Jehova's Getuigen bouwden voor 3 dagen eigen wereld n mumflh Winkelsluiting voor gemengde55 bedrijven Ondernemings-raad bij Wilton gekozen f een tent staat aan nieuwe damlaan... Gal. Wiegman neemt nieuw initiatief W rekende ruiters Dood dreigt na Mombasa Griezelen valt mee in Moord Noormannen kwamen toch Wfitu mmm te- beddenreparat ie ;J i»$SgpS Automobielbedrijf WALDO N.V. ZELF-BEMANDE KEUKEN ZORGT VOOR 1200 GEVARIEERDE MAALTIJDEN Citroen agent Burgerlijke Stand - de nu nog vrijgestelde - KERKDIENSTEN Door St. Ely geboycot - DIENSTMEISJE OF WERKSTER Koeriersters ZATERDAG 18 MEI 1963 (Advertentie LM.) Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 64650 (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag Langs de Nieuwe Damlaan, op het door de regen drassige en modderig geworden open stuk grond, tussen spoorbaan en Schimmelpenninckstraat staat sinds gistermorgen een enorme grote groene tent. Ruim tweeduizend Jehova's Getuigen uit Schiedam, Rotterdam, Vlaardingen, Maassluis, Delft en Gouda, kring Zuid-Holland, zullen hier gedurende drie dagen, tot en met zondag hun halfjaarlijkse kringvergadering houden. Vrijdagavond om kwart voor zeveir is de vergadering officieel begonnen, de ge hele dag echter was men op het stuk grond bij de Nieuwe Damlaan al druk in de- weer. Ongeveer honderd vrijwilligers uit de kringen van de Jehova's Getuigem, mannen namen een snipperdag, vrouwen en kinderen kwamen mee, hielpen bil bet opzetten van de tent en de inrichting ervan. De mannen helpen bij het timmeren, van het podium, het leggen van plankiers In de looppaden, leggen verlichting en ge luidsinstallatie aan. Vrouwen helpen bij de lichtere karweitjes, een lange ketting van kinderen transporteert van hand tot hand de tweeduizend gehuurde stoelen van de grote vrachtwagen tot in de tent. Moeder-hamer In en rond de tent is een heel eigen gemeenschap opgebouwd. In de vergader ruimte staan rüen stoeten opgesteld, van uit drie richtingen naar het met bloemen opgesierde podium gericht. Een groot hord met de bijbeltekst uit de brief aan de Hebreeën, het thema voor deze ver gadering „Hebt geloof, opdat de ziel in leven blijft" is achter het podium opge hangen. Aan de tents tokken zjjn kleine platte houten coUectebusjeg gebonden. Een tussenhang van zeildoek scheidt de vergaderruimte van de recreatie-„zaal". Langs drie wandel staan stands, waar men broodjes, croquetten, patat, ijs, met of zonder slagroom, gebak, fruit, slaatjes of een warme maaltijd kan verkrijgen. Iedere, stand is als in een cafetaria met een bordje aangeduid. Twee dames zijn bezig 1500 broodjes te snijden, te smeren, te beleggen met verschillende soorten worst. kaas. Hierachter bevindt zich de EHBO- en de moederkamer. Immers, het gehele ge zin komt mee naar een vergadering. Daar zyn dus ook babies bij. Onder het zeil doeken afdak kunnen de zuigelingen hier schone luiers krijgen, hun flesje kan ge warmd worden, enz. Veldkeuken Geheel apart staat de veldkeuken. Wit gemutste koks staan er achter hun op propaangas brandende fornuizen. ZIJ zul len ongeveer 1200 maaltijden bereiden, 465 ballen gehakt, karbonaatjes, zo'n twee en een half duizend slaatjes bereiden. Banketbakkers garneren de reeds aanwe zige roomsoezen-omhulsels, maken de pudding klaar, ajjn met slagroomspuiten In de weer. De vaklieden van de geloofs genoten beperken zich ln de tentgemeen schap zoveel mogelijk tot hun eigen mé tier. Een aantal dames heeft zich belast met de afwas. En dat is heel -wat. Men heeft door medewerking van de gemeente de beschikking over stromend water ge kregen. Er zijn toiletten, drie dames er heren wxls. Het enige wat de tent niet biedt, is slaapruimte. De deelnemers komen met eigen vervoer of met bussen en keren na afloop van het dagprogramma weer naar hun woonplaatsen terug. Alleen on geveer negentig mensen blijven om des nachts wacht te lopen, vier uur op, acht uur af. Tweemaal per jaar wordt een dergelijke vergadering gehouden. Door het grote aantal deelnemers, rond de tweeduizend, is het moeilijk een geschikte zaal te vin den. Een tent biedt niet alleen hiervoor een oplossing, maar maakt het ook moge lijk een centrale plaats te zoeken. Ver leden jaar vergaderde de kring in Vlaar dingen, ongeveer tien jaar geleden was Schiedam ook de ..vergadergemeente", maar toen was Musis Sacrum de plaats van samenkomst. Wérk van Jos Jansen SCHIEDAM, zaterdag De „Galerie 'Wtgtnan", gelegen in de rassage te Sehiedafa heeft een nieuw Initiatief ont- iyikkeJd; elke maand krijgt een bekende teeMende kunstenaar daar de gelegen heid een van zijn meest recente werken' te exposeren. Een schildcry, gouache, te kening of iets dergelijks. Tevens zullen binnen altyd enige werken van dezelfde kunstenaar ln portefeuille ter Inzage lig gen. Als eersle exposeert vanaf vandaag de Rotterdammer Jos Jansen een gouache. Dit initiatief is genomen ter stimule ring van de belangstelling voor de kun sten, die in Schiedam niet zo groot Is als velen veronderstellen. Het feit dat de driemaal gehouden Kunstmarkten weer vervallen zUn, wijst daarop. Jos Jansen genoot zijn basisopleiding aan de Rotterdamse Academie voor Beel dende gunsten, afd. decoratieve en nij verheidskunst. In deze richting voort gaande verwierf h>j vele opdrachten in glas en lood, ceramiek, relief en mazaiek in fabrieken en andere gebouwen. Zijn instelling van toegepast kunstenaar is ir zijn vrije werken aitijd zichtbaar geble ven. Een vrije figuratieve verwerking en onbevangenheid van het waargenomene aan compositie, sfeer en kleurstelling. Veel fantasie, maar altijd de realiteit als uitgangspunt. (Abstracte kunst verwerpt Jansen, omdat hij vindt dat de kenbaar heid van het uitgangspunt criterium moet blyven.) Zijn illustraties by gedichten zyn zeer fijnzinnige, poëtische, bijna ab stracte composities in potlood- of ets techniek. Van nabij gezien blijken, deze sfensche composities echter uit figura tieve voorstellingen te zijn opgebouwd. Hoewel dit tekenachtige hem zeer sterk ligt. tracht hy hier doorheen met kleur vlakken te werken. Hij komt tot een vlakke, decoratieve en later ook expres sieve schilderwijze. Met dit werk behaalt hij vele successen. (13 exposities in bin nen- en buitenland.) Zijn nu geëxposeerde gouache Js op gezet in een evenwichtige kleurstelling van oker, blauw en groen. In alle onge dwongenheid is getracht te 'komen tot een schildering waarin compositie, ruimtelijkheid, natuurlijke lichtval en realistische weergave samengaan. Tra ditioneel? Een prentbriefkaart? Voor Jos Jansen is het een stap, waarin luj zijn vroegere successen de rug toe durft te keren. Geboren; Phüippus. z. v. P. van Endhoven «h N. Doomlnk; Hendrikus M..-Z. v. A. den Toom en H. Heilkoop; Jacob, z, v. H. M. Lamme en M. Jloekveen; Barbers, d. v. P. J. B. Basüeu en M. Kooij; Jacoba A- M-. d- v. F- J. Lobrij en J. M. M. Rip. Ondertrouwd: A. C. Bekkers. 44 Jr. en M. C. van Oost, 44 jr.; A. van Gaans, 27 Jr. en L. A. Dingen outs, 28 Jr.; J. L. van den Heu- ve< 23 Jr. en H. van den Bos. 1» jr.; J. J. Aleinekoort, 2"? jr. en B. de Jager, 18 jr.; J. Kok, 24 jr. en C. T. Christen. 22 Jr.: B. T. van der Kraan 21 jr. en M. C. B- Kletne- koort, 22 Jr.; Y'. B Kwok. 30 jr. en M. A. J. Janse, 20 jr.; K. van der Schaaf. 41 jr. en A. £Ujen, 45 jr.: Vis, 22 jr. en W. E. M. Robers. 23 jr. Gehuwd: J. A. Broxks, 23 jr. en M. H. Vroon, 20 jr.; J. van den Berg. 30 Jr. en T. G. Bakker, 19 jr.; B Huigen, 29 jr. en E. van Aarden, 22 Jr.; M. Notenboom. 21 jr. en P- Bouw 21 jr.; J, Kreuk, 38 jr. en A. J. A- Verwaal, 29 jr.; A. Ugthart Schenk, 22 jr. en van Houwehngen, 25 jr. en L. w, Kontag, jr.; J. W. van Bergen, 40 jr. en J. Koogje, 37 Jr.; J. Verstraaten, 33 jr. en L M. Kreuger. 20 jr.; K. E. van R1J stage, 28 Jr. en W. J. Touw 24 jr Overleden: C. J. Verkerk. 78 jr.; J- Kerk- laan. 59 Jr.; R. W. Swaving. 25 jr„ echtg, van J. B, van Dorsten. Monopole-matinee EEN oud menu: geniepige schurken tegen edele helden, wordt ln „W t e - kers te paard" opgedist met een paar aardige nieuwe garneringen, zoals een heet revolvergevecht ln een loeiende storm en een laaghartige moord op het ogenblik, dat een enorme kudde vee zich als een springvloed over de vlakte ver- gp/pidt. "koorts valt er een meesterlijk staaltje UVëssenwerpen door ongure namaak- Mexicanen te genieten. Ondanks het feit, dat de draad van het verhaal nogal kron- gelig en moeilijk te volgen, is: een wes tern, die de liefhebbers volop laat ge-, nieten. (Zondagmiddag In MONEPQLE) Monopole vertoont: DE geheimzinnige sekte der luipaard mannen ln het Afrikaanse oerwoud en het bestaan van een'uranhimmUn le verden de makers van de film „V o o r b y Mombasa dreigt de dood" een geschikt motief voor een intrige, waar van de ontknoping toch nog voor een verrassing zorgde. Onder een handvol blanken moet zich de moordenaar bevinden van George Campbell, de man die een uranium mijn heeft gevonden. Zijn broer Matt (Cornell Wilde) wil nu de moordenaar ontdekken èn de plaats van de mijn in het oerwoud. Met de twee vroegere compagnons van zijn overleden broer, de zendeling Hoyt (Leo Genn) en diens lieve nicht Ann (Donna Reed) trekt hij de wildernis in, nadat al enkele malen een aanslag op hem is gepleegd. Het onderling wantrou wen is groot en elk van de mannen ver denkt elkaar, hoewel de dader ogen schijnlijk onder de gevreesde luipaard mensen moet worden gezocht. Laat ons u de ontknoping niet verklap pen, want het loopt allemaal toch anders dan u denkt De film behoort tot het avonturengenre en is in haar soort be paald niet slecht. Er zit actie in en aan de couleur locale is veel aandacht ge schonken. Ze werd voor een groot deal opgenomen in Kenya, wat ongetwijfeld winst heeft opgeleverd, want regisseur Marshall was daardoor in staat de beel den van een echt oerwoud op te roepen, waarin kudden olifanten, giraffen, neus hoorns en andere in het wild levende dieren een vleugje realisme toevoegden in het andere traditionele studiowerk. (In MONOPOLE tot en met zondag). \A/ LE bet halverwege de film rr Heel Schiedam De Jehova's Getuigen beperken hun vergadering niet alleen tot de tent. Zij hebben op hun programma ruime tijd uitgetrokken om heel Schiedam in hun bijeenkomst te betrekken door de zgn. velddienst, de huis-aan-huis-evangelisatie en de verkoop van hun tijdschriften. Het gemeentebestuur heeft echter geen toestemming verleend voor vaste verkooppunten van de Wachttoren, het orgaan van deze secte. Ook het gebruik van de loop- en fletsfaorden, waarmee de Jehova's Getuigen op hun geloof willen attenderen, is niet toegestaan. Bovendien Is het verboden pamfletten te verspreiden binnen een gebied van vUftlg meter van de Koemarkt, Burge meester Knappertlaan en andere grote wegen. Zondagmiddag om twaalf uur vindt in het Sportfondsenbad voor, de nog niet ge doopte Getuigen een onderdompeling plaats. Daarna zal de heer M. Kaptein een openbare toespraak houden, het hoogte punt van de vergadering. Om zes uur zondagmiddag is de bijeenkomst geëin digd en zullen de deelnemers weer naar hun woonplaatsen terugkeren. Maandag morgen worden de stoelen weer ingela den, wordt de tent afgebroken; de bewo ners van de Schimmelpenninckstraat zul len weer uitkijken op het veldje, dat hier daar wat gele plekken zal vertonen. Apotheek Gouka, Groenelaan 127. Stedelijk Museum: 10 tot 17 uur des zondags 12 tot 17 uur werken uit eigen bezit Selectie schilderijen van Wedgwoodprijs '63, schilderijen van Miooru Agata. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7, 9.15 uur; De Noor mannen. komen. Monopole, 7t 9.15 uur; Voorbij Mombassa dreigt de dood en 2, 4.15 uur: Wre kers te paard. diversen Arcade, 8 uur: NPV De Trekvogels to- neeL Irene 8 uur: Oranjebuurtver. Gusto feestavond. TivolL 8 uun SoC- Nieuwland dans avond. Moord" (Homicidal) te bar wordt en de grie zels niet meer aan kan krijgt de gelegenheid zich eernol terug te trekken. Maar of er ueet bioscoopbezoekers zuilen zyn, voor wie de spanning te hoog oploopt, betwij felen wij. „Moord" is een griezelfilm, waarmee producer-regisseur William Castte de bedoeling heeft constant koude rillingen over uw rug te laten lopen. Maar de griezel valt wel mee. Men weet onmiddellijk wie de dodelijke dolksteek toebrengt, de verdenking wordt niet eens op een ander geworpen, het enige raad sel is het waarom van de moord. Een be paald onfris en onnodig detail vormt het sollen met een stomme en verlamde vrouw. Het schepsel wordt tenslotte likwideerd. De ontknoping is blijkens de uitvoerige explicatie inderdaad vernuftig bedacht. Maar die vernuftigheid, voelt men met ui de film. zij heeft geen werkelijke functie, is een achteraf onthuld detail, dat men gewoon heeft te accepteren. William Castle, die het publiek voor een andere film" als een kleurenbnllen heeft opgezet, tracteert nu op een nummertje griezel- suggestie, dat slechts in theorie aanwezig „Moord" is namelijk een opvallend tam. me en nogal zwak gespeelde affaire, die zelfs tere zenuwen weinig ongerief zal veroorzaken. Het is inderdaad een film over moorden, maar een móórd-film is het nauwelijks te noemen. (Maandag tot en met -woensdag in MO NOPOLE). In Passage xi ÈDEROM hebben de Italianen zich W met toewijding in de historie ver diept. Ditmaal kozen zi) het hoofdstuk Noormannen" uit hun heerijk pompeuze geschiedenisboek om een van hun super- spektakels op te baseren. Iïet resultaat van hun nieuwe spiegel der geschiedenis is „De Noormannen komen". Dat had echt niet gehoeven. Ze hadden gerust mogen thuisblijven, die Noormannen. Want nu brachteji zij een film. mee, die vol opgelegde heldendaden, waarin de authenticiteit slechts een bij komstige factor speelt, en vol kitsch- spektakels op u afstormt De gevechten spelen zich in deze film hoofdzakelijk af m Engeland, waar een nederzetting van deze blonde body-buil- ders verraderlijk wordt uitgeroeid. Op twee komngzoontjes na. De een gaat te rug naar Noorwegen en de ander wordt aan het Engelse hof door de koningin op gevoed. Zoals te doen gebruikelijk geeft dat na jaren aanleiding tot vele lang dradige misverstanden, die even ge bruikelijk zo ruig mogelijk worden op gelost Maar ze rijn wel gekomen, de stoere Noormannen, naar het PASSAGE-theater waar u ze deze week kunt bewonderen. (Advertentie f_M.) voor f POLRROID r lAULiPBnil I PU' ZONNEBRILLEN ORflNJEERLERU 9 - T£L:6G«I B en w stellen vaon De grote filiaal bedrijven zijn er echter tegen! SCHIEDAM, zaterdag Het gemeente bestuur wil de verplichte winkelsluiting op woensdagmiddagen na één uur, zoals die geldt voor de handelaren in melk- en zuivelproducten, in aardappelen, groenten en fruit; in kruidenierswaren; in sterke, zwak-alholische en alcoholvrije dranken, ook van toepassing doen rfjn voor de „ge mengde bedreven" en de supermarkets. Daartoe Is door de Commissie voor de Slrafvordentngen een voorstel tot wyzl- zlglng van de Winkelsluitingsverordenlng 1952 van de gemeente Schiedam by de Gemeenteraad Ingediend. Bij dit voorstel geeft de Commissie de volgende toelichting. Over het algemeen wordt het als onbevredigend aangevoeld, wanneer een aantal winkels, de z.g. „i vere" zaken, waar dus alleen maar zuivel, alleen maar groenten en vruchten of al leen maar kruidenierswaren worden ver kocht, op woensdagmiddag wèl gesloten moeten zijn en de gemengde winkels en super-markets, welke mede hetzelfde bied bestrijken, niet. Zo wordt de basis van de sluitmgsregehng, de overweging van gelijk recht voor allen, met verwezen lijkt. Aangezien de nadruk van de gemengde zaken vrijwel steeds hgt in de kruideniers branche, is hier een onderzoek ingesteld naar wensen in die groep.Gebleken is daarbij dat van de 100 kruideniers-win kels 80 voorstanders waren van een ver plichte middagsluitmg, ook van de ge-, mengde bedrijven, Vandaar dat nu het onderhavige voorstel is ingediend bij de Raad. De Kamer van Koophandel, de Schiedamse Middenstands Centrale en de Adviesraad voor de detailhandel en con sumenten-belangen hebben zich er mee verenigd. In deze toelichting op het voorstel staat echter niet, wie die twintig tegenstanders zyn (het voorstel spreekt van twintig „verkooppunten"). Doch aangenomen mag worden dat de Coop, D.E.S. met acht ves tigingen, De Gruyter met zeven en Simon de Wit met drie vestigingen, onder de te genstemmers zyn geweest. En Juist daar zitten veel „gemengde bedrijven". Tegen vakantie Dit laatste leiden wij af uit de tegelij kertijd ingediende voorstellen tot wijzi ging van de vakantie-regelingen voor win keliers. Deze geldt dus voor de slagers, de groente-handelaren, de melk-handelaren, de tabakverkopers, de kappers, de slijters en ook de kruideniers. Voor de zes eerst genoemde verkoop-branches betreffen d»i minder-belangrijke wijzigingen, zoals een nadere vaststelling van de perioden waar in de vakanties genomen kunnen worden, het beter bekendmaken van de vakantie- sluitingstijden, enz., die kennelijk bij de: betrokkenen niet op grote tegenstand zijn gestuit. Echter wèl bij de kruideniers. Aan de kruideniers is gevraagd of zij pnjs zouden stellen op een verlenging van de bestaande (maar nu aflopbnde vakan tie-regeling, al dan niet met een tijdsli miet van vijf jaar. Gebleken is dat van de 100 „verkooppunten" 79 voorstanders waren van een verlenging van de vakan tie-regeling, waarvan 51 de voorkeur ga ven aan een definitieve regehng en 28 voor een tijdelijke met een periode van vijf jaar. Er waren hier 21 tegenstemmers, waar onder de acht „verkooppunten" van de Coop. DES, zeven van De Gruyter en drie van Simon de Wit. Toen die zelfde 100 „verkooppunten" werden gevraagd of de vakantie-regeling voor de kruideniers niet ook uitgebreid moest worden tot de ge mengde bedrijven en supermarkets, die daar tot nog toe niet aan. gebonden waren, waren er dezelfde 79 voorstanders en 21 tegenstanders. De Gemeenteraad zal op maandag 27 mei een besluit moeten nemen over deze kwestie. Maar het is dus niet uitgesloten dat we In de toekomst ook hier in Schie dam de strijd om de woensdagse winkel sluiting zullen zien tussen de „zuivere" en de gemengde bedrijven, zoals die zich ook elders in Nederland heeft voorgedaan. Ned. herv. gemeente. Grote Kerk: 10 uur ds. A. Hoffman en 5 uur ds, p. Bouw (Ede). Bethülkerk: 10 uur dr. L. J. Cazemier en 7 uur ds. J. D. Smids, Opstandlngskerk; 10 uur ds. H. W. Hemmes en 7 uur ds A. Ie Coq Vre des kerk. 9 cn 20,45 uur: ds. D. J. Spallng en 7 uur ds. C. van der Steen. Ned. herv. geref. evang. Gebouw Irene: 10 uur ds. A. van Eijk (Bergsenhoek). Grote Kerk: 5 uur ds. P. Bouw (Ede). Evang luth. gemeente. Kerkgebouw L Nieuwstraat-Oranjcstraat: 10 uur prof. dr. W. C. van Unmk (Bilthovcn). Ned. prot. bond. Westvest 92: 10.30 uur ds. A. D. Klaasscn Ond-kath. kerk. Dam 28: 10 uur H. Mis. Baptisten-gemeente. Lange Haven 229: 7 uur samenkomst Beger des Beili. Lange Haven 27: 10 uur Heiligmgssamenkomst en 7 30 uur Verlos singssamenkomst. Gemt Verboon straat: 6 45 uur Openlucht-samenkomst. AUe samenkom sten o.l.v. mej. R. Reitsma en brig. K. Wie- nnga. Jehova's getuigen. Tent Nieuwe Damlaan: Kringvergadering. Zondag. Openbare toe spraak „Wie zal de strijd om de wereldheer schappij winnen?" Chr. geref. kerk. Kerkgebouw Warande- -K laan.- 10 en 5 uur; student Westerink (Zwolle). Oud-geref. gemeente. Lange Haven 97: 9 en 3-45 uur ds. Grtsmgt (Gouda). Geref. Kerk: Oosterkerk: 20 uur ds, J. Na- wijn en 5 uur ds. W. A. Krijger. KetheJ 'De Ark'; 9.30 uurds J. Couvêe en 230 uur ds J. Nawtin. Kantine Burg. Honnerlage Gretelaan: 10 uur ds. P. R. Everaars en 5 uur ds. J. Cou- vèe. .De Coede Haven'. 10 uur ds. S. van Bekkum (Monster) en 5 uur ds. P. R. Eve raars. juüanakerk: 10 uur ds. W. A. Krijger en 5 uur ds. S. van Bekkum. Herv. Gemeente Kethel: De Rank: 830 uur ds. Brummelkamp. Dorpskerk: 20 uur ds. Brum melk amp. Een 24-jarige doofstomme uit Chester field die sedert zijn achtste jaar zijn ge hoor- en spreek vermogen kwijt was, heeft dit na een auto-ongeluk, waarbij hij ernstig aan het hoofd werd gewond, teruggekregen. (Rtr)„ SCHIEDAM, zaterdag Begin deze week zijn by de Werf Wilton I-'üenoord te Schiedam verkiezingen gehouden voor 25 leden van de Ondernemingsraad. BU de uitslag is gebleken dat zeventien plaatsen bezet zjjn geworden door leden van dc ANMB, aangesloten by het NW, die In de vorige raad 19 plaatsen hadden. Vier plaatsen worden bezet door leden van de Chr. Metaalbewerkers Bond, to de vorige raad vijf. Vier plaatsen zullen echter worden bezet door „vrije kandf- daten". Daarvan Is één plaats Ingenomen door een vertegenwoordiger van het ho- eer leidinggevende personeel, dat ln de vorige raad niet vertegenwoordigd was. De drie overige vrije kandidaten zijn ech ter communisten, die In de vorige raad maar één zetel hadden. De communisti sche vakbond wordt door de leiding van Wilton Fijenoord niet erkend, zodat hun vertegenwoordigers zich als vrije kandi daten moeten melden. Deze verkiezing heeft nogal de aan dacht getrokken, doordat de RK. metaal- bewerkersbond St, Eloy de verkiezing geboycot heeft en inderdaad ook geen kandidaten heeft gesteld. St. Eloy meent zyn en w>l dat de beschikbare zetel» evenredig verdeeld zullen worden tussen de vertegenwoordigers van de drie er kende vakbonden. De "Wilton-directie blijft echter het oude systeem handhaven dat leden van de Ondernemingsraad per afdeling gekozen moeten worden. Daar om stelde St. Eloy geen kandidaten, de Katb, Bond van "Werkmeesters echter wèl, ruL voor de groep toezichthoudend personeel; deze kandidaat werd echter niet gekozen. Door deze actie- was de belangstelling voor deze verkiezing, die geheel op basis van vrijwilligheid plaats heeft, groter dan vorige keer. 71 pet van de werknemers brarfit een stem uit, wat zeker 10 pet hoger is dan vorige keer. Er hebben zich geen incidenten, voorgedaan tijdens de verkiezing. dat de veriaezingen „niet democratisch" nachtdienst zal waarnemen. SCHIEDAM, zaterdag In spoedgevallen z(jn gedurende het komende weekeinde de volgende artsen te raadplegen: mevrouw C. Duyster-Jamta, Burg. Knappertlaan 258, teL 69991 H, J. Orinel, Singel 76, tel. 68250. G. ln 't Veld, W. de Zwijgerlaan 23, teL 68599 en P. van Santbrink. Van Heuven Goedhart straat 97-HI. tel. 82562. Geopend ls apotheek Gouka, Groenelaan 127, die ook gedurende de komende week de GEMEENTE SCHIEDAM Het Gemeente Ziekenhuis te Schiedam vraagt voor de operatiekamer een. voor hele dagen, 5-daagse werkweek. Sollicitaties te richten aan of aanmelden bij de adj unct-directrïce. Zomerseizoen japonnen, deux-plèces, meerdelige pakjes, rokken en blouses Ook voor speciale maten Mevr. W. v. d. BURG LANGE KERKSTR. 19 Schiedam Tel, 6 6135 Big-Ben nylon demesjassen Te koop aangeboden Shave-dealer van PhtJJShave Remington Bruin Sfijpen repareren, s Morgens ge bracht. 8 middags klaar Slyperi] staalwarenhandej Gé Kleybeeg, Nieuwstraat 43 teletoot) 61719 Een centrifuge? ƒ89. bij de gruttei 18*i 50 oy de cuncur- Een centrifuge? 89,— bij de grutter, 87.50 bij de concur rent, bij ons 85,—, lang zaam wasser met verwarming ƒ255.snel wasser vanaf ƒ90,—, 1530% korting, bij Showroom Coja. Lange Ha- ven 126, Schiedam, tel. 6 33 41. Permanent wave Kapsalon Helene, de salon voor de betere permanent Stroomloos, voor ïedei baar geschikt f7 5D Hélène tiéde permanent de meest meale natuurlijke permanent 110.- Gratos haler en brengen pei luxe auto voor permanent Kapsalon Héiéne, Rem- brandtlaao 22, Schiedam, te lefoon 6 7170, Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar AUe soorten films Foto K van Vuuren, Hoogstraat 106 Vooi pasfoto naai K van Vuuren Hoogstraat 103 te lefoon 667 20 In éen dag gereed Diversen Nieuw! Een droom van perlonkant: ,deze elegante long-line beha elasti CHIC long-line De nieuwe V-lijn, mi dia mode, ver zekert perfecte pasvorm en voor treffelijke separatie.Dubbele, elas tische zijstukken geven u heerlijke bewegingsvrijheid. Elegante kanten cups verlenen extra vrouwelijke char me. Het Icing-line aanzetstuk geeft u tot aan de taille een slank silhouet. Elasti Chic, kort model f 16.50 Elasti Chic, lang model (zie afb.) f26.90 in wit en zwart ff 5FÉC1I 5PECIAALMUIS Schiedam Oranjestraat 17 Vlaardingen Ged. Biersloat de ruime gezinsauto Luchtgekoelde motor Benzineverbruik 1 op 16 Topsnelheid 120 km/u. Amerikanen willen jongens tussen 1521 jaar voor „soft bal!" Plaats Beatrix-Park. Tijden: Woensdag en zater dag 1600 uur. JUiat uw spiraal verinaken tot modern opklap- ol «an te) bed Prima afwerking Als nieuw te'UB flet goedkoop ste idre* riUK Groener,oal la (Broersveldpad) telefoon 680*28 ma 18 uut teieioun 6B7 89) Ledikanten nutledl- kanten kam peer bedden enz Kom eens praten. Wie niet adverteert wordt vergeten v.a. f 5495.- inclusief ruitensproeiers, buiten spiegel, verwarming en airconditioning, lïchtseïner, verstelbare rugleuning, 'uxe bekleding etc. BMW krachtig "raspaard vaa een vermaarde sfal" Import: Alimpo N.V., Parkstraat 91a, Den Haag, tel. 070-184846 100dealers verspreid over het gehele land. Maak nu een proefrit bij de BMW-dealer: N.V. DELTA GARAGE le v. d. Leyden Gaelslraat II, Vlaardingen, telefoon 01898-41 73. ORANJEGALERIJ 21 TEL. 67844/63844 advies en prijs aan "-4m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1