MEN BOUWT SCHIEDAM Verloop bouwvakkers waarschijnlijk niet groot Molens bij Kinderdijk krijgen drinkwater Y erkeer sf outen bij de strenge vorst Herv. bejaardensoos in Kethel groeit Ruiten is troef in de collectie van Meddens DE MOL JANSEN Ha lange vorsi-sfilstand Omvang stagnatie nog niet bekend De woningzoekenden moeten wachten Slachtoff er Koos de Kapper op 5 maart S.C. Schiedam verliest Jongen valt met fiets Water uit de boezems niet te cosumeren Knaapje van acht jaar onder truck Minder bezoek aan Kolpabad Verkeerscursus begint weer VOOR DE KANTONRECHTER vierde; jaarfeest Klaverjas bij Singelkwartier Explosieven Brand in container Burgerlijke stand Wie heeft iets verloren Op de scholen Zeventigduizend liter meer melk gedistribueerd Unica in Glas in Visbank DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters ZANUSSI KOELKASTEN 125 liter 299.— Collages jonge Hagenaar in De Visbank bezigheid moet zij» en wij alles willen 'doen om hec winkelen bij ons voor U tot *n feest te maken. model- L KERKSTRAAT 66 TELEFOON 6 85 70 Betaling in overleg PONDERDAG 14 MAART 1963 SCHIEDAM, donderdag. Na een door de uitzonderlijk lange vorst periode afgedwongen rustperiode van bijna drie maanden, is de bouw- bedrijvigbeid in Schiedam deze week eindelijk weer op toeren geko men. Op alle bouwplaatsen klinkt weer het lied van de arbeid, al had den wc de indruk dat dit gezang nog niet overal uit volle borst wordt aangeheven. Het is al wel zeker dat over de gehele linie men een sterke vertraging heeft gekregen in de aflevering van de gebouwen, doch het is nu nog niet vast te stellen hoe groot die stagnatie is, noch hoeveel schade er in Schiedam is ontstaan door deze vorst-perio'de. (Advertentie l.M.} Winkelen is niet alleen iets kopen maar een gezellige bezigheid ...nmr waar blijft de gezellig heid als U met Uw kinderen (die door hec snelle groeien telkens Iets nieuws nodig heb ben) moe van het lopen, winkel In, winkel uit, nergens eens een ogenblikje kunt zitten! Of het moet gepaard gaan met nieuwe, hoge uitgaven, waar U nou nee niet op zit te wachten. Om dat winkelen nu gezellig te maken, openen wij morgen onze koffiehoek met zon- terrassen. De koffiehoek waar U eens even rustig op adem kunt komen, waar U iets kunt gebruiken of niet.,, waar U voor nog géén gulden U zelf op 'n lekker kopje koffie en Uw beide kinderen op 'n fles limonade en *n slagroom- punt tracteert... De koffiehoek met koffie (ge filtreerd water) voor een dub beltje... limonade voor twintig cent en waar een siagroompunt of een kalfsvlees croquet ook voor twintig cent aan het buffet te halen Is. De koffiehoek die goedkoop werkt, omdat U Uw consumptie aelf aan het buffet haalt en geld controle overbodig is, omdat U de benodigde bonnetjes uit de automaten haalt. En als het mooi weer Is, staan er bijna 200 gemakkelijke stoelen op de terrassen... ga maar rustig zitten... U mag Uw eigen brood opeten en Uw thermosfles leeg drinken, als U dat wenst, en verder zorgt een automaat voor melk of chocolademelk om bet U gemakkelijk te maken. En waarom wij dat allemaal doen? Omdat winkelen een gezellige Volgens de KegeveiLs van het Geweste lijk Arbeidsbureau Nieuwe Waterweg- Noord 2ljn bijna 700 Schledamse bouw vak-arbeiders gedurende lange periode „ultgevroren" geweest en zü hebben het in de afgelopen tUd heel zwaar te verdu. ren gehad, wegens de verminderde In komsten. Toeh schUnt het verloop onder de bouwvakkers volgens de eerste be richten niet erg groot tc zijn. „Het valt wel mee," verklaarde een aannemer. Doch eerst wanneer de bouwbcdrjjvlghefd nog verder opgevoerd wordt en de te ver wachten grotere spanningen in deze be drijfstak zich doen gelden, zal eerst dui delijk blijken of nfet een aantal bouw vakkers er de voorkeur aan hebben ge geven elders werk te zoeken. "Vooral on der de sjouwers, oppermannen, enz. Is een verschuiving goed mogelijk. SCHIEDAM, donderde# Hoen deur waarder V an Duin zijn paperassen al aan het opbergen was als teken dat de zitting van het Kantongerecht weer voorbij was, schoof nog een klant naar de balie. Koos de Kopper, beroemd ctmeteur-strefpleiter on als note gaie zeer gewaardeerd bij het gerecht. Dit- ■maal was hij normaal, zelfs keurig ge kleed in een net costuum. Zijn hoge hoed had hij niet bi] zich. Jk kom voor B." diende hij zich aan. „Heeft u een machtiging?", informeer de mr. Cos, de kantonrechter voor zichtig, want hij kent zijn pappenhei mers. Maar Koos wuifde nonchalant deze tegenwerping weg. Hij vond het kennelijk spijtiger dat de publieke tri bune helaas al leeg was. „Ik heb geen zaak-Bmoest mr. Cos toegeven. „Dat moet, kijft maar het staat hier, op 5 maart". „Man, het ts nu j3 maart!", zei mr. Cos verontwaar digd. „O, dan ben ik te laat" zei ge machtigde *Koos. Hij vertrok zonder zijn pleidooi gehouden te heben, Wel jammer, want het is nu al weer zo lang geleden, dat Koos zijn aparte woord sprak voor de vierschaar. Luidkeels lachend om de malle situ atie uerliet Koos de Kapper het ge bouw. Toch ook wel verbouwereerd, want een bejaarde bezoeker moest hem naroepen: Mé. sluit de deur". Doch Koos lachte maar. Wie verder ook slachtoffers zijn gewor den van de langdurige vorst, dat zijn de woningzoekenden. Vooral z'ü, die al ln aanmerking gebracht zijn voor een spoe dig gereed-komende nieuwe woning. Dat geldt bijvoorbeeld voor het vrij grote complex van gemeentelijke woningwet woningen naast de Cartonnage-fabrlek, dat al In vrij ver stadium was van afwer king, Hoeveel langer de toekomstige be woners op een toewijzing moeten wach ten, is nu nog niet te zeggen. Doch dat zij hun nieuwe flat later dan verwacht was, zullen kunnen betrekken is wel zeker. Ook van de (dure) „sterflats" aan Maasboulevaard geldt dat en eveneens! Het tweede tiental speelde tegen het van het complex van de aannemers Punt j sterke Unilever 1 met als voorlopige en Woudenberg aan de Dr. Zamenhof- uitslag 44, Ammersdorfer, Kok, Van straat. Of liet grote flatgebouw van de {der Berg en Van Btten wonnen hun par- BOG, door de aannemer D. Baron aan de j tij, Leerentveld, De Bruyn, Grootveld en SCHIEDAM, donderdag. Het eerste tiental van de Schaakclub Schiedam heeft met 64 verloren van "Wilhelm Steiniz 2, en .noet nu oppassen voor de gradatie. Alles hangt af van de wed strijd tegen ..Eeuwig Schaak" op 27 maart. Grevenbroek en Dekker wisten te winnen, Noordegraaf, Hermse, Stahlie cn Harmannij speelden remise. Planken, van Soelen, Vrijland en Hölsken verlo- Dieselstraat gebouwd. AI deze projecten voor woningbouw hebben stagnatie ondervonden door de vorst. Voor hoe lange üjd, heeft men ons iniet kunnen vertellen. Maar uiteraard j hebben alle bouwwerken-m-uitvoering imet dit euvel te kampen gehad. Ook de bouw van het nieuwe station, de „eigen bouw" in de vrije sector van Muys en De Winter aan de "s-Gravelandseweg (win kelgalerij, met zes lagen flats), de wo ningbouw in Kethel btj het Bad Groen- oord en op andere plaatsen, de bouw van de gereformeerde kerk, de scholen in Nieuwland in serie- en systeembouw, met de daarbij horende gymnastieklokalen, de nieuwbouw van de katholieke technische school en de grote uitbreiding van de al gemene technische school. Overal vertra ging. Zelfs het langverwachte slaan van de eerste paal van het gemeentezieken huis, is naar latere datum verschoven. Eigenlijk hebben de Woningbouwver enigingen „Eendracht" en „Sint Jozef" nog wel veel geluk gehad, dat hun com plexen aan de Burg. van Kaarenlaan, Alphon Ariënsstr. en Jan v. Zutphenstr. bij het optreden van de vorst zo ongeveer gereed waren. Wat aan die flatwoningen nog niet geheel gereed was, is binnens huis ook bij vorst afgewerkt kunnen wor den. Eigenlijk hadden de huurders in dit geval er meer last van dan de verhuur ders. Dekker verloren. De partijen van Mole- man en De Bruin werden afgebroken. Op 18 maart speelt het tweede tiental tegen Vlaardmgen 2. SCHrSDAM. donderdag. Op het rij wielpad van de 's-Gravenlandseweg kwam gistermiddag de 13-jarige A S. met zijn flets te vallen waardoor hij een lichte hersenschudding, een gekneusde knie en enkele schaafwonden opliep. Met een ambulance van de G.G. en G.D. werd hij naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht. De jongen viel doordat een onbekend gebleven jongen, die hem op de fiets inhaalde, te vroeg rechtsaf sloeg en met 2ijn achterwiel het voorwiel van de fiets van A. S. raakte. KINDERDIJK, donderdag (ANP) De Kinderdïjkse molenaars hebben nog nim mer het genot gekend van leidingwater aan huis. of beter gezegd; aan de water molen. Daarin komt wellicht nog dit jaar verandering, althans voor de 8 molens ln de Overwaard, die het eigendom zijn van de provincie Zuid-Holland. 'rf-i Het lage peU, de toenemende vervul ling en de grotere stilstand van het wa ter, hebben ertoe bij gedragen, dat de mo lenaars voor zich en bun gezinnen wel haast geen water uit de boezems rond de molens kunnen ge bruiken zonder ge vaar te lopen voor de gezondheid. De far maceutische inspec tie van de volksge zondheid heeft bet water onderzocht. De conclusie: afgekeurd voor consumptie- De bewoners van de molens moeten soms het leidingwater over een afstand, van ongeveer een kilometer halen bij het gemaal of bij particulieren aan de Lek dijk. Volgens burgemeester NiebOrg van Nieuw-Lekkerland hebben de water schapsbesturen er geen cent voor over, dat de waterleiding naar de molens wordt doorgetrokken. De provincie heeft beslo ten de waterleiding naar haar 8 molens te brengen, waarbij dan tevens verbete ringen aan de molens en het, sanitair zul len worden aangebracht, zodat van wo ningverbetering kan worden gesproken. Het doortrekken van de waterleiding in het kader van de voorgenomen verbete-; ringen urgentie is toegekend. Daarnaast overlegt men van de zijde van de provin cie met de waterschapsbesturen om ge daan te krijgen, dat ook voorzieningen voor de 10 andere molens bij Kinderdijk worden getroffen, op de eerste plaats aan sluiting aan het waterleidingnet. Met noodlottig gevolg (Van een onzer verslaggevzrs) VLAARD IN GEN, donderdag. Om streeks half drie woensdagmiddag vond op de Hoogstraat ter hoogte van de RJL- kerk een ongeval plaats, waarbij de acht jarige wielrijder Marinas van der Kloos ter dodelijk werd verwond. Het jongetje fietste over de Hoogstraat in de richting van de Markt, Achterop zijn rijwiel zat zijn zesjarig broertje Cor nells. "Uit de richting Emaus naderde een truck met oplegger, bestuurd door de 41- jarige W. E. W. uit Venlo. De man pas oeerde de jeugdige -wielrijder. Vermoede lijk is het knaapje tijdens het passeren van de vrachtauto gaan slingeren en naar links gevallen, waarbij Marinus het rech- terachterwiel van de oplegger over zich heen kreeg. Het jongetje overleed onmid dellijk. Het achterop zittende broertje werd licht aan de rug verwond. Zy, die getuigen zijn geweest van dit ongeval, worden verzocht zich met de politie, afdeling verkeer, ïn verbinding te willen stelten. VLAARDINGEN, donderdag, In de maand januari 1963 brachten 22,224 per sonen een bezoek aan het Kolpabad. In de overeenkomstige maand ïn 1862 be droeg dit aantal 33.606. De achter ons liggende vorstperiode met de daaraan verbonden scbaatsgenoe- gens zijn er ongetwijfeld mede oorzaak van geweest dat het bezoekcijier de af gelopen weken ver beneden normaal is gebleven. VLAARDINGEN, donderdag. Op woensdag 20 maart 1963 's avonds om acht uur start de vijfde verkeerscursus van het seizoen 1952/1963. Zij, die aan deze cursus wensen deel te nemen, kun nen zich hiervoor aanmelden aan het hoofdbureau van politie, kamer 9, tele foon 2345, toestel 39. De cursus, welke 5 weken duurt, wordt in. het verkeerslokaal van het hoofdbureau van politie gehou den. SCHIEDAM, donderdag, De vorst de Burgemeester van Haarenlaan gevolgd heeft veel weggebruikers er toe verleid verkeersovertredingen te begaan, Woens dag kwamen velen van hen voor het kan tongerecht 1e Schiedam. Zij beriepen zich dan op de overlast van sneeuw, gladheid, (js, De 39-jarige Vlaardtager J. M.-was de eerste ln de reeks. Hy heeft op de Paral lelweg met zijn bestelauto op het voetpad gereden. „Het vroor vijftien graden op 19 januari, ik kon niet bit het trottoir ko men, de omstandigheden waren erbarme lijk slecht en ik moest mijn klanten toch bedienen", zei M., die op het trottoir heeft gereden „omdat er toch nog plaats genoeg Is voor de voetgangers". In dit speciale geval wilde de kantonrechter de boete op tien galden of twee dagen hech tenis houden. Op zondag 10 februari was de 19-jarige Schiedammer C. J. van R. de rybaan van .SCHIEDAM, donderdag. De tweede iaverjasavond die de klaverjasvereniging iet Singelkwartier heeft georganiseerd is groot succes geworden. Om 8.15 uur st de inschrijving gesloten worden, ongezien toen al 88 personen zich hadden [emeld en er in de zaal Marijke 22 tafels varen uitgezet. Zeer verheugend was ook iet aantal dames dat aan deze competitie ian vijf avonden deel neemt. Voorzitter Ms heette de aanwezigen hartelijk wel- tom en na de spelregels even uit de doe len te hebben gedaan wenste hij alle leelnemers een prettige kaartavond. Toen de strijd eenmaal begonnen was, *as het een gezellige drukte in de zaal Mt alle deelnemers hebben hun uiterste {•«st gedaan om by de bovenste plaatsen te komen. Be uitslag van deze tweede avond was Ms volgt: ie prijs de heer J. Nauman 4914 punten de prijs de heer C. Huis 4823 punten; 3e prijs de heer J. Teeuw 4749 punten. a Voi2cnde drie avonden zullen wor sen gehouden op 19 en 25 maart en 2 april Jansen. Apothekers ai east: Apotheek a .®?;'.ammerdainsmgel 41. moeilik Museum 10 tot 17 uur, 's zon- dags 12 tot 17 uur. Overzicht werk Job Hansen en Amerikaanse Grafiek, p BIOSCOPEN passage, 2 uur: „Cape Fear", lonopoie, 2 en 8 uur: Dieven hebben, het ook" moeilijk. - DIVERSEN 8 Uür: Rooie Sien. »vOscentrum, 8 uur: Den Sivioschool - ouderavond. ^rielbron, 8 uur; Natuurgenot in huis 'vc vergadering; Dit geidt in zekere zin ook voor de uit breiding van de N.V. Branderijen van de Erven Lucas Bols cn A. de Koning aan Burg. Honnerlage Gretelaan, achter de Nieuwe Goudsbloem. Daar was men büna gereed met het hei-werk, toen de vorst begon en het werk stUIcgde, In een tus- scnvallende korte dooi-periode ls toen het hei-werk voortgezet en afgemaakt kunnen worden. Door de vorst in de grond moest het graafwerk echter blijven liggen, doch dat heeft men kunnen oplossen door mei pneumatische hamers en zelfs met spring stoffen in kleine ladingen de hardbevro- ren grond open te breken. Daardoor kan men nu verder gaan met werken, at fs'ook hier wel degelijk stagnatie te constateren. Van het lam-leggen van het „grote" werk heeft het kleine binnenwerk nog in beperkte mate kunnen profiteren. Want binnen was uiteraard het werken wel mo gelijk en daarbij zijn dan ook nog een aantal bouwvakkers ingeschakeld kunnen worden. Zo was dus, om een voorbeeld te noemen, het afwerken van het filiaal van de R.K. Openbare bibliotheek St.-Lidulna aan de Parkweg mogelijk. Maar ook daar vertraging. SCHIEDAM, donderdag. De brand weer is gisteravond om tien over 10 uitgerukt voor een brand in een metalen container, die op het terrein van de Nederlandse Spoorwegen aan de Paral lelweg staat- Het bleek dat personeel afval in de bak had aangestoken en er niet meer naar heeft omgekeken. Er was geen schade. SCHIEDAM. GESOREN: Cornells zv C. van der Klooster en J. van Rijs wijk; Cornelia M. L- d.v. C. A. Mouwens en J. Huüsmans; Jacob M, z.v. L van Wolfswinkel en M. van Wolfswinkel; Annemieke d.v. B. Molendijk en B. C. Jongebreur; Eené z.v. J. Kostense en J. F. Vreeswijk. OVERLEDEN: J. Koster, 48 j., echtg. van T. .Bakker; C. de Boer. 51 j., weduwe van A, Wennekes. SCHIEDAM, donderdag. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schie dam tussen. 912 uur en 26 uur: wieldop en sierrand van auto; wieldop van auto; een paar bruine suède hand schoenen; een paar zwarte dameshand schoenen; bruin suède jasje; groene damesportemonnee met inhoud. Te bevragen bij de vinders: hondenpenning. De Wit, Carthesiusstr. 15; hondenhalskettmg, Wijnmalen, Burg. van Haarenlaan 923; kabeltouw, Van Tiel, Lekstraat 117; hondenpenning, v. d. Most, Geervlietsestraat 14a; zwem-medailles, Kleijzen, Aleidastraat 32c; dameshorloge, Stam, Rozenburgsestraat 18a; kinderpor-' temonnee met inhoud, Van Dijk, W. Fran- kelandsestraat 72; zwarte portemonnee met inhoud, Witte, Nieuwe Damlaan 603; damesparaplu. Bakkerij Kok, Lorentztaan 64; padvindersriem met dolkje, Seters, Aleidastraat 86a; hoofddoek, Greten, Den Bommelsestraat 1; borduurlap, Le Blan che, Van Beverenstraat 17; bruin kinder schoentje, De Haan, Prof. Kamerfingh Onneslaan 87b; ring met sleutels, Kemper, Nieuwe Maasstraat 28a; lipssleutel, Often, Morsestraat 22c; bril, Van Diejen, Dirk van Wassenaarstraat 23; sleutels ïn étui, Adams, B.K, Laan 243; lipssleutel. Nardes, Oude Sluis 7; ring met loper. Verhaal, De Costastraat 48a; passer in doos, Carree, Burg. van Haarenlaan 897; riem, waaraan ring met autosleutels, Vlek, Marconistraat 33b; een paar glacé dameshandschoenen en een zwarte glacé herenhandschoen (L)Postkantoor, Tuinlaan; bruine motor- want (L), Van Asten, Rotterdamsedyk 309a; blauwe want <R>, Creten, Den Bom melsestraat 1; een paar glacé herenhand schoenen, Postkantoor, Tuinlaan; een paar wanten, v. d. Meer, "Westvest 27; een paar herenhandschoenen, Schulzen, De Wilde- straat 35; bruin lederen hexenhandschoen, Van Geijl, Buys Ballotsingel 78a; bruine dameshandschoen. <L>, De Haan, P.K.O. Laan 87b; een paar zwarte dameshand- schoenen, Hulppostkantoor, Mgr. Nolens- laan 414; stofdoekje met gereedschap, De Wolf, Lange Haven 129; groen-rode auto- step, Kusters, Goexeesestraat 7a, (Van een. onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag. De her vormde bejaarden sociëteit in Kethel had gistermiddag in De Rank een feestelijke byeeukomst: de sociëteit bestaat vier jaar. Was het begin van de sociëteit moeilijk, nu is het werk b(jna boven het hoofd ge groeid van het bestuur, dat voor een groot deel wordt gevormd door dames van de Herv. Gemeente. Zoals op iedere bijeenkomst, eens in de veertien dagen, werd het gehele program ma verzorgd door eigen mensen. Enkele bejaarden droegen gedichtjes uit lazxg vervlogen tijd voor. Maar de vitaliteit van de vereniging kwam wel goed tot uiting in het in cabaret-vorm gegoten, jaarover zicht. Zeven leden van de sociëteit para deerden hiertoe in nachtkleding mèt slaapmutsen over het toneel. Geheel in dichtvorm werd verteld, dat de vereniging in het afgelopen jaar van 63 op 75 leden is gekomen, werden de uitstapjes naar Gouda en Gorinchem nog eens aange haald. de sjoel wedstrijd, de bruiloften, het Sinterklaas en Kerstfeest in de herinne ring teruggebracht. In januari van dit jaar werden stappen ondernomen om tot de oprichting van een bibliotheek te komen. Nu staan 285 boe ken klaar om uitgeleend te worden. Het volgende doel van de sociëteit is een xni- crofooninstallatie. Hiervoor zal een be drag van rond de 1500 bijeen moeten worden gebracht Er staat al f 154 op de spaarbank, maar dit bedrag zal na giste ren wel aardig aangevuld kunnen wor den: de loten, voor een grote pop, waar mee menig kleinkind blij zal zijn, werden tweemaal verkocht, de opbrengst kwam allemaaL in de mïcrofoonpot De heer Van der Tempel en zyn chauf feur, die de bejaarden voor iedere bijeen komst van en naar de Rank brengen, kre gen van de „Nachtwandelaars" een pre-, sent je. De middag, die ook werd bijgewoond door kinderen van de leden, werd beslo ten met een bijbellezing door mevrouw W. v. d. Tempel, de voorzitster van de sociëteit .terwijl er een fietspad is". Hij had ook geen bel maar dat moet als bijkomstig heid genoteerd zijn. „Er lag sneeuw op het rijwielpad, daar kon ik met ryden, en de rijweg was net schoon gemaakt", zei de verdachte. „Verbalisant heeft ver klaard dat er op dat moment goed was te rijden op het fietspad", merkte de officier op- Tweemaal drie gulden of een dag hechtenis deelde de kantoorrechter mr. P. B. Cos mee. „AI vriezen de mensen dood", zei de 35-jarige Schiedammer W. C. K. meer te leurgesteld dan boos tegen de kanton rechter. Hy stond terecht omdat hij in een auto had gereden die de afgewerkte gassen niet goed afvoerde op de B.K Laan op 6 februari. Dat kwam vanwege de vorst en vanwege de gemeente vertel de verdachte. Al jaren had hij aan de burgemeester en de hele secretarie een stukje grond gevraagd om zijn kolen op te slaan. Dat kreeg hij maar niet. Nu moesten de klanten plots kolen hebben en daarom had hij de wagen genomen om ze te halen. Hij wist wel dat de uitlaat kapot was maar je kunt de mensen niet m de kou Jaten zitten. De kantonrechter was het niet eens met deze redenatie en mr. F. B. Cos bepaalde dat de boete vijf tien gulden zal bedragen. heeft de 32-jarige Schiedam mer L. W. al examen gedaan voor het rijbewijs. Hij gaat nu voor de zevende keer zijn geluk beproeven. „Ik heb er weinig vertrouwen in", zei een somber gestemde kantonrechter woensdag. De heer W. stond namelijk terecht omdat hy op 10 februari op de Öudesluis had ge reden zonder rijbewijs en zonder bran dende achterverlichting. „Dat moest ik, het was een bevel van mijn collega", ver weerde W. zich, die vertelde dat zijn col lega m een andere auto achter hem zou rijden cn dan „is het allemaal wel in or de". „Niks in orde" zei mr. P. B. Cos en (Van een onzer verslaggeefsters) Tp R zijn, deze keer hèèl veel ruiten te Jsoespeuren in de rijkelijk gesorteerde en gevarieerde collectie van Meddens. Dat heeft men woensdagmiddag kunnen bespeuren tijdens de drukbezochte made schau, die in de boutique aan de Lijn baan ts gepresenteerd Die helgetinte, vage, schaduw- en schuinverwerkte rui ten, en daarbij natuurlijk niet te vergeten de bejaamde pied-de-poule en de iets grotere pied-de-cocq ruit, zijn bestemd voor de deux- en trois-pièces, die overi gens te kust en te keur zijn, de soepel uitwaaierende zomermantels, de geklede en de sportieve japonnen. Die voorliefde voor de ruit, kwam al direct bij de start naar voren. Vijf suède jasjes in de modekleuren bruin, geel, rood, blauw en groen. Zij werden gedra gen op een grijze kamgaren geruite plooi rok. De pakjes, vervaardigd van tweed com- posé's en Shetland, dragen als kenmer ken 'n vage taillering, siemaden en sier- stiksels, klepjes, ronde afstaande kraag jes en bescheiden of juist in het oog springende knopengarneringen. Als nuan ceringen worden effen zachte pasteltinten of iel contrasterende kleuren gehanteerd. Een gedistingeerde indruk maakte een trois-piëces in zachte tinten. De rok had een los voorpand en de coupenaden van het jasje Hepen, uit in splitjes. Fraai was ook hierbij komt de contrastering zo sterk tot uiting een zogenaamd „black and white" ensemble. De zwarte mantel werd met losknopen gesloten. De japon droeg een abstract zwartwit motief. Wat de avond- en cocktailtoiletten be treft werd het accent gelegd op de met: de hand aangebrachte schuine draperieën. Voorts op a-symmetrische garneringen; zoals sluiten met één schouderband, die uitloopt in een los pand, een stnk in de zijtaüle geplaatst ter accentuering. Als stoffen werden gekozen crêpe, nylon, tri cot, zuiver zijden, zijden jersey en satin duchesse. Niet onvermeld mag blijven de raffia op zij de, die werd verwerkt tot bro derie op een prachtigs avondjapon in verschillende kleuren groen. Last but not least liepen der traditie getrouw in de show wan Meddens ook dressmen. Zij introduceerden voor de he ren een sportieve mode, waarvan de kleine revers, de rond afgesneden voor panden en de smalle pijpen gehandhaafd blijven. De hoeden, waren van de Amster dammers Joop Knoppers en David Vos. VLAARDINGEN, donderdag. In het jaar 1962 namen wederom alle openbare scholen voor gewoon lager-, buitengewoon lager- en kleuteronderwijs (20) aan de schoolmelkverstrekking deel, evenals sinds 1 januari 1962 41 van de 42 soortge lijke bijzondere scholen (in 1961: 27)deze uitzondering betreft de Rehobothschool van de Vereniging tot bevordering van schoolonderwijs naar de leer der Gere formeerde kerken. De leerlingen van deze school krijgen wel schoolmelk, doch de Rehobothschool is niet aangesloten hij de schoolmelkvoorziening van het Plaatse lijk Scfaoolmelkcomité, In 1962 werden de kinderen, evenals vorig jaar, gedurende 41 weken in de ge legenheid gesteld melk op school te drin ken. Aan de schoolmelkvoorziening namen per week gemiddeld 9419 kinderen deel (in 1961: 7668), waarvan er 70 (in 3961: 85) gratis melk dronken, In het totaal werd door de Coöperatieve In- en Verkoopvereniging „Beneden Maas" 386.165 liter melk gedistribueerd. Dit is in vergelijking met 1961 een verho ging van 70.783 liter. De melk wordt be trokken van „De Combinatie" te Rotter dam. VLAARDINGEN, donderdag. In de maand februari 1963 steeg het aantal inge schrevenen by het gemeentelijk bureau voor huisvestiging van 3298 tot 3310, Ih de afgelopen maand werden 131 inge schrevenen van de lijst afgevoerd en 143 personen ingeschreven. de wnd.-substituut-officier van justitie mr. H. Franken betwijfelde of W- wel goed rijden kan. Op 8 februari zou hij een aanrijding heben veroorzaakt en het feit dat hij denkt zonder rijbewijs en achter lichten te kunnen rijden omdat iemand achter hem rydt, lijkt ook al niet op ken nis van zaken. Mr. Franken vroeg de kan tonrechter de verdachte te willen doen opnemen in de landelijke registers zodat hij in het oog kan worden gehouden. Dat stond mr. Cos toe. die er ovendien 55.— boete aan "toevoegde. VLAARDINGEN, donderdag. De commissie voor beeldende kunsten heeft met de N.V. Koninklijke Nederlandse Glasfabriek Leerdam overeenstemming bereikt over een tentoonstelling van „Unica in Glas". De expositie za] in een periode tussen half juni en eind juli van dit jaar in „De Visbank" worden gehou den. Heden overleed geheel onverwacht in de ouderdom van 61 jaren, nog gesterkt door het H. Sacrament der Zieken mijn echtgenoot, onze vader, behuwd- en grootvader GERARDUS PETRUS JOSEPH VAN DER TOORN M. v. d. Tooro-Wansink Schiedam, 13 maart 1953. Dieselstraat 7e. Geen bezoek, geen bloemen. Rozenkrans bidden vrijdagavond om 8 uur in de Parochiekerk van het H, Hart van Jezus, Hoeker singel te Rotterdam-W. De H. Requiemmis zal worden opgedragen zaterdag 16 maart 1963 om 10.30 uur in bovenvermelde paro chiekerk, waarna de begrafenis en bijzetting in het familiegraf op het R.K. kerkhof in Crooswijk te Rotterdam om 11.45 uur zal plaats vinden. U kijkt... 'U vergelijkt v U koopt bij LANGE BA VEN 95 Schiedam, tel 6 86 |1 GEEN FILIALEN Een centrifuge 7 89 by de grutiei 87 50 Dy de concur rent. bij ons B5 Lang- zaamwasser met verwarming 255.— Snelwasser vanaf ƒ90.15 tot 30% korting bij Showroom Coja Lange 'en 126, Schiedam tele foon 633 41 Fotografie EüHJIms vergeten? De auio- soorten füms Foto K. van Vuuren Hoogstraat 106 maat staat voor u klaai Alle Wegens verhuizing FLINKE WERKSTER gevraagd voor schoonmaken flat en daarna 2 ochtenden per week. MEVR. BOLLEN Storkstraat 56 Schiedam, Beslel nu reeds ten tot de collectie van Meddens. Een prachtig lang avondtoilet in. ver schillende, maar toch met elkaar har moniërende, kleuren groen. Door de verwerking van raffia op zijde ont stond een geslaagd broderie-motief. VLAARDINGEN, donderdag. 1De commissie voor beeldende kunsten orga niseert in de periode van 22 maart tot en met 7 april in de expositiezaal „De Vis bank" een tentoonstelling van collages van de jonge Haagse kunstenaar Piet van den HeuveL De Rotterdamse eabaretier Jop Fanne- koeck zal deze expositie vrijdag 22 maart 's avonds om 8 uur openen. Het zal de eerste tentoonstelling van de commissie zijn, waarop de regeling subsi diëring aankopen van to"-'*•

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1