Lange Haven was studio m 15." ZWAANKLEEF-AAN nylon herenregenfassen Burgemeester kon medaille niet uitreiken PPSC maakt goede kans op leiderstitel Bejaarde dame aangereden ONTDEKHÖEVEEL MOOIER, JONGER UWV0RMEI ZIJN IN mi Begrafenis van H. Weergang Wie mist camera en draagbare radio Wilde jacht in Korte Haven Brommer botst tegen auto Collecte voor S.A.K.O.R. Duiven houden in nieuwbouw? FLINKE KRACHTEN ASSISTENTE n frjjTOAG 22 APRIL 1963 (ten Rn Stukje Schiedam in film voor buitenlandse t.v. -stations W.F. Harmonie speelde voor bruidspaar Langestraat tof. _Ste!d |£-de l SCHIEDAM, maandag De oostelijke zijde van. de Lange Haven was zaterdagmiddag voor verkeer afgesloten. Vlakbij dé sluis stond iet harmonie-orkest van. "Wilton Fijenoord keurig in het gelid. Tegen het huis van de heer G. Roskam, waar feestelijk de vlag wapperde, stonden grote zonnespiegels opgesteld. Vele meters draad lagen over het wegdek gedrapeerd. Bit Held allemaal verband met de filmopnamen, Ale PoIygoon-ProfiUf in samen- ïmridng niet *et ministerie voor Buitenlandse Zaken maakt voer een serie films, jttbbles in Nederland en die bestemd is voor buitenlandse televisie-stations. In het filmverhaal wordt een serenade gebracht aan een bruidspaar. Deze rol speelden de heer A. P. Langestraat en zijn echtgenote. De 75-jarige heer Lange straat is niet alleen bet oudste lid van de harmonie, tevens vader van de trots van de Harmonie. Willy (Laguestra) Lange straat die In het korps klarinet heeft leren spelen, en bovendien de vader van de regisseur van de filmopnamen, Bob Langestraat. De muzikale -hulde is een toevallige inleiding van de bruidsdagen, die het echtpaar deze week is Ingegaan. Op 8 juni vieren xy hun gouden huwe lijksfeest. Eigenlijk woont de familie Langestraat aan. de V3aardinge.-d.ijk. Dat was visueel niet attractief genoeg. Men wil weliswaar niet alleen opnamen van. klompen en mo lens naar het buitenland sturen, maar de schilderachtige omgeving van de Lange Haven zou het in dit verband toch best doen. De heer Hosraan stelde zijn huls beschikbaar en zo kwam het dat het bruidspaar, de bruid met een bos bloe men, de bruidegom met een nog in papier gepakt cadeau onder de arm voor een „vreemde" huisdeur de serenade glim lachend in ontvangst nam. Toen het facet muziek aan de beurt kwam, dacht de productieleider van deze mxiwlll-ülms, de heer Karei Das, aan de harmonie van Wilton-Fijenoord. die hij verleden jaar met het koninklijk bezoek, saajvan hij een kleurenreportage maakte, had leren kennen. Omdat hij zich boven dien de oude geveltjes van Schiedam als Mod er schilderachtig herinnerde, werd bestoten de opnamen van het harmonie orkest in Schiedam te maken. Vrijdag is men met de opnamen begon nen op de werf van Wilton. Op het schip jAvedrecht" werden close-ups gemaakt van Aad de Kaper, plaatwerker, van kraandrijver Bertus Rorije en twee van hun collega's. Zaterdagmiddag werden zij nog eens tot filmster benoemd, nu in hun uniform van de W.F.-harmonie, samen met de gehele harmonie en drumband en hun dirigent, de heer L. Th. Jansen. (Advertentie LM.) Voor fielt die handig zijn met naaid en schar en die uit onder vinding weten hoe enorm veel geld zij zich kunnen besparen door zelf te maken... Of voor hen die bij hun naaister nu eens een echt originele Japon willen laten maken... is dit een bijzondere aanbieding. Want morgen houden wij een eendaagse verkoop van 10.000 meter No Iron popel ine, nor male prijs 3.75, nu voor minder dan de halve prijs. meter Iron kleuren Dirsdagmor^en om 9 uur ba- gint de verkoop van deze No Icon popeline, een pracht kwali teit voor blouses, weekenders, kinderjurkjes, japonnen en strandkleding, In 20 kleuren, w-o. wit, groen, geel, bleu, cerise, rose enz., nu per meter voor Gein te/, of schrift, belt. Apotheek Meuwland, Dr. Wibautplein 17 Sledeljjk Museum: 10 tot 17 uur, des zondags 12 tot 17 uur: werken uit eigen bezit en schilderijen van Jean Miotte. Selectie schilderijen van Wedgwoodprijs '$3. BIOSCOPEN riraage, 2 en 8.15 uur: Meisjes langs de weg. Monopoly 2 en 8 uur: Odyssee. Drie uur Het Schiedamse deel van de 26 minu ten darende film zal slechts anderhalve minuut duren. Ruim drie uur werk was er zaterdagmiddag voor nodig om het goede materiaal te krijgen. Van half twee heeft de harmonie telkens weef „Men of Music" gespeeld, telkens weer hulde gebracht aan het steeds glimlachende bruidspaar. Om half v(j( stond alles correct op de band recorder en had camera-man Gerard van Zalingen precies wat hij hebben wilde. Het zonnige weer droeg veel tot de vlotte gang van zaken by. Trouwens alles heeft meegewerkt, zei de heer Das. Vergunningen, hebben, we bijzonder vlug gekregen, er waren geen zieken in de buurt, die last van het rumoer zou den. hebben, en de toeloop, lastig van wege de bijgeluiden, was zeer gering. „Het lijkt wel of de Schiedammers het gewend zijn, ze blijven vijf minuten staan, hebben het dan gezien en lopen door. Fantastisch!" Half mei zal de film klaar zijn en dan krijgen de Harmonie-leden de kans hun acteertalenten op het doek te zien. Ook de politie, die de heer Das bijzonder erken telijk is voor de hulp, is uitgenodigd voor deze bijzondere voorstelling. SCHIEDAM, maandag De twee le- leden van de wandelvereniging DST, die vrijdagavond besloten samen toch maar de aangekondigde reuze-mare te gaan lopen, toen bleek, dat zij de enige enthousiasten waren die zich bij de Schiedamse Cartonnage Fabriek aanmeldden, zijn zaterdagmorgen om zeven uur weer in Schiedam terugge keerd. Zij hadden toen een afstand van 75 km achter de rug. Dat is dan wel iswaar 5 kilometer minder dan de ge plande Konnedy-mars, maar als men bedenkt, dat de twee wandelaars de afstand alleen hebben afgelegd en geen verzorging hadden onderweg, dan valt dit minimale verschil wel volle dig weg. SCHIEDAM, maandag. Honderden personen uit de kringen van het socialis me en het Leger des Heils hebben zater dagmorgen de heer W. Weergang, oud 3rd van de gemeenteraad voor de S.DA.P. op de Algemene begraafplaats de laatste eer bewezen. Aan het graf werd gespro ken door de heer B. J. F. van der Hoek van het Leger des Heils die uit de bijbel las. Hij schetste de overledene als een goed en werkzaam mens. Een zoon van wijlen de heer "Weergang bedankte de be langstellenden voor hun aanwezigheid. Ds J. B. Schouwink heeft de rouwdienst ge-, leid. A LLE spelers waren zaterdagmiddag -*1 bijzonder in Jiuit rot voor de film opnamen aan de Lange Haven.* Nat. Jeugdkamp. Schaken SCHOLL HARTOCH SCHIEDAM, maandagHet na tionale 3 eugdschaakkampi oenschap is zaterdagmiddag officieel beëin digd. Er werden echter geen. be kers of gouden en zilveren medail les uitgereikt. De beslissing is nog niet gevallen. Twee jongens, Seholl en Hartoch, die de laatste ronden al broederlijk naast elkaar aan kop lagen, delen beiden met 6% punt de eerste plaats. Wel kon de heer R. H. de Jong, voorzitter van de Rotterdamse Schaakbond, namens de KNSB de bronzen medaille voor de derde plaats uitreiken aan de Rotterdammer Kerkhoff, die een halve punt minder behaalde dan de twee koplopers. De beslissings wedstrijd, die nodig is om de kam pioen aan te wijzen, wordt waar schijnlijk op 10,11 en 12 mei, even eens in Schiedam verspeeld. De heer De Jong zei dat het kampioen schap uitstekend was geslaagd. Dit is in zonderheid te danken aan de organisator, S.V. Schiedam waarvan hij de heer J. Marbus voorzitter van. S.V. Schiedam in dankte. De heer Marbus gaf We dat de organisatie veel werk had vereist .maar dat de jubilerende vereniging zijn func tie als gastheer met plezier had vervuld. De deelnemers, die niet in'de prijzen waren gevallen kregen als aandenken een sleutelring. De heer De Jong dankte ook de wed strijdleider, de heer KL A. Veerman. Dat de jongens Ook zeer met zijn leiding wa ren ingenomen bleek wel uit het feit, dat de twee titelkandidaten als voorwaarde hebben gesteld de beslissingspartij alleen onder zijn supervisie te spelen. Ook burgemeester mr. J. "W. Peek kon nog geen kampioenshand drukken, het geen eigenlijk de bedoeling was van de ontvangst van de deelnemers aan de strijd die zich deze hele week in Musis Sacrum afspeelde. Met voorlopige felici tatie-woorden overhandigde de burge meester de medaille, die voor de kam pioen was bestemd, aan de heer De Jong, opdat deze de plaquette als de winnaar bekend is, zal overhandigen. Compromis Mr. Peek vergeleek het schaakspel met de politiek. Immers In de politiek moet, vooral de laatste tijd, veel met een com promis, een remise genoegen worden ge nomen. Daarentegen moet een schaker schaakmatpositie altyd sportief aan vaarden als een verloren wedstryd. In de politiek echter wordt een verlies ook wel aanvaard, maar men komt hter later altfld weer op terug. De strijd die in Musis Sacrum is ge houden, noemde de burgemeester een strijd zonder genade. Dat bleek wel uit het missen van de definitieve beslissing. Het schaken is, aldus mr. Peek, vooral een spel van de geest. Er zijn geen tech nische hulpmiddelen voor nodig, zelfs ijzeren logische wettten zijn niet eens een fundament voor een overwinning. Dat de belangstelling voor het schaak spel minder groot is dan in de jaren der tig, is niet alleen aan de invloed van de televisie te wijten. Ook de groeiende af stand tussen huis en werk, de bijbaantjes laten weinig vrije tijd over. Een grote Zaterdagvoetbal SCHIEDAM, maandag. Weder om heeft PPSC de goede kandida tuur gesteld voor het kampioen schap van de eerste klas van de af deling Rotterdam van het zaterdag voetbal van de KNVB. De Schie dammers schoten liefst tienmaal raak tegen, een zwakke thuisclub Den Bommel. Volgende week kan PPSC op de eerste plaats komen, omdat leider SNS nu met 01 verloor van ZWSH, zodat SNS nog één punt voorsprong heeft op PPSC. De andere concurrent Helnenoord komt zaterdag tegen SNS In het veld. Ook in de KNVB verraste een Schiedamse club: HBSS bracht Zwaluwen met 2—6 ten val, er werd evenwel slecht gespeeld. GSS verloor met 31 by The Red Stars. HBSS-Zivalwven 2-0 Hoewel HBSS er in de senri-derby in geslaagd is de leider Zwaluwen uit Vlaar- dingen ten val te brengen, moet gezegd worden, dat het spelpeil slechts was. Eerst in het laatste kwartier ontplooide HBSS zoveel kwaliteiten, dat Zwaluwen over speeld werd. De verdedigingen beheersten de strijd. Zwaluwen begon goed; reeds in de eer ste tien minuten kreeg de bezoeker vier hoekschoppen te nemen, maar daarna was het gedaan met het élan. Enkele kansen ontstonden aan beide kanten, maar de aanval bleek onzuiver of de achterhoede kreeg het laatste woord. In de tweede helft werd HBSS sterker. De goede kans kwam, toen Vermeulen in de zestiende minuut tegen de Vlaardmg- se doelman schoot. Hij schoot nog eens, maar nu ging de bal naast. In de 31e mi nuut zette linksbuiten Mulder goed voor naar rechtsbuiten Schep en daarna kon Jonkman inkoppen. Zwaluwen bleek ge slagen. Tien minuten later schoot Dróge een voorzet van Schop in <20>. Even later schoot Schop een goede kans naast HBSS 2 heeft niet kunnen spelen, om dat de autobus voor verroer naar Quick Boys Z in Katwijk, niet tjjdlg verscheen. HBSS 2 vreest nu, dat de KNVB twee punten In mindering zal "brengen. Red Stars-GSS 3-1 In een slechte wedstrijd toonde The Red Stars zich het meest schotvaardig. GSS miste Wessel en. Van Deuzen, Voor rust was GSS het meest in de aanvaL Tijdens de rust kregen de spelers hand gemeen. In de tweede helft bleken de ge moederen gekalmeerd. Bij de aanvang van het laatste half uur scoorde The Bed Stars, even later tastte de Schiedamse achterhoede mis (20) en een kwartier voor tijd werd het 30. Invaller Budden. berg redde tenslotte de Schiedamse eer (3—1). Den Bommel-PPSC 0-10 Geen moment heeft Den Bommel bet Schiedamse doel kunnen bedreigen. Direct startte PPSC met een serie aanvallen. Groen opende in de vijfde minuut de score met een mooie kopbal. Daarna om speelde Van Veen de verdediging en nog voor rust voegde Piet van Veen daar drie doelpunten aan toe, terwUl ook tech nicus Jan Teeuw raak schoot. Ook in de tweede helft was PPSC oppermachtig. Van Veen. Kalden, Groen en Teeuw trof fen nog doel, zodat PPSC met tien doel punten waarvan vjjf van Van Veen, twee van Groen en twee van Teeuw het overwicht bewees. SCHIEDAM, maandag. Door aarze lend oversteken van de Rotterdamse Dijk tegenover de Gfensflafc ia zondagmiddag de 73-jarige mevrouw B. C. J. de Mooi uit Rotterdam door een auto aangereden- De automobilist H. Z; die met zijn auto uit Rotterdam kwam kon haar ondanks krachtig remmen niet meer ontwijken. Ztj kreeg een grote hoofdwond, een hersen schudding en een bekken fractuur. Door de GG en GD is rij via het gemeente zie kenhuis naar het Bergwegziekenhuis in Rotterdam vervoerd, waar zij werd opge- lomen. SCHIEDAM, maandag De commissa ris van politie verzoekt de herkomst van. een zaktransistorradio en een fototoestel, die vorige week in een papierbak werden gevonden. De eigenaar van deze artikelen kan zich voor het geven van eventuele inlichtingen melden bij de afdeling recherche kamer 6 van het hoofdbureau van politie te Schie dam. Auto reed tegen verkeerszuil SCHIEDAM, maandag De Burgem. KnapperÜaan bleek zaterdag te smal, toen de automobilist D. V. uit Rotterdam wil de tripleren. De auto schoot in de midden berm en reed een verkeerszuil omver. factor is ook de moderne behuizing. De gehorigheid in de druk bevolkte fiats geeft geen rust, zeker niet die rust, die de schaker nodig heeft, zei mr. Peek. De heer De Jong, die de schaakbelang- stelling beslist niet tanend vond, kreeg van de burgemeester de belofte voor de nodige medewerking voor schoolschaak- wedstrijden, zoals die ook in Rotterdam worden gehouden. De heer De Jong dank te het gemeentebestuur voor de mede werking en de subsidie, die zo veel heb ben meegeholpen het schaakfestijn tot een succes te maken, de S.G. voor alle (ook geldelijke) steun en de BB. die hulp heeft geboden bij het vinden van onderdak voor de jongens. Een van de deelnemers, J. W, Kijne uit Leiden, dank te namens rijn mede-strijders. SCHIEDAM, maandag Een duizend- koppige menigte heeft tijdens de vrije za terdag genoten van een zeldzaam grach- tenspel. Plaats van handeling was de Kor- SCHIEDAM, maandag Bij het afslaan op de Vlaardmger Dijk naar het terrein van Wilton-Fijenoord kwam de auto van de heer A. J. N. zondagmiddag in aanrij ding met de I7-jarige bromfietser M. J. v, d, W. De bromfietser viel en kreeg enkele schaafwonden die ter plaatse door de GG en GD werden verbonden. SCHIEDAM, maandag. In de week van S tot en met 11 mei wordt in Schie dam een lust- en buscollecte gehouden van de SAKOR, de samenwerkende kin derorganisaties. De collecte wordt lan delijk gehouden, maar een deel van de opbrengst komt ten goede aan de plaat selijke kinderbeschermingsorganisatics. Bijdragen kunnen ook worden gestort op girorekening 386707, tn-v. de plaatse lijke voorzitster van de SAKOR, mevr. M. Ch. Schroot-Droogleever Fortuyn, Rotterdamsedijk 211, tel. 69577 of op 564210, t.n.v. de stichting te Utrecht. Feestprogramma van tachtigjarig HDVS gaat al beginnen SCHIEDAM, maandag Volgend laar gaat Schiedams oudste voetbalvereniging Hermes DVS, het tachtigjarig bestaan vieren. Een onderdeel van het feestpro gramma is al bekend, want in mei 1064 zal een grote puzzelrit voor auto's, scoo ters en bromfietsen worden gehouden. De contactcommissies wilde deze rally on langs houden, maar de politie had bezwa ren. Ook de Reunistenavond die zaterdag gehouden zou worden is uitgesteld. Nu komen oudere leden en oud-leden op za terdag II mei bijeen. Feestavond van C.J.V. „Bravo" SCHIEDAM, maandag. De C.J.V. mondaceordeonveremging „Eravo" houdt op 26 april een feestavond in gebouw Irene. Medewerking aan deze avond, die om 8 uur begint, wordt verleend door de leden van Bravo en Jong-Bravo, terwijl er ook nog luchtacrobatiek en kunstflui ten op het programma staat. De avond wordt besloten met een bal verzorgd door „De dansende noten". Kaarten zijn a 0,75 verkrijgbaar bij: J. Timmermans, Singel 163; J. van Bol, Vlaardingerdijk 180, G. J. Koppend, Van Hallstraat 50, en aan de Botbelkerk en het C.J,V.-gcbouw Jcugdhaven, te Haven, middelpunt van alle belangstel ling was een snelle zwaan, die niet kon uitblinken door witblanke uierken. De zwaan. zou. als er niet werd ingegrepen, ten dode gedoemd zijn, omdat zijn vleu gels bedekt waren met stookolie, waar mee de KoTfe Haven ook gedeeltelijk was bedekt. IJvenge dierenvrienden met medewer king van pohtie-agenten wilden de zwaan redden. Het dier begreep het niet. Soms leek het of de koninklijke vogel wilde reageren op het „poel-poel"-geroep, maar als het dier weer bij de kant kwam, schrikte de te grote menigte de vogel weer af. Dan schoot de zwaan snel over het water een andere richting uit Tot wanhoop van de mannen, die in twee roeibootjes gezeten, de zwaan wilden op drijven naar de sluis in de Nieuwe Ha ven, waar twee anderen met een groot vangnet klaar stonden. Om half twaalf begon de jacht. Tel kens sloeg een poÜtie-agent met een roei spaan in bet water. De zwaan vluchtte. Telkens slingerden mannen touwen in en over het water. De zwaan vluchtte. Bij de Kortehavenbrug stond iemand met een stok gereed om de zwaan de doorvaart te beletten. Het publiek gaf duizend raadgevingen. „Gooi een touw om zijn. nek", pak hem, fooi wat brood, drijf hem daarheen, je moet de bootjes aan eikaar binden" en meer van die praktische suggesties. De mannen roeiden of trokken de boot jes aan een. lijn naar de nehting Nieuwe Haven. Ze hielden de gracht met touwen en stokken goed afgesloten maar telkens als de zwaan op tien meter van het net was gekomen, vloog het beest met een sprongetje over of onder de touwen door. Het publiek schoot dan m een bulderende lach. De raadgevingen en de kritiek wer den daarna dan weer luider. De mannen van Dierenbescherming en politie trokken en roeiden de bootjes dan weer naar de richting Lange Haven en het opjagen van de nerveuze zwaan begon opnieuw. Om vijf voor half één had het beest er genoeg van. De zwaan zwom tot aan de sluis naar de Nieuwe Haven. Het net werd over het dier ge gooid. De mannen in de roeiboot grepen de zwaan, het beest ging in de auto naar het dierentehuis waar men nog lange tijd heeft nodig gehad oin het dier van het vuil te kunnen, reinigen. SCHIEDAM, maandag. Een actie comité gevormd uit ledcn van plaatselijk# postduivenverenigingen, hebben bij het college van B. en W. een verzoekschrift Ingediend, waarin wordt gevraagd om toestemming tot het honden van duiven In de gemeentelijke nieuwbouwwoningen. Het comité stélt in het verzoekschrift, dat vele duivenliefhebbers gedwongen worden hun hobby op te geven, wanneer zij door de stadssanering hun huis ver laten en in de binnenstad (waar het houden van duiven wel is toegestaan) moeten verhuizen naar de hen toegewe zen woningen in de nieuwbouwsector. In een bijlage van het verzoekschrift, stelt het actie-comité het college op de hoogte hoe het een en ander in een aan tal gemeenten is opgelost. Het verzoekschrift is namens het comité ondertekend door de heer A. Karreman, Nbordvestsingel 41. Het comité _stelt_ er prijs op te vernemen, welke duivenlief hebbers om bovengenoemde redenen eveneens hun hobby moeten opgeven of dat binnenkort zullen moeten doen. Zij kunnen, dit schriftelijk melden aan de heer Karreman, vergezeld van zoveel mogelijk gegevens. Jeugd-Harmonie van St Ambrosius viert lustrum SCHIEDAM, maandag. Het Jeugd- Harmonie-Orkest van St. Ambrosius be stond 2 februari vijf jaar. Dit eerste lustrum zal woensdag 24 april worden ge vierd met een jubileum-concert oJ.v. directeur C. L. van Beurden in gebouw- Arcade. Medewerking wordt verleend door enkele leden van het groot-orkest; het ere-1 id G. Schaap, klarinet; A. Over- gaag, fluit; terwijl mevrouw J. Rinia van Nauta-Kreulen de pianobegeleiding zal verzorgen. SCHIEDAM maandag. Traditiege trouw wordt er op Koninginnedag in de „Lïndenhof" een kinderkermis gehou den. Ook dit jaar hoopt men weer vele bezoekers te trekken met het rad van. avontuur, het koekprikken, busgooien. eim. Vanaf 2 uur zijn de poorten van de Lindenhof aan de Lange Achterweg ge opend, 3T\E zwaan nam. telkens weer de -wijk, niet begrijpend, dat de man nen in. de bootjes hem alleen maar wilden helpen. Bij de N.V. Visser en Co. Distilleerder^! en Likeurstoker# DE VINK kunnen emge waaronder een hulpchauffeur/besteller geplaatst worden. 5-daagse werkweek. Sollicitaties: Lange Haven. 52 B. Gevraagd voor spoedige indiensttreding: v. d. afdeling Debiteuren-Boekhouding. Leeftijd 16 20 jaar. N.V. W.. A. Hoek's Machine- cn Zuurstoffabriek Havenstraat 19 - Telefoon 6 90 61 Schiedam FOUNDATIONS Beha... éïéganee fn geborduurde eanfor popffn. Accentueert uw vrouwelijke charmes. B, C en "D cups 6-95 Voorgevormd in nylon 8.95 Gaine van "bewegellJK* nylon tule-elastiek. Be lemmert: u niet bU gaan of staan. Geeft vvèl (door dubbel voorpand] soepele steun. t©.75 Met ver lengde taille 10,90 SPECIAALHUIS SCHIEDAM, Oranjestraat 17 Vlaardingcn: Ged. Biersloot blauvr en bruin, met schouderpas voor en achter

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1