Traditie kenmerkt viering koninginnedag en 6 mei ONGERUSTHEID BIJ VOLKSTUINDERS ':1 Odyssee klassiek epos boeiend verfilmd Lichtstoet Waar blijven onze huisjes De Jantjes - komen Piratenzoon zoekt zuster f SCHIEDAM beddenreparatie m Jeugd komt weer volop aan bod Viering wordt over wijken verspreid Middenst. ver. Zuid doet nu ook mee Programmaboekje nat. feestdagen Automobielbedrijf WALOO N.V. Citroen agent Zeven gratis voorstellingen van film koninklijk bezoek Klokgelui Jeugd Sport Jeugdschaakweek was succesvol Afgelaste punten schooltoernooi worden ingehaald VOLOP VOORJAAR 'hoogstr.184-186 Schiedam* Artsen op zondag Burgelijke stand Voorschriften Aan banden In Passage: Liften in Finland 1 In Monopole: Monopole-matinee: Film 6 mei Kelhel OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING 1. EEN AMBTENAAR 2. EEN TYPISTE EEN „ARGUS" BRIL Optiek „ARGUS" Inschrijving van leerlingen odvies en P"ïs aan - VROUWELIJKE MEDEWERKER AFSLAG JONGEDAMES J tATEKDAG 20 APRIL 1963 SCHIEDAM, MtcrtUï Op de zater dag- voor Koninginnedag, 21 april, zal voor de zesde maai de LdcJitrrtoet worden gehouden. Men streeft er naar de licht stoet dit jaar groter en mooier te maken dan ooit te voren, dat onder het motto „Lichtst oet '63... een top". Enkele deelnemers van het vorig- jaar jjjn afgevallen, waaronder ook de werf Gusto. Daarentegen zijn er dit jaar meer inschrijvingen binnengekomen, zelfs van buiten Schiedam. Tot nu toe hebben zich al ruim zeventig deelnemers gemeld. Voor het eerst zal dit jaar de S.G., in verband met haar aanstaande derde lustrum, met een wagen meerijden. Behalve de wagens van de grote bedrijven, (in deze categorie is de deelname,van Veveo nieuw), is de middenstand met 33, de plaatselijke ver enigingen, waaronder dit jaar ook de St- Jons Doele, een wagen van pupillen van SW, drie wagens van DWS, met twaalf wagens vertegenwoordigd. Daarbuiten zijn er drie wagens van de S.G., de brand weer en de actie „Opgeruimd staat net jes." De Ver. Nationale Feest- en Gedenk dagen wijst alle deelnemers er nog eens extra op, dat de belichting, en niet zo zeer de versiering, door de jury zal worden beoordeeld. Het belooft een mooie stoet te worden. Mocht de intending van Wil- ton-Fijenoord dit jaar weer met de wis selbeker worden beloond, dan is WlF. definitief eigenaar van de beker. De stoet wordt begeleid door zes mu ziekkorpsen, waarvan er twee elkaar aan de kop zullen aflossen. De controle op de stoet zal dit jaar met walkie-talkies'wor den gehouden, zodat gedurende de gehele route vanaf het Van 't Hoffplein tot het eindpunt op de Gerrit Verboonstraat niets fout kan gaan. De route is ongeveer ge lijk aan die van het vorig jaar, met uit zondering van de Kotterdamsedijk, Wi- bautplein en Troelstralaan, die wegens wegwerkzaamheden vermeden zullen worden. De vertrektijd is om kwart voor negen. SCHIEDAM, vrijdag. Het program maboekje van de Vereniging Nationale Feest- en Gedenkdagen voor Schiedam, waarin alle festiviteiten, die op Konin ginnedag en 6 mei worden georganiseerd, is verschenen. Het keurig verzorgde boek je, dat een overzichtelijk beeld geeft van alles wat er op beide feestdagen is te doen, is te verkrijgen tegen betaling van een kwartje. De VNFG- ïs ai begonnen, geassisteerd door een groot aantal leerlin gen van de RHBS, de boekjes in de di verse wijken huis aan huis aan te bieden. Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 6 46 50 (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag De viering van Koninginnedag en Bevrij dingsdag zal in Schiedam dit jaar in grote trekken gelijk zijn aan die van vorige jaren. Weliswaar zijn enkele nieuwe punten aan het pro gramma toegevoegd en hier en daar kleine wijzigingen aangebracht, maar de Vereniging Nationale Feest- en Gedenkdagen in Schiedam heeft de traditie van de diverse evenementen, zoals de kinderspelen, sporttoernooien en de taptoe, niet Willen verbreken. Niet alleen omdat het niet eenvoudig is iets geheel nieuws te brengen, maar ook omdat men zich moet houden aan een bepaald budget. Door samenwerking- van de VNFC met de nog- jonge Mlddenstandsverenlging- Zuid, die In dit verband als buurtvereniging wil optreden. Het Singelkwartier en De Jengdhaven, zullen de diverse evenementen over de gehele stad worden ver spreid. De uitbreiding van Schiedam maakte een concentratie van de viering te moeilijk. kinderspelen, *s middags houdt de drum- hand van de Chr. Gytnn, Vereniging Animo een mars door Kethel. 's Avonds wordt er een lampionoptocht gehouden. Op Bevrijdingsdag worden er op het DHS-terreln voetbal- en handbaiwedstrij- den door de hoogste klassen van de lagere scholen gehouden. De viering van Koninginnedag begint zoals gewoonlijk met klokgelui. Om tien uur wordt bij het Stadhuis de traditionele aubade gehouden, waaraan de muziek korpsen van het Leger des Heils, OBK en Wilton-Fijenoord zullen medewerken. Inmiddels worden dan in het Harga- sportpark de finales <en de ia de Paas vakantie uitgestelde wedstrijden) van het schoolvoetbal- en handbaltoemooi ver speeld. Ook in de Koopmansbeurs is het Schut- terfestijn, dat dit jaar zijn eerste lustrum beleeft, dan al aan de gang. Iedere in- wonoster of inwoner van Schiedam ouder dan veertien jaar zal dan op de luchtbuks mee kunnen dingen, naar het plaatselijk kampioenschap. Om de feestvreugde te verhogen zal van half elf tot half twaalf stadsbeiaar- dier Cor Don het carillon van de Grote Kerk bespelen. De patiënten in de zie kenhuizen, bewoners van bejaardentehui zen enz. zullen, ook bij de viering van Koninginnedag worden betrokken, door het aanbieden van versnaperingen, ter wijl het mandoline-gezelschap ONT, nu o.Lv. de heer Straatsmans een muzikale bijdrage zal leveren. Voor de jeugd wordt de keuze moeilijk. Om half elf begint in het Passagetheater een kindervoorstelling, waarin als hoog- tepunt de film „Het Ezeltje Bbn" zal -wor den vertoond, Op dezelfde tijd beginnen op diverse plaatsen in de stad de kinder spelen. Op het vroegere bijveld van SW aan de Willem de ZwijgeTlaan worden vliegdemonstratles gehouden. De kinderen zullen elkanders krach ten kunnen roeten in blokjesrapen, auto pedwedstrijden, rolschaatsen» ringsteken, koekkappen, zaklopen enz. Nieuw is het steltlopen en een vijötamp voor jongens en meisjes waarvan de leiding bij de heer Henrion Verpoorten, zal berusten (boom- stamwerpen, hoefijzerwerpen, pjjlschleten, kegelen, estafette). Ook het straattekenen vindt dit jaar weer doorgang op de Mgr. Nolenslaan. In het Oosten van de stad. waar Het Singelkwartier de organisator is, wordt 's middags een gekostumeerde kmderop- tooht gehouden op autoped of fiets. In hel Westen, waar Stichting De Jeugdhaven gastheer is. wordt bovendien voor dc ouders nog een fotowedstrijd gehouden. In het Zuiden organiseert de Midden- standsvereni-gmg Zuid kinderspelen op de Maasboulevard, die bij slecht -weer in gymnastieklokalen worden ondergebracht. De prijswinnaartjes boffen, want zij gaan een autobustocht maken. SCHIEDAM, zaterdag Het optreden van harpiste Lea de Boer en pantomime speler Jan Bronk besloot gisteravond in De Rank de nationale jeugdschaakweek. De deelnemers hebben het in Schie dam by zonder naar hun zin gehad. Een compliment voor de gastheren, de tien jarige S„V. Schiedam. Van dinsdag tot en met vrijdag hebben de deelnemers zich helemaal op hun schaakhobby kun nen uitleven. Behalve de wedstrijden in het toernooi, werd er een simultaan-wed- stryd gehouden en een schaakquiz. Des ondanks was het eerste wat de winnaar van het toernooi deden, de in de gewon nen schaakboeken beschreven partijen spelen. Naast het schaken heeft S.V. Schiedam de jongens een behoorlijke dosis recreatie gegeven. Er werden ex cursies gemaakt, de toren van de Grote Kerk werd beklommen, een leerzame avond in de museumaula gehouden. Van morgen zijn de jeugdige schakers weer vertrokken naar hun woonplaatsen, ver spreid over het gehele land. Op sportgebied zullen ook diverse evenementen plaats vinden. Er zijn hand- balwedstrijden op het Edisonplein» het tienjarig SW organiseert volleybalwed strijden en demonstraties, en 's middags houdt de RC Schiedam de traditionele wielerwedstrijd. Het parcours zal Vlaar- dingerdijk-Nieuwe Damlaau-Buxg. Hon- nerlage G re tela an zijn. In verband hier mede zal bus 39 van twee uur tot half vijf niet door Nieuwland rijden, maar van de Rembrandtlaan ineens de Vlaardingerdijk opdraaien. Op het SW-terrein wordt 's middags een muziek- en drumbandshow gegeven door het Tamboers- en Pijperkorps Har monie. Dit concert wordt op Bevrijdings dag 's avonds nog eens herhaald. Op 30 april wordt de muziek echter onderbroken voor een voetbalwedstrijd van junioren van SW—HBSS. Apotheek Nieuwland, Dr. Wibautplein 17 Stedelijk Museum; 10 "tot 17 uur, des zondags 12 tot 17 mirt werken uit eigen bezit en schilderijen van Jean Miotte. Selectie schilderijen van Wedgwoodprijs '63. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15. 7, 9J.5 uur; Meisjes langs de weg. r A. Monopole, 19 en 21.15 uur: De Jantjes. 2 en 4.15 uur: De zoon van de Rode Piraat. DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Soc. Oud-Mathenes- se dansavond. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: CJV Het An ker jaarfeest. Irene, 8 uur: p.v. PTT feestavond. De Rank, 8 uur: Kethelse Jeugdraad Ttvoli, S uun Sch. Jazz- Soc. dansavond. SCHIEDAM, vrijdag. ne Commissie voor het sehoolhandbal. en voetbaltoer nooi heeft besloten de wedstrijd In de voorronde, die deze week door de slechte weersomstandigheden zyn afgelast, op 30 april en 7 juni als nog te laten verspelen, indien de betrokken verenigingen faun terreinen dan beschikbaar willen stellen. In afwijking van hetgeen er vermeld staat m het programmaboekje van dc VNFG worden er op Koninginnedag de volgende wedstrijden verspeeld: Voetbal: Afdeling C: meerdere elftallen ULO etc. Handbal: Afdeling B: Lagere scholen, jongens; afdeling C: ULO eic. eerste elftallen meisjes; afdeling D; ULO etc. eersrte elftallen, jongens; afdeling E: ULO etc. reserve elftallen meisjes; afdeling F; ULO etc. reserve elftallen jongens. Op vrijdag 7" juni zullen de voetbal wedstrijden in de afdeling E voor de eerste elftallen ter lagere scholen worden gespeeld, terwijl de handbalontmoeting in de afdeling A tussen de meisjes van de lagere scholen worden gehouden. De finale va ndeze op 7 juni gespeelde wedstrijden wordt zaterdag 8 juni ge houden. SCHIEDAM» vrijdag- De verleden jaar ln november opgerichte volkstuin- de reverenlgfng Thurlede hield gister avond in het "Wijkcentrum haar tweede ledenvergadering. Van alle kanten werd het bestuur de vraag gesteld, waar men aan toe was, wat de huisjes betreft. Be gin van dit jaar zou het complex door de tuinders, onder wie velen die by de sanering van het Vijf-Slulzencomplex hun tuin kwijtraakten en hier een nieu we toegewezen kregen» betrokken kun nen worden, werd In de oprichtingsver gadering meegedeeld. De vorst gooide toen roet ln bet eten. Nu het seizoen al b|jna aanbreekt, is er op het gehele complex nog geen enkel huisje te vin den. Wel is er een begin gemaakt voor cEe VOORRAAD WONINGTEXTIEL 5? FAN een tekort aan eerbied jegens de auteur van het oudste avontvrenepos in de Europese literatuurHomeros, kan men Mario Camerini de regisseur van Odysseeeigenlijk niet betichten. De episoden van Odysseus' zwerftocht, die voor deze Italiaanse kleurenfilm ge bruikt zijn, zijn veel minder misvormd dan raen volgens traditie zou verwachten en zij stemmen zelfs tot op vrij grote hoogte overeen met de oorspronkelijke beschrijving van de tocht van de Griekse held, die als straf voor zijn overmoed jegens god Poseidon jarenlang over de zeeën moet zwerven voor hij terug mag keren naar zijn land Ithaca en zijn door de vrijers in het nauw gebrachte echt genote Penelope. Het filmverhaal heeft echter zoveel minder diepgang dan Homeras' oeuvre, doordat in hoofdzaak alleen de spectacu laire avonturen en de uiterlijke kant van de gebeurtenissen behandeld worden zon der de poëzie en de tragiek van het lot van de hoofdfiguur. En dan mist men bij de in vlot proza herschreven filmdialoog wel zeer sterk de prachtige metriek van de oorspronkelijke verzen. Eén van de meest geslaagde fragmen ten is wel Odysseus* ontmoeting met de lieve koningsdochter Nausicaa, een aller bekoorlijkste vertolking van de actrice Rossana Podesta. Ook zijn affaire" met de verleidelijke Circe heeft filmisch veel sfeer en hier is Silvana Mangana els cte gevaarlijke mysterieuze scan om ie Ld heel wat beter op haar plaats rlan ir naa«* dub belrol Penelope, die ze tamchik eentonig uitbeeldt. Kirk Douglas levert een uitstekende prestatie in de rol van Odysseus: hy is in alles de krachtige en listige aanvoer der en zyn bebaarde kop heeft werkelyk iels klassieks. Prachtig is de „historische" omgeving verfilmd; uit deze reconstructie en uit de schitterende costuumontwerpen spreekt de bijzonder grote zorg die in technisch opzicht aan de film besteed is. „Odyssee" is geen meesterwerk petoor den, maar wel een zeer boeiende en vrij gave film, waarin iets wan de schoorbekl van het klassieke verhaal toch doorklinkt. (Van maandag tot en met woensdag in MONOPOLE).) SCHIEDAM,i'zaterdag In spoedgeval len zullen gedurende.het komende week einde de volgende artsen dienst doen; W. J. Franke-Burg. Knapper:Inan 30,1el. 681 63; L. JLVGcerdes, Veenlantstraati 2, tel. 08357; J. Moori 'Bur&^Knanpertla an 154, tel. 6 98 80 en;W. A de Ridder, Stad houderslaan 46, teb 67590. Geopend is de apotheek Nieuwland, Wihautpleln 17, die ook gedurende de komende .week de nachtdienst zal waar nemen. Geboren: Ondine, d. v. M. Smulders en N» J. G. Sassen; Saskia D., d. v. J. Groen en J. G. Kuijsten; Johanna, d. v, J. Snij ders en G. G. Schulze; Robertus W. "W., z. v. M. W. M. Kuil en T. E. van Asch; Allan R., z. V. W. Boog en Mc Kenzie Mc Innes, M.; Frederik A. C., z. v. j". C. M. de Haas en C. J. M. Verspeek. Ondertrouwd: L van Eyk, 39 jr. en C. M. Schweitzer, 35 jr.; J. A Foneke, 28 jr. en A. J, J. van der Drift, 23 jr.; J. J. de Haan, 22 jr. en A. Stolk, 22 jr.; P. T. Kip, 25 jr. en A J. Wolthuis, 20 jr.; C. A D. Kuisen, 25 jr. en M. C. de Lange. 22 jr.; J, Lanser, 25 jr. en M. Poot, 23 jr.; T. Mersel, 37 jr. en B. van der Wilt, 26 jr.; J. M. W. Veenstra, 20 jr. en A van Zeist, 22 jr.; A. A. Vroom, 25 jr. en L. E. J. Meijer, 25 jr. Getrouwd: K. V. Henry, 28 jr. en J. H. M. P. van Ham. 18 jr.; M. Friederieh, 32 jr. en J. M. T. van Rutten, 23 jr.; L. Ren- gers, 26 jr. en E. de Keijzer, 21 jr.; J. M. Bevers, 22 jr. en H. W. M. Zoetmulder, 18 jr.; L, H. Menke, 26 jr. en G. C. H. Lans bergen, 19 jr.; H. H. Gernaat, 29 jr. en D. J, Mettes, 24 jr.; C. M. W. Langeveld, 21 jr. en D. de Koster, 18 jr.; C. J, Wuis- terM2i„,.jry en-M, B. JHeynemans^- Lfrjc; W.' H. vdn der Waal, 18 jr. en C. Dreijhus, 19 jr.; T. C. M. Smit, 23 jr. en O. A. M. L. Walbeek, 20 jr.; A T, J. den Hollander, 24 jr. en H. W. van Buel, 25 jr. Overleden: J. Le Pair, 72 jr.: W. Weer gang, 66 jr. fundering van de huisjes van bet type G De volkstuinders gaven echter alom uiting aan de vrees, dat hun huisjes, die zij uit een zestal voorgeschreven typen konden kiezen en bestellen, deze zomer nog niet zullen kunnen gebrui ken. De heer Visser deelde de vergadering namens het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen mede, dat dit AW weinig aan de gang van zaken kon veranderen: de gemeente heeft de aan nemer aangesteld. Ondanks de ongerust heid achtte hij de aannemer zeer wd in staat zijn verplichtingen na te komen. Maar ook by kon niet zeggen, wanneer de huisjes klaar zouden zijn, maar ver zekerde, dat het toch in ieder geval vóór peze zomer zou zijp. Mocht dat niet zo zyn en zouden de contractuele verplich tingen door de aannemer niet worden nagekomen, hoewel hiervan nu nog be slist geen sprake is. dan zou men maat regelen nemen. Voorlopig ziet het er echter nog niet zo donker uit. Veertig huisjes staan al klaar voor montage, het ligt in de bedoeling zes huisjes per week af te leveren. Dit geldt voor de 181 huis jes, die onder het contract vallen. Daarbuiten vallen echter de 37 lief hebbers, die zich te laat hadden aan gemeld. Afdelingsvoorzitter M. J. Brouwer ver bijsterde daarna min of meer de talrijke leden dié deze vergadering bezochten, met aanvullende bebouwingsvoorschrif ten zoals deze door de gemeentelijke adviescommissie voor volkstuinen zyn vastgesteld. Ook deze beslissingen 2ytt min of meer buiten het Algemeen Ver bond omgegaan, omdat het AV. geen zitting heeft in de adviescommissie- Deze commissie wil het volkstuincom plex opnemen in het (openbare) recrea tiegebied, en streeft derhalve naar een zo groot mogelijke eenheid in de be bouwing van het complex. Behalve de voorgeschreven modellen huisjes, werden gisteravond de richtlijnen bekendge maakt voor talrijke andere zaken. Tuinhekjes rijn verplicht Men mag ze zelf maken naar vastgesteld voorbeeld. De kosten zullen dan circa f 65 .bedra gen. Afstapjes naar de sloot zijn toe gestaan» mits de oeverlijn niet over schreden wordt. Windschermen mogen geplaatst worden, maar men moet er nog even mee wachten tot de voorge schreven vorm is vastgesteld, stapelput- ten kan raen zelf maken, maar alleen volgens tekening. Wil een volkstuinder een broeikasje aanschaffen, dan kan dat. Hiervoor komt echter alleen in aanmer king een door een firma te leveren mo del, dat f 500 zal kosten. Natuurlijk Is het nuttig richtlijnen aan te geven om orde-verstorende ex cessen te voorkomen en een zeker beleid om tot een uniform geheel te komen zal het aanzicht van het complex zeker ten goede komen. Maar wordt de hobby van de volkstuinders op deze wijze niet wat ie veel aan handen, gelegd? Er komt op het complex een centrale vuilstortplaats, die echter alleen be stemd is voor hard vuil. De aanleg van waterleiding en toiletten is m voorbe reiding. Er zullen op vyf of zes plaat sen 'kranen, komen. Wat betreft het be rijden van de paden, alleen fietsers of bromfietsers, mits zij de motor hebben maken, iedere volkstuinder zal pér jaar tien uur moeten wijden aan het onder houd van de gemeenschappelijke paden. Tijdens de vergadering is een commis sie voor controle op de bouw van de huisjes en een bouw- en laan com missie benoemd. OF de film MEISJES LANGS DE WEG een belangrijke plants inneemt tn het> totaal van de Finse filmproduktie is onbekend. Daarvoor ontbreekt namehjK^ voldoende vergelijkingsmateriaal, Maar| vergeleken met soortgelijke films uit SUfr-j: delijker streken slaat dit werkje een. zeer', matig figuur. Het wordt aangekondigd met de bekende termen „realistisch en „waarschuwend" en hoewel het eerste woord misschien van toepassing geacht kan worden, wordt het tweede niet -waar gemankt. De historie is over een nymfomaan lij stertje dat bij een ryke, doch oudere, man in de auto stapt- Zij leven zo te zien gelukkig, maar kort, in zijn zomer- s huis totdat een niet rijke, maar jonge man rich aankondigt. Deze, naar wij aannemen, Finse nozem _wil met het meisje trouwen. Wat overigens niet be tekent dat hij zijn planhen tot dat tijd stip opschort. Bij een van escapades valt by van een ladde en hreek zijn nek. De rijke, doch oudere man begraaft het lijk uit angst voor zijn reputatie. Maar de poll- tie is ook niet dom en de film eindigt met het meisje dat weer langs de weg staat en de man die gevankelijk wordt weggevoerd. Over de speelprestaties kan niet veel verteld worden. Zij zijn primitief; die van de hoofdrolspeelster Liana Kaarinen zou men eventueel met het woordje .Junctioneel" kunnen kwalificeren. De rolprent is in „zwart-wit". (In PASSAGE). EEN filmprodukt van eigen bodem, dat zich nog steeds handhaaft en tel kens weer volle zalen trekt, „De Jantjes", wordt tot en met zondag in Monopole gedraaid. De Bouwmeesters, Fientje de la Mar, Sylvaïn Poons, Johan Kaart, Henriëtte Davids dat zijn allemaal namen die niet gemakkelijk vergeten zullen worden. 4' Humor uit de Jordaan, romantiek en niet te vergeten de liedjes van Louis Davids (men riet hem er zélf een zingen) zijn de voornaamste elementen van deze po-; pulaire rolprent/ GROF geschut in het Mexico van de_ zeventiende eeuw wordt volop pe-~ leverd do ar de film. „DE ZOON VAN DE RODE PIRAAT". Deze zoon, Lew BarkerJ ee» zeerover met ruwe bolster en blon-; fce pit, heeft rich ten doel gesteld de dood van zijn vader te wreken. U Als de moordenaar gevonden is, bete-, bent dat nog beslist niet het einde van"; - de füm. Integendeel, dan beginnen dei moeilijkheden pas. De moordenaar ver- rint een smoesje, en. komt weer op vrije voeten- Het enige waarmee de zoon wat, is opgeschoten is dat hij nu weet waar lijnentvoerde zustergeblevenis.Hij gaat f haarbjtóaekéi^jraaktffn rëlmi"heleboeïv*| moeilijkheden, maar kc'mt ''gelukkig zóh-f ,3 der kleerscheuren en met brtnd uit de*G strijd. Het ingewikkelde verhaal is moeilijk te volgen, en boet daardoor aan Span-' Ding in. v Zondagmiddag in MONOPOLE, t j Te koop Een centrifuge 89 - bij de gruttei f 87 50 bij de concur rent bij ons f 85 Lang- zaamwassei met verwarming ƒ255 - Snehvassex vanaf j 90— 15 tot 30% sorting by Shmvroora Coja Lange Haven J2f> Schiedam tele foon 6 33 41 Voor diegenen, die xut het programma nog geen keuze konden doen, worden in Chr, Soc. Belangen enkele kleurenfilms gedraaid over het bezoek van Koningin Juliana aan Schiedam van verleden jaar Van 10—12 uur en. van 2—5 uur wordt ieder uur een voorstelling gegeven. De toegang is gratis. In dit gebouw is te-, vens een tentoonstelling ingericht van de foto's uit het gemeente-archief van het koninklijk bezoek Behalve de kinderspelen, die Het Sin gelkwartier de gehele dag hebben gehou den, organiseert zy 's avonds aan de Mar coni weg nog een bioscoopvoorstelling, toegankelijk voor alle leeftijden. De verjaardag van Koningin Juliana wordt gewoontegetrouw besloten met een grootse Taptoe, te geven door het korps. „Harmonie". Dit jaar zal echter niet het stadhuis middelpunt zyn, doch, lij verv band met de grotere ruimte, het parkeer- plein Broersvest Ook op Bevrijdingsdag, die dit jaar op' 6 mei wordt gevierd, komt de jeugd weer- volop aan bod. Na de feestelUke bevrij- dingsklanken, die stadsbeiaardier Cor Don over de stad zal uitstrooien, volgt er 's middags in de Plantage een kinder- matinée, waarbij het optreden van het: Haagse kindercircus „Kraaiennest" wel het hoogtepunt ïs. "s Avonds is er dan nog de muzikale show van „Harmonie" en de sterlampionoptocht. Voor Kethel heeft de Oranjevereniging „Wilhelmina" in samenwerking met de VNFG ook een feestelijk programma op gesteld. Koninginnedag wprdt ingeluid door een muzikale mars van de verenl- ging St. Radbout. Om 9 unr beginnen de Shave-dealer van Philishave Remington Bruin Slijpen repareren, s Morgens ge bracht," middags klaar SiyperiJ, staaiwarenhandel Gé Kleyheeg. Nieuwstraat 43 telefoon 617 19 Te huur aangeboden Aangeboden zonnige slaap kamer voor bejaarde dame, die met dame (weduwe 63 j.) wil samenwonen In moderne woning, huiselijk verkeer. Brieven onder no, S 928, bur van dit blad Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vuuren. Hoogstraat 106 Voor pasfoto naaj K van Vuuren, Hoogstraat 106, te- iefoon 6 6720 En één dag gereed Lesse» Vamor rijschool D v Ros- sum Rotterdamsedljk 364, tel 6 99 90 Gexmstigd sinds 1929 Tfjdecs het examen wordt desgewenst meegere den Permanent wave Kapsalon Hèlene, ,de salon voor de betere permanent Stroomloos, voor leder haar geschikt ƒ7.50. Hélène tiède permanent de meest tdeale natuurlijke permanent ƒ10.- Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hélène, Rem brandtlaan 22. Schiedam, te lefoon 6 7170 Diversen Lnisl uw spiraal verumfcen tot modern opklap- of aan tel bed Prima afwerking AL nieuw terug Het goedkoop ste -idre? DIJK Groenendal la (Broersveldpad). telefoon 680 28 'ti« 18 uut teieloon 89) Ledikanten, hutledi kanten, karapeerbeddeo enz Kom eens praten Notaris P. Schaberg te Schiedam en de notarissen P. C. Kooijman en J. C. in 't Hout te Rotterdam, zijn voornemens om op woensdagen mei en 8 mei 1963 in het openbaar te verkopen bij voorlopige en definitieve afslag in de vei- üngzaal van de Koopmansbeurs te Rotterdam (ingang Meent) beide dagen nan, 2 uur, de navolgende percelen; I. Het pand, gelegen te SCHIEDAM aan de ALBERDINGK THIJMSTKAAT 49, Huuropbrengst p.j. 1339.—. Zakelijke lasten p.j. ƒ98.51. II. Het pand, gelegen te SCHIEDAM aan de ALBERDINGJK THUMSTRAAT 51. Huuropbrengst p.j. ƒ1339. Zakelijke lasten p.j. ƒ98.52. Bij de definitieve afslag worden de pei celen ook in com binatie aangeboden. Aanvaarding en betaling der koop penningen 10 juni 1963. Bezichtiging: 29 en 30 april en 1, 7 en 8 mei 1963 van 30 tot 15 uur, op vertoon van een toegangsbewijs. Toegangsbewijzen en nadere inlichtingen te verkrijgen ten kantore van notaris P- Schaberg te Schiedam. Tuinlaan 302 (tel. 6 89 00 CO 6 6283). GEMEENTE SCHIEDAM Op dc Afdeling „Bevolking" van de Secre tarie van bovengenoemde Gemeente kan worden geplaatst: in de rang van Schrijver of Schrijver A. De bezoldiging bedraagt: a. voor schrijver: van ƒ3072,in minimum tot ƒ4992,in maximum (te bereiken na 8 dienstjaren); b. voor Schrijver A: van ƒ4272,— in mini- mimi tot ƒ5664,in maximum (te berei ken na 8 dienstjaren). Bovendien 5,6% compensatie voor te be talen premiën A.O.W., 4% vakantietoeslag per jaar en voor 23-jarigen en ouderen ƒ326,40 huurcompensatie per jaar. voor de Ponsmachine. Bezoldiging voor deze functie zal geschie den naar gelang van leeftijd en bekwaam heid. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het College van Burgemeester en Wethouderc, dienen binnen 10 dagen na verschijning dezer advertentie te worden ingezonden aan de Afdeling „Personeels zaken" der Gemeente-Secretarie. Nieuwstraat 26 alhier. GEEFT ALLES WAT U VERLANGT! Moderne vorm Jeugdige modellen Pittige kleuren Aantrekkelijke prijzen „ARGUS" brillen... Om ,er meer te hebben- Oranjestraat9 - Schiedam - Telefoon 66431 HUISHOUD- EN INDUSTRIESCHOOL VOOR SCHIEDAM EN OMSTR. Prins Mauritsstraat 9, Schiedam 22 april tot 18 mei 1963 1 Primaire opleiding na 6 klassen lagere school Duur 2 jaar. 2. Vervolgopleiding vakklasscn Vooropleiding leerling-verkoopster; Vooroplei ding leerling-kapster; Assistent in de huishou ding met beroepsoriëntatie (ook voor leerlingen met 2 jaar ULO.); Kinderverzorgster (ook voor Centrale Raad voor Kinderuit ze tiding); Assisten te in de naald vakken met beroepsor ïën tatic 3 Diverse avondcursussen Inlichtingen en aangifte op alle werkdagen tussen 4 en 5 uur uitgezonderd zaterdag De Directrice Mej. Th Vis ORANJEGZSLERJJ 11 TEL 67844/63844 (Expeditiebedrijf JAC VTNK, Gustoweg 93, Schiedam, zoekt voor spoedige indiensttreding (voor de boekhouding Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan, bo venstaand adres Woensdag 24 april 1963 11 m, 2 uur zal door notacis Mr. H. L. Benjamins en P. Scha berg in de Koopmansbeurs te Rotterdam de plaats hebben van de pan den, welke zijn ingezet als volgt: Gahleistraai 65 12.500.— 67 12.600.- 69 12.400.— 71 ƒ12.000.- 73 ƒ12.000.— 75 12.200.— 77 12LOO.— Bez. 23 april van 1014 uur. Wie niet adverteert wordt vergeten AFSLUITING KOEMARKTBRUG In verband met herstelwerkzaamheden zal de Koemarkt- brug in de nacht van maandag 22 op dinsdag 23 april 1963^ voor alle verkeer gesloten zij'n van 0.30 tot 6.00 uur. WILTOH-FIJENOORD N.V. vrcagt voor enkele bar« ofdeiingen voor typewerk en lichte administratieve werkzaamheden. Enige kantoorervnrïng strekt tot aanbe veling. 15 Leeftijd ca. 16 tot 18 joor. Sollicitaties fe rjchien tot bovengenoemde maat schappij, postbus 22, Schiedam. Voor het ntoken van een afspraak voor een per- wonlijkoDdernDud kunt Ll zich ook telefonisch met onsïn varbinding stellen: tel 69200, toestel 3072,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1