GRONDRUIL BIJ STATION KOERIERSTERS Gebouw Huishoudschool verkeert nog steeds in een slechte staat Grond voor RJEC-kerk AGENDA Bouw NPB bejaarden tehuis duurder W. v. d. Vlies zit met de brokken Schiedamse kunstschilder exposeert op Menorca „Beter zienden maken meer ongelukken in het verkeer" Automobilist maakt stukken SCHIEDAM Met Ned. Spoorwegen Gemeente betaalt half miljoen bij DE HORVATHWEG MOET VERLICHT MET NATRIUM BEPALINGEN Tegen halve prijs NV SH-Schiedam groeit sterk Feïjenoords heldenslag tegen Reims: Burgerlijke stand pas een rijbewijs Hond gevonden Cocktail-competitie voor junioren Oude rommel in brand gestoken Bij inhalen verkeers zuil aangereden Opnieuw drie winstpartijen Water schapsbond: Dijkherstel is halverwege blijven steken Jaarverslag 1962 Ex-comm. H. Staal diste verhalen op uit zijn loopbaan Muziekwedstrijd voor de jeugd van Maassluis Gaat HVO 2 titel toch nog voorbij Th. Thijssenschooi hield ouderavond |¥ERKOOPSTERf N.V. Maatschappij „Oxygeniuni" EEN ASSISTENTE WOENSDAG 20 MAART 1963 SCHIEDAM, woensdag. Voor de uit voering van de grote spoorwegwerken beeft de gemeente Schiedam gronden aan de Ned. Spoorwegen ter beschikking ge- jleld, terwijl aan de andere kant de NS weer gronden hebben vrijgegeven voor de uitbreiding van Nlenwland en de aanleg van de Horvathweg langs de nieuwe spoorbaan. Nu met vrij grote zekerheid te zeggen ls, welke gronden men weder zijds nodig heeft, wordt het tüd, eens of ficieel vast te stellen, wie welke grond zal behouden. Daarom stellen b. en w. de gemeenteraad voor, een grondrnil-over- ocDkomet te sluiten nvet de NS, Hierbij zal de overwaarde betaald moe ten worden door de gemeente. Verder moet verrekend worden de waarde van' de ops! allen, de kosten van het vrijmaken van de grond en de opstallen, alsmede de ■waarde van het zandltchaam van de oude spoorbaan, die nu ondergrond wordt voor de aan te leggen Horvathweg. Het komt er op neer, dat de NS aan de gemeente vergoeden een. bedrag van ƒ152.570,en de gemeente aan de NS ƒ658.369,36. De overwaarde voor rekening van de gemeente is zo 505.619,36. Aan de» overeenkomst zijn echter ook nog andere bepalingen verbonden, die een beeld geven van de omvang van het werk. Zo verkrijgen de NS grails het recht van opstal voor een personentunnel van het Stationsplein naar de stationshal onder de aan te leggen Horvathweg, alsmede voor een trap vanuit deze tunnel naar de Hor vathweg en voor een luifel boven de in- en uitgang aan het Stationsplein. Tevens verkrijgt de NS het recht van opstal voor een rtywicltumiel onder de Horvathweg van het Stationsplein naar de rijwiel kelder onder de stationshal, en ook voor twee toeleldende trappen vanaf het Sta tionsplein naar de rijwieltunnel. Ten aanzien van de grond, gelegen ten oosten van de Schie, door de NS aan de gemeente Schiedam over te dragen, geldt dat door en voor rekening van de ge meente een flauw talud met kantaarden baan op zes meter uit de as van het naast liggend spoor zal worden aangelegd. Dit talud rnoet "worden voorzien van een doel matige, niet te hoog opgaande, bij voor keur groen blijvende beplanting. Bomen mogen binnen een strook van acht meter me' worden geplant. Bij het kunstwerk Hogenbanweg moet op de aan de spoor baan aj de gelegen hoeken een zwaardere beplanting worden aangebracht. Voor rekening van de gemeente zal door de NS langs de hoge zijde van het talud, op 5.15 meter utt de as van het naastliggend spoor, een afrastering van betonnen kniepslen met Jiarmomcagaas, bevestigd op gaspijpen. worden geplaatst, onderhouden cn vernieuwd. Voor het aanbrengen van zandophogin- gen naast de spoorbaan en de aanleg van t inhere werken, welke naar het oordeel vaa de NS de stabiliteit van de baan in gevaar kunnen brengen, moet door de ge meente voorafgaand overleg worden ge pleegd met de NS. Als verlichting van de Horvathweg mo gen géén kwikdamplampen worden ge bruikt; de natrium- of gloeilampen moe ten worden aangebracht met armaturen, die horizontaal geplaatst zyn, met een afscherming rondom van zeventig procent ten opzichte van de verticaal. Aan de lichtmasten mag geen lichtreclame wor den aangebracht. Voorzover de Horvath weg langs de spoorbaan loopt, zal aan het verkeer worden voorgeschreven met ge dimde lichten te rijden. SCHIEDAM, woensdag De r.k. paro chie van de H. Johannes de Doper te Schiedam heeft aan de gemeente het per ceel grond aan de Mgr. Nolenslaan, ge legen naast de katholieke ulo-school, te koop gevraagd voor de bouw van een nieuwe kerk. In overeenstemming met het raadsbesluit om voor de bouwgrond voor kerken de helft van de ter plaatse geldende prijs te vragen zal de koopprijs L ƒ30 per m2 bedragen, of in totaal ƒ83.460. B. en w. vragen de raad daar de goedkeu ring aan te hechten. De andere helft van de grondprijs kan als een gemeentelijke subsidie worden beschouwd. Voor de bouw van deze kerk is het echter gewenst de westelijke en zuidelijke grenzen van de katholieke ulo -school te harzien. De St.-Wilhbrordusstiehting zal daarbij 125 m2 aan de gemeente overdra gen en de gemeente 235 m2 aan deze stichting. SCHIEDAM, woensdag De Ned. Ver. voor Sexuele Hervorming, afd. Schiedam; gaat op vrijdag 20 maart m Musis Sacrum een feestavond organiseren, omdat het 2.500ste lid van de afdeling zich heeft in geschreven. De belangstelling voor het werk van de N.V.SJEL neemt allerwege sterk toe. Ook in Schiedam, zodat enkele jaren geleden een eigen afdeling kon wor den gesticht, waarvan het ledental blijft groeien en het cijfer van 2.500 nu dus' heeft overschreden. Apothekers dienst; Apotheek Evers, Ban ge Haven 81. Stedeiyk Museum, 10 tot 17 uur, *S zon dags 12 tot 17 uur. Overzicht werk Job Hansen en Amerikaanse Grafiek. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; Taras Bulba. Monopole, 2 en 8 uur: „Kapo". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur; Brederode „De Tuinschuur". Sled. Museum, 8 uur: Lezing P. B. A. Janssen, Goede Havenkerk, 8 uur: Harpe Davids. Concert Irene. 8 uur: CJELTJ. Bijeenkomst. Chr. Soc. Belangen, B uur; Alg. Fotokring. Byeenkomst. Wijkcentrum, 8 uur: P,v.<LA. Vergadering en lezing. (Advertentie I.M.) onvergetelijke beelden van een onvergetelijke wedstrijd uitgebreid m „WERELDKRONIEK" NIEUWE HAVEN IN VOORJAARSSFEER Gezien vanaf de Vlaardingerdij k VAN ZIJN GLAZEN KIOSK AAN DE B.K.-LAAN SCHIEDAM, woensdag. In zijn glazen kiosk aan de Burg. Knappertlaaii, die nu zo vreemd-eenzaam is gelegen bjj de bouwwoesteny, waar eens een vriende lijk plantsoenetje lag en waar binnen kort de eerste paal geslagen zal worden voor het nieuwe gemeente-ziekenhuis, zit Willem van der Vlies te tobben. Over dez© bouw van het ziekenhuis, die hem persoonlek geen geluk heeft ge bracht. Want Willem moet wég mei z'n Rijk van Ravens SCHIEDAM, woensdag. Ryk van Ravens, de jeugdige Schiedamse kunst schilder, die vorig jaar nog In het Schie damse Museum heeft geexposeerd, is by zyn omzwervingen door heel Europa nu op het Spaanse eiland Menorca neerge streken. Daar heeft hy met vrucht ge werkt. Met enkele andere buitenlandse kunstbroeders heeft hij zelfs een schil dersgroep gevormd, de „Grupo Menorca", die momenteel een expositie houdt in de zalen van „Musco provincial de Bellas Artes" in Mahón, de hoofdstad van het eiland. Deze groep heeft hij gevormd samen met de Rotterdammer Ton Qrth, de Noor Arnulf Bjómdal uit Tromsö en de Spaan se ceramist Jaime Ribalaiga uit Barcelo na. Maar bij deze groep hebben zich later nog andere buitenlandse kunstschilders glazen kastje! Hij wist allang, dat het er I gevoegd, die tijdelijk op dit nog buiten de toeristen-routes liggende eiland wer ken. Italianen, Engelsen, Duitsers, Sean- dmaviers, enz.; een internationale groep dus. Maar in de bovengenoemde exposi tie zijn alleen deze vier kern-leden ver tegenwoordigd, met overigens als ere gast de bekende Spaanse schilder José M. de Sucre, die echter veel ouder is en van de generatie van. Picasso en Mirö. In aanwezigheid van tal van hoogwaar digheidsbekleders van -Menorca heeft Maria Luisa Serra. directrice van het museum de expositie op 8 maart ge opend, die zeer veel belangstelling trekt. Rijk van Ravens, die 111 1936 in Schiedam is geboren en in 1957 zijn diploma op de Academie van Beeldende Kunsten Rotterdam behaalde, daarna door Scan dinavië (tot op Spitsbergen), Engeland en Frankrijk heeft gezworven en daar op verschillende plaatsen heeft geëxposeerd, draagt aan de tentoonstelling op Menorca vervaardigde werken by, tien gouaches en drie olieverf-schilderijen. van zou moeten komen, doch nu wordt het er haast gezet achter de verhuizing. Hem is indertijd al aangeboden, de exploi tatie van een soortgelijke kiosk in de toekomstige fraaie hal van het nieuwe ziekenhuis. Een vriendelijk aanbod, waar Willem niet zo héél veel in ziet. Want dan zou hij aangewezen zijn op de klandizie alleen van het personeel, de patiënten en hun bezoekers van het ge meentelijke ziekenhuis, terwijl hij voor zijn bestaan mede nodig heeft de klan- ten. die op de B K,-lann passeren én die van de nabij-gelegen Dr. Nolet-stich- tuig. Bovendien is dat ziekenhuis, nooh de hal-kiosk er al. Nu is hem aangeboden, om met zijn kiosk een eindje verderop te gaan staan, na melijk bij het kruispunt van de B.K.- laan met het nieuw-aangelegde verleng, stuk van de Nassaulaan. Een mooi punt, daar niet van. Doch dat lost de moei lijkheden niet op, Dat zit hem in het verhuizen. Wie betaalt dat? Willem van der Vlies is van huis uit een verdienstelijk bankwerker. Dat is nog te merken aan het knutselwerk, dat hij in zijn vele wachturen in de kiosk ver vaardigt. Maar een gedwongen verblijf in Duitsland gedurende de oorlog, heeft hem tot een gedeeltelijke invalide ge maakt, niet in staat tot werken, In fabriek of werkplaats althans. Van een goedhartige Italiaan kreeg hij nu elf jaar geleden een lening, die hem in staat stelde zijn kiosk op te bouwen, hoofdzakelijk eigenhandig. De moeilijk, heden, om de vereiste vergunningen en diploma's te verwerven, zijn weer een hoofdstuk apart. Nu is die lening, bij stukjes en brokjes afbetaald cn nu staat hij voor de niet geringe kosten om zijn kiosk te verplaatsen. Juridisch geeft hij geen verhaal, dal weet hij. De vergunning voor het honden van zijn lent was „tot wederopzeggens" en dat opzeggen Is lang geleden gebeurd. In de termen voor een schadevergoe ding valt hy niet. Hoe hy aan het geld voor de verhuizing moet komen, weet hy niet. En niemand, die het wél weet. Zo zit Willem van der Vlies nu met de brokken. SCHIEDAM, woensdag De bouw van het bejaardentehnis van de Nederlandse Protestanten Bond, dat aan de Prins Bem- hard'.aan op het terrein van Martinit zal verryzen, zal meer kosten dan di ƒ3.400.000 die aanvankelijk waxen be raamd. Bjj de aanbesteding is dit bedrag namelyk ontoereikend gebleken. Na o leg tussen Stichtingsbestuur, architect en aannemer is de bouwsom nader vastge steld op ƒ3.800.000. Nu heeft de gemeente Schiedam al eer der besloten ojn garantie te verlenen op de lening voor do bouwkosten en nu wordt aan b. en w. gevraagd om de garan tie ook te doen uitstrekken over het ver hoogde bedrag. Hoewel het college het teleurstellend vindt dat het oorspronke lijk geraamde bedrag, o.a. door prijsstij gingen, ontoereikend is gebleken, is het wel bereid op het verzoek in te gaan. Want de bouw van dit tehuis wordt ook voor de gemeente van belang geacht. Het risico aan de exploitatie verbonden is niet van dien aard, dat de gemeente zich aan verdere waarborging zou onttrekken, B. en w. gaan zelfs nog verder. Zy wil len ook de rente en de aflossing tot de gemiddelde bewoningsdatum nog bij de bouwkosten, optellen. Dit om te vaorko- men dat in het eerste jaar, wanneer niet 'alle kamers bezet zouden zijn, verlies i wordt geleden. Dit is een verhoging met ƒ95.000. Als voorwaarde hebben b. en w. gesteld dat dan een borgtocht van 30.000 wordt gegeven op andere uitgaven, als voor personeel, bureau-kosten, enz, die mogelijk aanvankelijk ook niet rendabel zullen zyn. Door vier personen is die borgtocht gegeven. PROF. DEKKING: Diepte zien en scherpte van gezicht niet zo belangrijk (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, drmdag „Het Zyn juist niet dp mensen met "n minder goed gezichtsvermogen, die verkeersongelukken veroorzaken. Maar eerder zy, die juist over een voortreffelijk gezichtsvermogen beschikken cn dat ook van zich zelf we ten". Tot deze slotsom kwam gisteravond prof. dr. H. M. Dekking in ztfn lezing ,Het oog cn het verkeer", die hij in de collegezaal van het Dijk2igiziekenhuis voor het Rotterdams Natuurkundig Ge nootschap hield. Spreker is hoogleraar in de medicijnen aan de Rijks-umversiteit in Groningen. Hij heeft van dit onderwerp een speciale studie gemaakt. Zijn ervaringen deelde hij, geïllustreerd met lichtbeelden, aan een talrijk gehoor mee. Als reden van zijn stelling gaf hij op. dat zij, die zeer goed zien, veel meer durven te wagen, dan de enigszins gehandicapten. Franciscus H,, z> v. V/. J. Lubbers en J. Neuschwanger; Roald. z. v. C. A. van Kampen en H D. J. Camfferman; Edward J., z. v. F. J. van Buren en B- Menke; Raymond E., n v. D. S. de Jong en C. Blank; Hetty, d. v. H. Boshuizen en J. van den Boogert; Johannes J-, z. v. J. J. Ver speek en K. M. M. Vlugman; Karin CL, d. v. C. Rutteman en W. RL M. Wouters: Coenradus C. W., z. v. W. C. Schaap en G. M. W. Zonneveld; Ellen M„ d. v. A. Kok en M. A. Sam; Alessandro C„ z. v. G. Toma en A. M. van Potten; Adriana E.t d. v. P. C. Venie en L. ter Haar; Hans W„ z. v, C. Koorengevel en J. E Swartz. Overleden: G. T, Peters, 84 jr., weduwe van J. de Jong; IEL. Rorye, 3 maanden oud. Zij hebben wel de aandacht gelrok ken. Téveel zelfs. Want directrice mevr. Serra moest hem in zijn woonplaats Fornells komen mededelen dat een van zfjn tentoongestelde gouaches ls gesto len! Mooie locale propaganda en de verzekering dekt de schade.' SCHIEDAM, woensdag. De heer W. S. K.» die pas een rijbewijs heeft gehaald, heeft gistermorgen met zijn nieuwe auto reeks van aanrijdingen veroorzaakt. Toen h'y op de Burg. Knappertlaan tussen het Rubensplein cn de Jacob Catslaan werd Ingehaald door een auto. week hij teveel naar rechts uit en ramde de daar geparkeerd slaande auto van de heer J. D. ie nieuwe automobilist raakte daarop in paniek en gaf gas m plaats van af te remmen, zodat hij de eveneens stilstaande auto van ir. E. V. van achteren aanreed. Deze auto werd tegen een boom op ge duwd. Nadat de heer K. nog een. vuilnis emmer had verpletterd, zwenkte hij naar links en kwam eerst tegen een verkeers- zuil ni'dden op de weg tot stilstand. De auto's van de heren J. D. en E. V. werden zwaar gedeukt en de wagen van de heer K. zelf zo ernstig beschadigd dat: de resten met een takelwagen weggesleept moesten worden. Ook de verkeerszuil werd beschadigd. Tegen de heer K. is proces-verbaal opgemaakt. SCHIEDAM, woensdag. Een hondje dat op het Broersveld bij iemand is ko men binnenlopen, wacht in het Dieren tehuis op de eigenaar. Het is een licht geel dier, met een blauwe halsband waaraan een ketting met rood lederen lus, Allereerst sneed prof. Dekking de ge zichtsscherpte aan. Die is voor een auto mobilist niet zo belangrijk. „Want", zo zei bij,, iemand die aan een oog blind is en met het andere oog slechts voor 50 kan zien, kan toch nog goed een auto be sturen", Is de gezichtsscherpte in het cen trum van het oog dus niet zo belangrijk, periferie van het oog juist wel. Demo gelijkheid dus opzij bewegingen of ver schil in lichtsterkte te kunnen waarne men. Ook het ruimtelijk of diepte wen Mykt niet van evident belang.Jeinand, die met één oog kijkt, kan door zijn hoofd te be wegen of door het stuur van ziin auto Iets te draaien toch we] diepte zien", vertelde prof. Dekking. „Kleurenblindheid behoeft evenmin be zwaarlijk in het verkeer te zijn", ging hij verder. „Een kleurenblinde ziet altijd twee kleuren. Hij onderscheidt de rode van de groene verkeerslichten. Temeer nog omdat deze kleuren wettelyk van een be paald soort dienen te zijn, die iedere kleu renblinde kan waarnemen. Bovendien zijn zij in een bepaalde volgorde opgesteld." Moeilijk blijkt de aanpassing aan de duisternis. Vooral op de rand van licht en donker. Maar na enige tijd past de mens zich wel aan. Spreker meende, dat na- triumverlichting zeker voordelen biedt. Lastig blijkt de verblinding van tegenlig gers. Het oog herstelt zich pas na minu ten van een dergelijk iets. „En dat kan altijd gevaar opleveren." Heel belangrijk blijkt wel het gezichtsveld, dat de waar- nemingen opzij moet doen. Prof Dekktug vond, dat de auto's veel beter aan de ogen moeten worden aan gepast. Hy dacht hierbij aan bet weer spiegelen van de voorrnlten, de spijlen in de voorruiten, de achteruitkijkspiegels, het instrumentenhord enz. Ook de interpretatie in de hersenen van de weggebruiker van het waargenomene kreeg de volle aandacht Hiervan hangt juist de snelheid van handelen van de verkeersdeelnemer van af. SCHIEDAM, woensdag Bij de Distil leerderij Simon Rynbende en Zn aan de Noord vest wordt in samenwerking met het bestuur van de Nederlandse Barten-; dersclub op donderdagmiddag 28 maart een cocktail-competitie gehouden. Deze derde competitie is bedoeld voor de ju nior-leden van de N.B.C. die niet kunnen deelnemen aan de nationale competitie van de N.B.C. SCHIEDAM, woensdag. Op het plein tje in de Dirk van Wassenaarstraat heb ben jongens gistermiddag omstreeks 5 uur een brandje gesticht van afval, dat door de ophalers van de Reinigingsdienst op straat was achtergelaten, o.a. een kinder wagen. een rol balatum en veel oud pa pier. Het brandje gaf een vette stinkende rook, hinderlijk voor de omwonenden. Agenten uit een surveillancewagen heb ben het vuur met de brandblusser uit de wagen, met een zakje zand en met 6 em mers water, door de omwonenden aange dragen, geblust. SCHIEDAM, woensdag. De Vlaardin- ger W. v. d. B. wilde gistermiddag om a uur op de BK.laan bij de kruising met de Veenlantstraat een vrachtauto uthalen. Maar deze week juist uit voor enkele stil staande auto's, zodat de heer v. d. B ruimte te kort kwam en tegen een ver keerszuil opreed die zwaar beschadigd werd. De vrachtautobestuurder had niets bemerkt en reed door. De wagen van de heer v. d. B. werd beschadigd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. In de tweede ronde van de finale om het eer ste klasse damkampioenschap van "VIaar dingen konden weer drie winstpartyen worden genoteerd. Evenals vorige week derhalve geen enkele puntenverdeling. Van Deventer won van Vermeulen, Van Veelen klopte Nieuwstraten en Voerman toonde zich sterker dan Lucassen. (Van een i r verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. „Wy zyn ver bijsterd dat een uiterst belangrijk onder werp als de Bydragenwet Deltawerken, nog altyd niet te geregeld ea dat het be leid van de regering op dit punt tot nu toe heeft gefaald". Deze woorden sprak rar. J. ff. Jf. van der Hoeven op de al gemene vergadering van de Ztildhol- landse Waterschapsbond die vanmorgen in het Groothandelsgebouw werd gehou den, Mr, Van der Hoeven merkte op dat men tien jaren na de watersnood halverwege is blijven steken met bet dijkherstel en de versterking van zwakke plekken. Al gemeen wordt namelijk erkend dat de primaire veiligheid van onze provincie veel meer eist dan thans tot stan J is ge komen en wel dat de dijken drastisch worden verhoogd. De waterschappen zijn bereid naar hun vermogen de verantwoordelijkheid en de geldelijke gevolgen van de dijkver zwaring te dragen, doch zij mogen dan wel verlangen dat zij niet worden belast met uitgaven die slechts ten dele hun belangen raken. Deze uitgaven'worden grotendeels gedaan in het algemeen be lang. Mr. Van. der Hoeven deed een dringend beroep op de volksvertegenwoordiging cn de regering in het belang van de vei ligheid van deze provincie voorrang te verlenen aan deze aspecten en daartoe met de grootste voortvarendheid wette lijke maatregelen te treffen. Toen deze kritiek op de regering met be trekking tot de Bijdragenwet Delta werken ook in het jaarverslag van 1962 aan de orde kwam vroeg de Rotterdamse wethouder J. U. Sehilthuis of het niet juister zou zijn deze woorden als de me ning van het bestuur te geven. Het bleek echter dat de vergadering volkomen met deze strekking akkoord ging. SCHIEDAM, woensdag. De beide ge bouwen van dc Huishoud- en Industrie school voor Schiedam en Omstreken ver keren nog steeds (en dat al gedurende jaren!) in zeer slechte staat. Hoewel de nodige stappen zyn ondernomen, is er nog geen uitzicht op een nieuwe school. Zo staat vermeid tn het Jaarverslag 1962 van deze Huishoud- en IndustrieschooL De nodige reparaties moesten weer ver richt worden, «n. een grote reparatie aan de verwarmlngsradlatoren van de voor malige u.l-o.-school, waar o.a. de lessen in VAVO worden gegeven. In het kan toor van de administratie moest een nieu we vloer worden gelegd, daar de oude houten vloer geheel verteerd was. Per 31 december bedroeg het aantal leerlingen 555. Bij het lager nijverheids onderwijs waren het 353 leerlingen en wel voor de primaire opleiding (twee klassen) 272 leerlingen, assistenten H (ac cent op huishoudelijke vakken) 23, ai tenten N (accent naaldvakken) 24, twee de-j aars naaisters 4, leerling-verkoop sters 19 en Vakopleiding Confectie-in- dustrie 11 leerlingen. By het uitgebreid lager nijverheidsonderwijs 19 kinderver zorgsters en één. kostuumnaaister. De cursussen werden gevolgd door 182 meis jes; dit waren voor de avondcursus koken (twee jaar) 41 leerlingen, avondcursus naaien 22, voor asp. leerling-verpleegster 16, cursus VGLO 21 en de Zonnebloem cursussen 82 leerlingen. In het jaarverslag wordt ook een. lan ge lijst vermeldt van excursies, lezingen en soortgelijke buitenschoolse arbeid, waaraan de leerlingen hebben deelgeno men. Maar met bijzondere trots wordt vermeld dat de meisjes ook hun steentje hebben bijgedragen tot-het succesvolle verloop van het koninklijk bezoek: zij hebben de zorg gehad voor de garderobes in het Museum en in Europoort, terwijl zij verder de aankleding van de „zakken dragers" in het historische spel hebben vervaardigd. Met ingang van september 1962 i< opleiding tot gezins- en huishoudhulpen aan de school beëindigd; reeds enige ja ren was de bezetting van de klassen be neden het vereiste minimum. Maar de lessen van de Vakopleiding Confectie- industrie zyn weer gegeven. Ook nu zfln weer cursusen huishoudelijke- en gezins voor lichting gegeven. Tot 1 januari ging dat uit van de plaatselijke commissie, daarna is het werk voortgezet door de nieuw-gevormde Stichting voor Huishou delijke- en GezlnsvoorlichtLng. P.V.DE JONG: (Van een onzer verslaggeefsters) VLAARDINGEN, woensdag „Een misdadiger is op zijn terrein een vakman. Het makkelijke, voor ons, is dat zy zich meestal tot een vak beperken. Een zak kenroller wordt niet zo maar oplichter", vertelde oud-commissaris H. Staal van Rotterdam gisteravond aan de leden van de personeelsvereniging A. de Jong in het R.K. Verenigingsgebouw. De gepensio neerde politieman deed onder de titel „Humor en ernst" een greep uit de lange reeks voorvallen uit zijn lange loopbaan. De oplossing van een moord, waar dik wijls een grote dosis geluk bijkomt, il lustreerde hij aan de hand van de gewél- dadige dood van Blonde Mien, een lichte bewoonster van de Rotterdamse Schie- damsedijk, waarbij de moordenaar verra den werd door een stille getuige: een nieuwe wasknijper. Stille getuigen spelen overigens bij d meeste misdaden een be langrijke roL Vaak belangrijker dan de getuigenissen van mensen. Die zijn vaak beïnvloed door wat zij gehoord hebben, of worden beheerst door een bepaalde zucht naar sensatie en verklaren dan fei ten, die zy eigenlijk niet kunnen verant woorden. De televisie-rechtbank nam ex-commis saris ook onder de loep. „Ach, als oud- politieman zit je onwillekeurig naar even tuele fouten te loeren", bekende hij. Die fouten had hij inderdaad gevonden. Diver se zelfs. Op zijn brief aan de VARA had hij als antwoord gekregen, dat men zich met zijn visie kon verenigen en lering zou hieruit zou trekken voor een volgen de keer. MAASSLUIS, woensdag. In de paas vakantie wordt een wedstrijd voor d® muzikale jeugd gehouden. De meisjes en jongens van zeven tot en roet 16 jaar' kunnen aan deze vierde muziekwedstrijd deelnemen. Zij kunnen zich opgeven bij: mevr. J. A. Huizin ga. Const. Huygenstraat 2, J. Bannink, Fred. Hendrikstraat 41 en P. Warn aar, Goudsteen 4. Behalve zang komt elk muziekinstru ment in aanmerking. De wedstrijd wordt gehouden op vrij dag 19 en zaterdag 20 april in het jeugd huis „de Sluis". (Van onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. Van de drie hangpartijen in de schaakwedstrijd HVO 2—Spangen 4 hangt het af of HVO 2 dan wel Spangen 4 afdelingskampioen dt. Verliest HVO 2 met Sft—4&, dan is het kampioen, maar wordt het een 64-nederlaag, dan is het kampioenschap voor Spangen 4, »e objectiviteit gebiedt te constateren, dat het daar, hoewel de stand thans V/z3*4 is, toch naar uitziet. HVO 2 "begon met in Hillegersberg v nen. Daar wonr van Hillegersberg 2 te winnen. Daar wonnen J. Tazelaar en J. de Breems, waardoor de eindstand 3—7 werd. Toen deze cijfers bekend waren was het rekensommetje gauw gemaakt. Niet alleen door de HVO'ers, ook door de Spangenaren... Het werd een spannend duel tussen HVO 2 en Spangen 4, waarbij de zenuwen ook hun rol vervulden. Bij het afbreken was men tot 3Vz3Vi ge naderd *door winstpartijen van L. Veld heer, H. de Koe en A. Blijleven en een puntenverdeling van E. Bongers, terwijl J. A. Tazelaar, J. de Breems en B. Bar ters hadden verloren. Zowel in Vlaardingen als in Rotterdam wordt thans druk geanalyseerd in de drie afgebroken partijen VLAARDINGEN, woensdag Door het recente vertrek van de heer Boidin naar de Alb. Plesmanschool is er op de Theo Thijssenschooi een vakatnre wat het on derwijzend personeel betreft. Dit deelde het hoofd van deze school, de heer 3. D. Seip maandagavond op de ouderavond, die In Excelsior werd gehouden, mede. De overige personeeismutaties zyn echter al- lemaal opgevangen. Het aantal leerlingen voor de cursus '62'63 liep in verhouding tot het vorig jaar sterk terug {320 tegen 424 leerlingen). De heer Seip memoreerde het aandeel, dat zijn leerlingen in de Vlaardingse schoolsportwedstrijden hebben gehad. Bij het paasvoetbaltoernooi in '62 sleepte een der twee afgevaardigde elftallen een prijs in de wacht. Bij de ijswedstrijden op de vaart deze winter werd de eer van de school hooggehouden door Ciska Eikelen boom, die de eerste prijs bij de meisjes won. Toen in de pauze bleek, dat de films van het NOF die gedraaid zouden worden, niet waren gearriveerd, werd het tweede gedeelte ran deze avond geheel in handen van de leerlingen gegeven. Zestien jon gens en meisjes van de zesde klas droegen met declamatie, accordeon, piano en gi taar hun steuntje bij. Bijzonder veel ple zier bezorgden de twee jeugdige gooche laars, die zelfs af en toe van hun eigen stunts stonden te kijken. BROERSVELD 106.134 g THE PEN SHOP S Korte Lijnbaan. 22, Rotterdam, tel. 11 68 00 vraagt een h 5-daagse tverkweek. a ITe koop aangeboden Te koop korte witte bruids japon, maat 40-42, met kapje cn handschoenen en tasje. Te bevragen: Pendrechtse- sfraat 18b. Schiedam. Fotografie Roifllms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten Dims Foto K- van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto naar K van Vuuren, Hoogstraat 108, te lefoon 66720 In één dag gereed N.V. Sportfondsenbad 'Schie dam' vraagt badjuffrouw voor schoonmaakwerkzaam- heden en toezicht kleedza len. Aanmelden woensdag avond van 19.30 tot 20 uur, of na telefonische afspraak, telefoon 6 96 00. THEATER HOOGSTR. Sa SCHIEDAM TEL. SS80S Bovenmenselijke kracht in een weergaloze strijd!! URSUS, de wreker der slaven Vrijdag en zaterdag 2,7, 9.15 uur; zondag 7, 9.15 uur. Dyaliscope in. Eashnancolor.14 jaar. STEVE REEVES als de grote vechter in DE WITTE DUIVEL Zondagmatinees 2, 4.15 u. - Eastmancolor - 14 jaar. Onthullingen en sensaties!1 Minderjarige meisjes in de Londense nachtlokalen - JAYNE MANSFIELD TOO HOT TO HANDLE (Te heet om aan te pakken). Ma., di.t wo. 2, 8 u. - Eastmancolor - 18 jaar. NADJA TILLER - PETER VAN EYCK' m het opzienbarende filmwerk HET MEISJE ROSEMARIE Donderdag 2 en 8 uur. 18 jaar. Buitenhaven-weg 50, Schiedam, tel. 6 90'57 vraagt voor de afdeling Boekhouding (debiteuren-administratie). Liefst kunnende typen. lV Leeftijd ongeveer 17 jaar. - i vrij.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1