DE KROON" SLUIT ■sZ&BBss Verkeer van rechts houdt voorrang V0ILA...WALA msm Coöp. D.E.S. vestigt er de toonzaal in Huren gaan wellicht nog verder omhoog ONTDEKHOEVEEL MOOIER, J0NGERUW VORMEN ZIJN IN Uekend etablissement Verlies voor stads-centrum 5? „Moordromance" gaf teweinig spanning 1 Schiedams Toneel in SG-ivedslrijd Burgerlijke Stand Nog plan Tafeltennistoernooi TSF houdt leiding om club-prijs Fietsen opgepakt Minister Van Aartsen: Eén deelnemer alles goed in toto Fietser reed tegen auto Inbraak in muziekwinkel Palmpasen-tocht van de N.P.V. Veel deelnemers aan Lichtstoet Markt in teken van Pasen Verloren en teruggevonden Jongen valt van treeplank Biljartdemonstraties Gesprek eenwording van hervormden en gereformeerden - ook in verboden rijrichting - SCHIEDAM Koeriersters SCHIEDAMSE MEUBELBEURS T ussen en spionnen f3.95 ERDAG 4 APRIL 1963 5 (Advertentie IM.) Beter leven Yoor minder geld is niet alleen een kwestie van een paar gulden méér In het loonzakje. Neen, als een votst op ons terras in de zon zitten met een kop koffie voor een dubbeltje... of de kliv* »n kunnen trak- téren op ee.. fles limonade met een slagroompunt (twintig cent per stuk!). Voor deze welvaartsvergroting ...om het onze klanten een beetje gezellig te maken... om ze een „beetje beter te laten leven voor minder geld", daarom openden wij onze koffiehoek. En nu als antwoord op een veel gestelde vraag: „Wordt daar nu aan verdiend!" zeggen wij vol mondig; natuurlijk. Omdat wij niet honderden maar duizenden kopjes koffie voor een dubbeltje verkapen-..en duizenden slagroom punten, kroketten en limonade voor twintig cent...daarom verdienen wij er toch nog aan. Wij hebben liever drie maal een dubbeltje, dan eenmaal een kwartje! En zo gaat hec ook met onze tienduizenden over hemden, tassen, lakens en slopen... en karpetten en bedden met duizenden. Kwaliteit op de eerste plaats en door de massa goedkoop, dat kan... U ziet en merkt het 32n de koffie! Let U morgenavond eens op... dan starten wij met tientallen aanbiedingen, kleding, woning textiel, huishoudelijke artikelen enz. enz. En weken achtereen zullen wij U laten zien, dat het beslist mogelijk Is om beter te leven voor minder geld. SCHIEDAM, donderdag- Met de op voering van de komische thriller „Moord- romance" heeft Schiedams Toneel gister avond In Musis Sacrum het aandeel ge- i leverd in de Toneelwedstrijd van de Schledamse Gemeenschap. Het is geen hoogvlfeger dit stuk van Jan Stuart Black, maar 't biedt toch aardige mogelijkheden tot spel en kon verder wel amusant zijn, Echt geknipt voor de amateurs. Het gaat om een steenrijke nicht Toni die via een dwaas testament een eeuwen oud landgoed erft, waaraan niet alleen vele griezelverhalen verbonden zijn, maar waarin ook twee vrijgezellen broers met een butler verblijven. Zij moeten het landgoed aan nicht Toni afstaan en gaan daarom wild» moordplannen beramen om haar uit de weg te ruimen en zo het erf stuk te behouden. Doch de naïeve nicht blijkt veel handiger te zijn dan de pseu- do-moordenaars, zodat alles averechts uit werkt tot een prettig slot Het is wel jammer maar de spannende momenten die zich voordeden en. ook de talrijke grappige, hebben de spelers van Schiedams Toneel er niet geheel uit kun nen halen. Mogelijk dat het de première zenuwen waren, maar het was allemaal te vlak en de spanning ontbrak vrijwel he lemaal- Het had best wat kluchtiger ge kund. Wim Lank amp als de handige Francis en Siem Rosman als de meer agressieve broer Douglas konden niet waarmaken dat dit koelbloedige moordenaars waren, terwijl Cock Sneepels wel ontwapenend charmant was als nicht Toni, maar toch ook te weinig bijdroeg aan het ophouden van de spanning. Hia v. d. Voorden was te lacherig voor een flauwvallende dames bladen journaliste. En 20 heeft Henk Poort het voor ons gewonnen' in zijn voortreffelijke uitbeelding van de onver stoorbare correcte butler. Een talrijk publiek is naar de warme zaal gekomen om te zien dat Schiedams Toneel niet helemaal geslaagd is met de Moordromance. GEBOREN: Anne Marie, d. v. J. Hoog- vorst en F. C. Besem; Ragonda, d. v, J. C, Droog en H. J. L, Voorwald. OVERLEDEN: P. Krommenhoek, 53 jr.; A. M. Kalkman, 64 jr. echtg. van A_ D. Buitendijk. SChiEDAM, donderdag. Het bekende hotel-café-restaurant „De Kroon" aan het Koemarktplein gaat op heel korte termijn verdwijnen. Zaterdag 13 april zal het de deuren definitief sluiten voor uitgaand Schiedam. Daarmee verdwijnt een oud en gerenommeerd restaurant, tevens een vertrouwd trefpunt van vertegen woordigers van handel en Industrie uit het Schledamse stadsbeeld. Het pand is overgenomen door de Verbruikers-Coöperatie „Door Eendracht Sterker" te Schiedam, die in dit wel uniek in het stadscentrum gelegen gebouw de toonzaal wil gaan vestigen. - Met het hotel „Beyersbergen", dat ook al op het punt staat te verdwijnen, neemt hotel „De Kroon" wel een heel bijzondere plaats, ln In 'het Schledamse leven. „Beyersbergen" is wel Is waar veel ouder, maar heeft zich aan de wijzingen in het stadsplan niet kunnen aanpassen, wat wel het geval Is met „De Kroon". Deze laatste had dan ook het grote voordeel fraai in het stadscentrum te zijn geplaatst. Nog niet zo lang geleden zijn zowel het restau ratie-gedeelte als het café vernieuwd en verbeterd. Reeds in de nu lang voorbije tüd van de paardentram was er aan de Koemarkt een restaurant gevestigd, zij het niet on der de naam „De Kroon". Het was al een veel gezochte gelegenheid van ontspan ning en zo is het gebleven. De heer Van Hezik, sinds een tiental aren eigenaar van het etablissement, :eeft dan ook geen klagen over de toe loop van de zijde van het publiek. Deze is, ondanks de toenemende concurrentie van nieuw-gevestigde bedrijven, waaron der Europoort, in de laat3tc tien jaar ruim verdubbeld. Maar nu hij een dagje ouder wordt, wenst hij rust, die hij in zijn druk ke bedrjjf niet kan vinden. Voor de vele vaste klanten is de op heffing van „De Kroon" een klap. Niet in het minst voor de zeven kegel ver enigingen, die gebruik maken van de kegelbaan in de kelder van het hotel. Maar dat de opheffing op zo korte ter mijn moet geschieden en zonder vooraf gaande kennisgeving, heeft hen onaan genaam getroffen. Wat de plannen van de coöp. DES be treft met het nieuw verworven plan, deze zullen nog eerst besproken moeten wor den op de ledenvergadering, dus veel heeft men er niet over willen vertellen. Daar de coöp. DES echter allang zoekt naar een meer representatief pand voor het vestigen van de showrooms en de winkel voor meer duurzame verbrulks- artikelen, die belde momenteel wat ver scholen en nit de weg gelegen aan de Ketheistraat zijn gevestigd, is het zeer waarschUnljjk dat deze afdelingen over gebracht worden naar het pand van hotel ,De Kroon". Er zal een en ander veranderd moeten worden aan het pand, om dit geschikt te maken voor winkel met showroom, doch aan het uiterlijk zal niet veel gewijzigd kunnen worden, gezien de gemeentelijke voorschriften op dit punt Doch op korte termijn zal de wyrigmg zijn beslag krij gen. Apotheek Van Westendorp. Parkweg. Stedelijk Museum, 10 tot 1? uur, 's zon dags 12 tot 17 uur. Werken uit eigen bezit BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uur: „Verrader in op dracht". Monopole, 2 en uur: „La Verité". DIVERSEN Passage-theater, 8 uur: Ka tb. Kring Thea ter „Romeo en Jeanette". Beursgebouw, 7.30 uur: TSF. Tafeltennis- kampioenscha ppen. SCHIEDAM, donderdag, Op de twee de dag van de Schledamse tafeltennis kampioen schappen zijn voor het eerst de cracks in actie gekomen. Grote verras singen hebben zich daarbij niet Voorge daan, of het zou moeten zijn dat favoriet Eikmans (Service) bijzonder veel moeite had om Bouwer (TSF) te slaan. In de strijd om de Parool-wisselbeker voor de sterkste vereniging hield TSF de leiding met 35 punten, gevolgd door Service met 34 en NO AD met 30 punten; bekerhouder RAP HJkt uitgeschakeld. Henk A ben, Schiedams kampioen in '61 en '62 had weinig moeite in zijn poule te winnen; T. v. d. Poort (op game-uit- slagj werd tweede, K. Rost (RAP) kwam met drie overwinningen in de kwart-fi nale en in deze poule moest men zelfs de game-punten gaan tellen am Car Jau- stra (NOAD) als tweede man aan te wij zen. Eikmans werd de winnaar in de derde poule, maar juist Jan Bouwer (TSF) die het hem zo moeilijk had ge maakt werd uitgeschakeld voor de tweede plaats; die werd veroverd door Jan Meul- dyk (NOAD). Nol Braak won de vierde poule, gevolgd door F. Meyer. Deze kwart-finales worden vrijdag verspeeld. Bij de groep 2e klassers zijn de kwart finalisten bekend. Dit zijn kapelaan Van Dijk, S. Kreischer en T. v. d. Poort van Service. G. v. d. Wiel, H. Wigmans en W. de Winter van TSF, B. Meyer van RAP en J. Bakker. Vanavond speelt deze groep verder. Bij de derde-klassers zün de kansheb bers W. de Winter (TSF), B. Meyer (RAP) en S. Kreischer (Service), die ook bij de tweede klassers uitkomen. In de D-groep (4de klassers) is TSF weer sterk favoriet want Timmer, De Ruiter en Zuidgeest van TSF zijn de grote kanshebbers, maar verder plaatsten ook hun clubgenoten Vletter, Baard en Jor- ritsma zich in dc achtste finales. Van de E-groep is nog weinig te zeggen; voor lopig zijn favoriet Van Tienen (Service), Streng (NOAD) en Timmer (TSF), SCHIEDAM, donderdag De politie beeft gisternacht bij een controle twaalf rijwielen en drie bromfietsen die onbe heerd langs de straat stonden in beslag genomen, SCHIEDAM, donderdag Bij het transporteren van een 250 kilogram zwa re trottoirband op de Nieuwpoortweg heeft gistermiddag de straattemaker K. A. J. (39) zijn been gebroken. De band die met een ketting door een vrachtwagen werd voortgetrokken bleef achter een steen haken en de heer J. zou het obsta kel verwijderen. De band schoot echter los van de ketting en raakte het been van het slachtoffer. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG, woensdag. De mi nister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, mr. J. van Aart sen, is van oordeel, dat de komen, de jaren hoogst waarschijnlijk niet kan worden volstaan met nog twee huurverhogingen elk van ongeveer tien procent. Vanmorgen in dc Eerste Kamer zei de bewindsman, dat de bouwkosten nog steeds stijgen. „Het ia praktisch onmo gelijk gebleken de bouwkosten In de hand te houden." De huren zullen dus hoger moeten worden opgetrokken dan dit kabinet van plan was. Anders wordt de kloof tassen bouwkosten en huren steeds breder. Overigens zal het huidige kabinet over deze problemen geen beslissing behoe ven te nemen. Ten aanzien van de afspraken met de N.V. Landbank merkte mr. Van Aart sen op, dat ook andere maatschappijen onder dezelfde voorwaarden als aan de Landbank gesteld, onder meerjarige contracten woningen mogen bouwen. Van enige discriminatie was dus geen sprake. De minister wees het verwijt van senator .Broeksz van de hand, ten aanzien van toezeggingen voor de bouw van wonin gen in 1964 en 1965. „Hoe moet ik an ders de continuïteit in de woningbouw bevorderen, die van my wordt ver langd?" riep hij uit. Pessimistisch toonde de bewindsman zich over de achterstand in de woningbouw door de lange periode van onwerkbaar weer. In de resterende negen maanden van dit jaar zal het wel niet mogelijk zijn de in de eerste drie maanden op gelopen-achterstand in te halen. De minister beloofde de KVP-afgevaar- dïgde Koops, dat hij met minister Visser (Defensie) overleg zal plegen om vrij stelling te krijgen van herhalingsoefe ningen voor bouwvakarbeiders. Veel resultaat verwachtte de minister echter niet van een dergelijke vrijstelling. DEN HAAG. woensdag. (ANP) Slechts één van de 580.885 deelnemers aan de spert toto van zondag 31 maart jl. heeft alle dertien uitslagen goed geraden. De eerste prijswinnaar ontvangt van het totale pryzenbedrag van 225.715 gulden bruto 58.823,53. De tweede prijs wordt gedeeld door zeventien deelnemers. Totaal was voor de tweede prijs beschikbaar 133.034,22. tw. het restant van het voor de eerste prijs beschikbare bedrag 65310,(2) plus 67.714,50. Elke tweede prijswinnaar ont vangt een bruto-bedrag van"f 7.825,60. Het voor de extra-prijs beschikbare be drag van 33.857,25, dat niet is uitge keerd, wordt gevoegd by de extra-prijs van toto nr. 21. *-F,S MET het nieuw-verworvpTi Ridder kruis In de Orde van Oranje- Nassau op de borst heeft de heer A. J. BrC re, de afgetreden directeur van de Distilleerder!) Simon Rynbende, die vergezeld was van zijn echtgenote, gis termiddag tijdens de receptie in de distilleerderij die tallozen ontvangen, die gekomen waren om afscheid te nemen. En om hem te complimenteren met het nieuwe Ridderschap, Uit tal van plaatsen in Nederland zijn de za kenvrienden en -relaties daarvoor naar Schiedam gekomen, zodat het heel druk was, 's Morgens heeft het personeel van het gehele bedrijf, dus ook de vesti gingen buiten Schiedam, afscheid ge nomen van de directeur en daarbij een prachtige film-camera aangeboden. SCHIEDAM, donderdag De 15-jarige fietser Gerardus H. reed gisteravond om kwart voor acht, komend van het Hoofd plein, op de Maasboulevard met 'n vaart je tegen de personenauto van de Rotter damse vertegenwoordiger Willem V. De jongen werd in het Gemeente ziekenhuis voor een vleeswond aan zijn lïnkerpink en een schaafwond aan zijn been behan deld en kon daarna naar huis keren. SCHIEDAM, donderdag Via de meter hoge muur achter de winkel van de firma B. Hakkert aan de Hoogstraat hebben dieven zich toegang tot het pand verschaft. Zij trachtten het slot van de afgesloten winkeldeur Ie forceren met een scherp voorwerp. Toen dat niet lukte tilden zij de deur uit de scharnieren. Zy namen uit de winkel een gitaar van 225 gulden mee en een bedrag van 300 gulden uit de niet afgesloten kassa. Een even eens niet afgesloten geldkistje lieten zij SCHIEDAM, donderdag Zaterdag middag 6 april zullen de kabouters van het Ned. Fadvlndstersgllde en de welpen van de Nederlandse Padvinders een op tocht houden in verband met Palmpasen. De band van de "Schledamse Padvfndsters, dc RAVO-band, verleent hieraan haar medewerking. De route zal rijn; beginpunt Plantage, Tuinlaan, Lange Nieuwstraat, Weslvest» Vlaardingerchjk, Aleidastraat, Westfran- kelandsestraat, Fabristraat, Sint Laduma- straat. Warande (eindpunt). Aanvang half drie. Na deze optocht zullen de kabouters en welpen hun „Palmpaasstokken." en fruit- mandjes bezorgen in het Gemeente Zie kenhuis en diverse rust- en verpleeghui zen, In deze tehuizen zullen de meisjes en jongens tevens enige padvindersliede ren ten gehore brengen. SCHIEDAM, donderdag Voor de Lichtstoet 1963, die op zaterdag 27 april gehouden wordt, komen nog regelmatig aanmeldingen binnen. Vele van de gere gelde deelnemers hebben zich weer ge meld, maar daarnaast zijn er verheugend veel nieuwe bijgekomen, zoals de Schle damse Gemeenschap, He Chr. Technische School, de St. Joris Dode, SW met pu pillen en bij de bedrijven Veveo, Hoogen- boom, Vita Nova, H- v- d. Vlerk. De win keliers van de Mgr. Nolenslaan komen gezamenlijk met twee anto's. Wilton Fyenoord, Fa. Dries en de gym. ver. DOK komen hun vorig jaar verover de wisselbekers verdedigen en dat is ook te verwachten, van de actie „Opgeruimd staat netjes". Aanmeldingen worden nog ingewacht bij de heren P. J. Drenth, Burg.1 Van Haarenlaan 946, teL 63838 en A, M. Schoof, Lange Haven 77, tel, 68812. SCHIEDAM, donderdag De Schle damse weekmarkt zal op de komende vrijdagen in het teken van Pasen staan, want een comité van marktkooplieden gaat op 5 en. 12 april een lotenj houden met kippen, eieren en rollades als prij zen. Elke koper ontvangt een lot dat in gevuld in een bus kan worden gedepo neerd. De trekking heeft plaats op Goe de Vrijdag om 11 uur 's morgens en om 5.30 uur voor het pand Broersveld 21. SCHIEDAM, donderdag Tegelijker tijd dat de mobilofoonwagen van de po litie gisteren de melding binnen kreeg dat een mevrouw aan de Parallelweg het onderstel van een kinderwagen miste za gen de agenten in de mobilofoonwagen een dame op de Hoofdstraat lopen met het bewuste onderstel. Zij vertelde het van de Parallelweg te hebben meegeno men en op weg te zyn het als gevonden voorwerp te willen aangeven op het po litiebureau. SCHIEDAM, donderdag De 12-jarige W. de B. verloor gistermiddag op de Hen ri Polakstraat zijn evenwicht en viel van de treeplank van een rijdend driewieltg motorvoertuig. Hij kreeg een bloeduit storting in het linkerscheenbeen en een bloedneus. Na in het Gemeente zieken huis behandeld te zijn kon hy naar huis keren. SCHIEDAM, donderdag In café Tha lia aan de Kotterdamsedijk wordt vrij dagavond een biljartdemonstratie gehou den. Deze zal gaan "tussen Herman Po- peyus, kampioen van Nederland en Thijs Schaap, kampioen van Rotterdam eerste klas. Aanvang S uur. ROTTERDAM, woensdag. In de Buf felstraat is gistermiddag een zgn. „ijzeren hond" omgevallen. Dit was waarschijnlijk te wijten aan een foutieve belading. De vijftienjarige bestuurder C. P. de Boer uit de Antilopestraat viel van de bok en raakte met zijn linkervoet bekneld. Ook het twaalfjarige meisje Aariana Hoogen- boezem, dat naast hem zat, raakte onder het voertuig bekneld Beiden zijn naar het Dijkzigtziekenhuis overgebracht SCHIEDAM, donderdag. Over de eenwording van hervormden en gereformeerden komt ds. J. Nawijn, gereformeerd predikant, op een bijeen komst uitgaande van de Oecumenische Raau van kerken, spreken op vrijdag avond 5 april om 8 uur in de gemeente kamer van de Oud-Katholieke pastorie. Dam 30, Ds, Nawijn, die met zijn wijkkerkeraad enige tijd geleden reeds een eerste same li sp rek mg heeft gehad met de desbetreffen de wijkkerkeraad van de hervormde ge meente uit dezelfde wyk, zal mede van uit deze ervaringen een en ander zeggen over de vraag, wat hier in Schiedam kan worden gedaan om deze eenwording te bevorderen. Het onderwerp zal dan in en kele discussiegroepen worden besproken. Voos* de kantonrechter SCHIEDAM, donderdag Men moet ook voorrang geven aan verkeer van rechts als men nïet verwachten kan dat dit verkeer van rechts komen zal. Zo be paalde de kantonrechter te Schiedam, mr, P. B. Cos, woensdag toen de kwestie van de botsing op het kruispunt Dam—Hoog straat van 13 december behandeld werd. De 28-jarige electriclen H. M. van der T. reed toen van de Korte Dam richting Grote Markt H(j kwam In hotsing met een auto, die van de Hoogstraat richting Grote Markt kwam. De 19-jarige Rotter damse chauffeur T. A. L. P. had niet in de gesloten richting mogen rijden. Hij verweerde zich door te stellen dat hl) on bekend Is in Schiedam. HU zag auto's van de Koemarkt de Hoogstraat oprijden en hU ging er toen achter aan. „Ook al bent u niet bekend dan moet u nog op de verkeersborden letten," Vond mr.sCos. Toen hij de Hoogstraat wilde uitrijden botste P. tegen de auto van Schiedammer v. d. T., omdat de laatste niet verwachtte dat er een auto van rechts zou komen. De wnd.-substituut-officier van Justitie mr, EL Franken zei, dat de Hoge Raad op 19 juni 1956 heeft beslist, dat ver keer ook al komt het uit een straat waar het niet mag rijden voorrang heeft als het van rechts komt. Hij eiste tegen beide verdachten vijftien gulden boete. De kan tonrechter was er eveneens van overtuigd dat beiden fout gehandeld hebben. Voor het rijden op de Hoogstraat deelde hij aan P. tien gulden boete uit en voor het geen voorrang verlenen, zal de Schiedammer v, d. T. vijftien gulden of drie dagen hech tenis moeten offeren. Louter aanrijdingen stonden op de rol van het Schiedamse kantongerecht. De kantonrechter, mr. P. B. Cos, vertelde de 33-jarige Vlaardingse schilder H. B„ dat hij van geluk mocht spreken. De officier had al gezegd, dat B. heel blij mocht zijn dat hy voor de kantonrechter mocht ver schijnen en niet voor de rechtbank, zoals ook mogelijk was geweest De schilder reed op 4 december op de Laan '4Q-"45 bij Maassluis, toen hij plots een wielrijder uit de mist zag opduiken. Een botsing was het gevolg. Hij beriep zich op de mist als een omstandigheid buiten zijn wil Hy had twee biertjes en twee borreltjes op en mr. Cos vond het wel veel. Mr. Fran ken eiste vijftig gulden boete. De beledig de partij EL vertelde nog dat hy er goed was afgekomen. Er was voor 13,35 scha de aan zijn fiets en zijn broek was kapot, maar dat had verdachte al betaald. De kantonrechter vonniste conform. Chauffeur H. J. B. uit Schiedam wees op de onoverzichtelijke situatie op de Swammcrdamsingel in Schiedam. „Ik reed tien kilometer, maar er rit zo'n bob bel in de weg en je kunt niet om da bocht kijken," meende hy. De kantonrech ter stelde dat verdachte toch verantwoor delijk blijft voor het feit, dat hij met rijn bestelauto op 1 februari tegen een brom fiets is gereden bij het kruispunt Marconi- weg. De heer B. werd veroordeeld tot dertig gulden boete of zes dagen hechte- Tot grote droefheid ïs he den plotseling van ons weggenomen mijn lieve zorgzame man, onze lieve vader, behuwd- en groot vader, onze beste broer, behuwd broer en oom, de heer CHRISTIAAN KORNE1IS hHNDER- HOUD echtgenoot van Hillechiene Rozendal in de ouderdom van ruim 79 jaar. Eindhoven; K- H. Minderhoud- Rozendal M, J, de Wilkgen- Minderhoud W. de Willigen Dick Jetty Paultje en verdere familie. Schiedam, 3 april 1963 Aleidastraat 2. Geen bloemen. Geen toespraken. De begrafenis zal plaats hebben op de Algem. Be graafplaats te Schiedam, vrijdag 5 april a.s. om streeks 2,45 uur n.m. Ver trek van het woonhuis Z.15 n.m. Te koop aangeboden Een centrifuge? ƒ89,— bij de grutter, 87,50 bij de concur rent, bij ons ƒ85,—, lang- zaamwasser met verwarming ƒ255,—, snel wasser vanaf ƒ90,3530% korting, bij Showroom Coja, Lange Ha ven 126, Schiedam, teL 6 3341 Lessen U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, lei 6.8611 GEEN FILIALEN i Vamor röschool D. v. Ros- sum. Rotterdamsedük tel 6 99 90 Gevestigd sinds 1929 Tijdens het examen wordt desgewenst meegere- den. Fotografie Rol films vergeten? De auto- fflgnt staal voor u klaar Alle soorten films Foto K_ van Vuurrn, Hoogstraat 106 Uw Ideone advertentie ln de» dezelfde aandacht als waarme» Kolommen wordt gelezen met v deÈe advertentie las Diversen Getrouwde dame zoekt eerlijke vriendin. Leeftijd tot 65 jaar. Brieven onder no S 923 bur. v. d. blad. Meyer SJoyser speurders Dirk Poldervoer! beleeft spannende avonturen In een verhaat voor de Jeugd van alle leeftijden. Uitgevoerd in fleurige geplasticeerde band. Bandomsfag G. W. Nieuwenhuts. Geillusfreerd door J. D. van Exler. Met een voorwoord van Dr. L, de Jong. Verkrijgbaar bij agenten en bezorgers, alsmede de boekhandel, of rechtstreeks bij de administratie van dit blad. Beha... Romance in nylonkant. Accen tueert uw vrouwelijke charmes en maakt elegant. B, C en D cups 3.75. Extra voorgevormd: A,BenC cups 8.95 Gaine van „bewegelijk" nylon tufe-elas- tiek. Belemmert u nfet bij gaan of staan. Geeft wè[ (door dubbel voorpand!) een soepelé steun *6»75. Met, verlengde taille 19.90 Schiedam: Oranjestraat 17 Vjaardingen: Gedempte Biersloot Van De Mol Jansen moei uw komen .Vakkundig advies. LANGE KERKSTRAAT 66 - Telefoon 6 85 70 Raam ventilatoren vanaf 59.90

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1