, woensdag. Behoren uiten" huwelijksfeesten tot de \,-y zeldzaamheden, deze week heeft t^reireester mr, J, W. Peck loch tot Lftjnaal toe echtparen met een hiiwe- mtótaat van zestig jaar kunnen felicite- !L Gisteren was dal in het St. Jacobs chthols bil het echtpaar Ph. Opschoot mevr. H. A. Opschnor—Nomen en .gindag In bet hofje In de Laurens Cos- i-yjtrMt 2 bU de heer D. Nels en zijn ^tcenote M. Nets—van Leeuwen. fcet St. Jacobs Gasthuis, waar hot 'ihtpaar Opsehoor nu vijf jaar woonach- j. ij, en waar do hoer Opsehoor ondanks a 83 nog regelmatig or. kwiok portiers- Wensten verricht, afwisselend mot een "fciica even oude collega, heerste gisteren feestelijke stemming. Daar had dc f^rtctr.ce dan voor gezorgd, door het hu- iglilksfeest op het publicatiobord bekend oaken. jlaar de andere inwoners zouden het ^iócb wel gemerkt hebben, want het feest •"jj bijgewoond door de vijf kinderen, de ten kleinkinderen en het éne achter kleinkind. dat het nog krasse echtpaar jr-rjk is. Maar vooral mevrouw vindt het jen troost dat al haar kinderen nog in de buurt zijn blijven wonen. Het zijn geen geboren Schiedammers, al j;8 zij wel echte Schiedammers gewor den omdat zij al kort na hun huwelijk jj komt uit Capcllu aan de IJsscl en zij _;Stolkwijk) hier zijn komen wonen. In Brugmanstraat, waar hun huis nog niet eens helemaal gereed was toen zjj er in trokken. Ook hun tegenwoordige te huis, het Gasthuis, hebben zij nog zien bouwen, overigens. De heer Opsehoor heeft aanvankelijk, als zovele import-Schiedammers, bij de Glasfabriek «gewerkt, doch is later „in het metaal" gekomen. Gepensioneerd werd hij Cook .al weer geruime tijd gele den) bij Swarttouw,waar hij de laatste twintig jaren heeft gewerkt, Het echtpaar Ncls, dat dus maandag het huwelijksfeest herdacht, zijn wel ge boren en getogen Schiedammers. Zesen dertig jaar wonen zij nu In het hofje aan de Laurens Costerstraat en daarvoor In een ander hofje. Dit echtpaar, dat nog steeds een goede gezondheid geniet (htj Is al 86 jaar!), heeft negen kinderen en dertien kleinkinderen en al twee achter kleinkinderen. Als stoker beert dé heer Nels gewerkt eerst op de voormalige kaarsenfabriek en daarna lot bet pen sioen toe bij de Glasfabrieken. SCHIEDAM, woensdag. Het Kon. Schiedams Mannenkoor „Orpbeus" gaat een grote reclame-campagne op touw zet ten om leden te werven zowel voor het koor van de senioren als voor het jon genskoor. Want Orpheus kan er best nog wat zangers en zangertjes bij hebben en aangenomen wordt dat nog teveel Schie dammers, ook de zangllefhebbcrs onder hen, niet afweten van het bestaan van Orpheus. Dat klinkt misschien wat vreemd maar de secretaris, de heer J. Koster, zet dat allemaal uiteen in een vlugschrift, die in alle Schiedamse brie venbussen wordt gestopt. SCHIEDAM, woensdag Het oecume nisch avondgebed, dat enkele weken we gens hel koude weer was gestopt, wordt met ingang van zaterdag 16 maart weer hervat Het zal nu tot eind mei weer elke za terdagavond worden gehouden in. de Evangelisch Lutherse Kerk. Aanvang 19.30 uur. In de eerstvolgende avondgebeden zul len voorgaan: ds. v. d. Steen, ds, Smids, ds. Couvee en ds. Klaasscn. MEVR. DUYKERS: (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag. „U dacht na- loorlijk hier een slanke dun te zien, maar ill ben ik tuch echt niet", zei mevrouw J, fl. Duykersvan Kranenburg gister middag in MaJson WeslhuJs. Mevrouw Üorkcrs, directrice van de Rotterdamse Commissie voor Huishoudelijke en Ge- tlnsrwHchting. hield voor de dames van de ,\'ed. Vereniging van Huisvrouwen een leilnR over b3ar ervaringen als leerling- mannequin. Haar meisjesdroom mannequin te wor den gir.g voor mevrouw Duykers pas en kele jaren geleden in vervulling. Toen haar dochter dc leeftijd had. waarop zij zelf door haar ouders van haar voor de toen geldende begrippen affreuse idee werd afgebracht, trok zij eindelijk de stoute schoenen aan en meldde zich, met, haar dochter, aan bij een mannequin- cursus. y. In vier maanden tijd leerde zij twee- imoal per week wat er onder gratie, charme en distinctie wordt verstaan. Want behalve bewegingsleer, het goed staan, gaan zitten,, lopen, wordt er op zó'n cursus onderwezen in de etiquette en make-up, .Een mannequin moet er gedistingeerd iuitzien, „hoe val ik het beste op" is uit idea boze. Kleding tr.ocl niet alleen wat 'model betreft juist voor iedere gelegen- Jheid worden gekozen, ook de kleuren «moeten harmonisch tegen elkaar worden ifgswogen. „Je leert je .houding te go -n. Als je een bontjas craagt. moet je it nonchalant doen. zo van ..ik vind er iets bijzonders aan". Draag je daarerue- een gewone wollen mantel, dan doe ie net of het een bontjas is", onthulde •vrouw Duykers op haar zeer vlotte en manier van vertellen. .Natuurlijk weet je van een heleboel .dingen wel. hoe het eigenlijk moet. Maar vJe doet het desondanks toch niet altijd t.Daarom ls het wel leuk, dat je een spie- ?fel wordt voorgehouden, zodat je jezelf '.anders gaat zien", vertelde 2ij.' ..Boven dien word je erg kritisch. Je ziet wat an deren allemaal fout doen cn dat ls weer een stimulans voor jezelf om het beter te «doen". y, Ee.i enkele maal brengt mevrouw Duy- •aers haar verworven kennis in praktijk. f.Gewoon voor haar plezier. Maar hoewel •ih) blij is na jaren haar meisjesideaal ver wezenlijkt te hebben, vindt zij toch dat wn show lopen. Iiaar vroegere streven, «iet zo leuk is als er naar te kijken. SCHIEDAM, woensdag. De eerste grammofoon plaat die gemaakt is van het repertoire van het Schiedamse draaiorgel j.De Waterpoorter" heeft onder de lief hebbers van draaiorgelmuzick zoveel op- SjWg gemaakt, dat de platenfabrikant be sloten heeft nog een tweede plaat te laten vervaardigen. Hierop staan dan opgeno men de wals Sterrenregen, Jeruzalem, me Holy City. de mars Durch die Nacht mm Licht. Dolores en WaldteufeL Inmid- ueis wordt weer een andere plaat ge maakt speciaal voor de export bestemd, me een modern repertoire bevat, Apothekersdienst: Apotheek Jansen. Swantmerdamsingel '41. otedelUk Museum 10 tot 17 uur, 's zon- dags 12 tot 17 uur. Overzicht werk Job Hansen en Amerikaanse Grafiek. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Cape Fear", "ionopole, 2 8 uur: „La Dolce Vita". -• DIVERSEN Aula Museum, 8.15 uur: Museum-Vrien den. Lezing J. Paalman. SCHIEDAM, woensdag De Geref. To neelver. „Geron" tc Schiedam, die gese lecteerd ls om Zuid-Holland te vertegen woordigen op „Het Nationaal Landju weel", dat van 6 tot en met 23 mei in Haarlem wordt gehouden, bereidt zich al voor op de uitvoering van „Het verraad' van Salacrou. In Schiedam zal men dit stuk echter al eerder zien, namelijk wan neer Geron het ook brengt Jn de plaatse lijke Toneelwedstrijd van de S.G. en de avonden voor de donateurs op 17, 18 en 19 april. Dat Landjuweel werd vijf jaar voor het eerst gehouden, en werd toen gewonnen door de Haarlemse Toneelclub. Nu komen voor de tweede maal de veertien beste amateurgezelschappen uit de elf provin cies en de drie grote steden, met H.T.C. als landelijk kampioen, weer hun krach ten meten in dc Haarlemse Stadsschouw burg. Het zal „Geron" niet makkelijk val len zich in dit gezelschap van gerenom meerde toneelgroepen te handhaven, maar deze Schiedamse ploeg, meermalen win naar -.van de toneelwedstrijden van dc 'S.G., heeft geloond heel wat mans te zijn. Onder de kritische ogen van de als jury optredende Fie Carelse, Heieen Pi- men tel en Arend Haüer zullen achter eenvolgens en in deze volgorde optreden: het Roosendaais Rooms Toneel met „Van de brug af gezien" van Arthur Miller; de Parochiespelers uit Joure eveneens met „Van de brug af gezien"; dan Geron met „Het verraad"; Elekerlyck uit Gel- dermalsen met „De familie-reünie" van Eliot; de KLM-Toneelgroep uit Amstelveen met „Spot niet met spoken"' van Noel Coward; Volksonderwijs uit Deventer met „Dertien aan tafel" van Sauvajon; ADO en DVS uit Den Haag met „Clerambart" van Marcel AImé Cn Nederlandse première!); VZOD uit Drie bergen met ..Het laatste bedrijf" van Wil-1 liams; Suthwolde uit Zuidwolde met „Achter de horizon'' van O'Neill: CJV .Argus" uit Vlaardingen (kampioen van Rotterdam) met „Hamlet" van Shake speare; het Reizend Zeeuws Volkstoneel uit Hulst met „De gecroonde leersse" van Michel de Swaen; Maastricht '46 met „De liefde deri zeven poppen" van Paul Gal- jico; het Winschoter Liefdadigheidstoneel met „Een bruid in de morgen" van Hugo Claus; .Jan van Dommelen" uit Sant poort met ..De harpe des levens" van O'Neill- en tenslotte HTC uit Haarlem met „Volpone". In de Graven zaal te Haarlem heeft za terdag al de „academische opcningszlt- ting" plaats gehad in aanwezigheid van de afgevaardigden van de vijftien deelne mende verenigingen. Geron was daarbij vertegenwoordigd door voorzitter A. Ke gel en de bestuursleden mej. H. Vroegh, T. Hemminga en F. KegeL Met een toe spraak op rym heeft mr. Clevring de „kaarten van Rhetorika" aan de deelne mers uitgereikt, die eveneens op rijm, in de" stijl van de oude Rederijkerskamers, antwoorden. Daarna was er een stijlvolle „Rederijkersmaaltijd" van roggebrood met spek, erwtensoep en bier in het Frans Halsmuseum; 5? (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, dinsdag De N.V. maatschappij tot exploitatie van onroe rende goederen „De Wereldhaven" stelt een statutenwijziging voor, waarbij de vvlnstverdellng opnieuw zal worden ge regeld. Aandeelhouders zullen na afschrijving 15 procent van het nominale bedrag van hun aandelen ontvangen. Van de reste rende winst komt tien procent aan de directie met een maximum van 5 procent voor iedere directeur. Commissarissen krijgen 3 procent, waarna de rest ter be schikking van aandeelhouders komt. Het maatschappelijk kapitaal blijft on veranderd 7,5 miljoen. De verdeling wordt thans 14590 (15.000) gewone aandelen en tien prioriteitsaandeleü (nihil) van vijfhonderd gulden. Onder de nieuwe sta tuten zijn 3.490 gewone en alle prioriteits aandelen geplaatst en volgestort (3.000 Musis Sacrum. 8 uur: Pers. Ver. Wilton-F. jgewone aandelen), Vijftig procent van het Fiimavond geplaatste kapitaal kan worden ingekocht Anistelbron. 8 'uur: Natuurgenot in Huis. (331/3 procent». Ook de uitkering van y 'Vergadering..'een interimdividend wordt mogelijk. ROTTERDAM, dinsdag. De president van dc rechtbank, mr. J. R. Brunner, maakte zich van morgen bepaald boos in de zaak tegen de 58-jarige C. van N., een Rotterdamse smid, die er van wordt verdacht de 56-jarige Rotterdamse buffetjuffrouw Maartje (Mary) H. voor 25.G0Ö te hebben opgelicht Om zijn doofheid te benadrukken, boog N. demonstratief diep-over het hekje om de president te kunnen verstaan. Daartoe zette hij eveneens duidelijk zijn hand ach ter zijn oor. Mr. Brunner vond dat ver dachte nogal overdreef. Later zei Maartje H.: „Als-ie .doof wil zijn, is-ie doof. An ders is er nooit; iets van te merken." Verdachte was op een geraffineerde manier aan het geld van mej. H. geko men. In 1961 ontmoette hij hij de vrouw. Hij gaf voor Gerritsen te heten, vrijgezel te zijn (in werkelijkheid was hij ge trouwd en hij heeft enkele kinderen) een bouwbedrijf te bezitten. Voor schade door de storm aan een van zijn „bouwwerken" toegebracht en voor het betalen van materialen en lonen zou verdachte geld nodig heben gehad. In haar onschuld haalde zijn vriendin eerst 10.000 van de bank en later bij stukjes en beetjes nog enkele sommen, tot dat haar hele spaargeld van 25.000 was op gesoupeerd. Op de zitting bleek, dat N. verschillen de grote schulden had uitstaan, waarvan hij er enkele heeft betaald met het van zijn vriendin geleende geld. Daarbij was eenmaal een goede kennis, M. S. genaamd maar die door N. Jansen werd noemd aanwezig geweest. N. had zijn kennis eens meegenomen naar een boer in Zwolle, die ƒ6.000 van hem had te vorderen. N. gaf S. alias Jan sen ƒ5.000, die deze op zijn beurt weer aan de boer moest geven, waardoor die de indruk zou krijgen, dat S. geldschieter was. De boer acmepteerde en schold N. ƒ1.000 kwijt. S. speelde nog een rol in deze zaak. HU schreef meestal dc brieven, die N. aan de buffetjuffrouw stuurde. „Omdat ik mooier schrijf dan N.", verklaarde h(j en N. gaf toe. Op een vraag van mr. Brun ner zei S.: „Mary heeft zeker de indruk gekregen, dat haar vriend bouwer was. Wij reden hij voorbeeld een keer langs de Euromast en daar zei hü, dat hij er zo veel werk aan had gehad." Op de zitting sprak de vrouw tegen, dat veel van het geld was opgegaan aan het dure uitgaansleven. ..Ik ben een keer met N. naar Assen geweest en alles wat ik kreeg was een zakje patat en verder gin gen we heel goedkoop uit." Verdachte bleef vrijwel dies ontkennen en tegenspreken. Zelfs zijn verklaring voor de rechter-commissaris afgelegd, was vogïens hem niet juist. Hij had niet alles verstaan, toen deze werd voorgelezen, ver klaarde hij. De officier van justitie achtte oplichting bewezen en vroeg 1 jaar en 6 maanden. N.'s raadsheer was het daar in 't geheel niet mee eens. Hij noemde de hele zaak ..minnenijd en minnestrijd". Hij conclu deerde tijdens zijn pleidooi: vrijspraak. Geboren: Petrus M. z.v. P. M. Scholté en A. M. T. Zwaanenburg; Anna G, M. d.v. L. A. Prins en M. E. Bloemberg John z.v, C. van Eijk en M. C. van de Waarden burg: Comeüs z.v. C. van Hoorn en A. Blom; Jaspert 2.V, L. J. M- Lansbergen en M. van der Most; Robert H. z;v. S, H. M. S tra ver en H. Helderop Adrianus J z.v. A. J. Zonne en M, J. M. Sch Boudewijn z.v. G. J. Drenkelfor A van de Graaff; Johannes H. z.v.G. i M. Heeze en S. van Dijk; Cornells'F. z-v. "P. F. Weber en S. Waardenburg; Julianus i M. z.v. J. Burger en A. de Klerk; Hans 2.v. J, C. M. van der Boor en M. E. Ver haal Overleden: L. van Schijndel 75 jr; 3. M. H. Vermeulen, 7 mnd oud; H. den Otter,. 48 jr. SCHIEDAM, woensdag- Een groot aantal straten in het oosten van de stad in de omgeving van het Stationsplein, Prof. Kamerlingh Onneslaan werd gister avond in duisternis gebuid, toen ae open bare .straatverlichting uitviel. Om half ccn was het mankement weer hersteld. 1 SCHIEDAM, woensdagDe chauffeur' J. F. S. deed gisteren aangifte van diefstal van het reservewiel, inclusief bond. een i wieldop, autoklokje en _de jenop van Öe! vcrsnellingshsndle uit zijn auto, die niet i afgesloten op de Tweede Tuinsingel stond i geparkeerd. SCHIEDAM, woensdag. Een 14-jarige Duitse messboy werd gisteravond om half elf op heterdaad betrapt bij het inslaan van een ruit van de abri op de Wirdin-, gerdijk bij Wilton Fijenobrd- De schade bedroeg 14, SCHIEDAM, woensdag. De Schie damse handbalvereniging D.W.S. gaat de vier teams, die dit seizoen kampioen zijn geworden huldigen, tijdens een feestavond op 23 maart in zaal Marijke. Het zijn het tweedeseniorenteam'bij de dames en de heren, de dames-junioren én de jongens» adspiranten. Het eigen toneelgroepje van D.W.S. is al bezig enkele schetsjes in te studeren, er is een zangkoor gevormd. Do kampioenen worden gehuldigd eh tenslot te wordt er SCHIEDAM, woensdag- Bij de poli tie kwam vannacht om twee uur een mel ding binnen, dat een: auto op de VTaardin- gerdijk bij de Burg. van Haarenlaart tegen een lichtmast was aangereden. De mast helde zwaar over. De lichtkap was door de botsing afgeslagen In Vlaardingen vond de politie later de bewuste auto. die na de botsing was doorgereden, maar waarvan het nummer was opgenomen.. De bestuurder was de heer P. v. d. B. uit Vlaardingen. SCHIEDAM, woensdag. Een wït- zwarte hond, 40 cm hoog, werd gisteren loslopend aangetroffen op de Hoofdstraat. Het dier werd naar het dierentehuis over gebracht. - n E werkzaamheden aan de uitbrei- J-S ding van de startbaan van de luchthaven Rotterdam zijn begonnen. Zoals men weel zal de startbaan uit eindelijk worden verlengd tot 1800 me ter. En bovendien zal de baan van vei-, ligheidsstroken worden voorzien. De geprojecteerde iaxibaan evenwijdig aan de startbaan krijgt een onder grond van zarid, waarop later de ver- hardingsconstructie komt te rusten. Momenteel rijden bedrijvig enige vrachtauto's af cn aan, die in snel tempo honderden betoenen platen voor dit werk afleveren. Een op een auto pemonteerde kraan tilt de schijnbaar vederlichte betonconstructies van de wagens (zie foto). Ook wordt ijvcrirg zand voor dit werk aangevoerd. (Van een onzer verslaggeefsters) [ken op zaterdag worden besteed aan het massale opruimingswerk en het her- ROTTERDAM dinsdag Dö stellen van de vele aangebrachte vernie- mannen van tie pltatsoenendienst IJ»dlm °?kvoor- zijn vér achter op hun aanplant- schema. Dit is in de eerste plaats een gevolg van de barbaarse win terse koude, waarvan ook het kost bare groen heeft geleden. Norma liter werkt men de gehele winter aan het aanplanten door. Nu is dit omvangrijke werk sinds Sint Nico- laas gestagneerd. Voordat de plantsoenendienst nu met deze arbeid kan beginnen, moet eerst minstens een week tijd met overwer- .Sleetjerijden Is fijn, maar het vernielt soms de beplanting. lopig elke zaterdag tot eind april over te werken. Men hoopt dan de verloren ge- gane tijd te hebben ingehaald. Dat vertelde vanmorgen de heer J.A. de Mots, technisch ambtenaar van de on- derafdeling West.De schade aan de bollen en zaden in de grond is hem meegevallen. De sneeuwlaag en de aanhoudende vorst hebben het groen gevrijwaard voor veel beschadiging. Anders zou dat zijn geweest wanneer de dooi te vroeg zou zijn inge treden. Maandag is men gestart met karre- vrachten vol rommel, oud papier, ijzer, afval, brood, enz„ van de „groeilgordels" te verwijderen. Vooral in de wijken Schiebroek, Nieuw-LTsselmonde, Hoog vliet, Zuldwijk, Pendrecht en Lombar- dijen, waar het aanbrengen van groen sterk is uitgebreid en nog toeneemt, vergt dat zeer veel tijd. De heer De Mots is niet te spreken over de door de jeugd aangebrachte vernielin gen. Ms- en sneeuwpret gunt hij de kin deren van harte, maar zo maar met de slee door ligusterüagen en over taluds glyden getuigt van minder respect voor het natuurschoon. Speciaal de singels en het Zuiderpark hebben veel geleden. Sommige gazons moeten zelfs geheel opnieuw worden ge zaaid. Volgende- week hoopt de plantsoenen dienst met de realisering van de aan- plantschema's te beginnen. Het moest eigenlijk niet nodig zijn, maar door al die andere werkzaamheden echter, ziet het er naar uit, dat verscheidene schema's gewoon zullen moeten vervallen. Ook de kwekers hebben met verloren gegane tijd te kampen. Dit alles, het opruimingswerk, het her stellen van de vernielingen en het achter geraakte tijdsehema, zal tot gevolg heb ben, dat men het aanplantwerk 'n maand later dan normaal, eind april, zal af leveren. Maar, koste wat het kost, Rot terdam zal zijn bewoners en toeristen toch onthalen op fraaie beplantingen en groen gordels. Aan de ijver van de man nen van de plantsoenendienst zal het echt niet liggen. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag. Als vierde was gisteravond dc rdc toneel vereniging „Othello" aan dc beurt een gooi te doen naar de hoogste regionen in de toneelwedstrijd 1963 van de Schiedamse Gemeenschap. Het stuk, dat dit gezelschap had uitge, kozen, was bijzonder aardig. „In de Pie terspenning" is een blijspel van Louis Veile en ls In bijzondere mate afgestemd op een publiek, zoals dat gisteravond In Musis Sacrum bijeen was. Het verhaal heeft niet veel om het Ujf, maar schept tal van mogelijkheden voor de toneelspe lers. Die mogelijkheden. werden gisteren door Othello niet geheel en al uitgebuit. „In de Pieterspenning" verhaalt de ge- hïedenis van een jong schrijver, die na zijn eerste boek over de socletykringeo nu de bourgeoisie onder de loep wil ne men. Hij wordt hierbij door zijn uitgever gedwongen zijn intrek te hemen bij het zeer gemoedelijke gezin van. een hande laar in relikwieën en heiligenbeelden; on der het mom bezig te zijn aan een we tenschappelijk proefschrift- De jongeman voelt zich, na de kennis making met de dochter des huizes, be zwaard het gezin en haar gewoonten be lachelijk te maken. Hij moet echter wel, zijn uitgever dreigt met contractbreuk. De snode plannen worden opgevangen door dc inwonende oom-artiest, die samen met de dochter alles wilen doen om de schrij ver een lesje te geven voor rijn misbruik van de hem geboden gastvrijheid. Zij richten een pseudo-complot in verdoven de middelen op, waarin het gehele gezin inclusief mijnheer de kapelaan een rol speelt. De auteur valt in handen van de „bendeleden", die hem met de meest af grijselijke straffen bedreigen. De jonge man cn dc familie worden bijna zelf het slachtoffer van tie .gefingeerde misdaden. Maar slLes komt goed, zelfs het boek kan geschreven worden. Het was jammer, dat. hoewel de rollen goed gekozen waren, de spelers dikwijls tc onzeker waren. Dit geldt beslist niet voor de oom Luclen, die een zeer goede vertolking kreeg door-de heer B. Vrcde- bregt. Naast zijn typering staken de an deren wat povertjes af. De moeder (Net ty Rebers) en de tante Geuevlève (Mlcke den Hollander-van Hooydonk) waren evenwel ook niet slecht in hun weergave van de wat domme, troeielgrage vrouwen. Ook was het jammer, dat men soms de verkeerde deur in de coulissen koos om de toneel te verlaten. Maar misschien is dit meer te wijten aan nervositeit dan aan de regie, die in handen van de heer P. de K&perTag. - y14 A A ET het uitnodigen van Marijke IVJl en Sieto Hoving, uiteraard vergezeld van hun pianist Wouter Denijs, voor haar lunchconcert in de Rotterdamse Schouwburg, had :de Rotterdamse Kunststichting gis teren een goede, hoewel erg korte, greep gedaan. De nagenoeg geheel gevulde zaal kon na afloop van het halfuurtje kleinkunst dan ook nau welijks geloven, dat men weer naar buiten moest. De vorm van cabaret die Marijke en Sieto Hoving beoefenen is op het ogen blik vooral in de Angelsaksische landen in de mode. In Engeland hijvoorbeeld is de satire bijzonder populair, vele kranten hebben, er een kolom voor gereserveerd en ook de televisie blijft niet achter. Vooral de politiek is een dankbaar object voor deze vorm van humor. Gezien de aantrekkingskracht die dit genre blijkt te hebben, is het jammer dat conferen ciers als Sieto Hoving in Nederland maar in zo beperkte mate voorkomen. De ma nier waarop hij in rijn monoloog onze partijen even te kijk zette was ronduit schitterend. Marijke Hoving zong een gek liedje over een vrouw die blaft lachen als er iemand uitglijdt in welke situatie ook. De scherpe kantjes leken niet helemaal door te dringen of-te goed want de reactie was vrij tam. Het bliksemoptreden -werd besloten met een parodie op het j faadvermogen bedraagt ca. 650 kantjes en gebrek aan loodgieters waarbij en passant 150ö kisten. De hoofdmotor is een 8 cyL ook bepaalde advertent eermethodes in het peutz van 1000 pk. Voorts is opgesteld een satirische zonnetje werden gezet winchmotorvan 230 pk en een haven- H. ;B. aggregaat van 40 pk. VLA AKDINGEN. woensdag De nieu we tranier VL 103 „Voorbode", die De Dogger Maatschappij N-V. in opdraent heeft bij tVerf „De Dageraad" te Wou- brugge, wordt morgenmiddag te water gelaten.. -.-.* .i; Dé trawler Voorbode is een zusterschip van de in 1960 en 1962 gebouwde trawlers VL 16 Voorloper en VL 142 Voorwaarts. Het enige verschil in bouw en uitrusting ligt in het feit, dat de romp nu geheel elektrisch gelast is in plaats van nog ge deeltelijk geklonken en dat het schip geen houten dek heeft, maar dat het stalen dek: is bekleed met een gietasfaltdek. De lengte van de VL 103 is 44 m, de breedte; 7,30 m, holte 3.80 ra. Het visruim met aluminium platen beschoten. Het BROERSVELD 10A*134 Ook na deze strenge winter zullen de parken in Rotterdam weer in volle pracht komen. Gevraagd nette hulp in de huishouding, voor 3 of meer ochtenden per week. Me vrouw Wattez, NieuweHa ven 232, Schiedam, telefoon 6.75 7L ;y: f;--- Voor pasfoto - naar K van Vuurèn, Hoogstraat 108, tei" 6 67 20 In één dag gereed Rolfïlms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle. soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. THEATER HOOGSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 6SS08 Alle fameuze figuren uit de Arabische avonturen, iii één boeiend verhaal. DE DIEF VAN DAMASCUS Vrijd./zat. 2, 7 en 9.15 uur; zoni., 7 en 9.15 -uur Inkleuren 14 jar.r JOHNNY WEISMULLER in JUNGLE JIM EN DE ZWARTE DUIVELS Zondag-matinees 2 en 4.15 uur 14 jaar. Als 14-jarige achter .het prikkeldraad offerde zij haar naam, haar jeugd, haar eer SUSAN STRASBERG in de aangrijpende, realistische film KAPO Maand., dinsd. en woensd, 2 en 8 uur - '18 jaar Deze aangrijpende speelfilm, met een climax die u- de keel dichtsnoert, VERGEET MEN 'NIET LJCHT ALle ouders MOETEN deze film zien. DE KINDERLOKKER Donderdag 2 en.8 uur Megascope 18 jaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1