P. Bekkerszilveren organist van Grote Kerk I SCHIEDAM WERKSPOOR Geen geluk voor clnbs in le klas SFC ziet kampioensvlag na krappe zege op Dindua i' """TÏÏSSo»W 1001 r5«^w,stMu' "BaassEtsrssT1 AGENDA KLAP VAN ASEMMER ZOU IN DEZE KERK NOG MOOI KLINKEN Restauratie A. Molendijk overleden Simavi-collecte bracht 9640 op Nooit meer Geivoon SCFGAAT MONSTERMARS ORGANISEREN W. v. d. Pluym 25 jaar in dienst van gemeente •eo- van Ierland Ongeslagen „Schiedam" verrassende winnaar RHBS-ers wonnen van oud-leerlingen SVV behaalt vierde plaats Dieven waren actief in het paasweekend Auto veroorzaakt serie aanrijdingen Voetbal iu Schiedam: DHS aan kop na dubbele Paaszege Schoolwedstrijden vandaag afgelast TIMCO A. de Groot gaf startsein voor bouw van N.P.B.-tehuis AANKOMEND BEDIENDE (mnl.) DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Pijpfitfers/ C.V.-monieurs Electrisch lassers Instr. pïjpfifiers Machine-bankwerkers Qonstr,-bankwerkers Montagewerkers versnelde opleiding tot pijpfitfer MNSDAG16 APRIL 1963 (Advertentie 1.Al.) Wees er vroeg bij en wacht niet tot In het volle seizoen, zodat, wanneer de zomer doorzet Uw garderobe klaar is. Morgen begint de verkoop van een grote fabrtekspartij hoogst modïeuse dubbetbrede stof fen w.o. pled de poule. Prince de Galles en vele fantasiestoffen, voor minder dan de halve prijs. Woensdagmorgen om 9 «tir be gint de verkoop van deze dubbelbrede voorjaarsstoffen, In vele kleuren, 130 en 140 cm bree per meter voor Géért tfl. of schrift, i«t. Stiff die kilt Oer Advertentie I.M.] a«i BelaalaStóênSel elke band „ntMsvolsen d®n uWÖMO. w®- mBucbim«n .M va„ stekl Zrml 1'"'!*» /rtichelirv A* Centmm: Schtalbs an straat 7 Tel- E12Jt Zult) Korts HilWslr. 2-4-6 Tb!. 1T3S69 Apotheek Evers, Lange Haven 81. Stedelijk Museum, 10 tot 11 uur, 's zon dags 12 tot II uur Werken uit sigen bezit en schilderijen van JeanMiotte. bioscopen Passage, 2 en 3 uur: Hatari. Monopole, 2 en 8 uur: Tharus, de zoon van Attila. diversen Mus is Sacrum, foyer en De Bron: Nat, Jeugdschaakkampioenschappen. Korenbeurs: Nat Jeugdschaakweek. (Van een onzer verslaggeefsters) ^VTEE, het orgel is niet best meer, maar ik ken het beestje, en A-N daarom speel ik er toch graag op," zegt de heer Jacq. P. Bek kers, vandaag orecies 25 jaar organist van het oude orgel in de Grote Kerk van Schiedam, „De akoestiek van de kerk maakt veel goed Als je het orgel in een andere kerk zou zetten, zou je pas goed horen, hoe slecht en lelijk van klank het eigenlijk is. Maar de akoestiek van de Grote Kerk is fantastisch. Een klap op een asketel zou er nog mooi in klinken. Misschien ook daarom heeft het lang geduurd, \-oor men definitief leeft besloten, dat er een nieuw orgel moet komen. Mensen die niet veel verstand van muziek hebben, zeggen Al gauw: is dat orgel nou zo slecht, het klinkt toeh best. Daar heb Ik heel wat over gerede neerd. - bedrijfsleider DES - SCHIEDAM, dinsdag Onverwacht Is zondagavond op 52-jarige leeftijd over leden de bedrijfsleider van de coöpera tie „Door Eendracht Sterker" in Schie dam, de heer A. Molendijk, die op 14 augustus 1957 de heer N. C. Groeneveld was opgevolgd. De heer Molendijk was de derde bedrijfsleider in dit meer zestigjarige bedrijf dat juist dezer gen zoveel belangstelling trok door de transactie met de beheerders van hotel restaurant „De Kroon**. De heer Molendijk heeft zeer veel werk verzet voor de ontwikkeling dc DES, hij heeft in het bijzonder alle plannen voorbereid voor het totstandko men van een enorm verkoopmagazijn voor duurzame verbruiksgoederen in het pand van het voormalige restaurant aan de Koemarkt. De heer Molendijk •was zestien jaar in dienst bij de coöpe ratie. Voordat hij naar Schiedam kwam, werkte hij in Rotterdam. SCHIEDAM, dinsdag. De collecte voor de Sunavi, die in de week van 1 tot 6 april is gehouden, heeft 964Ö, opgebracht. Veertig jaar geleden is het orgel ge restaureerd, het front (uit 1678) werd gehandhaafd, dat staat onder Monumen tenzorg, de binnenkant werd vernieuwd. Maar het pijpwerk is niet best geworden, het orgel is te lm, het heeft maar twee klavieren en pedalen, terwijl voor deze kerk eigenlijk drie klavieren en pedalen, geen luxe is. Maar met die restauratie in de twintiger jaren waren de financiën van de gemeente ook niet toereikend voor een. goede opknapbeurt, In 1953 kwam het orgel nog eens onder handen, van restaurateurs, toen de kerk werd opgeknapt Maar toen. bleek, dat ze er weinig meer aan konden verbete ren. De enige oplossing zou een nieuw orgel zijn. Om mee te helpen sparen heb ik toen 's zomers orgellessen gegeven. Het geld is er nog niet allemaal maar waarschijnlijk zal de kerk era ad binnen kort overgaan tot het plaatsen van een order, misschien bij een grote buiten landse firma. Maar de levertijd voor een kerkorgel is vijf tot acht jaar. Dus zo één, twee, drie zit ik nog niet achter het nieuwe instrument." In 1938, met Fasen werd de heer Bek kers als vast organist In de Grote Kerk aangesteld, na het afleggen van een proef voor een jury, waarin oa, dr. Jo- han Wagenaar, directeur van het Utrechts Conservatorium zat. Met die vaste aan stelling kwam een einde aan zRn bestaan als .zwervend" organist. Twee jaar la ter werd hij dirigent van het kerkkoor, waarmee h(j jaarlijks een Bachcantate ten gehore brengt, vaak met bekende solistische medewerking. Eenmaal heeft hjj het Residentie-orkest O.I.V. Willcfr» van Oüerloo begeleid, maar de galm van de kerk was te groot voor het orkest. De heer Van Otterlao heeft gezworen nooit meer hier te spelen. Behalve het zestig leden tellend kerk koor heeft de heer Bekkers van '39 tot '53 de Chr, Oratorium Vereniging ge leid. Negen, maal gaf hij een uitvoering van de Johannes Passion, eenmaal van de Messiah. Financiële moeilijkheden lieten deze vereniging vastlopen. Officiële koorconeerten houdt de heer Bekkers nu niet meer. „De func tie van een. kerkkoor ligt geheel an ders dan het geven van goed verant woorde concerten," zegt hij. Vjjf-en-twiniïg jaar lang al zit (de vakanties uitgezonderd) bij iedere dienst, iedere zondag de heer Bekkers achter het orgel Daarvoor moet hij tweemaal de reis VoorburgSchiedam vv, maken. De heer Bekkers wil zijn jubileum niet vieren,: „Het is eigenlijk niets bijzonders, 25 jaar organist,' zegt hij. „Je staat al leen een beetje verbaasd, dat het al weer zo lang geleden, is, dat ik er mee begon." Misschien zal het niet meer zo lang duren, dat dc heer Bekkers, die behalve organist ook muziekleraar aan de Chr. Lagere Technische School en het Groen van Prinsterer Lyceum in Vlaardlngen is, een grootse beloning voor rijn toe- wüdlng krijgt: de Inwijding van het nieuwe orgel. Via Den Haag en De Hoek SCHIEDAM dinsdag De Kcnnedy- niarsen worden ook ln Schiedam ge ïntroduceerd. BU de Schledamse Car- Übnna ge fabriek treft men voorbereidin gen voor een dergelijke mars over tach tig kilometer. Reeds zouden zestig werk nemers zich hebben doen noteren voor deelname aan de mars, die vrijdag nacht om twaalf uur begint, en 24 uur zal duren. De start is bij de SCF aan de Burg. Honnerlage Gretelaan. De tocht gapt via Delft, Den Haag, Hoek van Hol land, Maassluis, Vlaardingen terug naar Schiedam, waar de deelnemers zaterdag tegen middernacht worden verwacht (Advertentie IJW.) Voetbal afd. Rotterdam GEHANDICAPT 'URSUS STRUIKELT WEER (0-2) SCHIEDAM, dinsdag. Geen vreug degezang voor de Schiedam&e clubs in de eersteklassen van de afdeling Rot terdam van de KNVB. In 1 A hebben DRZ en Ursus niet veel kans meer op het heroveren van de eerst zo mooie plaatsen aan de kop. In 1 C geraakte Wilton-Fljenonrd na de 02 nederlaag tegen DEH steeds vaster op de laatste plaats. Hier gaf ook SVDPW een goede kans weg. De DPW-ere speelden gelijk en dat kan fataal zijn, nu concurrent K&do Vooruitgang op SVDPW 'n voor sprong krijgt. Nado V. heeft namelijk twee wedstrijden minder gespeeld dan SVDPW. Het plaatselijke duel Schle damse BoysSchiedam had geen prettig karakter, het werd 32 voor Schledam se Boys, zodat Schiedam in de bedreigde hoek blijft. Een door Invallers verzwakt XJrsus verloor met 02 van VOB. SVDPW-Swift Boys 2-2 Geen beste wedstrijd voor een kam» pjoenskandidaat. De Schiedammers kon den de goede vorm niet vinden. In de tiende minuut gaf Bussenhoom SVDPW de leiding. Daar bleef het by. Bussen hoom viel uit en hij werd vervangen door Van Gerven. Het initiatief kwam aan Swift Boys, dat na rust zelfs twee maal kon scoren. In het laatste kwartier herstelde SVDPW zich moeizaam. Toen stopper C. van der Vlist naar voren trok, kon hij met een prachtig schot scoren, maar de overigens niet verdien de overwinning kwam daarna niet meer iu het geding. (2—2). venkantoor aan de Hoofdstraat werd don derdagmorgen het zilveren jubileum van de heer W. v. d. Pluym gevierd. Een kwart eeuw geleden trad de heer v. d Pluym in dlrnst bü de gemeente Schie dam bü de Technische Bedrijven. Nu is hü sluiswachter eerste Was. De heer H. Groenhof, hoofd van de ha vendienst sprak de jubilaris met lovende woorden toe. Namens het gemeentebe stuur overhandigde de heer J. van Dam enveloppe met inhoud. Van zijn c°l" lega's kreeg de heer v. d. Pluym een elektrische klok aangeboden, terwijl zijn vrouw met een bloemetje meedeelde m de buLde, SchBoys-Schiedam 3'2 De plaatselijke ontmoetingen tussen de teams m de eersteklassen hebben nimmer gebrek aan emotionaliteit en dat was ook nu in een te grote mate het geval In het eerste half uur bleven de gemoederen nog vaag genoeg. Albert Dijksman kon Schiedam na een kwartier de leiding geven, het werd I1 door Gerard Speyer en J. van Doom schoot Schiedam weer naar een voorsprong toe. Daarna kreeg de strijd een minder aan genaam tintje. Er ontstonden harde duels. In de tweede helft liet Schiedam de daad aan Schiedamse Boys. H. Bo nefaas scoorde de gelijkmaker in de tiende minuut en vlak daarna schoot Speyer het winnende doelpunt in. Met de Boys in de aanval, kwam aan deze derby een eind. Opening honkbalseizoen Ursus-VOB 0-2 Een gehandicapt Ursus heeft de kam pioensillusies laten varen. Het ontbre ken van rechtshalf Suttorp wordt ern stig gevoeld, maar ook Joop van der Pol. Jan van Veen. Flip Ouwens en Mari Huigen ontbraken op het appeL Toen na een kwartier ook Jan van Stnen uitviel, .was het met Ursus ge daan. Dicky van der Gaag verving Van Strien. Het plaatsen was slecht bij Ur sus en van strijd was vrijwel geen spra ke, Na een half uur kon VOB een fout van doelman Kuiters afstraffen. Ook met de sterke wind mee gelukte het Ursus niet De bezoekers brachten de stand op 02 bij de aanvang van het laatste kwartier, toen *n vrije trap op maat werd ingezonden. Wilton F.-DEH 0-2 In een bar slechte wedstrijd heeft hekkesluiter Wilton Fijenoord het'hoofd gebogen voor DEH. De gastheren waren duidelijk sterker, zodat de scheepsbou wers geen kans zagen 2ich te bevrijden van de laatste plaats. DEH scoorde twee maal SCHIEDAM, dinsdag Leerlingen en oud-leerlingen van de Rijks HBS Schiedam hebben zaterdagmorgen in Harga een voetbalwedstrijd gespeeld ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van de HBS-vereniging „Onder Ons". Deze wedstrijd kon onlangs wegens slechte terreingesteldheid geen doorgang vinden. De uiteraard jongere leerlingen toonden nu meer voetbaltalenten dan hun tegenstanders, ze wonnen met 3—0. SCHIEDAM, zaterdag Gedurende de Paasvakantie kan de Schooljeugd tot 15 jaar weer tegen gereduceerd tarief zwem men in het Sportfondsenbad en wel op werkdagen van 9 tot II uur, all en op dins dag 15 april van 8.15 tot 10.15 uur. SCHIEDAM, dinsdag. Weder om heeft de s.v, h.v, „Schiedam" willen aantonen er naar te streven de plaats tussen de beste honkbal clubs uit deze omgeving te herove ren. Tijdens het officieuze ope- ningstoemooi van Neptunus kwam „Schiedam" dan ook verrassend voor de dag. Ongeslagen veroverde Schiedam de eerste prijs, daarbij clubs overtroevend die hoger ge klasseerd zijn. De nieuwe coach Ben Tromp heeft dan ook met welgevallen de verrichtingen van zyn pupillen gezien. De andere Schledamse club SW behaalde de vier de plaats. Schiedam Won met 4—2 van een sterke Sparta-comblnatle, met 30 van RFC en in de finale met 40 van FeUenoord. In poule A verloor SW met 4—II van FejjeDOord en won SW met 25 van Neptunus. In de strijd om de derde en vierde plaats verloor SW met 5—3 van Sparta. Tegen Sparta-hitters als Piet Bout, Staub en de vroegere Schiedam-werper Cock Reynlersse had Schiedam al in de eerste inning een 21 achterstand maar het werd in de loop van de wedstrijd 42 op punten van Ruud van Dongen, Cees Abresch, Joop Lupker en Harry van der Vaart De battery werper Cees Abresch, achtervanger Harry van der Vaart bleef baas over de befaamde Rot terdamse aanval In de volgende match sloeg Schiedam direct zijn slag tegen RFC toen Joop Tettelaar, Henk Kempen en Harry van. der Vaart over de thuis plaat draafden. Dit geschiedde dankzij een verre klap van Piet van Ruiven, die zelf sneuvelde. Ook het snelle honklopen leverde de punten op. Het goede veld werk van Schiedam hield de pogingen van. de Rotterdammers in bedwang. Het goede werpen van Harry van der Vaart in navolging van het pitehen van Cees Abresch bleek een waardevolle compen satie voor het ontbreken van Jan van Naamen, die in dienst is. In de finale te gen Feijenoord viel het feilloze aan gooien van korte stop Harry van der Vaart op. Harry van der Vaart scoorde in de tweede inning, Henk Kempen, en Harry van der Vaart verhoogden de score bij een fraaie stootslag van Piet de Bruin. Joop Lupker bracht in de vierde inning de stand op 4—0 na snel honken stelen en een. slag van Joop Tettelaar. Harry van der Vaart was prima als korte stop, Cees Abresch bleek een goede wer per, Wout van der Have, een goede cat cher en besta slagmensen waren Henk Kempen, Joop Lupker en Harry van der Vaart. De werpersresultaten zijn: Cees Abresch (2 wedstr.) 12x3-slag, 7x4-wijd en twee honkslagen tegen; Harry van der Vaart 5 x 3-sIag, lx4-wljd en twee honkslagen tegen. INVALLERS Bij SW ontbraken Cor Braj, Toon Goetgeluk en catcher Koos de Haas om dat deze sportlieden moesten voetballen. Hel honkbalteam van SW had dus en kele Invallers. Tegen Feijenoord had SW direct een 80 achterstand, maar catcher Huïb den Dunnen, Anton Smit en Gerard Goramel kwamen ook naar de vijfhoek. De strijd bleef daarna vrijwel in evenwicht Hans de Lange toonde in het begin een slechte conditie, zodat Leen de Gids op de plaat kwam. Later had De Lange de oude worp weer ie pakken. Gerard Gommel, Nico Kolmeyer, Anton Smit en Mari Gommel brachten SW met sprints naar dc kussens op een 52 zege op Neptunus. Tegen Sparta werd daarna gezellig op slag getraind. Gerard Gommel en Nico Komeyer scoorden voor SW dat met 52 van Sparta verloor. Eindresultaat: L Schiedam. 2. Feijen oord, 3. Sparta, 4. SW, 5. Neptunus SCHIEDAM, dinsdag. In het bloemen magazijn „Rosa" aan de Hoogstraat ie gisteren ƒ30 aan zilveren rijksdaalders uit de kassa in de winkel gestolen. De dieven kwamen het pand binnen via een kelderruit aan de achterzijde. In de afgelopen nacht heeft de politie drie Duitse matrozen, aangehouden, die bezig waren een auto-radio uit een ge parkeerde auto aan de Van Deventcr- straat te slopen. De Duitsers, opvarenden van een in Rotterdam liggend schip, had den zich al een plaid uit de auto toege ëigend. Op het Centraal Station van Rotterdam werd zondag de twintigjarige J. J. van V. aangehouden, die op de werf Wilton- Fijenooni eerder op de dag van de op varende van het motorschip „Krebsia" J. S. ƒ200 zou hebben gestolen. Uit de emballage-afdeling van Rynben- de aan de Noordvest zijn zaterdag 21 flessen cognac gestolen. Drie kratten met elk 12 flessen en een krat met acht fles sen die al gereed gezet waren ora de vol gende keer mee te nemen zijn de dieven voortijdig afhandig gemaakt SCHIEDAM, dinsdag. Bij het nemen van een bocht op de Singel reed de auto van de heer F. K_ zaterdagnacht een ver- keerszuil omver, schoot rechte het voet pad op, botste in het plantsoen tegen eni ge houten paaltjes, kwam de rijbaan weer op, en' reed tegen de geparkeerde auto van de heer W. van de V„ die op zijn beurt tegen de bestelauto van de heer H. A. van N. werd gedrukt Tegen een lichtmast kwam de auto van F. K. tot stilstand. Alle auto's weiden beschadigd. SCHIEDAM, dinsdag. Het team van DHS heeft tijdens het Faasweekeinde de kansen gegrepen. Zaterdag werd VDL met 1—2 verslagen en maandag werd ASW met 31 geklopt, zodat DHS nu kop gaat met HOV. Voor Martinit Demos waren er geen winstkansen. Oranjeplein bleef met een 06 zege op Martmit aan kop en Demos boog met 25 voor Steeds Volharden. Excelsior *20 blijft nog steeds in de bedreigde hoek van de tweede klas, omdat de zwart- witten zaterdag met 41 van HBS ver loren. Maandag kon de wedstrijd niet doorgaan, omdat de scheidsrechter niet verscheen. Bij SFC heerste grote vreugde, omdat de voorsprong van de blauwzwarten zeer groot is geworden. SFC won niet ge* makkelijk van Dindua (32), maar de enige concurrent, Tediro, kwam niet ver der dan een 11 gelijk spel tegen Bel védère, zodat SFC nu zeven punten voorsprong heeft met een wedstrijd meer gespeeld. Theoretisch kan SFC volgende week al kampioen zijn, dan moet SFC winnen en Tediro zou moeten verliezen. Mardnit-Oranjepl. 0-6 Met drie invallers (T. Koppenhagen en Van Veen afwezig) was Martinit geen partij voor koploper Oranjeplein. In de eerste twintig minuten ontstonden nog wel goede aanvallen, maar daarna werd Martinit in de verdediging gedrukt. In de 32e minuut schoot de mid voor van Oranjeplein raak, na een goede aanval Het werd vlak voor rust 02. In de tiende minuut van de tweede helft had een scrimmage resultaat. Martinit trok naar de helft van de gasten, maar uit een vrije schop werd doelman Den Uyl asseerd en toen Martinit nogmaals de aanval ging, schoot Oranjeplein bij uitvallen tweemaal raak (0—6). Demos-St. Volharden 2-5 De achterhoede van Demos kon geen vat krijgen op het aanvalsspel van Steeds Volharden, zodat de Rotterdammers na een half uur al een voorsprong van 03 hadden. Met wind mee in de tweede helft ging het beter. Groenendijk en Wahl verkleinden de achterstand. De mos zag de gelijkmaker al maar Steeds Volharden lanceerde bij het overwicht van Demos twee uitvallen die doel trof fen, zodat Steeds Volharden met 25 overeind bleef. VDL-DHS1-2 De mannen, van oefenmeester Cock van der Tuin hebben in Maassluis een goede en verdiende overwinning be haald op VDL. Vooral in de eerste helft was DHS goed in de aanval Rechtshalf Brandwijk leidde de offensieven in. In de zesde minuut schoot uit een verre uittrap van doelman Burger Hans Eoo- zen in. De Schledamse verdediging stond VDL niets toe, zodat DHS in de 35e minuut uit een uittrap van Burger aan 0—2 voorsprong kwam. Hans Roozen bekroonde de soloruah. Bij een. misverstand In de Schiedamse defensie werd het voor rust uit een hoekschop 1—2 toen de linksbuiten van VDL kon inkoppen. In de tweede helft was VDL het meest in de aanval, maar de goede verdediging van DHS liet zich met nerveus maken. Ook de defensie van VDL gaf geen kansen weg. Toch kreeg de Maassluisse doelman ui het laatste kwartier nog enkele gevaarlijke inzetten te verwerken. Een onverwacht vleugel- schot van Roozen hield hij goed-in be dwang. DHS-ASW 3-1 Met goede en snelle aanvallen be dwong DHS ook ASW. Reeds in de der de nunuut scoorde Gudde uit een aanval van links. De Dordtenaren probeerden het doel van DHS te belagen, maar de aanval had geen stootkracht Bij DHS lukte het beter. Telkens schoten de Schiedammers gevaarlijk naar het doel van ASW en m de dertigste minuut had Cock de Zwart succes na goed aan ven van Roozen. Het werd zelfs G-0 voor rust na goed doorzetten van Gud de. Het spelpeil daalde in de tweede helft De kansen werden niet meer be nut en ook de Dordtenaren bleken, niet meer gevaarlijk. Toen de Schiedamse verdediging bleef staan voor buitenspel kreeg ASW het tegenpunt DHS liet het hierbij. (3—1). SFC-Dindua 3-2 Het félle Dindua heeft leider SFC lang van de winst afgehouden. Direct kwamen de Rotterdammers met wind mee voor het doel van SFC. maar de Schiedamse defensie hield keurig stand. Het nerveuze SFC kon geen goede aan vallen ontplooien, ln de 35e minuut stuitte een bal via het been van een achterspeler in het Schiedamse doel. Het was W. Klein die daarna handig enkele tegenstanders achter zich het, waarna hij in de 36e minuut de gelijk maker scoorde. SFC herademde. In de 42e minuut echter scoorde de rechtsbui ten onhoudbaar (12). Met zorg startte SFC de tweede helft In de tiende mi nuut schoot de rechtsachter van Dindua bij een misverstand de bal in eigen doel SFC zette door en toen Rinus Schell in de 34e minuut goed voorzette, kopten Jan van Buitenen en W. Klein beiden het zo belangrijke winnende doelpunt in <3—2). SCHIEDAM, dinsdag Als gevolg van het slechte weer is het programma van het schootvoetbaltoemooi voor vandaag afgelast Het programma voor deze dag, dus voor de eerste elftallen van de lagere scholen is verschoven naar de pinkster- vakantie. De wedstrijden voor morgen en de vol gende dagen zullen wel doorgaan als het weer enigszins verbetert De beslissing zal tekens voor de aanvang worden ge nomen. VLAARDINGEN, dinsdag. Het forse duel Fortuna 2SW 2 eindigde In een puntenverdeling (1—1). Reeds na tien minuten spélen schoot Herwig de roodgele reserves naar de lei ding- Ook na de rust behield Fortuna 2 het beste van het spel, maar door een mis verstand tussen Robbemond en Van Horik kwamen de Schiedammers toch nog tot een nauwelijks verdiend gelijkspel {Advertentie UK.) Voor al uw HERENMODES natuurlijk naar Broersvest 56 (Van een onzer verslaggeefster) SCHIEDAM, zaterdag Op een van de Martinit-velden aan de Wil lem de Zwijgerlaan heeft de heer Alewijn de Groot gistermorgen de eerste paal in de grond geslagen voor het bejaardencentrum van dé Nederlandse Protestanten Bond- Na enige ferme klappen van het heiblok scheen de paal er plezier in te krijgen, want ze zakte eigener beweging een eindje de buigende grond in. „"We moffen weliswaar niet Juichen voor we over de brug zün, maar het is toch wel bijzonder prettig, dat we nu aan het begin staan", zei de voorzitter van het stichtingsbestuur, de heer J. Kremer, ty- dens de bijeenkomst in restaurant Euro poort. De heer Kremer bracht mr. M. J. Blok als vertegenwoordiger van het gemeen tebestuur dank voor alle medewerking die de NPB door de gemeente was ver leend: de mooie plaats, de garantie voor een geldlening en de talrijke adviezen. Waarschijnlijk zal de bouw van het tehuis over twee jaar klaar zyn. Het zal dan, in de negen, woonlagen boven de bergruimte op de begane grond (de bo dem leent zich niet voor een grote on dergrondse kelder), plats bieden aan 115 bejaarden. Er zullen 27 twee-kamerflats (woon- en slaapkamer, douche, keuken en toilet) in de linkervleugel van het gebouw komen. In het hoofdgebouw wor den 83 eenpersoonskamers ondergebracht. Alle kamers hebben een balkon op het zuLden. Gok in het hoofdgebouw worden een kleine en een grote recreatiezaal ge situeerd. Verder worden een grote keu ken. twee ziekenkamers en liften in het huis ondergebracht, terwijl iedere kamer wordt voorzien van televisie-aansluiting, centrale verwarming en warm stromend water. Weliswaar zal niet het oorspronkelijke ontwerp van de architecten Homstra en Boudewijns uit Den Haag, dat geïnspireerd was op huize „De Burcht" in Wassenaar, verwezenlijkt worden, omdat bezuinigin gen oorspronkelijke opzet enigszins be snoeien, toch is het stichtingsbestuur bij zonder ingenomen met de vorm van het tehuis zoals dat nu gaat worden. Bijzondere woorden van dank richtte de heer Kremer tot de heer De Groot, die, tezamen met wijlen de heer Van Bergen Walraven het initiatief tot de stichting van een bejaardentehuis van de NBB in Schiedam nam. Met groot leedwezen geven wij u kennis van het plotseling overlijden van, onze hooggeachte direc teur, de heer A. MOLENDIJK Zijn nagedachtenis zal bii ons steeds in hoge ere blijven. Het bestuur en raad van commissarissen van de Coöperatieve bakkerij en verbnuksver. „DOOR EENDRACHT STERKER" u a. Gevraagd per 1 augustus of eerder voor de afdeling expeditie binnenland. Leeftijd ca. 17 jaar. Liefst ulo- of gelijkwaardige opleiding. Goede salariëring met aantrekkelijke werk- tijden. Brieven met vermelding van. genoten school opleiding, vroegere werkkringen enz, te rich, ten aan: Jobs. dc Kuyper Zoon, Postbus 62, Schiedam Tot ons leedwezen berichten wij het plotseling overlijden van onze zeer geachte directeur, de heer A. MOLENDIJK Hij zal in onze gedachte altijd blijven voortleven als een rechtvaardig en goed mens. Het gezamenlijk personeel Coöperatie „DOOR EENDRACHT STERKER" u.a. te Schiedam. Schiedam, 14 april 1963. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een geduldig gedragen lijden, mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, behuwd- moeder en oma, onze zuster, behuwdzuster en tante, mevrouw G. A. M. MALTHA— RIEFF op de leeftüd van 69 jaar. J. C. Maltha A. J. Timmer- Maltha N. J. Timmer Anje Inge Gert en verdere familie Schiedam, 12 april 1963 Burg. v. Haarenlaan 748 De overledene ligt opge baard in de rouwkamer Dr. Noletstichting, Nolet- straat 1, Schiedam. Be zoek aldaar van 66.30 uur n.m. Be begrafenis zal plaats hebben op de Algemene Begraafplaats te Schie dam, woensdag 17 april as. te 11,45 uur vun. Ver trek van het woonhuis 11.30 uur vm. U kijkt U vergelijkt IJ koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 6 8611 GEEN FILIALEN -•-! Lessen Vamor rijschool D v Ros- SUm. Rotterdamsedyk 164, tel 6 99 90 Gevestigd sinds 1929 Tijdens het examen wordt desgewenst meegere den. Te koop aangeboden Een centrifuge t ƒ89- bij de grutter ƒ87.50 nij de concur rent bij ons ƒ85.—. Lang- zaamwassei met verwarming ƒ255.— Snelwasser vanaf ƒ90.15 tot 30% korting bij Showroom Coja, Lange Haven 126, Schiedam, tele foon 633 41 vraagt voor de bouw van i kende en chemische installaties oa in het Botlek-gebied VAKBEKWAME: (met N.V.L.-ciploma) Tevens bestaat op onze FITTERSS CHO OL bij voorkeur voor metaalbewerkers (niet ouder dan 30 jaar)de mogelijkheid een voor de olie verwerkende en chemische industrie te volgen. Na voltooide opleiding volgt tewerk stelling op een onzer binnenlandse montagewerken- Regeling voor reisgeldvergoeding of kost- en reisgeldvergoeding. Gratis bedrijfskleding. Gunstige winstaandeelrugeling. Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden woensdag 17 april ajL tussen 7 en 8 uur nxn. bij Gew. Arbeidsbureau te SCHIEDAM, al- werig Werksp0or"verte8enwö0rdiger aan- verrotokostea by sollicitatie worden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1