RUIMTE VOOR POST w hiswa In groot kantoorpand aan Lange Nieuwstraat/ Nieuw hoofdkantoor Expositie van Jean Miotte T^XI? EUROTAX 694 60 Auto over de kop geslagen Feest op het Liesveld AGENDA Cefa: Vraag 7 Record-aantal inschrijvingen tt-toernooi De strijd rond de korven Het handbal- programma Verlovingsringen NVY-secretaris op bezoek Veiling van onroerende goederen Returnmatch SVV-EDO Burgerlijke stand Leger des Heil naar Maassluis KERKO SHIRTS Kreuyur Papendrecht promoveert Tamas opgesteld in Fortuna 2 Jubilarissen bij Havenbedrijf Miog verraste Nieuwenhuizenf m TR0DAG29 MAART 1963 Eorteerders en expediteurs in eerste plaats geholpen SCHIEDAM, vrijdag. Toen in 1937 het huidige hoofdpostkantoor Schiedam aan de Tuinlaan gebouwd werd, riep het personeel: „Wat een ruimte hier! Héérlijk." Onder het huidige personeel zijn er nog mensen die dat geroepen hebben, maar die kreet van toen is allang verstomd. „Wu hebben een enorm gebrek aan ruimte, vooral voor de expeditie en het sorteren," vertelt nu de directeur van het postkantoor, de heer J. H. H. Kuiper. Zal deze gang van zaken herhaald worden, nu binnen afzienbare tijd begonnen zal kunnen worden aan de houw van een nieuw hoofdpostkantoor, als onderdeel van een groot kantoor aan de-Lange Nieuwstraat? Niet waarschijnlijk, want bij het ont werpen van het nieuwe kantoor is echt wel rekening gehouden, dat van hieruit een stad met rond 120.000 inwoners bediend moet worden. (Advertentie l.M.) Wij gaan door ais extra reclame voor onze nieuwe kinderafdeling beneden met de verkoop van jongenspakjes en meisjes jurkjes voor min der dan de halve prijs. Jongenspakjes en meïsjej- jurkjeï, met piquékraagjes, normale prijs 7.95= van een goed wasbare en prima kwaliteit katoen...ln leuke modellen met bijpassende broekjes—leeftijd 6 maanden tot 2 jaar, door elkaar voor nog géén vier gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze jon genspakjes en meisjesjurkjes, prima afgeweekt, voor Céén tel. of schrift, btit. SCHIEDAM, vrjjflag Vanaf zaterdag 6 april t/m zondag 5 mei wordt in het Stedelijk Museum het werk getoond van de Parijse schilder Jean Miolie, die in Schiedam zjjn Nederlands debuut maakt. Miotte die gerekend kan worden tot één van de talentvolle jonge Franse schilders heeft In vele landen in Europa, in de Verenigde Staten en in Zttlö-Atnerika geëxposeerd. Op zaterdag 30 en zondag 31 maart zal een gedeelte van de eigen schilderijen collectie geëxposeerd worden. Van ai maandag 1 april t/m vrijdag 5 april is het museum in verband met voorbereidingen voor de nieuwe tentoonstelling gesloten. In de aula van het museum wordt op woensdag 3 april om S uur de tweede dis cussie-avond In de serie „Stille Getuigen" gehouden, waarop de oud-conservator van het Stedelijk Museum, Pierre Jans sen kunstwerken ter discussie stelt Voor deze tweede avond zijn nog een aantal losse kaarten 's avonds aan de zaal ver krijgbaar. (Advertentie LM.) VERLOVINGSRINGEN Uicjcbreide 'colicétie -fantasie modelIcn;;ook in witjpud. Het grote publiek merkt het zo niet, dat ruimtegebrek. Goed, op een paar da- gen in het begin van de maand is het druk tn de bezoekershal en dan vormen zich lange rijen voor de loketten, die soms tot aan de draaideur bij de ingang staan. Ook tussen twee en drie uur elke middag is het vrij vol voor de loketten., Maar voor de rest van de tijd is die be zoekershal ruim genoeg. Bovendien, ook in het nieuwe en grotere gebouw zal het met vermeden kunnen worden, dat lange rijen wachtenden zich vormen. Op die tijdelijke toeloop kan geen enkel kan toorgebouw ontworpen worden, Daar zit het klempunt dan ook niet Dat ligt op de ruimten achter öe loket ten, op ae sorteer-afdeling, waar de ta fels krap tegen elkaar geschoven staan en men geen armslag meer heeft. Ook voor de expeditie kan men in het be staande gebouw niet meer uit de voeten komen. Geen plaats voor de auto's en motorwagens, die de poststukken aan- en afvoeren. Bovendien la dit moiorverkeer dan nog aangewezen op een nauwe toe gangsweg onder het veilinggebouw aan het Fleln Eendragt, Het zijn dan ook vooral de sorteerders, de bestellers en de expediteurs dte erop vooruitgaan in het nieuwe geplande ge bouw, hoewel ook bet personeel aan de loketten en de administratie niet te kla gen zal hebben in de nieuwe omgeving. Zoals bekend is het de HAV-bank geweest, die de stoot heeft gegeven tot de plannen voor de bouw van 't nieu we gebouw. "Want deze bank kan de broodnodige uitbreiding alleen doen plaatshebben op de plaats van huidige postkantoor. En de PTT was wel be reid om het oude te kleine gebouw te ruilen voor een groter ruimte, zijnde het grootste deel van de beneden eta ge (te delen, met een filiaal van. de Rotterdamsche Bank) van het grote kantoor-gebouw van vier etages. rAdvertentie LM.) 22 loketten Zelfbediening op postkantoor SCHIEDAM, vrijdag De PTT gaat wel met haar lijd mee! In het nieuwe hoofdpostkantoor tc Schiedam komt een speciale afdeling voor „zelfbedie ning". Dit Is een smalle ruimte tussen de trap en dc ingang naar de eigen lijke bezoekershal, daarvan afgeschei den door twee draaideuren. Hier wor den de postzegelautomaten opgesteld, er komen telefooncellen en in een aparte hal dc postboxen. Het is de bedoeling dat deze ruimte ook des avonds voor het publiek openblijft, zodat men daar, zich zelf bedienend, ook terecht kan buiten de gebruike lijke kantooruren. (Advertentie LM //T\\ 1 Jé V EUROTAX - TEl'ËFÖÖN v VL AARDlNGEN. vrijdag Het is terdag 30 maart een jaar geleden dat de laatste vier winkels op het Liesveld f~ openó werden. MP? Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5 Stedelijk Museum. 10 tot 17 uur. 's zon dags 12 tot 17 uur. Werken uit eigen bezit BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Verrader in op dracht". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Zwarte Jack, de desperado". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: NVSH. Feestavond. Volksgebouw, 8 uur: NW-Bestuurders- bond. Cursusavond, Marijke, 8 uur; SVDPW. Bijeenkomst Irene. 8 uur: Nazorg tbc-patiënten. Ver gadering. Dit pand krijgt een gevellengte aan de Lange Nieuwstraat van 52 meter, waar van dan 35 meter bestemd is voor het postkantoor. Via een hoge stoep over bij na de gehele breedte van de gevel, komt men .in bet postkantoor dat een vloer oppervlakte heeft van 26.5 by 38.5 meter. Hiervan is weer een ruimte van 13 bjj 22 meter gereserveerd voor de heel ruime bezoekershal aan twee zijden begrensd door de 22 loketten. (In het bestaande ge bouw zijn 13 loketten, dus ook hier uit breiding). Er zijn eigenlijk meer loketten, want -oor de Rijkspostspaarbank komt opzij nog een aparte ruimte. DH Is gedaan we gens het vertrouwelijke karakter van de geldzaken met de postspaarbank. De rest is dan bestemd voor de administratie, voor de directeur en de chefs, terwijl er ook de nodige dienstruimten zün. Nu reikt het bouwterrein van de Lan* Nieuwstraat tot aan de Nieuwe Ha ven. een diepte van 80 meter. Doch slechts ongeveer de helft zal gebruikt ivorden voor het grote kantoorpand. Op de ruimte er achter komt, voor het pu bliek vrijwel onzichtbaar, het gebouw waarin de zeer ruime sorteer-zaal komt. de grote expeditieruimte, de garages voor de auto's en andere motorvoertuigen. Bo vendien is er een ruime binnenplaats met een speciale laad- en los-perron. De voer tuigen kunnen via een eigen ingang aan de zuidkant van het gebouw binnenko men. Onder het kantoor komt dan een kel der met de fietsenstalling voor het per soneel, met ruimten voor EHBO brand weer, enz. Hier ook krijgt men de fiet senstalling voor de bezoekers aan post kantoor en Anisterdamsehe Bank, via een eigen ingang te bereiken. Boven komt dan een eigen kantine voor het personeel, met een terras, vanwaar men een mooi uitzicht zal hebben over de Nieuwe Haven. Geen automatisering Dit is dan in grote trekken het plan voor het nieuwe hoofdpostkantoor. Daar bij moeten we direct aantekenen dat het nog niet de definitieve plannen zijn. Wij ziging M de richting is mogelijk en zelfs n details zelfs waarschijnlijk. De verhuizing zal geen automatisering ■an het bedrijf brengen, al zou men dit wel willen, gezien het grote tekort aan postpersoneel- „Automatisering is in ons bedrijf niet goed mogelijkvertelde de heer Kuiper. Want poststukken zijn on handelbare dingen, met grote afwijkin gen in de afmetingan, waardoor een auto matische afhandeling onmogelijk wordt gemaakt. Wel zün er machines die kunnen hel pen bij het sorteren en afstempelen, doch erg veel veruetering brengen die niet. Een goede sorteerder kan met de hand 30M poststukken per uur afwerken en daar kan zelfs een machine nauwelijks tegen op. Een mechanisering van het In terne transport, daar is het kantoor In Schiedam toch nog te klein voor. Watcrvri end en aia ar zwem vierkamp SCHIEDAM, vrijdag De Schiedamse zwemvereniging „De watervrienden" zal op zondag 31 maart deelnemen aan een zwem-vierkamp in Den Haag. samen met de watervrienden uit Delft. Rotterdam en Den Haag. Voor de jeugdleden is er een estafette van vijf jongens en vijf meisjes, die elk 25 meter zwemmen: dan is er een „familie-estafette", met ploegen uit een van de ouders en twee kinderen. Voor de ouderen zijn. er persoonlijke wedstrijden. Als wij U nu vertellen dat wij morgen de originele Tricot Ny lon Damesblouses van 9,95 gaan verkopen voor nog géén zes gulden... moeten wij er dan nog iets aan toevoegen? Damesb louses met lange mou wen, van een prachtige kwaliteit' Tricot Nylon... zó gewassen, zó droog en nfet strijken... in smetteloos wit. r*yi°n blouses Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Tricot Nylon damesblouses, in de maten 36 t/m 42 Géén tel, of schrift, oeit. SCHIEDAM, vrijdag De Chr. Film- actie Schiedam vertoont op vrijdag 5 en zaterdag 6 april in de Goede Havcnkerk aan de WiLbelminahavert de Cefa-film „Vraag 7", waarin de onderdrukking van de geestelijke vrijheid in Oost-Dultsland behandeld wordt. Aanvang 8 uur. (Advertentie l.M.) nieuwe 300 partijen SCHIEDAM, vrijdag. Het aantal in schrijvingen voor dc Schiedamse tafel- tenniskampioenschappen. van 1 tot en met 6 april in dc beurs te houden, Is dit jaar groter dan ooit tevoren: 116 deelnemers met totaal 172 inschrijvingen. Ongeveer de helft van de spelers lieeEt dus van de gelegenheid gebruik gemaakt om 'n kans te wagen door In een hogere klas in schrijven, dan waarin gespeeld wordt vi de competitie. De belangstelling overtreft i de verwachtingen, want jsevreesd vas dat het feit dat zo heel laa^ in het seizoen gespeeld wordt, negatief zou werken. Da, is dus niet uitgekomen. Onder de inschrijvers bevinden zich vrij wel alle sterkere en favoriete speel sters en spelers, zodat bet een spannende stnjd kan worden. Van de Schiedamse verenigingen zal NO AD liet sterkst verte genwoordigd zijn met 30 deelnemers en 43 inschrijvingen, doch Service zit er vlak achter met 29 deelnemers en 43 in schrijvingen. De strijd om dc Paroolbe ker voor de sterkste vereniging zal dan ook wel tussen deze twee gaan. RAP, drie malen beker-winnaar, is ditmaal wat ach tergebleven met 20 deelnemers en 32 in schrijvingen, terwijl TSF als organisatrice niet alle spelers kan missen; er schreven 20 TSF'ers in voor 33 plaatsen. Wat het programma betreft, op maan dag zal een begin gemaakt worden voor de B-, C- en E-groep; op dinsdag voor de over gangs/eerste klas en de D-grocp, terwijl donderdag de junioren en de nlet- NTTB-leden aan de beurt zijn. Vrijdag worden de tweede, derde en vierde ron den verspeeld, terwijl de zaterdag Is ge reserveerd voor dc halve finales cm. 7 uur en de finales om 8.3Ö uur. Alle belangstellenden zijn welkom. SCHIEDAM, vrijdag. In het aan staande korfbalprogramma zlfn voor Schiedam en Succes wedstrijden opgeno men, die een redelijke kans op winst bie den. Schiedam gaat naar TVTON en Succes naar Unicum. 1VION heeft 6 punten bin nengehaald uit 9 wedstrtiden tegen Schie dam 9 uit 11 en Unicum heeft het tot 7 winstpunten uit 10 wedstrijden tegen Succes 7 uit 11 wedstrijden gebracht. Uit deze cijfers zou kunnen worden af geleid, dat Schiedam de meeste kans op winst heeft. Het betreft hier echter een eerste ontmoeting, waarbij de thuisclub altijd een streepje voor heeft. Succes heeft Unicum op 18 november met 4-—2 ver slagen. ODI speelt thuis tegen KOAG. Ook hier kan het terremvoordeel van besLis- sonde betekenis zyn en dat zou dan tevens een revanche betokener. op de 5—3 neder laag van 27 oktober. Voor de lagere ploegen zijn vastgesteld Het Zuiden 5—Schiedam 2, Oranje Nas sau 2—ODI 2, Hillegersberg—Succes 2, Schiedam 3Rozenburg 5, junioren Sper wers 2Succes, aspiranten ODI a— Blauw Wit a, Spangen b—Schiedam a. Overkanters a—Succes a, Weidevogels b ODI b en Schiedam b—-Vlaardingen c. SCHIEDAM, vrijdag. In dc handbal- competitic krijgen de PWS-dames het zondag In Vlissingen tegen Walcheren niet gemakkelijk, aangezien dit Zeeuwse team dc laatste wedstrijden goed uit de bus Is gekamen. In de districtsklasse krijgt "Wilton thuis pan de Maaskant bezoek van Schutters uit Rotterdam. Beide teams staan op de ranglijst gelijk en zullen dus trachten naar de kopgroep te verhuizen. Wij slaan het Rotterdamse team iets hoger aan. In de afdeling le klas gaan de UVG-dames naar hun aloude rivaal WIK in Vlaar- dmgen. De groen-witten hebben een con stante ploeg, zodat we verwachten dat de beide punten mee naar Schiedam komi SCHIEDAM, vrijdag Vanacht om 1 uur Is de 21-jarige Hagenaar T. H- B. mei zijn auto op hel Rubensplein over de kop geslagen. De auto werd zwaar beschadigd en moest met een takelwagen worden J!ï!252&.,,,"ï. T" sel=senn=id va„ dere verjaardag wondincen af de vlaggen uitsteken en zal de Vlaar- Door onbekendheid raat da srtatas was If"»? fSftïSi B. .eet 21,n pas verkregen auto van de d»S ™n 3 ,„j 4 JO uur op het Liesveld de Burg. Knappertlaan het plantsoentje op«MlfiSUwil opluisteren met mtuiek. het Rubensplein ingereden. De eerste boom kon hij ontwijken, maar de tweede jwerd frontaal aangereden en. knapte af. Daarop sloeg de zware auto over de kop. (Advertentie 1 M.J Het ligt in de bedoeling van het be stuur van het winkelcentrum Liesveld, wanneer over enkele maanden de winkels onder het viaduct zullen worden betrok ken, dit te doen samengaan met diverse feestelijkheden. een geheel nieuwe koliek tic in: DIAMANT bewerkte wit/geel gouden rin gen in 5 en 7 mm breedte. GLADDE RINGEN nieuwe vormgeving Sn model Anjer en Désirée; 4-10 mm breedte. KOGELRINGEN in breedte variërend t/m 7 mm. •Mensenleven garantie Gratis graveren kan op worden gewacht aantrekkelijke verpakking. 3'A Juwelier horloger rctterdamsedijk 268 schledam <Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag De heer L. Nelemans, NVV-secretaris, komt -aan staande dinsdag in de muziekzaal van het Volksgebouw voor dc Vlaar dmgse ÏÏW- leden „actuele vraagstukken" behandelen. MAASSLUIS, donderdag Verleden week heeft notaris W. P. Toose een vei ling gehouden van de volgende percelen: het winkelhuls met bovenwoning aan öe Noordvliet 39 te Maassluis, groot 1.48.7 ca, dat werd ingezet op 17.500,- alsmede het woonhuis (leeg te aanvaarden) aan de Zuiddijk 25 te Maassluis, groot 47 ca, met een inzet van 10.200,-. Woensdagmorgen had de afslag plaats. Het pand Noordvliet 39 werd niet ge mijnd. Anderzijds werd het eenvoudige woonhuis (erfpacht aan dc Zuiddijk 25) voor ƒ3200,- afgemijnd, zodat hier de op- brengst ƒ13.400,- bedroeg. (Advertentie TM.)' voor moei u toch bij ter meulen iü» Dit fs niet zo maar een aan bieding Nylons, neen, dit is een speciale verkoop „Kort" naad loze Nylons van 1.95 per paar. Juist nu blijkt dat de interesse voor betere Nylons groeiende is, komen deze „Korl" Nylons, een kwaliteitskous uit de betere series meer in de belangstelling. Morgen koopt U deze naadloze Nylons voor een ongekend lage prijs, per paar voor nbfe géén gulden. AMSTERDAM Met verloop ZwitserL-Ned. SCHIEDAM, vrijdag. SVV speelt de returnwedstrlid tegen EDO zondag aan de bosrand cn nkt zaterdagmiddag, zoais aanvankelijk was vastgesteld. Maar ten gerieve van het publiek zal tijdens deze wedstrijd het verloop van de interland 7 wilser'and—Nederland regelmatig wor-: oen d jrgtgeven. In Haarlem hebben de rood-gro ien een mooie 2—3 overwinning uit het vuur gesleept zodat EDO er nu op gebrand zal zijn revanche te nemen. Aan SW nu de gelegenheid te tonen dat de zege op EDO geen uitschieter is geweest. De opstelling van SW is: doel: Keu- wen; achter: Van Schie en "is: midden: Osterbolt, Daniels en Van Leeuwen: voor- K^ns, Van Beek, Allard. Van Pelt en Slavenburg. Scheidsrechter is J. N. MondeeJ uit Amsterdam. Bij de heren moet Wilton Fijenoord thuis tegen CV/P uit Den Haag kunnen winnen. Zwaarder krijgen do DWS-heren het in de parallelklassc tegen r.-k. HVL uit Leidsendam. De UVG-ploeg is zondag vrij en dat komt met enkele blessures nu juist goed uit Dames 2 van Wilton krijgt het tegen Schutters 2 wel bijzonder zwaar cn zal de winst wel moeten afstaan. De reserveda mes van ITVG moeten in Hoogvliet op SHV/EOV de volle buit binnen kunnen halen. Bij de junior dames: RODA-OWS; Wilton-Roda 2 en WIK-UVG. Opendeur-sameakomst van Herv. Gein. SCHIEDAM, vrij'dag. Het Open Deurwerk van de hervormde gemeente organiseert zondag 31 maart een Open Deursamenkomst in de grote zaal van gebouw Irene, aanvang 10.30 uur. Het on derwerp van deze samenkomst is „Waar om nu juist het christcr dom" dat dc voor zitter van het plaatselijke Open Deur- werk. ds. J. D. Smids, zal inleiden. NIV OiN-vergadering SCHIEDAM, vrijdag Het NIVON, afd. Schiedam, houdt op vrijdag 5 april in het Volksgebouw, aanvang 8 uur de jaarvergadering. Daarna zal de heer Van der Gaag een serie dia's laten zien van zijn reis naar Canada, De laatste zaalbij eenkomst van dit sei zoen heeft plaats op dinsdag 23 april in SiTV 2 speelt in Utrêch* de moeilijke |het Volksgebouw. Het echtpaar Beekman wedstrijd tegen '"►OS 2, met als inzet een uit Amsterdam vertelt dan van de kam plaats in de kopgroep SW 3 ontvangt in peerreis naar Itaüe en Corsica, met ver- i Harga om 10 uur Neptunus 2. toning van dia's. GEBOREN: Tom J, z. v. P. W. J. van Rijn en L. N. van der Leek; Jacob, z. v A. Hoeksema en D. J. Hommel; Carla M., d, v. F. D. de Bruin en M. P. van Rijswijk; Ronald us J. M„ z. v. N. J. M. Vredebregt en A. C. P. M. Kleinekoort: Helena, d. v. W. F. N. Malcorps cn W Baden; Franciscus T. S„ z. v. H, C. Land man en W, Planken. (Advertentie l.M.) (Advertentie IM.) STER6Ï STAALTJE 'n BEKENDE POLYESTER VITRAGE profiieeri n deschoonmaak- ttjd van deze fantastische aanbieding, uitsluitend 1e 90 cm bre edp 120 cm breed p.m. 2.10 150 cm breed p.m. 2,59 Meet nu meteen op wat u nodig heeft en haal het morgen even. WILLEMS ERNSTING Rotterdamsedljk 433 Schiedam Jongens wierpen brandbom SCHIEDAM, vrijdag Een paar balda dige jongens hebben gisteren een blikken busje met brandende smppers eellüoid m een "portiek van de flatwoningen aan het Dr. Wibautplein geworpen. Dit gaf een enorme rookontwikkeling in het portiek, waarop de geschrokken gewoners de brandweer waarschuwden. Deze behoefde echter geen dienst te doen en er was geen schade. MAASSLUIS, vrijdag Het stafmu- ziekkorps van het Leger des Heils uit Amsterdam bezoekt, op 30 en 31 maart Maassluis. Zaterdagavond om acht uur geeft het korps een uitvoering in de Im- nanuelkerk. Zondagmorgen om tien uur is cr een samenkomst in de zaal aan de Dr. Kuyperkade II. Des avonds om half acht een bijeenkomst m de lluis bij de Maranathökerk. VLAARDINGEN, vrijdag In de serie bijeenkomsten voor bejaarde NW-leden wordt morgenmiddag in de Stadsgehoor zaal door het toneelgezelschap van de p.v. A, de Jong de klucht „Dallas Co',ling in d? ketelmakerij begonnen opgevoerd. j thans een vakkundig plaatwerker. Trefzekere keus van dynamische mannen: van zelfstrïjkend Bel-o-Fast Moderne brede Bengaal strepen Diverse boordmodellen o.a. Button-Down, Golden Pin, Rondo. Dc herenmodezaok van Schiedan BROERSVEST 6 Telefoon 6 82 06 MPttwnniew». (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag. De donder dagavond bij Constant gespeelde beslis singswedstrijd tussen de eerste tientallen van VDV uit VLaardingen en Papendrecht is door de dammers uit Papendrecht met 7 gewonnen. Papendrecht maakt door deze volkomen verdiende zege zijn renüee in de provin ciale compettitie, terwijl VDV deel blijft uitmaken van de hoogste klasse in de Rotterdamss Districtsdambond, VLAARDINGEN, vrydag Tommy Tamas, dte om disciplinaire redenen uit Fortuna 1 werd gelaten de laatste weken, is %vcl opgesteld in Fortuna 2, dat zondag om twaalf uur aan de Floreslaan Wilhel- mina 2 ontmoet. Dc opstelling van Fortuna 2 luidt: Van Horik; Asselman, Meerder enRobbemond; Dekker en Storm; Tamas, Lupker, Her- ivig, v. d. Lee en De Korver. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag Op don-' derdag 4 april vieren C. M. Bot en W. Minderhout hun 25-jarig dienstjubiieum bij N.V. Havenbedrijf Vlaarding en-Oost. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze ori ginele „Kori" naadloze Nylons In alle maten en de meest n derne kleur.L per paar voor Gcén tel. of schrift. «»t. Eerste klas libre (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, vrijdag Nleuweuhnl- zen, reeds zeker van de titel in de eerste\ klasse libre fs niet ongeslagen gebleven-1] Ih ïün laatslte party, gisteravond bü De: Tüp gespeeld, moest hü de eer san Miogl laten die hem verraste met een serie van' 81 caramboles. Nieuwenhulzen h kleine voorsprong opgebouwd, toen in de| 23e beurt DUog aan de tafel verscheen enj een gave serie van 81 caramboles uit zünj keutop liet vloeien, die afgebroken werdj door het bereiken van het totaal (ZOO! caramboles). In de tweede, ook alleen nog maar vc de rangschikking van belang zijnde on1 moeting zegevierde v. d. Will over DSt Boer. In dit toernooi is sterk gespeeld. Het toernooi gemiddelde bedroeg na genoeg 7,00, zijnde de promotiegrens voor de eerste klasse. Drie deelne mers kwamen daar boven uit en pro moveren naar dc hoofdklasse. Nieuwenhulzen zal het district Rotter-1 dam van de XNBB vertegenwoordigen inl het gewestelijk titeltoernooi, dat op 5, f cn 7 april te Vlaardingen wordt georga niseerd. De laatste uitslagen waren: Miog 20G 23 81 8,1 Nieuwenhuizen 134 23 28 5.1 v. d. Will 200 26 27 7.< Den Boer 147 26 16 5.65j Door deze en voorgaande resultaten] werd de eindstand: Nieuwenhuizen 12 1334 155 61 Miog 10 1312 156 81 8.4", Schippers 10 1301 205 85 6. Den Boer 6 1)85 167 38 7. De Wilt 6 1280 188 64 6. v. d. Will 6 1244 207 37 6.00] Wassenaar 4 1067 197 70 5.41: Snelleman 2 897 191 47 (Advertentie l.M.) Iedere week ziet U ze wel In een of andere advertentie aan- geboderu.TricotEnkalon heren- overhemden, het meest practi- sche en moderne overhemd. Zulke overhemden verkopen wij morgen niet voor d,e ge adverteerde prijs 11,75, maar ónze prijs, voor nog géén zeven gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dezeTrlcot Enkaion overhemden, met feil loos boordmodel, in wit en is de maten 36 t/m 43, De heer Bot is doorlopend in de koper- slagerij als koperslager werkzaam ge weest; de heer Minderhout is als leer- Gecrt te), of schrift, hat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1