Logels zijn er weer GERON BRACHT DOORLEEFD MOEILIJK KARAKTERSTUK Prins beproefde reddingboot SFC: klein kansje op kampioenschap pTOERDAG 18 APRIL 1963 Vogelleven in april Na zware tol aan strenge winter ff eeuwengingen zich te buiten aan de vele gedode vissen |J. C. Bos kreeg I koninklijke ^onderscheiding W. Weergang oud-raadslid SDAP - overleden Huishoudschool krijgt opleiding voor leerL-kapster |SchoolmeubiIair pvordt vernieuwd p. J. Calkoen bij Helinium" - Lawntennis - TSF komt met zeven teams uit SBLO zou sporthal tegen kost- prijs bouwen Vanavond voor S.G.-wedstrijd: „Het Verraad" van Salacrou: knap uitgewerkte oorlogsproblernatiek T.H.O.R.-leden laten verenigingsleven zien in revue „Thoriade" Wie heeft iets verloren VOETBALs Lager KNVB Afd. Rotterdam Zaterdagvoetbal Talentenjacht in Schiedam Snoepautomaat vernield Tocht van een uur voor De Hoek „KONINKLIJKE FAMILIE HEEFT GROTE INTERESSE VOOR REDDINGWEZEN" Auto in sloot Hond gevonden Toespraken Gouden bruiloft van bekend stadgenoot SCHIEDAM BEDIENDE <mnl.) ENIGE FLINKE JONGENS DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters ÈlNDSLUK is dan op vier maart de lang verbeide dooi ingetreden. Weliswaar fyvrcoT het daarna nog enkele nachten stenig, doch overdag dooide het flink zo- at de sneeuw, die we op het laatst niet meer houden zien. spoedig verdwenen 'was. qstraten en wegen en bospaden en polde-rweggetjes werden gelukkig weer begaan- «baor. Mwr och arme, wat was er aitennepen een verwoesting aangericht. Het gras lleefc wel hooi en je vroeg je af hoe dat nog eens groen moest worden. Vaarten en ^poldersloten waren bedekt met duizenden dode vissen. Enorme snoeken, kanjers fan ikarpers niet schubben zo groot als een gulden, palingen van een respectabele lengte fpiom v'oti het kleine grut maar niet te spreken. Dan zie je pas hoeveel vis er in een Ibepaald water voorkwam, ofschoon de meeste vissers jaar tn jaar uÜ beweerden, prgat ier plaatse geen vis meer „zat". Honderden meeuwen ronden, toen het ijs ging ^smelten, hun tafeltje gedekt, maar na enige dagen hadden zij zo veel vis verslonden, Ifdat zy geen nis meer konden zien. I SCHIEDAM, donderdag. Wegens Wdurige en trouwe dienst Is vanmorgen UD de heer 3. C. Bos, wonend aan de Halleyelraat ISa 111 Schiedam, de ere-me- atllle In brons, -verbonden aan de orde "ran Oranje-Nassan uitgereikt. J.- x)e heer Bos, die vandaag precies veer tig jaar geleden in dienst trad bij R. S. Stokvis en Zonen, en daar nu als directie chauffeur werkzaam i$> ontving zijn ko ninklijke onderscheiding vanmorgen iij- 'dens een feestelijke bijeenkomst op het pantoor van zijn werkgever in Rotterdam. SCHIEDAM, donderdag Op 66-jarige .leeftijd Is dinsdag plotseling in zijn wo ning aan de Graaf Florisstraat overleden de heer W. Weergang. De heer Weergang had van november r; 38 tot september '39 zitting in de gemeen teraad voor de,SDAP. Na de oorlog was bij aan Sociale Zaken verbondon. "i De begrafenis is vastgesteld op zater dagmorgen 11 uur op de Algemene Be graafplaats alhier. De stoet vertrekt om 10.45 van het sterfhuis. SCHIEDAM, donderdag Aan de Huis houd- en Industrieschool zal, naast de reeds bestaande vooropleiding tot leer- ;ling-verkoopster, ook een vooropleiding ■tol leerling-kapster worden verbonden. In |de raadsvergadering van maandagavond ;»1 de gemeenteraad over een nadigver- jhlaring van een dergerlijke cursus beslis sen. [ft Het Bestuur van de „Huishoud- en In dustrieschool voor Schiedam en Omstre ken" heeft, in overleg met de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Kappers- bond, besloten tot deze aanvulling van liet -leerprogramma, omdat ieder jaar een aan bal meisjes na het behalen van het getuig schrift „Pxemaire Opleiding", de school fristen om tot kapster te worden opge- 'Het theoretisch onderwijs voor deze op ging, (die wel van de opleiding tot kap- die of wel in de praktijk of aan een ppersvakschool kan worden verkregen, iderscheidon dient te worden) zal voor n groot deel gecombineerd kunnen wor den, waardoor een behoorlijk aantal leer- .gen voor deze cursussen gewaarborgd SCHIEDAM, donderdag Om de reeds ^gaande vervanging van het oude en ver- fesleten schoolmeubilair in de St. Agnes- sschool, de Maria Gorettischool en de St. dansschool te bespoedigen, heeft het be ur van de St, WiHibrordussÜchting, de meenteraad verzocht een krediet te wii- a verlenen van 13,280, om niet één, zo- Sals tot nog toe, maar twee klassen per jaar. Ityan nieuw meubilair te voorzien. vr 35x CVan een onzer verslaggevers) YLAARDINGEN, donderdag. ^•beer H. J. Calkoen tc Velsen zal op ^"Woensdag 24 april een lezing houden voor g-,de archeologische werkgroep Helinium. I^Zijn onderwerp luidt: Vondsten uit het „l^begin van de jaartelling en uit de Middel- l§??.Uwen °P Rooswijk te Velsen-Noord, De bijeenkomst wordt gehouden in de ver gaderzaal van „Mes". g. Apotheek Evers, Lange Haven BI. Stedelijk Museum, 10 tot 17 uur, 's zon dags 12 tot 17 uur Werken uit .*ige» bezit en schilderijen van jeanMiotte. BIOSCOPEN ï^ssage, alleen 2 uur: HatarL -Monopcle, 8 uur: De danseres van de dui vel. DIVERSEN usis Sacrum, foyer en De Bron: Nat. Jeugdschaakkamploenschappen. Korenbeurs: Nat. Jeugdschaakweek. Passage, 8 uur: W.F,-harmonie en -ko- ren concert. Musis Sacrum, 8 uur: Geron S.G. to- neel wed strijd Het Verraad. De Bron, 8 uur: SVLO T.H.O.R. leden- vergadering. Wijkcentrum, 8 uur:.Tuindersver. Thur- lede vergadering- Irene, 8 uur: Wijkgem. V. toneelavond. Enkele vogelsoorten hebben een zware tol aan koning winter moeten betalen en in het bijzonder die vogels, die op het water als voedselbron zijn aangewezen. Men schat dat het aantal meerkoeten on danks de voedering bijkans gedecimeerd is en ik vermoed, dat het met roerdom pen en reigers net zo is gegaan. In ieder geval zal het wel zo zijn, dat de zwak- sten zijn. omgekomen, zodat alleen de sterksten voor de voortplanting kunnen zorgen. Dat is het enige gunstige aspect na alle trieste dingen van de afgelopen maanden. Het is uiteraard moeilijk te zeggen hoe onze Nederlandse vogelstand het er af gebracht heeft, want het feit is, dat er heel veel buitenlanders onder de vogels waren, die zo spontaan door een leger van vogelvrienden van voedsel werden voorzien. Buitenlanders Dezer dagen nog werd mij een allumi- iwn vogelring ter hand gesteld van een meerkoet, die ergens in Duitsland was ge ringd. Ook verscheidene knobbelzwanen, waarvan "aanvankelijk werd gedacht, dat het tamme of hoogstens verwilderde die ren waren, droegen ringen met het op schrift Helgoland, zodat aangenomen mag irorcfen dat deze buitenlanders tevens vertegenwoordigers zijn van de wilde knobbelzwanen. Bovendien bestaat cr een Soort zwanen, die zonder meer wilde zwaan heten en die "wij alleen maar in strenge winters te zien krijgen. Deze wilde 2wanen heb ben een gele snave] met zwarte rand, dit in tegenstelling met de knobbelzwaan, die een rode snavel met een flinke knobbel heeft Bovendien zwemt de knobbelzwaan altijd met gebogen hals, terwijl bij de wilde de hals vrijwel recht is, hetgeen de vogel een veel statiger voorkomen geeft. begon waren de wakken, die intussen aanzienlijk groter waren geworden, al veel minder bevolkt en nog een week la ter waren ze zelfs zo goed als ontvolkt. De vogels waren óf naar hun. eigen do mein öf naar de broedgebieden buiten on ze grenzen getrokken. In ieder geval was het leed weer geleden. Nop vóór hal/ maart zagen wij de eer ste kieviten en grutto's weer in de polder ik hoef wel niet te zeggen, dat dit voor een feestelijk moment was. Beiden hadden er gelijk de stemming in. De grut to's jodelden er lustig op las en de kievi ten maakten als vanouds de dolste vlieg- mprialen. Een enkele tureluur was even eens van de partij. Het aantal kieviten en grutto's was de eerste dagen ook nog klein, doch zodra het weer wat beter werd groeide het aantal met de dag. Eind maart kwamen de eerste scholeksters, die te genwoordig ook in de polder voorkomen en derhalve niet alleen strandvogel zijn. groenling lijster en het in-vervelende geblèr van de geelgors. Omstreeks half mei arriveert de laat ste broedvogel uit het zuiden en wel de spotvogel en dan eerst is het hele vogel koor compleet en de natuur op haar best. Tenslotte wordt de lezer er wellicht ten overvloede op gewezen, dat het rapen van kievitseieren fs toegestaan tot en met 12 april, mits men in het bezit is var een schriftelijke vergunning van de eige naar of de gebruiker van het land. Het rapen vnn eieren van ALLE andere vo gels is zonder meer verboden. A. DE JONG SCHIEDAM, donderdag. Aan de lan delijke districtscompetitie van de KNLTB, op 20 en 21 april, zal de Iawntennisafde ling van TSF met zeven teams deelnemen. Voor de landelijke ontmoeting zijn drie senioren- en twee junioren-teams inge schreven, voor de districtscompetitie een Junioren- en een senioren-team. Met de paasdagen zijn hiervoor de selectiewed strijden gehouden. Het eerste team zal het, behalve tegen het Rotterdamse „Oostelijk Tennispark", moeten opnemen tegen de twee plaatse lijke clubs Wilton Fijenoord en Keep Smi ling.'Het tweede krijgt DDH, Dosch en het pasopgerichte Waddinxveen tegen zich, het derde de Rotterdamse Oledo en Pavk Honingen en Maas/Vlaardmgen. In de dislrictscompetitic komt TSF 4 uit tegen Los Bigotes, ROVS en Slie-, drecht, junioren 1 tegen LTV uit Katwijk, Park Honingen 1 en Park Marlot, junio- 2 (speelt ook in de landelijke compe titie) tegen Forescate, ROVS en Park Ho ningen 2, en junioren 3 tegenBarendrecht, DLTC en ICC. Indien gemeente grond en materiaal beschikbaar stelt SCHIEDAM, donderdag Het college van fo. en w. heeft de raad een krediet gevraagd van 97.500 gulden voor de aankoop van een bouwconstructie voor de bouw van een sporthal, zo blijkt uit een vandaag verschenen raadsstuk. Zoals wR gisteren al meldden kreeg de SBLO dezer dagen van een firma, die staalconstructies van vliegtuighangaars uit Engeland Importeert, een voordelige aanbieding voor de constructie van de sporthal. De SBLO stelt zicb voor om, indien de gemeente de grond en de staalconstructie beschikbaar stelt, dc hal tegen kostprijs te bouwen. B. en. W. willen vooral gezien het tekort aan zaalaccommodatie voor verschillen de takken van sport het plan van de SB LO een goede kans geven. Zij stellen de raad dan ook voor op dit voorstel in te gaan onder beding dat, wanneer na een jaar blijkt, dat de SBLO of een voor dit doel in het leven geroepen stichting geen kans ziet om zijn sporthalplannen op redelijke wijze tot uitvoering te bren gen, de gemeente weer de beschikking krijgt over de staalconstructie om deze te verkopen. SCHIEDAM, donderdagRuim vecr- g jeugdige leden van Schiedams oudste gymnastiekvereniging THOR zullen vrij dag 26 april een revue, getiteld „Thoriade", in Musis Sacrum ten tonele voeren. De revue wil een beeld geven van het THGR-leven in al haar facetten, bezien uit het standpunt van de jeugd. „Thoriade" kwam tot stand op initiatief van de Oudercommissie en Is geschreven door de voorzitter van deze commissie, de heer G. de Niet, die, samen met mevr. H. S. van den Braak, ook de regie voert. Dansmuziek van bet orkest Jack "Wilson zal deze avond besluiten. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag. We zouden ons sterk moeten vergissen, als de Geref. Amateur Toneelgroep Geron vanavond voor de jury van de S.G. toneelwedstrijd geen bijzonder serieuze gooi doet naar zo niet de beste, dan toch wel naar een van de hoogste plaatsen. Geron heeft zich er beslist niet gemakkelijk van af gemaakt. Zij koos een stuk, dat uit louter karakteruitbeeldingen, vergoelijkingen voor gedrag in de oorlog, zelfverdediging voor het falen, bestaat. Het is een moeilijk speelbaar stuk, maar da spelers van Geron hebben zich o.l.v. regisseur Kees Coolen volledig in hun rollen ingeleefd en het resultaat Is dan ook zeer aanvaardbaar te noemen. Gisteravond bracht Geron haar pre mière van het toneelstuk „Het Verraad" voor de donateurs van de vereniging, van avond volgt de tweede opvoering voor de S.G.-wedstrijd en vrijdagavond wordt hel nogmaals gespeeld voor de donateurs. Op 8 mei is de laatste voorstelling in de strijd om het Nationaal landjuweel, die in de Stadsschouwburg van Haarlem wordt gehouden. Armand Salacrou schreef „Les Nuits de la Colère", in de uitmuntende verta ling van Anna Koopman „Het Verraad" in 1947. Het speelt zich af in Chartres, een voorstad van Parijs tegen het einde van de tweede wereldoorlog. Salacrou stelt hierin het probleem of een man, die uit zorg voor zijn vrouw en kinderen en zelfbescherming, zijn vriend, die in het verzet zit en bij hem toevlucht zoekt, aan de Gestapo uitlevert, als een gewone verrader moet worden beschouwd. Deze vraag wordt vanuit het standpunt van me de-verzetsstrijders, een NSB-er en de vrouwen van de „verrader" en de opge pakte man van de ondergrondse. Het stuk begint met een vuurgevecht in het huis van Bernard Bazire, de verra der, waarbij Bernard, de NSB-er en de verzetsleider Rivoire neergeschoten wor den. Dan staan de doden op en gaan de schuldvraag beredeneren. Aanleidingge- vende kwesties en bepalende situaties komen als flash-backs op de toeschouwer af, levenden en doden spréken met el kaar, zonder eigenlijk wezenlijk contact te hebben, de tijdsfactor valt weg. Ondanks de ingewikkelde opbouw van Kemphaantjes Half april verwachten wij de zwarte sterns (de enige stern die b|j zoet water voorkomt) en eveneens tegen die tijd riveren de krijgshaftige kemphaantjes, die in de polder hun onbloedige ridder- toernooien houden en volkomen zonder enig geluid te geven elkaar te lyf gaan, echter ook zonder elkaar te raken. In hun bonte voorjaarstenue zien zij er waarüjk stoer uit en dat moet ook, want het haantje dat in de ogen van een be paald hennetje het beste „vecht", wordt door haar als wettige gemaal voor één seizoen uitverkoren. Van het kleine grut zijn alleen gras pieper en rietgors en natuurlijk de veld leeuwerik nop maar in de polder aanwe zig; in de loop van deze maand komen daar nog bij de gele en witte kwikstaart, de karekieten, de rietzangers en de koe koek, maar den zit de fuut al zijn vier eieren te bebroeden evenals de wilde eend, doch deze legt er wel enkele meer. In de eerste helft van deze maand die nen wij afscheid te nemen van bonte kraaien, koperwieken, kramsvogels bene vens van enkele roofvogels, die aüe weer naar hun noordelijk gelegen vaderland vertrekken. N het bos begint er al behoorlijk leve» in de brouwerij te komen. Om te begin nen is juist eind maart onze vriend de tjiftjaf teruggekeerd; weliswaar een paar weken later dan het vorig jaar, maar dat neemt niet weg dat wij blij zijn dat bij er weer is. Je houdt overigens je hart vast hoe zo'n op en top insekteneter in deze dagen aan de kost moet komen, maar ie der jaar hebben zij zich er doorheen ge slagen en dat zal ditmaal ongetwijfeld eveneens het geval zijn. Onmiddellijk na aankomst beginnen de -mannetjes, die een a twee weken eerder arriveren dan de wijfjes, door middel van de zang hun broedterritorium af ie palen en af en toe wordt de zang onderbroken door hun lok roep, een vragend „wiet-wiet". IJs en weder dienende kan de dubbel ganger van de tjiftjaf, de fitis, begin april verwacht worden en tegen het mid~. den van deze maand verschijnen nog vele andere, allemaal insekteneters. Gekraag- de roodstaart, braamsluiper, grauwe vlie genvanger, grasmus, tuinfluiter, zwarkop- tuinfluiter, bosrietzanger en op geschikte plaatsen de koning der zangers, de nachte gaal. In stad en dorp zien wij dan weer de boerenzwaluwen en de gierzwaluwen, doch deze laatsten verschijnen doorgaans niet voor eind april. Vv. gelconcert In het bos is het dan een vogelconcert An je welste en reeds nu (begin april) is het al de moeite waard om het vogelkoor te beluisteren. Vooral in de vroege och tend horen wij merels, zanglijsters, vin ken, groenlingen, heggemussen en mezen, afgewisseld door het sonore gekoer der houtduiven en het trommelen der grote bonte spechten. In grote bossen aan de duinrand alsmede in het midden, oosten en zuiden des lands horen wij tevens der vèr klinkende lach van de groene specht en de heldere zang van de grote SCHIEDAM, donderdag. Zal SFC zondagavond het kampioensfeest als der eersten ln den lande gaan -en? We geloven het niet. Zuiver theo retisch is SFC kampioen van 4 F als SFC van Belvédère ivint en Tedlro van DZB verliest. Nu is Belvédère er zelfs in ge slaagd zondag Tedlro tot staan te brengen (II), het kan op eigen terrein ook de stormlopen van SFC weerstaan vooral, omdat het graag van de kamploenskan- didaat wil winnen. Het gaat in ieder geval spannen op Var- kenoord met kans op een moeizame klei ne zege voor SFC. Tediro is de laatste concurrent die SFC bedreigen kan, Tediro is niet veel minder dan SFC zodat ver wacht mag worden dat Tediro nog in het voetspoor van. SFC zal blijven. De kans dat de afstand tussen leider SFC en vol ger Tediro groter wordt blijft aanwezig omdat D2B op eigen, terrein in staat moet z|jn om Tediro een puntendeling af te dwingen. Nu Tediro met nog vijf wedstrij den te spelen al zeven punten achterstand heeft zal het kampioenschap van SFC binnen drie weken toch wel werkelijk heid zijn. Spanning is er volop b|j de Schiedamse voetbalclubs omdat enkele teams het degradatiespook zien naderen en andere zoals DHS gaan een greep doen naar de hoogste eer. Met nog acht wedstrijden te spelen be hoeft het voor Excelsior *20 geen sombere zaak te z|jn in de tweede klasse A, maar elke komende nederlaag kan het verlies van het contact met de staartgroep gaan betekenen. Als Excelsior "20 er zondag ln slagen het Dordtsc Emma in die slaartgroep te houden, zou de zo belang rijke Schiedamse winst al een nuttig ef fect hebben, ook al blijft Excelsior "20 nog wel op de laatste plaats. Derdeklasser DHS moet nu gaan tonen de sterkste te zijn in 3 D. XJlt moet DHS kunnen winnen van CKC, dan verzekert DHS zich (voorlopig) van de tweede plaats en bij falen van HOV zelfs van het leiderschap. Martinit in 4 C behoeft niet veel te razen, de plaats in de middenmoot moet geconsolideerd worden. Bij karapioens- kandidaat Verburch komt Martinit niet gemakkelijk tot een gelijkspel, In 4 F is Demos zelfs ten onrechte op de voorlaat ste plaats gezakt De pittige roodzwarten doen er goed aan in Rotterdam aan Din- dua die gehate positie te schenken. .De reserves: Excelsior '20 2—Olympia 2: VOC 2Excelsior *20 3: Tediro 2—Schiedam 2. Grote klappen kunnen in de eerste klassen van de afdeling Rotterdam van de KNVB worden uitgedeeld. Nieuwenhoorn Ursus is bepalend voor de vraag of In 1 A de Schiedamse clubs Ursus en DRZ nog zullen deelnemen aan de kampioens- str|jd. Als Ursus zondag wint wordt het gedrang aan de top heel hevig. Verliest Ursus, dan wordt de achterstand voor de helde stadgenoten te groot. Gezien de zwakke conditie van het Ursus-team dient gevreesd te warden, dat Ursus op Voorne verliest. DRZ, dat bij eon nederlaag van Nieu- wenhoorn weer op de eerste plaats zou komen, moet winnen van TOGB. Dat is in Berkel vrijwel niet mogelijk vooral nu het xiiet zwakke TOGB naar de voorlaatste plaats is gezakt. Zeer belangrijk wordt de krachtmeting Nado Vooruitgang-SVDPW. Als de Rotterdammers van de Schiedam mers zouden winnen wordt het een kwestie van tijd dat Nado/V. zich kam pioen kan noemen. Als SVDPW wint komt het Schiedamse team aan kop met een punt meer en twee wedstrijden meer gespeeld. Als de Schiedammers zich beter inspannen dan zondag tegen Swift Boys het geval was komt er vreugde in het Schiedamse kamp. Technisch is SVDPW favoriet. Willen Fijenoord moet in staat zijn in Thurlede de zwakke positie (met dne punten op de onderste tree) tegen SVDPW te versterken. In de derde eerste klas (C) kan Schiedamse Boys DBGC terug w|jzen. Schiedam speelt op eigen terrein tegen het vroeger zo gerenom meerde The Rising Hope, ook hier zyn winstkansen. Dp lagere elftallen: SW 5—Feljenoord 5: Excelsior R 5—-Hermes DVS 5; Musschen 4— DKS 2; RFC 5—Hennes DVS 6; Sparta 8— DHS 3; DRI/ 2—SFC 2; Sparta 10—Demos 2: Martinit 2—Het Noorden 3; SFC 3—Tediro 3: SVDPW 2Dindus 4; Wilton Fijenoord 2— Noorderkwartier 2; Schiedam 3Saturnus 2: Fortune 4—Hermes DVS 7: SW 6—Xcrxcs S: Sparta 12—SW 7; Hermes DVS 8—CW 6; Excelsior '20 4—Leoniflas 3; Excelsior '20 5— Leomdas i; Excelsior "20 SProgress 3: Demos 3—NRC 3; De Hollandiaan 5—DRZ 2; SFC 5— Ursus 2; Bolnes 2—Schiedamse Boys 2; DOZ 2 —Schiedam 4: OML 3—SVDPW 5; SW 9— Fcijenoord 21; SVV ZO—Fortuua G; Excelsior. '20 7—VFC 5; Musschen a—Excelsior '20 8: DHS 4—ODI 4: Fcyenoord 14—DHS 5VOC 7 -DHS S: DHZ 7Demos 4; Martinit 4—EDS Demos EDS 5; WE 3—EDS 7; Ursus 3— Het Noorden 8: DRZ 3Saturnus 3; Schiedam 5—Crooswfjk 2; SVV 11—Hermes DVS 9; CVV 10—Hermes DVS 10; OW 4Excelsior '20 9: Pocrtugaal 5—Martinit 3; Tediro 5—Wilton Ffjenoord 5; Demos 6-UIO 6; Aeolus 7- Martmit 6: SFC Zuidcrster 6; Hillesluis 6— JJHS 7; DJS 7—Schiedamse Boys 3; DRZ 4— USC 4- OML 3—Schiedam 6; DHS 8—SC Maas Schiedam 7—SCR 3; SVDPW VFC 7: HBB 2Schiedam 8. De scml-derby HBSS—Zwaluwen wordt altijd gekenmerkt door sfeer met als goe de mogelijkheid dat HBSS leider Zwalu wen doet struikelen in 3 A. PPSC gaat naar Den Bommel dat by een nederlaag al vrijwel gedegradeerd Is. Daarom moet PPSC verzet verwachten maar onze stad genoten kunnen met winst ln de kopgroep van de eerste klas blRven. GSS zal met moeite bij The Red Stars tot een gelijk spel komen en GTB dmvs DOS '32 naar de onderste regionen. Beoverigen: Quick Boys 3—HBSS 2: GTB 2—BVCB 2; VlaardinKen 3—HBSS 3; PPSC 4— Energie Boys 2; HBSS 4—Zwaluwen 7; Rozen- burg 4—GSS 2; GSS 3—Zwaluwen. 3: PPSC 5 ÓTifX. 27 3: PPSC 6HBSS 6: GTB 4— Sunlight 4; HFV 3—HBSS 7; HBSS 8-RSM 5- -eglonale Jeugdafd. SW—VSV en Fortuna Vil -Hermes DVS. SCHIEDAM, donderdag x>e interna tionale artiestencombinatie uit Hen. Haag organiseert op zaterdag 27 april in samen werking met een grammofoonplatenmaat- schappij 'n talenten jacht in Schiedam. Een ieder dïe meent over muzikaal talent te beschikken, zowel vocaal als instrumen taal, kan zich zaterdag 27 april om 17.30 meiden in Arcade of zich in verbinding stellen met de LA.C., Honthorststraat 47, Den Haag, teL 070-399754/722214. donderdag. Lust van gevon den voorwerpen, te bevragen aan het Hoofd bureau van Politie te Schiedam tussen 9,00— 12.30 uur en 2.00—6.00 uur. grijs-groene sjaal; wit kinderschoentje (L); blauwe overall; stpeksleutel; hondenpenning; grijs dekkleed; bruine afctemas met inhoud: bankhamer. Te bevragen bij de vinders: houten duim stok. Baas, Van Heuven Goedhartstraat 126: Kabelslot met sleutel Vlug, Voomcstraat 5a; wieldop van auto. Huigen. Tuinlaan 32b; nummerplaat. Feitenaar. Dr. Wibautplcln 2S; een paar bruine.handschoenen, Phafcf, Meeu wensingel 106; groene wollen militaire hand schoenen, Van Putton, Eendrachtstraat 58a; glacé handschoen <L). Lane. Nieuwstictvt 44: brume kinderportemonnee. Schel, Singel 4la; tas met Inhoud, Schutte, Engelsestraat 143 b, Rotterdam; parasol. Van Gent, Fontanelle- straat 4. Rotterdam-Zuid; damesparaplu, Xij- kawp. Mgr. Kolenslaan 612; witte portemon nee met inhoud. Van Oostrum, Warande 212; bruine lederen tas met inhoud, Zeelenberg, Numansdorpsestraat 3bj groen netje met por temonnee, v. d. Veer. Pi eter Lagedijkstr. 26, Rotterdam; herenportemonnee met inhoud, v, d. Ree, Dr- Jtuypertaan 42: roomboter en tnaigarine, v. d. Tuin, P.ÏC.O. Laan 193 b; ballpoint. Ligthart, B.K. Laan 246b; ring met sieutels, Hardemans. Stationsstraat 34b; kin- derbril. Krommenhoek, Veenlantstraat 21: vulpen. Lowers, Gasstraab 20: ring met sleu tels, Hermans, Morsestraat 25b; Hpssieutel, Wiese. N'icuwsticht SZ 9; sleutel. Bleeker, Maasstraat 27; autosleutel. Proveniers, Rotterdamsedljk 40 c; zonnebril. Harte, Rottertiamsedfjk 307 c; brom/Jetes)euteltje, Putters, Nieuw Mathenosscrstraat 92 a; brJUenkoker, Hevas, Parallelweg 90 b; geldsbedrag, Kouwenhoven, Lorentzlaan 37c: gouden ring, Vermeulen Rotterdamsedljk 251; sehakelarmbandjc, v, Noort, Buys Ballotsin gel 41b; geldsbedrag, v, d. Smissen, Volta- straat Db; jongensjas roet capuchon, Simons. Archimedéssiraat 12b; sjaal. Keuzenkamp. Bitderdijkstraat 34a; doos met damesschoe nen. Budst, Singel lS7a: mohair sjaal. Beur den. Kerklaan 2: colbertjasje, Driesen, Hogen- banweg 31b; autostepje. Steenbergen, Nieuwe Maasstraat ai b: speelgoedauto, Vermeulen, Buys Baliotsingel 79b; blauwe autoetep, Mak, Korüandstraat 2Sb; rood-witte au tostep, v, d- Brock. Henrl Polak straat 66; gele autostep, Van Engelen. Celsiuestraat 42: ruigharige her der en zwarte hond. Dierentehuis, St. Anna Zusterstraat 47. dit zeer knap geschreven stuk, wordt de eerst verward lijkende kluwen zeer be grijpelijk en logisch ontrold. Tot een ver oordeling van de verrader komt het niet, hij faalde, zoals allen ergens faalden, De Geroet-spelers hebben dit moeilijke stuk bijzonder goed gespeeld. Uitschie ters zijn er eigenlijk niet. Regisseur Kees Coolen, die het stuk voortreffelijk redi geerde, had voor iedere rol een goed pas send type gekozen. Mar Hemminga speel de de zachtmoedige, wat onwerkelijke, maar soms fel-emotionele verzetsstrijder Jean, Koos de Groot kwam als Bernard, de verrader, ïn zijn „verdediging" beter op dreef en beeldde de voorzichtige ego centrische zakenman goed uit, Pierrette, z|jn vrouw, werd door Mies den Hartog geloofwaardig tot de nerveuze, fanatiek over haar kinderen wakende moeder. Freek Kegel was de eenvoudige, jrustige verzetsleider Rivoire, Cor van der Hul de aanvankelijk onzekere KP.-er, die later volledig berust in zijn aanstaande execu tie, Cor van der Hul gaf een rake type ring van de streberige N.SJB-er, die la ter spijt van zijn daad krijgt. De emotionele uitingen van verzets- vrouw Louise werden door Mieke Bak kes een wat geforceerd beeld gegeven. Coen Westerveld speelde een kleine rol als Dédé, de spoorwegingenieur. Het decor, ontwerp van Kees Coolen en vervaardigd door Geron-leden, kwam door de (nog) niet geheel juiste belich ting en misschien door de kleine afme tingen van het Musis-toneel, niet hele maal tot uiting. HOEK VAN HOLLAND, woensdag. Prins Bemhard, erevoorzitter van de Koninklijke Zuidhollandse Maatschappij tot Redding van Schip breukelingen, heeft vanmorgen zelf de wendbaarheid van de nieuwe motorreddingboot „Koningin Juliana" voor Hoek van Holland ervaren. De Prins maakte een uur durende proefvaart van deze door de N.V. scheepswerf „De Merwede" gebouwde reddingboot mee. SCHIEDAM, donderdag Van snoepautomaat in de gang van het Sport- fondsenbad is de ruit gebroken. 16 rollen snoep werden weggenomen. SCHIEDAM, donderdag Bij het uit wijken voor een tegemoetkomende tank auto raakten de achterwielen van de be stelauto van. de heer J. C. van. D. uit Delft op de Hardeweg in de zachte berm. De auto kantelde en kwam in da sloot langs de weg terecht De auto werd licht be schadigd, de bestuurder kreeg slechts kleine schaafwondjes bij het rechter oog. SCHIEDAM, donderdag - Aan de Troel- stralaan is gisteren een. ruwharige zwarte fox een reu, gevangen. Het dier dat onge veer 2'/z jaar oud 3s Is naar het asiel aan de St. Annazusterstraat overgebracht. Gekleed in sportieve zelltrui en monty coat arriveerde de Prins om 10 uur aan de Berghaven, waar hij o.m. werd begroet door de heer Murk Leis, president van de reddingsmaatschappij. De Prins begroette ook de gehele bemanning van de redding boot en maakte tegen kapitein Willem. ;van Seters enige opmerkingen over het ideale weer voor de proefvaart. Daarna ging het full speed naar zee. De „Konin gin Juliana" passeerde de beide zandzui gers „Haringvliet" en de „Sliedrecht", zuigend op de plaats waar de „Faustus" ligt. De prins liet zich alles vertellen over de reddingboot die een geheel gelaste romp en een geheel gesloten lichtmetalen stuurhuis heeft. Onder de romp is over de gehele leng te als bescherming een stalen- dokkiel aangebracht, waarin, ter vergroting van de stabiliteit ongeveer 2 ton hallast is on dergebracht door de dokkiel gedeeltelijk massief uit te voeren. Het schip wordt door 6 waterdichte schotten in zeven waterdichte comparti menten verdeeld. Op het dek bevindt 2ich het gesloten stuurhuis dat een verhoogde vloer heeft. Het stuurhuis is toegankelijk door twee waterdichte schuifdeuren met centrale sluiting. Speciale aandacht werd besteed i goed uitzicht voor de schipper. Naar vo ren is het uitzicht ongehinderd daar mast en uitlaat achter het stuurhuis zijn ge plaatst In dc twee elektrisch verwarmde gered- denverbl|jven is accommodatie voor onge veer 50 tot 60 schipbreukelingen. De zit banken kannen worden gebruikt als slaapplaats. De losse banbzittlngen zijn levens bruikbaar als brancards. Een springnet wordt wegneembaar aan de achterzijde bevestigd tegen het stuur huis en met de voorzijde op de twee versterkte luchtkokers. Voorts is het schip uitgerust met rubbervlot. wippertoestel en een Na de proefvaart werden in het Koets huls toespraken gehouden door de heer Murk Leis en de heer H. J. Schlömann, directeur van de „Merwede", die de prins een cheque overhandigde voor het „Hel den der zee fonds Prins der Nederlanden". De Prins nam de cheque lachend aan en overhandigde deze meteen aan de pen ningmeester mr. A, Kuys. De prins zei: „Ik kan u verzekeren dat de belangstel ling van de Koningin en mijn andere fa milieleden zeer groot is voor het red- dingwezen". Tot slot wenste de Prins ka pitein Van Seters en zijn bemanning ge luk met de nieuwe boot. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, donderdag Het echt paar J. Schellenboom (IS) en C. W. Kruit hof f72), wonende Fenacollnslaan 6a/rd Is vrydag 19 april vijftig jaar getrouwd. De bruidegom Is in Maassluis een zeer be kende verschyning. Hy bezoekt elke maand niet minder dan 2200 woningen ais incasseerder in dienst van de gemeente lijke licht- cn waterbedrijven. De echtelieden gemeten nog een goeds gezondheid. Alleen is mevrouw Schellen boom slecht ter been. Haar man daaren- loopt en fietst dagelijks heel wat af,-Vóór hij in dienst bij de gemeente Maassluis trad, was de gouden bruidegom als incasseerder verbonden aan de Nuts- spaaxbank. Dit incassowerk doet hij al dertig jaar en het valt niet bij benadering te schatten hoevee] geld in de loop van deze periode door de handen van de heer Schellenboom gegaan is. Het is in ieder geval een respectabel bedrag. Aanvanke lijk dreef de heer Schellenboom op de hoek van de Zuidvliet-Hoekstraat een. schoenmakersbedrijf, dat hij na 20 jaar li quid eer de. Ket huwelijk werd met 9 kinderen ge zegend, waarvan er thans nog drie onge huwd zijn. Er zijn ook 9 kleinkinderen. In Z957 vertoefde het echtpaar Schellen boom een half jaar in Grandville (Ver, St. v. Amerika), waar de oudste zoon. woont, Z|j hebben dus ook wel wat van de wereld gezien. Voor uw deelneming, betoond na het overlijden van. onz lieve zuster, behuwd-zuster, tante en pleegmoeder Mevr. A. VISSER VAN BOKHORST betuigen wij u onze hartelijke dank. B, van Bokhorst M. A. van Arendonk-van Bokhorst A_ van Bokhorst J. van Bokhorst-Slagmolen J. J. S. Drieman-Jellema. Schiedam, april 1963 N.V. A. DAALMEYER DISTILLATEURS - RAAM 13 vraagt voor spoedige indiensttreding als assistent in de verkoopafdeling. Leeftijd 1618 jaar, en voor de distilleerderij U kijkt:.. U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95. Schiedam, fel 6 8611 GEEN FILIALEN Te koop aangeboden Een centrifuge2 89,— bij de grutter, 87,50 bij de Concur rent, b|j ons ƒ85,—, lang, zaamwasser met verwarming ƒ255,snel wasser vanaf ƒ90,—, 15-80% korting, bij Showroom Coja, Lange Ha ven 12ö» Schiedam, teL 6 33 41. Een zomerhuisje in Hoek van Holland,., Oude Kamp. Moet een vergunning heb ben om te kopen. Brieven onder no. S 926. bur. v.d. blad Lessen Vamor rijschool D v Ros- sum. Rotterdamsedyk 164, tel 6 99 90 Gevestigd stnds 1929 Tijdens het examen wordt desgewenst meegere den. Huwelijk Weduwnaar. 41 jaar, met dochtertje en eigen woning, zoekt nette vrouw, I kind geen bezwaar. Brieven onder no. S 927, bur. v. d. blad. Fotografie ItolfUms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 108.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1