PvdA verloor stemmen jjVVD in mindere mate SCHIEDAM Poer Koekoek blijkt ook pier aanhang te hebben Doe-'t-zelf modeshow Z onnebloem-meis j es „Kersttijd is druk voor een predikant VOETBAL: aan het slot nog spanning li Verkiezingsuitslag Schiedam I Lusteloze stemming fin Schiedam AGENDA Trottoirband viel op man Stichting Sporthal opgericht Truck sleurt jongen mee Florida trad op voor WF. De Spaarbank in april iProf. P. J. v. d. Berg aanvaardt ambt KVP: gelijk PSP: lichte stijging Boerenpartij: vreemd Burgerlijke Stand Als 't voor de Raad was... Documentatiedienst wetenschappelijke pubükaties BESLUIT VAN WINTERNAAICUMSUS Wie heeft iets verloren Onsportief Meisjesbenen Voor verbrassen supporters-pot een jaar H. van der Lee directeur van Goop. DES Nieuwe hoogleraren aan Hoogeschool Man viel overboord en verdronk DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS MEISJES ipOJSDERDAG 16 MEI 1963 ft - SCHIEDAM, donderdag. De uitslagen in Schiedam van de gisteren gehouden verkiezing voor de Kamer, vertonen in grote lijnen het Lglfde beeld als elders in het land. Ook hier is de Party van de Arbeid Ide grote verliezer in deze verkiezing gebleken. De WD heeft even- l&ns stemmen verloren, maar hier zijn weer tekenen van herstel van |3e inzinking. De KVP ging iets vooruit, evenals de CHU, terwijl de JjAR ids verloor. De Pacifistisch-socialisten zitten in de groei en ook Ijiier is het grote raadsel de Boerenpartij van hoer Koekoek, die in ïibze industrie-stad toch nog 309 stemmen kreeg. SCHIEDAM, donderdag- Bij de ver- leringen hebben zich gisteren in Schie dam geen incidenten voorgedaan. Ook 'geen bijzondere moeilijkheden, zo werd looi gemeld. De stemming was over het 'algemeen lusteloos. Dat blijkt uit het Ifelt, dat van de totaal 47.705 kies-gerech tlieden er maar 44.7SG geldige stemmen uit -''ie bus kwamen. 3029 stemmen of 6,33 pet |van het totaal gingen dus verloren, hetzU ."omdat men niet is komen opdagen, hetzij fdat het biljet opzettelijk of by vergissing llocgeldig Is gemaakt. Een teleurstellend Ifiioog percentage. M Verder kan gemeld dat er 803 aanvra- ifgen zijn geweest om bij volmacht te mo- §$-gen stemmen, 104 kiezers van elders wil- ji'dea in Schiedam komen stemmen en 228 Schiedammers zouden elders hebben wil- §j!len stemmen. De Schiedamse stemmen, werden als ge- Sjfwoonlijk in het Stadhuis geteld, waar S, wederom is gezorgd dat belangstellenden 'f*het verloop van de telling konden vol» J^gen, daar op drie borden de resultaten S^van alle stembureaus werden genoteerd. V'Ecn prettige service van de zijde van de - gemeente-secretarie, waar nog te weinig belangstelling voor bestaat. Aan stembureau 11 {Pr. Jullanaschool aan de Oostsingel) komt de eer toe de uitslag het eerste ingeleverd te hebben: om 828 uur. Pas om 10.10 tiur kwam de plaatste uitslag binnen, namejyk van stem- igbureau IS (Pr. Bcatrixschool, Buys Bal- <-55"'lotsiugelj, maar daar heeft men een fout fegemaakt by het tellen, zodat alles op 's nieuw overgedaan moest worden. Dan |w» het stembureau 22 (school Dwars- ■g, straat) nog vlotter, hoewel daar de stop- ||pen van de elektriciteit doorsloegen en Jfemen bij een noodverlichting verder moest I tellen. P Verder valt er over deze lusteloos ver diepen verkiezing weinig te vertellen. Of riet zou moeten zijn dat stembureau 1 jgt(Oude Kerkhof) ditmaal niet ais gébruï- glelük werd voorgezeten door burgemees- Ster Peek, daar de burgemeester met va- ikantie in Italië verblijft. Loco-burgemees- bter wethouder H. Sabel heeft zijn taak ^overgenomen tot de middag, waarna de gjnestor onder de Raadsleden, de heer K. pM. WiUemse, de leiding overnam. jj£ Eén vermeldenswaardig feit nog: Er was maar één lyst met een Schledamse hjst-trekker; de Liberal Unie Waar de Schledamse mevrouw G, C. Coster op de eerste plaats staat. Zii kreeg echter géén steun van haar stadgenoten: 34 stemmen maar! SCHIEDAM, donderdag Prof. drs. P. J. van den Berg, die benoemd is tot ge woon hoogleraar in de afdeling der schei kundige technologie aan de technische hogeschool te Delft, heeft gistermiddag "n ambt aanvaardt met het uitspreken Van eCn rede over het onderwerp: Che mische technologie en procesontwikke ling". f Hij zei dat een chemische produktie-in- stallatie waarin een nieuw proces zal wor- den uitgevoerd, zelden aan het schrijfbu- ïeau kan worden berekend. Behalve ma- jhematische treden vaak chemische com plicaties op die praktisch onderzoek, voor- °P proeffabriekssehaal noodzakelijk ken. Als problemen waaraan nog niet vol- rende fundamentele aandacht is geschon- "i, noemde hij de behandeling van vaste •flen en die van dikvloeibare massa's. Voor de ontwikkeling van processen ditte hij het nodig dat tijdens de oplei ding tot chemisch ingenieur de aandacht is gericht op de fundamentele ondergrond van. de chemische techniek. Daarbij moe- -ten laboratorium- en proeffabriekpraktijk ertoe bijdragen dat de verworven kennis praktisch gericht blijft. Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Stedeiyk Museum: 10 tot 17 uur des zondags 12 tot 17 uur werken uit e'gen bezit. Selectie schilderijen van Vfedgwoodprïjs *53, schilderijen van Minora Agata. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Een meisje werd aangerand". Mtmopoie, 2 en 8 uur: „Bittere Hijst". DIVERSEN Arcade, 7.30 uur: ONI concert- en neelavond. Gebouw Irene, 8 uur: W. de Zwijgerulo oudejaarsavond, wijkcentrum, 8 uur: NCVB Nieuwlana- jaarfeest. Amsteftron, 8 uur; Natuurgenot in huis - bijeenkomst. Gaan we gedetailleerder op de eiifers In, dan blijkt, dat de grootste party in Schiedam, de PvdA_ 17.533 stemmen op zich verzamelde, wat 39,13 pet is van het totaal aantal geldige stemmen. DR is 2,2 pet minder dan bij de Kamer-verkiezin gen in 1959 en zelfs 3,2 pet vergeleken by de raadsverkiezingen van 1962. Een dui delijk verlies dos. s steeds, Ket KVP-kiezerskorps bleef, ook ditmaal de party trouw: £l. men of 25,53 pet, wat vrijwel gelijk is aan het resultaat bij de raadsverkiezing, maar een winst van 0,6 pet geeft vergeleken bij de vorige Kamerverkiezing, 'n Kleine winst dus. De WD haalde ditmaal 8^0 pet, wat een achteraUgang geeft van 1,72 pet ver geleken by de Kamerverkiezing. Maar aan de andere kant I5 dit een winst x-an. 0,80 pet vergeleken by de resultaten van de raadsverkiezing. Hier dus een reëel verlies, maar een aanwijzing op herstel van bet dieptepunt van vorig jaar. Van de prot. christelijke partijen haal de de CHU nu 8,40 pet, wat een winst is van 0,30 pet, terwijl de AR met 7,42 pet oegen moest nemen, een lichte terug gang met 0,38 pet. De SGP bleef met 1,52 pet zich zelf precies gelijk. De communisten boekten met 1506 stemmen of 3,36 pet een duidelijke voor uitgang vergeleken met de vorige Kamer verkiezingen, toen in Schiedam slechts 2,36 pet werd verkregen. Doch daarbij moet men. in aanmerking nemen, dat er toen twee lijsten waren en de" groep- Wagenaar ditmaal niet heeft deelgeno men. Vergeleken met de uitslagen van de Staten- en raadsverkiezingen blijkt ech ter een voortgezette kleine achteruitgang. Voor de Pacifistisch Socialistische Par ty kunnen wij geen vergeiyklng trekken met de vorige Kamerverkiezing, daar de PSP toen. In Schiedam niet aan de ver kiezing heeft deelgenomen. Nu werd een percentage van 3,72 pet behaald, wat toch op een lichte stijging wijst vergeleden met de Statenverkiezing (3,28 pet) of de raadsverkiezing (2,33 pet). Tenslotte komen wij bij de vele splin terpartijtjes, die hier m Schiedam weinig voet aan de grond hebben gekregen, maar aan de andere kant toch ook weer vele stemmen wegtrokken, van de grotere par tijen. Het Geref. Politiek "Verbond ein digde nog het best met 0.^3 pet, wat net zoveel is als vorige keer. De Liberale Staatspartij (van Ridder van Rappard) kreeg 131 stemmen of 0,23 pet; de Chr. Nationale Partij niet meer dan 22 stem men of 0,05'pet; de Partij Economisch Appèl nog 390 stemmen of 0,42 pet; de Nieuw-Democratische Partij 72 stemmen of 0,16 pet en de liberale Unie 34 stem men of 0.08 pet. Tenslotte de Boeren-partij, Deze met 309 stemmen of 0,69 pet nog merk waardig sterk uit de verkiezings-stryd gekomen. In aanmerking genomen bet stedeiyke karakter van Schiedam. Op vallend vooral, omdat deze stemmen verkregen werden uit alle bussen. Dat In de stembureaus ln het oude dorp Kethel en in Kethel-noord resp. 22 en 18 stemmen voor boer Koekoek uit de bug kwamen, dat ls nog te begrijpen (in Tuindorp Kethel overigens maar tw stemmen), maar ook aan het Oude Kerkhof kreeg boer Koekoek twaalf stemmen, by stembureau 54 bi Nleuw- land ook twaalf en b(jv. aan het Edison, plein (16) toch ook tien stemmen. Een merkwaardig verschijnsel. SCHIEDAM, donderdag. De chauf feur G. de Bruin is gistermiddag op het gemeentelijk opslagterrein aan de Nieuw Mathenesscrstraat getroffen door een lende trottoirband. De man kreeg bet ge vaarte op hoofd en schouder. Met een hersenschudding, schaafwonden en pijn- iyke plekken werd hij via het gemeente ziekenhuis door de G.G. en GD. naar zijn woning vervoerd. De heer De Bruin stond bissen twee vrachtwagens toen een vracht van vijf trottoirbonden, die met een kraan van de ene naar de andere vrachtwagen werd overgeladen, een andere stapel trottoir banden raakte. Eén band ging aan. het glijden en viel van een hoogte van 2.20 meter op het slachtoffer. SCHIEDAM, donderdag. GEBOREN: Paul, z- v. J Noordegraaf en M. A. van der Most; Willie J. G., d. v. W. J. G. de Hey en C. Wothuls; Pauline, d. v. P. Meijer en H. W. Louis; Anja, d. v. J. Be- nus en X Dekker; Dick R. z. v. P. de Mos en M. F. de Nijs; Monique N. D,, d. v. T. M- J. van der Graaf en N. Bakke ren. OVERLEDEN: F. A. Mattijsen, 73 j; G. Rutten, 89 j., weduwe van J. van den Berg; C. G. Handgxaaf, 67 j„ weduwe van J. J. Kerkhof. SCHIEDAM, donderdag. De auto van de heer C. H. die in het weekeinde van de Broersvest werd gestolen, ls gisteren teruggevonden in de Rotterdamse Röse- manzstraat. SCHIEDAM, donderdag. Het is onjuist owi de uitslagen van een Ka merverkiezing te vergelijken met die voor de Raad. De sjeer is anders en voor de Kamer worden meer_ fusten ingediend. Maar het is een jascinerend spelletje om de bij de Kamerverkie zing verkregen resultaten in de loca- lesfcer te trekken en te doen slaan op een Raadsverkiezing. Doet men dit met de uitslagen van gisteren en neemt men daarbij aan de prot. christelijke groeperingen weer op één lijst samengaan, dan zou het resul taat voor de Gemeenteraad zijnPvdA 75 zetels (uerlies: 2), KVP 10 (gelijk), Prot. Schiedam 7 (gelijk), VVD 3 (winst'. 1), CPN 1 (gelijk), PSP 1 (winst: IJ Gaan de prot. christelijke partijen niet samen, dan krijgt de CHU 3 zetels en de AR 2 zetels (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Met in gang van 1 januari 1963 heeft de boek handel Voorhoeve Dietrich de rechten voor Nederland verkregen van een te Stockholm gevestigde documentatiedienst, die zich bezighoudt met het verzamelen van gegevens over technische en weten schappelijke uitgaven, die over heel de wereld znllen verschijnen. Tijdens een dinsdag gehouden perscon ferentie gaf de geestelijke vader van het reeds tien jaar bestaande documentatie centrum, de Zweedse boekhandelaar F. Davids Thomsen, een uiteenzetting over het werk van dit centrum. Men werkt met de rechtstreekse Informatie van meer dan duizend over de gehele wereld verspreide uitgevers van wetenschappe lijke boeken en voorts maakt men ge bruik van in achttien landen verscnijnen- de bibliografieën. Financieel wordt het werk mogelijk gemaakt door tien grote boekhandelaren in tien verschillende lan den, waaronder de Verenigde Staten, En geland, Duitsland en nu. ook Nederland. Het aantal onderwerpen, waarover inlich tingen worden verstrekt, bedraagt hoti- derdtwintïg. De dienst van Voorhoeve Dietrich ligt geheel in het vlak van de service. De aanvrager (waarbij vooral gedacht wordt aan universiteiten, wetenschappelijke in stellingen, bibliotheken laboratoria) krijgt kosteloos iedere tien dagen een aantal berichtkaarten waarop alle ge gevens staan over wetenschappelijke wer ken, die binnen afzienbare tijd zullen verschijnen. In de drie maanden, dat deze dienst reeds bestaat, hebben zich elf honderd belangstellenden opgegeven, die tot nu toe ruim veertigduizend kaarten ontvingen. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag. B|jna vyftig meisjes van de Stichting „De Zonne bloem" paradeerden gisteravond in een van de zalen van Snrsum Corda over een plankier om aan. vriendinnen en moeders hun eigengemaakte kleding te laten zien. Sommigen wandelden zenuwachtig gieche lend of met zeer ernstige gezichten In rad tempo van de „kleedkamer" 61e jury te gemoet en weer terug. Anderen schreden waardig, of z(j zulke dingen dagelijks doen, langs hun publiek, de jurk van hun keuze zelfbewust tonend. De meisjes, uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, hadden voor deze gelegen heid hun garderobe uitgebried met een bijpassend hoedje, ter beschikking ge stéld door mevrouw Reese. De geshowde jurkjes en pakjes zijn in de wintercuxsus door de meisjes, beginnenden en gevor derden, zelfgemaakt. Als besluit van deze cursus werden hun. prestaties door een jury van drie dames op algehele indruk getoetst. De modelletjes, veelal in vrolijke frisse effen tinten of goed afgestemde kleur schakeringen, vaneerden, van gladde jurk jes, zonne-jurkjes, met wijde of strakke rok, deux- of trois-pièces, sportieve che- misiers tot geklede cocktail-japonnetjes. Het keurige groene jurkje van Hans Visser, het geel gebloemde japonnetje in prinsesselijn van de "Vlaardingse Anneke Kortleven, het charmante cocktailjurkje van Thea Rieken werden door de jury, die een moeilijke keuze had te doen, als mooiste uitgeroepen. Ook Mar v.d. Bos, Nel Gründelback (biljartgroen pakje met pepita-garnering), Atie Muilwijk kregen een extra pluim op hun (gelegenheids) hoed. Er wa« voor deze jaarlijkse show bij zonder veel belangstelling, zo zelfs dat voor het volgend jaar naar een grotere zaal uitgekeken moet worden. Als lady speaker trad deze avond op mej. M. W. Duren, die de meisjes les geeft in schoon heidsverzorging. Een Intermezzo ttfdens de show: de vier schijnwerpers die de mannequins in het Jicht zetten bleken een te zware belasting voor het electrioi- teltsnet. De stoppen sloegen door en de show werd door een donkere (korte) pau ze onderbroken. De avond werd besloten door het op treden van de band Lunkis. De meisjes vielen bij het horen van. de sterk rit mische muziek op slag int hun ernstige mannequin-rol en warrelden, als echte tieners over de geïmproviseerde dans vloer. SCHIEDAM, donderdag. Te bevra gen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 8.00 en 17.00 uur, be halve op zaterdag en zondag: houten stepje; ring met sleutels; ring met sleu tels; etui met sleutels; ring met sleutels. Te bevragen bij de vinders: Hondenriempje, J. Bokkers, Lange Nieuwstraat 103 zwarte hond met hals band en riem, "Vlasveld, Kerklaan 47; herdershond. Zoetmulder, Tielman. Oem- straat I; zwarte hond (reu). Dierente huis. St Anna Zusterstraat 47; Vlaamse herder (reu), mevr. Adriaansens, Burg. Van Kaarenlaan 1389, tel. 64114; ra- diootje. M. v. d. Waal, Stcphensonsfcraat 2 b; blokfluit, J. de Bruin, Willemskade 45; zilveren rammelaar met bijtring, mevr, Heijboer, Rozenburgsestraat 23; rol koperdraad, G. v. d. Sloot, Lange Ach.- terweg 21; plaatje van PTT, J. Huigen, Tuinlaan 32 b; 1 paar glacé herenhand schoenen, v. d, Steeg, Burg. Knappert- laan 41; 1 paar glacé dameshandschoe nen (zwart), Postkantoor, Tuinlaan; 1 paar beige dameshandschoenen. Lam mere, Veenlantstraat 14 b; wieldop, M. van Dijk, Brugmanstraat 19 a; lederen tas (ledig), Stouthandel, Lange Haven 84; schooltas, Verheïjden, JulianaXian 116; plastic portemonnaie met inhoud, Pelgrim, Voornesestraat 3 b; portemon naie met inhoud, Wuisman, Mgr. Nolens- laan 135; damespolshorloge, Rijnberk, Paulus Potterstraat 6 b; geldsbedrag, J. C. Landsbergen, Ribeslaar. 27; dames polshorloge, D.E.S., Hoogstraat 12; lees bril in etui, Harreman, Potgieterstraat 10 a; leesbril, Fr. Verbooch, Broersveld 14 b; zonnebril, L. van Haasteren, Gas- straat 3; ring met sleutels, Wesenaar, Frans Halsplein 19; meisjesbril, mevr. De Nijs, Van Beverenstraat 13; etui met twee sleutels, Lelieveld, v. d, Elststraat 5 b; lagen en sloop, W. P. Wies, Prof. Aalberselaan 91; padvinders riem, G. v.d. Sloot, Jan van Avennesstraat 33 b; da mesrok, Winterswijk, Bilderdykstraat 11 a; jongensjasje, M. Gokke, Parkweg 178; autostep, mevr. Klein, Galileistruat 67; autostep, B. van Doom, Broersveld 156; autostep, Monster, Joh. de Wittsingel 185; autostepje, v. d. Kamp, Verbrande Erven 19; spedgoedbeertje, Persoon. Van Heuven Goedhartstraat 79. VOOR »E KANTONRECHTER SCHIEDAM, donderdag. „De kersttijd is een zeer drukke tijd voor een predikant, edelachtbare," verontschuldigde zich woensdag morgen voor het kantongerecht de Vlaardingse dominee G. Ch. D. Op de avond voor Kerstmis had ds. D., ondanks het verbodsbord, de Vlaardingse Hoogstraat in de verkeerde richting ingeslagen. Toen hij hiervoor bekeurd werd, bleek bovendien, dat zijn rijbewijs was ver lopen. Dat rijbewijs was Inmiddels in orde ge komen, de predikant had nog eens een examen moeten afleggen en was dus nu weer In. het bezit van een splinternieuw document. De predikant had op die druk ke 24ste december slechts met een half oog naar de serie borden bij de entree van de Hoogstraat gekeken en de tijds aanduiding verkeerd geïnterpreteerd. De substituut-officier van justitie, mr. H. Franken, gaf toe dat de borden niet in een. flits te begrijpen waren, maar dat er van onduidelijkheid toch geen sprake was. Hij vroeg dan ook een boete voor het verkeerd inrijden van 10,of twee dagen. Hetzelfde eiste hij voor het rij bewijs. De kantonrechter, mr. P, B. Cos, verminderde de eerste straf tot ƒ7,50 of één dag en handhaafde de boete voor het rijbewijs. „Het opgeven van een valse naam bU een bekeuring vind ik byzonder onspor tief," zei mr. Franken tegen de Rotter dammer W. S., die met zijn bromfiets, ondanks het verbod, de Burg. van Has- renlaan was ingereden. De verdachte had uit angst voor het commentaar van zijn hospita een verkeerde naam en adres op gegeven. Veel was hij er niet mee opgeschoten: nu was er bij zijn kosthuis mplaafcs van de bekeuring de veel grotere enveloppe voor de dagvaarding bezorgd. .Als zelf iets verkeerds doet, moet je er ook voor uit durven te komen," zei de officier. Hij eiste voor het opgeven van de gefingeer de naam een boete van ƒ25,voor de verkeersovertreding vroeg hij vijf gul den. Mr. Cos reduceerde de straf tot ƒ20,— en ƒ4,—. By het passeren van de geparkeerde auto's op de Vellevest was de automobi list J. S. in februari met zUn wagen op de lLnkerweghelft "gekomen. Met de achter kant van de auto had by de benen van een meisje, dat h(j een vriendin achterop de fiets zat, geraakt. Het meisje was ge vallen en had een diepe wond aan het onderbeen opgelopen. En of de auto het meisje had geraakt of het meisje de auto. er was toch van onvoorzichtigheid van de verdachte spra ke, vond mr. Franken. Hij had er reke- nine mee moeten houden, dat een fietser en vooral als er nog niemand achterop zit ook rij ruimte nodig heeft. Hij vroeg dan ook 45,Mr. Cos wilde de omstan digheden niet uit het oog verliezen; doorgang was inderdaad wat moeilijk door het grote aantal geparkeerde auto's en verlaagde de straf tot ƒ40,— of acht dagen. SCHIEDAM, donderdag. Voor vijl Schïedamse amateurvoetbat- clubs levert het restant van de competitie nog veel spanning op. De overigen zullen niet veel be langstelling voor de afwerking van dc competitie opbrengen omdat voor hen de positie al zijn bepaald. Excelsior "SO echter moet wederom In dc eindfase voor elk puntje strijden om zich te vrijwaren voor de nu wel zeer dreigende degradatie. Derdeklasser DHS toont ditmaal de invloed van de verkre gen versterkingen, het Het er naar uit dat DHS met een kampioenschap ln de derde klas voor het eerst in tientallen jaren tweedeklasser kan worden, SV- DPW en "Wilton Föenoord trekken de aandacht In 1 B in de afdeling Rotter dam. SVDPW gaat promoveren als Nado Vooruitgang wil verliezen en Wilton Fyenoord hoopt dat Het Witte Dorp geen punt meer behaalt, opdat WF dan behouden kan blijven voor de eerste klas. In het xaterdagvoetbai heeft PPSC zoals al jaren gebruikelijk ls het kam pioenschap van de eerste klasse afde ling Rotterdam binnen bereik, maar nu dienen de concurrenten SNS en Hel- nenoord de laatste wedstrijden te ver liezen. Er kan dus nog veel feesfvreng- de komen in Schiedam, maar vooralsnog zUn de mogelijkheden gering. De strijd zal namelijk zwaar zijn. Lager KNVB Met nog drie wedstrijden te spelen, heeft Excelsior '20 het degradatiekoord al om de hals. Blauw Zwart en Emma hebben twee punten meer dan de Schie dammers, Leon 1 das niet, maar de Rotter dammers hebben een wedstrijd minder gespeeld. Dat betekent dat Excelsior '20 zondag thuis moet winnen van Fluks om nog te kunnen ontsnappen. Dat zal wel niet gelukken, omdat Fluks de laat ste kans in de kopgroep moet behouden- Voor lijstaanvoerder DHS wordt in 3 D de druk te zwaar. Gevreesd moet wor den dat Dubbeldam op eigen terrein de Schiedammers het belangrijke verlies zal toedienen. Dan gaat HOV de stadgenbten met nog drie wedstrijden te spelen voor bij, Hopebjk brengt de techniek van DHS met ex-profs als Bert van Hees en Cock de Zwart Schiedam de roem. Kam pioen SFC zal op de Boshoek niet ge makkelijk winnen van DZB. Demos krijgt tegen de oude rivaal Belvédère op Harga een heel zware taak, omdat de aanvankelijke kampioenskandidaat plotseling in de hoek van de klappen is gevallen. Een kleine Schïedamse zege zit er wel in. Demos. SFC en Martinit spelen de laatste competitiewedstrijd. Martinit zal in Harga niet kunnen win- SCHIEDAM, donderdag Binnenkort is de benoeming te verwachten van de heer H. van der Lee, directeur van de Co- operatie De Voorlooper te Vlaardingen tot directeur van de Coöperatie Door Eendracht Sterker te Schiedam. Dit ter voorziening van de vacature ontstaan door het overlijden van de heer A. Mo lendijk, directeur van de Coöp. DES. Bovendien zal binnenkort (er is reeds een oproep geplaatst) een bedrijfsleider worden benoemd voor het levensmidde- lenbedrijf van beide coöperaties. Dit zullen de eerste stappen zijn in een veel verder gaande samenwerking tussen de Schiedamse en de Vlaardingse Coöpe ratieve verenigingen mogelijk leidend tot een fusie. Zoals bekend bestaat er een tendens om enkele kleinere Coöp. vereni gingen te bundelen tot grote fuiancieel- economische sterke coöperaties. ner. van Poortugaal, omdat de bezoekers een laatste poging doen. de onderste plaats te verlaten. Reserves: Gouda 3Excelsior '20 3 en Schiedam 2Transvalia 2. Afd. Rotterdam Het is een heel merkwaardige situatie in 1 A dat de stadgenoten SVDPW en. Wilton Fijenoord elkaar tot besluit het leven, moeten, zuur maken. Wilton Fiji oordSVDPW moet een overwinning voor beiden zijn, SVDPW heeft de pun ten het hardst nodig. Als SVDPW wint, dan moeten de stadgenoten met een to taal van 28 punten afwachten of Nado Vooruitgang nog minstens twee pun ten wil verliezen in de komende twee weken. SVDPW is uitgespeeld. Wilton Fijenoord zou met een overwinning in deze derby het eersteklasserschap be houden omdat HWD twee punten min der en een wedstrijd meer heeft. Bij verlies kan WF echter getroost worden met het feit dat IVF nog een wedstrijd te spelen heeft Het gaat echter span nen. DRZ zal in Kethel kunnen winnen van VOB. Ursus gaat bij het bedreigde Bloemhof een nederlaag tegemoet Schie-' damse Boys zal thuis Futtershoek kun nen weerstaan. Schiedam moet thuis van het reeds gedegradeerde AVS kunnen winnen. Zaterdagvoetbal Op de terreinen van DHS in Kethel wordt zaterdag een pupillenfcoeraooi ge organiseerd. PPSCH&inenoord wordt een topmatch, omdat hier beslist wordt wie nog enige bedreiging kan vormen voor leider SNS. Technisch is PPSC de sterkste, maar betwijfeld mag worden of PP op de Boshoek de aanvalsgolven van het felle Heinenoord kan keren. GTB wint niet bij SC Zuiderpark. GSS moet bij RSM een puntendeling veroveren. HBSS kan met winst thuis tegen Wou- drichem in de laatste wedstrijd alsnog de derde, mogelijk zelfs de tweede plaats in 3 A veroveren. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag In de j teravond gehouden, oprichtingsvergade ring van de Stichting Sporthal Schiedam is een voorlopig stichtingsbestuur geko zen. Hierin hebben zes S BLO -bestuurders zitting. n.X de heren A. de Jong, C. J. M. Bolmers, N. Spithoven, J. v. d. Berg, T. Jansc en L. v. d. Kraam. Dit bestuur is dus voorlopig geïnstal leerd. Men. denkt aan een uitbreiding in de toekomst, waarin, dan gedacht wordt aan de wethouder voor sportzaken en enkele raadsleden. Dinsdag is door Gedeputeerde Staten, goedkeuring verleend voor de credietver- lening van een bedrag van 97.500 aan de gemeenteraad voor de aankoop van de staalconstructie van de sporthaL Het schetsplan in in handen gegeven van de Schiedamse architect A J. ter Braak van het architectenbureau Apon, v. d. Berg, ter Braak en Tromp, die ook het ontwerp van de Scheveningse pier op haar naam heeft staan. Men hoopt het plan over uiterlijk vier weken klaar te hebben, waarna de bouwvergunning kan worden aangevraagd. (Van een. onzer ROTTERDAM, woensdag De vier jarige Cornells J. Plokker van de Van Adrichemweg is gistermiddag op Hoornweg 500 meter meegesleurd door een truck met oplegger. Met schaafwon den over het gehele lichaam ls hy naar het Eudokiazlekenhuis gebracht. De jongen was op de rijdende truck ge klommen. Toen hij even later trachtte er weer af te komen bleef hij aan een haak hangen, waardoor hij over het wegdek werd meegesleept De 59-jarige kapitein M. Kok van de Beukendaal is gistermiddag in de ver keersdrukte met het rechter pedaal van zijn bromfiets tegen de treeplank van een geparkeerde auto gereden. Hij viel op straat en heeft vermoedelijk een hersen schudding en een wond aan de linker slaap. Hij werd naar het Dykzigtzieken- huis gebracht ROTTERDAM, donderdag (ANP) De rechtbank ln Rotterdam heeft vanmorgen de 22-jarige assistent-accountant 3. H. S. uit Schiedam conform de els van de of ficier van justitie veroordeeld tot een ge vangenisstraf van twaalf maanden met aftrek (waarvan drie maanden voorwaar delijk met drie j'aar proeftyd) wegen* verduistering van een bedrag van ruim zevenhonderd gulden ten nadele van 38 Feqenoordsupporters, die dit geld had den gespaard om ln Parijs de voetbal wedstrijd Reim5-Feüenoord te knnnen bezoeken. Enige dagen voor het gezelschap, dat uit vaste bezoekers van een café in Schie dam bestond, naar Parijs zou vertrékken, bleek dat de assistent-accountant, die voordien had aangeboden om de admi nistratie van de reispot te voeren, het geld had verkwist. SCHIEDAM, donderdag Als laatste programma in de cabaret-serie van de personeelsvereniging van Wilton-Fijen- oord heeft het variété Florida uit Den Haag van Kees Nouwens gisteravond een. voorstelling in Musis Sacrum gegeven. Deze cabaret-groep is voor Schiedam geen onbekende. Zij trad onder meer op bij het jubileum van 'de toneelvereniging Het Zuiden. Voor de- Wiltonners was dit echter de eerste Schiedamse kennisma king met het gezelschap, waarin Frans Eikhof als conferencier optreedt. Herman Teunissen zorgde weer, met een inter mezzo op het hammondorgel, op de piano voor de muzikale omlijsting. SCHIEDAM, donderdag. ln april werd bij de Spaarbank anno 1820 t© Schiedam in totaal ingelegd 7.738 838,44, terwijl het totaal van de terugbetalingen 1.316-198,67 bedroeg. Een inlegoverschot dus van 422.639,77, tegen 322.268,30 in april 1962. En dat In de maand april, bij de spaarbanken bekend als een maand van terugbetalingen ln verband met de voorjaarsschoonmaak en de daarbij be-' horende aanschaffingen van meubilair en stoffering! Op 30 april hadden de 52.481 inleggers van de Spaarbank anno 1820 tezamen een. tegoed van 41.343230,91, tegen 36.917.843,82 op 30 apnl 1962. Een nieuwe vorm van. sparen die tel- ans weer de aandacht vraagt door zijn snelle groei is het sparen ingevolge de Jeugdspaarwet met 10 pet rijkspremie. Het tegoed van de deelnemers steeg van 30 april 1962 tot ultimo april 1963 met 300.000,—, ni. van 816.497,40 tot 1.116.042,42. Het tegoed van. inleggers en de reser ves ruim 4 miljoen. waren op 30 april 1963 voor 27.568293,34 belegd in. effecten, voor 6.471,662,78 in hypotheken en voor 9.538.857,53 in onderhandse le ningen, terwijl de onbelegde middelen 1.760.794,19 bedroegen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. - Tot ge woon hoogleraar aan de Nederlandsch© Economische Hoogeschool In Rotterdam z(jn benoemd drs. C. J. van Eijk en drs, R. Burgert. Drs. Van Eijk Is benoemd tot hoog leraar in de staathuishoudkunde. Hij wordt de opvolger van prol dr. L, M. Koyck, die in december plotseling is overleden, Drs. Van Eijk Is wetenschap pelijk hoofdambtenaar van het Centraal Planbureau in Den Haag. Drs, Burgert is benoemd tot gewoon hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde. Hij volgt prof. dis. J. Brands op. Tot nog toe was hij buitengewoon lector in de accountancy aan de Hogeschool. DORDRECHT, woensdag (A.NR.) De zestigjarige heer T. Dekker tilt Bolnes is dinsdagmiddag op dc scheepswerf Jonker Stans in Hendrik ïdo Ambacht hg zijn rkzaamheden op een kustvaarder over boord gevallen en verdronken. Zijn stof felijk overschot Is geborgen. U kijkt U vergelijkt li koopt bij LANGE OA'VEN 95 Schiedam, ieL 6 86 11 GEEN FILIALEN VVLitingruil Aangeboden 3-k. flat ben., B v. Haarenïaan, Schiedam Gevraagd woning, geschikt voor samenwoning voor 2 bej. echtparen. Hogere huur geen bezwaar. Brieven onder S 934, bur. v d blad. Een centrifuge? 89 Dij de grutter, 87,50 by de concur rent, by ons ƒ85.—, lang zaam wasser met verwarming 255.—, snelwasser vanaf ƒ90,1530% korting, bij Showroom Coja, Lange Ha ven 126, Schiedam, tel. 6 33 41. Fotografie Rotfllms vergeten7 De auto maat staat voor u klaar Alle soorten Dims. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Zoekt U: afwisselend werk? Kunt Ut vlot typen? Bent U: accuraat? Hebt U: een Mulo opleiding gevolgd? Wilt U: een aanvullende kantooropJerdfngontvangen? Komt U dan eens met ons praten. Op enkele afdelingen van ons hoofdkantoor hebben wij plaats voor meisjes die aan deie eisen voldoen. Ons telefoonnummer is: 2941. Vraagt U dan naar de afdeling Personeelszaken toestel 19. koninklij ke hot fan dia FABRIEKEN VAN MELKPRODUCTEN EN VOEDINGSMIDDELEN N.V. Oostbavenkade 42 - Vlaardingen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1