INDUSTRIEGROND ONBENUT gedurende vijf jaar VOETBAL gaat nu eindelijk weer rollen KOERIERSTERS Tennissen sport in opkomst NVM zoekt geld voor „Plan-U" Brederode bracht goede vertolking van Graham Greene's „Tuinschuur" Voor vervoer van gasten Gemeente heeft nu bus met keukentje Voorzieningen aan gemeente ziekenhuis 'AGENDA Excelsior '20 winnaar spelregeltest Met liefst drie derbies Perspectief in sport en recreatie Burgemeester van Brielle moet op het matje komen SCHIEDAM ebfpacht wordt ingetrokken Mach.fabr. Ingelse had vroeger erg veel haast Maar bouwplannen nog steeds niet ingediend Burgerlijke stand Kinderfeest op 1 mei - Geldlening Hoedenshow van M. Reese Nieuw bestuur voor V.V.D-Schied am Klaver] aswedstrij d van Singelkwartier Joegoslavische cineast Vufcotic gast bij SFK Wie heeft iets verloren DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS TE KOOP VRIJ HUIS ZANUSSi KOELKASTEN DE MOL JANSEN PONDERDAG 21 MAART 1963 SCHIEDAM, donderdag. B. cn w. willen het erfpachtsrecht, dat meer dan vfff Jaar pcleden aan de N.V. Machinefabriek en StoomkeielmakerR v.h. Ingelse en Co. .t« Schiedam verleend is op een stuk bouwterrein aan de Strfckledeweg, groot ongeveer 5.000 vierkante meter, weer intrekken per I juli a„s. De reden is dat de firma Ingelse ln gebreke is gebleven het bedoelde terrein In gebruik te nemen cn tot nog toe zelfs geen plannen heeft ingediend voor bebouwing. Bet college achtte het uitermate ongewenst dat bouwrijp industrieterrein reeds jaren ongebruikt blijft liggen,, Hoewel de firma Ingelse nu laatstelijk uitstel j* heeft gevraagd om alsnog voor 1 juli a.s. de bouwplannen in te dienen, heeft het college geen vertrouwen meer in deze erfpachtster en. aangenomen wordt dat er in concrete plannen bestaan. En dat terwijl de firma Ingelse in 1957 heeft feite geen con j Aangedrongen. op snelle uitgifte opdat spoedig gebouwd zou kunnen worden. Ook Spieringshoektrekt veel meer beoefenaren l SCHIEDAM, woensdag. De tijd voor it zomersporten staat weer voor de deur. Zo begint het fcnnlsseizoen weer op 1 april. Het tennispark „Spierings hoek", het oudste en nog steeds grootste wmplex tennisbanen van Schiedam, msakt zich op ora wederom een grote «hare van tennis!lefhebbers te onivan- jen. „Vorig jaar hebben hier ruim dui- lend mensen gespeeld, veel jongens en meisjes maar ook tal van ouderen, en dit seizoen zullen het er nog wel meer ijjn" voorspelde de heer 3. v. d. Torre, direeteur van Spieringshoek en zelf een bekend tennisleraar. „Het tennissen, zo lang beschouwd als een selecte en dus dure sport, wint snel aan populariteit Het aantal beoefenaren stijgt met het jaar. Dat is landelijk zo en Schiedam blijft niet achter bij die ten dens. Het grote voordeel is dat door de stijging van de belangstelling ook de prij zen lager gesteld kunnen worden". En de bestaande clubs zien, het ledental sterk groeien. De heer Van der Torre heeft dan ook ïl plannen om de stijgende toeloop op te yangen met een uitbreiding van zijn tennispark. Tenminste wanneer hij er de pond voor kan. krugen. Dit jaar zal het cc echter nog niet van kunnen komen, maai ook op de bestaande negen banen kms«a heel wat tennissers terecht, 3 Het oog houdt hij wel op de toekomst gericht, wat blijkt uit het feit dat hij vo rig'jaar is gestart met het formeren van kinderclubs. Het was onmiddellijk een succes, want bij de groep van 8- tot 12- jarigeo deden rond 150 jongens en jes mee. Dit worden dan de spelers van morgen! Dit jeugdtennis kan zeker nog varder uitgroeien. Wanneer men ziet dat aan het zogenaamde schooltennis in Rot terdam door 1.700 jongens en meisjes wordt deelgenomen, dan is een verdere uitgroei in Schiedam ook mogelijk. De heer Van der Torre, die niet bang is om ook tennis van niveau naar Schie' dam te brengen, orgatuseert in juli weei de Vierstedencupwedstrijden voor tennis- leraren met deelremers uit heel Neder land. Verder worden op de Spierings» hoekbanen de Schiedamse jeugdkam pioenschappen verspeeld. Voor de spelers op het park zelf komen er dan bet tra ditionele Parktoernooi in september, een „hliksemtoernooi in oktober en een spe- daal „cchtparentoernooi". Ook de begin- Over deze vreemde gang van. zaken geven b. en w. de volgende uiteenzetting. Op 24 mei besloot de raad het bedoelde terrein aan de firma Ingelse in erfpacht uit te geven, welk besluit door gedepu teerde staten op 3 juni van dat jaar is goedgekeurd. Daar het terrein nog niet geheel v/as opgehoogd en de Overschiesestraat moest worden omgelegd, werd op verzoek van de firma Ingelse al vast een gedeelte van circa 1.500 vierkante meter gereed ge maakt, opdat zo spoedig mogelijk met de bouw van het nieuwe bedrijf zou kunnen worden begonnen. Dit kleinere terrein stond vanaf 1 januari 1953 aan de firma Ingelse ter beschikking, waarvoor een aparte erfpachtsovereenkomst is gesloten. Binnen twee jaar, dus vóór 1 januari 1960 had het bedrijf ingericht en in werking :tan zijn, volgens het model erfpachts- voorwaarden. Ondanks de haast van de firma Ingelse, kon de directeur van Ge meentewerken op 11 augustus 1961 rap porteren. dat er niet alleen nog niet ge bouwd was, maar dat zelfs nimmer bouwplannen waien ingediend. Daarop hebben b. en w. de erfpachtster driemaal schriftelijk gewezen op haar verplichting tot bouwen en haar ook tot activiteit aangespoord. Zonder resultaat. Toen werd de firma Ingelse op 2 novem ber 1962 bericht gestuurd dat b. en w. niet langer in deze situatie kunnen be rusten en dat aan de raad gevraagd zou worden het verleende erfpachtsrecht voor 1 januari 1963 aan een andere ge gadigde over te doen, teneinde de ver goeding van kosten, enz. bij vervallen verklaring te ontgaan. de firma Ingelse op met het verzoek haar tot 1 juli 1963 uit stel te verlenen om de bouwplannen ln te dienen, maar ook om haar bet reste rende deel van het uit te geven terrein ter beschikking te stellen. Hierop wensen b. en w. niet in te gaan. Gezien de opgedane ervaring, wordt aan genomen dat er geen concrete bouwplan zijn en het college meent dat ver- uitgffte er toe zou lelden dat een groter stuk bouwrijp industrieterrein braak zou blijven liggen. BOTTERDAM, woensdag De „mid denstand zoekt zijn kracht nog steeds te veel ln versnippering, terwijl de voor de hand liggende maatregelen onvoldoende worden benut. We moeten het juist zoeken in o&t wat ons bindt. De middenstand moet zelf zorgen voor een redelijke kapi taalvorming. Anders hHJft het voor het midden- en kleinbedrijf een strijd met on gelijke kansen tegen andere bedrijfsvor men". Dit was een van de zaken, die de secre taris van het Nederlands Verbond van Middenstandsverenigingen, de heer P. J. de Kruif gisteravond in de Blauwe zaal in de Beurs aanroerde. Uitgangspunt van 's heren De Kruifs redevoering was een rapport dat onder dezelfde als bovengenoemde titel in 1962 is uitgebracht. Zoals in het verleden in andere plaatsen is gebeurd, probeerde het N.V.M. stemmen te winnen voor het zoge noemde „Plan-U", een initiatief om de krachten van de kleine middenstanders, wier positie steeds moeilijker wordt, te bundelen. De normale contributie is 40,— per jaar, maar voor „Plan-U" wordt ge vraagd een bedrag van 200 gulden per jaar. „Als b.v. 400 middenstanders met behulp van een dergelijk bedrag gaan samenwer ken in het N.V.M., kan er een bedrijfsad viseur worden aangesteld. Er kunnen des kundigen worden aangetrokken. En alleen op die manier kan de strijd tegen super markten e.d. met gelijke kansen worden aangebonden", verklaarde de heer De Kruif. Houten leslokaal voor aspirant-verpleegsters SCHIEDAM, donderdagHoewel bin nenkort begonnen wordt met de bouw van het nieuwe gemeente-ziekenhuis, zullen er aan het oude gebouw, dat toch nog al tijd enige jaren dienst zal moeten blijven doen, enkele voorzieningen getroffen moe ten worden. Zo stellen B. en W- voor een houten leslokaal te plaatsen voor het huls- vesten van de aspiranten-cursus. Deze is bestemd voor meisjes, die belangstelling hebben voor het beroep van verpleegster, doch op grond van hun jeugdige leeftRd, de opleiding tot verpleegster niet kunnen volgen. Vla deze vooropleiding worden zij echter toch voor de verpleging behou den, anders zouden zjj worden „weggezo gen" door andere bedrijven. Deze cursus werd tot nog toe gegeven, in een verpleeg-paviljoen, dat echter als verpleegruimte niet meer gemist kan worden. Vandaar het neerzetten van het houten gebouw, kostende totaal 27.500, werk bedrag in vijf jaar is af te schrijven. Verder is de wens geuit de datie van het zusterhuis meer in overeen stemming te brengen met de eisen, die daaraan tegenwoordig worden gesteld. Het betreft hier het maken van een toneel, gelegenheid. De kosten bedragen 14.575, af te schrijven in tien jaar. B. en W, te kenen hierbij aan dat het zusterhuis ook na de voltooiing van de nieuwbouw, de bestemming behoudt. Tenslotte moet ook nog een ketel van de centrale verwarming worden vervan gen. Deze is twintig jaar oud, totaal ver sleten en is plotseling uitgevallen. De nieuwe ketel zal 9000 kosten, af te schrij ven in vijf jaar. Geboren: Gerard zv J. den Uijl en C. van Dijk; Monique E. M. dv J. F. H. Ter- wiel en A. J. M. van der Zanden; Martina H. dv M. H. Bruyn en M. G. Maurits; Frits M, zv F. Horn en G. van Veldhuizen. Overleden: A. Hartog, 87 jr. A, Krab bendam, 74 jr. nes krijgen hun eigen wedstrijden. SCHIEDAM, donderdag. Voor de zinderen van de leden van de Vrouwen bond van het KV¥ en de vrouwengroep ran de FvdA wordt door de commissie Kinderfeest van deze twee groepen op 1 mei m Musis Sacrum een feestelijke mid- tag georganiseerd. Het gezelschap „Carla i*™*" zal het programma verzorgen, waarbij de kinderen niet alleen hoeven ;toe te kijken. De kaartjes voor deze middag, die om tL-eg'nt "i9011 van veertig cent verkrijgbaar by de volgende dames; De Braaf, Westfrankelandsestr. 115; Brand, vordonstraat 31; Hart-:, Groen van Prin- stererlaan 73; Jung, Numansdorpse str. 17; Verwey, Van 't Hofplein 5 a; Van Woer- ;«®n. Graaf Florïsstr. 79; Zagwijn, Gordon- straat 48. SCHIEDAM, donderdag. B. en W. de Raad voor om ter financiering Ka Pitaals werken, waarmede reeds een »w'an£ ls 8emaakt of waarmee binnen- 231 worden begonnen, een vaste geld- i^Ung van 2.000.000 aan te gaan. De zfff" 100 pet, de looptijd 38 jaar en de 4J4 pet, wat binnen het z.g. „rente gamma" ligt Apothekersdienst: Apotheek Evers, Lan- s 8* Haven 81. ae« Museum, 10 tot 17 uur, 'szon- ®®gs 22 tot 17 uur. Overzicht werk 03 Hansen en Amerikaanse Grafiek, BIOSCOPEN |!«saje, 2 uur: Taras Bulba. onopole, 8 uur: De Kinderlokker. DIVERSEN 8 uur: Toonkunst R.Ph.O. Bnvenkerk, 8 uur: Happe Davids - 'Dcert en show. entrum, 8 uur: NCV-afd. Nieuw- ud vergadering. w Irene, 8 uur: Ned. Herv. Gemeen- wijk 5 - toneel- SCHIEDAM, donderdag. Excelsior "2< heeft dit jaar de wissel beker bij de spel- regeltest-wedslrijdcn voor junioren van de Schiedamse voetbalverenigingen ge wonnen. Gisteravond gingen „Schiedam" en Excelsior *20 met evenveel punten de laatste ronde in, die voor A-junioren. De jongeren van Schiedam konden in de kan tine van Hermes-DVS een vraag niet be antwoorden, hun tegenstanders van Ex celsior konden echter op alle vragen een antwoord vinden, zodat de wisselbeker voor het eerst verstrekt wordt aan een club, die ln alle drie groepen niet foutief heeft geantwoord. Een bijzondere presta tie. Voorzitter L. Schotting van de organi serende Schiedamse Scheidsrechters Ver eniging heeft van zijn waardering voor de goede spelregelkennis van de Schiedamse voetbaljeugd getuigd. Maandagavond 9 april zullen de prijzen worden uitgereikt door de bekende internationale scheids rechter Deo Hom, die ook een causerie houdt. De uitslag bij de A-junioren was: I. Ex celsior 90 punten; 2. Demos 81 punten; 3 PPSC 78 punten; 4. SFC 77 punten; 5. en 6. BBSS en Schiedam 75 punten; 7. SVP. 68 punten en 8. Wilton Fijenoord 30 pun ten. Totaal klassement: 1. Excelsior 270 pun ten; 2. Schiedam 255 punten; 3. SSC 236 punten; 4. Demos 203 punten; 5. HESS 192 punten; 6. SVB 186 punten; 7. PSC 179 punten en 8, Wilton Fijenoord 143 punten. SCHIEDAM, donderdag. Het dames hoedenmagazijn M. Reese houdt de voor- jaars-hoedenshow op dinsdag 26 en woens dag 27 maart, wederom in Hotel De Kroon telkens van 10.30 tot 12 uur. Mannequins tonen de allernieuwste bruidskappen en shawls. SCHIEDAM, donderdag. Op de laatst gehouden vergadering van de afdeling Schiedam van de V.V.D. werd het bestuur als volgt samengesteld. A. W. Unkel, voorzitter; H. W. G. Hoek, vice-voorzitter; L_ J. Wijma, secretaris; mevr. A- Moll, lid, penningmeesteresse; W. M. T. Adriaansens, H. "W. Hesselink, C. F. van Meurs. SCHIEDAM, donderdag. De klaver- jasvereniging van Het Singelkwartier heeft wederom onder grote belangstelling een klaverjasavond gehouden in zaal Ma rijke. Er weren ditmaal 84 deelnemers die sportief om de prijzen hebben gestreden. Winnaar werd de heer M. Visser met 5092 punten. Maandag 25 maart wordt er weer ge klaverjast in Marijke. Aanvang 8 uur. SCHIEDAM, donderdag Van de Schiedamse clubs ztfn de meeste voetbal lers dankzij wlnteroefeningeo als zaaltrai- nfng, veldloop, enkele sparringpartytjes, sauna e.d. in goede conditie. By de meeste tegenstanders uit de andere steden was van dergelijke oefeningen geen sprake, zodat de stadgenoten de goede posities van enkele maanden geleden nu zelfs kunnen Verstevigen. Bjj de KNVB-ers be gint de strfjd zelfs met een Interessante derby: SFCDemos in de Boshoek. Nu heeft SFC vorige week al met een 52 zege bewezen Ja 4F bij de titelkandidaten te willen blijven maar Demos is een ge vaarlijke derbyffghter. De roodzwarten hebben de kracht stadgenoot SFC te doen struikelen, vooral omdat ook Demos nog bjj de kopgroep kan behoren. Gelukkig voor SFC komen nu ook de concurrenten tegen elkaar in het veld, zodat ook hier verliezen worden geleden. Lager KNVB Tweedeklasser Excelsior '20 krijgt een aantrekkelijke thuiswedstrijd tegen het gerenommeerde RFC en mag al blij zyn met een gelijk spel. Het ontbreekt de zwartwitten niet aan kwaliteiten maar er is bij de Schiedammers toch nog gemis aan voldoende geestdrift. Derdeklasser DHS zou zonder bezwaar naar de top kunnen marcheren als de geelzwarten zich roet meer élan op het maken van de doelpunten zouden concentreren. Nu wor den ze steeds door zwakkere tegenstan ders verrast en dat kan zondag bij VDL in Maassluis beslist wel weer het geval zijn. Martimt gaat naar Spoorwijk met een redelijke kans op de volle winst. De reserves: Excelsior 20/3DONK 2; Kranenburg 2—-Excelsior 20/2; Schiedam -Hillesluis 2. Spartaan 20/15—Wilton Fyenoord 5; LMO 3—Martiiiit 6; Hillesluis 6—SFC 6; CW 13 Schiedamse Boys 3; DRZ 3Groen Wit ten 4; Bolnes 4—Excelsior 20/11; DHS Soag 3; Schiedam 6—Dilettant 5; TOGB 7 SVDPW 6. Afd. Rotterdam Ook het afdelingsvoetbal levert een spannende plaatselijke ontmoeting op. In Harga is SVDPW gastheer voor Wilton Fyenoord. De ranglijst toont al aan dat SVDPW betere resultaten heeft behaald dan de scheepsbouwers, maar de ervaring is ook dat SVDPW in de enerverende duels roet stadgenoten de beste kansen heeft Winterkampioen DRZ moet in Ke- thel tegen Bloemhof in het veld. Tech nisch zijn de Schiedammers de besten maar het harde Bloemhof laat zich niet gemakkelijk overrompelen. Voor Ursus staat er veel op het spel. De stadgenoten moeten gaan bewijzen dat het herstel er nu wel is. Dat gaat tegen het sterke Noorderkwartier niet gemakkelijk, maar Ursus komt toch wel tot een puntendeling. In de eerste klas C moet Schiedam van DBGC kunnen winnen. Ook in de uit wedstrijd tegen ASB behoeft Schiedamse Boys niet meer dan een punt te verliezen. Lagere elftallen: Overmaas 4—Hermes DVS 5; Sparta 5—SVV 5; Sparta 5— SW 5- DHS 2—Sparta 6; Hermes DVS 6 Feije'noord 6; DHS 3-VOC 3; DJS 2 SFC 2; Feijenoord 10—Martinit 2; Demos 2—LMO 2; SFC 3—Voorwaarts 3; Oud Beyerland 2Wilton. Fyenoord 2;SVDPW 2DDC 2; Dilettant 2Schiedam 3; Ex celsior R 8—-Hennes DVS 7; Excelsior 20/4—VFC 4; Hermes DVS 8—Slikker veer 5; DCL 4—Excelsior 29/5; Scbie- broek 3~SW 8; Martinit 3—FSV Preto ria 3; Hekelingen 3—-Demos 3; SFC 4 Aeolus 4; SFC 5—DRZ 2; SVDPW 2— Schiedamse Boys 2; Schiedam 4—SVDPW 4; SVDPW 5SIOD 3; Excelsior R 9— SW 9; Excelsior R 19—SW 10; RFC 7— Excelsior 20/7; Neptunus 9—Excelsior 20/3; RFC 8—DHS 4; DHS 5VDL 4; DHS 6—Roe kan je 3; Demos 4—-VOC 8; Martinit 4DKL 4; Demos 5Germinal 5; AVS 3—DRZ 3; GLZ 2—Wilton Fyenoord 4; Ursus 4DEH 4; SC JVIaas 2—Schiedam 5; SW 11—Excelsior R 11; Slikkerveer 7 -Hermes DVS 19; DCL 7—Excelsior 20/3; "Zaterd'agvoetbal Voor derdeklasser HBSS begint strijd met een krachtmeting bij DOTO, dat de leiding heeft Zou HBSS er echter in slagen te winnen dan komt HBSS met enkele punten achterstand dicht bij de leiders. In de afdeling Rotterdam van de KNVB heeft eersteklasser PPSC nog een weekje vrij en bij de tweedeklassers staat ook al een derby op het programma. GTB heeft op het eigen veld de beste kansen, vooral omdat de geelzwarten zich ook in het verleden doortastender betoonden. Toch moet het technisch vaardige GSS naast GTB kunnen blijven. HBSS 2 speelt voor de KNVB tegen Rïjnsburgse Boys 2. De overige: PPSC 2—RWH 2; ZWSH2 -PPSC 3; GTB 2—DVO 32/2; HBSS 3— Insulinde 2; Energie Boys 2—PPSC 4; HVO 4—GSS 2; The Red Stars 2—HBSS 4; PPSC 6HBSS 6; WOE 4—HBSS 7; reg. jeugdcomp.: SHSHDVS. SCHIEDAM, donderdag. Met de op voering van „De Tolnschuur* van Gra ham Gr ene heeft het RJK. Toneelgezel schap .Brederode" gisteravond In Musis Sacrum ztfn bUdrage geleverd aan de To neelwedstrijd van de Schiedamse Ge meenschap. Een belangrijke bijdrage wel, want dit interessante stuk werd op uitste kende wjjze met enkele acteerhoogte pun ten over het voetlicht gebracht. Volko men tot genoegen van de velen die de zaal bijna geheel vulden. De Engelse katholieke auteur Greene heeft ook in „De Tuinschuur" weer een van de katholieke geloofs-problemen aan de orde gesteld: het wonder door gebed, waarbij een priester zijn geloof offert voor het behoud van. het leven van een zich verhangende jongen. Maar deze probleem- behandeling wordt door Greene dan. ver pakt in de vorm van een psychologische- thriller, al wordt de spanning ook niet al te nadrukkelijk opgevoerd, terwijl een best te vermijden happy-end voor een anti-climax zorgt Bovendien laat de auteur het verhaal zich afspelen in een milieu van atheïsten, wat hem de moge lijkheid biedt voor tal van cynische tafe relen. Aan dit wat gewrongen aandoende ge geven heeft vooral Jan Gudde met vaak meesterlijk spel diepte kunnen geven door de geladen uitbeelding van de man, die de duistere vlek in zijn herinnering pro beert op te helderen: zijn poging tot zelf moord als jongen, welke gebeurtenis hem door zijn familie angstvallig geheim is ge houden. Pas na lange psychische strijd komt hij in een gesprek met de door de familie eveneens verstoten oom, de pries ter, die hem door gebed het leven weer gaf, tot zich zelf en tot een gelukkig hu welijksleven. Dit gesprek met de priester, op krachtige wijze fraai neergezet door Gilles de Veth, was wel het hoogtepunt in. de uitbeelding. Daaromheen groeperen zich de andere figuren: Mien van Noort gaf een vlak-ge- routineerde en te wenig geemotïoneerde uitbeelding van de moeder, die het moei lijke verleden maar wil vergeten en haar zoon offert aan de atheïstische denkbeel den van haar man, een vergeten geleer de. Lou Baard was aanvaardbaar als de duistere dokter Baston, door dik en dun volger van de geleerde vader. Trees den Hals-Uilenbroek kon de figuur van de verlaten echtgenote niet geheel tot leven brengen, wat ook geldt voor Nic. van Se- ters als de psycholoog, die het mysterie niet kon ontraadselen. Alleraardigst was Mieke Rensman als de Hap-uit Anne, die op kinderlijke wijze voor detective gaat spelen en slaagt waar de psycholoog faal de. In de bijrollen nog Jan Daniels, Tom de Groot, Cor Gruyters-van Nooyen en Stein, van Eyk-Broeren. Te bevragenaan het Hoofdbureau van politie te Schiedam tus sen 9.00—1230 uur en 2 00G 00 uur. Ring met sleutels; kinderparaplu, zwarte knlpportemonnee met Inhoud: portemonnee met Inhoud: wit klndersehoeatje (L); plastic bal. Te bevragen b{j de vinders: Bruin kinderschoentje. Polet Emmaflat 8; bruin zijden sjaal. De Leeuw. dr. Wibaut- pjein 68; 2 paar pantoffels, WIJ zenbroek, Leib- nitzstraat 9a; lederen vest, v. d. Marei, Iepen- laan 25: Kethel; 2 paar nylon kousen v. d. Vorst, Ove rschi esest ra at 52 a; groen colbert jasje, Venendaal. Gordonstraat 23a: gebreid pand van jumper, v. d. Veer, le Tuinslngel alarmpistool. Dom«rae, Van Beverenstraat a: plastic mandje Mosch. Gasstraat 8: een paar rolschaatsen, Van Poppelen, Simon Ste- vinstraat 6b; rode autostep, kleis Kievitslaan speelgoedaapjeVeenman. Helnsiusstraat rood-gele autostep. Verveen, Zuidiandse- ctraat 19; geldsbedrag, Wijnen. Bingleystraat 68, Rotterdam; heren polshorloge, chauffeur Eurotax, B. K. Laan; gouden ring met in scriptie, Tanis, Sommelsüijksestraat 22; gelds bedrag, Van Tilborg, Van Ostadelaan 32 a; damesporteanonee met inhoud. Engel, Van SCHIEDAM, donderdag. Du- san Vukotic, de Joegoslavische ci neast, die kort geleden op de West- deutsche Kurzfilmtage in Ober- hausen voor zijn film „Het spel" de hoogste prijs van de door Bert Haanstra voorgezeten jury ont ving, zal op woensdag 27 maart voor de Schiedamse Filmkring en kele van zijn. films vertonen, Waar schijnlijk, indien de- taalbarrière geen al te grote moeilijkheden op levert, zal de heer Vukotic zijn films zelf in het Duits of Engels een toelichting op het programma geven. Vukotic zal een tiendaags be zoek aan Nederland brengen, waarvan hij een avond in het Monopole-lheater de gast van. de Schiedamse Filmkring zal zijn. Vanwege deze bijzondere avond zullen ook de leden van de K.FA. toe gang hebben. De Joegoslavische cineast heeft zich gespecialiseerd in tekenfilms, doch brengt in dit genre iets totaal nieuws Hij plaatst de tekenfilm in de functie van de 2e- vense realiteit op een volkomen eigen manier, maar ook geheel anders dan de speelfilm dit doet. Vooral de artistieke en beweeglijke verbeelding, waaruit de petites histoires van deze cartoons zijn ontsproten, geeft een bijzondere charme. Bovendien schept Vukotic op dit gebied nieuwe mogelijkheden, doordat hij er niet voor terugschrikt een ernstige of tragische situatie via de tekenfilm weer te geven. Behalve de onlangs verkregen Duitse filmonderscheising verwierf Vu kotic met zijn film .Surrogate" als eer- ste buitenlandse trucfilm een Amerikaan- se Oscar. Op vrijdag 3 mei zal de heer Dirk M. Huizinga, conservator van het Nederlands Filmmuseum aan de hand van een zestal korte films voor de leden van de S-KJT. het een en. ander vertellen, over „Het experiment in de film". autosleuteltjes. Over de Vest, Van Hallstraat 31; grijze vulpen, v, d. Valk. Van Smaleueltstraat Ha; 2 sleutels ln zakje. Portier Wilton Feijenoord, Vlaardm- gerdijk; ring met sleutels, Grauweld, Helnsi usstraat 11; sleutels De Koning, Singel 10: sleutels in étui. Hommel, Fabristraat 57; bril - Postkantoor Tuirdaan: etui met sleutels. Dijk stra Schiedamseweg 258: stalcnboek voor be hangsel, De Jong, Juliana van Stolbergstraat 17; waterketel. Noord am, Rotterdamsedijk 417; kruisbeeld, Falandt M. C. M, de Groot straat 89; stuk zeildoek. Keuzenkamp, Bo- rentzlaan 5; halsbandje, v. d. langen Huysman straat 27a: fietspomp, Nettenbreijer. Beler- landsestraat 4a: bruine dameshondschoen. De Reuver. Ha gastra at 16; een paar zwarte da meshandschoenen. v. d. VJies, Groene]aan 85; een paar brain lederen herenhandschoenen, Van Pelt, Kerscnlann 15; herenhandschoen, Pechtold, Huize St. Lddumastraat 20; een paar grijze glacé heren hand schoenen, L&mmers, Rhoonsestraat 3a, Congres van R.v.d.L.O. ROTTERDAM, woensdag. De raad voor de Lichamelijke Opvoeding belegt op maandag 29 en dinsdag 21 mei in de zaal van hei AMVJ-gebouw aan de Man- rttsweg 2 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan een landelijk congres met als thema: „Perspectief in sport en recrea tie?". Op de eerste dag worden a.o. inleidin gen gehouden door mr. N. Bolkestein, burgemeester van. Deventer, over „Over heid, sport en recreatie", door prof. dr. H. M. M. Fortmann over „De functie van de jeugdbeweging in de huidige cultuur" en door prof. dr. N. Beets over „De jeugd de sportbeweging". 's Middags zal een forum bestaande uit de drie genoemde inleiders plus dr. C. van Rüsinge en de heer J. Cottaar, onder voorzitterschap van de heer K_ van Driel, vragen beantwoorden. Op de tweede dag houdt dr. W. van Zijll, algemeeen secre taris van de Nederlandse Sportfederatie, een rede over; „Werkelijkheid en. per spectief". De deelnemers aan het congres maken middags een rondrit langs een aantal sport- en recreatieobjecten in Rotterdam. De deelnemers aan het congres van de „Federation internationale de la presse gastromonigue et vmicole" zullen maan- 25 maart, 's morgens om elf uur, ten stadhuïze worden ontvangen. BRIELLE, donder dag Maandenlang heeft de rijksrecher che een onderzoek ingesteld naar het gemeentelijk beleid in Brielle. Als resul taat van dit onder zoek zal burgemees ter D. M. v. Zwieten zich op hoog niveau moeten verantwoor den wegens beleids fouten, die de rijks recherche zou heb ben ontdekt. Reden voor het instellen van het onderzoek was o.a. het onthouden van de goedkeuring van de fracties van WD en KVP in Brielle aan de begroting van het gemeentelijke grondbedrijf in januari 1962. In deze begroting was geen finan ciële verantwoording opgenomen van af gegraven gronden aan de Slapersdijk. Een aannemingsbedrijf zou hiermee zijn be voordeeld. Ditzelfde bedrijf zou voor burgemeester Van Zwieten een bungalow hebben ge bouwd tegen een, aanmerkelijk lagere prijs dan noranaaL Verschillende raadsleden van Brielle zijn en waren van oordeel; dat de burge meester van Brielle een dergelijk aanbod had moeten weigeren, vooral ook omdat juist kort tevoren de begroting van bej gemeentelijke grondbedrijf was afge stemd. Op het gemeentehuis van Brielle was vanmorgen burgemeester Van Zwieten niet aanwezig en men wist ook niet wan neer hij zou komen. In zijn bungalow bij informatie het antwoord: „De burgemees ter is vandaag niet thuis." ROTTERDAM, donderdag Het ge meentebestuur van Rotterdam beschikt sinds gisteren over een superbns voor gas ten van de gemeente. De bus heeft os, een keuken met yskastjes en een koffie ketel, Reeds lang leefde bij het gemeentebe stuur de wens zijn gasten Rotterdam te kunnen laten zien op een comfortabele wijze. Tot dusver werden gasten in taxi's vervoerd, doch groepen moesten daarvoor uiteraard worden gesplitst Bij de conceptie' van de nieuwe bus kon de inrichting worden gebaseerd op een comfortabel vervoer van 25 personen. Achter in de bus Is een zitje met 6 draai stoelen en een tafel Voor iedere zitplaats rjE nieuwe superbus va» de RET, die 3-Jd.e gemeente zal gebruiken voor het vervoer van gasten van Rotterdam. Het gemeentebestuur van Huil zal het eerste gezelschap zijn, dat met deze bus zal sigtseeën in de Maasstad. kunnen kopjes koffie en hapjes uit de keuken achterin de bus worden geser veerd, De bus is 11 meter lang 3.15 meter hoog dezelfde hoogte als de normale stadsbus sen. De superbus kan dus met hetzelfde gemak als de stadsbussen alle viaducten passeren. De bus, die in beheer bij de RET is, werd gebouwd door de NV Auto-Industrie L en een kur, vix?r jeaere iiLpiaau, wciu jujuuwu uwi uc ax i klaptafeltje aangebracht. Hierop'Verheul te Waddinxveen. U kijkt... U vergelijkt U koopt bij LANGE BAVEN 95 Schiedam, lel. 6 Xfi 11 GEEN FILIALEN OOSTSINGEL. Gevraagd huurQat 4 of 5 ka mers, met zonnige huiska mer aan drukke weg. Brieven onder no. S 920, bur. van dit blad. Wie niet adverteert wordt vergeten Fotografie Rolfilms vergeten7 Ce auto- soorten films Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106 maat staat voor u klaar Alle Personeel gevraagc' BEKENDMAKING Hulpbrug over de Schie De Hulpbrug over de Schie zal in verband met herstel werkzaamheden in de nacht van vrijdag op zaterdag (22 op 23 maart 1963) vanaf des avonds 10 uur tot de volgende morgen 6 uur voor alle rijverkeer zijn afgesloten. Schiedam, 19 maart 1 Lessen Vamor rijschool D. V, Ros- sum, Roiterdamsedïjk tel. 6 99 90 Gevestieri 1929. Tijdens het wordt desgewenst meegere. den. Te buur gevraagd Gevraagd kamer plus pen sion voor jonge onderwijzer, zo mogelijk nabijheid station. Brieven onder no. 10308, bur. van dit blad Hoge bijverdienste. Vlof per soon gevraagd voor bezor-.. ging van ochtend- of middag- wijle, plm, 15 uur arbeid per week Verdienste plm, 38.-— Leeskring RAL£, Berkel- sselaan 52, R'dam, teL 8 04 39. Gevraagd kousenrepara.tr ice. Fl. de Jong en Schellart, Te koop aangeboden Een centrifuge? ƒ89- bij de grutter ƒ87.50 Dij de concur rent. bij ons f85.Lang zaam wasser met verwarming ƒ255.Snelwasser vanaf ƒ90.15 tot 30% Sorting bij Showroom Coja. Lange Haven 126. Schiedam, tele foon 63341 tin A 40 '58 H. G. Sass, Lan ge Nieuwsfcraat 1G3. 125 liter 299.— Bestel nu reeds Betaling In overleg L. KERKSTRAAT «6 TELEFOON 68570

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1