Martinez STRAAT IS GEEN AUTOKERKHOF Met vallen en opstaan SFC kan zich gelijkspel zondag veroorloven Orang Nina verstoot haar baby Tom Wilton-heren halen volle winst Molens van Nederland verschaffen levensvreugd Voor de kantonrechter: Bier-bakker Bedivelming Amsteltoneel bracht thriller voor WF-leden HANDBAL MARTINEZ ALTIJD AL DS SIGAAR VOOR MODERNE AGENDA Rode Kruis in 1962 Jongeren Hulp Dienst blijkt groot succes NOAD-junioren in het kampioenschap van Nederland Grondverbetering voor collecteurriool Propaganda-avoncl van het NIVON Jeugdorkest van St. Ambrosius gaf jubileum-concert Deksel ontbrak man viel in put Prijsuitreiking van spelregeltesls Wielrijdster hotst tegen autoportier Diefstallen Burgerlijke stand VOETBAL: Lager KNVB Afd. Rotterdam Ursus-jeugd naar Berlijn Zaterdugvoetbal Hollandia-veteranen winnen van KDO Burgemeester opent Jeugdspektakel 0 r- OPERA-CONCERT HET ROTTERDAMS OPERA KOOR SCHIEDAM DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS ELEKTRISCH LASSER- CONSTRUCTIE-WERKER "K Koeriersters ZANUSSI KOELKASTEN DE MOL JANSEN nortPERDAG 25 APRIL 1963 SCHIEDAM, donderdag Auto's mo- <en slechts rijklaar op de rijweg staan. n7l is om te verhinderen, dat de openba- wee een soort stalling van wrakken ïiirdt Voor het echtpaar H.-van der V. haiood het probleem uit het feit, dat een Tknd zou hebben verteld, dat hij hun anto wel repareren kon. Dc auto stond in it Lekstraat. Toen de Koningin Schiedam ifttm bezoeken decide de politie mee dat ie auto weg moest. Het voertuig werd in de Hoofdstraat geplaatst en daar stond de auto op 20 en 23 "htobcr nog. Mevrouw M. A. M. H.-van der V. ver telde geassisteerd door haar echtgenoot tót zij de auto in gezamenlijk beheer ƒ600 hadden gekocht. De vriend o»te de versnellingsbak nog kapotter daamogeitjk ^as. Voor het kantongerecht iê'i de cigenaresse. dat noch zij noch haar man de auto daarna konden -wegzetten. De wncL-substltuut-officier van justitie jnr H Franken sprak van „ontsierend voor het straatbeeld om week in week mt te laten staan" en de kantonrechter jnr. P- B. Cos maakte er tien gulden boete w"1- Eeveneutwlnlig flesjes bier nam de Vlaanüngse politie op 23inel uit de ra«- torbakfietó van de 43-jarige Rotterdamse broodbezorger F. S. Hij kon niet zeggen vaarvoor dat bier bestemd was. Woens dag vertelde de man dat hU twee dagen «n zieke collega had vervangen. Hij was juist met de gevulde wagen de wijk ingegaan. Dc flesjes bier waren wel besteld, maar dat stond met genoteerd. Toen de man de volgende dag bij de klan ten kwam vroegen deze om het bier maar dat had de politie meegenomen. De offi cier 2ei dat met alles besteld was en bier ten verkoop aanbieden mag een bakker niet De kantonrechter noemde 7.50 als boete en hij liet een verbeurdverklaring van het bier horen. Op IT oktober is in een tank in een «hip de roestkrabber Arie O. omvcl ge worden. HU kreeg een neusbloeding. Voor dc firma K, K. uit Maassluis kwam woensdag een verdediger als gemachtigde voor één der directeuren naar liet kan tongerecht te Schiedam. Bovendien zUn enkele getuigen gehoord. De technisch hoofdambtenaar J_ de J. van. de Arbeidsinspectie zei, dat er afzuig kappen hadden moeten worden gebruikt Bovendien had een ventilator de bedorven lucht moeten afzuigen, inplaats van lucht in de tank te blazen. Hij geloofde dat Arie O. onwel was geworden wegens ge brek aan lucht. Arie O. werkte niet bij K. K. te Maassluis. Dat deed de verfspiter Van L. die Arie O. uit de tank heeft gesleept. Deze Van L. had bij O. gewerkt, maar had de tank af en toe verlaten. De advocaat het de gewraakte cn gebruikte verf zien. De chemicus ir. F. D. Marijs verklaarde voor het bedrijf dat er geen giftige stof fen, geen benzol in deze terpentinaverf zitten. Bedrijfsleider J, van P. zei, dat het personeel de veiligheidsinstructies ïende. Dg kantonrechter besliste dat ook een medicus-deskundige van de Arbeidsin spectie diende te worden gehoord alsmede de getuige Van L. Dat zal op 8 mei om twaalf uur gebeuren waarna het kanton gerecht te Schiedam uitspraak zal doen over de vraag of Arie O. dankzij onveilig werken of schadelijke verfdampen in de drinkwatertank onwel is geworden. SCHIEDAM, donderdag-. Voor de tweede maal voerde gisteravond het ge zelschap Amsteltoneel in Musis Sacrum de thriller „Met voorbedachte rade" voor de personeelsleden van de p.v. Wilton Fijenoord ten tonele. De eersle maal was verleden week .donderdag, in verband met Fcyenoord—Benfica een dag uitgesteld. De voorstelling van gisteravond besloot de serie toneelvoorstellingen van dit sei zoen. Was het vorige keer Feijenoord—Ben- fica, die de opvoering in de weg zat, gis teravond was de wedstrijd Milaan Dundee kennelijk de oorzaak van de niet al te grote belangstelling. „Met voorbedachte rade" is het ver haal van een perfecte misdaad, in dit ge val moord op de onsympathieke schrijver van kinderboeken, Charles, gepleegd door de minnaar van zijn vrouw. Perfecte mis daden kunnen in theorie nog zo zorgvul dig worden uitgewerkt, in de praktijk gaat er altijd iets mis. Vooral als de snode Plannen van de moordenaar stipt zijn ge registreerd door een bandrecorder... Het gezelschap Amsteltoneel -werkte het tegeven onder regie van Bert van der binden spannend uit. De harteloze scbrij- ("Advertentie I.M.J gegeven Linden sp ver werd goed gespeeld door Jos Manche, (directrice) Rini Blaaser was zijn geterg de echtgenote, die door haar vriend Peter <Ed Bauer) medeplichtigheid aan de dood van haar man wordt opgedrongen. Bob Milton was de niet te misleiden inspec teur. Apotheek Nieuwland, Dr. Wibautpleïn 17 Stedelijk Museum: 30 tot 17 urn. des zondags 12 tot J7 uur werken uit eigen oezit en schild er ijet van Jean Miotte. Selectie schilderijen van Wedgwood prijs "G3. BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uw: Meisjes langs de weg. Mtmopole. 2 en 8 uur: Slavinnen voor de Orient DIVERSEN Passage, 8 uur: Sch. Kunstkring-Toneel groep Theater Verlos ons van de boze. Arcade, 8 uur: Leger des Heils concert Musis Sacrum, 8 uur: Kath. Middenstands- bond vergadering, trene, 3 uur: TBS-ver. Zonnegloren variété. De Rank, 8 uur: C.H.-Kethel vergade- ring. Geref. Jeugdhuis, 8 uur: Staatk. Geref- Partij opehb. vergadering. SCHIEDAM, woensdag In de hand- balcompetUie nebben de DWS dames kans gezien om in de moeilijke wedstrijd tegen ANIMO de halve winst te behalen. Onze stadgenoten moesten met enkele reserves aantreden maar hebben toch in deze strijd dc Haagse dames het vuur aan de schenen gelegd. Het einde werd een 33 stand. De Wilton-dames verkregen door Fran- cïen de Raay een 10 voorsprong tegen Hygiea 2. Kort voor rust kwamen de Haagse dames echter tot een 1—1 stand. Na de thee speelden de dames van Hygiea veel agressiever en niet zonder succes. Met twee fraaie treffers wisten zij de Schiedamse keepster te passeren en zo ging de volle winst 1—3 mee naar dc resi dentie. De UVG dames kwamen niet in het veld en blijven toch* nog aan de lei ding al won ADO van Spartaan. Bij de heren kwam alleen "Wilton Fije noord aan de volle winst. In de eerste helft zag er dat niet naar uit, want Ac- livitas dat zeer goed spel gaf stond in de eerste helft tot driemaal toe voor. Net rust wist Huib v. d. Lugt de stand op 54 te brengen. In de tweede helft kwamen de Rotterdammers er niet meer aan te pas. Gave doelpunten van Bakker cn van Dijk leidden er toe, dat het einde kwam met een 14—5 overwinning voor onze stadgenoten. De DWS heren keken in de wedstrijd tegen RODA binnen korte tijd al tegen een (34 achterstand aan. Kees van Har- melen zorgde voor de eerste tegentreffer maar toen werd het al gauw weer 17. Sneevliet bracht met twee treffers de ruststand op 38. In de tweede helft ging het bij DWS stukken beter, maar toch konden zy het niet bolwerken tegen het goede spel van de Rotterdammers. Gerard v. d. Wal speelde een goede partij cn was een van de beste spelers van deze dag. Met 8—10 kwam het einde. De UVG he ren speelden wel goed tegen Snel wiek 2. maar de groen-witten missen voorhoede spelers die doelpunten kunnen maken. Wim Sciiaap en Ab de Jong wisten wel enkele malen de Rotterdamse keeper te passeren, maar konden toch niet verder dan een 47 stand komen bij de rust. In de tweede helft waren de reserves van de blauw-witten ook weer net wat ster ker en het einde kwam met een 810 ne derlaag voor de UVG-hercn, SCHIEDAM, woensdag. In de alge mene ledenvergadering van de Afd. Schie dam Van het Nede.rlandsche Roode Kruis werden tot nieuwe bestuursleden be noemd mevrouw J. Houtman-Dirkzwager en de Jteren B. van der Esch, Internist, J. J. Knok, mr. G. J. Roelofsen en mr. H. G. Ubhink. Het ledental van de afdeling vermeer derde in 1962 van 4258 tot 4332. In het lopende jaar, waarin het Internationale Roode Kruis zijn 109-jarig bestaan her denkt, zal getracht worden verdere uit breiding aan het aantal leden te geven. Ook zal de afdeling zich intensief bezig houden met de verkoop van de in septem ber a.s. verschijnende Roode KruJs-post- zegels. In 1962 was de colonne, thans 56 man nelijke en 28 vrouwelijke leden groot, op verschillende gebieden zeer actief, werden een aantal cursussen gegeven en er werd intensief geoefend. Het Welfare-werk o.l.v. het bestuurslid mevrouw J. Sjoers-Reiding vertoonde een verdere uitbreiding. De Welfare-werk sters bezoeken regelmatig de daarvoor in aanmerking komende patiënten. De re sultaten van de door deze patiënten ver richte handenarbeid zijn dikwijls verbluf fend. Uit de jaarverslagen van secretaris en penningmeester blijkt dat het.jaar 1962 financieel een batig saldo opleverde van 1318,75. In dat jaar is ook te Schiedam onder auspiciën van het Jeugd Ronde Kruis en Jongeren Hulp Dienst opgericht. Deze dienst stelt zich ten doei jonge mensen van plm. 1825 jaar. die bereid zyn ren deel van hun vrije tyd <er beschikking ie stellen, hulp in ziekenhuizen te doen ver lenen. Zy verrichten daarbU allerlei werkzaamheden, die niet op het vlak vah de verpleging zelf liggen. Daardoor wordt het werk van het verplegend personeel, speciaal in de weekends, verlicht. Begon nen werd in de Dr. Noictstichting; de dienst werd daar zo'n succes, dal thans naar een verdubbeling gestreefd wordt. Het Gemeente-ziekenhuis had aan deze jongelui nog geen behoefte, omdat men daar voldoende a,splrant-ieertingverplceg- sters ter beschikking heeft. SCHIEDAM, donderdag. Het eerste juniorenteam van NOAD, kampioen van de afd. Rotterdam, geworden door een overwinning op Germinal, speelt zaterdag de eerste wedstrijd om het kampioenschap van Nederland. Het gaat in Utrecht tegen Wilskracht; in dezelfde poule zitten ver der K. en K. uit Gouda en SaiaKiif-nders uit Den Haag, welke laatste de gevaar lijkste tegenstanders worden genrivt. Het NOAD-teani bestaat uit aanvoerder Ton van Gestel, Fred Seger en Freek Suttorp, een van de sterkste junioren van Nederland. Schiedams kampioen Henk Aben zal deze junioren, coachen. De winnaar van de poule gaat ovèr naar de volgende ronde. MARTINEZ... nog altijd even geurig en voortref felijk als vroeger. MARTINEZ in een fijnproe vers-serie van 12 V2 tot 33 ct. Zo heerlijk licht, 20 rijk van geur, 20 fantastisch fijn,van smaak. MARTINEZ, select van smaak door een mees terlijke melange. SANTOSAeen Voortreffelijke sigaar voor slechts Voortreffelijke Bolknaks zijn Santosa van 22 en Prominent van 29ct. De beate Senoritas zijn Perlas van 14 en Hava- nilfos van 12'/2Ct. MANUFJICTL^. bijna 150 jaarfabrikanten van lichte.geurige en fijne sigaren. MARTINEZ voor moderne mannen He tijden! (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag „Met vallen en opstaan..." is de titel van de tentoonstelling, die momenteel aan de gang is in het gebouw van het Groene Kruis -aan de Floreslaan. De tentoonstel ling bedoelt een beeld te geven om onge lukken met kinderen te voorkomen. Want uit statistische gegevens blijkt overdui delijk, dat het aantal ongelukken met kinderen nog veel te groot is. Vooral in de leeftijdsgroep van twee tot vier jaar en in die van vijf tot negen jaar is het aantal sterfgevallen door ongelukken ont stellend hoog. Op verrassend eenvoudige, maar duide lijke wijze is een en ander op panelen beeld gebracht. Ds. P. v. d. Vloed, vice-voorzitter van de Vlaardingse vereniging voor gezond heidszorg, heeft gistermiddag met enkele inleidende woorden, bij welke gelegen heid h|j onder meer ook wethouder G. Walstra onder zijn gehoor had, de in structieve tentoonstelling geopend. Hy wees eerst op de gelukkig in de loop der jaren afgenomen kindersterfte door ziek te; het voorkomen van ongelukken is evenzeer een noodzaak. VLAARDINGEN, donderdag. Dezer dagen is een begin gemaakt met het aan brengen van een grondverbetering in het verlengde van de Dirk de Derdelaan, ten einde straks het in de Westwyk aanwezi ge collecteurriool in noordelijke richting te verleggen tot juist voorbij de in aan leg zijnde rijksweg 20. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. Het Ne derlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvrienden werk houdt vrijdag avond een propaganda-avond met als mot to ..Alles over kamperen". De heer J. Stoovelaar, kampcerconsulent van het NIVON, houdt een inleiding, die met dia's rordt toegelicht. 'i SCHIEDAM, donderdag. ,iDe groei ran liet jeugd-orkest garandeert de toe komst van het grote orkest", zei gister avond Jacq. v. d. Hoek, voorzitter van het jeugdbestuur van het Jeugd Harmonie orkest van St. Ambrosius, dat in Arcade een jubileum-concert gaf ter-gelegenheid van haar eerste lustrum. Daarom wordt binnenkort met een grootscheepse ledenwerfactie begonnen. Jacq. v. d. Hoek dankte de lieren J. Thyssen en A. J. Duimel, die het jeugd orkest van de eerste schreden op het mu zikale pad ter 2ijde hebben gestaan, de directeur C. L. van Beurden, die behalve dirigent van de jeugdharmonie ook samen met de heer C. den Hertog de oprichter was. Ket jubileum-concert viel bij het over wegend jeugdige publiek zeer in dc smaak, vooral de pittige nummers als Semper Dixieland. Brandend Zand en het slotnummer When the Saints, dat met handgeklap en voetgestamp begeleid werd en nóg eens werd gespeeld. Maar ook de meer serieuze nummers voor de pauze als het Zegenkoor uit Judas Maccabeus van Handel vielen in de smaak. Aan dit eerste gedeelte verleenden enkele leden van tiet grote orkest medewerking, G. Schaap op de klarinet, A. Overgaag op de fluit, terwijl mevrouw J. Rïnia van Nau- ta-Krulen voor de piano-begeleiding zorgde. SCHIEDAM, donderdag. Bij het oversteken van de Rotterdamse Dijk kwam gisteravond de 28-jarige fotograaf P. J. N. met zijn been w een open afwa- teringsput van het riool op de trambaan terecht. Het deksel van de put is waar schijnlijk door een voertuig losgereden en weggeslagen. De heer N. werd naar hot gemeenteziekenhuis vervoerd doeh kon na behandeling van zijn schaafwonden weer naar huis keren. De tram had tien minuien vertraging. SCHIEDAM, donaerdag. Leo Horn zal de prijzen in de spelcegeltestwedstrij- den georganiseerd "door de Schiedamse Scheidsrechtersvereniging niet op maan dag 29 april uitreiken zoals aanvankelijk was vastgesteld, maar eerst op 10 mei. Dat heeft om 8.00 uur plaats in de kan tine van Hormes-DVS. SCHIEDAM, donderdag. De wiel rijdster mej. C. M. L. kwam gisteren op de Singel te vallen toen zö tegen het plotseling geopende portier van de auto van de heer W. L. reed. Zij kreeg een vleeswond in de wang. SCHIEDAM, donderdag, De belon- maatschappij BATO mist uit een afgeslo ten Loods op de werf Wilton-Fijenoord gereedschap ter waarde van 75, Uit de volkstuin van de heer A. H. in Klein-Babberspolder zyn een groot aantal vaste planten zoals primula's en viooltjes gestolen,. SCHIEDAM. GEBOREN: Robert z.v. C. Steenstraien en A. C. Cardinaal; Jacoba j. d.v. G. J. Leuver en L. J. Verver; Jacobus J, W. z.v. J. J. van de Velde en M, Portheine; Ingrid C. J. M. d.v. A, J. J. Schrauwers en C. T, Zagwijn. OVERLEDEN: C. Brussé, 8 maanden oud; A, Nauman. 69 j., weduwe van A. v. Mourik; B. F. Wijgers, 81 j., weduwe van 1 J. R. Vielvoije. SCHIEDAM, donderdag, Zondag kan SFC in 4 F kampioen zyn. De Schie damse club heeft zoveel voorsprong op Tcdiro, dat SFC by deze laatste con current op Varkenoord aan een punten- deling genoeg heeft. Mocht SFC in Bot terdam van Tediro winnen of gelijk spe len dan wordt 's avonds om half negen h» café Helnsbroek de kam pioensreceptie gehouden. Hoewel Tediro niet te onder schatten valt,_zlet het er naar uit dat SFC nu Inderdaad in een spannende strijd kampioen en dan tevens derde klasser gaat worden. Ook in de overige afdelingen heerst nog spanning genoeg voor de Schiedamse clubs, omdat de re sultaten In de richting van meer kam pioenskansen gaan wijzen. Nu de aanval van Excelsior '20 stoot kracht heeft gekregen kan in Thurlede van Fluks worden, gewonnen, waardoor de zwartwïtten zich wat losser maken van de voorlaatste plaats in 2 A. De geestdrift van DHS waarborgt dat de stadgenoten op het eigen terrein RGD gaan slaan, zodat DHS bij leider HOV blijft in 3 D. Martini! kan nog wel punt gebruiken en deze puntendeling kan bij De Holland iaan in Vlaardingen verkregen worden, Demos moet bij DRL in Rotterdam de volle winst kunnen be halen. Reserveteams: Excelsior '20 3EDS 2. Koninginnedag: BDS 2Excelsior '20 3: regionale jeugd: Hermes DVS—-Ajax en vsv—sw. Het ziet cr naar uit dat DRZ en Ur- sus de leans op het kampioenschap ln 1 A hebben gemist. Als belde teams van nu af dc volle winst blijven beha len, blijft dc mogelijkheid, maar DRZ zal bij Noorderkwartier moeizaam tot de zege kunnen komen cn. het lijkt on- waarschijnlijk dat Drsus hy kanshebber Voorwaarts wint. SVDPW zal in 1 B aan kop kunnen blijven met een zege op het zwakke Het Witte Dorp, als de roodwitten hun bezoekers niet onderschatten. Thuis moet Wilton Fijenoord het herstel gaan con solideren met een te verwachten kleine zege op het felle HellevoetsTuis. In 1 C kan Schiedamse Boys een gelijk spel be halen tegen een sterk Satumus. Bij USC moet Schiedam twee punten kunnen veroveren. Lagere elftallen: DCL 3—SW 5; VFC 3Hermes DVS 5; Sparta 6—Hermes DVS 8; DHS 2—RFC 5; DHS 3—DHZ 4; SFC 2—Feijenoord fl; DZB 2—Martinit 2: RDM 2—Demos 2; SFC 3—EDS 3; DEH 2—SVDPW 2; WF 2—Germinal 2; Hel- lcvoetsluis 2Schiedam. 3; SW 6Ex celsior R 8; Excelsior '20 4Sparta 12; Leonidas 3—Hermes DVS 8; SW 7 VFC 4; Flakkec 3—Excelsior '20 5; SW 8—DCL 4; Excelsior '20 6—VOC 4; Mar tinit 3—Germinal 3; SFC 4-EDS 4; SCHIEDAM, donderdag. Vijl en der tig jeugdspelers van de voetbalvereniging Ursus zuilen, met enige leiders eind mei een bezoek brengen aan de Westberlljnse club Herta '06. welke vereniging vorige >mer gast zijn geweest van Ursus. Al byna een jaar bestond het plan voor deze Berlïjnse reis, maar eerst kort gele den is de beslissing gevallen voor deze reis, die op 31 mei begint Gedurende de pinksterdagen wordt er een toernooi ge speeld, doch er blijft genoeg tijd over om ook Berlijn te bekijken. Ter bestrijding van de kosten wordt binnenkort gestart met een glazen-verkoop-actie. Bloemhof 2DRZ 2; Dindua 5—Ursus 2; Hillesluis 5—SFC 5; ASB 2—Schiedamse Boys 2; SVDPW 3—Swift Boys 2; SÏOD 2—Schiedam 4; SVDPW 5—Smeelsland 3; SVV 9-DCV 5; Schiebroek 4—SVV 10; DCL 5Excelsior '20 7; RFC Excelsior '20 8; DHS 5—Musschen DHS 6DZB 3; Demos 4Hillegersberg 4; Steeds Volharden 4—Martinit 4; De mos 5—DHZ 8; WF 3—DJS 6; DEH 3— DRZ 3; Ursus _2>Bloemhof 3; CW SVV 11: Hermes DVS 9—Xerxes 9; Her mes DVs 10—Leonidas 3Excelsior '20 9 Slikkerveer 8; Martinit 5Spartaan '20 15; Hillegersberg 5—IVF 5; Acolus 7 DHS 6; Demos 6—Martinit 6; Hillesluis 6SFC 6; Schiedamse Boys 3Bolnes 3; DRZ 4Swift Boys 4; Schiedam 6—SV- DP 5; VFC 7—SVDPW 6; Schiedam 8— Hillegersberg 6. Na de goede prestatie tegen leider Zwaluwen kan HBSS nog wat op de ranglijst sty gen met een overwinning hy het stevige Ju dan Boys. HBSS 2 ont vangt Monster 2. In de eerste klas van de afdeling Rotterdam ziet het er goed uit voor PPSC. Op de Beshoek moet PPSC van het middelmatige TOGR kunnen winnen. De naaste concurrenten SNS en Heinenoord komen tegen elkaar uit, wint de eerste dan komt PPSC op de tweede plaats, wint Heinenoord dan komt PPSC met Heinenoord aan kop. GSS wint thuis niet van Stellendam. GTB handhaaftzich tegen Hellevoelsluis. De reserves: Unicum 2PPSC 2; PP SC 3DVO '32 2; VVOE 2—GTB 2; DOTO 4—HBSS 3; Groen Wit R 3— PPSC 4; The Red Stars 2—GSS 2; GTB 3—HBSS 4; HBSS 5—PPSC 5; HBSS 6— Sunlight 4; HBSS 7—Groen Wit R 5; NBSW 3—HBSS 8. ROTTERDAM, woensdag Het gaat met baby Orang Oetan Tom en zijn moeder Nina niet zoals men had gehoopt. Had moeder Nina aanvankelijk veel belangstelling voor haar zoon en liéten haar zorgen weinig te wensen over, na een week kreeg ze genoeg pan het kind. Ze begon er vreemd mee te doen. Ze speelde er mee zoals een kind van twee jaar met een teddybeertje en men begon te vrezen dat ze er op een gegeven ogenblik een arm, been of zelfs het kopje af zou draaien, Het arme schepsel kreeg weliswaar nog te drinken, maar slapen was er niet meer bij, Tom raakte onder deze vreemde behandeling dan ook totaal uitgeput Zo werd bet moeilijke besluit genomen om moeder en kind te scheiden. Eenvoudig bleek dat niet, want Nina wilde haar „speelgoed" niet goed schiks afgeven. Toch slaagde men er in de scheiding tot stand te brengen. Baby Tom werd voorlopig liefderijk in het gezin van die renverzorger Baris opgenomen. Netjes in een xeiswieg, met luierbroekje en celstofluiers en met een flesvoeding die aan de hoogste eisen voldoet Dit alles onder controle van de die renarts van Btijdorp, geassisteerd door een kinderarts. Men hoopt op deze wijze Tom toch tot een flinke mensaap te zullen zien opgroeien. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag Giste- :n is ook in Vlaardingen de verkoop van zomerzegels begonnen. De verknop ge- scheidt zowel in het postkantoor aan de Callcnburgstraat als in bet bijkantoor van de PTT in de Westwyk. Men schreef ons hieromtrent: Een postzegelserie met vijf verschillen de molens kan bet Nederlandser? Onze molens zyn nog steeds hoe afgezaagd zc misschien in de reclamewereld zijn ge worden - sieraden van ons landschap. Ze vormen een karakteristiek cultuurbe zit, dat we met zorg dienen te behoeden, en daarom is het goed, dat in het jubi leumjaar van de vereniging „De Holland se Molen" de zomerzegels Molenzegeïs zijn. Vijf molentypen: een steiüngmolen, een binnenkruier, een standerdmolen, een achtkante poldermolen en een wipwater- molen. Molenvrienden kennen alle molen- typen wel uit elkaar, maar of alle Neder landers dat doenDe zomerzegels bie den een prachtgelegenheld zich eens in de interessante bijzonderheden van molens te verdiepen. Behalve. Molenpostzegels zijn. er ook prentbriefkaarten van dezelf de molens verkrijgbaar. Al mag don niet iedereen weten wat een binnenkruier is, wat zomerzegels zijn en waarom ze worden uitgegeven is wel algemeen bekend. Méér levensvreugde door zomerzegels dat betekent hulp en steun aan landgenoten, die ziek of ge brekkig zijn of in moeilijkheden verke ren; hulp aan oud-verpleegsters, aan gere- patrieerden en stille armen, die van hun AOW alleen niet rond kunnen komen; culturele hulp aan blinden in de vorm van gesproken boeken; steun aan cultu rele werkers, kunstenaars en mensen van de wetenschap. Met het geld dat de toe slag op de zomerzegels opbrengt, kan zt veel gedaan worden. Er kan een vakantie- paviljoen worden ingericht, waar ouders van een gebrekkig kind samen met hun kind van een onbezorgde vakantie kunnen genieten- Ook dat is: méér levensvreugde door zomerzegels! Nu is dit maar één concreet voorbeeld van de tientallen projecten, die uit de opbrengst van de zomerzegels worden, ge financierd. In deze tijd, waarin het beroep op de publieke offervaardigheid steeds groter wordt, gaan vaak stemmen op die pleiten voor bundeling van de vele inza- melingsactiviieiten. Welnu, de zomerze- gelactie is een prachtig voorbeeld van doeltreffende bundeling. Wilt u precies weten hoe het geld verdeeld wordt en het naar toe gaat, vraagt u dan het vouwblaadje „Waar is het voor?'' aan bij het plaatselijk comité voor de zomerpost- zegels, dat u ook graag de zegels en prentbriefkaarten zal leveren. De verkoop duurt tot 15 juni. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag Dezer dagen werd te Naaldwijk de traditionele gymnastiekwedstryd gehouden tussen de veteranen van Hollandia en die van KDO, Naaldwijk. Men leverde een sportieve strijd in ploegverband met als onderde len vrije oefening, brug, ringen en paard- springen. De verenigïngswedstrijd werd door Hollandia mef 233 punten gewonnen te gen KDO 230,6. Individueel: 1. W. v. d. Linden <HolL> 1,9 pnt; 2. F. v. d. Berg (KDO) 24; 3. J. Drop (Holl.) 23,3; 4. K. de Graaf (Holl.) 23,5; 5, N. van Pruis (KDO) 23,2; 6. C. Bockestein (KDO) 23. Reeds nu is een afspraak gemaakt voor de wedstrijd volgend jaar, dan in Vlaar dingen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag, Burge meester mr. J. Heusdcns opent vrijdag avond .Jeugdspektakel 5", uitgaande vat» Liefde cn Vrede. In. gebouw Triangel worden 25 stands opgebouwd. Jeugdspektakel 5 is voor het publiek geopend vrijdagavond van half acht tot tien uur, zaterdag 27 april van tien. tot tien uur, op maandag 29 april 's avonds van zeven tot tien uur en op dinsdag 30 april weer de gehele dag. VOOR PAROOLLEZERS dirigent: Piet Strnyck, geeft wederom twee concerten en wel op DONDERDAG 2 EN VRIJDAG 3 MEI 1SG3, 's avonds 8 uur respectleveiyk 8.15 uur in de Blvlèra-haï. Medewerkenden: Maria Luise Barducci, sopraan, Rome; Oslavio di Credico, tenor, Rome; Albert van Haasteren, bariton, Karlsruhe. Aan de vleugels: Bram Boelee en Kees Steinroth. Tannbauser - La Forza del Destino - Don Carlos - Butterfly - Willem Teil - Un Ballo in Maschera en. Te gerieve van de operaliefhebbers onder de lezers is nog een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar van de rangen van 3.en L75. V-.. Heden ging na een korte ziekte van ons heen, on ze zorgzame man, vader, behuwd-, groot- en over grootvader, broeder, be huwd broeder en oom, de heer CORNELIS VAN 't HOF in de ouderdom van ruim 85 jaar. Familie van 't Hof Schiedam, 23 april 1963, Lange Haven 83. De begrafenis zaL plaats hebben op de algemene begraafplaats te Schie dam op vrijdag 25 april a.s. te 11.45 uur v.m. Vertrek van Lange Ha ven 83 te 11,30 uur v.m. U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95, Schiedam, tel. 6 8611 GEEN FILIALEN Gevraagd een Hoog loon. Brieven onder nr S-929 aan bureau v. d, blad VERKIEZINGEN Aanwijzing stemlokaal voor personen opgenomen tn het centrale bevolkingsregister. De burgemeester van Schiedam brengt ter openbare ken nis, dat overeenkomstig artikel J 18, üd 1, der kieswet, stembureau I (Oude Kerkhof 13) is aangewezen als bet stemlokaal, waar kiezers opgenomen in het centrale bevolkingsregister, die in het bezit zijn van. een kiezers- legitimetieksart, zich kunnen aanmelden om deei te ne men aan de stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Gen ere al, welke 15 mei a.s. zal worden, gehouden. Schiedam, 24 april 1963. De burgemeester voornoemd. J. W. PEEK. Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vuuren, Hoogstraat J08 Wonïngruïl Aangeboden 3-kamerfiat te Rotterdam (Overschie) Torenflat met lift. In ruil voor een 4 a 5 kamerwoning te Overschie, Schiedam of Vlaardingen. Tel. (020) 8 66 20. Te koop aangeboden Een centrifuge 89 - de grutter 87 50 D« de concur rent. oy ons f 85.—. Lang- zaamwassez met verwarming 255.Snelwasser vanaf ƒ90.— 15 tot 30% Korting bij Showroom Coja, Lange Haven 126, Schiedam, tele foon 633 41 Lessen Vamor rijschool D v Ros. sum. Rotterdamsedijk 164, tel 699 90 Gevestigd sinds 1929 Tijdens het examen wordt desgewenst meegere den. 125 liter 299— Bestel nu reeds Betaling in overleg LANGE KERKSTRAAT 66 Telefoon 6 85 70

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1