RIOOLBUIZEN LEGGEN In Aleidastraat: nieuw niswa AGENDA Geen groei voor Chr. Onderwijs Resultaten D. C. Schiedam Alle handbal teams halen successen Waterpoorter wordt verbeterd Mevrouw Reese verrast met smaakvolle hoeden De bevolking van Schiedam Gedragingen van de mens geanalyseerd KOERIERSTERS Voortdurende zorg Band-concours St. Joris Doele Burgerlijke stand KORFBAL Schiedam wint Lezingen van VU in Schiedam trekken niet i nog maar net van Animo TWEE zieken huizen in aanbouw Vijftien maanden geëist tegen hardnekkige inbreker Honkbal-indeling gewijzigd Paas-kla verjas- concours Bromfietser valt „snijden5 na Kampioenteams van DWS gehuldigd 21 t/m 31 maart Cocktail-competitie gaat niet door MR. H. SNOEP: Begin tweede helft Bromfiets gestolen NW-lezing over de Nederlandse taal De voetbalwedstrijd van „Onder Ons" De Bomineer nog een seizoen in boerderij aan Surinamesingel WOENSDAG 27 MAART 1963 Geopend v^n 10-17 en 19.30-22.30 uur zondagen van 10-18 uur-toegang f 2. AMSTERDAM Onderlinge afspraak van onderwijs-verenigingen Nieuiv orgel-mechaniek (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Eén jaar en drie maanden onvoor waardelijk heeft de officier van Justitie, mr. J. M. van Leeuwen, gisteren geëist tegen de 23-jarige timmerman W, R., die voor de Rotterdamse rechtbank terecht stond. Fotografie Te huur THEATER H00GSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 68808 ZWARTE JACK - DE DESPERADO APACHEN OP HET OORLOGSPAD DE WORGERS VAN BOMBAY LA VER1TÉ (Haar bekentenis! Advertentie IM SCHIEDAM, woensdag. In Schiedam moet, als gevolg van de weke grond, wel bijzonder veel zorg besteed worden aan het op peil houden van de riolering. Nog deze week keurde de Gemeenteraad kre dieten tot de lieve som van 650.000 goed voor het ophalen van rioleringen in de wijken zuid, oost en west, waar de buizen waren verzakt, op enkele plaatsen zelfs tot anderhalve meter toe. Dit soort werk is echt niets nieuws voor Schiedam, want de verzakkende riolen blijven kapitalen verslinden. In Schiedam-west is men al geruime tijd bezig (op een vorig jaar door de Ha ad verleend krediet) om nieuwe zware be tonnen rioolbuizen aan te brengen en momenteel is men nog bezig in de Aleida straat een hoofd-rioolleiding aan te bren gen van de Vlaardingerdijk, tot op de Burg. Knappertlaan, waar al een buis ligt, die verder aansluiting zal geven op het rioolgemaal aan de Stadbouderslaan. Het zijn wel gevaarten «van betonnen ringen die onder het straatdek worden ingegraven. Maar hoe snel geschiedt dit werk met behulp van de machines! Voor afgegaan door een ploeg werkers die de straatstenen opbreken en aan de kant gooien, grijpt een zware drag-line met stalen bek gretig in het zand om een metersdiepe sleuf te graven. Dan laat de dragline voorzichtig de zware betonnen ring zakken en metselaars staan al kaar om de verbinding tot stand te brengen. Daarachter komt dan de machtige motor schuiver die het opgeworpen zand weer in de kuil schuift en strate- makers voltooien het karwei. Gezien de omvang van het werk, waarvan de foto hiernaast een beeld geeft, gaat het snel. En voor de jeugd in de straat is het een leuk verzetje. Vooral het klimmen en klauteren boven op de machtige stukken buis (foto boven) De Aleidastraat is voor dit karwei af gezet voor het verkeer, want anders kan er niet rustig en veilig gewerkt worden. Maar de riolering die nu vervangen wordt ligt er al sinds de aanleg van de weg en dat is zo'n vijftig jaar geleden gebeurd, zoals een bejaarde toeschouwer nis vol overtuiging mededeelde. "Waar fie oude buizen blijven. Rustig laten zit- Kn, of als ze in de weg staan, kapot tan. Het verwijderen is een veel te om- üaöstig karwei en zo geven ze nog enige item aan de nieuwe buizen. SCHIEDAM, woensdag. Onder de naam „Teenager-promenade" organiseert het Clubhuis Sint Joris Doele zaterdag avond 30 maart in gebouw Irene een con cours, waaraan door zes bands wordt deelgenomen. Deze dingen dan naar de beschikbaar gestelde prijzen: bekers en lauwertakken. De deelnemers zijn de band The Exciters, The Flying Arrows, The Real Virtues en de Rockm Silver Strings uit Schiedam en The Mysteries en The Roebins uit Rotterdam. Een deskundige jury zal de jjrestaties beoordelen en de prijzen toewijzen, die omstreeks half elf worden uitgedeeld. Daarna zal er gedanst kunnen worden. Deze avond is vooral voor de leden en oud-leden van het Clubhuis, doch de jeugd onder de 18 jaar krijgt slechts toe gang onder geleide. Er zijn nog kaarten te verkrijgen. GEBOREN: Leendert J. z.v. S. Timmer mans en J. H. Wolthuis; Ronald z.v. G. Koorcngevel en S. Goedhart; Jolanda d.v. W. J. Elshof en J. de Bruin; Sylvia L. d.v. S. Vlugman en M. J. Middendorp; Leen- dert z.v. J. Klaasse en E. E. van Santen; Pieter H. z.v. J. M. Herruer en M. C. Ver- heijen; Astrid d.v. I. van der Tuijn en M. de Boer; Egbert z.v. E. van Rossen en C. Verhaar; Cornelia M. C. d.v. T. H. Ver meer en C. J. Schenkels; Ronald z.v. A. Koorevaar en A. M. Hogenbirk; Petrus L. J. z.v. A F. de Vette en C. J. Arkesteijn. OVERDEDEN: A. W. van der Geest, '9 j„ weduwe van F. C. G. Hengst; C. E. Sehuurmans, 76 j„ weduwe van J. van den Berg; L. Fmchasik, 58 j., echtg. van S. Steinas; E. A. W. van Til, 53 j., echtge. Van J. Kapteijn; E. C. Baerveldt, 57 j. SCHIEDAM, woensdag. De Cocktail competitie die in samenwerking met de Wed. Bartendersclub 28 maart in de Distil leerderij Simon Rynbende gehouden zou worden, gaat niet door. Er hebben zich slechts vijf deelnemers gemeld en dat is te weinig. Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5 stedelijk Museum, io tot 17 uur, 'szon- dags 12 tot 17 uur. Werken uit eigen bezit BIOSCOPEN V*sage, 2 en 8J5 uur: Macisteover winnaar. Monopole, 2 en 8 uur: Toohot to handle. DIVERSEN Monopole, 8 uur: S.F.K. Filmdvond. «olksgehouw, 8 uur: Vrouwengroep PvdA. Vrouwendag. vhr. Soc. Belangen, 8 uur: Alg. Fotokring. Bijeenkomst vur. Soc. Belangen, 8 uur: Laselub Schie dam. Filmavond, hero, 8 uur: C.H.U. Lezing. Musis Sacrum, 8 uur: Pers. Ver. Wilton F. filmavond. •ursum Corda, 8 uur: De Schie. Vergade ring. SCHIEDAM, woensdag. De Ver. tot Bevordering van Christelijk Onderwijs in Schiedam zal wel tot verdere bloei gebracht kunnen worden, doch niet veel meer kunnen groeien. Want tussen deze vereniging en die voor Gereformeerd Onderwijs in Schiedam en voor Chr. Volks-onderwfjs in Kethel is een onder linge afspraak gemaakt tot beperking van de werkgebieden. Daarbij is als grens genomen de Rijks weg 20 in aanleg. Het gebied ten zuiden daarvan komt dus aan de Schiedamse vereniging voor Chr. Onderwijs, wat daar ten noorden van ligt, valt toe aan de zus tervereniging in Kethel. Alleen wanneer de Kethelse organisatie behoefte heeft aan daadwerkelijke medewerking zal de Schiedamse vereniging kunnen bijsprin gen. Dit belangrijke besluit heeft voorzitter mr. H. Snoep bekendgemaakt op de gis teravond in Musis Sacrum gehouden bij eenkomst van de Ver. tot Bevordering van Chr. Onderwijs m Schiedam. Nu is in de afgelopen twaalf jaar het aantal scholen van de Vereniging verdubbeld geworden en dus een zekere rust na de groei is welkom. Nu kan meer aandacht worden gegeven aan de interne consoli datie, meende mr. Snoep. Want in elke vereniging zijn er wel onderworpen die nader bekeken dienen, te worden. Wat dan kan geschieden in hechte sa menwerking tussen bestuur, onderwijzend personeel en de leden van de commissies De bedoeling van de samenkomst was om de onderlinge band tussen de leden van het bestuur, van de commissie kleu teronderwijs, de oudercommissies en het onderwijzend personeel te versterken. Een gezellig onder-onsje dus. om elkaar beter te leren kennen, zonder dat onder- wijs-problemen aan de orde worden ge steld. hoewel die ir. de onderlinge ge sprekken toch wel te beide zullen ko men. De jonge toneelgroep „Onyx", bij de aanwezigen beter bekend als de perso neelsgroep van de Pr. Marijkeschool heeft een opvoering gegeven van het toneel stuk „Nacht zonder dageraad", dat al eerder de première beleefde in de To neel-wedstrijd van de S. G. Naar ons gevoel werd nu echter beter geacteerd dan toen. SCHIEDAM, dinsdag Het tweede tiental van de Schiedamse Damclub heeft in een uitwedstrijd een 16—4 nederlaag geleden tegen Charlois 3 die daarmee kampioen Is geworden van de tweede klasse van de Rotterdamse Dambond. De thuiswedstrijd tegen het Oosten 3 werd, als gevolg van het met opkomen van bord 1 een kleine 11—9 nederlaag. De return wedstrijd tegen diezelfde club zal in Rotterdam gespeeld worden, als laatste wedstrijd in de competitie. Met een volle dig tiental is een kleine overwinning met uitgesloten. De gedetailleerde uitslag tegen Oosten is- niet opgek.J. Boorsema 02; A. Risseeuw—C. v. Waas 2—0; Theo Vrijland A. Maissan 2—0; C. SleeuwenhoekT Verhulsdonk 20; J. van Straaten M. Bijl 0—2; J. Bogerd—C. Olieman 0—2; E. BremanA. v. Twigt 11; K. den Boer H. Moelker 1—1; F. Rademakers—P. Vos -1; niet opge-k.—niet opgek. 1—1. SCHIEDAM, dinsdag Voor de Schie damse teams is de tweede helft van de veldhandbalcompetitie met succes gestart. de dames wonnen D1VS en UVG, ter wijl Wilton gelijk speelde; van de heren teams boekten zowel DWS, UVG als Wil ton Feyenoord een overwinning. In de overgangsklasse had DWS be zoek van de dames van Posterholt. In een niet hoogstaande wedstrijd waren het Nel Robart en Henny Kok die DWS aan een 20 ruststand wisten te brengen. In de tweede lielft werd het zelfs 3—0 door Toos Salarie. Posterholt kwam wel terng en kwam door Mfa Put aan 3—1,.maar toen was het wederom Nel Rwbart die voor een vierde treffer zorgde. Emmy Sonius kwam tot 52 en toen kwam Posterholt zeer gevaarlijk opzetten. Drie doelpunten achter elkaar werden er ge scoord, maar de laatste werd niet meer geteld, aangezien de arbiter voor het ein de had geblazen. DWS kwam dus op het nippertje aan de volle winst, 51. De Wilton-dames ontvingen aan de Maaskant HVP uit Den Haag. De Haagse dames probeerden vergeefs de Schie damse verdediging te doorbreken, maar keepster J. de 'Jong-v. Es maakte een zeer betrouwbare indruk De rust kwam dan ook met een 00 stand. In de tweede helft liet de verdediging van onze stad genoten enkele steekjes vallen en de Haagse voorhoede maakte hier gretig ge bruik van en scoorde tweemaal achter elkaar. Wilton kwam ook goed voor het Haagse doel en het was eerst Bea Zonne veld die 1—2 maakte en kort daarna Ans v. d. Horst, die de gelijkmaker wist te scoren. Eindstand dus 22. De UVG-dames hebben tegen Dyna mo 2 niet veel tegenstand gehad. De ge hele groenwitte voorhoede zorgde er voor dat het al voor rust een 61 voorsprong had genomen. Na de thee was het vooral Nel Meier die zeer actief was en met drie treffers zorgde zij dat het 91 werd. Via 2 zorgde Riet Phihpsen voor de laatste treffer zodat het einde kwam met een vei diende 102 overwinning. Bij de heren in de districtsklasse had Wilton Fyenoord bezoek van het sterke reserveteam van hoofdklasser Operatie 55. De roodwitten startten echter goed en met treffers van Jo Foncke, Louw Boer en Huib v. d.'Lugt (2x) was het al spoedig 4—0, maar de Hagenaars kwa men weer op 43 en met 73 werd ge rust. Toen na de thee de voorsprong was opgebouwd tot 9—4, kwam Operatie nog even goed terug en Wilton moest alle zei len bijzetten om niet aan een achterstand te komen. Het was al 97 voordat Piet van Dijk weer kon scoren. De Hagenaars kwamen tot 109. Piet van Dijk maakte echter aan alle onzekerheid een einde door met een fraai doelpunt de eindstand op 119 te brengen. Onze stadgenoten blijven met deze overwinning goede tweede achter AHC '28, die over enkele weken bij de roodwitten op bezoek komt. De DWS-heren waren in Den Haag op bezoek bij Animo 2. In het begin gingen de Hagenaars goed van start en al spoe dig stonden onze stadgenoten, met 4—0 achter. G. Bergkotte en K. v. Geene lya- ren de makers van de DWS-doelpunten die toen volgden en met rust was de stand 5i. In de tweede helft ging de strijd gelijk op en DWS had net iets meer adem om uiteindelijk aan de volle winst te komen: 910. De UVG-heren speelden tegen St. Lo- dewijk in de afdelings le klas een goede partij. Wim Schaap opende de score maar de Rotterdammers kwamen al spoedig aan 11. G. Bakker en J. v. d. Valk wa ren de makers vap de volgende twee UVG-doelpunten. Hierna hebben de groenwitten de voorsprong met meer uit handen gegeven en met de rust was het 6—3. Ne de thee zorgden B. v. Buitenen en G. Bakker dat het 8—3 werd. Hierna kwamen de Rotterdammers nog even in het offensief en haalden de achterstand op tot 86. UVG won uiteindelijk toch zeer verdiend met 97. SCHIEDAM, woensdag. Het bekende Schiedamse draaiorgel „De Waterpoortcr" is door de beheerder, de heer A. Teunis- sen, tijdelijk uit de omloop gehaald. Dit om het instrument weer in goede conditie te brengen. Het nu zestig jaar oude Ga- violi-mechaniek is namelijk versleten en wordt vervangen door een nieuw mecha niek volgens het systeem Decap uit Ant werpen. Het nu verwijderde mechanisme werkt met rood-koperen hamertjes die in bewe ging werden gebracht door koperen pen netjes op de draairollen. Maar het koper is zacht en het hout van de kleppen eveneens, zodat er bij veel gebruik kleine afwijkingen gaan ontstaan. Deze onzuiver heden zijn alleen op te merken door des kundigen. Daartoe mag de heer Teunis- sen gerekend worden en hij nam er niet langer genoegen mee. Vandaar de ver vanging door het nieuwe mechaniek dat een directere overbrenging geeft. Drie jaar heeft hij er op de zolder van zijn woning aan de Ouddorpsestraat aan gewerkt. „Dat doe ik nooit meer," ver klaart de heer Teunissen, die overigens toch niet tegen een karweitje opkijkt als het om zijn draaiorgel gaat. Dit hele inge wikkelde systeem van smalle hefboomp jes, veertjes, en klepjes heeft hij zelf in elkaar gezet. Tevens heeft hij nog wat oude delen vernieuwd en een triangel bij gevoegd, die vroeger ook in het orgel heeft gezeten. (Van een onzer verslaggeefsters) Jl/fEN KAN NA HET bezichtigen van de rijk gesorteerde en gevarieerde hoofd tooi-creaties van het hoedenmagazijn M. Reese (Hoogstraat) een denkbeeldige scheidingslijn trekken tussen de vertoonde modellen. Enerzijds biedt de collectie exclusieve en soms extravagante creaties van Franse, Engelse, Italiaanse en Weense ontwerpen, die een jiks gevulde geldbuidel verlangen. Anderzijds zijn er eenvoudige modellen in verschillende contrasterende nuanceringen verkrijgbaar tegen redelijke prijzen. Juist door dat laatste wordt duidelijk beklemtoond, dat het dragen van een pas sende hoed bij een dag- of avondgardero be hel geheel completeert, waardoor iéde re vrouw met het idee vertrouwd raakt, dat ook zfj dankzij de hoed up-to- date gekleed gaat Men heeft dit kunnen constateren tijdens de „hoeden-parades" in hotel De Kroon aan de Koemarkt ge houden. Hoogst modern is de zgn. Franse hal lo nlijn, de bol is min of meer meloen- vormig. Behalve cht nieuwe mode-ver schijnsel blijven de matelots en de toques de aandacht vragen. DE MATERIALEN, die voor het ver vaardigen van de collectie voorna melijk hand-made zijn gehanteerd, zijn cnnoL lak-, grof en Italiaans stro, Ita liaans raffia en sisaL Deze stoffen garan deren een zekere stevige houdbaarheid en zijn tevens soepel en enigszins elastisch. De luchtiger materialen organza, satijn, zijde en uylon dienen ter contrastering of ter garnering. Als verdere versieringen zijn de bloemetjes de enkele roos of (Parijs is er verrukt van) de margriet on misbaar. Als aparte, bijna extravagante, modelle- tjes mogen worden gestipuleerd de artis jok en de antilope (beide uit Frankrijk) en de gondelier (Italië). Het kleurenpalet duidt als modetinten biljartgroen. dak- pannerood, marineblauw, gebroken wit, gitzwart en zachtrose aan. De collectie, die rijk is aan variëteit, herbergt ook enkele creaties van mevr. Reese. En waarlijk een enkel model ves tigt de indruk, dat ook zij zich als een ware fashion-designer ontpopt! „De Waterpoorter" krijgt nu ook een heel nieuw repertoire. Een muztek-firma heeft de boeken ter beschikking gesteld en de heer Teunissen „kapt" zelf de boe ken. Een precies werkje want de pons gaatjes moeten haarzuiver zijn. SCHIEDAM, woensdag. In het bij zonder Schiedam, maar ook ODI, kunnen op een succesvoile korfbaldag terugzien. Door de drie Schiedamse ploegen werden alle wedstrijden gewonnen. Twee wed strijden van ODI hebben geen doorgang gevonden, maar de overige drie leverden vijf punten op. Succes kon helaas geen enkel winstpunt binnenhalen. SCHIEDAM, woensdag. De groei van de bevolking van Schiedam is dit jaar niet erg voorspoedig ingezet. Uit het statis tisch overzicht van de gemeente blijkt dat in de maand januari de bevolking slechts met 13 personen is toegenomen, tot 81.113. Wederom was er een vestigingstekort van 26 personen, bij 266 vertrekkenden en 240 komenden. Door het geboorte-over schot van 39 (112 geboorten tegen 73 sterf gevallen), werd de uittocht nog enigs zins opgevangen. Tegen de normale gang in was Vlaar- dingen ditmaal met de trekpleister van de Schiedammers, want er gingen even veel naar de haringstad als er Vlaardin- gers hier zijn komen wonen, n.L veertien. Ditmaal is Rotterdam de schuldige: 97 Schiedammers naar Rotterdam en maar 71 terugkomenden. Opmerkelijk is echter het zeer grote aantal verhuizingen in januari en dat met die kou! Er zijn die maand niet minder dan 541 personen verhuisd, waarvan 83 alleenstaanden en 123 gezinnen, waaron der veel grote gezinnen. Schiedam heeft op het nippertje van Animo gewonnen. In de eerste helft gaven de roodzwarten de toon aan, maar doel punten maken ging toch niet zo vlot Na 10 van P. Boogaers werd het 11, 21 door F. Veer en even voor rust via een aanvechtbare strafworp 22. In de twee de helft was het Animo, die de lakens uit deelde, maar voor de korf waren de Zeeuwen onmachtig. Een minuut voor tijd joeg H. Verschoor tegen de verhouding in het winnende doelpunt door de korf. En daarmee kregen de Schiedammers in feite meer dan hun redelijkerwijs toe kwam. SuccesPams is een goede wedstrijd geworden, waarin Pams opnieuw bewees I de sterkste te zijn. De Hagenaars waien beduidend sneller ,en dat gaf de door- 1 slag. Niettemin hebben de Successers zich SCHIEDAM, woensdag. Schiedam staat momenteel wèl in het teken van de ziekenhuis-bouw. Want zal spoedig de eerste paal geslagen kunnen worden voor de bouw van bet nieuwe gemeente-zie kenhuis, bij de Dr. Noletstichting is de fa. Nederhorst uit Gouda al bezig de bei stelling op te richten voor het maken van de fundering van een nieuwe vleugel, die aan de Fenninglaan zal verrijzen, tussen het oude en het nieuwe deel van deze katholieke zieken-inrichting. Het gereedmaken van het bouwterrein voor het gemeente-ziekenhuis, wat ge paard is gegaan met het plaatsen van een omrastering rond het hele terrein, maakt dat het nu een puzzeltocht is geworden om het bestaande ziekenhuis te bereiken. Via de Schoolstraat lukt het nog het best, maar ook daar zijn tal van hindernissen te nemen vóór men in het ziekenhuis aan komt. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag. Mensen met een minderwaardigheidsgevoel gaan zichzelf soms overcompletcren. Ten op zichte van hun omgeving willen zij alles liever iets beter doen dan de huurman, die pas een nieuwe auto heeft aange-, schaft. Ten koste van alles willen zij dan een nog duurdere aanschaffen. Al dus de Schiedamse arts, dr. J. Mokken- storm, tijdens zijn dinsdagavond gehou den causerie in de Harmonie voor de Studiekring „Vlaardingen". Dr. Mokkenstorm sprak op eenvoudige en populaire wijze over „De geestelijke groei van de mens". Hij noemde ver schillende gedragingen van de mens en zei, dat iedereen z'n eigen leven op een bepaalde manier beleeft Iedereen heeft zoiets als een geest in zich, maar aan de geestelijke groei zit de lichame lijke groei inbegrepen. De arts zei, dat de geestelijke ontwikkeling in feite ge schiedt van de geboorte tot de dood. Wat betreft de sociale driften, zei dr. Mokkenstorm, dat de mensen van na ture een gezellig dier is en gemeenschap zoekt Deze drift beschouwde hij als één der pilaren van de maatschappij, maar stelde daarbij tevens, dat ook de narigheid erdoor wordt beïnvloed. Karakter is de grootste leugen die er bestaat, aldus spreker. Karakter is een uiterlijke verschijningsvorm in bepaalde omstandigheden en in bepaalde situaties. Uitermate moeilijk is voor de mens om eerlijk tegenover zichzelf te zijn. Srpeker achtte het een tekortkoming aan begaafdheid als men niet met een ander mee kan voelen, zowel in vreug de als in verdriet. Dit kan tot gevolg hebben, dat deze personen overgevoelig worden en dus verkeerd kunnen reage ren op een en ander. De bijeenkomst stond onder leiding van de heer P. de Goede, die nog altijd spreekt over „Zakenstudiekring", ter wijl op zijn voorstel indertijd werd be sloten het woord „zaken" er af te laten. SCHIEDAM, woensdag. De lezing die door de Yolks-universiteit vanavond in gebouw Irene gegeven zou worden, waar bij mej. A. L. van Wely, kinderarts, zou spreken over „De veranderende kinder geneeskunde" gaat niet door. Er is geen belangstelling voor! Mej. A. C. A. Drost, de secretaresse van de Volks-Universiteit vindt het maar een merkwaardig verschijnsel dat er bij de Schiedammers zo weinig belangstelling bestaat voor lezingen in eigen stad. Nu heeft de V.U. vele leden onder de Schie dammers en zij komen trouw naar Rotter dam om daar de meest uiteenlopende le zingen en cursussen te volgen. Maar in eigen stad nee, dat doen.ze niet! Juist wegens dat grote aantal Schiedamse leden is de V.U. enkele jaren geleden begonnen om hier lezingen te houden. Doch dat heeft nooit goed gelopen. Vele bijeen komsten moesten afgezegd worden en die doorgingen hadden plaats voor lege zalen. Alleen de lezing met rondleiding van de gemeente-archivaris drs. P. Th. J. Kuyer over Oud-Schiedam was een gunstige uit zondering. De verwachting nieuwe leden in Schiedam te trekken door in eigen stad wat te gaan doen, is niet uitgekomen. SCHIEDAM, dinsdag Het bij keuze gepromoveerde tweede negental van Schiedam is nogmaals van afdeling ge wijzigd. Schiedam 2 zou ingedeeld wor den in de reserve tweede klasse A, om dat het bestuur van de KNHB er naar streeft de standaardteams gescheiden te houden van de reserveteams. UW 2 dat al in de tweede klasse speelde, protes teerde echter omdat het de indeling in de derde klas een degradatie noemt. Nu gaat UW 2 naar de reserve klasse en Schiedam 2 komt in de derde klas A. Zoals bekend spelen Schiedam en DHS in 3B, een afdeling met clubs voorname lijk uit Den Haag en omgeving. Het twee de negental van Schiedam zal nu echter verre reizen moeten maken. De honkballers van Schiedam beginnen al zaterdagmorgen in Harga met de veld- training onder leiding van Ben Tromp. Over twee weken speelt Schiedam de eerste partij in Harga tegen een Sparta- combinatie. SCHIEDAM, woensdag. Evenals in de vorige jaren organiseert de Schiedam se Bedrijfs Klaverjas Competitie haar jaarlijkse Paas-concours op maandag 8 april in de kantine van de Metaalbuizen- fabriek Excelsior aan de Buitenhavenweg, aanvang 7.30 uur. Daar er steeds grote belangstelling bestaat voor dit speciale concours, wordt men aangeraden zich zo spoedig mogelijk in te schrijven, wat kan geschieden bij de heer A. Levering Zuid- landsestraat 12 en bij het secretariaat, de heer J. Th. de Jager, Van Maanenstraat 17. dat de bezoekers met een te groot verschil zouden winnen. De rust ging in met 14. B. van Krogten scoorde na 0—3 het eerste tegenpunt. Na de hervatting werd het aanvankelijk nog I5, maar door drie achtereenvolgende treffers van mej. R. van Krogten, E. Dobbelsteen en B. van Krogten werd het verschil tot één punt gereduceerd (45). Pams had het laatste woord en stelde de 'overwinning daarmee op 46. De wedstrijd Oranje NassauODI is door terreinafkeuring niet gespeeld. De verdere uitslagen waren: Schiedam 2— Sperwers 5 81, ODI 2KOAG 2 5—2, Succes 2Schiedam 3 35, junioren Trek vogels 2Succes 31, aspiranten TOP a ODI a 5—5, ODI b—NIO c 1—0. 55 SCHIEDAM, woensdag Toen de 16- jarige H. D. gistermiddag om 12 uur in de Mgr. Nolenslaan een andere bromfietser, H. J. van de P. bü het inhalen „sneed" raakten de twee bromfietsen elkaar. De jongen verloor zijn balans en smakte te gen het wegdek, waardoor hij een hersen schudding opliep. De GG en GD heeft hem naar huis gebracht. SCHIEDAM, woensdag Do heer D. J. J. C. deed aangifte van de diefstal van zijn bromfiets, die op slot aan de Rotter- damse-Dijk had gestaan. SCHIEDAM, woensdag. Tijdens een speciaal daarvoor belegde samenkomst heeft de handbalclab DWS de vier teams, die kampioen zijn geworden, gehuldigd. Dit zijn Dames 3, dames-junioren 2 en jon gens-aspiranten, die zelfs niet één punt hebben verspeeld en Heren 2. De dames junioren wisten zelfs nog een gedeelde eerste plaats te bereiken in het lande lijke jeugdtoernooi. Voorzitter Sigroond toonde zich dan ook bést tevreden toen bij al de speelsters en spelers een kleuren-foto van hun team aanbood. Maar ook mevr. Bos-van Hou- welingen die de jeugd getraind en geleid heeft werd in de hulde betrokken: voor haar een bloemstuk. De heer J. van Ros malen jr. kreeg een bijzonder compliment van de voorzitter voor de wijze waarop hij de goede geest heeft weten te bewa ren onder de dames-reserves. Daarna heeft cabaretgroep van de DWS-jeugd de avond verder verzorgd met schetjes en zang, waarmee zij veel succes oogstten. Voor de semor-leden was er daarna gelegenheid een dansje te ma ken. Voor de contact-commissie van DWS breekt nu een drukke tijd aan, want vol gend jaar gaat DWS het 25-jarig jubileum herdenken, wat met de nodige feestelijk heden gepaard gaat SCHIEDAM, woensdag. In het kader van de cursus „Spreken in het openbaar", doch niet in hoofdzaak voor de cursisten bedoeld, organiseert de NVV-Bestuurders- bond Schiedam op vrijdag 5 april in het Volksgebouw een bijeenkomst, waarop de heer Th van Woerkom, oud-leraar van de voormalige Arbeiders-avondschool zal spreken over „Het gebruik der Neder landse taal". Door het koude weer van de afgelopen maanden was de timmerman in een si tuatie verzeild geraakt die hij als „uit- gevroren" omschreef. Hij zat dus zonder werk en genoot weinig inkomsten. Om toch iets te doen te hebben, had hij op 15,17 en 23 januari op verschillen de punten in de stad een bromfiets gesto len. Bovendien was hij op 20 januari de gezelligheidsvereniging „Het Vlot" bin nengedrongen. Hoewel hij als oud-lid sympathiseerde met de doelstellingen van deze club, had hij er nu een geldkistje met 60,ontvreemd. „Je bent in do loop der jaren glashard geworden, vriend," zei mr. Brunner, de president van de rechtbank, tot de ver dachte die sinds 1959 voortdurend wegens dit soort delicten is veroordeeld. R. gaf op de opmerkingen van de pre sident slechts mompelend bescheid. Uit spraak over 14 dagen. SCHIEDAM, woensdag. In ons be richt over de voetbalwedstrijd die in het kader van de viering van het 60-jarig be staan van de HBS-vereniging „Onder Ons" gehouden zal worden, is een fout geslo pen. Deze wedstrijd gaat namelijk niet tussen leraren en oud-leerlingen, maar tussen de oud-leerlingen en de leerlingen zelf. De wedstrijd wordt zaterdagmorgen om 10 uur op het Hermes-terrein in Harga gespeeld. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag Het col lege van b. en w. heeft de raad voorge steld nogmaals voor een jaar de boerderij aan de Surinamesingel te verhuren aan de watersportvereniging „De Bommeer". De huur van de voormalige boerderij aan de Surinamesingel 101 zou op 30 april 1963 aflopen. Voor pasfoto naar K van Vuuren, Hoogstraat 106. tel 6 67 20 In één dag gereed Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K van Vuuren, Hoogstraat 106. Kamer te huur voor dame of heer. Gebruik van keu keuken. Brieven onder no. S922, bur. v. d. blad. HOWARD DUFF - VICTOR JORY in de harde en machtige western vrijdag-zaterdag 2-7-9.15 uur. zondag 7-9.15 uur. 14 jaar. De verschrikking van de laatste Indianenopstand verfilmd 11 RORY CALHOUN in zondag-matinees 2 en 4.15 uur. Eastmancolor. 14 j. Het verhaal van het grootste Moordenaarsverbond dat de wereld ooit kende1 Honderdduizend doden met de hand geworgd maandag-dinsdag-woensdag 2 en 8 uur. 18 jaar. BRIGITTE BARDOT in het meesterwerk van, EL G. Clouzot donderdag 2 en 8 uur. jaar."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1