t 'Mwm Fraaie tuinkoepels aan Schiedamse havens de Een puzzeltocht door oud-Schiedam '89 Geen medewerking van christelijk lyceum L 5e Toonkunst- concert Graag minder criminaliteit bij radio-tv Hfc5EBI2BB Pootvis wordt uitgezet Veldkorfbal begint weer Wagenveer functioneert onvoldoende Koeriersters I Gordijnen Bij jubileum van HB S-veren iging Diefstallen Burgerlijke stand Ruimte voor jeugdleden Derby van de reserve-teams TAXI? EUROTAX 69 4 60 R.Ph.O. met Henkemans Gordijnen VARA-Schiedam fAd Met bromfiets gevallen Schoorsteenbrand was rokend petroleumstel Een vrouw voelt zich in de steek gelaten... Vragen aan b. en w. Bijeenkomst van Chr. Onderwijs H. Hoogerwerf 25 jaar bij HYO Wat doet SLIP? SCHIEDAM Wei«Wttrf CHAUFFEUR ARIËNS WINT „DE GOUDEN BOKAAL" VAN OSCAR!!! HULP IN DE HUISHOUDING VWJDAG15 MAART 1963 lAdvertentie LMJ Alléén zaterdag houden wij een voorverkoop van Franse damast uit de. luxe serie. Niet zo maar Franse damast, die wel meer voor een lage prijs wordt aangeboden... neen, een extra mooie soepele damast.die normaal verkocht wordt voor ruim vier gulden. Deze prachtige damast, in het complete kleurassortiment, koopt U morgen, slecht één dag, voor nog géén drie gulden per meter. In de 17e en 18e eeuw waren de tuinkoepels of thee-paviljoens erg in zwang in ons land. De Vecht heeft voor een deel haar roem te danken aan deze gebouwtjes. Ook in Schiedam waren enkele van deze fuïnkoepeZs te vinden, daar ook deze stad vele fraaie en grote tuinen bezat. Op de tekening ziet men de toestand van de Nieuwe Haven van 80 jaar terug. De koepels stonden langs het water en behoorden tot de tuinen van de grote patriciërshuizen van de Lange Nieuwstraat. De rechter koepel Is thans ver dwenen, maar die er naast bestaat nn nog, zij het in zeer verwaarloosde staat. Er is nog een tumkoepel in Schiedam- te zien en wanneer men langs de Bui- tenhavenweg wandelt ziet men die slaan in de tuin van een van de huizen langs de Tuinlaan. OP de tekening ziet men verder de achterkant van het tegenwoordige gymnasium, de ontluchtinps- koker van een drogerij of misschien ook wel van een mouterij, Op de uiterste linkerzijde is de oude Oranjebrug te zien en enige oude branderijen, die later dienst deden als pakhuizen of fabrieken en waar ook het pand Bilbao tussenstaat. Het zware geboomte is opvallend. De ene tuin grensde hier vroeger aan de andere en ook de Oranjestraat was een zwaar belommerde weg. Door de Oranjegalerij is er veel veranderd, maar er zal nog meer veranderd zijn na de tot standkoming van het nieuwe bankge bouw aan de Lange Nieuwstraat. OCTAVE DECONINCK Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de één daagse verkoop van deze rijke Franse damast, In de kleuren goud, ft/J frafseen blauw, m €jS-f ("Advertentie 1.3?,) Als wij U nu vertellen dat wij morgen de originele Tricot Ny lon Dames blouses van 9.95 gaan verkopen voor nog géén zes gulden,,, moeten wij er dan rog Iets aan toevoegen? Damesblouses met lange mou wen, van een prachtige kwaliteit" Tricot Nylon... zó gewassen, zó droog en niet strijken... in smetteloos wit. nyir SCHIEDAM, vijrdag. - De heer G. V, cL D. mist van zijn scooter, die hjj in een stalling aan de Singel had gezet, het re serve-wiel ter waarde van 100,De sloper J. van S. deed gisteren aangifte van diefstal van een bruine voordeur van een van de slooppan-den aan de Welle- vestsingel. De deur was ongeveer 50,— Geboren: Renato z.v, H- P. Klem en N. j Huigen: Willem A. z. V. L. Puhus en E F. i Bastian; Manna Ed.v.E. N. Koster en E. G. Kluit; Reinier S. M. z.v. B. A M. j Luijckx en T. J. Rietveld. j Overleden: A. P. Vermeulen, 65 jr, wed. van W. van der Linden. A TEE, de Schiedamse jeugd is het lo- 1 V pendoor al het schaatsen niet verleerd. Deze jongens en meisjes zijn in de WestfraiikelandseUlan zijn al aan het oefenen voor het nieuwe on derdeel, dat Oranjevereniging Schie dam aan haar programma voor de vie ring van Konngirmedag heeft toege voegd: steltloopwedstrijden. Dus voor de Schiedamse jeugd geen touwtjespringen, tollen of hinkelen meer: steltlopen voor de wedstrijden op 30 april. per meter voor Cmin te', of schrift, fc«t, Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop var deze Tricot Nylon damesbiouses, in de maten 3ó t/m 46, voor Géén te/, of idinf', L«. SCHIEDAM, vrijdag Wanneer dit ■week-end de voetbal inderdaad nog tot rollen komt, dan zal bet eerste team van Hermes-DVS toch nog niet van de partij zjjn, aangezien het Tilburgse sportpark dan niet voor de vastgestelde tegenstan der NOAD beschikbaar is. De reserves daarentegen komen direct in een boeien de wedstrijd rü. de plaatselijke derby te gen SW 2. Deze wedstrijd heeft zaterdag om 2 uur plaats op het Hennes-terrein en is van grote betekenis voor de bezetting van. de eerste plaats. De rood-groenen staan be ter geklasseerd, maar Hermesieten zul len alles op alles, Katten -om zich aan df stadgenoten op te trekke». (Advertentie LM.) TELEFOON j Apothekersdïenstr Apotheek Jansen. Swammerdamslngel 41. Stedelijk Museum 10 tot 17 uur, 's zon dags 121 tot 17 uur. Overzicht werk Job Hansen en Amerikaanse Grafiek. BIOSCOPEN Tass&ge. 2 en 8.15 uur; Taras Bulba Monopole, 2, 7, 0.15 uur: O® dief van Da- DIVEKSEN Musis Sacrum. 8 uur; Onder OnsDe v«fc. De Rank. 8 uur: Gymnastiekver. Animo uitvoering. Chr. soc. Belangen, 8 uur: Werkende jeugd vergadering. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag. Een wandel tocht van minstens een uur, dat wil zeg gen by stevig doorstappen, en dan nog tassen alle voetangeltjes en klemmen door lopen, dat was het begin van de twaalfde lustrumviering van de HBS- verenlging Onder Ons. Ruim 150 leer lingen, de meesten uit de lagere klas sen, gingen gistermiddag om twee uur met tussenpozen van een minuut van start. De tocht leidde door het oudste oud- Schiedam. Dat was van tevoren bekend. Maar hoe, wisten de deelnemers bij de start nog niet. Op een papiertje kregen zij de route m code mee. Het lopen van de goede weg had vnjwel niemand moeilijkheden opgeleverd. De opdrachten die moesten worden uitgevoerd vergden meer tijd. De opdrachten waren gesteld in de vorm van vragen. Zo moesten de deel nemers „na tweemaal verboden rijwie len te plaatsen" kijken hoe laat het was Ruim honderdvijftig jongens en meisjes hebben stuk voor stuk geconstateerd dat de (museum)klok geen wijzers heeft De snelste tijd zou theoretisch zestig minuten kunnen zijn, dat was door de proefkonijnen en door puzzel- tocht! eider leraar D. v. d. Reyden uitge kiend, maar bijna allen kwamen min stens een kwartier over tijd binnen Slechts een enkeling kwam hijgend van het harde lopen binnen, trachtend de eprste prijs te winnen. De hoofdprijs is dan ook niet mis: een rondvlucht bo ven Rotterdam. Vanmiddag zal directeur dr. R. Oort de winnaar en winnares bekend maken. Hij zal dan tevens de trofeeën overhan digen aan de winnende basketba'llploe- gen, die elkaar al vanaf 11 maart m onderlinge competitie bestrijden. SCHIEDAM, vrijdag. Voor het vijf de en laatste Toonkunst abonnements concert komt het Rotterdams Fhiihar- moniscb Orkest o.I.v. dirigent Hein Jor- dans op donderdag 21 maart i» het Pas sagetheater optreden. Solist Is Hans Henkemans, piano. Uitgevoerd worden de Tweede symphonïe van Jan van Dtfk, het Eerste pianoconcert hi C, opus 15 van L. van Beethoven, de Achtste sym fonie In b („Onvoltooide") van Franz Scbubert en de Till Enlensptegel van Richard Strauss. Het is vooral dit eerste pianoconcert geweest, door van Beethoven als jonge man in Wenen geschreven, die zijn weg als componist heeft gebaard. Hij droeg m 1800 in Wenen de solopartij zelf voor, hetgeen de aantrekkelijkheid van. de uitvoering verhoogde omdat Beethoven in die tijd een zeer gezocht pianist was Ook dit werk, getuigend van zijn rijk en bewogen gevoelsleven, is virtuoos geschreven- Het prachtige Largo en de grappige muzikale motieven in het Ron do zullen, vertolkt door een. pianist als Hans Henkemans, zeker de liefhebber veel te genieten geven. De grote liederen-componist Schubert bezat een aangeboren talent en een bijna onuitputtelijke melodische bron. In snel tempo, als het ware in trans, schreef hij een. enorm aantal werken. Om onbekende redenen werd de Achtste symfonie nimmer voltooid. Het bleef bij een Allegro en een Andante, toch vormt het werk een harmonisch geheel met een bijzonder in het gehoor liggende sierlijke melodie. Richard Strauss brengt bier een bui tengewoon levendige en geestige ver tolking van de schelmenstrekeh van Tijl Uylenspiegel: de dolle rit door de totten en pannenkraam, rijn schijnhei lig gedrag als boete-prediker, rijn mis lukte liefdesverklaringen, hierna rijn wrok gekoeld op de heren van de we tenschap en tenslotte de snelle terecht stelling. A doorrentte 1-A2.) Als U nu eens tets moois wilt zien... iets wat met zo vaak bij elkaar gebracht wordteen grote show van vitrage en over gordijnen... kom dan eens kijken op onze afdeling woninginrich ting, waar vanaf morgen honder den soorten gordijnen uic diverse landen te zien zijn. Maar dat met alleen! Dit is de eerste van de tientallen aanbiedingen, die deze Gor dijnen Parade zal opleveren... Een feest voor het oogeen besparing in Uw portemonnaic. Morgen houden wij een speciale verkoop van bijzonder mooie Polyester fantasie marqui sette van een uitzonderlijke mooie kwaliteit, met ingeweven dessin, 90 cm breed. Een marquisette, die U overal kunt kopen voor 3.45, nu als bijzondere aanbieding per meter voor nog géén twee gulden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag In het jaar erslag van de VJaardlngse Bond voor Lichamelijke Opvoeding wordt uitvoerig stilgestaan bjj de gering* medewerking, die het Groen van Prinstereriyceum ver leent om bet gebrek aan ruimte voor jeugdleden van gymnastiekverenigingen te helpen bestrijden. In aansluiting op hetgeen we hierom- trent reeds publiceerden, ontlenen we omtrent deze nare aangelegenheid aan het jaarverslag van de VBLO over 1862 onder meer: In het jaarverslag 1961 van de jVBLO werd naar aanleiding van het ge- I bleken tekort aan turnzaalruimte voor i jeugdleden van gymnastiekverenigingen reeds melding gemaakt van een in te stel len onderzoek. Nadat een rapport daaromtrent was sa- men gesteld is dit rapport op 6 november 19G1 gezonden aan de Groen van Prin stererlyceum met het verzoek de beide btj de school behorende gymnastiekzalen voor de genoemde categorie jeugdleden open te stellen. Op 8 januari 1962 ontving de VBLO van het bestuur van het Groen van Prinsterer lyceum de mededeling, dat men met aan het verlangen kon voldoen. Deze beslis sing was niet gemotiveerd. Op 28 januari 1962 besloot het bestuur van de VBLO door inschakeling van de minister van onderwijs, kunsten en we tenschappen te trachten alsnog het doel te bereiken. Op 8 februari 1B62 richtte het gemeen tebestuur van Vlaardingen een schrijven aan genoemde minister, waarin de si tuatie rond de gymnastiekzalen werd uit eengezet. Op 8 mei 1962 ontving de VBLO een schrijven van het gemeentebestuur van SCHIEDAM, vrijdag Graag minder radio-en TV-speien waarin de criminal!- feit duidelijk naar voren komt. Dat werkt] Vlaardingen, waarin het antwoord van Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze bij zonder mooie Polyester fantasie marquisette, In diverse dessins per meter V°°r f*"*' ook 110 breed SCHIEDAM, vrijdag. In het door de langdurige vorstperiode zo ernstig geteis terde viswater de Kethel gaat de hengel sportvereniging „Schiedam en omstreken" rol goede moed morgenochtend vroeg weer een partÜ van 3090 pond vis uit zetten In de zogenaamde School vijver na bij de Meeuwensingel. Na deze visuitzetting zal met de zegen een proeftrek gemaakt worden in de vij ver bü de Dr. Schsepmansingel in Nieuw- land. Dit om le zien wat er is geworden van de 40.000 pootkarpertjes die vorig jaar augustus in de diverse singels en stads- vyvers zijn uitgezet. 'naar bevorderend op de jeugd-crimlnall- iclt. Dat was een van de wensen die naar voren kwam op de onlangs gehouden ver gadering van de afdeling Schiedam van de VARA. Dere opmerking zal op de a)g. vergadering van de VARA naar voren worden gebracht, verzekerde het bestuur. Verder bleek de afdeling een goed. jaar 1962 achter de rug te hebben en het le dental in Schiedam bedraagt 6.184, wat in vergelijking met andere steden niet onver- dienstelijk genoemd mag worden. Geme moreerd werd dat een veertigtal Schie damse teenagers naar een uitzending van, Top of Flop zijn geweest ten dat leden ook 'een bezoek aan de Hitversumse studio's 'hebben gebracht. In Schiedam zijn twee opnamen gemaakt, n.l. Al js het niet met de bruid en Rotonde. I De aan de beurt van aftreden zijnde be- l stuursleden zijn herkozen, zodat het be» stuur bestaat uit G, Smidt, voorzitter, M. i Boomsluiter, secretaris, mevr. W. Veld, i mevr. G. Schildluizen en de heren A. F, j Bredeveld, F. S. Sjoerdsma, G. J, Spyer, j F. G. v. d. Lubbe en C. Holewijn. SCHIEDAM, vrijdag Hoewel de kan sen nog niet onverdeeld gunstig zijn be staat er een reele mogelijkheid, dat het komende weekend voor het eerst sinds 2 december 19G2 korfbalwedstryden in de open lucht zullen kunnen worden ge speeld. De Rotterdamse Korfbalbond heeft het nog niet aangedurfd een pro gramma vast te stellen, maar door de KNKB en de CKB zijn volledige pro gramma's vastgesteld. De meest interessante wedstrijd is dt derby SchiedamSucces. Het is voor ieder een open vraag hoe de clubs zullen hebben overwinterd. Op 12 september versloegen de roodzwarten de Successors op eigen veld met 51. We veronderstel len, dat ze nu weer aan het langste eind zullen trekken, maar het zal aan beide kanten wel moeite kosten om het vroegere ritme te hervinden. ODI won op 22 september met 5—X TOP. Voor zaterdag staat de uitwedstrijd op het programma. We hopen, dat het weer een zege zal worden. Verder 2ijn vastgesteld ODI 2—Bolnes 3, junioren Rotterdam Zuid A—ODI en aspiranten ODI aOranje Nassau a. SCHIEDAM, vrijdag. Omdat hij sterk moest remmen voor een voor hem rijden de personenauto die plotseling stopte, kwam de heer W. van der S. gistermiddag op de Lange. Kerkstraat met zijn brom fiets te vallen. Zijn duopassagiere, de 17- jarige dochter S. M. van der S., moest voor onderzoek in het gemeentziekenhuis worden, opgenomen. De bromfiets werd licht beschadigd. SCHIEDAM, vrijdag. Ben hevige rookontwikkeling door een te hoog bran dend petroleumstel wekte gistermorgen om even zeven uur de indruk van een schoorsteenbrand in het huis van de fam. L. K. in de Mariastraat 125b. De uitge rukte brandweer onder leiding van de heer Rademaker behoefde geen dienst le doen. 1 het ministerie van O. K. en W. werd medegedeeld. Uit dit schrijven bleek, dat het bestuur van het Groen van Prinste rerlyceum beeft toegezegd, dat het derde gymnastieklokaal te zijner tijd onder be paalde voorwaarden ter beschikking zal worden gesteld. Op 17 september 1962 verzocht de VBLO het gemeentebestuur van Vlaardingen medewerking te willen verlenen om d» derde turnzaal van het Groen van Prin stererlyceum voor meerdere avonden per week ter beschikking te krijgen. Op 6 december 1962 ontving het bestuur van de VBLO een afschrift van het schrij ven van het gemeentebestuur aan het be stuur van de Ver, voor Chr. Middelbaar Onderwijs, waarin o.a. werd verzocht medewerking te wilen verlenen om de derde gymnastiekzaal na oplevering, ge durende enkele avonden per week ter beschikking te stellen voor gebruik door leden van daarvoor In aanmerking ko mende sportverenigingen. Hierop is tot heden nog geen reactie ontvangen. (Advertentie 1M.) ais haar fornuis nfótvoïdoefc Zijkan haarhuisgenoten dan niet die heer lijkheden voortoveren, die zij rich voorstelt. Van Zwol begrijpt dit en raad U daarom aan ETNA te kopen/ want Etna gasfornuizenlaten u nooit in de steek. Ga hiervoor naar van Zwol, dan bent u op deveiligste weg. ETNA reeds vanaf 230<- Oe veiligste weg SCHIEDAM, vrijdag Teneinde de on derli nge band tussen het onderwijzende personeel en het bestuur met de verschil lende commissies te verstevigen gaat de Ver. tot bevordering van Chr. Onderwijs een grote bijeenkomst houden op dinsdag 26 maart in Musis Sacrum. Personeelsle den van de Pr. Marijkeschool, met ver sterking van daar buiten, tezamen de to neelgroep Onyx vormend, zullen bij die gelegenheid een opvoering geven van het toneelstuk .Nacht zonder dageraad". VLAARDINGEN, vrijdag. De héér J. J. Donkers (PCG) heeft zich via vragen tot het college van burgemeester en wet houder» gewend inzake de optredende stagnaties bü het Wagenveer. Hij stelde daaromtrent vragen. De in houd van zyn schrijven luidde: Is het uw college bekend a. dat door het herhaaldelijk uitvallen van veerponten, die de verbinding tussen onze gemeente en de overzijde van de rivier onderhouden, regelmatig ernstige stagnaties optreden in het, al of niet motoriseerd, vervoer? b. dat het voorkomt, dat inwoners van onze gemeente die, om zich naar hun werk te begeven, bij de industrieën aai overzijde, op dit vervoer zijn aangewe zen, rich wachttijden van 2 a 3 uur per dag moeten gestroosten, waarbij zij soms dan nog in het onzekere verkeren of de op dat moment aanwezige pont al dan niet zal varen? Is het college niet van mening dat moet worden geconstateerd, dat het bedoelde vervoer op onbevredigende wjj- ze is geregeld en dat, gezien de tüd die nog zal verstrijken alvorens de Benelux- tunneJ tot stand is gekomen, van een on houdbare toestand moet worden gespro ken; en is uw college derhalve bereid en In staat maatregelen te nemen respectieve lijk te doen nemen met het doel tot ver betering in regelmaat en frequentie van het pontvervoer te geraken en zo ja, wel ke maatregelen? (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag De heer H. Hoogerwerf viert volgende week donder dag zijn zilveren dienstjubïleum bij Ha venbedrijf Vlaardingen-Oost N.V, Hij is thans voorman-draaier. ROTTERDAM, donderdag (A.N.P.) Op 57-jarige leeftijd is gisteravond in zijn woning in Vlaardfngen overleden de heer C. W. van Driel, voorzitter van de Centrale van Zeevarenden ter koopvaar dij en visserij (CJÏ.V.). De begrafenis vindt zaterdag om half een plaats op de begraafplaats te Vlaardingen. /"Advertentie I.M.) Slip legt een superglad pantser op alle bewegende metalen delen van uw automotor. Cylinder- watiden, pistonringen, enz. Metaal-op-metaal contact wordt voorkomen. Wrijving wordt verminderd! Uw wagen start sneller, trekt vinniger op! volgende scrviccbeurt? - Vraag dan SLIPl Voor innemingen. SLIP Hollandj Oldenbarne- veil straat 12 - Rotterdam. SLIP is géén additive Additive», ierbeteren olie. SLIP •erbetert mv motor: VLAARDINGEN, vrijdag De ANME, afdeling Vlaardingen, organiseert een ont spanningsavond voor haar leden. Op de zelfde bijeenkomst, op 22 maart in zaal Harmonie, zullen niet minder dan 29 ju bilarissen worden gehuldigd. Enquêteurs en enquétrices gevraagd bij bureau voor marktonderzoek. Br. met 2 pasfoto's te richten aam In- tomart, Steynlaan 13, H'sum. Bureau voor Opinie- en Marktonderzoek biedt voor dames en heren een interes sante büverdlcnstemogelilk- heid. Zij die ervaring heb ben met enquêteren genie ten de voorkeur. Gaarna ontvangen wij uitgebreide inlichtingen ond. no. G-1881 bur. v. d. blad. MEER KEUS BETERE PASVORM wyoc pyp Distilleerderij WENNEKER CO - SCHIEDAM vraagt voor direkte indiensttreding voor haar afdeling expeditie Gegadigden moeten In het bezit zijn van een rijbewijs B-C. Persoonlijk aanmelden, aan. ons kantoor: Schie 98-102, van 9-12 en. van 2-17.30 uur. In één slag is onze schoenprofessor in Hollywood bekend geworaen. Ariëns schoenfabrieken legden zich sinds enkele maanden speciaal toe op het ver vaardigen van een keurcoUectie dames- en heren schoenen, waarmede hij zelfs dit jaar zonder het te weten „DE GOUDEN TROFEE" in de wacht sleepte. Verscheidene filmsterren schreven n.l, van uit Hollywood een wedstrijd uit voor de beste ver vaardiger van. luxieuze en. modieuze schoentjes en hielden hiermede een enorme tentoonstelling van duizenden paren welke door'vele fabrikanten wer den ingezonden. Wie schetst echter de verbazing toen Kim Novak op de avond der opening ver scheen, geschoeid met een paar allerliefste schoen tjes uit Ariëns schoenfabrieken. De hele tentoonstelling stond letterlijk en figuurlijk op zijn kop, maar onze prof. dr. Ariëns ging met de GOUDEN TROFEE schuiven i 11 Een keurige collectie pasvo'rmschoenen kunt u van af heden bewonderen in Ariëns pasvormschoenen- huis, Broersvest 54, terwijl uw kinderen een ori ginele FILMSTERRENSCHOENTJEMHTDEGOU- DENOSCARBALLON cadeau krijgen. Doktersgezin met 2 jonge kinderen zoekt een vriendelijke 7-8 uur of telefonisch onder nr. 6 B214. Aanmelden: BK. Laan 106; graag 'savonds tussen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1