Nachtegaal zingt weer VOETBAL: spanning is er nu uitgeraakt Winterzon scheen op het zebra-pad Loongeschil bij RDM over nabetalingen Visdiefjes nemen sterk in aantal af Duivensport Liever geen commentaar zegt directie Onze vogels in mei Nu de lente in 't land is Fietser verleende geen voorrang Auto gestolen Plezierig, maar slecht bezocht mei-kinderfeest Schaaktoernooi kampioenschap van Schiedam Bromfietsdiefjes aangehouden Burgerlijke stand J. C. H. M. Titulaer vijfentwintig jaar in gemeentedienst VOOR DE KANTONRECHTER De Vrijheid TENNIS TSF 1 wint van Wilton; 6-2 Geref. Ziekenzorg bestaat 30 jaar Jeugdverkeersexamen Botsing op Maasdijk Y oordrachtavond besloot werkcursus declamatie Zes maanden voor brandstichting Bromfietsdieven gearresteerd VERKOOPSTERS of LEERLING VERKOOPSTERS SCHIEDAM Koeriersters DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS scheepsjongens en matrozen v ADMINISTRATIEVE KRACHT (*rl.) GULF OIL (NEDERLAND) N.V. >3 nOOTEKPAG 2 MEI 1963 ■rtlNDELUK is dan toch de lente gekomen, echter pas nadat de Py'maand april reeds voor de helft was verstreken. Het gevolg van jlft lange uitblijven van het voorjaar was, dat de natuur in haar geheel minstens drie weken achter was. Maar nu is het gelukkig dan zo ver. Als bi? toverslag begonnen heesters en bomen uit te botten en al gauw bloeiden allerwege de goudgele fortsitia's en de magnolia's en natuur~ tik de. narcissen, tulpen'en hyacinthen. In de polder en langs de weg bermen is het klein hoefblad zelfs cl uitgebloeid en wordt nu al weer gevolgd door speenkruid en pinksterbloem, terwijl in en om het moeras fa dotters eveneens in volle bloei staan. altijd veel meer jonge zilvers verschijnen dan men had gedacht. Doordat de lente zo lang op zich heeft laten wachten was het met de terugkeer der trekvogels uit het zuiden maar droe vig gesteld. Dat begon al met de tjiftjaf, die normaliter half maart verschijnt, doch die wij nu in het laatst van de maand voor het eerst hoorden. Deze waarneming is evenwel nog gunstig vergeleken bij die van andere terugtrekkers. Boerenzwalu wen b.v, ontmoeten wij steevast in de eerste week van april, doch nu zagen wij de eerste exemplaren op de 21ste. Een week eerder waren in het duin de tapui- ten aangekomen, zomede de eerste fitis- sbd, beide op de Beer. Een week later waren er nog even weinig tapuiten, maar het aantal fitissen was enorm toegeno men. In elk bosje hoorde je hun eenvou dig liedje; maar toch bijzonder leuk om er naar te luisteren. Koning Nachtegaal Diezelfde dag hoorden wij tot onze vreugde een aantal nachtegalen zingen en dat klonk zó mooi, dat het je eenvoudig ontroert. Machtig klonken hun orgeltonen door het stilte duinbos. Terecht wordt de nachtegaal de koning der zangers ge noemd. Zijn ongelooflijk welluidende zang is beslist superieur can die van alle an dere zangvogels. Toevallig zat i» de buurt van een nachtegaal een zanglijster te sin- gen en als men deze alleen hoort is men geneigd te zeggen: net een nachtegaal zo mooi. Maar als je beider zang vrijwel te gelijkertijd hoort merk je het verschil. Dan is de zanglijster, hoe prachtig hij ook zingt, een dilettant vergeleken bij de nachtegaal. Wy hoorden die dag meerdere nachtegalen en het is op merfceZyfe dat hm repertoir zo verschillend is; er zijn geen tioee «opeis in zang aan elkaar pe- Igfc. IN de loop van april zijn volgens de verwachtingen heel wat zangvogels uit hun winterkwartieren teruggekeerd en het wordt eentonig allemaal later dan. andere jaren. Ze hadden echt beter weer afgewacht. Zo ontmoetten wij de gekraag- de roodstaart, rietzanger, bosnetzanger, braamsMper, gele en witte kwxk en nog enkele andere. Zelfs de legendarische koekoek .was er ook al weer en ieder voorjaar opnieuw maken wij elkaar met een vergenoegd gezicht op attent als wij zijn eerste roep weer horen Kievits-ei Mijn eerste kievitslegsel «oud ïk op 13 april, precies een dag na sluiting van de raaptijd. Met dat dit voor mij van belang is, want al had ik het nestje 'eerder ge vonden dan nog zou ik het niet van zyn eieren beroofd hebben. De vogels leggen hu7i eieren echt niet voor de consumptie tn bovendien gaat de ktemtenstand met het jaar achteruit. Vooral hier in het westen van ons land, waar ieder jaar op- nieuw aanzienlijke percelen weiland aan woningbouw en industrie worden opge offerd. Van kemphaan en. tureluur en grutto hebben wij nog geen nesten gevonden, maar dat komt nog wel. "Wel zagen wij daarentegen veel nesten met eieren van de kapmeeuw. Steeds broeden zij in grote aantallen bij elkaar m kolonies en de nesten liggen vaak minder dan een halve meter uit .elkaar. Sommige kapmeeuwen waren begin april al met de nestbouw bezig, hoewel zij er ook weer niet zó veel werk van Kieken. Een kuiltje in de grond met een paar stengeltjes erin en de zaak is ge- "ed. Toch ontmoeten wij wel eens ware architecten onder deze meeuwen en die een heel mooi nest maken. Tegen half apni waren er al enkele nesten met een en de week daarop waren de eieren haast met meer te tellen en waren vele legsels compleet (3 stuks). Als alles naar wens verloopt hoeven wij echt niet be vreesd te zijn dat het kapmeeuwenge- slacbt za] uitsterven. Rovende zilvers Evenmin trouwens als van de zilver meeuwen, maar deze knapen, die van- BT00tte Seen natuurlijke vijan den hebben, vormen dikwijls een ware V00T de andere strand- en duïnbe- *nfS' 20a.k «isdie/jes, grote sterns, uten, pleziertjes en bergeenden. Vooral dp ??>cemt*c dieren jongen hebben zyn 2uoers buitengewoon gevaarlijk en schattig donsjong wordt door deze rorers gekaapt. Tj AT is dan ook de reden waarom de nivers m de verschillende kolonies kort gehouden worden, doordat de bewa kers een of twee eieren wegnemen, zodat Por nest slechts een jong kan worden grootgebracht. Maar de meeuwen zijn kshg en vindingrijk en leggen hun eieren op plaatsen waar men ze niet ver wacht. Het gevolg is dat er in de zomer Visdiefjes verdwijnen De eerste visdiefjes zijn inmiddels ook al gearriveerd, doch het zal wel hal} mei zijn eer zij aan nestelen toe zijn. Helaas neemt hun aantal de laatste jaren sterk af en over de oorzaak daarvan kan men slechts gissen. Soms krijgen de zilver meeuwen, de schulddoch anderen me nen dat het voedselvraagstuk de reden is. De visdiefjes vissen in hoofdzaak aan havenmonden en «lak daarbij in zee, doch aangezten er vanwege de waterverontrei niging ter plaatse weinig of geen kleine visjes meer verschijnen, zouden zij ge noodzaakt zijn zich elders te vestigen. In de polder is ook de zware stem weer present en deze felle vogels verlevenden het beeld daar aanzienlijk. Onophoude lijk vliegen zij vlak boven het water, het kopje speurend naar beneden gericht, ja gend op insekten en klein watergrut. Wij zagen, enkele meerkoeten al met eieren en futen en dodaarsjes hebben hun drijvende nesten eveneens in gereedheid gebracht. Daar bebroeden thans ook de eendewijfjes hun eieren, terwijl er enkele reeds met donzige jongen om zich heen rondzwemmen. Razend snel kunnen de jonge eendjes zich over het wateropper vlak reppen vooral als er gevaar dreigt. De woerden geloven het echter wel en bemoeien, zich helemaal met met de ver zorging van het kroost. Dat laten zij aan de dames over. Sie-sie-sie Zoals steeds waren eind april, om juist te zijn op Koninginnedag, de eerste gier zwaluwen er weer en hun schel „sie-sie- sie" klonk ons niet bepaald als muziek maar toch wel prettig in de oren. Ze zijn ook zo kmg weg geweest, n.l. vanaf begin augustus, Volle drie maanden verblijven •zij in ons land en in. die tijd moeten zij nog voor de instandhouding van de soort zorgen. Alles moet dus wel snel gebeu ren. Het zyn verbazend snelle vliegers, misschien wel de snelste. U moet er maar eens op letten als gij al roepende om to rens of andere grote gebouwen razen. Tenslotte verwachten wij in de loop «au deze maand de wielewaal, de tortel duif, de karakicten en de spitvogel en daarmee is dan de vogetbevotking com pleet en de natuur op haar best. Maar daarvoor is het ook de meimaand. A. DE JONG. Apotheek Van Westendorp, Parkweg. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur des zondags 12 tot 17 uur werken uit eigen bezit en schilderijen van Jean Shotte. Selectie schilderijen van wedgwoodprijs '63. - BIOSCOPEN ra«age, 2 en 8.15 uur: Jerry als Asse- poester. Monopole, 2 en 8 uur: Van het Westelijk wmt geen nieuws. DIVERSEN «"We, a uur Harmonie uitvoering. SCHIEDAM, donderdag De spanning is er bij de Schiedamse vierdeklassers uit, SFC is kampioen en. Demos en Martinit handhaven zich. wei in de middenmoot' Voor tweedeklasser Excelsior '20 dreigt echter het degradatiegevaar en derde klasser DHS in de leiderstrui lonkt naar het tweedeklasserschap. In de afdeling Rotterdam van de KNVB zijn de moge lijke kampioenschappen van PPSC SVDPW twijfelachtig geworden. Lager KNVB Een zware strijd wacht Excelsior *20 i Thurlede tegen Leonidas, dat de pun ten ook hard nodig heeft. Toch heeft Ex celsior niet de slechtste kansen. Niet ge makkelijk krijgt DHS het bij ODI dat zelf sinds jaren kanshebber is en in staat favorieten, te kraken. Nu DHS het kampioenschap in zicht heeft dient het technisch vaardige team in Rotterdam het overwicht aan te tonen. Martinit zal thuis' een. nuttig punt kunnen innen tegen ESDO. SFC moet van DRL kunnen, win nen op de Boshoek en Demos doet er goed aan tenminste een punt te verza - len tegen Hillesluis. De reserves: Excelsior '20/3—-Het Noor den 2; Schiedam 2—Nado Vooruitgang 2 Afd. Rotterdam Nu de spanning er bijna uit is in de eerste klasse A, moet gevreesd worden dat DRZ in Kethel voor het geweld van Voorwaarts het hoofd zal buigen. Ursus zal zich eveneens met moeite staande houden tegen Groen Witten. In 1B is het leiderschap van SVDPW in gevaar. In Rotterdam is DEH een lastige tegenstan der mear de twee punten moeten naar Schiedam komen, omdat het gevaarlijke Nado Vooruitgang de standgenoten kan gaan passeren. Wilton Eijenoord dient op eigen terrein het sterkere Bolnes te be dwingen, omdat degradatie zichtbaar wordt. In 1C leven de Schiedamse teams in gemoedelijke sfeer. Thuis moet Schie dam tegen Puttershoek tot een punten- deling kunnen komen. Dc lagere elftallen: Feijenoord 5—Her mes DVS 5; SW SNeptunus 4; DHS 2— Hermes DVS 6; DHS 3—Coal 4; SFC 2— De Hollandiaan 2; Demos 2—Het Noorden 3; Mart mi t 2—RDM 2; SFC 3—Nieuwen- hoorn 2; "WE 2—Het Noorden 4; Noorder kwartier 2—SVDPW 2; Voorwaarts 3 Schiedam 3; SW 6—Sparta 11; Spartaan '20/5—Hermes DVS 7; SW 7—Shkker- veer 5; Hermes DVS 8—Excelsior '20/4; Excelsior '20/5—SW 8; Excelsior '20/6— RKWTK 3; RDM 3—-Martinit 3; Demos 3— Poortugaal 3; DRZ 2Ursus 2; SFC 5— USC 2: AVS 2—SVDPW 3; VOB 2—Schie damse Boys 2; VND 2—SVDPW 4; SVDPW 5—SIOD 3; Xerxes 6—SW 9; Xerxes 7—SW 10; Excelsior '20/7— Spartaan '20/8; DHS 4—Neptunus 8; Ex celsior '20/7—Spartaan '20/8; DHS 4— Neptunus 9; Spartaan *20/10—DHS 5; SMV 4—Demos 4; Martinit 4—NRC 4; Aeolus 5—Demos 5; WF 3—FSV Preto ria 5: Ursus 3—DEH 3; Groen Witten 3— DRZ 3; Hermes DVS 9—CW 9; Slikker veer 6SW 11; Hermes DVS 10—Schie- broek 5; VDL 5—Excelsior '20/10; NRC 5Martinit 5; DRL 6—Martinit 6; DHS 7—SFC 6; Schiedamse Boys 3—Swift Boys 3; DRZ 4—VOB 4; Schiedam 6— OML 3; SVDPW 6—DHS 8; Schiedam 1— SC Maas 3. Zaterdagvoetbal In de ontmoeting BBSSDie Haghe hebben onze stadgenoten kans op de vol le winst PPSC gaat een lastige wedstrijd tegemoet bij DVO '32. dat een technisch knappe partij speelt Het feit dat verlies voor PPSC ook het contact met de kop lopers op het spel zet moet voor PP de stimulans zijn. Tweedeklasser GSS is vrij en GTB behaalt bij RSM een gelijk spet De overigen; Die Haghe 2HBSS 2; Hemenoord 2PPSC 2; GTB 2Sunlight 2; Unicum 3—PPSC 3; HBSC 3; HBSS 3— HVO 2; PPSC 4—Zwart Wit '28/; BVO 4 —GTB 3; HBSS 4—GSS 2; PPSC 5—Zwa luwen 8; MW '27/3GSS 3; GTB 4— HBSS 6; Sunlight 4—PPSC 6; HBSS 7— WIA 4; Zwaluwen 9—HBSS 8; Hennes DVS al—SW al; regionale jeugd SVV— Hermes DVS. SCHIEDAM, donderdag. De 68-jarige fietser G. K. gaf gistermorgen bij het linksafslaan op de Nieuwe Maasstraat geen voorrang aan het tegemoetkomend verkeer. Hij kwam in botsing met de per sonenauto van de heer J. C. v. d. V. De fietser werd met een hersenschudding door de G.G. en G.D. naar het gemeente ziekenhuis gebracht waar hij werd opge nomen. De fiets werd geheel vernield, de auto kreeg lichte schade. SCHIEDAM, donderdag. De heer B. K. heeft aangifte gedaan van diefstal van zijn auto (Opel Kapitan), die voor zijn woning aan de Jan Oudegeeststraat stond. Uit de cabine van een vrachtauto, die voor de Schiedamse Cartonnagefabriek stond, is gisteren een autoradio gestolen. SCHIEDAM, donderdag Slechts on geveer honrterdvljftig kinderen (vorig jaar waren het er tegen de 300) waren gistermiddag naar Musis Sacrum gekomen het kinderfeest, dat de Vrouwengroe pen van de p.v,dA. en van het NVV ter gelegenheid van 1 mei organiseerden, b(j te wonen. Maar die bonderdvjjftig kinde ren bebben volop genoten van het pro gramma van het gezelschap van Car Ia Flink. Ze mochten Oom Wim zelf meehelpen bij het goochelen, Sylvia met haar grote paardestaart en Frans (Dokter Spiering) toverden zelf twee stokjes in drop en cho colade om. Ook Jan Klaassen en Katrijn waren mèt hun poppenkast van de partij. De verontwaardiging van de kleine kij kers kende bijna geen grenzen meer, toen de lelijke huisbaas met de beloning die Jan Klaassen door het vangen van de Boze Aap dapper had verdiend, wilde gaan strijken. En naast al het plezier dat de kinderen gistermiddag hadden, kregen ze na afloop een tractatie. SCHIEDAM, donderdag De schaak vereniging „Schiedam", die ter gelegen heid van het 40-jarig bestaan met groot succes het Jeugdkampioenschap schaken en de Jeugdschaakweek heeft georgani seerd, zet de activiteiten voort. In samen werking met de andere Schiedamse schaakvereniging, n.l. Gusto, Het Zwarte Paard en Wilton zal eind mei-begin Juni weer een groot schaakevenement worden georganiseerd met als inzet de Schiedam se kampioenstitel. Niet alleen de leden yan genoemde ver enigingen kunnen, hieraan deelnemen, doch ook de .huis-schakers", mits zij in Schiedam wonen. De groepen zullen inge deeld worden naar de speelsterkte. Er zal gespeeld worden op maandag of woens dag, maar de juiste speeldata en de plaats zullen nog nader bepaald worden. Inschrijving, met opgave van speelsterk te, kan tot en met 8 mei plaatshebben bij de heren H. W. Boele, Singel 143c, C. K. Herraanny. Mgr. Nolenslaan 822 en H. Planken, Geert Keindersstraat 20b. SCHIEDAM, donderdag. De politie heeft een tweetal Schiedamse jongens (resp. 15 en 16 jaar oud) ingesloten, die hebben, bekend sinds augustus van het vorig jaar negen bromfietsen te hebben weggenomen om ze op een andere plaats in de stad achter te laten. SCHIEDAM Geboren: Barbara dv K. Pondaag en A. C. Mulder; Jeroen zv C. G. J. Reizevoort en. I. R. Janzen; Elsje H. dv P. Ouwendijk en H. S. van der Boon; Marjolein dv J. C. Konings en A. Scho- penhouer; Robertus F. zv H. J. Suttorp en H. P. van Dijk; Johannes H. zv D. van 't Oor en A. Bakker; Hermanus P. zv H. G. P. Rijntjes en M. P. L. Schenk; Corne lls zv J. van der Kuil en C. Rietbergen; Marcus J. T. zv J. B. H. M. Romans en M. L. M. Melchers; Marinus J. zv D. C. Galle en W. van der Kemp; Arthur z. v. B. P. van Haren en D. E. M. Bakker; Francis P. zv L. van Vredtn en J. M. L. Strijder; Frank zv J. Lindeman en. J. P. Jurgens. Overleden: B. Kooij, 69 jr; J. Timmers 74 jr; J. van der Keur, 52 jr; A. M. Kro- wïnkel, 88 jr., wed. van P. S. J. van den Oever. SCHIEDAM, donderdag. De heer J. C. H. M. Titulaer, adjunct-directeur van de Gemeentelijke Woningdienst wss gis teren vijf en twintig jaar in dienst van. de gemeente Schiedam. Op verzoek van de jubilaris zelf is geen ophef gemaakt van dit feit. Het jubileum is zo herdacht in kleine ambtelijke kring. SCHIEDAM, donderdag Drie ver dachten tegelijk dienden woensdag voor het kantongerecht te Schiedam te ver schijnen. De heren H. en S. lieten zich by verstek veroordelen. De 52-jarige uit voerder H. de G. zette uiteen wat er op 22 december op de Van Hogendorplaan in "Vlaardingen is gebeurd. De hedrijfsrem van z(jn auto werkte niet waardoor bij het trottoir was opgereden tegen eer dame aan. De dame loopt nu nog ge brekkig, ze verblijft in een rusthuis. De auto, jaartal 1961, had 85.000 km gelopen. De officier achtte het onjuist dat hef voertuig niet voorzien was van een nieu we rem. De heer H. die geen voorrang gaf toen hij het kruispunt opreed werd conform tot dertig gulden boete veroor deeld. De heer De G. die wilde remmen, door de rem trapte en daarna het trot toir opreed werd conform tot ƒ35 boete veroordeeld. Voor de eigenaar van de auto S. bedroeg de boete conform ƒ50 en bovendien is de kapotte rem verbeurd verklaard. Chauffeur J, H. uit Bodegraven stond terecht omdat hij op 5 februari op de Rijksweg 20 het verkeer in gevaar zou hebben gebracht. Hij ontkende dat ten stelligste. De getuige P. L. G. uit Rotter dam verklaarde dat hij hard geclaxon neerd had, hy kon nog slechts remmen of botsen maar hij was geslipt en daarna door de middenberm geslingerd. Ver dachte H. zei dat getuige met zyn achter wielen al naast het front van zijn auto geweest zou zijn toen hij naar links zwenkte. De wnd. substituut-officier van justitie, mr. H. Franken, vroeg zich af of verdachte wel in de spiegel had gekeken. De boete werd 45. Zoveel auto's stonden op de Nieuwe Haven voor de Gord ons traat, dat de chauffeurs C. A. F. G. en G. van E. in moeilijkheden waren geraakt. Een bot sing was dan ook het gevolg. De officier had de indruk dat de heer G. komende van de Gordonstraat en gaande naar de Vlaardmgerdijk onvoldoende zou hebben uitgekeken maar gezien het gedrang op de weg wilde hij vrijspraak vragen. Voor de chauffeur G. van E. kon hij geen cle mentie doen gelden want deze was ko mende van. de Vlaardingerdïjk naar de linkerkant van de rijbaan gegaan. Hij had achter de geparkeerde auto's moeten stoppen om de tegenliggers voorrang te geven. Van E, werd tot ƒ35 boete ver oordeeld. Zakken aardappelen blijven altijd keu rig rechtop op de vrachtwagens staan. Er valt niets beters te laden dan aard appels meent de 42-jarige Vlaardingse aardappelhandelaar E. de W. Hij stond terecht omdat op 4 december een zak aardappels, een half mud, op het kruis- SCHIEDAM, donderdag De SPVJ)e Vrijheid" nam met 585 duiven deel aan de wedvlucht uit Duffel, Gelost werd om 9 uur: eerste duif binnen om 10.19 uur, laatste prijsduif om 10.29 uur- Uitslag: 1.2-4-14-21-28-31-40 G. Barzilay; 3-20-68- 76; D. Verkaaik; 5-26 D. Bakker- 6-117-138 J. Schrumpf; 7-57-114-119 A. Houtsma; 8- 12-13-39-63-71-101 L. Wijnen; 9-74-93 H. Hagen; 10-19-23-29-S6-100-107-111 -120-133 M. v. d. Steen; 11-59-62-66-85-93-105-117 M. Putters; 14-38-46-106-129 J. v. d. Ent; 15- 22-61-69-78-87 C, Lems; 16-79-128 J. Chris ten; 17 J. Duïmel; 24-43-137 Gebr. v. d. Windt; 25-27-33-44-49-51-52-60-64-67-83-92- 97-109-113 J. Doejaaren; 30-135 F, Verlin den; 32-42-56-110-130 P. Pols; 34 J. W. Blom; 36 J. Rijswijk; 37-111 W. v. Bueren; 41-47-83-91-108-131 W. de Winter; 48-58 M. de Potter; 50-94 P. Haak; 52-84-134 J. Westerholt; 53-70-73-105 A. Limburg; 54- 90-95-103 W. Poort; 65-82-112-138 Mevr. v. d. Windt; 72 Graadïa; 75 J, Kazenbraadt; 77-80 K. Muilwijk; 81 F. Doejaaren; 06-119 M. Stuart; 89 J. de Koster, 94 P. Haak; 102 L. Tromp; 124 W. Vermeer; 127 M. de Bie. punt Veile vestVlaardingerdïjk was rolö. Dat zouden kwajongens hebben ge daan. De kantonrechter mr, P. B. Cos zag een onjuist stuwen van de lading. Hij kwam op twintig gulden boete. „U schijnt zomaar over het winterzon netje heen te lopen", zei de 35-jarige Maassluizenaar J. M. van der B. met verontwaardiging tegen de officier van justitie. Hij vertelde nogmaals dat hy „zachtjes tegen een dame was aangereden op 31 oktober op de beschermde over steekplaats op de Mr. Kesperweg.'' Dat kwam vanwege het winterzonnetje. De officier zei dat er nóg geen sprake kon zijn van winterzonnetjes en dat het toch duidelijk te zien was dat twee groepen voetgangers overstaken. Als een dame niet snel enkele kinderen had wegge trokken waren die ook aangereden. De kantonrechter bepaalde de boete op ƒ20. SCHIEDAM, donderdag Het eerste senioren tennis-team van TSF versloeg Wilton Feijenoord met 62. Alleen het dames-enkel er» het damesdubbel werd door de TSF-ers verloren. Het tweede team versloeg het Rotterdamse DOSH met liefst 80. Het derde team wist bet tegen Park Honüigen niet verder te brengen dan een 4—4 gelijkspel. Het vierde team bleef na een 32 over winning op Sliedrechtl ongeslagen. Zo wel Nel Stokhof als Luud Jonker zorg den hier voornamelijk voor de winstpun ten. Het eerste team van de junioren verloor in Wassenaar van. het eerste team van Marlot met 3—4. Bij het tweede team kon alleen. Ada Schouwink haar enkelspel winnen tegen Forescate. Ondanks een 2 3 nederlaag heeft het derde jeugdteam zich na de 0—5 nederlaag van vorige week goed hersteld. SCHIEDAM, donderdag De Geref. Ver. voor Ziekenzorg en Maatschappelijk Werk te Schiedam, die op 10 mei 30 jaar bestaat, houdt op donderdag 9 mei de jaarvergadering in het Geref. Jeugdhuis aan de Lange Haven. In de pauze bestaat gelegenheid met bestuur en personeel van gedachten, te wisselen; daarna wordt een fdm vertoond over het hospitaal-kerk schip „De Hoop". SCHIEDAM, donderdag. Het prakti sche deel van het Jeugdverkeersexamen van de Ver, voor Veilig Verkeer zal in Schiedam op 7 en 9 mei worden afgeno men. De start en de finish zijn gevestigd voor de Dr. De Visserschool aan de West- frankelandsestraat. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, donderdag. Een tank auto, bestuurd door J. Poot (24) uit Schipluiden, die van de Burg. Elsenweg de kruising opreed en een Volkswagen busje, bestuurd door J. Brak (37) uit Den Haag, rijdende op de Maasdijk in de rich ting Maassluis, kwamen gistermiddag op de kruising van deze wegen met elkaar in botsing. Slechts flink beschadigde voertuigen waren het gevolg van deze aanrijding. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. De de- clamatiecursus, welke dit jaar Wederom onder leiding stond van mevrouw LUI van Hagbe uit Den Haag, is woensdagavond in de hal van de Dr. A. Plesmanschooi hesloten met een voordrachtsavond, gege ven door de cursisten. Verwacht was, dat vrienden, kennissen en familieleden van de deelnemenden de hal wel geheel zou den vullen, maar bet weer was blijkbaar niet aanlokkelijk genoeg om huis en haard daarvoor te verlaten. De voorzitter van de Commissie Jeugd voorstellingen, de heer -wethouder H. K. van Minnen, heeft elk jaar het voornemen gehad om tijdens de slotavond met enkel» woorden van zijn belangstelling blijk te geven, maar vrijwel steeds is hem dat uit handen gelopen. Dit werd medegedeeld door de heer J. Brouwer, di* evenals vo rig jaar een telefoontje van. de wethouder kreeg met het verzoek om de slotavond te openen en daarbij de groeten over te brengen aan de bezoekers. De heer Brouwer, lid van de commissie, dankte mevrouw Van Haghe voor de 'ïit- stekende wijze waarop zij de werkcursus had verzorgd. Mevrouw Van Haghe zelf zei, dat de slotavond zal aantonen wat bereikt is na een vijftiental bijeenkomsten. Beginnelin gen en gevorderden zouden laten zien en horen hoe boeiend het declameren kan zijn en zij hoopte op een prettige avond. Voor mevrouw P. A. v. d. Berg bleek het niet gemakkelijk om de spits van de voordrachtsavond af te bijten. Lili van Haghe moest enkele malen bijspringen om „Juffrouw Prillewits" van Godfried Bomans te kunnen declameren. Meer suc ces had de jeugdige Gerda Jacobs, die met kennis van zaken „Ontmoeting" van J. M. W. Scheltema onbevangen ten gehore bracht. Leuk op rijm gesteld sprak zij over een jongetje uit een heel oude straat. De meeste deelnemenden traden enkele malen op. Het meest gedeclameerd wer den gedichten van Annie M. G. Schmidt, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De Rotter damse rechtbank heeft vanmorgen de 41- jarige winkelier F. van H. wegens opzet telijke brandstichting veroordeeld tot zes maanden waarvan drie voorwaardelijk en toezicht van de reclassering. De eis tegen hem luidde vijf maanden waarvan drie voorwaardelijk. De rechtbank achtte bewezen, dat de man, die zware schulden had opzettelijk een aantal rekeningen in brand had ge stoken, waardoor brand in zijn woning (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, donderdag De politie van Hoek van Holland heeft gisteren een aantal bromfiets diefstallen opgehelderd met de arrestatie van twee Schiedamse jongens, de zestienjarige J. van de K. en de vijftienjarige L. G. Bei den bekenden een brommer te hebben ge stolen. De politie kon de jongens aanhouden omdat een oplettende agent vermoedde, dat een van de berijders nog geen zestien was. De jongens verraadden zich door hun schrikreactie. Voor V. d. K. was het al de derde keer, dat hij wegens diefstal werd ingerekend. SCHIEDAM, donderdag. Gedwongen door een groep jongens op de linkerweg helft te rijden kwam gisteren de fietser C. V. op de kruising Parkweg-Mgr, No lenslaan in aanrijding met de 16-jarige bromfietser W, C. v. d. P. De fletser kwam te vallen en werd met kneuzingen in de rug in de Dr. Noletstichtmg opge- nom,en. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag „Ik vind het bijzonder vervelend dat deze zaak zo ln de openbaarheid is gebracht", aldus de heer K. van der Pols van de directie van de Rotierdamsche Droogdok Maatschappij toen we hem z(jn mening vroegen over een artikel Jn de Metaalkoerier" Inzake een loongeschil. Op de inhoud van het ar tikel wilde de heer Van der Pols niet in gaan. Liever geen commentaar" zei hij. De .Metaalkoerier" is bet orgaan van de Alg. Ned. Metaalbedrijfsbond CANMB), In de laatste uitgave staat: „De RDM-dï- rectie weigert de loonsverhoging, gevolgi den". van de nieuwe CAO, na te betalen over de uren, gewerkt in de nachtploeg. Over die uren dus voor zover zij in januari en februari vallen, telt *0 meent de RDM- directie bij monde van de heer K. van der Pols om aantal redenen de loons verhoging niet mee". Het ANMB-blad gaat verder: „De heer Van der Pols voert b.v. aan, dat wel na betalen moeilijkheden oplevert voor de loonadministratie. Hij betoogt verder, dat er bij de RDM reeds een toeslag van de 50 procent op alle uren in de nachtdienst wordt gegevenDe beer Van der Pols doet hierbij alsof er geen CAO met een artikel 35 lid 2 bestaat, (en aïsof er niet reeds gedurende jaren en jaren in zyn bedrijf in ploegendienst mèt die toeslag wordt gewerktl". Voorts betoogt de „Metaalkoerier" dat besprekingen tussen vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie „De Me- taalbond" en de werknemersvakvereni gingen tot nu toe geen enkel resultaat hebben opgeleverd. Aan bet slot van het artikel étaat: „Aan gezien directie en vakbondsvertegenwoor digers elkaar niet kunnen vinden, wordt deze zaak voorgelegd aan de geschillen commissie van. de vak raad in de metaal industrie. Die zal uiteindelijk uitmaken wie gelijk heeft: de RDM-directie of de (door hun kaderleden gealarmeerde) bon- GEVRAAGD ENIGE NETTE VOOR SLAGERU. Goed loon. - Prettige werkkring. Slagerij W. van der Meer DR. WIBATJTPLEIN 33 - MGR. NOLENSLAAN 606 Na 6 uur: Dr. Wibautpleia 43. Telefoon 63048. Te koop aangeboden Een centrifuge ƒ89- bij de grutter, ƒ87.50 bij de concur rent. bij ons ƒ85.—. Lang- zaamwasser met verwarming 255.—. Snelwasser vanaf ƒ90-— 15 tot 30% Korting bij Showroom Coja, Lange Haven 126, Schiedam, tele foon 6 33 41 U kijkt U vergelijkt (1 koopt bij LANGE BA VEN 95 Schiedam, tel 6 8611 GÉÉN FILIALEN Voor onze afdeling Binnen vaart- tankschepen vragen wij Goede sociale voorzieningen. Sollicitaties mondeling of schrifte lijk aan de afdeling Pers.zaken van GULF OIL (NEDERLAND) NX Blaak 32 Rolterdam Tel. 111Ó00 Te koop aangeboden: Volks wagen de Luxe, november 1553, in goede staat, tegen elk aannemelijk bod. B.K.- laan 208, Schiedam, telefoon 61948. Lessen Varam rijschool D V. Ros- sum. Rotterdamsedijk 164, teL 69990 Gevestigd sinds 1929 Tijdens het examen -wordt desgewenst meegere den. Fotografie Kolflhns vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Voor ons districtskantoor aan de Admiraal De Ruy terstraat te Schiedam vragen wij een. die ter assistentie van de aanwezige functiona rissen gegevens van uiteenlopende aard zal be houden. Hierbij zijn nauwgezetheid ent voortvarendheid van meer belang dan het bezit van diploma. U.L.O.-niveau en type-ervaring zijn gewenst. Sollicitaties schriftelijk (of mondeling na telefonische afspraak) aan de afdeling Personeelszaken van Blaak 32 - Rotterdam - TeL 11160O 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1