m is uit de tijd Jfe. _§i AG derby DHS 7-1 Burg. Peek reikte de onderscheidingen uit SFC is kampioen en gaat promoveren SPOFTFONDSENBAD ZIT AAN DE LIMIT HONKBAL Schiedam verslaat in V:;" p'l •J. J. A- Garnaat in het silver: HET GAAT OM HET ZWEMMEN, NIET OM DE INSTRUCTEUR KORFBAL Schiedam klopt Kwiek 10-6 Instructiebad Beroepsdoof 2000 meter n JrfS v. Geen kantoor Bombardement Opera-concert Seliied. Chr. Mannenkoor Ds. A. de Coq bevestigd SW-Terrasv. 2-4 DHS-Schieclam 1-7 Stemmige plechtigheid op stadhuis Wie heeft iets verloren TENNIS Nederlaag voor Keep Smiling VOLLEYBAL SVC-jubileum- toernooi Kampioen SFC recepieert Na gelijkspel tegen Tediro Tediro-SFC 1-1 DHS-RCD 1-0 Holiandïaaii-Martimt DRL-Demosl-2 Burgerlijke stand SCHIEDAM JONGEDAMES DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters |ÏEM(5J hlNSPAG 80 APRIL 1963 it. pet lëu §'g (Van een onzer verslaggeefsters) r* WEMMEN" is een kwestie vair weerstand van het water. Dat klinkt erg eenvoudig, maar het is zó makkelijk piet. Toch is er niemand, -<Üe niet zou kunnen leren zwemmen. De één heeft de slag vlugger goor dan de ander, maai* iedereen kan leren zichzelf te redden als hij in het water komt. Dti t* de mening van de heer J- J. A. Garnaal, chcf-lnstructeur van hel Scble- iimse Spt>rilond«nhad9 mei vijfentwintig jaar in het vak. Zondagmiddag 5 roei aorft ®r van half drie tol half vier In het bad een receptie gehouden.. Vroeger leerden we> het met de hen- Dat kan nu niet meer. We zijn over- «wan tot het klassikaal onderwijs. Dat moest wel, want het werd te druk.-Dit fair aa ik mijn vijftiende jaar van schc 1- nremmen in. Het begon in '47 met de vüfde en zesda klassen van de gemeen telijke scholen. De christelijke en R.K.- scisolen volgden «n nu krijgen alle leer lingen van alle lagerè scholen behalve twee ILK--scholen in Kethel, maar hier speelt de afstand ook een rol mee) een maal pet week een half uur zwemmen. Dat is nog lang. Elders duurt zo'n school les twintig tot 25 minuten. Door dat schoolzwemmen is het Sport- Wdsenhad bijzonder bezet geworden, 'Vin kwart over acht tot vier uur, met 'iea pauze van vijf kwartier is er door 'de week alleen schoolzwemmen, dan .tebben we nog de verenigingen, zodat er niet zo gek veel tijd overschiet voor het vrij zwemmen. Maae we zitten uan de 'limit, Daarom hopen we ook op dc vergun ning voor de bouw van «n instructiebad. Daar is bi) dc bouw al op gerekend, cr is dus plaats voor. DaI zal het grote bad tijdens öe lesuren heel wat ontlasten. Wint voor het kleulerzwcmmcn, dat we vroeger hadden voor het schoolzwem men voor de ULO's is geen. tyd meer. Men heeft weieens gedacht dat met de opening vaa Bad Groenoord het aantal bezoekers van het Sportfondsenbad zou verminderen. Maar hel open bad maakt alleen meer wensen enthousiast voor de zwemsport. Het weekbezoek beloopt nu ongeveer de zevenduizend, met uitschieters OP war me vakantiedagen van zo'n Meine drie* duizend bezoekers per dag. Ik weet nog goed, dat op de eerste zaterdag dat ik in Schiedam werkte het dagbezoek met een duizendtal bezoekers alle records had gebroken, we.kregen,allemaal een rijksdaalder vanwege die top. Voor de oorlog bedroeg het wcekbezoek onge veer zeventienhonderd. Advertentie LM. 1 Beter leven voor minder geld Weer er vroeg bij en wacht niet toe 1» bet volle seizoen... zodat, wanneer de zomer door zet, Uw garderobe klaar Is. Maar dat niet alleen ...waarvoor zou U wachten op het hoog seizoen? Wij kochten vin één van de grootste stoffenfabrieken rrtec Internationale vermaardheid het hele magazijn van de over schotten van de voorjaarscof- lectie 1963 voor minder dan ■Nde halve prijs. Katoenen Impplmé Voorfaars sloffen 1500 nieter^ 250° meter n 3^ 80 en 90 cm breed WÊmmÈUMm Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dui zenden meters katoenen fm- :prtmé voorjaarstoffen In een enorme hoeveelheid kleuren endewltts» nu door «Ikaar per meter voor Ondanks dn veel grotere drukte vol doet het bad, dat toch cok al eer. behoor lijk tijdje bestaat, nog steeds coed. We behoren tot de grootste overdekte baden in Nederland met vijf 25 meter-banen naast elkaar. Er is wel het een en ander gemoderniseerd, zoals de kassa, het aan tal kleedhokjes is verdubbeld,de oude verlichting wordt nu door TL-buizen ver vangen en. misschien gaan ze ook nog iets doen ter verbetering van de akoestiek. De herrie, vooral tijdens het schoolzwem men, is .ai heel wat minder geworden, maar mijn trommelvliezen doen toch, vooral als ik in een stille omgeving sta, wel zeer van dat enorme lawaai. In het bad zelf hoor ïk het bijna met meer, je wordt een beetje beroepsdoof. In 1941 werd. ik tot chef-instructeur hier in Schiedam benoemd. Daarvoor was ik zwemonderwijzer in mijn geboorte plaats Delft, sinds '38, Mijn diploma had ik al eerder, dat haalde ik als een van de eersten toen ik bij de Reddingbrigade in Delft zwom. Midden in de crisistijd, in "36 kwam in Delft het overdekte bad. Ik probeerde er een aanstelling te krijgen, maar de mensen, die toen in de steun lie pen kregen voorrang. Ik had toen wel een baantje, want ik heb in die tijd'van alles aangepakt, en moest wachten lot In '3B een. plaats vacant was. Toen Ik uit militaire dienst kwam was ik vastbesloten niet meer op een kantoor te gaan werken, zoals ik gedaan had sinds ik van school was gekomen. Ik had toen als hobby muziek en speelde In het seizoen trompet In een bandje in" Sclte- veningen, 's Avonds wel te verstaan. Overdag werkte Ik In een machinefa briek. Na afloop van het seizoen leerde Ik van een vriend autorijden, deed mijn rij-examen en werd reserve-chauffeur, konden ze wel gebruiken, want In stifenge winter *29 was het scheeps- vervoer zo goed als stilgelegd. Daarna heb Ik nog In eqn wasserij, een drukkerij en In een garage gewerkt. Tot ik dus In '3B bU het Sportfondsenbad kwam. Geen tet. of schrift, but Drie jaar later werd ik naar Schie dam overgeplaatst. Bijna de hele oorlog is het bad opengebleven, het was toen ook erg druk. In het voorjaar '43 zijn we een maand uit veiligheidsoverwegingen dicht geweest. Dat was na het bombardement hier in de buurt en op de machinehal van Wilton. Ik weet het nog goed. Het was op een zondag, er waren waterpolowedstrij- dcn. Even over half een kwam er lucht alarm. Het was toch bijna tijd dus ik. blaas het eindsignaal. Iedereen was net het water uit, of daar komt een grote kei dwars door de twee gindagen van het dak zetten. In de gang renden alle zwemmers spiernaakt naar de uitgang. Aan de overkant van de B.K.- laan was in de getroffen huizen brand ontstaan. Het bassin heeft toen gediend als blaswaterreservoir. Nadien is er ccn regelrechte aansluiting gekomen voor de brandweer achter een Uzeren plaat in de gevel." Behalve zwemlessen geeft de heer Gar naat ook cursussen voor zwemonder wijzer. In Schiedam werd de cursus gehouden, het eerste examen hiervoor a/gelegd en. zijn, na de negen gehouden cursussen, de meest geslaagd, namelijk 99. „Je leert hier bijzonder veel mensen kennen, of eigenlijk andersom. Maar els. u mij nu vraagt hoeveel leerlingen heb je gehad, die je de zwemkunst hebt bijge bracht, dun moet ik .zeggen, vijftig, mis schien. honderd, Want als een van mijn assistenten heeft meegeholpen, hebben ze het niet alleen van mij geleerd. Er zfjn ■weieens ouders, die erop staan, dat. ik hun kind zelf zwemmen leen Maar dat is niet nodig. Het gaat om het zwemmen, en niet om de instructeur. Tot vreugde van Succes SCHIEDAM, dinsdag. Hoewel Suc ces zelf niet heeft gespeeld, kunnen de blanwwitten weer wat ruimer ademha len, omdat Schiedam het Haagse Kwiek heeft verslagen en USV van Pams heeft verloren. In de staart is dus niets ver anderd, behoudens een opschuiving van Unicum ten koste van Succes door een zege op Animo. In de eerste helft van Schiedam—Kwiek stond het lang niet vast, dat de thuis club zou winnen. In het begin wel, om dat J. v.d.. Tuuk en H. Joossen vlot voor 20 zorgden en na 21 F. Veer de voorsprong op 31 had bepaald. Maar Kwiek maakte gelijk. In de beginopstel ling kwam Schiedam door treffers van mej. M. Vredenbregt en J. v.d. Tuuk .opnieuw met twee punten voor (53), maar weer haalde Kwiek op, zodat met 55 werd gerust In de eerste helft wa ren de partijen dus volledig aan elkaar gewaagds maar na de hervatting drukte Schiedam door, Mej. Winkelman legde met twee treffers de basis voor de over winning. Kwiek kon zijn cadans niet meer terugvinden, vooral niet nadat in de beginopstelling J. v.d. Tuuk en mej. M. Vredenhregt opnieyw de voor sprong vergrootten (9—5). H. VerschooT deed er nog een schepje bovenop (10—5). Met een doelpunt' in de laatste minuut stelde Kwiek de eindstand op 10—6. ODI heeft het tegen Albatros op eigen veld niet kunnen bolwerken. Vooral in de eerste helft waren de Zwijndrechters sterker. Nh 02 haalde mej. M. v.d. Bruggen op tot 1—2, maar er werd met 1—4 gerust. Na de thee verkleinden mevr, B. van Keulen, en H, van Hoog dal em de achterstand tot 34, maar iD plaats van de gelijkmaker volgde een Zwijcdr echts doelpunt. Hetzelfde her haalde zich nogmaals, na een doelpunt van C. Toussaint (4—5 en 4—6). Vanuit een strafworp kon W. van Leeuwen de eindstand op 56 bepalen. De overige uitslagen zijn USV 2— Schiedam 2 64, Rozenburg 5Succes 2 1—3, Velox 3Shiedam 3 3—0, junioren DDI—TOP 3—2, aspiranten Schiedam a— QSCR a 0—4, Blauw wit a—ODI a 1—12, Hoogvliet a—Succes a 00 en "V7ION c Schiedam b -0—5. J.J. A. GARNAAT kwart eeuw zwemonderwijzer SCHIEDAM, dinsdag De eerste fning en Joop Tettelaar en Henk Kempen 1 |f honkbalslagen tiJn gevallen bij de Schle- op fouten in de derde slagbeurt. Toen damse honkbaiclubs. De resultaten zijn BobSoudljn misgreep kwam ook Van niet zoals verwacht mocht worden maar de teams zön ook nog niet compleet om- dat veel voetballers nog de voorkeur ge- ven aan de wintersport. SW verloor In de overgangsklasse met 24 van Terras- vogels. Schiedam startte goed door het jonge DHS met 1—7 te verslaan. SW plaatste meer honkslagon dan bezoekers maar Terrasvogels kon met goed veldwerk het gevaar bezweren. In de eerste slagbeurt kwam Van Berkel van Terrasvogels binnen en Kolkman maakte in de tweede inning een snelle run, 0—2. In de vierde inning sloeg Her- kemij een homerun (0—3). Daarna sloeg SW terug. Van der Vel de, met vier-wijd, stal het tweede honk, op een foute aangooi kwam hij naar drie en-de slag van Hans de Lange was goed voor het legenpunt. Invaller Cor Bras voegde er in de vijfde inning een punt aan toe toen Gommel, Goetgeluk en Van Meeteren eveneens naar de bonken kwa men. Marie Gommel plaatste in de zesde Inning een mooie tweehonkslag, maar drie SW'ers werden uitgegooid. Kerke- mij stal tweede honk na een slag, dc linksvelder bracht hem op drie en Hoo- geland sloeg hem naar. het thuishonk (2-4). "Werpersresultatcn: Hans de Lange 6x3- slag, 1 x 4-wijd en 1 honkslag tegen; na de zesde inning Wout van Meeteren (bei den SW) 3 x 3-slag, 0 X 4-wijd en 1 honk slag tegen. DIesselkötter (Terrasvogels) 14x3-slag, lx4-wijd en 20 honkslagon tegen. SW2 won met 30 van Rooswijk2, Nico Kolraeijer scoorde in vierde en acht ste inning en Anton Smit scoorde in de zevende inning. Werper Leen de Gids gooide I4x3-slag, 2 x 4-wjjd en twee honkslagen tegen. De geelzwarten faalden in liet slagwerk. Ze kwamen dan ook eerst In dc achtste SCHIEDAM, dinsdag Het Schiedams Inning verder dan het tweede honk. Christelijk Mannenkoor geeft o.l.v. de heer J. v. d. Ree.een Operaconcert op donderdag 9 mei in gebouw Arcade, aan vang 8 uur. Medewerking verlenen Aukje Karsemeijer, sopraan, Jan Waaijer, tenor en Bram Boelee, piano. SCHIEDAM, dinsdag Tijdens een stemmige, sfeervolle' bijeenkomst in de raadszaal van het stadhuis heeft burge meester mr. J. W. Peek gistermorgen Ko ninklijke onderscheidingen uitgereikt aan zeven verdienstelijke Schiedammers, die bij de plechtigheid vergezeld waren van hun echtgenotes, familieleden en vrien den. „Gü züt personen die Iets hebben toegevoegd aan het geestelijk en mate rieel bezit van onze stad cn zo btfgcdra gen tot de stedelijke bloei. WIJ gaan er prat op een groep burgers te bezitten, die de gemeenschap weten te dienen op e?n bijzondere wüze," zo stelde burge meester Peek het In zijn huldlgings-rede. Verder had h(J «en persoonlijk woord SCHIEDAM, zaterdag Tc bevragen het Hoofdbureau van Politie te Schiedam dagelijks van 8.0»—17.00 uur» behalve op zaterdag en zondag: Wollen muts; blauwe overall; wit bï schoentje (r.); een paar grijze glacé hc schoenen; kettinkje met sleuteltjes; z-,.,. flutastep; portemonnee met inhoud; honden penning; 1 kilogram-gewicht; verchroomde wieldop. Te bevragen bij. dc vinders: voetpoma, Spuria. Alb. Thllmstraat 53: achterliehtbak met nummerplaat. Wiegman. Dr. Wibnut- plein 100; geldsbedrag, Blomstcel. Huy&mans- straat 26 b; bedelarmbandje, PJooy, PopuUe- .28: COtiri^n ria'mpïnnrch^fl^rta jpoihMk Van Westendorp, Parkweg. W«1jk Museum: 20 tot 17 uur des zondags 1?,-tot-17 uur werken uit v,.?^8®n bezh. en schilderijen van Jean' lootte. Selectie schilderijen van wedgwoodprijs '63. 2, 4.15 7, 9.15 uur Jerty als ïpoester. 'e, 2 cn 8 uur: „Sluiers van Bag- g. - DIVERSEN swartonhveg, g.30 uur; Bioscoopvoorstd- Ê^ekeerpleUj Broersvest, 8 uur: Taptoe wj>r Tamboers- en Pijperskorpa •Harmonie". SCHIEDAM, dinsdag. Het eerste teem van de Schiedamsc tennisvereniging Keep Smiling Teed de eerste nederlaag van het jonge seizoen, met 53 werd verloren van TIOD 1. Toch was hat een goede wedstrijd, waarbij vele partijen in drie sets werden beslist Keep Smi ling 2 behield de kampioenskansen door met 4—4 gelijk te spelen tegen Leimonas 5. Daartoe heelt de heer Hofman be langrijk bijgedragen door drie partijen te winnen. Verdere uitslagen: KS 3ROVS 3 44', Rotterdam 12—KS 4 5—3; KS 5OTP 3 4—4; KS 6TEZ 2 0—8 en Insulinde 3 KS 7 6—2.-'.. »y Esp erauto-ageiido Merkredon, ia lan de raajo. La kltib- vespero bodiaü okazos pro la maja fcato. La sekvonta kunveno okams en Ploeg- str. 19. La 2la de majo sro Schneider parolos pri sia vojagho en Higpanio. stap, AletUastraat Akkeren. HelnsJuastraat 22; geldsL Boere P.K.O. Laar» Sta; dair.espolühorlogel en klnderringelje. Rasker. RembrandUaan 96 a: damespolshorloge, Verver, Dr. Wlbaut- ptein 163; hcrenportemoiviee met Inhoud, Korporaal, Rijnstraat 23 b: klndcrportemon- nee met inhoud. Visser, Vaorrtestraat 18; bruine aktentas met: inhoud. Kies. St. Li- dulnastraat 34 b; damesportcmonnec met in houd. Kamp, Jacob van Lennepstram 18: zwart-wltte damesportemonnee met inhoud, Jaspers, Geert Relndersstraat 14 b; dames- portomonnee niet Inhoud. VanHees,'Rotter- darnsedljk 86; tas met inhoud, Kribbe, B. K. Laan 250 b; weekendtas met inhoud, Schef. fers, StepheiiÉOtistr. 32 b: rode autostep. Den Tuinder Gordonstraat 7 b; kleurpotloden doos. Kamp,, Verbrande Erven 19; blauw witte autostep, Wijnen, Maasstraat 6; blauwe autostep. Winkelman, Prof. Aalberselaan 29; rood-creme autostep, De Jong, Van Olden- bameveltstraat 76: jongensbrl!, v, d. Pluijm Alb. Culjpstraat 18 b; ring met sleutels, Kamp Verbrande Erven. 13; ring mot sleutels cr schoenlepel, De Jong, lepenlaan 88; flets, sleuteltje. Van Roest, Emmaslraat 5b: 4- kleurenpotlood,- Muldijk, Vondellaan 33: 1 contactsleutels, Van Rccdc. Marconistraat 5b: bpssleutel. Van Hofwegen, Ncwtonpleln 20 b: ring met sleutels. Holleman. Mariastr 29; kinderbril, Boer, B.K. Daan 198 b, na 18 uur; lipgsleutel. Borstlap. Joh. de Wlttsingel 24i; ring met sleutels, nagaltang en aanste ker, v. d. Most, Dr. Sauerstraat 15; 2 brillen Harreman. werkkeet Rotterdamsedijk: da- nieshandschoen (r.>. Keuzenkamp, Burg. v Haarenlaan 360; bruine suide want, Kerk- laan, Hieuwslraat 10; 1 paar nylon kousen, Gunnewcgh Daltonstraat 10: blauwe sjaal, Mulder. Makkerstraat 1; dameshoedje. Ruse ier, J«n Oudegeeststraat 63: uniformpet Noordzij. Parkweg 13B; regenbroek, Meijer, Rottcrdsmsedijk 20C; zwart-roüe sjaal, v. d. Bogert, Amelia van Solmstraat 18 a; 2 paar babysokjes, Beurner, Piersonstraat 58; kin derkleding in krant verpakt. Van Schaven beker. Van 's-Gravensandestraat 56; mili taire koppel, Verwijs, Bergweg 45 b, Rotter dam: zijden sjaal Van Es. West Franke- lanrfsestraat 107; sjaal. Brobbel. Fuitonatraat 3 c; mohair sjaal, De Groot, West Eranke- lendsestraat 304 ar bruine herenschoen (1,1, v. d. Graaf. Gouden regenlaan 13: jongensjas je, Hoftijzer, v, d. Elststraal 12a: nylon re genjas en zwarte dameshandschoenen. Van Haagen. -Rubenslaan 10: spijkerbroek. Du- mont, Havendiik 134 a; jongensjack, Hulzlnga Van Ruysdae liaan 4 b; HoUandse herder. Dierentehuis, St. Anne Zusterstraat 47; hon- denpennlng, Blomsteel, Huysmansstraat 2S b; honden penning Craanen, Daltonstraat* 14 a: kanarievogel. Poort, Slachthuislaan 3S: hen- denpennlng. Hoftflzer. v. d Elststraat )2a. van waardering voor elk van de onder- scbeWenen, tenvijl hij uitvoerig hun ver diensten memoreerde. De heer J. A. Visser (bronzen medail le) schetste hij als de populaire toneel meester van het Passage-theater en de heer M. van Dijk (zilveren medaille) als de man die al zovele jaren de schoolvoet- bal- cn handbal-toernooien in goede ba*; nen had geleid...... en bij de uitreiking de kinderen rustig had. gehouden." Van de heer A. Kruit (zilveren medaille) wer den vooral do. verdiensten als brandweer man belicht en de heer W. van Ravens (zilveren medaille) werd geschetst als de man die in de oorlogsjaren menigeen had weten te vrijwaren voor de arbeids-inzet. De heer F. J. A. Sondermeijer (Ridder O.O.N.), was „een aannemer niet uitslui tend geconcentreerd op het materiële vlak," maar ook uitgebreid werkzaam op het terrein van de maatschappelijke zorg. Architect C. Kramers (Ridder O.O.N.) was een man die veel gedaan had voor het behoud en de kennis van zo'n ty pische Scihedamse bedrijfstak als de ge distilleerd industrie. Bovendien had hij ais lid van de Gemeenteraad en als wet houder de na-oorlogse woningbouw op gang gebracht in Schiedam. Veel tijd had hij ook gegeven voor de kinderbescher ming. Hoewel hlf niet graag „in de schijn werpers" wordt geplaatst, werd mr. ,P. van Bochove (Ridder O.O.N.) toch even In het zonnetje gezet als-de man die als wethouder van financiën' op de rechte plaats zit om de touwtjes van de ge meente bij elkaar te houden. Een man ook die 't vertrouwen geniet van vele, ze ker niet In de laatste plaats van de sportslfeden, die wat betreft de verde ling, van de gemeentelijke sportvelden. Na deze woorden van burg. Peek heeft wetb. van Bochove namens alle gedeco reerden bedankt. „Wij zijn niet beter dan andere burgers. Maar deze verleende on derscheiding kunnen-wij zien als een be loning voor ons werk gedurende vaak lange tijd verricht. Een schouderklopje van de hoogste overheid om op de inge slagen weg voort te gaan." Joop Lupker en Joop Tettelaar van Schiedam kregen al direct vier-wijd maar werper Verbeet en midvelder Schonen berg hielden de zaak In bedwang. Piet de Bruin scoorde in de tweede SCHIEDAM, dinsdag Tal van verte genwoordigers uit dé voetbalwereld heb ben zondagavond in carê Hemsbroek aan de Vlaardlngerdyk hun gelukwensen aan geboden aan het gepromoveerde SFC tij dens een receptie. Voor de spelers waren er bloemen, voor oefemneester Frans Steenbergen was er een geschenk. Als eerste sprak de voorzitter van Demos, de heer G. van 't Geloof. Demos is dit seizoen de plaatselijke concurrent van SFC geweest Hij was verheugd dat beide clubs ge speeld hebben onder leiding van. oefen- meesters uit de goede school van SVV, dc trainers Frans Steenbergen en Joop Meerwijk. 1 De voorzitter van de afdeling Rotter dam van de KNVB de heer J, Bijloo stel de, dat SFC immer een goed lid van het voetbalwezen is geweest Hij herinnerde, aan. de ups en dwoits in dc geschiedenis van SFC. Namens de Schïedamse derde klasser DHS verwelkomde de heer A. Boer de blauwzwarten, maar deze voor zitter sprak toch als wens uit dat DHS het voorbeeld van SFC zal kunnen volgen Dongen naar de vijfhoek. Het werd. 0—6 op een slag van Albert Dijksman en een opofferJngsstoot van Jan van. Naamen en Jo Lupker. Het slagwerk van DHS werd iets beter. Piet Tettelaar (ex-Schiedam) kwam met velderskeus op eerste honk, Bob Soudijn en Verbeet met vier-wijd volgden en de slag van Koymans liet Tettelaar scoren. Pas in de negende in ning kon Van Ruiven op slagen van Kempen eri Van Naamen de stand op I7 brengen. - Werpersresultatcn: Jan van Naamen (Schiedam) 15x3-slag, 6 x 4-wijd en drie honkslagen tegen; Verbeet (DHS) 14x3- slag, Sx 4-wijd en zeven honkslagen tegen. SCHIEDAMS—BASEBALL PALS Schiedam 2 en Baseball Pais speelden zo enthousiast dat het honkslagen regende. Het stond in de achtste inning nog 1710 voorSchiedam 2 maar het werd 18—18, in de negende inning 18—22 en Schiedam kon slechts twee punten scoren zodat Schiedam 2 met 20—22 verloor na drie- en-eenhalf uuh honkbal. Besloten is in het komende weekeinde ook met het honkbal voor de'teams In het Rayon Rotterdam van start te gaan. de Coq door ds. D. J. Spallng be vestigd als hervormd predikant te Schiedam, waarna in de zelfde dienst ds. de Coq zijn Intrede deed in de hervormde gemeente Schiedam, waar h(J speciaal belast zal worden met het behartigen van de belangen van het jeugdwerk. Ds. Coq komt uit Beerta, SCHIEDAM, maandag SFC Is kam pioen van de vierde klasse F geworden! En is bovendien, dankzij het 1—-1 geiyke spel tegen de laatste concurrent Tediro, gepromoveerd naaq de derde klasse. Nog meer vreugde ontstond doordat In de der de klasse DHS de kop kon grijpen met een kleine 10 zege op RCD en dankzij een 1—0 nederlaag van leider HOV, Met nog Zeven wedstrijden te spelen heeft DHS nu een punt voorsprong. de eerste helft kon SFC de zenuwen bedwingen. Dc Schiedammer e ontplooiden het goede spel en het technische over wicht resulteerde in de veertigste mi nuut in het belangrijke doelpunt. Den Houting gaf W. Klein de goede scorings kans. In de tweede helft kreeg SFC het evenwel heel benauwd. In de zesde mi nuut ontstond een misverstand tussen rechtsachter Ram en doelman Gijzen •aardoor Dammes voor de Rotterdam mers kon inkoppen. De gelijkmaker gal Tediro de stimulans om te trachten vooi het laatst bij SFC te blijven. Telkens drong de Rotterdamse aanval gevaarlijk in het Scfaiedamse gebied en dan kon de Schiedamse achterhoede onder veel span ning nog redding brengen. Toen het ver lossende fluitsignaal kwam was de feest vreugde groot. In hoog tempo drukte DHS met goede combinatie RCD op eigen helft terug maar de verdediging van de Dordtenaren staat er voor bekend van geen wijken te weten. DHS zag dan ook geen kans te Wel schoot Bert van Hees hard over en knalde Gudde in handen van de doelman. Na een hxlf uur gaf Cock de Zwart Dc Jager de goede kans en deze schoot listig ïn. Even speelde RCD agres sief maar DHS trok zich in de verdedi ging terug. De uitvallen van DHS bleven gevaarlijk. Zo kopte Roozen een vrije trap van Degeling net over de lat en cn naar dc tweede klas kan promoveren, twee minuten voor tijd kon de doorge broken Roozen slechts door de Dordtse doelman worden geremd. De Schiedamse doelman Burger heeft niet veel te'doen gehad. Hoewel Martinit een klasse beter speel de bleven doelpunten uit omdat de aan vallen onvoldoende werden afgewerkt. In de tiende minuut greep doelman Den Uyl goed In. Even na rust schoot rechtsbui ten Karde! hard in maar het schot werd gestopt. De strijd werd harder en niet mooier. Zeven minuten voor tijd strafte de.Vlaardingse rechtsbuiten een fout van. de Schiedamse defensie af. Direct na de aftrap scoorde de linksbin nen van De Roode Leeuw uit een verre trap via de onderkant van de paal. maar Demos veroverde daarna het terrein. Na een kwartier maakte C. Tetteroo gelijk na een worsteling voor het doel. Demos bleef in de aanval. Vijf minuten na rust scoorde Henk. Wahl het winnende doelpunt en hoewel Demos ook daarna in het offen sief was, bleef het goede schot verder uit. GEBOREN: Katharine, d. v. A. M. Cox en G. Meeldijk; Ronald M.,. zT v. N. M. Baggen en'A. van 't Zelfde; "Hoger, z, v. J. H. Suisse en A. Sagcl; vWillemina, d, v. P. A. Barteveld en G. van Dijk; Marianne P., d. v. A. C. van Pelt en P. J. Eilers; Maria A., d. v. A. J. de Veld en A. A. C, van dor Ploeg; Yvonne A. M„ d. v. C. J. de Gooijer en J. I, Hüïenaar. ONDERTROUWD; M. A. Gevacrls, 23 jr en J. H. van Wijk, 21 jr. OVERLEDEN: E. J. Vervoort, 90 jr, we duwe van G. J. J. Gordijn; H. Kouwenho- ven, 92 jr, weduwe van K. van der Lin den. Getrouwd: DR. RONALD M. SMEETS CHARLOTTE M. H. A. M. DE HEER Phoenix - 9, Arizona U.S.A. 3517 West Latham Apt. 2. Schiedam, Oranjestraat 43. SCHIEDAM, dinsdag In het door de Schiedamse Volleybal Club georganiseer de nederlaag-toernooi waren de hoogste teams van het Rotterdamse Hou Stand als eerste op bezoek In Schiedam, SVC be haalde drie over winning en en kreeg nederlaag te slikken. Dames 2 beet het spits af cn zegevierde met 21 via de setstanden 1315, 16—14 en 16—14. Dames 1 werd toen geheel on verwacht geklopt. De kampioenen speel den een bijzonder spannende wedstrijd doch waren zeer slordig bij het afwerken. Een 1—2 nederlaag via 15—6, 10—15 en 14—16. Een verjongd heren 2 klopte op fraaie wij2e Hou Stand 2 met 2—1: 0—15. 15—13 en 155. Heren 1 zonder de twee lange smash-cracks vocht voor ieder puntje hartverwarmend en won eveneens met 2—1 (14—16, 15—12 en 15—13). SCHIEDAM, dinsdag Het Tamboers en Pijperkorps „Harmonie" van de Schie damse CJV geeft op donderdagavond 2 mei. in gebouw Arcade een uitvoering' aanvang 7.45 uur. i smaak interieur WILTON-FlfENOORD N.V. SCHIEDAM vraag) voor erketa barer afdelingen ünïgo kantoorervarfng strek) )a) aanbe veling. Leeftijd ca,16 lot!8 jaor. Sollicitaties te-richten tot bovengenoemde maat schappij, postbus 22, Schiedam. Voor het maken van een afspraak voor een per- soonli jkonderhood kuntDzicbook telefonisch met ons in verbinding stellen: tel 592 00, toestel 3072, =1 MEUBELSYSTEEM MAAKT UW KAMER RUIM EN GEZELLIG u kijkt..; vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95_ Schiedam, teL 6 8611 GEEN FILIALEN I WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 TEL i 79 20 Te koop aangeboden Een centrifuge 89.. bij de grutter 67.50 bij de concur rent Dij ons ƒ85.—. liang- za ara wasser met verwarming 255.— Snelwasser vanaf ƒ90.— 15 tot 30% Korting bij Showroom Coja. Lange Haven 128, Schiedam, tele foon 6 33 4J. Vamor rijschool D v Ros. sum. Rotterdatnsedijk 164, lel 6 99 00 Gevestigd sinds 192B Tijdens bet examen wordt desgewep^t meegere- Te huur gevraagd Jongeman vraagtkamers te Schiedam, liefst. Suïc. .v geving Gorzen. Brieven oud. S-931bureau v. d; blad. - Uw kleine advertentie tn rleze kolommen wordt gelezen met dezelfde aandacht al» waarmee u deze advertentie la»V v- Huwelijk Heer, weduwnaar, I doch ter, 12 jaar, zoekt kennisma king met degelijke jonge vronw met zacht en vrien- delük karakter. Leeftijd tot plm. 36 j aar. Brieven onder no. S-930 bureau v. d. blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1