0 OP DE BRES VOOR MEERk HUIZEN MET LAGE HUREN MunJeC christelijk historische unie ifi Toenemende spanning op de arbeidsmarkt Bij Wilton Fijenoord ontslag voor dertig scheepsbeseliieters MARTINEZ Bouw RHBS volgend jaar VOOR DE KANTONRECHTER Cognae was alleen (en niet eens lekker) medicijn 61 MARTINEZ ALTIJD AL BE SIGAAR VOOR MODERNE MANNEN! Contactavonden van GAB met de scholen MOEDERDAG Samenkomsten van S.S.Y. SCHIEDAM de SCHIEDAMSE jWEUBELBEURS VERKIEZING TWEEDE KAMER Wie kijk heeft op kousen nMR kiest als ffeschenfc! IM -H1-! Stem daarom DONDERDAG 9 MEI 1963 (^SCHIEDAM donderdag. Chaufferen zonder rijbewijs is ver sboden, tenzij iemand met rijbe voegdheid naast de aspirant-chauf feur een oogje in liet zeil .houdt ijlaar''dlat geldt dan alleen, als er leen duidelijke afspraak is gemaakt I tussen toezichthouder" en rijbe- l'wijslozè bestuurder, wees de kan tonrechter, mr. P- B. Cos, de Schie- ''dammer H. O. A. terecht. Vtrdachte Had al vaker niet zijn vriend G- die wel in het bezit van een rlj- 1 bewijs is.'ritjes gemaakt. Het was alt ij tl 'Wed gegaan, tot de auto op de Stadhou-, •derslaan zigzaggend over de weg. In aan- raking kwam met eeu aan de linkerkant geparkeerde wagen en toen met een aan ?2e rechterkant van de weg staande auto. ttelbeh de politie het proces-verbaal op- i'iiiankte kwam de geur van alcohol uit de .lauto. Dat luchtje vond alleen de oorzaak &in een koffie met cognac, die hij als rae- 5'dicijn voor zijn opkomende verkoudheid Ihad ingenomen. „Eigenlijk vind ik het Inlet' eens lekker" bekende hij. Mr. H. ^Franken eiste f 35 voor het veroorzaken ?van de aanrijding en nog eens f 40 voor Ifaet rijden zonder rijbewijs. Mr. Cos stem- Vüe hiermee ia. s Weg vragen «§pDe Rotterdamse taxi-chauffeur W. v. d. jf. wilde enige maanden geleden, bij het f Rubensplein de weg vragen enhad daar toe zijn wagen vlak langs de stoeprand gestopt. Toen achter hem een bus van de iRET stopte, trok hy langzaam langs de fstoeprand op, maar werd bij de bocht ge- ij sneden door een achterop rijdende auto. Deze had een behoorlijke snelheid en de Aanrijding die volgde veroorzaakte dan. j~0t>k flink wat schade. Dc taxi-chauffeur -was van mening, dat hij met zyn auto riiet op de rijbaan had gereden en dus i'uiet aan het gewone verkeer bad deelge nomen. De officier was evenwel van me aning, dat het verkeer wel door hem was ■gehinderd, maar rekening houdend met Advertentie Z.M.) SCHIEDAMSE BALLETSCHOOL od.v. Carlix Suttorp Inschrijving nieuwe leerlingen voor jongens en meisjes. Woensdagmiddag 2—5 uur. Nieuwe Haven 155, tel. 628 32 Apotheek Jansen, Swammerdamsragel 41. yStedeiyic Museum: 10 tot 17 uur des zondags 12 tot 17 uur werken uit eigen bezit. Selectie schilderijen van tvedgwoodprüs 'S3. BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uur: The Alamo. ||?3ïonopoie, 2 cn 8 uur: Het loon van de misdaad. DIVERSEN ^Passage, 7.45 uur: Kath. Kring - Wim Kan, <|Mnsls Sacrum. 8 uur: S,G. Toneelwedstrijd 10- Het Zuiden. ^Arcade, 8 uur: Sch. Chr. Mannenkoor - Sl§?opera-concert. föGeref. Jeugdhuis. 8 uur: Geref. ver. Ziekenzorg zing. jaarvergadering en le de omstandigheden, vroeg hij een boete van f 15. Mr. Cos bevestigde de eis. Meisje De Maassluise chauffeur J. C. P. D. is nog steeds niet helemaal bekomen van de schrik, die hij kreeg toen by in december van het vorig jaar op de Noordelijk in zijn woonplaats bij het achteruitrijden van zijn zandauto een meisje had aangereden. Het slachtoffertje is inmiddels al weer op geknapt. Ik kom ze haast iedere dag tegen zei .de heer D. Hoewel het gebeuren te begrijpen, is, ging de chauffeur toch niet geheel vrij uit Mr. Cos le^de derhalve, conform de eis, een boete op van f 40.—. „Auto" Vier wielen zijn niet voldoende om een auto rijdbaar te maken. Dat merkte de monteur W. J. G. en zjjn vriend C. van D. uit Naaldwijk, toen de polftle henlnMaas- sluls aanhield. zy hadden van een garage houder een auto gekocht, die nogal wat gebreken vertooride. Het siunr bleef vast zitten bij een bocht naar rechts en de kop lampen brandden alleen na 't bekloppen van het spatbord. Eerst had Van D. een bekeuring gekre gen omdat hij het autootje bestuurde en daarna G. die vervolgens achter het stuur was gekropen. Mr. Franken keerde zich fel tegen de jongelui. „Eigenlyk zyn jullie gèen rijbewijs waard, als je op die manier durft te rijden", betoogde hy, Hjj eiste te gen G. een boete van f 50.— voor het niet werken van destuurinrichting en tegen zyn vriend f20 voor de haperende koplam pen en f 25 voor het vastlopende stuur, en de vernietiging van de in beslag genomen onderdelen. Mr. Cos ging met het laatste akkoord, maar vermfnderde de boetes tot resp. f 46. f 15 en f 25. Toch goed De vraag of het verkeersbord in de Vlaardingse Kuipersstraat wel o£ niet dui delijk zichtbaar was geplaatst, werd gis termorgen gedocumenteerd bevestigd. Om deze vraag .was de zaak van de Vlaarding se chauffeur J. W. die ondanks het verbodsbord toch de bewuste straat was ingereden, op 24 april geschorst. De ver balisant, die gistermorgen als getuige op- tr,ad toonde 'n situatietekening en ver- klaared, dat 't bord aan alle eisen voldeed. De chauffeur werd daarop bij verstek ver oordeeld tot f25 boete voor 't verboden in rijden en nog eens f7.50 omdat hij bij zijn bekeuring een verlopen rijbewijs bleek te hebbën. - Zwaan sneuvelde bij duel SCHIEDAM, donderdag In een vijver van het Prinses Beatrixpark dreef giste- een dode zwaan. Bij onderzoek bleek dat het beest het 'onderspit had gedolven :en vechtpartij met een andere zwaan De plantsoenendienst heeft het cadaver 'erwijderd. Wandelwagentje gestolen SCHIEDAM, donderdag Het wandel wagentje van mevrouw K. dat zij voor de ingang van .de Albertus Magnusschool aan de Parkweg had laten staan, is gisteren gestolen. Collecte voor de Kinder bescherming In de bescherming van het kind ligt de toekomst van het volk. Normaal ontvangt het kind de verzorging, in het gezin, maar niet voor alle kinderen is dat weggelegd. Voor hen zijn de or ganisaties:, die de bescherming over nemen totdat het kind -in de maat schappij kan staan. Deze verenigingen kunnen, voor hun werk uw steun niet missen en daarom beveel ik de collecte van. deze week met nadruk by w aan. De wnd. burgemeester van Schiedam. H. SABEL (Advertentie iM.i Zo licht. zo geurig.. zo fijn l Select van smaak dooreen meesterlijke melange Voortreffelijke Sénoritas zijn; Havanïllos x2\h en PERLAS 14 CT voor moderne mannen van alle tijden. 63-135-4 GAJB Nieutve Wutcrtveg .Voord rernvaeht sew hinizenkoë 1 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Evenals on langs in Vlaardingen, organiseert de di rectie van het gewestelijk arbeidsbureau Nieuwe Waterweg Noord ook in Schie dam schoolcontactavonden. Drie bijeen komsten 2yn reeds definitief vastge steld: op 24 mei met de christelijke tech nische school in het betreffende school gebouw; op 30 mei mét de openbare ulo in ge bouw Irene, en. op 31 mei in hetzelfde gebouw met dc hervormde en gereformeerde ulo scholen. Overleg met de katholieke ulo om trent plaats en tijdstip is nog niet af gesloten. Autocar Ier scheurde SCHIEDAM, donderdag. De Rotter damse automobilist P- v. H.. reed gister morgen met te gróte snelheid, over de Willemsbrug. Het carter van zijn zijn auto kwam tegen hetwegdek en scheurde open. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. Omdat er een toenemende belang stelling valt waar te nemen voor de aantrekking vaL buitenlandse met name Spaanse arbeids krachten, gevoegd bij incidentele factoren (zoals de voltooiing van het enorme Keilógg-projeet in Europoort, dat aan een. datum is gebonden), verwacht de directie van het GAB Nieuwe Waterweg, Noord, dat de arbeidsmarkt in het Waterweggebied in toenemende mate overspannen raakt. Uit de thans gepubliceerde cijfers per ultimo april 1963 blijkt nog wel niet heel duidelijk, dat de vraag naar arbeiders, vooral in de metaalindustrie, veel gro ter is dan het aanbod, maar dat zal reeds deze maand ook uit de statistiek blijken, trokken we als conclusie op de maande lijkse persconferentie van 't gewestelijk arbeidsbureau. Er was in april een geringe daling van het aantal werklozen in Schiedam, "Vlaar dingen en Maassluis, vooral als gevolg van een verdere slinking van de seizoen werkloosheid: in Schiedam B2 mannen en 16 vrouwen, in Vlaardingen 54 mannen en 7 vrouwen, in Maassluis 18 mannen en 9 vrouwen. Het aantal bij het GAB openstaande aanvragen was per ultimo april bij de mannen iets lager dan een maand daar voor, bij de vrouwen was er enige stij ging; het laatste wordt geheel aan sei zoenoorzaken toegeschreven. In Schie dam waren er nog 1357 aanvragen voor mannen en 255 voor vrouwen. In Vlaar dingen 638 voor mannen en 193 voor vrouwen, in Maassluis 1204 voor mannen en 131 voor vrouwen. Om de te verwachten grotere vraag naar personeel te kunnen opvangen, wordt niet alleen gedacht aan een nieuw, groot aantal Spanjaarden, maar ook oidt de mogelijkheid onderzocht op korte termijn weer een aantal Turken le trekken. Schot in nieuwbouw arbeidsbureau VLAARDINGEN, donderdag. Er schijnt toch. schot te komen in de bouw van een nieuw gewestelijk arbeidsbu reau (voor het GAB Nieuwe Waterweg Noord), waarvoor reeds enige jaren lang grond gereserveerd ligtnabij het sta tion Vlaardingcn-Oost, Dc tekeningen zijn thans ter goed keuring bij de rijksbouwmeester. Over leg met de gemeentelijke autoriteiten heeft ook reeds plaats gevonden. Men rekent erop nog dit jaar met do nieuwbouw te kunnen beginnen. Burgerlijke Stand Geboren: Claudia J. M., d. v. P.T. W. van der Kamp en M. van Eendenburg; Edwin, z. v. J. J. Leroson en J'. H. Roet- man. Overleden: C. B. Greve. 65 jr.; W. H. den Ouden. 8l jr.; C. Kerdei, 79 jr., wed. van G. J. Zweistra; C. H. van der Ree, 54 jr.; M. Maas, 41 jr., echtg. van A. Outer- mans. SCHIEDAM, donderdag. Naar ver wacht mag worden zal óver omstreeks een jaar kunnen worden begonnen met de bouw van een nieuwe rijks~HJÏ.S_ te Schiedam. Dit heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen. prof. dr. H. H. Janssen, medege deeld in antwoord op schriftelijke vragen van het lid van de Tweede Kamer, mr. J- B. Engelsman (P.v.dA.) uit Schiedam, De staatssecretaris deelt mede dat: in het nieuwe gebou w het gemeentelijk gym nasium en de ryks-H.B.S. zullen worden gehuisvest. Deze aangelegenheid zal met voorrang worden behandeld, zo verzekert de staatssecretaris. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag, Geen ontslag in de zin van „u kunt gaan". Zelfs is het zo „liever niet". Maar toch heeft Wilton Fijenoord N.V. een ontslagaanvraag bij het GAB Nieuwe Waterweg Noord in gediend om een dertigtal timmer lieden te mogen ontslaan. Terwijl het aantal aanvragen om personeel in de metaalsector van Wilton gro ter is dan van enig ander bedrijf het ressort van het GAB Nieuwe Waterweg Noord. Bij de bouw van ïiieuwe schepen wordt tegenwoordig veel meer aluminium toe gepast dan voorbeen. De toepassing van hout vermindert daardoor aanzienlijk. Door deze karakterwijziging in de scheepsbouw heeft Wilton een overschot timmerlieden (scheepsbeschieters). Dit aantal bedraagt thans 60 werknemers. Wilton heeft mondelingen schriftelijk deze groep werknemers de.moeilijkheden, uiteengezet en aangeboden hen, op kos ten van Wilton, om te. scholen. Ongeveer de hèlft van hen heeft dit aanbod aan vaard.' .- jA Voor' ongeveer dertig scheepsbeschie- terci ziet Wilton geen kans emplooi te vin den. in; het bedrijf. "Wanneer deze werk nemers "bij het GAB verschijnen voor een andere werkkring zal hén eerst nog eens worden geadviseerd het aanbod van "Wil ton om-zich daar op kosten van. het'be drijf om te laten scholen te aanvaarden. Overigens zal bij nïet-aanvaardmg van dat aanbod het toch waarschijnlijk wel mogelijk blijken deze fijn houtbewerkers uit de scheepsbouw te plaatsen, b.v. in de meubelindustrie, terwijl er uiteraard voor hen. ook scholingsmogelijkheden' op de regionalewerkplaats voor vakopleiding van voLwassenen voorhanden zijn. Juist dezer dagen organiseerde het GAB in Vlaardingen een (slecht bezochte) voor lichtingsavond over deze mogelijkheden. (Advertentie CM Een dag om te tonen dot Moeder goud woord is Smaakvolle collectie in gouden, goud op zilveren en doublé-sieraden, - c; .Leuke cadeaus in. iedere prijs-' '-klasse. NN Feestelijke verpakking. Juwelier rotterdamsedijk 266 SCHIEDAM, .donderdag De Schie- damse Schcidsrechtersvcrenigiug heeft r de komende dagen het volgende pro gramma vastgesteld. Op vrydag 10 mei komt Leo Hora In de kantinevah; Her- mes-DVS de prijzen uitreiken» gewonnen In de spelregeltéstwedstrijiieii voor junio- ren. mél 'een aantrekkelijk programma, daarna. Aanvang 7.30 uur. m Qp woensdag 15 mei komen, de Schié- damse scheidsrechters in de ere-divisie, L. van Ravens en H. v. d. Veer, vertellen van hun wederwaardigheden in het Wem- bley-stadion, waar zij Leo Hom hebben geassisteerd in de wedstrijd Engeland— Schotland. In. de kantine van „Schiedam". Op 21 mei is er een clubavond, ip 29 mei wordt het rapport van de afdeling besproken, 5 juni wordt de jaarvergade ring gehouden en de slotavond van. het seizoen is op 14 juni. U kijkt U vergelijkt 41,koopt bij LANGE HAVliN 95 Schiedam, fek 6 86:ft- ->''ÖEÈNFILIALEN' Fotografie ttolfllms vergeten? De auto maat staat voor u fcJsar Alle soorten Büns Foto K, van Vuuren, Hoogstraat 306 Te koop aangeboden ADVERTEER REGELMATIG Een centrifuge? f89. bij de grutter f 37,50 bij de concur rent. bij ons f85.—Lang- zaamwasser met verwarming ƒ255.— Snelwasser vanaf ƒ90.15 tot 30% korting bij Showroom Coja, Lange Haven 126, Schiedam, tele foon 0 33 41. Recognitiedienst Uitoefening kiesrecht door personen die iii 'dienstbetrekking zijn. De Burgemeester van Schiedam herinnert in verband met de verkiezing van de; leden der" Tweede. Kamer, welke 15 mei a.s. zal worden gehouden, aan de onder staande bepalingen, van de kieswet. Volgens artikel .1 10 der kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iédere'werknemer, die bii hem in dienstbetrekking is en. bevoegd aan de verkiezingen deel te nemen, voor zover deze. niet buiten de tijd van zijn dienstbetrekking aan deverkiezing kan deel nemen, daartoe de gelegenheid krijgt. Deze verplich ting 1 geldtniet ten aanzien van de werknemers. die uit hoofde van hun dienstbetrekking binnen de voor., de stemming bepaalde tyd tiiet vertoeven in een gé- meeijte, waar zij aan de stemming kunnen deelnemen, of in een aangrenzende gemeente, tenzij zij om aan de stemming deel te nemeii niet meer dan gedurende twee achtereenvolgende uren verhinderd zullen zijn hun arbeid te verrichten. S-W. Volgens artikel I 11 der kieswet is iedere werkgever, die door personen van drieëntwintig jaar en ouder arbeid doet verrichten, in fabrieken of werkplaatsen, verplicht te "zorgen, dat in elk arbeidslokaal gedurende ten minste twee werkdagen vóór'en op de dag der stemming op zichtbare wijze is. opgehangen een door of namens hem ondertekende lijst, waarop ten aanzien van de kiezers, aan wie de onder 1 bedoelde gelegen- heid wordt gegeven aan de stemming deel te nemen, de tijd daarvan vermeld staat. y - 'Schiedam, 8 mei 1963; De Burgemeester voornoemd, H. SABEL. Lb. m;. 2.50-3.95 Fantastisch elastische Jovanda nylons - met SKINFIT-rimpelloze pasvorm - maken het been rank en slank! Vraag naar Jovanda's nieuwe bekoorlijke lentekleuren- PRIMEUR VOOR EUROPA Jovanda maakt nu ook naadloze nylons met ladderstops in boord en teen mooi zijn en toch zorgeloos als een vlinder extra royaal moederdag geschenk 2 paar allermooiste Jovanda's in feestelijke verpakking. Vraag morgen om de onberispelijke Jovanda nylons in nieuwe lentekleuren bij de Jovanda specialisten dicht by 7.90 Schiedam: Oranjestraat 17 VlaardingenGed, Bierstoof Al jaren geleden heeft de C.U.TJ. sterk bij de regering aangedrongen om op korte termijn een groter aantal goede woningwet woningen te bouwen, waarvan de huur voor het minder draagkrachtige deel van ons volk betaalbaar is. Desnoods door het brengen van offers op ander gebied. 1 Het kan namelijk Juist die ene stem van kan helpen om de woningnood nu eindelijk eens op korte termijn te lenigen. n

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1