Bij de oude Buitens luis '3i Theater boeide met stuk van Jan Staal n L Hermes naar Helmondia Geen 1 mei feest in Schiedam P. Boon 25 jaar bij S.C.F. SYY limee- ontvangt zondag RCH KOK De strijd rond de korven De handhal- competitie 'SB Afdeling Oost was bijeen irmiïïriR-'ntf5lal jVoor Scliied. Kunstkring Korte jongens pantalons De Broeken Specialist H. Pli. Rij kuiter onderscheiden TAXI? EUROTAX 69 4 60 Gasaanstekers uit auto gestolen VEEMAN'j Kachel brandde nog Schoorsteen stort in na explosie Voorwiel schoot los: wielrijder over de kop ROUTE VAN LICHTSTOET Verlos ons van de boze Honkbal-derby DHS Schiedam igwpara» EEMAN Wijzigingen in feestprogramma te Ketbel Het, Voetlicht met „Lawine" Arbeider gedood bij Elementum Aanhangwagentje raakte los Geen vuilnisman op Koninginnedag Raadsvergadering Medewerking aan buisvesting aan personeel YDL-nieuws TOT/DAG 26 APRIL 1963 (Advertentie 1.M.J n£ plaats van waaruit did beeld genomen is, meet men zich voorstellen xJ ongeveer op liet terrein van de ov.de Kaarsenfabriek, tegenover het Hoofd. Men ziet in de Hoofdstraat de molen ,fle Ploeg" die in 2906 gesloopt is. Het grote pand dat er voor staat is al lang geleden verdwenen. Eerst ontstond er brand en later volgde de sloping. Op het ogenblik loopt daar ter plaatse een uakslenen muur waarachter zand en bouwmaterialen \zyn opgeslagen. Bij de sluis was toen (dat is ongeveer tachtig jaar geleden) een smalle voetbrug. Het Huisje met het torentje op de uiterste linkerzijde diende vroeger een tijdlang als politiepost. Op deze plaats is nu alles onherkenbaar veranderd. Octave DeConinck (Advertentie IJWj in zeer moderne dessins en in onze bekende smalle maten. Hoogstraat 86, Schiedam SCHIEDAM, vrijdag. Aan de lieer H. ril. Kijkuit er, technicus B hij de gemeen telijke technische bedrijven wonende aan de Weslvest 10, die na 43 jaar dienst de G.T.B. met pensioen gaat verlaten, is de eremedaille in brons verbonden aan de orde van Oranje Nassau toegekend. Tijdens een speciaal daartoe beiegde bijeenkomst in de kantine van de G.T B. aan de Dwarsstraat heelt vanmorgen bur gemeester mr. J. ~W. Peek de heer ïtij- kiuter het eremetaal opgespeld. (Advertentie I.M.) EU ROTI Xj TELEFOON SCHIEDAM, vrijdag Uit de afgeslo ten auto van de heer J. te II. zijn m de nacht van woensdag op donderdag een honderdtal gasaanstekers gestolen. De die ven maakten het achterruit je van de auto dte op de Parkweg stond geparkeerd open waarbij de scharnieren werden geforseerd. (Advertentie I.M.) GRASMAAIERS Volbate, Brill, Kultus Abner, Bunze, vanaf f 36.50 Schoffels, vanaf1-65 Schrepels f 1-50 Bloemspuiten en Verf stuivers Kes-zegels IJZERHANDEL Braemdt 52 Tti. 67594 Apotheek Nieuwland, Dr. Wibautpiein 17 Stedelijk Museum: IC tot 17 uut des zondags 12 tot 17 uur werken uit eigen oezit en schilderijen van Jean Miotte. Selectie schilderijen van Wedgwood pry* s "63. BIOSCOPEN' Passage, 2 en 8.15 uur: Jerry als Asse poester. Monopole, 2,7,9.15 uur: Het Spook van de Opera. DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: THOR gymn.ver. revue Thoriade. De Rank, 8 uur: DOK uitvoering. Irene, 8 uur: C-J.V. Bravo variété. Volksgebouw, 8 uur: NW-Bestuurders- bond cursusavond. Musis Sacrum, De Bron, 8 uur: Jeugdsoc Oud-Mathenesse dansavond. Lindenhof, 8 uur: Vergadering Pro Ju- ventute en film. Cbr. Soc. Belangen, 8 uur: Werkende Jeugd contact Oud-Kalh. Kerk. 8 uur: Oec. Raad ver gadering. SCHIEDAM, vrijdag, Toen de heer Th. N., wonend op de Buitenhavenweg, gistermiddag omstreeks kwart over vijf zijn kachel, waarvan hij dacht dat ze uit was. met in spiritus gedrenkt papier wil de aanmaken, bleek dat er nog wel vuur in de kachel was. De daverende explosie die het gevolg was deed de schoorsteen op het dak van het huis m elkaar 2akken. De brokken steen vielen ondermeer op het plaatsje van pand Buiten.haven.weg 3b waar het 14-jarige meisje J. B. speelde Zij kreeg een sieen op haar teen. De GG en GD verbond de bloedende wond. Dc brandweer heeft de resten van de schoor steen afgebroken. Er is geen brand ont staan. Door de steekvlam by de explosie werden de wenkbrauwen van de heer N verschroeid. SCHIEDAM, vrijdag Op de Parkweg schoot gisteravond het voorwiel van de fiets van de 16-jange P. J- v. G. uit de voorvork. De jongen sloeg over de kop. Met een hersenschudding, een hoofdwond en een gebroken rechter duim werd hy door de GG en GD naar het gemeente ziekenhuis gebracht. De fiets werd ern stig beschadigd. SCHIEDAM, vrydag. Hermes-DVS gaat zondag welgemoed, gesterkt door de mooie overwinning op Wühelmina, spelen tegen Helmondia '55. De Helmonders zijn momenteel aanmerkelijk sterker dan de laatste jaren, doch de blauw-witten zijn optimistisch gestemd. Hennes 2 speelt zondag om 2 uur in Harga tegen Vitesse 2, een van de sterkste elftallen In de afdeling, zodat poot-aan gespeeld moet worden. Het Jeugd-team speelt zaterdagmiddag om 4 uur thuis tegen Stormvogels, welke strijd gewon nen moet kunnen worden. Het derde elftal is zondagmorgen om 10 uur gastheer vooi RFC i en Hennes 4 gaat op bezoek by EBOH 2, een lastige opgave. Op Koninginnedag speelt het Jeugd- team nog een wedstrijd tegen Ajax, om 2 uur in Harga. Het zal bij deze Ingelaste wedstrijd niet meevallen de Amslerdara- mers te kloppen. SCHIEDAM, vrijdag. Morgenavond heeft, als voorloper op de viering van Koninginnedag, dc Lichtsloet 1963 plaats, die volgens verwachting groter zal zijn dan vorig jaar. De opstelling heeft weder om plaats op de Boerhavelaan. waar om 8.45 uur van af het Van 't Hoffpleln wordt vertrokken. De vastgestelde route is: Swaramerdam- singe-1, Marconi weg. Korte Singelstraat. Braersvest, Bange Kerkstraat, Grote Markt met défilé langs het Stadhuis, Ooïevaarssteeg, Spinhuispad, Parkweg. Mgr. Nolenslaan, Nieuwe Damlaan, Vlaar- dingerdijk, Rembrandtlaan, Westfranke- landsestraat, Aleidastraat (waar gerust wordt), Penninglaan, Stadhouderslaan 2.Z., Groenelaan, Den BommeLsestraat, iNieuwe Maasstraat, Lekstraat, Hoofd straat, Lange Nieuwstraat, Gerrit Ver- boonstraat, waar het eindpunt is. SCHIEDAM, vrijdag. Dit jaar zal In Schiedam het 1 mel-fcest niet worden gevierd. In plaats daarvan gaan de le den van de Partij van de Arbeid en het NW naar de Ahoy-hal, waar door het Rotterdamse Mei-comité een districts- feest wordt georganiseerd. Alleen voor de jeugd zal er in Schiedam in Musis Sacrum een bijeenkomst zyn. Deze gang van zaken is te verklaren uil de steeds verder dalende belang stelling voor de viering van de dag van de arbeid. Het is in Schiedam al jaren met meer mogelijk gebleken de zalen vol te krijgen, waardoor het moeilijk werd een verantwoord programma te brengen. Dit jaar is de knoop doorge hakt en het mei-feest wordt voor het hele district in Rotterdam gehouden, in de grote Ahoy-hal, met een goed pro gramma. De mei-rede zal worden uitgesproken door dr S. L. Mansholt, verder wordt het proem m ma opgeluisterd door het h irmonie-orkest Excelsior en het Me- fopole-orkrst. het tamboer- en pijpor- korps en door een ritmische gymnastiek- groep Ni nlloou is er dansen met mu ziek van de Down Town Jazz-b3nd. Wel wordt gezorgd voor vervoer per autobus van Sch'edam naar Rotterdam afrijdende van de verschillende wijken De Vrouwen groenen van NW en PvdA org"nis"ren dan het meifeest voor de kind"* en m Musis Sacrum, ainvang twee uur Carta Flink verzorgt een vro lijk programma. Er ?un no** kaarter» ver krijgbaar by de bekende adressen. ie ïs geen aanbieding van enkele honderden paren kinder sokjes... neen. dit zijn duizenden paren katoenen kindersokjes, voor het komende seizoen uit drie van de meest verkochte series. Laat ook Uw kinderen beter feven voor minder geld, want morgen koopt U deze kinder sokjes door elkaar voor één prijs, voor nog géén zeven dubbeltjes. (Advertentie tJVl.) Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze ka toenen kindersokjes in frisse kleuren en vrolijke dessins, m de maten, voor 3 tot 12 jaar door elkaar per paar .voo Géén tel- of schrift. bt*t. j SCHIEDAM, vrijdag. Dertien aetrl- i ces van de toneelgroep Theater hebben onder leiding van regisseur Ferd. Ster- neberg gisteravond in het Passage-thea-- i ter voor de Schicdamse Kunstkring een j opvoering gegeven van het nieuwe to- neelstuk „V.erlos ons van de boze" van de Nederlandse auteur Jan Staal, Het I publiek was niet erg talrijk, maar toon de wel belangstelling voor deze boeien de X'oors telling, In dit stuk heeft Jan Staal een wel wat scherp uitgevallen tekening willen geven van de religieuze uitwassen die mogelijk zijn in een benepen dorpsmi lieu, waar de orthodoxe geloofsovertui gingen tot onverdraagzaamheid leiden en tot het uitsluiten van alle verande ringen, Een bigotte sfeer, waar alle vrij zinnigheid des duivels is, waar de dorps genoten elkaar bespioneren en beloeren door de gordijnen en waar dc nieuw lichter met de vinger tfrordt nagewezen. Deze sfeer is bijzonder goed weergege ven, al is de karaktertekening daarbij ten achtergebleven. Jan Staal geeft blijk een sterk dialoog te kunnen sehrij- ven en ook om een climax te kunnen opbouwen. i Het verhaal speelt zich af in de pas- j lone van een dorp aan zee. waar de geest van de kortgeleden overleden do minee nog rondhangt in de persoon van zijn bijzonder rechtlijnig denkende doch ter Dora, die verbeten alle afwijkingen van zijn style opvattingen te lijf gaat. In zijn naam komt zij dan ook in ver zet als men van het dorp eon bad plaats wil gaan maken, wat zedenbeder vend zou zyn. De nieuwe, meer vrij zinnige dominee, die welwillend het ge zin var» de voorganger in de pastorie laat wonen, wordt door Dora tot de in carnatie van de duivel verklaard als hij zich niet verzet tegen de verande ring Dora verliet snel haar aanvanke- lilke aanhang van dorpsgenoten en als zij haar volgelingen oproept om de kerk te verlaten, wordt zij met haar moeder en zusters uit de pastorie gezet. Maar wat Dora persoonlijk klein krijgt, is het blijk dal haar rechtschapen vader ook zwakke zijden had. Van deze stïjle Dora-ftguur heeft Ani ta Menist een strakke en zeer aanvaard bare vertolking gegeven, al was die dan ook eenzijdig. Haar moeder, die de lief de jegens God en medemens stelt boven het strak-dogmatisch denken van haar man en dochter, werd uitstekend neer gezet door Marie Hamel, vooral in het laatste bedrijf a's zij de achtergronden van het drama verhaalt. Nienke Sikke- ma als de simpele zuster Greta kon meer overtuigen dan Elly Ruimschotel (Advertentie l M een dringende uit nodiging, heren Kom eens kennis maken met onze kollektie. U worden unieke kansen geboden m herenmode en Timco is klaar voor de starl ij zult véél zien dat u zeld zaam zieL Kijk. wij inviteren a met uw moderne kijk op bijzondere herenmode, tot een spoedig bezoek aan deze kollektie. SCHIEDAM, vrüdag. De Schicdam se Cartonnage Fabriek heeft gistermid dag haar zestiende zilveren jubilaris sinds het bestaan van het bedryf ge huldigd. Het was de heer v. Boon, cheï van het magazijn grondstoffen. Vijfen twintig jaar geleden kwam de heer Boon i» het zelfde magazijn te werken. Tijdens een feestelijke bijeenkomst gis termiddag in de kantine van het bedrijf aan de* Burg. Honnerlpge Gretelaan werd t,™,, TWm in ffwekr-hau van znn "leer wer tuigen uan r.ny xtuimsuuouj T'iSta de d,ree- als dc "aar Seneueten heken- echtgenote en Kmaercn, aoor ae airec-,^ t.iw -ss,„„ t ttur van het bedrijf, de heer T. N. M. I Jansen, en de heer J. van Gestel, na- mens het personeel, toegesproken. 1 De heer Jansen overhandigde de ju- biluns een cadeau onder couvert, van j het fabneks- en kantoorpersoneel kreeg de heer Boon een werphengel en een fototoestel. De heer Jansen, die de nauw gezetheid van de jubilaris prees en hem een vertrouwde figuur noemde, die üe- j dcre morgen present was. overhandigde daarna in zyn functie van bestuurslid I van de Ned. Mij. voor Handel en Ny- verheid het vererend getuigschrift en dc zilveren draagpenning. Bieanveir S6 SCHIEDAM HERENMODES SCHIEDAM, vrijdag De aanvang van het honkbalseizocn levert direct aantrek kelijke wedstrijden op. ïn de Overgangs klasse ontvangt SW zondag ïn Harga Terrasvogels. Dat Is voor SW geen onbe kende tegenstander, maar gezien de kracht van SVV mag op een kleine zege warden gerekend. In 3 A ontvangt Schiedam 2 zondag Ba seball Pais, ook al een strijd om ongewisse toekomst. Zeer interessant is de strijd tussen de twee nieuwe derdeklassers DHS en Schie dam in Kethel. Het oudere en gerouti neerde Schiedam zal het niet gemakkelijk krijgen tegen de wilskrachtige Ketliclse ploeg maar Schiedam is wel favoriet. SVV 2 ontvangt zaterdag Rooswyk2 eveneens met winstkansen- (Advertentie l.M.1 SCHIEDAM, vrijdag SVV ontvangt zondag om 2 uur KCH, dal de laatste we ken achter de kopgroep aanzit cn zondag j.l. Longa met 4—1 versloeg. De Haarlem mers spelen meest een stevige partij en zullen zondag op winst belust zijn. Doch de road-groenen, die zich in Zwol le van het sterkste Zijde lieten zien en de Zwollenaren een verdiende nederlaag toe brachten, zijn vost van plan de opmars van RCH te stuiten. Bovendien kunnten zij de punten veel te goed gebruiken. Het kan dus spannen aan de Wcstfrankelandsedijk. Scheidsrechter is A. J. Loskamp uit Hil versum. De SW-jeugd speelt zaterdagmiddag in Delft tegen DBC; een heel wat moeilijker: party dan tegen VSV. die met 7—i werd gewonnen. SVV 2 heeft vrij en SVV 3 gaat op bezoek bij Neptunus 2. Het vierde team speelt zondag om 10 uur m Harga tegen. DHC 4. (Advertentie l Af.) Het decor van Leontien van Beurden was eerder rommelig dan, zoals bedoeld, st ij f-conservatief. Advertentie l Af J HORLOGES Indusr Prisma—Kiénzle^—r— Juinghans, Baume Mercïer 2jaar verzekerd NIEUWE BINNENWEG 295 SCHIEDAMSEWEG 129. modellen Verio vings ringen VOLIÈRE-GAAS 50 breed ƒ0.95 per meter 100 breed ƒ1.75 per meier 150 breed ƒ2 65 per meter HORREGAAS Groen blauw ƒ2.50 per m2 Nylon crème 4.25, groen 4.p. m2 Dakvilt ƒ0 98 en ƒ1.25 per m. 100 br. KIPPENGAAS m allo maten. KSS zegels UZBRHANDiï Brwiveit 52 Tel. 67594 SCHIEDAM, vrijdag De competitie schiet voor Schiedam en Succes op. Er resteren voor beide clubs nog slechts drie wedstrijden en dat heeft de competitielei- dcr aanleiding gegeven om Succes de twee eerstkomende speeldagen vrijaf te geven. Voor Schiedam Is de thuiswed strijd tegen Kwiek vastgesteld. Kwiek neemt de voorlaatste plaats ui de ranglijst juist onder Succes. Het is daarom voor tie roodzwarten een sportie ve plicht al het mogelijke m het werk te stellen de punten in Schiedam te houden. Dat zou tevens een revanche betekenen op de 7—4 nederlaag, die op de eerste competitiedag in de uitwedstrijd tegen Kwiek werd geleden. OXLI. moet nog vijf wedstrijden afwer ken. Voor zaterdag staat de moeilijke thuiswedstrijd tegen Albatros uit Zwijn- drecht op het programma. Uit werd met 4—5 gewonnen, maar het is zeer de Zeer de vraag of dat nu weer zal lukken. Verder prijken op het programma U.S.V 2—Schiedam 2, Rozenburg 5—Suc ces 2, Velox 3—Schiedam 3, junioren O.D.I. T.OJP, aspiranten. Hoogvliet a—Succes a. Schiedama—O.S.C.R.ar Blauw Wits— O.D.I, a en W.LOil. c—Schiedam b. SCHIEDAM, vrijdag. De oranjever eniging ..Wilhelmlna" dfe de feesten In Kethel verzorgt op Koninginnedag en Bevrijdingsdag, kwam met de verras sende mededeling dat het programma font Is vermeld in het programmaboek je Vandaar de volgende opgave. Op 30 april, 3.30 uur, Js er eerst een ...ars door het dorp van de muziekver eniging St Radboud en om 9 uur kin derspelen op het DHS-terrein voor leer lingen van alle scholen. Dat is voor de kleintjes uit le en 2e klas koekkappen. e en 4e klas zaklopen en vooti dp oudsten hordenloop. Om 2 uur mar cheert Animo met de muziek voorop door Kethel en 's avonds om 8 uur wordt voor het Bad Groenoord de lam- pionoptoéht geformeerd. Verschillende muziekkorpsen lopen, mee*'en besluiten met een taptoe. "Wat hel Bevrijdingsfeest betreft, daar voor worden zaterdag 4 mei (niet 6 mei) om 9 uur 's morgens op het DHS-tcr- rem voetbal- en handbalwedstrijden ge houden voor dc hoogste klassen van de lagere scholen. Nog een ander feestpunt dient recht gezet. De kinderkennis die dinsdag om 2 uur In de „Llndenhof" wordt gehou den. is uitsluitend bestemd voor de kin deren uit de Lindenhof zelf en uiter aard voor genodigden. Doch niet voor buitenstaanders. 30 april demonstreert de luchtvaartclub Icarus" met vliegtuigmodellen niet op het voormalig Martinit-terrein, maar op het terrein aan de Vlaardlnger Dijk voor de bejaardenflat, aanvang 11 uur. Er zijn totaal 30 programmapunten, o.a. stunt- en gevechtsvhegen. Het steltlopen heeft niet 's morgens op het Frans Halsplein plaats, doch 's mid dags om 3 uur in de Van Ostadelaan. SCHIEDAM, vrijdag. De Alg. Schie dam se toneelvereniging „Het Voetlicht' geeft zaterdag 27 april in het Volksge bouw een. opvoering van het toneelspel „Lawine" van Marcel Dupuis, onder regie van Jan Nijs. Zij, die al eerder tijdens deze serie aanbiedingen bij ons koch ten, weten dat pr!j*sverschJilen tot op de helft-van de normale prijs géén zeldzaamheid is. Morgen begint de speciale ver koop van Epinglé, de ijzer sterke meubelstof. Epinglé uit de collectie van 6.75, in twee van de best ver kochte kleuren..,l30 or. breed, koopt U morgen per meter voor nog géén vier gulden. yan Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Epinglé meubelstof, 130 cm bre'id, per meter Géén telof schrift, best. SCHIEDAM, vrijdag Het eerste da mesteam van DWS speelt zondag in Val- kenswaard tegen VHC. Het gelijke spel tegen ANIMO heeft bewezen dat DWS een zeer wisselvallige ploeg is en voor t u_en2er, zondag zit er wel enige winst in, Dc Wil- tondames moeten aan de volle winst kun nen komen tegen Tumlust, dat op de on derste plaats staat. De UVG-dames krijgen het thuis tegen Actief uit Rotterdam bij zonder zwaar in de eerste klas van de af deling Rotterdam, Gezien de posities op de ranglijst geven wij UVG de beste kan sen. Bij de heren ontvangt Wilton Fijenoord aan de Maaskant het sterke en zeer ge vaarlijke team van Hellas 3. Wat het spel van de Hagenaars betreft, geven de mees te Wiltonspelers de voorkeur aan het tweede team, waar veel gemakkelijker ie gen te spelen is. De herbn van DWS ontvangen de Ho! landiaan uit Vlaardingen, dat danig ver zwakt is door het weer terugkeren naar Wilton van enkele prominente spelers; DWS zal dan ook met de Vlaardmgers niet veel moeite hebben. De heren van UVG ontvangen op Harga lijstaanvoerder Actief uit Rotterdam. UVG doet het deze competitie niet best en de Rotterdammers zyn vastbesloten het kampioenschap le behalen. Dames 2 van Wilton ontvangt Hollan- diaan en zal daar de zaken serieus moeten aanpakken willen zij in de bovenste regio nen blijven. De reservedames van DWS krijgen het ook al niet gemakkelijk tegen Spartaan uit Rotterdam. Dames 2 van UVG moeten uit van RODA2 kunnen winnen. Heren 2 van DWS gaat naar Ac- tivitas 2. Junioren: Schutters 2UVG en Meeu wen—DWS. Koor versiu tmml (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag Het be stuur van de afdeling Vlaardingen-Oost van de Partij van de Arbeid heeft zich gisteravond in „De Serre" aan de leden voorgesteld, waarbij echter ook het we derzijdse contact meteen wat hechter werd gemaakt. Achter de bestuurstafel werd de voorzitter, de heer J. Bruinse geflankeerd door mevrouw H. J. Keppler- Timmenga, de secretaresse, de dames M. B. Sparreboom en W. van de Graaf-Slin- kert en de heren A. Haas (penningmees ter), W. Zwarts en A. Springeling. De afdeling Oost is de eerste van de drie, die in een bijeenkomst met de leden kennis maakte, en uitsluitend daartoe was deze vergadering dan ook belegd. Al stonden er geen bijzondere punten op de agenda, de kenschetsing „huishoudelijk" zou voor de genoeglijke samenkomst te zakelijk zijn. De heer Bruinse vertelde ten behoeve van de leden, die niet op de federatievergadering aanwezig waren, nog eens het ontstaan van de federatie. Hij zei te hopen, dat het contact in de nieu we afdeling van plezierige aard zou zijn j en wekte de aanwezigen op by een vol- I gende vergadering nog meer leden mee i MAASSLUIS, vrydag, Omstreeks het middaguur vond gisteren op de huizen- fabriek „Elementum" aan de Industrie weg te Maassluis een ongeval plaats, dat aan de 50-jarlge A. Keedjjk uit Maasland het leven kostte. Het slachtoffer had in. de grote loods van de fabriek, waar elementen voor fa brieksmatige woningbouw worden ver vaardigd, met andere arbeiders een mal voor een wand-element volgestort met beton. Op onverklaarbare wijze is de mal ofschoon men dit aannam niet aan de takel bevestigd. Da gevolgen waren nood lottig, want toen het element was losge maakt voor transport in zijn verticale stand, was er geen verdere verbinding meer en viel het om. Reedijk werd door het 2(4 ton wegende gevaarte dodelijk getroffen. MAASSLUIS, vrijdag. Op wel zeer onvoorzichtige wijze reed de 23-jarige P. M N. uit Maassluis gisteren met z'n bestelauto en aanhangwagentje over de Noordvliet in z'n woonplaats. Hy had na melijk het „aanhangesel" slechts met een touwtje aan de auto bevestigd. Het duur de dan ook niet lang, of het touw brak en het wagentje vloog tegen een gepar keerd staande personenauto op. Deze werd flink beschadigd, zodat N. er via dc politic ongetwijfeld meer van zal ho- MAASSLUIS, vrijdag. Nabij de Rid derhof is een begin gemaakt met de bouw van een pompstation en twee reln-water- kelders. De verwezenlijking van dit pro ject is voor Maassluis noodzakelijk ge worden, nu zij, evenals Vlaardingen, Schiedam en andere gemeenten, ook Rot terdams drinkwater gaat betrekken. (Advertentie I.M.) MAASSLUIS, vrijdag. Koninginne dag zullen de kantoren van de gemeen telijke diensten en instellingen, evenals de technische diensten gesloten zijn. Op die dag wordt geen huisvuil opgehaald. Op de andere dagen van volgende week worden de normale routes gereden. VLAARDINGEN, vrydag De raad komt in openbare vergadering bijeen, op donderdag 2 mei te 19.30 uur. In. deze geanimeerde vergadering kwam daarna de verkiezmgsactïe nog een ogen blik ter sprake, waarbij bleek, dat de gemoederen bij ditonderwerp zo niet verhit, dan. toch. wel zeer levendig kun nen worden. Ondanks het niet 20 grote opkomstcijfer op deze eerste avond kan toch geconstateerd worden dat de afde ling VLaardingen-Oost de levendigheid in dit verenigingsleven heeft aangetoond. Er waren verschillende gasten uit an dere afdelingen aanwezig, terwijl ook het federatie-bestuur was vertegenwoordigd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag B.. en W. hebben de raad een voorstel aangeboden om financiële medewerking te verlenen aan de huisvesting van gemeentepersoneel door in ruime mate hypotheek te verstrek ken bij de bouw van eigen woningen. ïn het bijzonder zal deze regeling gelden voor onderwijzend personeel. MAASSLUIS, vrijdag. Zal VDL rich op eigen terrein kunnen revancheren van de in Rotterdam geleden 4—2 nederlaag? Zondagmiddag komt het antwoord. In ieder geval'zal er hard gewerkt moeten worden om een eervol resultaat te kun nen bereiken. Verder kamen in het veld: Progress 3— VDL 2; VDL 3—VOC 5; VDL 4—De Spar taan '20 en CV? 12VDL 5. Junioren: HBSS aVDL a; Demos b VDL bl; VDL b2—-PPSC b2; Demos cl— VDL cl; Zwaluwen c5VDL c2 en VDL c3-HVQ c2. Wij gaan door...als extra re clame voor onze nieuwe kinder afdeling beneden...met de ver koop van jongenspakjes en meisjesjurkjes voor minder dan de halve prijs. jongenspakjes en meisjes jurkjes met piquékraagjes, nor male prijs 7.95, van een goed wasfaare en prima kwaliteit katoen...ïn leuke modellen met bijpassende broekjes!!..... leeftijd 6 maanden tot 2 jaar, door eikaar voor nog géén drie gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze jongenspakjes en meisjes j urkjes, prima afgewerkt, voor Géén tel. of ichrift. but.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1