V.V.D. Spanning in Muziekschool D. Huizinga belichtte experiment in de film Alamo: bombardement van actie en avontuur Herdenking Gevallenen Ster-lampion- E historie herleeft op liet doek, als „T he A l amo" wordt ge draaid. Het is een film, die zowel ongewoon spectaculair als drama tisch aanvaardbaar mag heten. Het is de. eerste film, waaronder de at .1. dc'bdkstoe Is gevallen, heel I beproefde acteur John Wayne Ms producer-regisseur zijn stoerei schou- Nederland via de radio naar hun presta-j ders heeft gezet.\Wayne neeft zich aan „i he Alanio met .verttla. Het ties kunnen luisteren. j een gigantische film, die een gigantisch (twaalf miljoen dollar IJzeren sheriff is harde vader Gcroiiïfïiorpure Apachen-held De showgirl en de puber SCHIEDAM KRO maakte opnamen: JEUGDIGE SCHIEDAMSE MUSICI' DINGEN MEE IN LANDELIJKE STRIJD Nog kaarten voor Wim Kan Automobielbedrijf WALDO N.V. Op Bevrijdingsdag o Kindercircus in de Plantage Zenuwachtig Proefspelen hoogstr.184-186 schiedam* Citroen agent e vertoont: WD-ver gaderin g KERKDIENSTEN Monopole-niatinee: Monopole vertoont: STENO-TYPISTE In Monopole: In maand april meer vraag naar studieboeken BOEIENDE AVOND VOOR FILMKRING Belevenis Beangstigend Hel Zuiden met „Per Luchtj>ost*' Artsen op zondag Nieuwe scheepsüjn naar Libië Minoru Agate in SLed. Museum AMBTENAAR beddenreparatie £n> éc^cU^MKwul ZATERDAG 4;MEI 1963 (Van een, onzer verslageefsters) SCHIEDAM, zaterdag. Om kwart voor zeven vrijdagavond stond een groepje leerlingen van de Schiedamse Muziekschool op het bordes van het pand Lange Haven 103 in spanning de komst af te "wachten van de radiowagen van de Nederlandse Radio Unie. Gisteravond im mers werden opnamen gemaakt door de KRO voor de landelijke wed strijd voor jeugdensembles en jeugdstrijkorkesten. En de komst alleen ai van zo'n radio-wagen met snoeren en bandopname-apparaten is zo enerverend, dat ze het binnen niet meer uithielden. Ze moesten hem aan zien komen. Niet alleen op de stoep was er een wat nerveuze spanning. Ook binnen, waar de jeugdige musici nou vlug even bun party doorkeken. Toen. voor de wachtender eindelijk, de wagen arriveerde, en de microfoons in de grote benedenzaal waren opgesteld, en vete meters draad de verbinding met de opname-apparaten tot stand hadden ge bracht, ws het zo ver. IT T1TERST geconcentreerd speelt het Cjeugd-strijdorkest^ onder leiding van mevr. W. Menningh de Kinder- symfonie. SCHIEDAM, zaterdag Et zijn nóg een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar aan- het Passage-theater voor de voorstelling van Wim Kan,, die de Katholieke Kring op donderdag S m ei organiseert. De avond zal een kwartier vroeger beginnen, dan eerder was aangekondigd, namelijk om kwart: voor ach (Advertentie ÏM.) Bokelweg 88-90 a Schiedam Telefoon 64650 BIJ HET MONUMENT SCHIEDAM, zaterdag „Ik hoop dat Jullie allen zullen deelnemen aan de Her denking der Gevallenen", beeft gistermor gen Borg- Peek de schooljeugd opgewekt toen hU het oorlogsherdenkingsboekje uit reikte. ook van andere zijde wordt de burgertt In alle geledingen opgewekt a an deze herdenking deel te nemen. Het lijkt nauwelijks nodig, want de praktijk heeft uitgewezen dat er in Schiedam gro te belangstelling bestaat voor deze her denking. zowel voor de sUlle toebt'vanaf het Stadhuis, als voor de eigenlijke plech tigheid bü het Monument aan de Planta ge. Daarmee is Schiedam een voor beeld voor vele steden In den lande. Het tijdstip van het vertrek van de stille stoet is vervroegd tot 7.20 uur, dit om bij het mODumnnt meer tijd te hebben voor het leggen van de bloemen. Verder is de organisatie gelijk aan die in de voorgaan de jaren. Dat is dus om 1 uur opstelling van de stoet op cn rond de Grote Markt, 7.20 uur vertrek, 7.45 uur aankomst bij het monument, waar de kapel van het Leger des Hei ls gewijde muziek geeft. Na het leggen van de bloemen, wordt om precies uur twee minuten stilte in echt geno men, te besluiten met het spelen en gen van het Wilhelmus. Daarna heeft om 8.30 uur de herden kingssamenkomst in de Grote Kerk plaats. SCHIEDAM,'zaterdag -— Voor de Ster- lamplonoplockt, die op de avond van Be- vrüdlngsdag, waarvan de viering valt op maandag 6 mei wordt 'gehouden bestaat grote belangstelling, zo delen de organi satoren inee. Van vier verzamelpunten In de alad uit, zullen de jonge deelnemers optrekken naar het parkeerpleln aan de Broersvest. Elk kind kan hieraan deel nemen. Voor de mooiste lampions zijd prijzen, ook per vereniging. Het algemene vertrekuur is gesteld op 8.45 uur en volgtens plan komen de kin- deren om 9.10 uur aan op de Broersvest Daar is dan reeds een muziek- en drum band-show aan de gang van het Tamboer. en pijperkorps ..Harmonie", in samenwer king.. Deze begint om 8.45 uur. De opstelplaatsen zijn alsyotgl. NleuwJand: Jeugdmuziek-korps „St. Ara-, brosius", in de Mgr. Nolcnslaan tussen Dr. Wibautplein en Nieuwe Damlaan. Route: Mgr. Nolenslaan, Parkweg, Spinhuispad, Grote Markt, Lange Kerkstraat, parkeer- plein. Bü deze groep kunnen zich ook kinderen uit Kethel aansluiten. Het Westen: Drumband „DOK" en de gym.ver. DOK in de Vondellaan tussen Graaf Florisstraat fen Westfrankelandse- straat. Route: Westfrankelandsestraat, Brugmanstraat. St. Liduinastraat, Waran de Burg. Knappertlaan, Nieuwe Haven. Oranjestraat, Broersvest. parkeerplcin. De ver. De Jeugdhavcn heeft de leiding. Znld: Drumband .Jong Harmonie", in de Nieuwe Muasstraal. Route: Nieuwe Maas straat, Rozenburgsestr., Stadliouderslaan, W. de Zwijgerlaan, Nieuwe Haven. Oran jestraat. Broersvest. parkoerplein. De mid denstandsver. Schiedam-Zuid regelt hier de opstelling. Oosten: Jeugdkorps van „OBK" op de Buys Ballotsingel W.Z. Route: Van 't Hoff- plein, Boerhavelaan, Prof. Kam. Onnes- laan, Stephensonstraat, Villastraat, Van Swindensingel, Marconiweg, Korte Singel- straat, Broersvest, parkqcrplein. Hier heeft de ver. „Singelkwartier" de leiding. SCHIEDAM, zaterdagOp Bevrijdings. dag zal 's middags om 2 uur in de Plan tage een uitvoering voor de. jepgd worden gegeven. Hier zal het Haagse kinder-cir- eua ,,'t Kraaiennest"' optreden. Dit circia bestaat uit 40 kinderen van II tot; 15 jaar, leden van het clubhuis „De Pram" in Den Kaag, die als nieuwe vorm van jeugdwerk bet circus-werk beoefenen. Er zijn apen en tijgers, een beer en een olifant, etn groep acrobaten, jongleurs en muzikanten, enz. Al het materiaal Is door de kinderen zelf vervaardigd van oude gordijnen en Lippen,.uiteraard onder leiding van vol wassenen. De accordeon-groep moest de spits af bijten. Onder leiding van mejuffrouw Joke Meeder speelden zij Wiener Blut. Eerst een keer proefspelen, en dan,de opname. En het ging goed. Toen waren de blokfluitertjos aan dc beurt Deze leerlingen van mevrouw W. Mennlngh, van rend de tien jaar, hadden al van het begin van de opnamen heel stil zitten wachten met hun instrumenten in de hand- Ze zagen, dat de grote microfoon eigenlijk niets veranderde aan het spelen, dat ze alleen maar extra hun best moesten doen, 1 Onder leiding van mevrouw Men- ningh déden zij hun best. Hun kleine vingers gehoorzaamden voortreffelijk aan de muziek, die hun aandachtige ogen van de noten in het muziekboek op de standaard voor hen lazen. j Intussen werd het „wachtlokaallje" steeds yoller. Ieder, die binnenkwam, leerlingen, maar ook enkele belangstel lende ouders, werd door een geluidloos 'ssst' en een vinger op de lippen'tot de uiterste stilte gemaand. Behoedzaam wer den de plaatsen ingenomen, en de zenuw achtige giechel lachjes van de hele Jon gedames met mannenmoed bedwongen. Hetstrijkorkest speelde onder leiding van mevrouw Menningh Leopold Mozarts Kindersymphonie. Twee sopraan blok fluiten lieten de roep van de koekoek horen, een waterfluitje verving de nachte gaal. Als laatste kwam de gitaar groep op. Drie jonge gitaristen, het trio van dé heer L. Cal. Z|j besloten het opname-uur. Iedereen was tevreden, de opname- mannen, de spelertjes cn hun dirigenten. Maar of de jnry vam de KKO-wedstr|jd dat straks ook is, moet men nog maar af wachten. Alleen als ze gisteravond niet hebben ondergedaan voor hun mededln- Apotheek Jansen, Swammerdamsiogel 41, Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur des zondags 12 tot 17 uur werken uit eigen bezit en schilderueh van JeaD Miotte. Selectie schilderijen van Wedgwoodprijs '63. - BIOSCOPEN Passage, 2,9.15, zond. 7, 9.15 uur: The i."'AJfljho. -A' - Kr. Monopole, 9.15 uur, zond. 7, 9.15 uur: Ge- ronimo, cie batste der Apachen; 2 4.15 uur: Haat tegen baat ZATERDAG Monument Gerrit Verboonstraat, 7.45 uur: Dodenherdenking. Grote Kerk, 8.30 uur: Herdenkingsbijeen komst. Tlvoli, 9.30 uur: Soc. Nieuwland oran- jcbaL ZONDAG Arcade, 8 uur: Soc. Guillaume Bevrlj- o <JrtT&St>a3. 05. «Uiimiui Sportfondsenbad, 2.30 uur: receptie ziive- Brununelkami (Advertentie IM.) VERRAS MOEDER met: 1 LEUK FAUTEUILTJE reeds vanaf f 59.50 DIVERSE HANDIGE KLEINMEUBELTJES SIERKUSSENS en -KLEEDJES DRESSOIRLOPERS - TAFELKLEDEN, enz. P 1**1 J bedrag heeft gekóst'en de toeschouwer bijna drie uur lang aan een üurgerlljke StcLIlCi bombardement van actie en avontuur onderwerpt. Waynè heeft zelfs kans gezien de mo gelijkheden van het zeventig mm-beeld en stereofoaisch geluid film-functioneel uit te buiten; toch verdrinkt het histo- SCHIEDAM Geboren: Mattbeus J. H. xv H. J. M. Smakman cn C. M. Kortekaas, Mar ia dv M. Holster cn D. van der Spoel; Ronald G. J. M. ZV J. S. J. M. Haring cn M. G. A. de Gier; Hendrik j. M. zv E. van den Brink i rische epos niet in een zee van massale en W- ««-KSBltó V® Wayne tolt de waarde van sterke, persoonlijk vertolkte Ondertrouwd: J. van den Berg 30 jr cn T. C. Bakker 19 jr; J. W. van Bergen 40 Jr en J. Koogje 37 jr; C. Blue-keus, 23 jr en C. A. Suvaal 20 jr. A. van Bodegom. 24 jr en E- C. van vuuren 23 jr: G. van Gogh, 31 jr en C. M. L. Rcnsman 24 jr; L. Huigen 29 jr. en E. van Aarden 22 jr; P, Katsburg 23 jr. en A. Erkens 19 jr: E. 1- Kiraly 24 jr en E. Wes- termeyer. 2i Jr; L. Kreuk 38 Jr en A. J. A. Verwaai 29 jr. A. Kwlst, 33 jr en J. van Mas- trigt. 25 jr. S. T. Lavue 23 jr en A. Neef 20 j. B. J. Lupker. 22 jr en M, Bcrgkoite 18 jr; W. van der Meer 28 Jr en P. J. stekeienburg 28 jr; L. Meesters, 22 jr cn J. M. Verboon 2< jr: J. Quak f& jr. en C. de Vaal 22 jr. K. E. van Rljsinge. 26 jr en W. J. Touw 24 jr: h. Vermeer. 23 jr. en J. Gravendljk 20 jr. J. J. Vleeskens 27 Jr. en M. E. M. van der Höei-en 21 jr., ■■.,/- -i Gehuwd: J. W. Voilebregt. 26 Jr en W. M. Bouwer 29 jr:'J. Vcrslrnten; 22 jr en H G. L. Wulsman; R. J. Scbolten, 18 jr en H. J. W. OosterwaaL, 17 jr: S. Strinic, 24 jr en \V A. Kietjn 34 jr; E. C. Blaak 22 jr.cn A, va- Delft 23 jr; P. C. A. Kohier. 27 jr.'en AC Donkersloot 21 jr. P. J. Schetters 23 jr ei 3. M. Ruseler. 22 jr. P. Lucas Martinez 37 jr en 3, C. van 't Vïie 3a jr; A. A. Vroom, 23 jr en L. E. S. Meijer. ZS jr; L. J. van der Krogt 23 Jr en M..A. Robberegt, 22 Jr. L. D. Liein 25 Jr. en A. Voogt. 22 jr. M. G. P. Verhoec. 27"jr. en J. van der Sloot 22 jr. '1 Overleden:1 A. Klinge, 62 jr; H. F. Suttorj oud 3 dagen. -5* SCHIEDAM, zaterdag De VVD af. Schiedam organiseert op woensdag 8 rr een openbare vergadering in het Ger" Jeugdhuis Mevr. mr. J, M. Stoffels, vic-i voorzitster van de Tweede Kamer, zt spreken en „Een blik vooruit" werpe; Aanvang 7.30 uur. Ned. Herv. Gemeente: Grote kerk: tO uu ds. 'J; G. Jansen cn 5 uur ds, P. B. "Wl Po vliet (Hilversum) Bethelkerk; 10 uur ds. C van der Steen cn 7 uur ds. D. J. Spaling. Op stand! ngskerk: 10 uur. ds. A. D. KHaassen cn 7 uur .ds; J. Groenenboom fLopikerkape!) Vl^deskerk: 9 en 10.45 uur ds. J. D. Smid: j cn 7 uur ds, A. Hoffman. Ned. Herv.: Geref. Eranc. Gebouw Irene;! .J uur ds. J. Groenenboom (Lopikerkapel) Opstandingskerk: 7 uuc ds. J. Groenenboom t Evamr. Luth. Gemeente; Kerkgebouw Oran-l jcstraalL, Nieuwstraat: 10 uur.ds, S. G. v.. d. Haagen. Zaterdagavond 750 uur: Oecume- nisch avondgebed. Ned. Prot. Band: Westvesv92: 10,30 uur ds B. SchOvwfnk. Oud Katb. Kerk: Dam 28 10 uur H. Mis. "Babdsten-gemeente; Lange Haven 129: 7 uur bijeenkomst. Leger des Hells. Lange Haven 27: 10 uur: HeiUgingssamenkomshen 720 uur VerlossingE- samenkomst. Gerrit Verboonstraat: 6.45 uur; Openlucht samenkom st." Alle samenkomsten 0. s l,v. maj. R. Reltsma en brig. K. Wiennga. Jehova's Getuigen- Volksgebouw 6 u. open bare toespraak „Is een wereld zonder weeën mogelijk?" en 7 uur Wachttorenstudie. Don derdag 7.30 uur: Theocratische bedlenlngs- school en dienstvergaderlng. Chr. Geref. Kerk Kerkgebouw Warande BK.-Laan: 9 uur: ds. I. de Bruyr.e en 2.30 uur ds. J. C. van Ravenswaaij. Oud Geref. Gemeente: Ceref. Jeugdhuis, lange Haven 97; 9 en 3.45 uur ds. Grisntgl (Gouda). Geref. kerk. Oosterkerk: 10 uur ris. G. Aalbersberg Vlaardingcn) en S uur ds. P. K. Everanrs. Kethel .De Ark": 920 uur ds. P. R. Everaars cn 2^0 uui ds. J. Kou wen U*EN Western, die gewichtig doet en. dat XI/ maar beter had kunnen laten is „HAAT TEGEN HAAT"; Regisseur Jo seph H. Lewis had cr kennelijk grote plannen nee. Dat blijkt behalve uit zijn verzorgde stijl van filmen uit de rolbezet ting. Betsy -Blair. Joseph. Cotton .eti Viveca Lindfors werden er o.m. bijgeroepen - en ook naast hen. ziet men bekendegezich ten met minder aansprekende namen maar behoorlijk speltalent. Het verhaaltje van: de grote rancher, die (ook als sheriff),met ijzeren hand ge vochten heeft voor het handhaven van dc wet," maar door rijn. kinderen te gevoel loos wórdt geacht is al meer-vertoond, maar zelden met zoveel aandacht voor de karakters. Die karaktertekening wordt echter grotendeels bereikt door te na drukkelijk toneelspel en zeker: in. een Western past dit niet. (Zondagmiddag in MONOFOLE). E Western, die de titel „GERONIMO" U draagt, wil er niet -een uit dc duizend zijn, maar boogt wcl op zekere uuthentie- ke trekken. De titelheld heeft werkelijk bestaan: Geronimo.was een opperhoofd van de Apachc-tMdienen uit de vorige eeuw en als zodanig een legendarische fi guur. die lot het uiterste de strijd volhield tegen de blanke squatters" die hen kwa men verdrijven. Het is lang geléden, maar in de jongste oorlog herleefde de naam wan liet stamhoofd toen de Amerikaanse 'parachutisten die alsstrijdkreet gebruik- ten. De film laat Geronimo zien als een analfabeet, een zwijger en een geboren leider. Vol achterdocht tetgen de blanken, en terecht, want na in eeu reservaat tc zijn ondergebracht, worden hij cn zijn handvol volgelingen trouweloos behan deld. - In de strijd die volgt houdt Gerommo stand tegen een geweldige overmacht; hij dwingt een eervolle vrede af. Het ver haal is doorschoten met tal van sterk- romantische en'tot dé verbeelding spre kende trekjes; behalve de pure held Ge- rohimo komt men de pure ellendeling te gen in een cavalerïe-kapitein, en de pure zwakkeling is een - geestelijke. Hier cn daar is dc uitwerking van het geheel wa'. te pretentieus voor een Indianen-verhaal. »uuro,.|scn,eui-„ w m„ u, o, over hel a^meoa te k«t wl roa- Krl'cer keljik od het doek geb.ucnt met LnucK 6.30 uurh-useum-aula, waarbij drs. W. Z. Mulder Connors als de overmoedige voorvechter dramatiek uitstekend begrepen. The Alamo past dan ook goed in de Ameri kaanse traditie, die in de (heldenMaden van enkelingen pioniers -7- gaarne de moéd en de opofferingsgezindheid van het gehele volk gesymboliseerd wenst te-zien.,'- 'Hier zijn het drie figuren, die slechts gesteund door een handjevol vrijwilligers van diverse pluimage, aan Alamo het nu nog levende historische aureool hebben geschonken. Wayne zélf speelt de rol van de legendarische vrijbuiter, oud-congres man en kolonel David Crocket, die ten slotte strijdendl ten onder gaat aan de rijde van de ondisciplinaire vechtersbaas kolonel James Bowie (Richard Wïdmark) ;n diens tegenbeeld,; de starre, kille stra- eeg, kolon-cL William Barret Travers, een voortreffelijke creatie van de Engelse ac teur Laurence (Romeo, Room at the top) i-ïarvey. 1 .---V Dit trio vormt het onevenwichtige, on derling duchtig' ki-akelende commando van de vesting Alamo, een vervallen •roegero missiepost aan de grens van 'exas. die in de Amerikaans-Mexicaan- - oorlog van 383S dertien dagen, lang f rind wist te houden tegen een veertig- oudige, mei zwaar geschut uitgeruste Jexicaanse overmacht. Het bloedige ver- st van de 185 mannen van de Alamo /an wie geen de laatste stormaanval: verleefde vond diepe weerklank in Ie naburige staten en maakte-het gene- -aal Houston mogelijk, om een leger te 'ormeren, dat onder de kreet „Remembèr '.he Alamo" de Mexicanen korte tijd later ?en vernietigende slag toe wist te. bren gen cn de onafhankelijkheid van de Ame- -ikaanse republiek Texas te bevestigen. (PASSAGE). (Advertentie l.M.l NOTARIS SCHABERG Tuintaan 102, Schiedam vraagt voor spoedige indiensttreding .een - met U,L.O.-dipionii3. Aanstellingsvoorvraax'den na mondeling overleg. OVER de hopeloze liefde van een strip- teasedanseres voor de zeventienjarige zoon van de conglerge handelt de film hartstocht van een zeventienjarige". Dat is een vettige „vertaling" van de Amerikaanse titel „A cold wind In August". De ervaren showgirl weet zich te bin den aan de haar adorende jongen, die echter een einde aan de verhouding maakt ala hij haar in haar show aan het „werk" ziet De rol van hot gefrusterendc uitklced- stertje wordt gespeeld door Lola Albrigt een jongedame, die .van acteren minder kaas heeft gegeten dan nodig is om haar „drama" enige geloofwaardigheid te ver lenen. Als verschijning mag ze stellig aan trekkelijk worden genoemd. (Vanaf maandag in MONOPOLE) Bij Gem. Bibliotheek SCHIEDAM, zaterdag In vergelij king met dezelfde maand van het vorig jaar ls de boekenclrculatie b|J de Ge meentelijke Openbare Leeszaal en Biblio theek met b|jna 150 gestegen. Vooral de studiewerken, gaven een behoorlijke slü- glng te zien (7535 tegen €955 van het vorig jaar). Dat was vooral zo in de Cen trale Bibliotheek aan de Lange Haven (5027 tegen 4593), filiaal Lorentzlaan (986 tegen 707), en filiaal Dwarsstraat (319 te gen 233). - In'beide laatstgenoamde filialen werd de vraag naar jeugdboeken ook groter, evenals in het filiaal Br. Wibautplein. Op de jeugdafdeling daarentegen liep de to taaluitgifte met zijna zevenhonderd te rug. Jn Kethel bleven de aanvragen on geveer gelijk. Op de uitleenposten Lxn- denhof. Gemeenteziekenhuis, St. Jaoobs- gasthuis nam de vraag naar romans aan zienlijk toe, In de overige uitleenposten en filialen daalde dit. (Vin een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag Het woord ex perimenteel geeft b|J velen In associatie met non-figuratief en sarrealistóch een verschuiving van de oorspronkelijke be tekenis en wekt een onaangenaam smaak je. In wezen is het experimentele in de kunst echter het verlangen van de kun stenaar de mogelijkheden van rijn me dium uit ie bulten en zijn diepste bedoe lingen te alten. Op deze manier kr|}ft mei ecu aanvaardbaar prodnkt, zelfs voor de volgende generatie. Het ware ex- j periment is tijdloos. Vrijdagavond brak de heer D. Huizin ga; conservator van het Nederlandse Filmmuseum, op de bijeenkomst van. de Schiedamse Filmkring in gebouw Irene een lans voor deze vorm van het experi ment in de film. AL- vast de deur van het nieuwe programma voor het komende seizoen op een kien wellicht komt er een avond met films vsn de Nederlandse cineast Bert Haangtra. di» dan waarschijnlijk zelf zijn films zal toe lichten. De volgende bijeenkomst van de -i SFK zal op 29 mei zijn. Dan wordt er ia-r het Monopole-theater een speelfilmge- draaid. 7 ïi Dat een experiment niet alleen waarde heeft voor de verbetering van regie en opnametechniek,, maar ook op zichzelf een belevenis kan worden, werd door een zestal voortreffelijke Filmpjes aange toond.: A- "'rA.Y. :c;:; Zo blijkt het heel goed mogelijk te zijn een korte film te vervaardigen zon der camera, getuige de films Trade Tat too van de Brit Len Lye en Begone dull care van Norman Mc Laren. De beeldjes worden op het celluloid getekend, stuk voor stuk, b>ü elkaar zo'n 800.000. Toch weten de filmers een doorlopende vloei ende beweging in kleur en zwart en wit te verkrijgen. Een geheel andere manier van filmen past'de Amerikaan Hilary Harris toe.. In plaats van de beelden ten opzichte van de camera te laten, bewegen, doet hU het an ders om. Hij monteerde zijn opname apparaat op zijn auto en filmde wegen, en viadukten in de omgevihg van New York. Hij componeerde de beelden en kwam tot een boeiénd resultaat, een lij nenspel van bruggen en buitenwegen. De twee Engelsen. Joan en Peter Foldes gebruikten voor hun „A short virion" de tekenfilm. De tekeningen a|jii primitief, de bewegingen (met opzet) schokkend en houterig, maar geven juist hierdoor een beangstigende echtheid aan het verhaal, de vernietiging van de aarde door de atoombom; Ook gebruikmakend van het principe van de tekenfilm kwam' John Hulby, na zijn opleiding bij Walt Disney, tot de vervaardiging van rijn .Adventure of Asterisk", een film gemaakt in op dracht van een New Yorks museum om een lans te breken voor de abstrac- te kunst. Daarin slaagde hij pi. hier mee voor een zeer groot deéL Francis Thompson maakte gebruik van prismalenzeh en kwam zo tot een reeks bi zarre, soms amoebe-aehtige beelden, die tezamen een voortreffelijke indruk van de grootte, de huizenmassa, het enorme verkeer van New York geven. De heer Huizing» begeleidde iedere film van een korte toelichting, op een duidelijke, prettige manier. Het was wederom een bijzonder goede avond van de SFK. Ondanks deze goed verzorgde programma's lijdt de Filmkring nog steeds aan „bloedarmoede", zoals voorzitter mr. H, B, Engelsman vertelde in zijn openingswoord. Daarom zette hij (Advertentie IMA VOOR DE COMMERCIËLE T.V„ die zonder een cent kijkgeld i te vragen en dit.verontrust-de omroepzuiien gemakkelijk uit :i eigen, middelen op het 2e net een beter programma kan verzorgen. Uw man: TOXOPEUS, Lijst 3 SCHIEDAM, zaterdag - In het kadé an de Toneelwedstrijd van «"".-Schiedam1. ae Gemeensdiap zal als laatste de Toneel- groep „Het Zuiden" op 4onderd3gi 9:mél in Music Sacrum m,u opvoering geven yan - het blijspel ^?er luchtpost" van Nonnnh Crasria. De régie berust bij' de heerC;;^- Faardenkoper.A'.f. SCHIEDAM, zaterdag -r lri spoedgeval* len zijn gedurende het komende weekein* - de de volgende artsen te raadplegen: D Houthuysen jr; Marconistraat 93, teL 68514 L. B; E. van Hoogenhuyzen, Nassaulaan. teL 68067, Ch. A. Poll, Tmnlaan 92, té! 856. Geopend is Apotheek Jansen, Swanrnierdamsingel 41, die ook gedurende de komende week de nachtdienst zal waar- neonen,:,.- ROTTERDAM, zaterdag. De .Griekse scheepvaartmaatschappij „Hellenic Lines Limited" welke reeds sinds 1934 geregel- diensten tussen de continentale ha- vens en. de havens in de Noord-en Zctd- Levant onderhoudt, heeft besloten In het: vervolg ook afvaarten te bieden naar do - havens in Libië. ':'xg De afvaarten van Rotterdam zullen tweemaal per maand plaats hebben, waar- bij Tripolis als vaste haven wordt aan- gelopen en de havens Benghazi' en Marsa el Brega bij voldoende aanbod van la ding: De eerste afvaart is op 27 mei van:; Rotterdam met het s.s. ,3erolinon". De „Hellenic Lines Ltd" wordt in Ne-'fi derland vertegenwoordigd door de firma V-ïnke en Co te Rotterdam en Amster- Öam.7:./ .'A .,y Een sieraad voor uw gezicht Een modieus en goed passend mon tuur is een sieraad voor uw gezicht Wij geven U gaarne verantwoord advies DEFINITIEVE AFSLAG van de navolgende te Schiedam gelegen percelen op woensdag 8 mei 1963 te 2 uur nan. in de Koopmansbeurs (ingang Meent) te Rotterdam: L J. A. Alberdingk Thijmstraat 49 te Schiedam, inzet: 12^00,—; II. J. A. Alberdingk Thijmstraat 51 te Schiedam, Inzet: 12.400.A Combinatie van de percelen. Notaris P. Schaberg te Schiedam en de notarissen P, C. Kooijman en. J. C.„in *t Hout te Rotterdam. Vamor rijschool D v. Ros- i;: Rollerdamsedük 1 teL 6 99 90 Gevestigd sinds 1929, Tljdena het examen wordt desgewenst meegere den.' - a SCHIEDAM, zaterdag Van de Japan- schilder Minoru A Rata worden in hel Si«tóljk' Mu»eum werto. .B„lco,.gesleld 1 11 ir.ei tot 3 juni. De opening zal go- lage Gretelaan. uur ds. O. Kloppenburg (Nljverdali. SltóUrtCT o? vrijdagavond 'lO mïi in "ds maar over Mt algemeen Isfcu v-elsma. D. Kloppenburg ea 5 uur ds. tv. A Herv. gemeente Kethel. De Rank: Bruiritncikamp._ dorpskerk: T10^u«>r^ ,6s. i voorzitter van de Nederlands-Japansever- j vyn menselijke waardigheid. ren jubileum J. J. A. Gamaat. en 7 v (Groningen) jeugddienst. r ds. P. J- de Bruljn leniging de tentoonstelling zal inleiden. (Tot cn met zoo dag in MONOPOLE). GEMEENTE SCHIEDAM Bij het Bureau „Huisvesting" van. boven genoemde gemeente kan een worden geplaatst in de rang van schrijver of schrijver A. De bezoldiging, inclusief de compensatie voor pre- mien a.o.w. bedraagt: a. voor de rang van schrijver: Minimaal 3244,03 en maximaal ƒ5271,55 <8 jaarL verb.). f_' b. voor de rang van schrijver Ar Minimaal ƒ4511,23 en maximaal 5981,18 (6 jaarl. verh.) Vakantietoeslag. 4% per jaar.'; Voor 23-iarigen en ouderen bovendien 326,40 huur- compensatie per jaar. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het College van Burgemeester en Wethouder;, dienen binnen 10 dagen na verschijning dezer advertentie Ie worden ingezonden aan de chef van het bureau „Huisvesting". Westmolenstrcat 26, alhier. Kapsalon Hélène, de salon voor de betere permanent; Stroomloos, voor ieder haar geschikt ƒ7.50. Hélène tlède permanentdmeest ideale natuurlijke permanent 10.»^ Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hélène, Rem-, brandtlaan 22, Schiedam, te-' lefoon 671 70. ORANJEGA LEKJJ 11 TEL 67S44/63S44 vraag advies en prijs aan Fotografie RolfUms verge tent De auto-' maat staat voor u.klaar- Aller soorten films Foto K van Vuuren. Hoogstraat 106 f Voor pasfoto - naar K van Vuuren. Hoogstraat'106, teL 66720. In één, dag gereed. Lessen Permanent wave Te koop aangeboden Een centrifuge tl 89.- bij, de grutter, 8750 bij de concur rent. bij ons f 85.—: Lang zaam wasser tnet .verwarming. 255.—. Snelwass er vanaf i 90.—. 15 tot 30% korting bij Showroom Coja, Lange: Haven 126, Schiedam, tele-,: toon 633 43 Shave-dealer van Philishave Remington, Bruin. -Slijpen/ reparereru 's Morgens ge bracht, '5 middags klaar. Slijperij,1; staalwarenhandel Gé KJeybeeg, Nieuwstraat 43 telefoon 61719 Diversen Laat OW «piraat vermaken tot modern opklap- of kan- telbcd. Prima afwerking Als nipuw terug. Het goedkoop ste adres DUK. Groenendal la (Sroersveldpad), telefoon. 6 80 28 cna J8 uur telefoon. 6 67 81)Ledikanten, hutledi- kanten, kampeerbèdden «ir .- Kom eens praten. Ons winkelbedrijf is opge heven, maar, het. repareren en stofferen van uw meube len- en het verhurenvan stoelen gaat gewoon door aan het woonhuis. H. J. Stentler, W. Frankelaridsche- straat 115, teL 6 99 74.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1