Lu Torenflat, met tien lagen aan de Nieuwe Damlaan mmmz Voetballen beperkt A. Bronwasser kreeg hoogste onderscheiding Arbeiders uit bouw vloeien af Locomotief vloert trekker ""Méiis Eind mei de eerste paal Gusto brengt bmgklap aan Postduivenver. „De V:rijbeid Vrouw van 68 overvallen PvdA moet water bij de rode wijn doen SCHIEDAM HOOVER Clubs gaan akkoord Zes Watervrienden naar Keulen Drie liften In bouwkeet ingebroken Kon. Wilhelmina- mars op 6 juli Feestavond van O.N.Ï. Modeshow van De Zonnebloem L. Snikkers gaat jubileren Jaarvergadering Dierenbescherming - voor kwart eeuw kasbeheer - Bestuur met algemene stemmen herkozen Burgerlijke stand Goedkeuringen komen veel te traag af SVC-dames verliezen Auto gestolen Oec. Raad vergadert in Oud-Katk. Kerk Natuurgenot komt nu op 16 mei bijeen Muwi-personeel adopteert eendjes KINDERBRILtEN HOGE RAAD OVER MUZIEK UIT JUKEBOX MPr.s. SP. JSoemerst Inbreker vlucht na worsteling WELK DEEL VAN UW Al&tGmOtiC WILT U NIET BETALEN? MOL-JANSENg füENSDAG 15 MEI 1963 5 VELDEN HEBBEN RUST NODIG SCHIEDAM, woensdag De Gemeen telijke Sportraad heeft met de Schiedam se voetbalverenigingen een afspraak ge- jnaakt dat de minder belangrijke voet balwedstrijden geannuleerd sullen %vor- $tn. Dit geldt dan uitsluitend voor die wedstrijden, die van geen belang meer rijn voor de kansen op een promotie of degradatie en dan nog alleen van de lagere elftallen. De wedstrijden van de standaardteams en ook die. welke van belang zUn vo0r de rangorde gaan ge woon door. De oorzaak van deze regeling, ie de goedkeuring heeft gekregen van de KNVB, afd. Rotterdam, is dat de voet balvelden bard rust nodig hebben. Door de langdurige winter hebben vele velden zij bet ook niet aüe, ernstig ge- leden van de vorst. En de zich voortsle pende competitie maakt dat een herstel niet gaed mogelijk is. Nu wil de gemeen telijke Plantsoenendienst nog graag ge bruik maken van de mei-regentjes om de velden weer te doen herstellen. Als het nu niet gebeurd, zal inzaaien niet goed meer mogelijk zijn en restauratie door middel van bezodmg is zeer duur. Vandaar het verzoek om de wedstrij den, die toch van geen betekenis zijn, msar af te gelasten. Of te doen spelen op de nog in bruikbare staat verkerende velden. Dit standpunt heeft begrip ge vonden van de voetbalverenigingen, die bereid zijn mee te werken. Temeer daar in andere steden als bijvoorbeeld Rotter dam en Delft de gemeentelijke velden gewoon buiten gebruik zijn gesteld. Andere veldsporjen als honkbal en cricket gaan gewoon door, daar bij die sporten een minder zwaar gebruik ge maakt wordt van de velden en bovendien de spelers ander schoeisel gebruiken, dat minder ruïneus is voor het grastapyt. Van Brienenoordbrug SCHIEDAM. Woensdag Op woensdag 23 mei wordt het laatste deel van de bas* cuJebrug van de Van Brienenoordbrug bfi Rotterdam gemonteerd door de bouwer, Gusto Staalbouw uit Schiedam. De vier sterkste dryven de bokken In Nederland rullen er dan aan te pas komen om de iMlste brugklap. wegende 600 ton, tot op 20 meter hoogte te heffen, waarop deze In bet reeds gereedgemaakte Iandhoofd gemonteerd kan worden. De bij Werf Gusto vervaardigde brug- jclap met bascule is de grootste ter we reld; deze is 83 meter lang, 13,5 meier breed en weegt met balast mee 4000 ton. Zes auto's kunnen, naast elkaar over de brug rijden. De bascule bestaat uit twee naast elkaar te plaatsen en onafhankelijk 'van elkaar werkende delen, die elk weer in drie stukken bij "Werf Gusto zijn vervaar digd. Van. november vorig jaar af is men bezig deze zes stukken naar de Van Brie- nenoordbrug over te brengen, een specta culair karwei. SCHIEDAM, woensdag De Schledam- s« Postduivenvereniging „De Vrijheid" heeft met 338 duiven deelgenomen aan een. wedvlucht vanuit St. Ghislain over een afstand van 170 km. De eerste duif werd gelost om 9.43 uur, de laatste om 959 uur. De uitslagen zijn alsvoïgt: 1-35-38-54-56-72 L. "Wijnen. 2-31 D. Bakker 3-10 mevrouw v. d. Windt, 4-13-19-22-23- 68 tV. de Winter, 5-43 J. Duimel, 6-48 K. Muilwijk, 7-15-32-50-77 J. Doej aarden, 8-9- 17-18-46 G. Barzilaij, 11-44-45-70 J. v. d. Ent, -12-40-61-62-63 E. de Potter; 14 W. Poort, 16-39-55-33 J. Schrumphf, 20-24 C. Dems, 21-28-34-42 H. Hagen, 25 M. Stuart, 29-73 W. van Bueren, 27 F. Pols, 29 M- Putters, 30 F. Wijzenbroek, 36 M. de Bie, 37-51-78 p. Verluide, 41 M. Rink, 47-60 Gebr. v. d. Windt, 49 G. v. d, Hoff, 52 M. v. d. Poel, 57 C. Koogje,, 58 C. v. Rijse- wijk, 61-66-67 M. v. d. Steen, 69-76 C. Rig- ters, 71, d, Ram, 75; A, Houtsma. SCHIEDAM, woensdag Van de Schie damse zwemvereniging „De Watervrien den zullen zes leden deelnemen aan de UJternationale zwemwedstrijden die zater dag en zondag in Keulen worden gehou den. Het zijn de dames Willy van der Lee en Joke de Held en de heren Steef Ver boom, Jaap Mulder, Wim Marinus en Rene van der Gaag. SCHIEDAM, woensdag. Naar verwacht wordt zal nog eind van deze maand de eerste paal geslagen kunnen worden voor het hoge flat gebouw met beneden een winkel-galerij, gelegen op de westelijke hoek van de kruising van de Nieuwe Damlaan en de Burg. van Haarenlaan. Maar het zal waarschijnlijk wel augustus worden wanneer begonnen wordt met het complex aan de overkant van de Nieuwe Damlaan, waar dan een hotel met café-restaurant en daarachter een garage komt. Zoals bekend maken deze twee objec ten deel uit van een z.g. „paekage-deal" of koppelverkoop, waarbij aan de Gulf Oil (Nederland) N.V. vergunning is ver leend om twee motorbrandstof-verkoop punten te vestigen, één achter de Nieuwe Damlaan en de ander aan de oprit naar de Rijksweg 20, met optie voor nog een ver kooppunt bij een motel daarin de buurt, indien de Gulf Oil er voor zorgt dat de twee nu nog „lege plekken" aan -de Nieuwe Damlaan bebouwd worden. Dit bouwen gebeurt dan" m samenwerking met het Bouw- en Exploitatiebedrijf v/h C. van Gestel N.V. voor het hoge flat gebouw met winkel-galerij en met.het Bouwbedrijf J. van Dort voor het hotel' complex met annexen. Wat het hoge flatgebouw betreft, dat in de z.g. „vrije sector" wordt neerge zet, daarin komen 48 woningen m acht woonlagen, waarvan 44 vier-kamer flats en vier met zes kamers. Deze grotere flats komen dan helemaal boven, omdat de dak-opbouw voor de liftschachten te vens benut wordt voor kamers ïrt de daar beneden gelegen woningen. Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Steaeiyk Museum: 10 tot 17 uur des zondags 12 tot 17 uur werken uit eigen bezit. Selectie schilderijen van Wedgwoodprys '63 schilderijen van Min om Agata. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Een meisje werd aangerand". Monopole, 2 en 8 uur: „Onfeerde meis jes". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 u.: p.v. Wilton Fyenoord - cabaret. Aula Museum, 8 uur: Stille Getuigen Pierre Janssen. Kantine Schiedam, 8 uur: SSV" lezing L. van Ravens en H. v. d. Meer. oursum Corda, 8 uur: De Zonnebloem modeshow. Het bijzondere aan deze moderne flat®! die voorzien worden van centrale ver warming, hutstelefoon, badkamer en dergelijk modem comfort, Is, dat het geen portiek, maar ook geen galera-wo ningen zijn. Er komen namelijk liefst drie liften in 't hoge gebouw en dat be tekent dat op elke etage maar twee wo ningen op één lift aansluiten. Ook aan het uiterlijk van hot gebouw zal veel aandacht worden besteed, met een bekleding van gekleurde steen op het beton. Een mooi accent in Nieuwland- Hoogstwaarschijnlijk zal de Fa. van Gestel de exploitatie zelf ter hand nemen, zodat de flats in huur worden uitgegeven. Op de begane grond komen dan zes winkels onder het gebouw, met daarnaast nog twee uitgeschoven t.eiland"-winkels- De opslagruimten komen dan onder gronds, waar gezorgd is voor een split sing van het interne flat-verkeer, met eigen achter-ingangen. Met het graven van een diepe bouw put voor deze ondergrondse bouw la men momenteel beztg. De bouw van het gehele pand zal ongeveer anderhalf jaar vergen. SCHIEDAM, woensdag In de bouw keet van de N.V. Van der Plas en Ka- bouw, die bij de Schiedamse cartonnage- fabriek staat, is ingebroken. Vier bussen lak ter waarde van ƒ400 en een bus plamuur ter waarde van 60 werden door de dieven meegenomen. SCHIEDAM, woensdag Op zaterdag S juli zal in Schiedam voor de negentien de maal de Koningin Wilhelmlna-mars worden gehouden. Binnen enkele weken zal het programmaboekje voor de tocht verschijnen. Uit alle delen van het land komen nu al de aanvragen om Inlichtin gen binnen, zodat ook ditmaal de KW- mars een succes belooft te worden. Maar de Oranje Garde, die de KW-mars telkenj are organiseert is al met de wan delgroepen er op uitgetrokken, als regel gebeurt dat op zaterdagen om de twee weken'. Er is echter nog plaats voor jon gelui tussen de 12 en de 20 jaar. Aanmel den kan geschieden bij het secretariaat Van Oldenbarneveltstraat 79 of Groene- laan 50 b. SCHIEDAM, woensdag Het Schie dams Mandolinegezelschap OJ7.I. organi seert op donderdag 16 mei in gebouw Ar cade een gecombineerde concert- en to neelavond voor haar leden en donateurs. Het gezelschap zal het muzikale gedeelte verzorgen, de R.K. toneelvereniging Bre- derode, zal voor deze gelegenheid het blij spel „De Bungalow" op de planken voe ren. Medewerking wordt verleend door de Spaanse gitarist Antonio God ar. Het bal na afloop wordt verzorgd door de Hakkert Band. SCHIEDAM, woensdag Vanavond zullen een aantal meisjes van de Stich ting De Zonnebloem een modeshow hou den in gebouw SursumCorda aan de Nieuwstraat 12. De mannequins-voor-één- avond zullen eigengemaakte kleding laten zien. Na de show wordt de avond ver volgd met een amusementsprogramma. De aanvang is 8 uur. SCHIEDAM, woensdag De heer L. Snikkers wonende aan de Meeuwensin gel 100 in Schiedam zal op vrijdag 24 mei het feit herdenken dat hij 50 jaar geleden, als 15-jarige jongeman, in dienst trad bij Kolft en Witkamp N.V„ thee. en koffie- makelaars te Rotterdam, waar hij nu de gewaardeerde algemeen procuratiehouder is. Om 1.30 uur zal de jubilaris recipiëren aan boord van de Pïeter Kaland. - SCHEDAM, woensdag: De Jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Schie damse afdeling van de Dierenbescherming had gisteravond heel wat meer belang stellenden naar de Amstelbro» getrokken, dan andere Jaren het geval is. Behalve het gewone programma, dat een jaarver gadering bledf, stond de leden nog een verrassing te wachten; de grootse huldi ging van de zilveren penningmeester, de heer A. Bronwasser, voor wie dit behalve voor de Ingewijde volstrekt geheime pro grammapunt evenzeer als een. verrassing kwam. Na de opening door de voorzitter, do heer H. Willems van Beveren, traden voor de ogen van de zilveren penning meester een groot aantal personen, met wie hij in de loop der jaren heeft samen gewerkt, binnen. Zo werd de kennisma king hernieuwd met de nu 80-jarige oud voorzitter van de afdeling, de heer E. Nieuwenhuis, die tien jaar een bestuurs functie heeft bekleed en de oud-secretans J. Borsten. Ook dierenarts J. Voogt, die wekelijks in het Dierentehuis polikliniek houdt, de echtgenote, dochter en klein kinderen van de jubilaris, de heer G. Nieuwenhuijsen, directeur van het bureau in Den. Haag en mevrouw R. Spaan van het hoofdbestuur waren aanwezig. Veel lovende woorden werden tot de heer Bronwasser gericht. Als stoffelijk blijk van de dank voor zijn jarenlange toe wijding reikte mevrouw Spaan hem de hoogste onderscheiding, de gouden olak uit. Trouive helpers Nog twee dierenvrienden werden gis teravond naar voren gehaald: de vrienden Leo van Eeuwijk en Paul Sutthoff. Deze beide vijftienjarige jongens kregen een boek als waardering voor de redding van een haas, die in augustus van het vorig jaar in de Lange Haven was gevallen. Sinds die gebeurtenis zyn 2ij beiden trou we helpers in het Dierentehuis geworden, Het afgelopen jaar is wel vol actie, geweest, zei voorzitter Willems van Be- veren by de terugblik op '62. Hoewel met meer tot het verslagjaar behorend werd ook de strenge winter en het vele werk, dat hierdoor werd veroorzaakt, in de herinnering geroepen. Op voorste] van de voorzitter werd het gehele be stuur eenstemmig herkozen. Ook de overige agenda-punten leverden weinig stof voor discussie. Politiehonden De mogelijkheid voor het houden van een cursus EHBO voor dieren, die bij de rondvraag door de heer C. Spennon naar voren werd gebracht zal in onderzoek worden genomen. Er Is, zo bleek gisteren wel animo voor. De eveneens bij het laatste punt ter sprake gebrachte dres suur van politiehonden werd door de heer Van Houwelingcn nader belicht. „Er Is geen sprake van afbeulen van de dieren, zoals boze tongen wel beweren", zei hij. Mocht Iemand dit wel constateren, dan wordt het betreffende lid geroyeerd. Om alle misverstanden uit de weg te ruimen zal er een nauwere samenwerking komen tussen beide verenigingen. De heer Willems van Beveren. vroeg de leden met klem mee te willen werken er op toe te zien, dat de vogelnesten en de jonge vogels in de broedtijd met rust ge laten worden. Vooral de jeugd bedreigt het jonge goed, zij het meestal onbewust. Het is de taak van de ouderen in deze de bescherming van het dier op zich te ne men. Kinderboerderij Kinderboerderij, die ook dikwijls een prooi Is van de handtastelijke nieuws gierigheid van de jeugd, Is onlangs uit gebreid met vyftig fazanten. Binnenkort zal er ook een konijnenberg komen en zullen schildpadden deel uit gaan maken van de levende have. Door personeelsge brek bjj de Gemeente, de politie en on voldoende beschikbare tijd van de leden van de Dierenbescherming, Is het ook hier niet mogelijk constant toezicht te houden. De heer WiUems van Beveren verzocht dan ook ieder, die hier onrecht matigheden bespeurt, te willen ingrijpen, SCHIEDAM Geboren: Cornells T. zv C. T. A. de Jong en A. W. Teilekamp; Pieter J. zv J. de Bruin en C. J. Verver; Johannes W. zv H. H. A. Buurman fcn J. de Smits; Lizabeih Debora dv J. O. van der Schuit eaA. A. Drübe; Dagobert B. zv A de Leeuw en P. W. Roosa; Elisabeth J. dv K. de Vries en E, J. van Mounk; Cornells A. z.v. K de Vries en E. J. van Mourik; Jolanda dv 3. van den Tol en G. G. J. van Wassenaar; Dorothy dv J. Abresch en G. J. Detillon; Maria M. dv L. Poldervaart en A. C. Feelders; Gerar- dina H. M. dv G. A. G. Bulers en H. M. Veelentttri; Emile R. zv H. Barrink en A. Baert; Bernard us P. M. zv J, van Arden ne en. M. U. G. Hett. OVERLEDEN: C- M. Smits, 75 jr. echtg. Van: K. E, Hora, J~\ E heer H. Willems van Beveren •Lf overhandigt namens de afdeling een boekwerk aan de zilveren pen ningmeester A. Bronswasser. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Het Rotter damse gemeentebestuur blijft zich ern stige zorgen maken over de afbrokkeling van het arbeidspotentieel in de bouwsec tor. Door bet te traag afkomen van rijks goedkeuringen vloeien bouwvakarbeiders uit Rotterdam naar elders af of ze gaan over naar andere bedrijfstakken. Dit het vandaag verschenen jaarover zicht van stadsontwikkeling blijkt dat de in 1962 in Rotterdam geboden werkgele genheid niet voldoende was om het ar beidspotentieel op te trekken tot het peil van 1959-1960. De gemiddelde arbeldsbe- zetting in. de gebouwensector lag om streeks 15 procent lager dan in die jaren. Na een verdere inzinking in de eerstt helft van het afgelopen jaar was het aan tal bouwvakarbeiders in de gebouwensec tor op 1 oktober 1962 precies gelijk aan dat op 1 oktober 1961. Door het uitblijven van aangevraagde rijksgoedkeuringen hebben vele kleine en middelgrote bouwondernemingen niet voldoende werk om hun kerapersoneel aan de gang te houden. De tijdelijk over tollige arbeidskrachten worden dan be last met allerlei weinig produktieve ar beid. Het in de Rotterdamse woningbouw verwerkte bouwvolume vertoonde in '62 een. daling van circa 12 procent, hetgeen samenhangt met het feit dat het uitvoe ringsniveau in 1961 terugliep van 8021 woningen op 1 januari tot 7482 woningen op 31 december. De gemiddelde bouwtijd liep op van 16 tot 18 maanden per woning. SCHIEDAM, woensdag Het eerste da-, mes-team van de Schiedamse Volleybal Club beeft de tweede promotiewedstrijd voor de overgangsklasse verloren. Met 3 0 werd in Zwiindrecht legen Delta, het onderspit gedolven na een spannende strüd. (16-14, 15-12, en 15-13). De Schie damse meisjes moesten vooral wat het tempo betreft hun meerdere in Delta er kennen, dat ook gevarieerder speelde. In de door SVC georganiseerde toer nooien behaalden de Schiedammers bete resultaten, Zowel dames 1 als dames 2 zegevierde met 3—0 over Spel. Hberg 1 en 2. Heren 2 won met 2—1 van H'berg 2, maar dames 4 kreeg met 1—2 klop van Juliana 3 en dames 3 zegevierde werom, ditmaal 30 over OVG 1. Heren. 3 en 4 tenslotte wonnen beiden, resp. van UVG1 en van Juliana 3. SCHIEDAM, woensdag De auto van de heer M. L. H„ die afgesloten voor zijn woning aan de Daltonstraat stond, is ge stolen. SCHIEDAM, woensdag De Oecume nische Raad van Kerken houdt op vrij dag 17 mei een vergadering in de gemeen tekamer van de Oud-Katholieke pastorie, Dam 30. Op deze vergadering, de laatste van dit seizoen, zal de heer H, Teeuw spreken over „De liturgie der Kerk". De avond begint om 8 uur. SCHIEDAM, -woensdag De door de televisie-uitzending van de voetbalwed strijd Benfica-Feijcnoord uitgestelde ver gadering van de Aquariumvereniging .Na tuurgenot m huis", is nu vastgesteld op donderdag 16 mei. Plaats van bijeenkomst is de bovenzaal van de Amstelbron. De' heer v. d. Bosch zal een lezmg, geïllus treerd met dia's, houden over Crypto- planten. SCHIEDAM, woensdag Bouwlieden die in dienst van Muys en Winter aan de 's-Gravenlandseweg aan een bouwwerk bezig zijn, hebben zich ontfermd over een zevental gele donseendjes. De moeder van de diertjes was met een wond aan de bek gevonden en moest worden afgemaakt De weeseendjes worden nu in een kippen hok onder de hoede van het Muwi-perso neel grootgebracht (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Een trekker met oplegger van het Franse transport bedrijf Henrl Walbaum uit Reims Is van morgen om omstreeks kwart voor tien op het Marconlpleln tegen een diesellocomo tief van de N.S. gebotst. De locomotief kwam uit de richting Spaanse Polder en was op weg naar het emplacement "Vier- ha ven straat. De trekker met oplegger kwam uit de Marconistraat en moest via het verbin dingsstraatje naar het Mareoniplein. De bestuurder van de trekker, de 52-jarige Pierre Toureüle uit Reims, heeft het rode waarschuwingslicht vermoedelijk te laat opgemerkt. Op de rails moest hij stoppen voor een auto. De machinist van de locomotief kon de trekker toen niet meer zien. De botsing die volgde was zo hevig, dat de trekker tegen de straat werd gesmeten. De wagen kantelde' op de rechterzijde. Een ver keersgeleider werd verwoest. Beide voer tuigen liepen grote schade op. Persoon lijke ongelukken hebben zich niet voor gedaan. Twee takelwagens zijn enige uren bezig geweest met het verwijderen van de Franse kolos. (Advertentie l.M.) DEN HAAG, (ANP) De hoge raad behandelde gisteren een cassatieberoep van de officier van Justitie te Rotterdam tegen de 36-jarige cafetariahouder NL S. uit Maassluis. Deze heeft op zondag in zyn café muziek ten gehore gebracht door middel van een jukebox, Dit was in strüd met de voorwaarden door b. en w. gesteld, In principe mag In cafè's in Maassluis geen muziek worden gemaakt, doch S, liad hiertoe een vergunning onder voor waarde, dat hjj niet op zondag muziek ten gehore zou brengen. De kantonrechter te Schiedam, zowel als in hoger beroep de rechtbank in Rot terdam, hebben S. ontslagen van rechts vervolging op grond van artikel 7 dej zondagswet. Het luisteren naar een juke box wordt als geoorloofde ontspanning beschouwd, ook op zondag. Van het von nis der rechtbank is de officier van jus titie in beroep gekomen. Mr. M. J. B roek- fa uij sen uit Den Haag heeft voor de hoge raad dit beroep tegen gesproken. Wat do burgemeester hier gedaan heeft, zeïde hij, is formeel wei uitvoering der gemeente verordening, maar materieel is het wet geving. Als een verordening een bepaald verbod niet mag opleggen, mag de burge meester zijns inziens die verordening ook niet uitvoeren in de vorm van het stellen van een voorwaarde, die op een. verbod neer komt. De advocaat-generaal mr. S'Jacob zal over 14 dagfen conclusie nemen. ROTTERDAM, dinsdag. Om streeks half één in de nacht van maandag op dinsdag is een 68- jarige weduwe vlak by haar wo ning in de Dressellni yss tra a t (Blij- dorp) van achteren aangevallen door een man. Hij wierp haar op straat en greep haar hij de keel. De vrouw verweerde zich hevig en wist aan de greep van. de man. te ont komen. Zïj riep om hulp, waarop de aan valler via de StatensLngel in de richting van de Van Aerssenlaan verdween. omgeslagen vrachtauto op het Mareoniplein. Samemverhing met V.V.D. in principe niet onmogelijk ROTTERDAM, dinsdag (ANP) Het gaat er bij de komende verkiezingen om naast de drie confessionele partijen de WD dan wel de Partij van de Ar beid weer in de regering komt. Dat zal mede afhangen van de stemmene di« op splinterpartijen worden uitgebracht, zo sprak vanavond drs. D. Roemers op do laatste socialistische verkiezingsbijeen komst In Rotterdam. Het staat voor hem vast dat de politieke kleur van het toe komstige kabinet in grote lijnen zal wor den bepaald door deze „vierde" paria er. Drs. Roemers verklaarde daarbij in hakend op een uitspraak van mr. Beer- nïnk dat de socialisten (eventueel) water in de rode wijn moeten doen - dat de Partij van de Arbeid weinig geneigd zou zijn. aan een nieuw kabinet deel te nemen als de andere partijen op hun beurt niet de bereidheid zouden hebben een flinke scheut rode wijn in hun water te doen. Over een eventueel samengaan van do Partij van de Arbeid en de WD in. do regering zei hij, in antwoord op een vraag, dat dat principieel niet onmogelijk, maar in de huidige politieke situatie toch wel zeer onwaarschijnlijk was. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. In een siga renwinkel aan de Abraham Kuyperlaan heeft een 36-jarige havenarbeider, die blf de winkelier inwoont, een verwoed ge vecht geleverd met een inbreker. De ha venarbeider werd wakker door gestommel in de winkel. Hjj ging kijken en zag een man staan. Hij greep de inbreker en er ontstond een worsteling. Eerst gingen de ruiten, van de winkelvitrine er aan en. ten slotte viel het tweetal al worstelend door de ruit van de voordeur naar buiten. De in dringer zag kans zich los te rukken en te vluchten. THEATER H00GSTR. 2a SCHIEDAM TEL. 68808 CORNEL WILDE - DONNA REED - LEO GLENN in een moordmysterie in de wildernis. Voorbii Mombasa dreigt de dood Vrijdag, zaterdag: 2, 7, 9.15 uur; zondag: 7, 9.15 uur. Technicolor.14 jaar. Randolph Scott in een land waar de hei losbreekt! WREKERS TE PAARD Zondag-matinees 2, 4.15 u - Technicolor - 14 jaar. De film, met het grote vraagteken. MOORD Attentie 1Verklap uw vrienden het slot van deze film niet, want zij zullen u erom vermoorden. Maandag dinsdag, woensdag 2, 8 uur. 34 jaar. VICTOR MATURE I ANITA EK BERG in, een machtig filmwerkEnorm van opzetI ZARAK Donderdag (Hemelvaartsdag) 2, 4.15, 1, 9.15 uur. CinemaScope - Technicolor. n 14 jaar. Tehuur aangeboden T.V. huren bijzonder gemak kelijk. 59 cm beroemd merk 599 per week, zonder aan betaling, nooit geen repara tiekosten De Jager, Broers- veld 108-334. Spoed. Wegens vertrek te huur aangeboden voor hen, die vergunning hebben van huisvesting, mooie 3 kamer woning in centrum Schie dam. Overname van goede ren ƒ3 000—. Brieven onder no. S-933 bureau v. d. blad. Fotografie Rolfllms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K_ van Vuuren. Hoogstraat 106 Te koop aangeboden Nu de tijd om een fijne koelkast te bezitten De Ja. ger, Broensveld 108-134, heeft de koelkast van uw dromen klaar staan. 125 1 Friventa 298135 L Marijnen 298 160 1 398.— 210 L 468.—, 225 L 498.—. De betaling is geen probleem. Reeds vanaf 260 p.w. 2onder vooruitbetaling, ook Eleeferolux in voorraad Te koop aangeboden spikes, zo goed als nieuw, maat 38. Prijs overeenkomend. Waseh, Donker Curtiusstraat 66 te Schiedam. INFORMEER HOEVEEL UW OUDE WASMACHINE WAARD IS BIJï DEZE hele WEEK DEMONSTRATIE MET ALLE HOOVER APPARATEN. Grafcis toegang. L. KERKSTRAAT 65 - SCHIEDAM Él|

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1