KONINGINNEFEEST Ook in de wijken Oost en Zuid nu kinderspelen Schoolsporttoernooi is|AdJ G Verkaik snel voortgezet EEF DOLMAN WINT NA EEN FELLE SPRINT viert zilveren Finales na Pinksteren SPORT- demonstraties Duivensport Kinderkennis Lindenhof Gemeenteraad j Maassluis SCHIEDAM JONGEMAN §chiedam§c jeugd genoot Programma omvangrijker dan ooii Wim Kan voor Kath. Kring Muzikale show van Harmonie Oranje-ivielerivedstrijd urn Kon. bezoek op film en foto Jeugdorkest van muziekschool voor KRO-radïo JÜDO-EXAMENS Ylam in de pan: binnenbrandje Hond in tram Excelsior/M op koninginnedag Koninginnedag in Maassluis Forlunajeugd wint vanSHS(4-0) Koeriersters tfÓENSDAG 1MEI 1963 SCHIEDAM, woensdag. Toen de kerkklokken al om acht uur jjegonnen te bim-bammen, om zo de Koninginnedag in te luiden, zal ntenigeen gistermorgen vol verwachting uit de ramen hebben gekeken. Tot opluchting van de jeugd was het traditionele oranje-zonnetje toen al druk bezig, door de dreigende wolken heen te breken en vooral: het was droog! Toen kon het koninginncfeest ook in Schiedam op gang komen en dra wapperden de vlaggen uit de huizen en verschenen de eerste feestelijk uitgedoste kinderen op de straten. Het bleef zowaar de gehele dag droog, zodat het omvangrijke feestprogramma geheel kón worden afgewerkt. Dan komt de feeststemming er van zelf wel in, zodat het de gehele dag opgewekt druk is geweest in de straten. Van dc aubade af, om tien uur 7s morgens, tot na de taptoe met muzikale [show/'s avonds om negen uur aan de Broersvest. SCHIEDAM, woensdag-. De Katho lieke Kring- Schiedam gaat het seizoen besluiten met het optreden op donder dag 9 mei Tan het gezelschap van Wim Kon. Geboden wordt het jubileum-pro gramma „Herexamen" van het ABC- cabaret, dat echter weer flink is bijge werkt en gewijzigd. Naast de conference krjjgen we voor de pauze weer een uitge breid cabaret-programma. I i Koninginncfeest is vooral een feest vroor de jeugd. Dat is door de organlse- 'rtr.de VNTG (van. Oranjevereniging) in 'ScMtduu goed begrepen. De jeugd is ?|dlt Jaar rijkeiük aan de trekken geko- men, méér nog dan in voorgaande ja- Kin:'Dat komt doordat de Vereniging Sirgelkwartier en de winkelïersvercni- i1; ging Schiedam-Zuid zijn bijgesprongen, :i door de organisatie van. de kinderwed- t strijden voor respectievelijk het oosten Sen het zuiden voor hun rekening te ne- 5 men. zodat voor het eerst ook daar in (de buurt gefeest kon worden. Daarnaast i; Iörg(Ie de Jeugdhaven weer voor kln- dtrwedstrijden in het oude weslen en de Si. Joris Doele voor die in Nieuwland t en het nieuwe westen. Deze decentralisatie is toe te juichen, i vooral voor de jongste kinderen, die im mers wegens het toezicht sterk aan de buurt gebonden zijn. Het blijft moeilijk om kleine kinderen uit Niéuw-land blok jes te laten rapen in het Volkspark, Maar de organisatoren 2ijn gebonden door het aantal beschikbaar gekomen leiders en. daar zit de moeilijkheid vaak. Het programma was dit jssr 2ó om vangrijk,. ëiwij .hier niet alles in ex- tenso küYSftï'.'i vermelden en ons zullen bepalen iot enkele evenementen. Vijfkamp De kinderen in. Nieuwland (en dat zijn er héél wat!) konden hun hart op halen aan de vijfkamp op het Di*. Wi- bautplein, na eerst de speelgoedwinkels bestormd te hebben om in het bezit te komen van toeters, gekke hoedjes, mas kers. enz. Honderden keken toe hoe ruim 170 van hen. elkaar de loef trachtten at te steken met „boomstam-" en hoef- ijzer-werpen, pijlschieten, kegelen cn es tafette. Zeer geanimeerd en zeer fees telijk. Straattekenen In Nieuwland had de slraatlekcmved- slrijd plaats voor het winkelcentrum aan de Mgr. Notenslaan. Kond zestig jeug dige tekenaars en tekenaressen hebben onder het kritische oog van twee ge baarde en één gladgeschoren jury-leden, laten zien hoe zy met kleurkrijt de grauwe tegels konden versieren. Heel fraai vaak, met huisjes en landschappen, met molens en dierfiguren, met grote zeilschepen en ook een feestende straat. Ivar.hoe ontbrak niet en Pjnoccio evenmin. Zelfs een paar non-figuratieve schepingen waren er. Doch slechts en kelen hadden door, dat felle hard-door gedrukte kleuren nog het best uitkomen lil Oost Fraai versierde fietsen, liefst in de kleuren rood, wit en blauw, kunstig op getuigde autopeds, reden gistermiddag door oostelijk Schiedam. De berijdertjes, jongens en meisjes van zes tot en met dertien jaar, deden voor hun. voertuigen niet onder. De jongsten hadden voor deze gekostumeerde kinderoptocht, voor de eerste maal in deze wijk door „Het hingelkwartier" georganiseerd, hun toe vlucht gezocht in het lenen van moe ders (lange) rokken, de ouderen hadden fems bijzonder veel werk gemaakt van kun uitdossing. We zagen zelfs een „Gro te Boze Wolf" op een autoped rijden! De kinderen uit hel zuidelijk gedeelte van Schiedam konden dit jaar voor het eerst dicht "by huis bun Koningïnne- fecst vieren. De Maasboulevard was het centrum van de festiviteiten, georgani seerd door de mfddenstandsverenlging „Zuid". Na de optocht van de gekos tumeerde kleuters (kabouters van drie turven hoog met échte baarden, lang gerekte meisjes) door de hele wijk, wer den er voor de scholieren (ingedeeld naar klassen) Wedstrijden gehouden. On der liet toeziend oog van vele ouders, de aanmoedigingen van. vriendjes en vriendinnetjes, deden de deelnemertjes bijzonder hun best bij het "blokjesrapen, zaklopen en hardlopen met hindernissen. Ze konden er immers een gratis bus tocht mee winnen! Vliegtuigen Van elf uur af tot diep in de middag zijn de vliegtuigbouwers van de lucht vaartclub Icarus bezig geweest met het demonstreren van hun toestellen, waar voor zjj het terrein op de hoek van de Vlaardingerüijk en de Nieuwe Damlaan, r de bejaardenflats ter beschikking hadden gekregen. Een vrij drassig veld je, waar bovendien nog een greppel over heen liep, zodat de „vliegers" moesten uitkijken, bij het opstijgen en. landen. Doch het voordeel was de ligging in het centrum in de stad. zodat aanmerkelijk meer mensen getuige zijn geweest van het fascinerende gemotoriseerde spel. Er waren solo- en combinatie-vluchten, ter wijl er natuurlijk ook het gevechfcs-vlie- gen is getoond. Een mooie en interessan te propaganda. Zaklopen aan de Maasboulevard apotheek Van Westendorp, Parkweg. Stedelijk Muséum; 10 tót 17, uur-des zondags -12; tot-17 uur werken uit eigen bezit -en schilderijen van Jean Miotte. Selectie schilderijen van Wedgwoodprijs '63; Schutter sfestij n Het schultersfestijn In de Beurs, voor de vijfde maal gehouden en een vast punt geworden In het feestprogramma voor Koninginnedag, is wederom een succes geworden. Het was er wat min der druk dan vorig jaar, wat makkelijk te verklaren is uit het feit dat in. Rot terdam en Vlaardingen, in navolging van Schiedam, gisteren ook schietwedstrijden zijn gehouden. Bovendien werd ditmaal gebruik gemaakt van tien banen instede an zes, zodat de schietlustigen in een reer vlot tempo konden aantreden en een snelle doorstroming mogelük was. Heel jong tot heel oud trad aan ach ter de zeer goed geoutilleerde schietban- SCHIEDAM, woensdag De sehool- sportcommissle heeft een organisatorische prestatie geleverd, want in het sportpark Harga zijn gisteren 112 handbal- en een vijftigtal voetbalwedstrijden gespeeld. Ilierhy waren ook de wedstrijden die in de regenachtige Paasweek niet gespeeld konden worden. Op 7 en 8 juni zal de Schoolsportcommissie de afsluiting van het schoolvoetbal en -handbal houden. Dan komen op vrijdag de meisjes van de lagere scholen voor het handhal aan bod, op zaterdag worden de finalewedstrijden gehouden. By het voetbal zullen op vrij dag 7 juni de jongens van de lagere scho len spelen en op zaterdag volgen dan de finalewedstrijden. Voor alle afdelingen, dus voor de winnaars van Pasen, Koning innedag en 7 en 8 juni volgt op zaterdag 8 juni de uitreiking van de prijzen. Tijdens het monstertoemooi is gisteren ook de stedenvoetbalmatch tussen de sterkste selectie van Schiedam en de ver tegenwoordiging vaii Vlaardingen gehou den; Het Schiedamse team zegevierde met 31: over Vlaardingen. Begunstigd door goed weer is. het toer nooi dinsdag heej prettig verlopen. Bij het T/'OK Robby Marijne werd minnaar 11 in de optocht met versierde fietsen in Schiedam-Oost. Maar hij kreeg een Grote Boze Wolf (op autoped) cis concurrent! niet voetbal en gymnastiek SCHIEDAM, woensdag. De belang-; stelling voor de Muzikale Show van het Tamboers- en Pijperskorps „Harmonie" op het SVV-terrcin was zeer groot. Mede aangelokt door het mooie weer zaten honderden toeschouwers op de grote noordelijke tribune in het zonnetje Ie kijken naar de voortreffelijke presentatie van het „grote" Harmonie-korps. Trou wens Jong Harmonie deed niet voor de grote broer onder. Ook zij marcheerde keurig Ln het gelid over het groene veld. Als intermezzo op het muzikale gedeel te gaf de gymnastiekvereniging THOR een tweetal goed verzorgde demonstra ties. De aspirantelftallen van SVV en HBSS bestreden elkaar daarna de uitge loofde beker. De wedstrijd eindigde ge lijk: 1—1, zodat besloten werd met een serie doelschoppen de stand te verande ren. SVV won zo. Nog een, zij het onvoorziene, afwisse ling van het programma werd het publiek geboden door een haas, die na het eind signaal van de scheidsrechter over het veld schoot en langs de grote tribune de afmars maakte. Als muzikale gast bracht Muziekvere niging Crescendo een aantal pittige mar sen. De groep, werd gedurende de gehele openingsmars, gevolgd door een klein hel blond hummeltje in een blauw regenjasje. Met haar kleine beentjes had ze reuze werk de muzikanten bij te houden. Bij het frontmaken sloeg ze dapper mee op ken (beschikbaar gesteld door de schiet-1 haar imaginaire trommel en werd toen vereniging Schiedam), om het kunnen tot haar grote verdriet van haar muzika- op de luchtbuksen te tonen. le heiden verwijderd. De kampioen is nog niet bekend, want het vergt veel werk om te kunnen vast- stellen wie nu wel het best heeft ge schoten. Taptoe Koninginuedeg werd zoals gebruikelijk weer besloten door de Taptoe, dit jaar voor het eerst gehouden op het ruime parkeerpfein aan de Broersvest. Voor afgegaan door een muzikale show van het tamboers- en pijperkorps .Harmo nie" traden alle Schiedamse muziek korpsen binnen het afgezette gedeelte, gadegeslagen door'talloze belangstellen-; den. Onder leiding van dirigent D. Koster! van OBK werd afwisselend door de ho-j ge en lage korpsen een. aansluitend pro-1 gramma van marsmuziek ten gehore j voetballen brak helaas de jongen A. van Loon van de Willem de Zwijger ULO zijn been. Hü is naar het ziekenhuis vervoerd. Ook bij het handballen geraakte een deel neemster geblesseerd. Men vreesde voor een hersenschudding maar bij het onder- >ek bleek dat de blessure wel mee vieL Op een drietal velden hebben de jon gens van 's morgens negen uur tot 's mid dags vijf uur gevoetbald. Gespeeld werd in vier poules voor ULO-elftallen. Win naars werden TSS 5, Wilton Fijenoord 3, RH BS 3 en TSS 8. In de halve finale be haalde Wilton Fijenoord 3 met 50 de grootste score van de dag op 'TSS 8. In de finale won TSS 5 met 1—0 van "WF 3 en RHBS 3 sloeg mét 3—2 TSS 8. De eindstand is: 1. TSS 5, 2. WF 3, 3. RHBS 3 i 4. TSS 8. De handballers gebruikten vier velden van SW en het UVG-terrein. Alle lagere scholen jongens-zeventallen kwamen aan bod. Kampioenen werden: B.l. Thorbec- keschool, B'2. Dom Savio, B.3. SL-Tho- masschool; zij spelen de finale op zater dag 8 juni. Reserves lagere scholen zeven tallen: Br. 1. Albertus Magnus 2 en Br. 2. St,-Aloysius 2. In de finale werd St.- Aloysius 2 kampioen na het nemen van strafworpen. Jongens ULO-elftallen: 1. Wilton Fijenoord 6 pnt. eerste wegens beter doelgemiddelde, 2. R.K. Lyceum 6 pnt. In poule F: 1. Rchoboth en 2. R.K. ULO 2. ULO meisjes elftallen: 1. Matei- Dei 9 pnt wegens beter doeigemiddelde, 2. Willem-de Zwijger ULO A 9 pnt.; poule El: Willem de Zwijger A2; E2: Béhoboth. Willem de Zwijger A2 plaatste zich in de finale. Op 7 juni komen, de meisjes van de la gere scholen aan bod met op zaterdag eventueel de vervolgwedstrtjden en op zaterdag wordt de finale handbal voor de jongens gehouden. De Postduif SCHIEDAM, woensdag De wedvlucht uit Duffel (afstand 96 km, kon wegens het slechte weer op zondag niet doorgaan, zodat dinsdag om 9 uur werd gelost. De De Postduif nam met 582 duiven deel. Eerste duif binnen 10.20.10 uur; laatste prfjs- duif 10.30.46 uur. Uitslag: I. v. d. Tuyn 1. 52; A. Smits 2. 5, 9, 11. 14. ia. 28, 44, 46; H. Blondé 3, 4. 6, 10, 17, 40. 76; W. v. Deurzen 7, 30. 63, 62. 95. 144; A. Boes 8. 15. 34. 43. 75, 98, 101, 103; A. Brök- ling 12, 72. 79, 96, 118, 138; A. Vis, 13. 50, 93; A. Kledijk 16, 32, 48, 145; J. V. d. Waard 19. 26. 31. 35. 49. 67, 109. 317, 125, 137: L. Vis 20. 24, 124; H. Crama 21, 45. 78: C„ V. Trleht Co 22. 33, 82; C. V. d. Orijp 23. 74. 89, 91, 102. 110. 139; A. v. d. Tuyn 25. 41. 83, B4; A. v. Gogh 27. 88, 128: J. Rost 29/ 97. 115, 127; O, Bolkrenbaas 36, 77. 12S, 146: h. Toutljn 37, 54, M. 135: Xi. Borreol Co 38. 113, 120, 140; E. v. Smirren 39, IOC, 114; W. V. d. Kant Sparia 42, 57, 68, &0, 90, 121, 123; N. in 't Hol Co 47, 59; W. v. Tricht 51. 80; P. Eyken- brock 53, 70, 85 92; C. den Tuinder 55, 61; J. V. Harmeien Co 56, 141, 143; H. Veltman 60; A. v. d. Grijp 63, 134; A. Brouns 65, 81, 118; P, v. Os Co 66, 73. 116; G. Vermeer 69; L. v. d. Mey 71, 106; H. v. d. Kant 87, 132; J. Koffyberg 88 94. 112, 126, 142; A. Sll- vfus HM. 122; C. HenvJg 105; W. Verhaal 107; H. Breuker 10B. Ill; J. Overgoor 120; T. Jan- 130; P. Meichere 131, dip!.;' G. Boon 1S3. SCHIEDAM, woensdag. In de wieler ronde voor amateurs en nieuwelingen, die de rennersclub „Schiedam" naar traditie op Koninginnedag In Schiedam organi seerde. heeft de zeventienjarige Eef Dol man het gepresleerd om dp het snelle parcours VlaardingerdUk-Borg. Honner- lage Gretelaan niet alleen de leiderstrui ie grepen maar bovendien in een machtige sprint langs de leidende Schiedammer P. de Raay naar de eerste plaats te sprin ten. Er Is in hoog tempo gereden in deze aantrekkelijke ronde en de vele duizen den kijkers zagen dan ook al na enkele minuten dat deze race een strijd voor de sterken zou worden. Wel nam de bekende Schiedamse ve-i leraan Piet Heyster na de start de lei ding, maar reeds na de eerste niveau verschillen reed het peloton een deel van de karavaan los. Vergeefs hebben de ach terblijvers in groepjes getracht het con tact met de kopgroep te herstellen maar dankzij de dalingen bij de hoek Nieuwe Damlaan-Vlaardingerdijk kon de kop groep steeds meer voorsprong nemen in; het hoge tempo. Voor de belangstellenden was het een teleurstelling dat schaatscrack Hudi Lio- hrechts en de sterke Rotterdammer Ma- nus Brinkman niet bü de kanshebbers behoorden maar z|j hadden 'smorgens reeds gereden in de Konde van Fefjenoord. Toch slaagde Llebrechts er nog ïn de sprint te winnen van het peloton dat de koplopers achtervolgde. De Schiedammer De Raay werd in het SCHIEDAM, woensdag. Op de speel weide Nieuwland S»ü de Vlaardlngerdijk- Burg. van Ilaarenlaan werd gistermiddag de volleybalsport in het zonnetje gezet. De belangstelling voor de demonstratie die de dames van het tienjarig SYC en het eerste berenteam van het Vlaardingsé Aggredior gaven, was zeer gering. Hierna volgden wedstrijden tussen de dames- enherenteams van beide volley balclubs. Beide overwinningen gingen naar de Vlaardingers. Bij de heren was bracht. De taptoe werd besloten door I het een spannende strijd (9—15, 159, het Wilhelmus. Eén voor één marcheer-915), bij de dames won Aggredior de den de korpsen af, als laatste verliet eerste twee sets (15—10, 159), de toe- „Harmonie", dat bijzonder veel heeftgevoegde derde set werd door SVC ge- jsicht van de finish ingelopen door acht gedaan op deze Koninginnedag, het ver- wonnen (12—15). i achtervolgers onder wie Liebrechts en lichte parkeerterrein, 1 Op het Edisonplem speelde Wilton jKocvermans j5e laatste Iwee vielen ech- Fljenoord demonstratie-handbalwedstrij-1 zover tebig dat nog slechts een kop- den tegen Schutters uit Rotterdam. Voor-groep van achi man overbleef. Eef Dot al de wedstrijd tussen de heren was zeer j man Van Apollo won de sprint/Hij reed interessant, De Schiedammers konden dc 65 kilometer in het verbluffende tem- o *r. 1-«—i u:: po van cen uur cn 35 minuten. Dolman won vorig jaar als zestienjarige nieuwe ling de ronde van de sportweek in Schie dam. De uitslag is: 1. E. Dolman (Apollo) 2. Stiegeles (De Mol), 3. J. van Geest (Cou reur) 4. Vogelaar I Apollo)5. H. Hoek (Pedaalridders), 6. P. de-Raay (Schiedam) 7. L. de Braber (Pedaalridders), 8. Rob van der Wal (Feijenoord), 9. J. Franken (Coureur), 10. Hudi Liebrechts (Coureur) 11. Koevermans (Coureur), 12. Daan Valk (Schiedam)^ 13. Kranenburg. (Rotterdam) 14. T. Hoppe (Pedaalridders), 15. Frans Rorijs (Apollo). Ook de jeugd leverde een enerverend gevecht. Binnen drie kwartier legden de jonge renners 11,7 en 26 km af. Bij de B-Junioren won: 1. A. van Dun (Schie dam), 2. W. Straatman (Rotterdam), 3. A. Stuyfc (Rotterdam), 4. H. Haasbroek, 5. Hoogeveen. 6, W_ Bitter, 7. J, Brinkman cn 8. A. van Beek; A-junioren -26 km in 43 minuten: 1. W. Koopman, 2. Brouwer, 3, Van der Burg, 4. F. Bosman, 5. W. Lie brechts. 6. A. Dalmeijer, 7. H. van Dal- sen. 8. W. Speksnijder, 9. P. Hcijster, 10. K. van der Hoeven. 11. H. Hersbach en 12. H. van der Heuvel. SCHIEDAM, woensdag. Het nog vrij jonge jeugdorkest van de Schiedamse muziekschool dat onder leiding van me vrouw W. Menningh tot opmerkelijke prestaties komt, krijgt een kans om voor de radio te spelen. Als onderdeel van een landelijke wedstrijd voor jeugdorkesten en jeugdensembles van de KRO-radio worden vrijdagavond opnamen gemaakt in het gebouw van de muziekschool. De vier beste, orkesten of ensembles zullen dan later uitgezonden worden. SCHIEDAM, woensdag.Het bezoek dat Kon. Juliana op 13 september vorig jaar aan Schiedam heeft gebracht en dat iot een hoogtepunt in het gemeentelijke leven is geworden, heeft men gisteren op haar verjaardag weer opnfeuw kun nen beleven. Want het v.m. Oranje- comité heeft dc goede gedachte gehad de toen vervaardigde films en foto's aan het publiek te tonen in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen. Een goede greep want de belangstelling was enorm groot. In de grote zaal werden, zowel 's mor gens als 's middags continu de vier kleu renfilms gedraaid, vervaardigd o.a. door de Werf. Wilton Fijenoord, door de heer Krijger c.a. waardoor men weer een uit stekend beeld heeft kunnen krijgen van de gebeurtenissen :tijdens het koninklijk bezoek. Een beter beeld, dan velen op die dag zelf hebben, gehad. In een aparte zaal lagen de fofo's ten toongesteld, .bijna alle vervaardigd door pers- en andere beroepsfotogralen. Slechts één amateur konden wij- ér vin den. Verder ook: foto's en prenten uit het gemeente-archief over vorige, historie geworden bezoeken van vorstelijke per sonen aan Schiedam. weagwoomjrüs 'B3 SCHIEDAM, woensdag. .—(Voor het Passaeé. 2 ^n- fi m ifii'r- Terrv als Asse- judo-examen zijn -de volgende leerlin- mSter [gen wan de Sportschool Bischoff geslaagd; KoMpote, cn 8 uur: „Sluiers van Bag-i Gele slip; PM, Hm Rob Hoogeveen. dad" r" IDick de Jong, Roel Kies, Hans Meulen- DIVERSEN {dijk, Ron de NijS, Martin v.d. Westen, Ciiri Soc; Belansren. Buur: P.SJ?. pret Rob v.d. Westen. pagandabijeenkomst. - I. Oranjeslip: Jau -Chr.'Soc. Belangen, 8 uur: Geref- Zon-jOranje band: Soen Faber. Groene slip -dagsschool -feestavond. lAne Schenk. een 27 achterstand wegwerken, bij de rust was de stand 9—10, doch tenslotte won Wilton met 18—17. De dames stelden teleur door met 2-4 te verliezen. De meisjes-aspiranten van Wilton, pas kam pioen geworden wónnen gedecideerd met 7—0 en de jongens wonnen met 8—5. Doch de dam es-junioren van Wilton, ook kampioen, verlóren met 2—8. SCHIEDAM, woensdag. Achter de i poorten van'De I.indeubuf aan de Lange Achterweg bruiste gistermiddag van 2 tot 5 uur het feestelijke geroezemoes van de jaarlijks terugkerende Kinderkennis. Verscheidene nieuwe, maar ook de al eer der beproefde attracties lokten honderden bezoekers, alien relaties van de Linden- hof. naar de diverse stands, die op zich zelf al een byzonder feestelijke aanblik gaven. De ideeën voor de aankleding van de kraampjes en de uitvoering daarvan zijn van de kinderen zelf. Samen met hun lei ders hébben zij er vanaf februari hard aan gewerkt.- Het resultaat was fantas tisch: men kon spijkers slaan een fakirbed, muntjes gooien in de bek van* bet Monster van Bolnes, ringsteken vanaf een rijdende zeepkistauto, een (onder zwakstroomstaande) ijzeren gordijn trachten te doorbreken, schieten, balleo- gooïen, zich vertreden in de Chinese Theetuin. In de Schicht, de vertrouwde auto van Olie B. Bommel werd patat ver kocht. En dan was er nog de ballonwed strijd. Kaartjes met een tekst in Neder lands, Duiis en Frans vergezelde de kleu rige balonnetjes op hun tcch door de lucht. Eind mei zal men weten, wiens bal lon de grootste afstand heeft afgelegd. fJ/INNAAÏt Eef Dolman van &e ■mie rt' lerioedstrydeit toordt gelukge wenst. door voorzitter Breur van de organiserende rennersclub. Rechts me- vrouw Dalman. SCHIEDAM, woensdag. Een klein binnenbrandje ontstond maandagmiddag toen bij de familie E.F.C. in de Nieuwe Maasstraat '27a de vlam in de pan vet sloeg. De brandweer behoefde geen dienst te doen. Het vuur dat zichzelf doofde, richtte een schade van 150 aan. SCHIEDAM, woensdag, Een tramcon ducteur trof op Koninginnedag een olleen- reizende hond in de'wagen van lijn vier. De hond, een boxer, werd naar het die rentehuis in de St, Annazusterstraat ge bracht. Union Ook de P.V. Union vloog met 49B duiven uit Duffel. Eerste duif binnen om 10.10:05 uur; laatste prtjsdiüf 10.28.22 uur. Uitstag: 7, 9, 14. 33. 36. 43. 52. 66, 80. 96. 100, 107, 1X6. 116. 122 W. Kcrkhoff; 2. 10, 31, 51. 58. 61, 69. 92. 99. 108. JI6. 119, diploma, A. Heeren; 3. 9 19» 75, J. Wenteier; 4, 19, 44, 46, 67, 125. J. v. Leeuwen; 5. 89. 109, J, v. Opijnen;„6, 15, 20, B. Rokers: 12, 2I„25, 28, 34, 57, 64, 78, 95, 111; D. v. d. Scbalk; 33, M. Noordijk; 16. 33, 38, 40, 73, 76, 82. 85, 86, 91, 302, 106, 114, 121, C. VerUnde: 17. 23, 56. S3, A. Broeders; 18, 84. F. v. Kasleren; 22, F. Ctaes: 23. 37, 98; G. Breur: 24. 26, 83. Duive- bode; 27, 50. 97. 123, F. B. Siegt Co: 39. 48. 55. W. v, d. Hoeven; 32. 42, J, Brand; 38, 49, J. v. Son; 4X, 117, S. Bouwman; 45, 94, J. Benningshof; 47, 104, E. Sebrechts 53, 65; A. V. Diest: 54, F. Kamp Co; 59, 68, 110; Vrouwdeunt; 60, 90, 105, 113; J. Pijpers; C. Hersbach; 70, 112, H. v. Gogh; 71, 81, H. Ouwendijk; 73, P. v, Bjk; 74, 79, J. M. Snij ders; 77, 10i; J. Fllpse; 87, K. v. Loopik Zn.: 88, J. Kazonbnoot; 93. 103, 320, L, Lems; 124, J. MaekaU. MAASSLUIS, woensdag Excelsior nam deel aan het J. A. C.-toemooi te Was senaar, maar wist zich niet'voor de prij zen te plaatsen. In haar groep <3e> van de 40 deelnemende teams, werden de volgen de resultaten bereikt: DunoExcelsior M. 1—0, DestoExcelsior M. 00 en J.A.C.— Excelsior M. 5. SCHIEDAM, woensdag. - Vandaag viert adj. C. Verkailc zyn 25-jarig dienstjubi- leum bij de Schiedamse politie. Na zijn indiensttreding bij de Schiedamse politie 1938 kwam hij per april 1941 bij de re cherche, mei 1962 werd hij hoofd van de Kinderpolitie. Per X april 1947 wérd hij tot hoofdagent benoemd, begin 1954 volg de zijn bevordering tot brigadier en sinds januari van dit jaar is de heer Verkaik adjudant. Adjudant Verkaik, thans secretaris van de SPSV heeft zich altijd veel aan de sport gelegen laten liggen. Hij heeft veie malen de sportieve eer van de SPSV hoog gehouden. Zijn zilveren jubileum werd vandaag in de huiselijke kring gevierd. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, woensdag Maassluis krijgt een tehuis voor gehandicapten ca „thuis-lozen". De gemeenteraad besloot hiertoe maandagavond met algemene stemmen. Voor dit doel zal het pand Veerstraat 8 gehuurd en verbouwd wor den. .- Een ander punt, dat van de bescheiden agenda tijdens de vrije korte vergadering enige discussie ontlokte, was het voorstel om in principe te besluiten de gemeente bedrijven (thans aan de Havenstraat) in de toekomst over te plaatsen naar het ge bied, waarvoor het uitbreidingsplan in hoofdzaak „Maassluis/Noordwest" is vast gesteld. Het werd ten slotte met algeme ne stemmen aangenomen. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, woensdag Traditiege trouw verzamelden dinsdagmorgen de- kinderen (1600) van de lagere scholen té Maassluis zich op de markt nadat om acht uur de kerkklokken koninginnedag had den ingeluid. In. tegenwoordigheid van burgemeester Van Dïjck en zijn echtgenote, de wethou ders, een aantal raadsleder^ alsmede be stuursleden van de Maassluise Gemeen schap en verdere genodigden, zwaaiden de heer F. P. van Westenbrugge, hoofd van de Kon. "Wilhelminaschool met medewer king van de Maassluise Harmonie, de di rigeerstok fen zongen de kinderen, om ringd door een duizendkoppige menigte een. aantal liederen, dat werd ingezet met het „Wilhelmus" en besloten met .Zuid- Holland met je weiden en 't grazend vee". De vice-voorzitter van de Maassluise Gemeenschap, de heer Gv v.d. Houwen had de aubade ingeleid, waarbij ditmaal de toespraak van burgemeester Van Dijck achterwege bleet, Medegedeeld werd, dat een gelukstelegram aan H. M. de koningin was verzonden. De stemming in Maassluis had inmid dels de koninginnedagsfeer gekregen. De kinderen werden vanaf de markt met mu ziek naar verschillende plaatsen in Maas sluis gebracht, waar spelen georganiseerd waren. - VLAARDINGEN, woensdag. Het jeugdteam van 'Fortuna kwam gisteren voor de competitie tegen SHS uit, dezelf- tegenstander van afgelopen zaterdag. De jonge rood-gelen waren gisteren voor eigen publiek veel beter op dreef en. na men op afdoende wijze revanche voor de Den Haag geleden nederlaag. De rust stand was 10, terwijl bij hét eindsignaal Fortuna de voorsprong tot 4—0 had opge voerd. Drie treffers kwamen van Jan. Maas, de andere van Maarten van der Zwan. Tot onze diepe droefheid overleed heden mijn lieve Vrouw, onze zorgzame Moeder, Behuwd- en Groot moeder GEERTKUIDA KLAARTJE FRIJDAL GEB: SFIER in de ouderdom van 85 jaar. Uit aller naam: J.H.FRUDAL Schiedam, 29 april 1963 Buys Ballotsingel 80. De teraardebestelling zal plaats vinden vrijdag 3 mei om 14,30 uur op de algemene begraafplaats Burgemeester Van Harenlaan te Schiedam. op ons kantoor te schiedam is plaats voor een leeftijd 18 tot 20 jaar. hij zal voor de afdeling golfdaken nacalculatie en administratief werk moéten verrichten. - enig bouwkundig inzicht is hj„h Imf i mt* sollicitaties aan: th. j. I. van den berg beveka combmatie n.v. westvest 33- 1 .schiedam^ telefoon94-ié van 18.00-19.00 uur: telefoon 66250 THEATER HOOGSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 688DS Actie en Avontuur in een strijd tegen het onrecht GERONIMO de laatste der Apachen Vrijdag 2, 7, 9.15; zaterdag 2, 9.15; zondag 7, 9.1a uur Technicolor 14 jaar De bloedigste titanenstrijd van het Westen 11 HAAT TEGEN HAAT Zondag-matinees 2 en 4.15 uur 14 jaar LOLA ALBRIGHTS als de verleidelijke Show-girl in DE HARTSTOCHT VAN EEN ZEVENTIENJARIGE Maandag, dinsdag, woensdag 2 en 8 uur; 18 jaar Moordenaars en souteneurs in de onderwereld van St. Louis HET LOON VAN DE MISDAAD Donderdag 2 en 8 uur 18 jaar Radio en televisie T.v. huren bijzonder gemak kelijk. 59 cm beroemd merk 5.99 per week, zonder aan betaling, nooit geen repara tiekosten De Jager, Broers. veld 108-134. Fotografie Rotfllnis vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto naar K van Vuuren, Hoogstraat 106, te lefoon 687 20- In één dag gereed. Nu de tijd om een fijne koelkast te bezitten. De Ja ger, Broersvéld 108-134, heeft de koelkast van uw dromen klaar staan. 125 -L Frivaita 298.135 L Marijnen 298.— 160 L 398.— 210 L 468.—, 225 L 498.—. De betaling.is geen, probleem. Reeds vanaf 2.60 P-w., zonder vooruitbetaling, ook Elecfeohix in vootcaad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1