l,ONDERONS''60 JAAR mmm Maassluis afgevaardigd naar districtswedstrijd Vlaardingen eerste in de groep junioren Animo-uitvoering bij het eerste lustrum Oud-leraren gaven les aan de oud-leerlingen. EHBO-wedstrijd kring Schiedam yct AGENDA IR. J. BACKER MAAKTE ER IETS GEZELLIGS VAN klopt TSF1 onverwacht Germinal S.F.C. wint van Yios SCHIEDAM jm$_vereniging organiseerde reeks van festiviteiten |Gordijnen Straattekenen op 30 april Boze Noor trapt ruit dancing in Lezing Receptie ter meulen C. Landsbergen verlaat Sectie Muzie van SG - nu al zestig jaar geleden - .Stille Getuigen" van P. Janssen Nu Passage orgel gaat zwijgen Brederode speelt „De Tuinschuur" Bromfietsdief aangehouden Te hard gereden Druppe en Blunderbus Geschenk van Wilton Film Kon. Bezoek voor gemeente 3,95 MAANDAG 18 MAART 1963 ie (Van een onzer verslaggevers) vrij niet te weten komen. Voor de dWr werd namelijk intensief wachtgelopcn (Advertentie l.M.) SCHIEDAM, maandag. De festiviteiten georganiseerd ter gelegcn- Ipieid van het twaalfde lustrum van de scholieren vereniging van de fetüks-h.b-s. „Onder Ons", die donderdag aanvingen, zyn zaterdag en Jj zondag voortgezet. Maar nu kwamen ook de oud-leerlingen, waarvan er pelfs één uit Califomic was overgekomen, er aan te pas. Zaterdag werden in de school een aantal lessen gegeven door oud-docenten. EVoorts hield hit. dr. ir. M. M. van Praag een lezing oven Schiedam, 's Middags was ||èr een receptie voor de oud-leerlingen en, de dag werd besloten met een grote feest- glavond in Musis Sacrum. Op de dag werden door de oud-leerlingen tevens sport- K wedstrijden verspeeld. ja,- Zondag konden zowel de oud-leerlingen als de leerlingen, deelnemen aan het ^gekostumeerd thé-dansant in Musis Sacrum. En *s avonds is het feest dan besloten jpD Europoort, waar gezellig is geborreld, gegeten en gedanst. Al vroeg kwamen zaterdagmorgen vele oud-leerlingen' naar de school. Na het in. dringend luiden van de bekende school, bel, bestegen zij met kloppende harten de bekende trappen in. het oude gebouw, die zij in vroegere jaren zo menige keer heb. ben beklommen. Toen echter waren de pijlen die het eenrichtingverkeer aange ven, nog niet opgehangen. Directeur dr. R. Oort moest dan ook glimlachend toe zien dat vrijwel een ieder het gebod in de wind sloeg. Weldra verspreidden de oud-leerlingen zich over de vier lokalen, waar mej. M, M. J. Hofman, de heer J. Hoogcarspel, dr. C. A. Reeser (oud-onder-directeuri en de heer W. J. C. van Prooyen lesgaven. "Wij maakten de les van mej. Hofman mee. Welnu, bet lesgeven is zij nog lang niet verleerd. Zij vulde het uur met een in. teressante verhandeling over de dichter Heinrich Heide. Ook de orde in de klas weet zü nog goed te bewaren. Dat ervoer een jonge dame, die zonder aanleiding uit haar bank stapte om een buurpraatje te gaan maken. De zondares werd fijntjes terechtgewezen en met een hoog-rode blos op haar konen, nam zij weer in haar bank plaats. De heer Van Frooyen, die sedert jaren zitting heeft in de Nederlandse filmkeu ring en die tot verleden jaar geschiede nis aan. de h.b«. doceerde, koppelde zijn oude vak aan zjjn hobby, waardoor een boeiend geheel was ontstaan. Natuurlijk kruidde h(f dit met zUn bekende kwink slagen: „In 1951 kwam naast de Marshall hulp de strlpe-tease uit Amerika over. Men zou dft de omgekeerde Columbus kunnen noemen", (hilariteit in de klas!). Vroeger stond de heer Reeser op de school bekend als het „haofefcrekenv/on- der". Die naam deed hij tijdens zijn les weer als vanouds dat het een lieve lust Ruimte en Tijd alle eer aan. Hij rekende was Al een langere tijd is de heer Hoog. carspel uit de „onderwijsroulatie". Hij hing indertijd zijn leraarschap aan de wilgen, omdat hij zitting nam in de Pro vinciale Staten Toch gaat het lesgeven hem nog gemakkelijk af, vonden de oud- leerlingen, die zijn les „Economische as pecten van deze tijd" meemaakten. Verkleed kwamen gisteren nog enige feestgangers, die de vermoeidheid nog niet in de benen voelden, naar Musis om het thê-dansant bij te wonen. Een jury beoordeelde deskundig de diverse vaak originele kledij. In. Europoort nam men gisteravond ein delijk afscheid van elkaar De feestvier ders gingen uiteen met een gemeend „Tot over vijf jaar" om zich daarna moe en loom (van het feesten, uiteraard) in bed uit te strekken. Het zit er weer op. Herinnerin gen zijn weer eens opgehaald en ervaringen uitgewisseld. Nieuwe krachten worden in de komende vijf jaar opgedaan om het dan weer eens dunnetjes over te doen Als U nu eens Iets moois wilt zien— iets wat niet zo vaak bij elkaar gebracht wordt... een grote show van vitrage en over gordijnen... kom dan eens kij ken op onze afdeling woning inrichting, waar vanaf morgen honderden soorten gordijnen uit diverse landen te zien zijn! Kaar dat niet alleen. Dit Is een van de tientallen aan biedingen, die deze Gordijnen Parade zal opleveren... Een feest voor het oog, een besparing voor Uw portemonnaie. Fijngeweven marquisette van 1CND% katoenen garens, met een leuke fantasie entre-deux, waar aan een ruim geplooide ruche, normale prijs 1.95. Richelieu marquisette, het luxe opneemgordijn van mooie, fijngeweven marquisette, nor male prijs 2.45. oOCCr,C Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Riche lieu en ruche marquisette, 90 cm breed, perimeter, Wm voor lp SCHIEDAM, maandag Het ligt in de bedoeling van de v.m. Oranjevereniging om tijdens de viering van Koninginnedag op 30 april, wederom een straattekenwed strijd te organiseren, daar deze vorig jaar, voor de eerste maal gehouden, zo'n groot succes is geworden. Maar het aantal deel nemers zal vergroot worden, met meer vijftig zoals vorige maai, maar zeventig of vijfenzeventig kinderen kunnen eraan deel gaan nemen. Zij kunnen zich er nu al vast op gaan voorbereiden. SCHIEDAM, maandag Omdat hem de toegang tot een dancing in het westen van de stad wegens het sluitingsuur werd ontzegd, wond de 17-jarige Noor G.J., op varende van een in Rotterdam liggend schip, zich zo op, dat hij de ruit van de voordeur intrapte. Hierbij sneuvelde ook een t.l.-buis. De Noor, die onder invloed van sterke drank verkeerde, richtte een schade aan van ƒ90,—. Hij werd In het hoofdbureau van politie ingesloten. Dr. C. A. Reeser, oud-directeur van de Schiedamse HBS en vermaard „haojd- rekenwonder'' kan ook nu nog zijn oud-leerlingen, vergrijsd en wat kaai geworden, blijkbaar nog steeds impo neren. Vele X'an de oud-leerlingen hebben zich na hun schooltijd over het hele land ver spreid. Alleen het Schiedam van jaren her konden zij zich nog maar herinneren. Maar z'd werden door de uitstekende le zing van mr, dr. ir. Van Praag volledig >p de hoogte gebracht van de veranderde ituaiics. Aan de lezing was een autobus, tocht gekoppeid, zodat men bovendien nog de veranderingen ter plaatse kon aanschouwen. SCHIEDAM, maandag De heer C. «Landsbergen heeft voor de laatste maal de jaarvergadering van de Sectie Muziek Bf3™n de Schiedamse Gemeenschap voorge- Haten. Want wegens zyn.verhuizing naar |BoUerdani heeft h(j ztfn functie neerge- gtfd. Uit de verschillende toespraken, die |»n het eind van de vergadering zijn ge- gouden, Is wel gebleken welke waarde- png toen in de Sectie had voor ztfn werk. pp voorste] van de heer Duimel werd de geer Landsbergen benoemd tot ere-voor- gltter van de sectie Muziek en namens sectie bood de heer Veithuizen al-j gast een fruitmand aan. j|ln de opengevallen plaats in bet be gluur werd gekozen de heer H. Jongman, iyoorzitter van het Tamboers- en Pijpers- -•Êorps Harmonie, terwijl de heer Duimel |yerd herkozen. Tijdens de verkiezing had ook de ver ijdeling Plaats van de, volgens de nieuwe Iggemeentelijke regeling, voor 1962 toege- gkende subsidies. De waardering voor deze Bnieuwe en ruimere vorm van subsidiëren Kwerd bepaald niet onder stoelen en han gen gestoken. ij Apothekersdienst; Apotheek Evers, Lan- ge Haven 81. B Stcdeiyk: Museum, 10 tot 17 uur, 's zon dags 12 tot 17 uur. Overzicht werk Job Hansen en Amerikaanse Grafiek, BIOSCOPEN 2 en 8.15 uuri Taras- Bulba, Monopoie, 2 en 8 uur: „Kapo". DIVERSEN 8 uur. Tropica. Bijeenkomst. ™'jwgebouw, 8 uur: Anna. Vergadering, "y keent rum, 8 uur: Muziekschool-Pan- galila. Leerlingenuitvoering. Druk bezocht werd de 's middags in de aula gehouden receptie, waarbij natuur lijk het voltallige bestuur aanwezig was. Hun opwachting maakten onder meer burgemeester mr J. W Peek en de com. missaris van Politie, de heer K Rijpa. Tijdens de receptie kon men een tentoon stelling van boetseerwerk en schilder stukken bezichtigen, dte door de leerlin gen zelf in elkaar was gzet. In Musis Sacrum kwam men *5 avonds weer bijeen. De bijna 600 aanwezigen werden vergast op het toneelstuk 1*Ava re van Molière. In ons blad van zaterdag gaven wij al een uitvoerige recensie van deze opvoering, die vrijdag al voor de leerlingen was gegeven. En natuurlijk werden onder het dan sen na het toneelstuk oude herinneringen opgehaald, dat gebeurde tot diep in de nacht. Voor de vrolijke (duidelijke) mu ziek zorgden The Stork Town Dixie Kids Gepraat heeft men ook in de Wijnbar van Musis Die was speciaal voor de leraren, genodigden en tonelisten opengesteld Hoe prettig het leest daar verlopen is, konden (Van onze correspondent) MAASSLUIS, maandag:. De afdeling Maassluis van de E.H.B.O., die zaterdagmiddag de organisatie verzorgde van de erc-wedstryd van de kring Schiedam, teneinde het team aan te wijzen, dat op een nog nader te bepalen tijdstip de kring Schiedam op de districtswed strijd van Zuid-Holland zal vertegenwoordigen, boekte een bijzonder succes. Met een tweede prjjs in de juniorgroep, na Vlaardingen, en een eerste prijs in de seniorgroep, alsmede de leidstersprjjzen in beide groepen, was het voor de afdeling Maassluis van de E.H.B.O. wel een uitzonderlijk succes. Maassluis zal dus de eer van district Schiedam moeten hooghouden, en wan neer het gaat op een wyze als afgelopen zaterdag, mag verwacht worden, dat de representatieve ploeg een. goed figuur zal slaan. Het was in gebouw „De Sluis" zater dagmiddag gezellig druk. Er was voor deze kringwedstrijd grote belangstelling. Na opening door de voorzitter van de af deling Maassluis, de heer M. van der Dee, kwamen, allereerst de junlorploegen aan de beurt. Twee fietsers kwamen met hun stuur in elkaar, waarbij beiden min of meer ernstige verwondingen opliepen. Bloedingen en botbreuken waren op juis te wijze aangebracht. De jury, bestaande uit de heren W. de Boer, 's-Gravenzande, D. de Jong, Vlaardingen en J. Jongejan, Maassluis, had geen eenvoudige taak. Met slechts vier punten verschil klopte Vlaardingen (197) Maassluis (193). Bij de leidsters was het Maassluis (43) dat Vlaardingen (45) de eer afsnoepte. Al met al een spannend en sportief evene ment op het gebied van de eerste hulp verlening. Bij de senioren was het onderwerp van SCHIEDAM, zaterdag TSF heeft de met zorg tegemoet geziene uitwedstrijd tegen Germinal 4, dat Immers ook koplo per Feyenoord bad geslagen op fraaie wij ze roet 64 gewonnen. Daardoor bestaat er nog een theoretische mogelijkheid dat TSF n3ast kampioen Feyenoord komt. In de spannende wedstrijd wonnen Van der Wiel en Wigman elk twee partijen en ook het dubbel, terwijl aanvoerder Jan Bou wer daar nog een punt aan toevoegde. TSF 3 leverde een sterk staaltje door kampioen Raket 2 met 7—3 te kloppen. Daarmee is het degradatie-gevaar nog wel niet geweken, maar de kansen op behoud 2ijn. toch wel sterk gestegen. In het eigen kamp wordt nu maar gehoopt dat de laat ste wedstrijd tegen PVA 2 ook gewonnen wordt. De Winter was de grote man in het derde team, met drie gewonnen wed strijden en aandeel in het dubbel, samen met Zuidgeest sr. die zelf één enkelspel won. Aanvoerder De Looze droeg twee punten bij. TSF 4 had weinig moeite om voor de tweede maal van Stadhuis te winnen, dit maal met 8—2. Zuidgeest sr. bleef ongesla gen, Van Dijk en Jorritsma bogen elk éénmaaL Van kampioen TSF 5 werd een royale zege op HVP 4 verwacht en dat is uitge komen. TSF 6 stelde teleur door wederom van SVZ 2 te verliezen met 37. Aan voerder Rien Klink won twee partijen en invalster Wiebke Voorbach één, Rietveld kwam niet tot winst (Van een onzer verslaggccefsters) SCHIEDAM, maandag „Het had eigenlijk een debatingclub moeten worden maar wö -wilden een schoolclub, waar je plezier in kon maken. Ik heb de eerste voordracht gehouden, een imitatie van twee toentertijd populaire komieken. Dat was tenminste leuk. De ernst voor een debatingclub was toon verdwenen en we kregen een gezellige leerlingen vereniging. Ir. J. Backer legde de eerste steen voor de HBS-vereniging Onder Ons, toen. hy zestig jaar geleden in de derde klas van de Rijks Hogerburgerschool aandeOver- schiesestraat in Schiedam zat. Hij is nu 78 jaêr, maar dat weerhield hem niet zaterdagmiddag, net als talloze andere oud-leerlingen, op de receptie ter; gelegenheid van het twaalfde lustrum van Onder Ons weer eens een kijkje in de oude school te nemen. Hij is trouwens ieder lustrum present. Het geldt toch ook eigenlijk zijn schoolclub, „Mijn eerste jaren op de HBS heb ik niet zo serieus aangepakt. Dat leren vond ik toen nog maar bijzaak. Eater, na de derde ben ik hard gaan werken. De vier de en de vijfde heb ik achter elkaar afge maakt.' Maar tot de derde klas hebben we altïid veel plezier gemaakt. Toen. is ook Onder Ons geboren. Wij, de leerlingen, wilden het echt „onder ons" houden. Maar de toenmalige directeur de heer A, A. Beekman, vond het beter, dat de leraren toezicht op de vereniging hielden. Dat was ook eigenlijk wel verstandiger. In het begin van deze eeuw waren er zoveel nieuwe stromingen in opkomst, het com munisme, het nihilisme, en meer van die -ismen. De leraren waren bang, dat wij, in ons jeugdig enthousiasme, onder in vloed van een van deze stromingen zou den komen, ent dat wilden zij door hun toezicht voorkomen.'* Ir, Backer is een geboren Schiedam mer, maar woont nu al vele jaren in Vlaardingen. Maar hoewel hij al 58 jaar geleden eindexamen deed en de school vaarwel zei, is hij nu weer min of meer bij de school betrokken: zijn kleinzoon is leerling van de HBS en natuurlijk lid van Onder Ons. SCHIEDAM, maandag Woensdag 20 maart om acht uur zal Pierre Janssen, de oud-conservator van het Stedelijk Mu seum te Schiedam, de eerste discussie avond houden in de serie „Stille Getui gen". Als stille getuigen zullen kunstwerken uit verschillende perioden worden geko zen van het klassieke Griekenland tot he den, zowel schilderijen als beeldhouw werken en kunstnijverheid Voor deze serie, die verder gegeven wordt op 3 april, 17 april en 8 mei 1963 kan men nog inschrijven, leden van de Vereniging Vrienden van Tt Stedelijk Mu seum te Schiedam krijgen reductie. In de pauze van deze discussie-avonden is steeds gelegenheid tot het gratis be zichtigen van de tentoonstellingen. OPNAME VAN PROZIE SCHIEDAM, maandag Els van der Plnym ere René Janssen van de zie kenomroep Prozle hebben op de band recorder een afscheïdsreportage van organist Gerard Brcssers en het Pas sage-orgel gemaakt. Zoals bekend zal bet bioscoopconcertorgel met Ingang van 1 april nfet meer worden bespeeld. Daarom heeft de Prozle op een tekst van Anneke Blacqulere, de omroep- ster Els van der Pluym de inleiding laten houden. Gerard Brasser heeft op het orgel een kear va<n zijn repertoire doen horen ere over de kwaliteiten van organist en orgel spraken oa. Willem O'Duys, mej, J. Boele van het Leger des Heils, voorzitter Wlm F. de Wolff van de CJV en de journalisten Nic van Looplk en Jan G. van Gelderen. De heren Duys, Van Looplk en Van Gel deren betreurden het, dat het orgel In Schiedams grootste zaal tot zwijgen is gedoemd. Zij noemden dat. in deze bandrecorderreportage „een verarming van de cultuur in Schiedam"- Voor het Leger des Heils en de CJV spra ken mej. Boele en Wim de Wolff over de uitstekende samenwerking die Ge rard Bressers heeft gegeven by de be geleiding voor de kcrslmorgenbüeen- fcomsten en tijdens aa. het CJV-we- reldfestival. Deze bandopname zal dezer dagen ten gehore worden gebracht in het ge meenteziekenhuis en in de dr. Nolet- stlchtlng In Schiedam. Geen publiek als straf SCHIEDAM, maandag. SFC heeft als enig Schiedamse amateurvoetbalclub zon dag gespeeld. Het was wel een bijzondere wedstrijd daar in Achthuizen op Flakkee tegen VIOS, want er was geen publiek bjj. Deze wedstrijd moest op last van de KNVB overgespeeld worden omdat de VlOS-aanhang eind vorig jaar de arbiter heeft gemolesteerd. Als straf moesten ze nu zonder publiek spelen, zodat de platte landers nu vanachter bomen naar hun fa vorieten moesten kijken. De gedrukte stemming werd er niet beter op, toen de Flakkee*ers met Z—5 verloren. Reeds voor de rust toonde SFC de kracht door met 31 voor te komen. Dit gebeurde door een schot van W. Klein, een kopbal van Rimis Sehell en een hoek schop van B. den HoutLng, terwijl de mld- voor van VIOS eenmaal kon tegenscoren. Na de rust probeerde VIOS de Schiedam mers te overrompelen maar SFC kon de zware druk moedig weerstaan. Tien minu ten voor het einde kon Jan Offerman nog de stand opvoeren tot 14, waarna de eilanders terugsloegen tot 24, waarop Jan Offerman het laatstewoord kreeg (2—5). De wedstrijd was extra vroeg begonnen om SFC de gelegenheid te geven tijdig terug te reizen. Maar de bus kon de pont niet op zodat de Schiedammers pas heel laat terugkwamen. SCHIEDAM, maandag - Inde toneel wedstrijd van de Schiedamse Gemeen schap is het woensdag 20 maart de beurt van het r.k. Toneelgezelschap Brederode om in Musis Sacrum voor het voetlicht te verschijnen. Gebracht wordt „De Tuin- schuur" van Graham Greene, een psycho logisch probleem-stuk, waarbij Karei Tub bing de regie voert. SCHIEDAM, maandag Uit de ge meenschappelijke tuin aan de Schaper laan teerden zaterdag 14 heesters, eigen dom van de gemeente, ontvreemd. Uit de niet afgesloten auto van de heer J.L. van der H. is zondag voor zijn woning aan de Overschiesestraat 'n auto radio gestolen. Isterk afwijkende vorm, namelijk het vol gende: er bevond zich op het wedstrijd- gedeelte een ledikant, waarin een patiënt lag. Door het innemen van een grote dosis slaappoeders was hier een ernstige bewusteloze toestand ingetreden. De heer des huizes, die thuis komt en zijn vrouw niet wakker kan krijgen, valt in zijn ze nuwachtigheid van de trap en breekt daarbij arm en been. Ook in deze afdeling had de jury, be staande uit de artsen J. H. v. d. Berg, Schiedam, C. F. Geest, De Lier en 3. J. Lockhuyzen, Hoek van Holland het niet gemakkelijk. De ploegen gaven elkaar weinig toe. Hier was het verschil tassen één en twee slechts vijf punten. Wat de leidstersprijs betreft waren het opnieuw "Vlaardingen en Maassluis, die elkander de voet dwars zetten. Evenals bij de ju nioren sloeg de balans juist ten gunste van Maassluis door: Maassluis 57 en Vlaardingen 56. De volledige uitslagen waren: junioren: Vlaardingen 197 punten, leid ster 45 punten; 2 Maassluis 193 punten, leidster 46 punten; 3. Hoek van Holland 151 punten, leidster 31 punten en 4. Maas dijk 135 punten, leidster 33 punten; senioren: Maassluis 263 punten, leidster 57 punten; 2. Kethel 258 punten, leidster 48 punten; 3. Vlaardingen 252 punten, leidster 56 punten; 4. Maasland 252 pun ten, leidster 37 punten. SCHIEDAM, maandag Een 17-jarige Vlaardingse jongen is gearresteerd onder verdenking van diefstal van een brom fiets die in februari van de Boerhaave- laan verdween. SCHIEDAM, maandag Bij een con trole met de gatso-meter op de Rotter- damsedijk betrapte de politie zondag 32 automobilisten en drie bromfietsers op het overschrijden van de maximum-snel heid. SCHIEDAM, maandag. Het eerste lustrum van de Chr. Gymnastiekvereni ging „Animo" in Kethel Is op waardige wijze gevierd. De gymnasten hebben vrijdag- en zaterdagavond bewezen dat het turn peil uitstekend is. De uitgestelde tumultvoeringen in De Rank hadden na melijk vele hoogtepunten. Zoveel belang stelling was er, dat Animo zefs v terdagmfddag een extra demonstratie-uit voering £n De Rank heeft Ingelast. Nu is De Rank niet erg gescblkt voor dergelijke uitvoeringen. Het podium is te laag en daarom moesten enkele oefeningen aan brug en evenwichtsbalk voor het podium geschieden. Dat had echter tot gevolg dat veel toeschouwers de verrichtingen niet konden zien. Animo wil echter ln Kethel turnen en een betere zaal is er niet. Voorzitter C. L. de Groot heeft in zijn openingswoord een overzicht gegeven van de club die in vijf jaar van vijftig naar driehonderd leden groeide. Hij weet dat aan de goede geest en de medewerking van alle leden, de commissies, het bestuur speciaal de technisch hoofdleider Hans Voorbach, die nu erelid is. Onder leiding van de nieuwe hoofdlei-1 F. H.' Kegel heeft vrijdagavond een. groep senioren met een deel der jeugd en een deel der drumband zich gepresen teerd. Zaterdag kwam het andere deel van, de jeugd en de drumband met de vol wassenen aan bod. Drumbandleider L. de Gids liet met een roffelsolo en Hans Voorbach met fluit horen dat de opleiding bij de CJV-Hannonie goed is geweest. Begonnen werd met een leuke wel komst- en vlaggengroet. In een spelfan- tasie toonden onder leiding van mej. E Hoegee de kleuters met veren op het hoofd dat zü Indianen waren. De vrjje oefening voor meisjes van 1013 jaar werd niet alleen gracieus maar ook met fantasie gepresenteerd, zodat het duide lijk werd dat leidster Ans van der Heiden met deze groep de eerste prijs heeft ge wonnen. Ex-hoofdleider H, Voorbach liet iets van rijn moderne opvattingen rien. Hij bespeelde op een hoek van het podium de tam-tam en de dames dansten in een evenwichtsoefening homogeen op het ritme. Verrassend was ook het goede optreden van 'n grote groep heren op hoog- brug, lange mat en hoogrek onder leiding van de heer P. H, Kegel. OPENBARE BEKENDMAKING VERKIEZING LEDEN TWEEDE KAMER Kandidaatstelling Ter openbare kennis wordt gebracht, dat op dinsdag 2 april 1963 zal plaats hebben de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op die dag kunnen van 9 tot 17 uur lijsten van kandidaten worden ingeleverd bij de voorzitters of de door hen aan gewezen leden van de hoofdstembureaus, De voor de kandidaatstelling benodigde formulieren zijn ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, gratis verkrijgbaar vanaf heden tot en met de dag van de kandidaatstelling. Schiedam, 15 maart 1963. De burgemeester van Schiedam, J. W. PEEK, SCHIEDAM, maandag De directie van de Werf Wilton Fijenoord heeft be sloten om de kleurenfilm die in opdracht van de directie Is gemaakt over het be zoek van Koningin Juliana aan Schiedam (en ook aan Wilton Fyenoord) op 13 sep tember van vorig jaar, aan het gemeente bestuur aan te bieden. Na afloop van de raadsvergadering op maandag 25 maart zal deze film worden overgedragen tijdens een bijeenkomst in een van de kantines van de werf, waarbij tevens een door de heer A. W. Krijger vervaardigde film van het bezoek en het bedrijfsjoumaal 1962 van W.F. zal wor den vertoond. De twee kameraden Een leuk en boeiend verhaal voor jongens en meisjes tot 11 jr. geschreven door A. D- HILDEBRAND Illustraties en bandomslag WIM BIJMOER I7d pag. gebonden in kjeurige geplasticeerae band Verkrijgbaar bij agenten en bezorgers, alsmede de boek handel, of rechtstreeks bij de administratie van dit blad. OPENBARE BEKENDMAKING VERKIEZING VAN DE LEDEN DER TWEEDE KAMER Deelnemen aan de stemming in een andere gemeente. L De burgemeester van Schiedam brengt ter ken nis van belanghebbenden, dat een. kiezer op 2ijn verzoek kan worden toe gestaan te zijner keuze aan de a.s. stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer deel te nemen, hetzij in de gemeente, in welker kiezersr agister hij op de dag der kandidaatstelling is opgenomen, hetzij in een door hem bij het in dienen van dat verzoek aan te wijzen andere ge meente. 2. Deze bevoegdheid geldt niet voor de kiezer, aan wie is toegestaan bij vol macht te stemmen. De kiezer, die van deze bevoegdheid gebruik wil maken, doet daarvan uiterlijk op 1 mei 1963 ln persoon mededeling ter secretarie ener gemeente aan de burgemeester of de door deze aangewezen ambtenaar. 4. Nadere inlichtingen wor den verstrekt ter gemeen tesecretarie, afdeling Be volking. 15 maart 1963. De burgemeester voornoemd, 3. W. PEEK. OPENBARE BEKENDMAKING VERKIEZING VAN DE LEDEN DER TWEEDE KAMER Stemmen ln een willekeurige gemeente door de ln het centrale bevolkingsregister opgenomen kiezers (schip pers, woonwagenbewoners, enz.)- 1. De burgemeester van Schiedam brengt ter ken nis van belanghebbenden, dat aan hen die zijn op genomen in het centrale bevolkingsregister (schip-, pers, woonwagenbewo ners, enz.), op hun ver zoek kan worden toege staan in een willekeurige gemeente aan de a.s. stemming ter verkiezing van de leden van de Twee de Kamer deel te nemen. De kiezer, die van deze bevoegdheid gebruik wil maken, doet daarvan uiterlijk op 1 mei 1963 schriftelijk mededeling aan de burgemeester van *s-Gravenhage. Voor deze mededeling wordt ge bruik gemaakt van een formulier dat ter secreta rie van elke gemeente kosteloos verkrijgbaar is. 3. De kiezer, die recht matig in het bezit is van een kiezerslegitimatie- kaart, kan zich op de dag der stemming voor het uitbrengen van zijn stem tussen acht uur 's mor gens en zeven 's avonds vervoegen aan een der daartoe aangewezen stem lokalen in een gemeente te zijner keuze, onver schillig welke. 4. Het bovenstaande geldt niet voor de kiezer, aan wie is toegestaan bij vol macht te stemmen. 15 maart 1963. De burgemeester voornoemd, J. W. PEEK. OPENBARE BEKENDMAKING VERKIEZING VAN DE LEDEN DER TWEEDE KAMER Stemmen bU volmacht, L De burgemeester van Schiedam brengt ter openbare kennis, dat ter secretarie dezer gemeen te kosteloos verkrijgbaar zyn de formulieren voor de verzoekschriften om bij de a.s. verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Gene raal by volmacht te stem men. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 1 mei 1963 door de kiezer worden ingediend bij burgemees ter en wethouders der gemeente in welker kie zersregister hij op de dag der kandidaatstelling is opgenomen. 3. Bij het verzoekschrift moet een verklaring van de gemachtigde worden overlegd, dat deze bereid is als zodanig op te tre den. 4. Hij die zich bereid heeft verklaard als gemachtig de op te treden, moet op de dag der kandidaatstel ling zijn opgenomen in het kiezersregister. waar in de naam van de ver zoeker voorkomt, en be voegd zijn tot het deelne men aan dezelfde verkie zing. 5. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aanne men. 6. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen. 15 maart 1963. De burgemeester voornoemd, J. W. PEEK.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1