Bouw Sporthal 'n zaak oor hele gemeenschap |tichting zal vaste vorm geven aan de plannen SVDPW greep laatste kans op kampioenschap Helpt u even om de aap te vangen? S.B.L. O. -BESTUUR PLEIT: pin. toestand 3?ro Juventute met rooskleurig Duivensport KORFBAL Schiedam zet achterstand om in zege SCHIEDAM vrijheid Burgerlijke stand Uiterlijk Drie kinderen in verkeer gewond VOLLEYBAL SYC besluit competitie Van vedel en verf in de Renaissance Voetbal afd. Rotterdam VREEMD BEZOEK IN TH UR LEDE Grapje Blijdorp A. Garnaal jubileert MUTATIES Vergadering van C.H.XJ.-Kethel Koeriersters KANTOORBEDIENDE (vr.) I® gjggféPAG 24 APRIL 1963 '^1 'gCHIEDAM, woensdag:. De „uitdaging: aan de sportwereld", waar wethouder xL p. van Bochove van gesproken heeft, toen de gemeenteraad maandagavond éntstaal-constnictle aan de Schiedamse Bond voor Lichamelijke Oefening toe- om daar een sporthal van te maken, Is door het bestuur van de SBLO aan bid. Want dit bestour zit boordevol enthousiasme, om ook inderdaad te komen téf ie realisatie van de al zo lang sluimerende plannen voor een eigen sporthal, jïisr SBLO-voomitter A. de Jong, en ook de bestuursleden C. J. M. Bolmers en w^van Spithoven, de eigenlijke initiatiefnemers voor het plan, zyn wel van mening ifot het realiseren van de plannen een zaak Is van de gehele gemeenschap. „Deze jjöortlialmoet gebouwd worden door en voor de gemeenschap. Als teder de schouders JW"fBder wil zetten, dan kan de hal in korte M. i i ifgCHiEDAM, maandag. Financiële iBoeiljjkheden hebben de uitvoering van diverse onderdelen van het Pro Ju ven- toto-werk 1" Schiedam het afgelopen jaar sterk in hun ontwikkeling belem merd. Dit bUJkt uit het dezer dagen ver stenen jaarverslag over 1962 van de af deling. fjBet preventieve werk, dat in Schie dam nog betrekkelijk nieuw is, zou, in dien de financiële toestand dat zou toe laten, sterk uitgebreid moeten worden, In het afgelopen jaar had de vereniging be moeiingen met 249 kinderen, van wie er met U2 contact werd opgenomen vla de vijf gehouden zomerkampen, en 3? via het spreekuur. In. 112 gevallen kwamen de bemoeiingen in '62 tot een einde! Het aantal toezichtgevallen heeft een daling ondergaan, hetgeen in sterke mate verband houdt met het vertrek van de beroepskracht mej. W. M. H. van Ves sem en zes vrijwillige medewerkers. De open plaats van mej. Van. Vessem is per .1 april van dit jaar ingenomen door mej. A. M. E. Labrie, jeugdmaatschappelijk werkster. Aan de andere kant was het opmerkelijk, dat er slechts weinig nieu we aanvragen binnenkwamen van de Raad voor Kinderbescherming. Dit aan tal bedroeg 28 in '62, terwyl in het eerste kwartaal van dit jaar al 12 nieuwe zinnen werden ingeschreven. Het aantal vrijwillige medewerkers heeft in '62 de reeds bestaande daling voortgezet. Dit stemt hel bestuur tot enige {bezorgdheid, hoewel ook hier weer ver- feband gezocht moet worden met het ver- tjtek van mej. Van Vessem. Het aantal beroepskrachten is toege- nomen. Dit brengt echter een noodza- kei ijk e uitbreiding van de kantoor- ruimte met zich mee. De financiële toe stand staat dit evenwel nog niet toe. Het bestuur ziet de toekomst ondanks de financiële moeilijkheden niet al te donker In. De propaganda-commlssie, waarin de heer H. Bijl de openstaande voorzitters-functie innam, zal veel kun nen bijdragen de vereniging groter be kendheid te geven, waardoor de materiële «ijde waarschijnlijk ook zal verbeteren, jjlet bestuur voelt tevens een goede ^coördinatie met andere vereniging, werk- - zaam op het gebied van kinderbescher ming als een dringende noodzaak. Vrijdagavond 26 april wordt de jaar- hjksc ledenvergadering gehouden in de Lindenhof. Het huishoudelijk gedeelte, waarin o.a. de bestuursverkiezing wordt .'■gehouden, begint om half acht. Daarna, om g uur, wordt een openbare bijeen komst gehouden, waarin de film „Un matin a GlisoHeS" wordt vertoond en waarop dr. A. L. van Wely een toelich ting zal geven. SCHIEDAM. GEBOREN: Johannes J. 2»v. J. J, Muis en A. M. Strack; Fiona d.v. w. E. van Wieringen en J. F. van Anen; Anne D. d.v. F. H. Plate en D. Wieringa; Deborah D. d.v.-P. J. van den Berg en M. C. Rebers; Jany A. E. d.v. A. G. Stein- bach en E. j. Bödeker; Carlo z.v. M. Klapwijk en M. M. G. Lepolder; Frederika |jT, M. d.v. A, J. J. Janse en M. F. van Mil; Ronald z.v. C. E. W. Gouw en J. A. Touw; Leendert B- z,v. L. B. K. Verhart en E. H. de Jong; Hendrik M. Z.V. C. H. M. Ames en S, Lammers; Joseph A, Gr z.v. J. tvan der Drift en B. H. van Biel; Lijntj e d.v. iv. Schneider en C. Warnawa; hiSrid P. d.v. F. A. van der Kruit en M. H, Van Geerenstein; Dick z.v. J. C, Pijn- acker en J. Stehouwer; Lidewij d.v. J. H. van der Most en W. A, Bras; Hans z.v. C. de Koning en G. A. Bieze; Linda S, d.v. KA. Breevaart en M. A. Will. OVERLEDEN; D. Korving, 58 j., echtg. v?n J. Prins; C. H. Lund, 51 j.; T. Doroe- me, 76 j.; j. jen Veen, 80 j. weduwe van J' Meulstee; C, van den Akker. 62 j. echtg. van J. van der Kaaden; J. Pieterseü, 64 j.; J. Vroegen, 26 j. Apotheek Nleuwland, Dr. Wibautplein 17 Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur, des zondags 12 tot 17 uur: werken uit eigen oezit en schilderijen van Jean Miotte. Selectie schilderijen van Wedgwoodprijs '63. BIOSCOPEN massage, 2 en 8,!5 uur: Meisjes langs de weg, Monopole, alleen 2 uun Odyssee. DIVERSEN musts Sacrum, 8" uur; p.v. Wilton Fijen- oord, toneel. Arcade, 8 uun Jeugdharmonie-orkest St. Ambrosius, lustrumconcert. "ëue, s uun Ned. Chr. "Vrouwenbond, jaarfeest. j^txe, 8 uur; NHGE, jaarvergadering, "■me. 8 uur: De Belangen, jaarvergade- m. ring" Chr, Soc. Belangen, 8 uun Chr. Be- stuurdersbond, vergadering. Chr. Soc. Belangen, a uun Alg. Foto kring, contact. Monopcle, g uur: KFA, film. HJd worden gerealiseerd. Overigens zijn de plannen in het hui dige stadium nog maar vaag. Zeker is al leen, dat de Gemeente Schiedam een be drag van f 97.500 beschikbaar heeft ge steld om een staal-constrm-tte te kopen. Verder staat er nog niets rast. Maar de S.BX.O, krijgi één Jaar de tijd om reëJe plannen op tafel te leggen voor de verde re afwikkeling. Daartoe zal ln de kortst mogelijke t(Jd een Stichting In het leven geroepen worden (waarvan de samenstel ling nu nog onbekend I»), die tot taak krijgt de verdere plannen te ontwikkelen. Vooral het aanboren van de geldbronnen zal zeer belangrijk rijn, evenals het aan trekken van medewerkers. Maar een degelijke basis is er al: de staal-constructie. Deze is gebouwd voor een vliegtuighangar, waarvan er door En geland gedurende de oorlog tachtig zijn neergezet aan de oostkust. Deze werden latex verkocht en een Nederlandse mer kocht er twintig van. Negentien zijn verkocht aan Nederlandse bedrijven. Er bleef er nog maar één over en deze laat ste heeft Schiedam nu gekocht. Vandaar dat er zo'n haast gemaakt moest worden met de aankoop, nog vóór een andere ge gadigde zou opduiken. Haarlem voorbeeld De gemeente Haarlem heeft vier jaar geleden ook zo'n constructie gekocht en nog dit jaar zal begonnen worden om er een Sporthal van te maken. Haarlem nn is het voorbeeld geweest voor de &B.L.O., met het verschil dat Haarlem er een kos telijke en daardoor ook wat kostbare Sporthal van gaat maken, die 1-309.000 zal gaan kasten. Zo duur mag het ln Schiedam niet worden. Dat staat al bi} voorbaat vast. „Ongeveer half zo duur als Haarlem", meent de heer De Jong. De staal-constructie biedt een vrije ruimte van 37 bij 73 meter en 10 meter hoog. Zonder pilaren en draagbalken. Dat is een. enorme hal, die piaats biedt aan negen volleybalvelden naast elkaar, of vier basketball-velden, of 3 a 4 tennis banen. Tenminste, dat kan in Haarlem. Doch daar rijn de kleedlokalen, de berg ruimten en ook een groot restaurant in een afzonderlijk bouwsel buiten de hal geplaatst, waardoor het plan ook zo duur is uitgevallen. Mogelijk komen die loka len in Schiedam in de hal, wat goed koper is. Het beschikbaar komende geld zal de beslissing brengen. Maar zelfs in het laatste geval zal de hal toch aanzien lijk: groter rfjn dan volgens het plan voor sporthallen in seriebouw, waar ook nog gedacht is. Bovendien goedkoper. Van het beschikbare geldzal het ook afhangen, hoe de hal wordt afgewerkt en hoe het uiterlijk zal worden. Het aan te kopen staaf-skelct is uiteraard dat van een hele grote schuur, doch daar is door de aanbouw nog wel iets vriendelijks van te maken. Een monument van architec tuur zal het niet worden, maar uitge sproken lelijk hoeft ook weer niet. Trou wens, de minder fraaie zijkanten kunnen altijd wel gemaskeerd worden met vrien delijk groen, zoals dat met de Energie-hal In Rotterdam immers ook is gebeurd. Deze „aankleding" zal nog vele proble men geven, Ai was het alleen maar wat de 20 belangrijke vloer betreft. Daaraan gedacht aan een giet-asfalt vloer zoals in de Energiehal, Doch dat hangt weer af van de vraag, hoe de fundering zal wor den, een zwaar onderheide vrijdragende betonfundering of een „zwevende vloer", zoals in Haarlem mogelijk is gebleken. Dat zijn de puzzeltjes die de architect later op te lossen krijgt. Indoor-sporten „De Sporthal komt in de eerste plaats ter beschikking voor de indoor-sporten, waarbij de met afneembare wanden afge scheiden speelruimten verhuurd zullen worden legen redelijke tarieven, zodat ook kleinere clubs er gebruik van kunnen maken." Zo stelt het S.B.D-O.-bestuur. Maar uit financiële overwegingen, om de hal rendabel in de exploitatie te maken, zal de ruimte ook verhuurd worden voor b.v. tentoonstellingen of voor feestavon den van grote personeelsverenigingen. Want de enorme bal biedt ruimte aan heel wat mensen, meer dan in welke zaal in Schiedam ook kunnen. Dat zal vooral ge schieden In de zomermaanden, in het ge sloten seizoen vnor de ln door-sporten. En ook op zaterdagavonden, want dan wordt er toch weinig gesport. Dat zijn. allemaal probleempjes die la ter bekeken moeten worden. Eerst moet echter het te formeren stichtingsbestuur vaste vorm geven aan de plannen.Daar bij zal uiteraard een beroep gedaan worden op de burgerij, op het bedrijfs leven en niet in de laatste plaats op de sportverenigingen om medewerking. Dit kan in vele vormen geschieden, zo heb ben de- initiatiefnemers gedacht. Door het schenken van geld, maar ook door het leveren van materiaal tegen kost prijs. Of van werkkracht Zo hebben al een aantal bouwkundigen en teke naars aangeboden om een bouwbureau te vormen, om gratis in de vrije rijd de bouwplannen uit te werken- Dat geeft al vast een besparing op de kosten. Ver der zullen er acties gevoerd worden. „Men zal binnenkort meer van ons ho ren", heeft het enthousiaste SBLO-be- stuur in het vooruitzicht gesteld. SCHIEDAM, woensdag. Drie kin deren werden gisteren slachtoffer van het verkeer, twee door het plotseling oversteken van de rijbaan. In de Van Beverenstraat stak gisteren de zesjarige Petronella van der W. plot seling over voor de naderende motor met zijspan van de heer J. H. uit Rot terdam, De motorrijder kon het kind niet meer ontwijken. Het meisje kreeg een hersenschudding en wondjes aan de neus. Zij werd door de GG en GD naar het Gemeenteziekenhuis gebracht, waar zij werd opgenomen. De twaalfjarige Gerrit van B. gaf gis teren met zijn flets op de kruising Ie- penlaan—Kamperfoelielaan geen voor rang aan de auto van de heer R. B. uit Amsterdam. De jongen kreeg een wond boven het linkeroog en werd ter plaatse door dokter P, van der Kuy verbonden. De negenjarige Cornelia V. stak gis termiddag plotseling de Vlaardingerdijk over. De Rotterdamse automobilist H. P. de B. kon zyn auto niet op tijd tot stilstand krijgen en reed het meisje aan. Zij werd door de GG en GD ter plaatse voor haar schaafwonden aan gezicht, handen en benen behandeld en daarna naar haar woning in de Mariastraat ge bracht. SCHIEDAM, woensdag De teams van de Schiedamse Volleybalclub hebben de laatste competitiewedstrijd achter de rug. Dames H kreeg de eerste en enige neder laag te slikken, met 31 van DOS L Als enig excuus mag gelden, dat met Inval sters werd aangetreden. Dames III ver raste door een fraaie 3—1 zege op Aggre- dlor n en blijft ln de middenmoot van de 2e klasse. Heren III won wederom twee keer, met 30 van Maccabi en van Set-Up L Zonder de twee extra verliespunten we gens niet opkomen zou dit team kampioen geworden zijn. Nu moest met één punt achterstand met de 2e plaats genoegen worden genomen. Nu resten nog slechts de promotie wedstrijden van het eerste Dames-team. Op vrijdag 26 en maandag 29 april start SVC de wedstrijden van haar jubileum- toernooien. Vrijdag tegen Hou Stand en maandag tegen ZVC en Set-TJp, steeds in het gymnastieklokaal aan het Oude Kerk hof, SCHIEDAM, woensdag Voor de Vrienden van het Sted. Museum wordt zaterdag 27 april in de museum-aula onder de titel „Van-verf en vedel in de Renais sance" een „samenspraak tussen composi ties in verf en in notenschrift" gehouden. Mej. Ria Janse, hoofd van de pedagogi sche dienst van het museum Boymans-van Beuningen toont de schilderijen per dia en het ensemble Intertexta brengt muziek van rond 1550, van onbekende meester als Gabriëli, Tomkins e.a, ten gehore op blok fluiten, vedel, violen ten clavecimbel. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag Op het dak van de kantine van voetbalvereniging Ex celsior zat gisteravond om zeven uur een aapje. De voetballers, die gisteravond aan het trainen waren, zagen hem, en Heten hem binnen in de mater!aalkamer. Maar een voetbalvereniging Is nu niet het juis te milieu voor een aap, dus werd contact opgenomen met een dierenwinkel. „Nee, dank u," was het antwoord, om er zeker van te zijn niet het slachtoffer van een „practical-joke" te worden. Toen werd de politie ingeschakeld. Een mobilofoonwagen met twee agen ten zette koers naar Thuriede, Maar een aap vangen vereist een speciale taktiek, een listig opgezette strategie. Na drie kwartier werd besloten versterking tc ha len. Een agent was al door de aap in de hand gebeten, een. voetballer had door zijn leren handschoen een knauw gekre gen. Juist toen de heer C. Spermon, de in specteur van de Dierenbescherming, de zwaan, die zaterdag de hoofdrol in het gracbtenspel in de Korte Haven speelde, afspoelde na de anti-stookoliebehandeling riep zijn vrouw, dat-de polltie-wacht- commandant zijn assistentie vroeg bij bet vangen van een aap. Lachend verzekerde mevrouw Spermon, dat het écht waar was. Maar omdat over alle balkonnetjes in de Van Ruysdaellaan de buren met be langstelling toekeken, hoe de zwarte zwaan in de achtertuin van de familie Kiela langzaam tot een witte vogel op- kleurde, werd gedacht aan een geslaagd btirengrapje. Om by negenen kwam echter inder daad de politie-auto voorrijden, de aap bestond echt. De heer Spermon, do heer Van Melis en Leo van Eeuwijk, die met zijn. vijftien jaar al heel wat dieren heeft gered (hij was zaterdagmiddag ook druk in de weer op de Korte Haven) ging het naar het Excelsior-terrein. Gewapend met een schepnet, dat tevo ren op het politiebureau was opgehaald, ging de stoet de materiaalkamer binnen, gevolgd donr de wat huiverige voetbal lers. De aap, onder de werkbank, nam zich meteen voor, dat het geen gemakke lijke arrestatie zoo worden. Achter een kachel, onder een stoel, tussen de voet balten, netten en alle mogelijke attribu ten verschanste hij zich. Maar na" een korte, doch hevige jacht werd h(j onder het net gevangen en ln een jute-zak ge stopt. klaar voor vervoer naar* Bljjdorp (de hokken in het asiel waren niet voor hem geschikt). In Blijdorp werd geconstateerd, dat het een huzarenaapje was, een zeer aggres- sief soort, dat dikwijls aan toevallen lijdt. Een- week wordt het aapje nog in zijn privé-hok in quarantaine gehouden, af wachtend of zijn eigenaar zich meldt - chef-zwemiiastTucteur - SCHIEDAM, woensdag De heer J, J'. A. Gamaat, chef-instructeür bij het Sport- fondsenbad te Schiedam, zal 9 mei 25 jaar in dienst zijn bij de Sportfondsen-organi saties. Ter gelegenheid daarvan zal er zondag 5 mei in het bad een receptie wor den gehouden van 2.30 tot 3.30 uur, SCHIEDAM, woensdag De Gemeen teraad heeft de volgende mutaties goed gekeurd. Aan mevr. F. C. Ammersdorffer-van Lutterveld, onderwijzeres aan de Come- niusschool B aan de Singel is met ingang van 15 juni eervol ontslag verleend, Dc heer H. van der Tang, thans onder wijzer bij het g.l.a te Den Haag» is be noemd tot hoofd van de Klaas de Vries- school A aan de ZwartewaaLiestraat. De heer J. van Dalsum te Middelburg Is benoemd tot leraar in dé biologie aan bet Sted. Gymnasium tot het begin van de cursus 1963-'64. SCHIEDAM, maandag. Verrassingen zijn niet uitgebleven ln de eerste klassen van de afdeling Rotterdam van de KNVB. Zo greep SVDPW de laatste kans op het leiderschap. SVDPW bleef In het duel met aanvoerder Nado Vooruitgang met 1—2 de sterkste, SVDPW zit nog niet ze tel vast, want Nado V. heeft met één punt minder dan de Schiedammers ook twee wedstrijden minder gespeeld. In de zelfde afdeling, IB, won Wilton Füeu- oord na lange HJd «o de 3—1 zege op SVDP heeft tot gevolg dat hekkeslniter WF nu met Het Witte Dorp (ieder v«f punten) de laatste plaats moet delen. In 1A verminderen de Schiedamse kansen op het kampioenschap. Ursus verloor van Nieuwenhoom en DRZ -won met matig spel van TOGB. In 1 C won Schiedamse Boys en Schiedam is na de nederlaag nog In gevaar. Schiedam-Rising Hope 0-2 De ex-vierdeklasser The Rising Hope was sterker dan onze stadgenoten. In de veertigste minuut tekende mid voor Ver meulen het overwicht aan (01), Wel schoot de Schiedamse aanval nog enkele malen tegen de lat. maar veel kansen kregen de zwartwitten toch niet In de 32e minuut van de tweede helft passeerde J. A van Biljouw doelman Jan van der Reep en bij deze 0—2 Heten de par tijen het. Sch. Boys-DBGC 2-0 "Voor Schiedamse Boys is het degra datiegevaar geweken. Reeds in het eerste kwartier had de Boys de ploeg van Don Bosco bedwongen, ln de tiende minuut schoot middenvoor De Jong in» Vijf mi nuten later omspeelde rechtsbinnen Jaap Meijer de gehele verdediging om daarna fraaj het tweede doelpunt te scoren. Hier. na heeft Schiedamse Boys de winst ge consolideerd. Het spel speelde zich hoofcv zakelijk op het middenveld af. Na rust trachtte DBGC met hard spel verande ring in de zaak te brengen, maar Schie damse Boys was onverzettelijk. Nado V.-SVDPW 1-2 De rentree van middenvoor A ad van der VHst heeft SVDFW de eerste plaats verschaft in het duel om de kop in 1B. Tweemaal schoot Van der VHst raak In een enerverende strijd en ook daarna be hield SVDPW het beste van het sepl. Reeds in de eerste helft had SVDPW een licht overwicht, mede door het uit stekende spel van linksbuiten Vos Ctt het harde werken van het gehele team. In de vijfde minuut van de tweede helft kogel de Van der Vllst In. Tien mfnuten later trof zyn schuiver wederom doel, Nado Vooruitgang gaf zich niet gewonnen. De Rotterdammers sloegen in de vijfentwin tigste minuut goed toe. De middenvoor kon springend de bal inkoppen (12). Het •erd toen heel spannend, omdat de Rot- T ELE handen waren er voor nodig eer de aap zich gewonnen gaf. De Vrijheid SCHIEDAM» woensdag. De SPV ,JDe Vrijheid" nam met 600 duiven deel aan de wedvlucht uit Roosendaal, een afstand van 48 km. Om 9 uur werd gelost en om 9.38 uur kwam als eerste de duif binnen van oud-voetbal-internat. J. Schrumpf. De eerste 25 prijswinnaars waren: 1. 21 J. Schrumpf;. 2. 17 M. Putters; 3. 9, 15 D. Verkaaik; 4. D. Bakker; 5. A. Houtsma; 6. J. Duyrnel; 7. 12,14 E. de Potter; 8. C. Lems; 10. 16 v. d. Poel; 11. M. Rink: 13. K. Muylwijk; 18 mevr. v. d. Windt; 19; G. Barzilay; 20 D, G. Diek; 22'H. Hagen; 23 J. Kpster; 24 J. Doejaaren; 25 A. Verhaal. De Postduif De SCV De Postduif nam met 340 dui ven deel aan de wedvlucht uit Sittard, een afstand van 140 km. Gelost om 11.30 uur; eerste duif binnen 13.23.42 uur; laat ste prijsduif 13.47.16 uur. Uitslag: L. Toutijn 1-15—28—32—42-83; C. v. Tricht Sc Co. 255; "W. v. Deurzen 3dipl. H. Brökling 4—8—24; J. v. Harmeien Sc Vol 561; A. v. d. Tuyn 6; A. Brökling 7—67; H. Blonde 9—192533—49; A, Boes 10—34—44—53; A. Karreman ll; O. Bol kenbaas 12; W. v. d. Kant Sc Sparla 13— 4848516468; J. Koffyberg 14—38— 66; H. Veltman 16—63—84; G. Rost 17—40 —78; I. v. d. Tuyn 18; N. v. "Ark 20; L. Borrani Co. 21—57; C. v. d. Grfjp 22— 26; T. Jansen 23; H. v. Gogh 27; F- Eyken- broek 2959; N. in 't Hol Co, 3054 71; J. v. d. "Waard 31—36—41—52—62—65; C Landzaad 35; G. Boon 37—76; A. Brouns 39_50_79; p. v. Os Co. 43—70—75; L. de Koning 45; A. v. d. Grijp 47—81; A. Vis 56; A. Silvius 58; W. Verbaal 60; J. Riedijk 69—85; J. Lips 72; L. Vis 73; H. Crama 74; C. Paardekoper 77; H- Breuker 80—82. ter dammers voor het gelijke spel streden, maar SVDPW bleef met offensief spel overeind. Wilton F.-SVDP 3-1 Als het herstel van Wilton. Fïjenoord inderdaad in zicht is, kan WF zich nog op het nippertje van degradatie bevrijden. Ditmaal werd de tweede zege in deze competitie behaald, dankzij sterk en spor tief speL De balbehandeiing van SVDP was van iets meer kwaliteit, maar WF toonde meer wilskracht. Door een doel punt van Hgnny van der Reyken nam WF een voorsprong. Uit een scrimmage in de tweede helft scoorde "Van Unen een du bieus doelpunt. Vijf minuten later ge raakten de spil van WF en de linksbuiten van SVDP met elkaar in botsing. Er ont stond een vrije trap en Schiedams spit zou de bal met de hand hébben beroerd. Uit de strafschop schoot de middenvoor in. Tien minuten voor tijd schoot Wolfers een vrije trap in en bij de doelworsteling kon Van der Zouwen het derde Schie damse doelpunt scoren. Scheidsrechter Groen leidde goed. Nlioorn-Ursus 3-2 Kostbare fouten zijn. er de oorzaak van, dat Ursus is uitgeteld in de strijd om de, kop. Het is zelfs zo, dat de nederlaag tegen Nieuwenhoorn de Schiedammers in, de bedreigde zone brengt. Nieuwenhoom greep de kansen voor de ereposïtie goed. Al in het begin moest Joop van der Pol tot driemaal toe op de doellijn redding brengen. Nieuwenhoom bleef aanvallen en toen Koos van Katwijk mistrapte, was het I—0. Foutief terugspelen van Van Druten bracht de gastheren op 2—0. Jan Van Strien kon in de tiende minuut voor rust de achterstand verkleinen, In de tweede helft was het al spoedig 31, maar Ursus Icwam nog terug, Toen een doelpunt van Nieuwenhoom, werd afgekeurd, lan ceerde Suttorp Mari Huigen en uit de combinatie met Jan van Strien kon Hui gen de stand op 32 brengen, Fel heeft Ürsus nog voor de gelijkmaker gestreden, het bleek vergeefs. TOGB-DRZ1-2 Hoewel TOGB steeds sterk in de aanval was, kreeg DRZ de winst dankzij enkele uitvallen. Toen DRZ in de twintigste mi nuut een hoekschop nam, kaatste de bal tegen een. arm van een achterspeler. G. Oiiweris schoot de penalty in. Soms drong het gehele elftal van de Berkelse ploeg naar de Schiedamse helft, maar daardoor kon Koos Wigmans uit een. doorbraak de score verhogen (0—2). In de derde minuut na rust maakte midden voor Van Hulst van TOGB er 12 van. Daarna heeft TOGB de defensie van DRZ handen vol werk gegeven, maar de gelijk maker kon niet worden gescoord. SCHIEDAM, dinsdag, De aJs over winning voor ODI gedoodverfde uitwed strijd tegen Rotterdam Zuid 2 is verloren gegaan, Schiedam heeft een zeker schij nende nederlaag ln een kleine overwin ning weten om te zetten en Succes kon. ook op eigen terrein niet verder komen dan een gelijk spel tegenVOSV. ODI speelde tegen Rotterdam Zuid 2 n teleurstellende wedstrijd. Een invalster betekende voor onze stadgenoten waar een verzwakking, maar door een hoger tempo had men "betere resultaten kunnen bereiken. In de eerste helft werd een 1—0 achterstand door H. van Hoog dalen en F. de Vlieger in een 1—2 voor sprong omgezet. Na de hervatting lukto het wel heel slecht. De voorsprong ver anderde in een 32 achterstand, waarna C. Toussaint nog eenmaal gelijk kon ma ken. Daarna volgden nog twee Rotter damse doelpunten en één van de hand van F. de Vlieger, zodat het einde kwam met 54 voor Rotterdam Zuid 2. In de wedstrijd UnicumSchiedam be zorgde J. v. d. Tuuk zijn club vlot na be gin een 10 voorsprong door het uitbui ten van een vrije worp. Na 11 strafte H, Verschoor een verdedigingsfout af, waardoor met 12 kon worden gerust. Na de hervatting liep Unicum vlot van stapel en voor de roodzwarten er erg ui hadden keken zij tegen een 5—2 achter stand op. Maar vanaf dat moment lukte alles in de Schiedamse aanval. J. v, d. Tuuk, H. Verschoor, F. Veer, P. Bogaers en mej. Winkelman schoten de achter stand naar een 5—7 voorsprong. Unicum kon in de laatste minuut niet verder ko men dan tot 67. Met deze zege hebben de Schiedammers zich praktisch veilig gesteld. Succes is nog niet zo ver, maar de pun tenverdeling met USV heeft toch wel ge holpen. De eerste helft van deze wed strijd was voor de blauwwittere Mej. R. van Krogten en F. Baas zorgden voor een 2—0 voorsprong. Met 21 werd gerust, maar daarna werd het 3—1 door B. van Krogten. Helaas lukte het niet deze voor sprong te behouden. USV ging de toon aangeven en. slaagde er in de achterstand weg te %verken (33>. De overige uitslagen zijn: Schiedam 2 ■Trekvogels 4 124, Schiedam 3—Succes 2 31, junioren: SuccesChariots 2 21; aspiranten: Succes a—Velox a 10 en ODI a—NIO a 5—3. SCHIEDAM,"woensdag De Chr. His torische Kiesvereniging in Kethel belegt donderdag 25 april in De Rank een verga dering, waarop mr. G. van Muiden zal spreken over „Actuele politieke proble men". THEATER HGOGSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 6880B Eén der grootste thrillers van alle tijden 11 HERBERT LOM - HEATHER SEARS HET SPOOK VAN DE OPERA Vrijdag, zaterdag 2, 1, 9.15 uur; zondag 7, 9.15 uur. Eastmancolor 14 jaar ROCK HUDSON in de grootste opstand der Indianen TAZA, ZOON VAN COCHISE Zondag-matinees 2 en 4.15 uur. Technicolor 14 jaar Verraad en intriges met VICTOR MATURE in .irDc stad der Zonde" SLUIERS VAN BAGDAD Maandag, woensdag 2 en 8; dinsdag 2, 4.15, 7, 9.15 u. 14 jaar De sterkste antt-oorlogsfilm die ooit gemaakt werd! VAN HET WESTELIJK FRONT GEEN NIEUWS de mode onder de mode Donderdag 2 en 8 uur 14 jaar SCHIEDAM, woensdag De Kon. Ned. Ver. Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO) houdt op zaterdag 27 april a.s. haar jaar lijkse collecte. Zoals alom bekend, ver leent deze vereniging de eerste hulp bij ongevallen op straat, in fabrieken, bjj sport-evenementen, kinderfeesten en op plaatsen waar vele mensen bijeen komen. Al dit -menslievend werk wordt zonder enige betaling vrijwillig verricht. Met uw gift steunt u een goed werk en stelt u de EHBO wederom in de gelegenheid haar mooie taak voort te zetten. Door de N.V. Verenigde Taxibedrijven „EUROTAX" te Schiedam, Burg. Knappertlaan 18, tel 6 94 EO, wondt gevraagd voor onderhoudswerkzaamheden eigen wagenpark o. 2e MONTEUR b. HULP MONTEUR c. DOORSMEERDER Sollicitaties aam bovengenoemd adres, meer „liberty" bra. Ademt mee, beweegt mee - dankzij luchtige, elastische strip rond de cup. 'n Slimme Roulette-vindingl Geeft vrij gevoel bij sport en werk. .De bra voor de moderne vrouw. A en B cups 7.95 SCHIEDAM: ORANJESTRAAT 17 Vlaardingen; Ged. Biersloot De N.V. Ned. Patent en Kristaieodafabriek vraagt voor haar fabriek te Schiedam Leeftijd ca, 20 jaar. Indiensttreding 1 juli a.s. of eerder. Schriftelijke of tel. sollicitaties worden gaarne aan het adres der fabriek. Makkersstraat 13 te Schier dam (tel. 85530) tegemoetgezien. Fotografie RolfUms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K_ van Vuur en. Hoogstraat 106. Voor pasfoto naai K van Vuuren, Hoogstraat 100, te lefoon 66720 In één dag gereed Te huur aangeboden T.V. huren bijzonder gemak kelijk. 59 cm beroemd merk 5.99 per week, zonder aan betaling, nooit geen repara tiekosten. De Jager, Broers. veld 108-134. Weningruil Aangeboden 3 kaïnerfiat te Rotterdam (Overschie), to renflat met lift. In ruil voor 4 45 kamerwoning te Over schie, Schiedam of Vlaardin- gen. Telefoon 010-8 66 20. Te koop aangeboden Nu de tqd om ccn fijne koelkast te bezitten. De Ja. ger, Broersveld 108-134, heeft de koelkast van'uw dromen, klaar staan. 125 1. Priventa 298.—. 135 1, Marijnen 298, 160 1. 398.—, 210 L 468.—, 225 L 498.De betaling is geen probleem. Reeds vanaf 2.60 p.w. zonder vooruitbetaling, ook Etectrolux in voorraad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1