immm alfa r Gemeenteraad was vol lof en maakte toch bezwaren Beroepen-tentoonstelling wegwijzer voor schooljeugd Om reeds geslaagde proef en om 5 cent 160 jaar lid van Orpheus Schiedam LENTEAANBIEDING Juliana-lieren hebben titel binnen bereik „Praatjes"van bemiddelaars bij veel arbeids-plaatjes 5000 flessen limonade „in brand*' Dansen zonder VARA s bruid Centrale Schoolbibliotheek I Gordijnen Martinit verliest van Spoorwijk MUTATIES Proef geweest Voorstel kan niet Vier leden gehuldigd VOLLEYBAL Ma Se TERUG OP PUNT VAN UITGANG! Uitbreiding Grossierde rij Schuitema Moeilijke keus Winst voor SVC Vernieuwing van gasleiding SVY-EDO toch op zondag Burgerlijke stand Reislustige hond DIEFSTALLEN 195 beroepen Vaak verkeerd DE SGHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersiers gevonden in REGENMANTELTJES EN JASJES vanaf 18.95 MODES voor dames en kinderen BR0ERSVEST 111 Wie adverteert verkoopt Wie niet adverteert wordt vergeten JONGEDAME DINSDAG 26 MAART 1963 SCHIEDAM, dinsdag De gemeenteraad heeft gisteravond noga] veel haast gehad met het afwerken van de vrU uitgebreide agenda van 28 punten. Dat kwam omdat de raadsleden om negen unr in een kantine van de Werf Wilton Ftfenoord hoesten zUn, waar de werfdirectle de gemeente de kleurenfilm kwam aanbieden die in op dracht van Will on Ftfenoord Is gemaakt van het bezoek van Koningin Juliana aan Schiedam én aan de werf zelf, welke film dan gisteravond aan de raadsleden is getoond. Daarom was het wonderlijk, dat de raadsleden nog zo uitvoerig gesproken hebben over een voorstel van b. en w„ dat door alle sprekers zeer is toegejuichd, namelük het in het leven roepen van een Centrale Schoolbibliotheek ten behoeve van de openbare en bijzondere lagere scholen in Schiedam. Er wanen echter ook enkele verschillen in de opvattingen, die «r zelfs toe geleid hebben, dat door de heer P. J. Beekman een tegenvoorstel werd ingediend. Dit gaf enkele vergader- technische moeilijkheden en leidde zelfs even tot een complete spraakverwarring. Het voorstel werd echter na stemming afgewezen en het eigenlijke voorstel van b. en w. werd daarna zonder meer aanvaard. Advertentie l,M.) Morgen verkopert Wij honder den meters Rouleaudruk gor dijnstof, als extra nummer fn onze Gordijnen Parade. Was-en kleurechte Rouleaudruk cretonne, In fleurig bloem* dessin, waarmee U Uw kamers in één ruk in 'c nieuw steekt, zonder Uw begroting geweld aan te doen. Gordijncretonne, geweven van soepel? garens, normafe prijs "ruim drie gulden de meter, morgen voor een ongekend lage prijs. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze gor dijncretonne, Rouleaudruk, in fraaie kleurstellingen, 120 cm breed, per meter voor Cé(n 1*1. of tchrlft. bert. SCHIEDAM, dinsdag Hoewel Marti nit in Den Haag met veel elan speelde tegen Spoorwijk, werd het een é—Z ne derlaag voor de Schiedammers. Reeds direct na het begin, kon Van "Veen twee maal voor de Schiedammers inschieten. Spoorwijk maakte daarna ruimte met verre trappen naar de vleu gels en dat leverde in de vijftiende mi nuut een doelpunt op. Bü een botsing van middenvoor Torenburg van Spoorwijk met de Martinit-keeper, brak de eerste een been. Toen doelman Den Uyl bij een aanval de bal wegstompte, kende de gcjieidsrechter wegens aanvallen een strafschop toe, die ook gemaakt werd <2—2). Tien minuten te vroeg floot de scheids rechter voor rust. Martinit protesteerde en de tien minuten werden gespeeld. In de tweede helft startte Martinit fel en debutant Hofman scoorde, maar het doel punt werd afgekeurd. Daarna was het spel voor Spoorwijk, dat de goed ver dedigende keeper Den Uyl nog tweemaal liet vissen. SCHIEDAM, dinsdag De gemeente raad heeft gisteravond de volgende be noemingen goedgekeurd. De heer R. Whitman uit Den Haag is benoemd tot onderwijzer aan de Wil lem de Zwijgerschool I voor ulo aan de St. Liduinastraat. De heer Chr. Th. Snakenburg te Schie dam is benoemd tot onderwijzer aan de Klaas de Vriessehool A aan de Zwarte- waalsestraat De heer W. Odé is op aanbeveling van de Schiedam.se Jeugdraad benoemd tot lid van de Gemeentelijke Jeugdcommissie in de vacature ontstaan door het ontslag Van de heer R. J. S. Goettsch. Alle woordvoerders van de fracties be gonnen eerst de lof te zineen van het voorstel tot instelling van deze Centrale Schoolblblotheek, waarover wjj reeds eer der een uitvoerig artikel hebben gepubli ceerd. „Gedurfd", „Constructief", „een verheugend plan", „toe te juichen initia tief", „goede bestrijding van de Invloed van radio en t.v.", „bijzonder belangrijk", waren zo de eerste omschrijvingen. Maar toen kwam het. De heer S. Kuiper (Prot. Schiedam) vond het prachtig om de leerlingen van de vijfde en zesde klas boeken in handen te geven, maar om nu volgend jaar ook automatisch de vierde klas hierbij in te schakelen, daar had hij principieel wat bezwaren tegen. Het Is een proef, dacht hij en daarom vond hij het juister eerst de resultaten af te wachten van deze proef om dan bij gunstig resultaat en met stemming van de Raad later de school bibliotheek uit te breiden tot de vierde klas. Hij" achtte het niet juist dat de Raad gepasseerd werd voor de uitbreiding, Bij deze mening sloot ook de heer P. J. Beekman zich volkomen aan. Enkele leden van de KVP-fractie hadden dezelf de bezwaren als de heer Kuiper. Hij stel de voor dat de leerlingen voor het lenen van de boeken een klein bedrag moesten betalen. Hij zag de verstrekking van boe ken als een vorm van vrijetijdsbesteding en In dat verband achtte hij het betalen van een kleine vergoeding wenselijk. „Dit werkt stimulerend op de zuinigheid". Daar was drs, J. J. Houtman (WD) het volkomen mee eens. Alleen mevr. W. K. Drukker-Brink (PvdA) viel het voorstel volledig bij. „Deze bibliotheek draagt bij tot de ont wikkeling van een goed taalgebruik." Daarom had zij geen behoefte om de uit breiding naar de vierde klas te stagneren, en ook het vragen van een bijdrage acht te zÜ ongewenst. De meerdere kosten konden ruet opwegen tegen het belang. Wethouder H. Sabel ontkende enigszins verontwaardigd dat het hier een proef gold, -Het voorstel had al veel eerder in gediend kunnen zijn, maar wij hebben eerst de risico's cn de kans van slagen grondig bestudeerd. Indertijd, In 1356, toen was het een proef, waarbij vier scho len waren ingeschakeld. Nu al zijn het er twintig. In de afgelopen jaren is al duide lijk gebleken van welk een betekenis die bibliotheek is voor het onderwijs In de Nederlandse taal. Het heeft zelfs even In de bedoeling gelegen om ook boeken in de derde klassen te verspreiden. Maar het is nu beperkt gebleven tot drie klassen, Dit jaar voor de 5e en 6e klas en volgend jaar in de 4e. Deze splitsing is ingevoerd om prakti sche redenen, omdat het anders te bewer kelijk is voor de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek. Maar het is en blijft één voorstel. Om nu de invoering voor de vierde klas afhankelijk te stellen van een Raadsbesluit daar was de wethouder hef tig tegen. „Dat geeft allemaal maar papier-rommel", zei hij. Hij had ook het volste vertrouwen dat het onderwijzend personeel zou willen medewerken om deze nieuwe Centrale Schoolbibliotheek tot een succes te maken. Ook met het plan een kleine bijdrage te vragen, kon hü niet meegaan. Het Is niet uitsluitend een vorm van „vrije tijdsbe steding" maar beslist ook een groot on- derwjjsbelang. „wy willen zo graag het onderwijs vrij hebben van heffingen en In dat systeem past de bijdrage niet" Boven dien zijn er nog al wat klachten bjj het onderwijzend personeel over het Innen van geld, wat veel geharrewar en tijdver lies geeft. Wat het eerste punt betreft bleven de heren Beekman en Houtman op hun standpunt staan, maar de heer Kuiper wilde genoegen nemen met een „rapport", wat door weth. Sabel meteen resoluut werd afgewezen. Doch met zijn uiteinde lijke toezegging dat de invoering voor de vierde klas niet zou plaats hebben, dan eerst nadat het systeem goed werkend was gemaakt voor de 5e en 6e klas, kon den alle opposanten genoegen nemen. Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5 Stedelijk Museum, 10 tot 17 uur. 's zon dags 12 tot 17 uur. Werken uit eigen bezit. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: Maciste... over winnaar, Monopole, 2 en 8 uur; Too hot to handle, DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Chr. Onderwijs Bijeenkomst. Irene, 8 uur: Wijk Z NHG. Bijeenkomst Grote Kerk, 7 uur: RTaO. Mattheus- passion. Marijke. 8 uur: Singelkwartier. Film avond. Maar nu die „kleine bijdrage". Daar be gon het geharrewar eerst goed. Hoe groot? „Eén gulden per jaar", vond de heer Beekman. „Waar blijft dan het stimule ren van de zuinigheid?", vroeg de heer B. E. Collé, „Ik wil een schriftelijk voor stel", eiste mr. H. B. Engelsman. Dat werd door de heer Beekman geproduceerd 0.05 per boek voor twee weken. .Ken voorstel kan niet", merkte de heer Collé listig op, dat had dan eerder ingediend moeten worden. En een amendement kon ook niet, omdat dit niet rechtstreeks aan sluit op het voorstel van b. en w. Dat bleef even zo heen en weer trekken tot voorzitter burgemeester Peek met het Salomo's oordeel kwam: als de Raad geen bezwaar heeft dat het voorstel nu wordt ingediend dan is er ook geen bezwaar, vond hij. De Raad had geen bezwaar en zo kwam ten langen leste het voorstel van de heer Beekman, in stemming. Het werd met 24 stommen legen en 12 voor verworpen. Daarbij viel op dat de meningen In de KVP en Piot, Schiedam gescheiden waren. En als een anti-climax werd het eigenlijke voorstel van b- en w. zonder stemming aangenomen! worden uitgegeven- voor de bouw van woningen en vooral van de belangrijker winkels, zoals nu aan de orde was, dat dergelijke voorstellen dan ook behandeld zouden worden in de Commissie voor Stadsuitbreiding. Dat kan, verklaarde wethouder W. van Sehooneveld. Mr. H. B. Engelsman (PvdA) kwam met een juridisch puzzeltje in verband met het uitgeven van grond voor de bouw van een katholieke kerk aan de Mgr. Nolenslaan tegen de halve prijs. Er is een landelijke regeling m de maak voor dergelijke subsidies voor kerkebouw. Hij meende nu dat in het contract opgenomen moest worden dat eventuele rijks-subsi- dies in de gemeentekas terug zouden vloeien. Wethouder mr. P. van Bochove was het eens met zijn partijgenoot, maar vond het een theoretisch probleem. Er zal aandacht aan besteed worden. Het voorstel om het aan dc fa. ïngelse verleende erfpachtsrecht op industrie- grond in te trekken op grond van nalatig heid, werd door burgemeester Peek aan gehouden. Het verweerschrift van de Fa. ïngelse in fleze kwestie hebben wy reeds vermeld. SCHIEDAM, dinsdag Het Kon, Schie dams Mannenkoor „Orphens" heeft gis teravond tijdens de Jaarvergadering drie ere-leden gehuldigd wegens langdurig lidmaatschap. Het zijn de heren E. J, Vervoort, die vyftlg Jaar geleden Hd werd van Orpheus en T. Keuzenkamp en M. P, Eltzenburg (niet aanwezig wegens ziek te) die veertig jaar lid zijn geweest. Nu zingen deze heren al sinds enige tijd niet meer mee In het koor, gezien hun ge vorderde leeftijd, maar zü zijn nog lid. Ere-Hd zelfs. „Zij zijn het geweest die van Orpheus het nu bijna honderd jaar oude Orpheus hebben gemaakt. Op ons, jongeren, rust de plicht om wat zij hebben gedaan, nu voort te zetten," vond voorzitter P. Smit, die de jubilarissen elk een bijzonder in signe aanbood. Dit insigne voor de heer Vervoort is wel Uniek, omdat het eerste is dat ooit voor een vijftig jarig lid is ge maakt. De heer Vervoort had de heer Smit nooit horen zingen, maar de heer Keuzen kamp „had een goed stemmetje", wist hij zich te herinneren. Verder werd nog de heer J. B. de Beer gehuldigd, omdat hij dertig jaar lid is. Maar die zingt z'n partij nog steeds mee. Op de vergadering die verder geani meerd verliep, zijn de aan de beurt aftre den zijnde heren J. de Koster (secreta ris) en P. W. van Vonderen herkozen, terwijl de heer P. G. Duchateau als zeven de lid aan het bestuur is toegevoegd. SCHIEDAM, dinsdag Het eerste he renteam van Juliana heeft in de komende wedstrijd tegen Spel. Hililgers a gelijkspel genoeg om kampioen te wor den in de eerste klas van de afd. Rotter dam. Dat éne puntje had Juliana nu al kunnen hebben, wanneer tegen het agres sief spelende ZVC niet een punt was ver speeld. Juliana was technisch beter, maar ZVC speelde veel feller, zodat 2—2 de situatie goed weergeeft. Juliana begon stroef en verspeelde de eerste set met 1512. Daarna werd een hoger tempo ingeschakeld, zodat twee sets werden gewonnen met 155 en 15—11. Toen was echter het vuur gedoofd en ZVC kon zo de derde set met 15—4 winnen. Heren 2 speelde met meer overtuiging en nagelde het Rotterdamse DOP met 30 vast. Slechts in de eerste set werd tegenstand geboden, daarna was het gauw bekeken. Het eerste dames-team zorgde voor twee kostbare puntjes, door het enthou siaste AMVJ/Smash 2 van zich af te hou den, In een aantrekkelijke wedstrijd werd met 3—1 gewonnen. Het tweede en derde dames-team deden het minder goed; dames 2 verloor met 3—1 van DHL 2 en Dames 3 met 30 van RLVC. De junioren, gedeprimeerd door een nederlaag tegen concurrent DOS, waarbij de kansen op de itel werden verspeeld, kwamen tegen Concordia niet verder dan een gelijkspel. (Advertentie t.M Tijdens deze speciale verkoop brengen wij onze hele voorraad ctep-ïnf van 9.75 In de ver koop voor nog géén vijf gulden. Geen gewone step-ins, neen, het bekende X-model met ge kruist voorpand voor een beter figuur en een maximum aan bewegingsvrijheid. Step-Ins, gemaakt van Nylon ajour-elastiek, tweezijdig rek baar, koopt U morgen voor een prijs, die U geen tweede keer kunc verwachten. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze bij zondere aanbieding step-fns, maten S (35-40) M (40-42j l(M-ti) In wit. A Gién ttf, of ichrift. beit. SCHIEDAM, dinsdag, „Met op deze Beroepen-tentoonstelling zijn we nn weer op ons punt van uitgang teruggekomen", verklaarde de heer J. J. van Hoogcarspel, directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Nieuwe Waterweg-Noord, gistermorgen by de officiële opening door burgemeester mr. J. W. Peek van de tentoonstelling, die door het GAB in het Beursgebouw wordt gehouden. Want dit Beursgebouw is „historische" grond. Immers, op 9 december 1902 werd in dit zelfde gebouw de eerste Arbeidsbeurs gehouden. De eerste niet alleen In Schiedam, maar zelfs in geheel Nederland. Voor een talrijk gehoor van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, van de werkgevers- en werknemersorganisaties, van hoofden van scholen en onderwijs organisaties, inspecteurs van onderwijs en gemeentelijke diensthoofden, heeft de heer Van Hoogcarspel de lof gezongen van de heer M. C. M. de Groot, gefortuneerd commissionair in gedistilleerd te Schiedam, die In 1901 reeds gepleit heeft voor de oprichting van een Arbeidsbeurs. Enkele andere punten zijn nog even aan de orde gekomen. Aangezien er voor de stadsuitbreiding in Kethel wel een plan-in-hoofdzaak bestaat (het z.g. plan- Fledderus) maar geen gedetailleerd plan, achte ir. C. Boerman (PvdA) het wense lijk dat wanneer er gronden in Kethel SCHIEDAM, dinsdag Bijna 5000 fles sen limonade zijn verloren gegaan bij de brand die gistermiddag om 4.45 uur is uit gebroken voor de grote deur van de gros- sierderü N.V. gebr. Schuitema aan de 's-Gravelandsewcg 100 in het nieuwe deel van bet industrieterrein. Op het brede trottoir voor het bedrijf stonden duizend kartonnen dozen met elk twaalf flessen limonade, op palets en netjes met dek zeilen afgedekt, op transport te wachten. In deze stapel Is de brand uitgebroken. De oorzaak Is nog onbekend, maar het zal best kunnen dat kwajongens hier de hand In hebben gehad. Het personeel heeft eerst nog getracht het vuur te doven met schuimblussers, doch de krachtige wind maakte dit on mogelijk. "Waarop de brandweer móest ingrijpen, die met enkele stralen op do leiding het vuur snel meester was. Het bedrijfspand had geen schade. Een moeilijkheid was echter dat de brandende stapel dozen vlakbij de brand put stond, zodat men er met bij kon ko men en een verder gelegen brandkraan moest inschakelen. Ook de brandleiding m het bedrijf werkte averechts. Wegens de vorst was deze leiding afgetapt weest, doch dit was onoordeelkundig gebeurd, zodat er water in de leiding was achter gebleven. Toen gisteren deze brandleiding in werking werd gesteld bleken de buizen gesprongen te zijn. Geen water voor de brandslangen maar wel kwam de directiekamer volkomen blank te staan. De aangerichte schade kon nog niet opgegeven worden. Met vooruitziende blik heeft wijlen de heer De Groot er op gewezen dat het bestuur van de Arbeidsbeurs hoofdzake lijk. moest bestaan uit vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers en niet uit ambtenaren, dit om „bureaucra- tisme" te voorkomen. Nu nog bestaat het besef dat het Arbeidsbureau niet kan functioneren zonder medewerking van het bedrijfsleven. De taak is echter wel veranderd. Want werd aanvankelijk de nadruk gelegd op het curatieve, het verstrekken van werk dus, (in de jaren dertig bij de crisis kwamen in de Beurs dagelijks driedui zend werklozen „stempelen") thans valt de nadruk op het preventieve, de ar- beidsvooriichtïng en ook de beroepskeuze. Daarbij wil deze Beroepen-tentoonstelling een steentje bijdragen. Burgemeester Peek heeft er in zijn rede op gewezen dat de vraag „Wat moet Het eerste herenzestal van de Sehlc- dam.se Volleybal Club SVC heeft voor de zesde achtereenvolgende maal gewonnen, ditmaal met 31 van AMVJ/Smash uit Rotterdam. In de belde eerste sets was er wat spanning, in de beide laatste sets toonde SVC zich veruit de meerdere en vielen de Rotterdammers ver terug. Set-stan den: 1512 1015 15—7 en 15 5. Heren 2 kon wederom niet winnen en was met 0—3 de mindere van Lekker- kerk 2. Heren 3 ten slotte klopte Set Up 1 met 30, terwijl de damesteams nogmaals een vrije week hadden. SCHIEDAM, dinsdag De gemeente raad heeft gisteravond een krediet van 21.000,- goedgekeurd voor vernieuwing van een deel van de gasleiding van het middendruknet, lopende van het fabrieks terrein tot de Nieuwe Haven. De leiding vertoont zeer ernstige slijtageverschijnse- lert, die met spoed vernieuwd dienen te worden. Dit dringt des te meer, omdat deze leiding een van de aanvangspunten is van de middendrukleiding en dus zeer belangrijk voor de gasvoorziening. SCHIEDAM, dinsdag De leden van de VARA in Schiedam hebben gister avond in Musis Sacrum kunnen dansen „al Is het niet met de brnld", zoals dit bekende musicale nummer bij de VARA heet. Voor de derde maal overigens dat er ln Schiedam zonder de bruid wordt ge danst. Ook nu weer zorgde het Ballroam- orkest van Jan Corduwener voor de smel tende polka's, walsen en valeta's, terwijl het Trianon-orkest van Tony Karton de modernere muziek voor zijn rekening nam. Dit alles kan men dan op 26 april weer door de radio horen. Er bestond een vxy grote belangstelling voor deze bijeenkomst, waarover Henk de Heus de scepter zwaaide, bijgestaan door G. Smit die als spreker optrad. Doch er waren ook tal van teen-agers, die snel afdropen, omdat de rock 'n roll-xauziek taboe was verklaard. SCHIEDAM, dinsdag De door de KNVB voor zaterdag vastgestelde com petitiewedstrijd SW—EDO wordt ge speeld op zondagmiddag 2 uur. Zo deelt men mede van de zijde van SW. SCHIEDAM Geboren: Marietta V., d.v, H, Schoenmaker en G. Heins; Yvonne J., d.v. K. J. van der Ent en H. de Jager; Roberto. z.v. G. Kornelisse en W. C. Rjjii- talder; Johanna E,, d.v. P. Vyfvinkel en E. Dijkman. OVERLEDEN: T. E. M. Bösker, 69 jr„ weduwe van B. Buurman; W. Boers, 85 j.. weduwe van A, Lobert. SCHIEDAM, dinsdag De heer H. A, M. deed aangifte van de diefstal van een mapje met autopapieren uit het dash boardkastje van zijn auto die niet af gesloten aan de Brede Marktsteeg was neergezet. Van de heer H. J. A. van L. is de brom fiets verdwenen die niet op slot aan de B.K. laan had gestaan. Ik worden" of liever „Wat moet mUn zoon of dochter worden" vroeger niet zo'n probleem was. De jeugd wist al vrij vroeg welk beroep gewenst werd. Er was Im mers het voorbeeld van vader, oom of kennis. Ook kwam men vroeger vaker cn nauwer In contact met de mens In zijn beroep, waardoor men de aard van het werk leerde kennen. Tegenwoordig is het anders. Het werk is zo sterk gespecialiseerd en de jeugd wordt tegenwoordig uit bedrijven en werkplaatsen geweerd. Men weet dus niet meer zo precies wat men wil worden. De keuze wordt daarom maar steeds naar later verschoven, waardoor de technisch e- en industriescholen en de ulo's worden tot „bewaarscholen" voor de kinderen die er eigenlijk iuet thuishoren en er eigenlijk ook niet willen zijn. Een her-oriëntatie op de beroepskeuze is dus dringend geboden en om een over zicht te krijgen van de mogelijkheden, is juist deze Beroepententoonstelling samen gesteld door het Rijks Arbeidsbureau, waarmee nu al enkele jaren stad en land wordt afgereisd. Nu is Schiedam aan de beurt. In de komende twee weken, tot en met 5 april zullen precies getold 2.482 Schle- damse kindereu, leerlingen van de hoog ste klassen van de lagere schalen, van ulo's, technische- en nijverheidsscholen, een bezoek brengen aan het Beurs gebouw, Daar zullen 53 speciaal opgeleide jeugd-beralddelaars, gerecruteerd uit alle Ibureaus uit de provincie Zuid-Holland hen opvangen en wijzen welke beroepen voor hen openstaan. Maar uiteraard zijn de ouders ook zeer welkom op deze ex.~ positie die van 9 uur tot 5 uur 's middags openblijft. Nu behoren de gemeenten Viaardingen en Maassluis ook tot het werkgebied van ditzelfde Arbeidsbureau, maar wegens de vervoersprobeien zullen de schoolkinderen uit die steden niet naar Schiedam komen. Doch deze tentoonstel ling komt volgend jaar wel ln Viaardin gen. Op een zeer groot aantal uitneembare panelen worden met over het algemeen zeer duidelijke foto's 160 beroepen voor jongens en 35 voor meisjes uitgebeeld, met bijvoeging overigens van tal van sym bolen of werkstukken uit die beroepen- Met grappige cartoontjes wordt dan bo vendien aangegeven, welke eisen aan de aanleg van het kind worden gesteld. Want dat is ook belangrijk. Op afzonder lijke panelen staat weer aangegeven wel ke eken aan de vooropleiding worden ge- gesteld. „Een praatje bij een plaatje", vond burg. Peek. Die „plaatjes" rijn dan te zien op de expositie, maar ons inziens zijn de „praatjes", die de jeugd-bemidde- laars (heren zowel als dames) tijdens de rondleidingen van telkens een uur moeten leveren, wèl zo belangrijk. Nu is deze reizende tentoonstelling voor het gehele land samengesteld en plaatselijk of regio naal kan door selectie de nadruk wel wat meer worden gelegd op belangrijke facto ren, doch heel veel differentiatie is toch niet mogelijk in het geëtaleerde mate riaal. Dat zal dus verder aangevuld moe ten worden In de „praatjes". De heer C, J, P. de Bree, jcugd-bemid- delaar van het G.A.B, in Viaardingen, die de leiding heeft gehad van de Inrichting van deze tentoonstelling vertelde ons nog, dat het ontstellend Is hoe vaak het nog voorkomt dat men in een ..verkeerd" be roep is terecht gekomen. Eenvoudig om dat men geen voorstelling had, welke specifieke eisen er gesteld worden a dat beroep. Dat geeft allemaal arbeids- onlust. Beweeglijke, bedrijvige meisjes die typiste of cassière worden, ln plaats van verpleegster of verkoopster, wat hen meer ligt. Jongens met belangstelling voor techniek en knutselen die op een kantoor stoel klimmen. En faoevelen hebben niet een vooroordeel tegen een bepaald be roep, terwijl zij niet eens weten wat het eigenlijk omvat. Vandaar deze Beroepen- tentoonstelling. U kijkt •Ji.yergelijkt li koopt bij LANGE BAVEN 95 Schiedam, tel. 6 86 11 GEEN FILIALEN Lessen Vamor rijschool D v. Ros- sum, RoUerdamsedijk 164, tel 6 9990 Gevestigd sinds 1929 Tijdens het examen wordt desgewenst meegere den. Woningruil Aangeboden Ie etage, 4 ka mers, keuken, veranda en zolder. Lage huur. Spangen. Gevraagd 2 of 3 kamer woning, Schiedam of Viaar dingen. Brieven onder nr. S921 bur. van dit blad. Personeel gevraagd SCHIEDAM, dinsdag In het Dieren tehuis wacht een grote bruine hond, een gekruiste boxer, op zijn eigenaar. De hond was in de Singel in een bus van de REIT gestapt, zonder te betalen overigens en was in de Nieuwe Maasstraat er weer uitgestapt. De weg naar de eigenaar was hU twilt. i NV Sportfondsenbad „Schie dam" vraagt badjuffrouw voor hele of gedeeltelijke dagtaak. Aanmelden woens dagavond van 19.3020.00 u. of na tel. afspraak 6 96 00. Een centrifuge? ƒ89,™ bü de grutter, 87,50 bij de concur rent, by ons ƒ85,lang- zaamwasser met verwarming ƒ255,—-, snel wasser vanaf ƒ90,—, 15—30% korting, by Showroom Co ja. Lange Ha ven 126, Schiedam, teL 6 33 41. Wij bieden u deze kteuferjos in vete tinten voor uw ontembare bengelmaar ook voor uw onschatbare engelWant dit ene model is voor jongens èn meisjes geschikt. De dubbele knoop- sluiting draalt u om in een handomdraail Een {asje om te stelen, gemaakt uit sfoeisterke stof, kleurecht, krimpvrij en beter geïm pregneerd. Vrolijke ruitvoering, vaste capuchon met veter, stevige steekzakken en een ceintuur rondom. Vróag naar dit fleurige jasjehet heet ANTONIOJ Eén van onze vele attractieve modelletjes. Gevraagd voor spoedige indiensttreding administratieve werkzaamheden. Goed kunnende typen. Brieven, nr. E 6849, Adv. Bur. J. Gryseels N.V. Nieuwe Binnenweg 1)6, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1