Eerste vier huisjes op Thurlede gearriveerd Congres R.V.D.L.0 geopend iJÉSiSËË °fek-'">e Korfbal Schiedam helpt Succes door USV te slaan W.F.-dames lieten GONA Kampioenschar Winst voor de TSF-teams DHS verliest van HMS ZEISS IKON Bad Groenoord krijgt kinder speelplaats Drs. Verhagen geëerd Vechtpartij op de Hoogstraat SCHIEDAM prijs ƒ6.90 tuinders: wanneer volgen 136 andere? aannemer: wij doen ons best opleveringstijd is nog onzeker VOLKSTUINDERS KUNNEN AANNEMER TEGEN EEN VERGOEDING HELPEN 4-5fl- bversordij* P stoften Burgerlijke stand Stoffelijk overschot uit water gehaald "0 ~vanIerland iWeet u "wat lekker is? Wedvlucht van De Vrijheid Garagebedrijf De Koster gaat verhuizen Tafelvoetbal- toernooi Dieven kort na inbraak gegrepen Bij 25-jarig bestaan Uitlaatgassen leken brand Diefstal DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS dag amsterdam Pijpfitters/ C.V.-monteurs Electrisch lassers Inrstr. pijpfitters Machine-bankwerkers Genstr.-bankwerkers Moniagewerkers versnelde opleiding tot pijpfitter DINSDAG 21 MEI 1963 5 (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag. Er is in de afgelopen weken al hard gewerkt door de volkstuinders op het complex „Thurlede". Voorzichtige gras- sprietjes steken hun groene hoofdjes bijeen tot een wazig gazon, vruchtboompjes staan in bloei, viooltjes en afrikaantjes geven kleur aan het geheel. j ..Thurlede" is een volkstuincomplex in wording. De tuinders willen deze zomer j van hun tuin genieten. Eén ding staal hen echter in de weg:: de tuinhuisjes staan er nog ntet. Op twintig- tuintjes ligt wel een vierkante betonvloer. Daar zal een huisje worden opgebouwd. Maar er moeten HO huisjes komen. Op 140 tuintjes j wordt dus druk getuinierd rónd de voor het huisje bestemde plek. Van een eom- j plete inrichting- van de tuin is dus nog geen sprake. Dat kan pas gebeuren, als de huisjes er slaan en helemaal kiaar zyn, Maar veel volkstuinders vragen zich af I „wanneer?" (AdvertenUe i.iw,j Niet voor niets komen onze klanten uit Noord en overmaas, uit 'c Westen en Hoogvliet. Zij weten uit ondervinding dat kopen tijdens onze speciale aanbiedingen mee prijsverlagin gen die er niet om liegen... een besparing kan opleveren van tientallen guldens. Morgen hebben wij ïn deze serie aanbiedingen een speciale verkoop overgordijnstoffen. Filmdruk gordijWtof, in tien tallen dessins en kleuren, uit de serie van 4,50. Bedrukte Dobby van 3.75 in twee van de meest verkochte kleuren. Morgen kunt U ze uitzoeken, beide soorten voor dér» prijs, per meter Yoor nog géén twee gulden. Filmd,'uk sordijnst°f Bedrukte dobby 120cm. breed Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze twee soorten overgordijnstoffen, "120 cm breed per meter voor m Céér» tef. of schrift, best. SCHIEDAM. GEBOREN: Isabella d.v. G. Douw en L. van der Kooij; Hiërony- mus H, C. z.v. J. L. H. Meisters en E. H. M. L. van Reijsen; Son ja P. d.v. P. B. Varga en M. E. Scheepbouwer; Johanna M. d.v. G. van der Most en T. A. Koens; Robert F. W. z.v. F. W. L. Bijloo en J. C. C. Groenen; Peter W, z,v, H. Tolud en A. C. de Korte; Helena J. L. d.v. J. C. M. Ruijs en J. M. Olsthoorn. OVERLEDEN: O, P. V. van Eerdenburg, 49 jaar. CAduertentie LM.) SCHIEDAM, dinsdag Bij de werf De Nieuwe Waterweg is gisteren het stoffe lijk overschot opgehaald van de 45-jarige M. Pama, die op 9 mei van een repa ratieschip bij de Nieuwe Maas was ge vallen en verdronken. Apotheek Gouda, Groenelaan 127. StodelQk Museums 10 tot 17 uur 'szoodags 12 tot 17 uur: werken uit eigen bezit. Selectie schilderijen van Wedgwood- prijs '63, schilderijen van Minoru Agata. BIOSCOPEN p*ssage, 14 en 20.15 uur: De Noormannen komen. Monopole: 2 en 8 uur: „Moord". DIVERSEN ^*br. Soc. Belangen, 8 uur: NCBV ver- gadering. 'Wksgebouw, 8 uur: Esperanto-club vergadering. Sorsiun Corda, 8 uur: Alg. Ned. Metaal Bedr. Bond vergadering. Esperanto-agendo Mardon, la 2lan de majo je la 8a Sr. kJpDeider prelegos pri „La vojago tra dispanio"' en Volksgebouw Tuinlaan 50. multope, Dum tiu-ci kunvena ni de- c«ïos, cu ui kunvenos je la 22a de majo. Vier huisjes Gistermiddag zijn de segmenten van de eerste vier huisjes op het complex gearri veerd. Vandaag zal aan de opbouw war den begonnen. Er heerst op „Thurlede" vanwege dR begin geen feestvreugde. Wel heeft het de pessimisten, die de moed al hadden opgegeven of het huisje er dit jaar nog wel zou komen, een hart onder de riem gestoken. Eind vorig jaar moest een aantal volks tuinders hun lapje grond op het volks tuincomplex „De Vijfsluizen" opgeven tn verband met de aanleg van de Benelux- weg. Zij kregen echter voorrang bij de verdeling van de tuinen op het nieuwe complex „Thurlede** jn het Prinses Bea- trixpark. Begin van dit seizoen zou dit complex voor de volkstumders gereed komen. De gemeente zou de grond bouwrijp maken, het Algemeen Verbond van Volkstuin- dersverenigmgen in Nederland was met de aannemersfirma v. Santen uit Rotter dam tot de overeenstemming gekomen dat de huisjes, die de volkstumders deze winter bestelden, dan ook klaar zouden zijn. Geruststelling Tuen kwam de strenge vorst roet in hel eten gooien. De grond was, ook de eerste tjjd na de koude-periode, nog te hard. De werkzaamheden moestén worden uit gesteld. Maar op de ledenvergadering van 18 april werden, de volkstuinders gerust gesteld. De gemeente had haar aandeel i In de gereedmaking van het complex klaar cn de aannemer had beloofd dat i de huisjes binnen de kortst mogelijke tijd ion in ieder geval vóór de zomer gereed .zouden zijn. Veertig stonden er al voor i montage klaar. Zes huisjes konden per week worden opgeleverd. j Ruim een maand na die vergadering zijn dus de eerste huisjes in statu nas* 1 cendi gearriveerd. Na een maand met veel geharrewar tussen het Algemeen Verbond, de aannemer en de volkstuin ders zal het eerste handjevol huisjes verrijzen. Om het werk te bespoedigen zijn de volkstumders in de gelegenheid gesteld de aannemer tegen een vergoeding te hel pen bij de werkzaamheden. Vooral op za terdag. dan wordt er ook aan Ce huisjes gewerkt, wordt hier gebruik van gemaakt. Volkstuinder „Het plezier gaat er wel een beetje af, op deze manier", zegt een van de volks- tnlnders, die op zfjn stukje grond druk in de weer was met schoffel, hark en spade. „Ruim dertienhonderd gulden heb ik in dat huisje geïnvesteerd. En nu ligt by mij al de betonnen vloer. Dus ik ben niet eens het slechtst af. Straks komt mjjn vrouw met de twee (kleine) kinderen. Waar moeten ze zitten? Ilier op het rand je van die betonplaat, want meer is er nog niet. Is het zo gek, dat ik weieens nijdig word, omdat je nu, het is notabene a[ mei, eigenlijk nog niets aan je tuin hebt? Dat is het niet alleen. Als je van de zomer wat groen in je turn wil hebben, moet je er nu aan werken, Maar waar moet je je gereedschap laten? Iedere keer met dat spul heen en weer naar huis lopen? Ik heb al gedacht het in te gra ven, maar het is een open complex. Ieder een kan cr komen en het spul is toch zo'n dertig gulden waard. Ik mag het nu, en daar bof ik bij, m de broeikast van mijn buurman zetten Maar dat kan ook niet lang meer, want die broeikast is eigen fabrikaat nog van de „Vijfsluizeh". Hier mogen we alleen de broeikassen van voorgeschreven fabrikaat hebben, a rai- son van vijfhonderd gulden. Dat ding is dertig centimeter hoog, je kan er dus geen druiven of bloemkooltjes in kweken. Daarom heb ik dit tuintje, ik wil groen ten kweken, voor de inmaak, voor van de winter." Aannemer ,,Wü kunnen het niet helpen, dat de huisjes er nog niet staan", zegt een van de uitvoerders van de aannemer Van San ten. „Eerst de vorst, toen kregen we een ineens vier Zieken. En waar haal je zo gauw ander personeel vandaan? Nu lig gen er twintig betonplaten en we zyn bezig met het ijzeren vlechtwerk voor een volgend stel. We kunnen echter nog niet gaan storten, omdat we hier geen leiding water hebben. Slootwater kunnen we niet gebruiken. De gemeente heeft beloofd, een leiding aan Ie leggen. Bovendien wordt bet werk bemoeilijkt doordat de meeste tuinen al zijn aange legd. Er zijn mensen, die de toegang naar hun tuin via een zeer kronkelig, smal paadje hebben gemaakt. De bordertjes zijn. er al, goed verzorgd, daar kan' je niet zo maar overheen lopen. Wij moeten onze spullen dus naar bijna alle tuinen via zo'n moeilijk paadje kruien. Ook zijn er een aantal tuinders, die precies tot de plaats, waar het betonnen vloertje moet worden gestort, hun tuin hebben inge richt. Je hebt bijna geen plaats om te staan, of je loopt het risico plantjes stuk te trappen. Soms moet het weieens, maar liever niet. We hebben een heel stel huis jes klaar staan, klaar voor montage. Maar we wachten, nog met 't storten van nieu we vloertjes tot de waterleiding er is." De eerste twintig vloertjes zijn gemaakt toen er nog geen drinkwaterleiding was. Toen gebruikte men slootwater. Het lei dingwater Is alleen nodig voor de boven ste laag, voor de gladde afwerking, zegt de heer J. J. Schipper, hoofd van de ge meentelijke plantsoenendienst. „Deze week komt. onvoorziene omstandigheden uitge sloten, de waterleiding op het complex. Er ziin echter in, het hele park tappunten van de waterleiding. Wanneer men ge bruik maakt van een tankwagen, kan men zoveel drinkwater tappen als men wil zonder aï te ver te hoeven rijden." Voorwaarden De gemeente heeft overigens geen en kele directe bemoeiing met het tuincn- complex. Wei heeft zij bepaalde voor waarden gesteld in het huurcontract met bet Algemeen Verbond van Volkstuin- dersverenigingen in Nederland. Een van de voorwaarden is de uniformiteit. Het complex moet immers deel uitmaken van het passie ve-iecreatiegebied van Schie dam. De volkstumders werken met alleen voor eigen genoegen, maar zuilen andere Schiedammers hiervan moeten laten mee genieten. De gemeente heeft dus bepaald, dat er slechts acht types huisjes neergezet konden worden, die gebouwd moesten worden door een aannemer. Welke aan nemer dat zou doen, is een zaak van het Algemeen Verbond. De overige voor schriften inzake de uniformiteit, broeikas ten, tuinhekjes e.d. zijn door de directeur van gemeentewerken, een adviescommis sie en het Alg. Verbond uitgewerkt. Heb ben dc volkstumders andere suggesties, dan kunnen zij die via hun bestuur aan het Alg, Verbond kenbaar maken. Intussen wordt gewerkt aan de op bouw van vier tuinhuisjes. Er moeten er nog 136 komen. Eén optimistische tuinder heeft naast zijn betonvloertje een levensgrote tent gezet, In afwaeh- tmg van de gereedkoming van zijn langverbeide tuinhuisje. IAdvertentie I.M.) O.p'K:, V O O R Hl -verlovmgsrwg ^•£6- V SCHIEDAM, dinsdag. Schiedam heeft zijn stadgenoot Succes niet in de steek ge laten: de dames en heren hebben USV de grootste nederlaag van het seizoen be zorgd. Het is 101 geworden. Zelf hebben de blauwwltten DKV kranig partij gege ven en tot geruime tijd na de rust stand gehouden. Tenslotte moest men voor het betere schot en het beter profiteren van de kansen zwichten. Bij USV—-Schiedam ging het aanvanke lijk niet vlot bij de Schiedammers. On danks het windvoordeel duurde het 20 minuten voor H. Verschoor het eerst doel trof. F, Veer verhoogde 10 minuten later de voorsprong tot 0—2 en vijf minuten voor rust liet H. Joossen 03 noteren. Na de hervatting werd het X—8 en. in derde opstelling vlot door P. Boogaers 1—5. Een toevalstreffer van H. Verschoor (16) deed alle tegenstand bij USV ineenstorten. Direct daarna werd het door dezelfde spe ler 17, nog eens gevolgd door doelpun ten van J. v. d. Tuuk, H. Joossen en P. Boogaers. Bij Succes—DKV ging de strijd tot na de rust gelijk op. B. van Krogten bezorg de zijn club een 1—0 voorsprong, die DKV in een 1—2 achterstand omzette. Door F. Baas werd het weer gelijk, maar DKV kon toch met een 2—3 voorsprong gaan rusten. Na de thee schoot B. van Krogten van ver in, waarmee de balans weer in' evenwicht kwam, maar vanaf dat moment werd het plaatsen en schieten bij de thuis club onzuiverder. Bij DKV mankeerde daar niets aan, met als gevolg nog vijf treffers en een 3—8 zege. Schiedam is nu uitgespeeld en heeft de competitie waardig besloten, Succes gaat op Hemelvaartsdag nog bij kampioen Gymnasiasten op bezoek, waarvan wel zal worden, verloren. Als USV dat ook doet van DKV op 26 mei blijven de blauwwltten juist voor de degradatie be hoed. De bverige uitslagen zijn Ons Huis— Schiedam 2 76, Schiedam 3USV 3 U1, junioren SuccesWION 12, Kin derdijk—ODI 147, aspiranten NIO c— ODI b 6—2 en Schiedam bTrekvogels e 0—5. (Advertentie LM.) De ENIGE JENEVER rast htt ■waarborgzegd van de stad Sc'nie Jam. énige wat je noemt ouderwets- goede* jenever. De énige, die nog op de originele manier onder waar- borgzegel uit MOUT wordt bereid. Vraag uw leverander oude of jonge "Wittkampf en...proef bet verschil Allcenveikoop: JOHS. VRHMO.ED ZONEN N.V- SCHIEDAM SEDERT 177é. - HANDBAL 1*1 wedvlucht In N.A.l\v. -1* Uitsla tr. Tennis SCHIEDAM, dinsdag. De iawntennis- afdeling van TSF heeft het voor-laatste weekend wel succes geboekt: drie teams wonnen en één speelde verdienstelijk ge lijk. Alleen de jengd-teams verloren. Het eerste team, reeds kampioen, won van Wilton F. 2 met liefst 8—0, wat enigszins geflatteerd is want vooral van mevr. Kruyf werd enorme tegenstand ge kregen. TSF 2 klopte zonder enige moei te Dosh 2 uit Rotterdam met 8—0; de wedstrijd volgende week tegen Waddinx- veen zal beslissen over het kampioen schap. Het derde team haalde voor de derde maal een gelijkspel, ditmaal tegen Park Honingen 5; vooral het gemengd-dubbel van mej, H. Figee/F. Poppeliers was zeer spannend: B—3, 2—6,12—10, Ook het vier de heeft in een zeer spannende wedstrijd tegen Sliedrecht met 8—2 aan het lang ste eind getrokken, waardoor het kam pioenschap bijna binnen is gehaald. Alleen de junioren lieten verstek gaan: TSF X—Park Marlot 2—5; TSF 2—Fo- rescat 1 1—6 en TSF 3—DLTC 3 1—6. SCHIEDAM, dinsdag. De S.P.V. De Vrijheid nam met 500 duiven deel aan de '.P.-verband van uit 264 km. Eerste duif laatste prysdulf 10,45 u, Uitslag. I 1, 106 A. Houtsma; 2, 3, 53, 55, 64, 88, 90, SCHIEDAM, dinsdag. De veldhand- 103. 113 G. B. Bamlay; 4. 74, 86 P Ver- balcompetitfe loopt ten einde. De DWS- dames zyn al uitgespeeld, de dames var WF kwamen zondag voor de Ualste wed strijd in dit seizoen uit. De UVG-dames hebben echter nog twee wedstrijden voor de boeg. Een puntje hoeven zy hieruit te behalen om zich kampioen te noemen. Daarna, moeten zü nog aan de promotie- competitie beginnen. De dames van "W.F. hadden bezoek van het Haagse GONA, dat om het kampioen schap te behalen deze wedstrijd moest winnen. Het is de Haagsen niet gemak kelijk gemaakt. De rust ging met een ge lijkspel (1—1) in, door het tegenpunt van Wilton op de Haagse openjngsscore in de zevende minuut. De kam pioenszenuwen maakten GONA wat onzeker, waarvan de WF-daraes al direct na de hervatting dankbaar gebruik van maakten (2—1). GONA werd wakker en ging op volle toerer» draaien, zodat zij in de laatste fa se van de strijd nog twee punten scoor den. De 24 overwinning had GONA tot kampioen gemaakt. De UVG-dames hadden met het zwakke Dynamo 2 niet veel moeite. Na een l0 achterstand in de eerste minuten ging de Schiedamse voorhoede voortreffelijk spe len en met de rust was een stand van. 1—6 bereikt. Ineke Jansen nam met dne doelpunten hiervan het grootste aandeel op, Na de thee was het wederom al UVG wat de klok sloeg. Clazien Voogdt en Nel Meiyer zorgden toen voor de doelpunten en zo kwam het einde met een 1—10 over winning voor UVG, dat nu uit de laatste twee wedstrijden nog maar een puntje nodig heeft. Bij de heren kwam Wilton Fijenoord in het veld tegen CWP uit Den Haag. Deze ontmoeting is van geen groot gehalte weest. Na vijf minuten namen de Hage naars de leiding maar daarna ging de WjLton-ploeg wat agressiever spelen en geleidelijk aan kwamen zij aan een sprong van 8—3 by de rust. In de tweede helft kwamen de spelers nog al eens met elkaar in moeilijkheden en scheidsrechter GuiLlot was genoodzaakt enkele spelers voor vijf minuten uit het veld te zenden. Het spel werd hier niet beter door en goed handbal bleef dan ook achterwege. Wilton won weliswaar en blijft leider AHC nog steeds op de voet volgen. De einduitslag werd 97 in het voordeel van Wilton. HONKBAL SCHIEDAM, dinsdag. Het eerste honkbalteam van DHS heeft met 53 het onderspit moeten deiven tegen koploper HMS. Maar in deze prima wedstrijd heeft DHS de langste tijd een goeie. 2—0 voor sprong gehad, ontstaan door Korpel In de eerste en door Kooyman in de vyfde inning. DHS, dat zeer gevaarlijk was aan slag, verdiende deze voorsprong volko men. Uitstekende honkslagen van Tette- laar en. Korpel zaaiden paniek in de ver dediging van HMS. Maar de zesde inning is voor DHS fataal geworden. Door foutjes in de ver dediging kon HMS liefst vijfmaal scoren. Dat kwam door een sehietbal van Tette- laar, twee maal door Krommenhoek, die een bal verkeerd aangooide en verder door twee honkslagen van HMS. In de zevende inning maakte DHS nog een punt door Dc Jong. In de achtste Inning kwa men twee honken vol, doch tot scoren ii het niet meer gekomen. Werpersresultaten: Tettelaar en Verbeet (DHS) 10 x 3-slag. 2 x 4-wyl en 6 honk slagen tegen. Stilting (HMS) 13 X 3-slag, 4 x 4-wïjd en 6 honkslagen tegen. SCHIEDAM, dinsdag. Het garagebe drijf' van de heer D. c. de Koster, geves tigd aan de (oude) Dam]aan zal worden overgebracht naar het andere eind van de verdwijnende Damlaan, op de hoek met de Burg. Honnerlage Gretelaan. Zo blijkt uit een voorstel van b. en w'- aan de ge meenteraad. Het bestaande bedrijf tegenover de Kethelbrug kan niet gehandhaafd worden wegens de woningbouw op dat terrein. Zoals de gehele bebouwing van de Dam laan reeds is verdwenen. Na langdurige onderhandelingen is overeenstemming be reikt waarbij aan de heer De Koster een terrein aan de Burg. Honnerlage Grete laan is toegewezen, voor 47.000, waar een garagebedrijf gebouwd zal worden met daarboven twee woningen. De heer De Koster wil echter bij het bedrijf ook een verkoopstation voor mo torbrandstoffen stichten. B. en w. zijn dan bereid om tegen betaling van een bepaald bedrag daarvoor ontheffing te geven van een bestaand verbod. linde; 5, 7, 9, 4, 76, 82 J. v. d. Ent; 6, 21, 98 H, v. d. Steen; 8, 28, 48, 54. 95, 104, 105, 117 J. Doejaaren; 0, 22, 84 A, Lim- bog; 11. 12, 13, 100 H. Hagen; 15, 62, 75, 92 M. Putters; 16, 31, 5B, 111 D. Bakker; 17, 40, 119 W. v. Bueren; 8, 116 C. Koog- je; 19, 56 C. Lens; 20, 65 A. de Rauw; 23, 32, 93 J, Duimel; 24, 69, 99 Joh. Christen; 25, 70 mevr. v. d. Windt; 26, 44 J, de Kos ter; 27, 30, 41, 47, 50, 66. 81, 87, 90 L. "Wij nen; 29, 67. 110 P. Haak; 33, 35, 49, 71 gebr. v. d. Wmdt: 36, 85, 97 W. Poort; 27, 102 E. de Potter, 38, 51, 59, 112 W. de Win ter; 39, 57, 80 F. Wijzenbroek; 42, 78 J. jchrumpf; 43. 46, 60 P. Pons; 52, M. Stuart; 61 H. Tjaden; 63, 101, 114, 115 K. Muilwyk; 73 J, Kazen brood; 77, 91 F. Doejaaren; 83 C. v. Rjjsewijk; 89 W. v. d. Poe); 94 C, Rigters; 107 G. v. d. Hoff; 109 M. Riel en 118 D, v. d. Moer. (Advertentie LM.) SCHIEDAM, dinsdag.— De Ned. Tafel- voetbalbond organiseert 23 mei in Dor drecht de wedstryden om bet Nederlands kampioenschap, waarby de Schiedammer P. Nleuwstraten als competitieleider op treedt. DaarbU zal Schiedam vertegen woordigd worden door de plaatselijke kampioen „Fluminisense". In de afgelopen, weken zyn plaatselijk de competities verspeeld, waarop nu de de kampioenen van achttien afdelingen in Dordrecht elkaar ontmoeten. Tafelvoetbal wordt gespeeld op een mi niatuur voetbalveld. Elke speler heeft de beschikking over tien kleine voetballer tjes en een keeper, die vooruit geknipt kunnen worden en zo een balletje in be weging brengt. Verder worden de voet- balregels in acht genomen. Schiedam, waar vrij grote belangstelling bestaat voor dit spel, is een van de oudste afde lingen van de N.T.V.B, De spelers gaan echter wonderlijk genoeg schuil achter namen van (meest heel bekende) voet balclubs, Zo heet de Schiedamse kam pioen „Flumïnïsense", en de runner-up twaarvoor in Dordrecht een ronde wordt gespeeld) „Titan". fVan een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag. Bad Groenoord zal dit jaar de beschikking krijgen over een aantal speel attributen, zoals klimrek- ken en een brug. Het ligt In de bedoeling een speelruimte voor kinderen in een aan tal fasen in te dichten. Ieder jaar zal iets aan deze nieuwe speelgelegenheid worden toegevoegd. Behalve dus de uitbreiding van het zon nebad met het stuk grond dat door de Harreweg en de Laan van BohEs werd afgesneden en dat dit jaar voor het eerst voor de badgasten toegankelijk is, worden de recreatie-mogelijkheden van Groen oord nog meer uitgebreid. Bovendien heeft men dit jaar de beschikking gekre gen over een omroepinstallatie, waarmee men het gehele terrein kan hereiken. De belangstelling van zwemlïevend Schiedam tot nu toe is echter niet groot. Zondag bezochten slechts een kleine hon derd zwemmers het bad. De temperatuur van. het water is dan ook nog niet erg aanlokkelijk te noemen: ruim 14 graden! Ontdekker van de V laardingen'cultuur SCHIEDAM, dinsdag Drs. 11. J. Ver hagen, ou d-VI aarding cr, is voorgedragen tot Lid van Verdienste van de Archeolo gische Werkgroep voor West-Nederland; zijn benoeming zal volgen op de jaarver gadering van de AWWN, die zaterdag 8 juni in het Gemeente Museum in Den Haag zal worden gehouden. Dit is de waardering voor de Archeologische pio niers in het Waterweggebied cn de mzn die de ,,Vlaardingen-cultuur" ontdekte. VijEtien jaar geleden was West-Neder land nog oninteressant voor de archeolo gen. Een achteloos weggeworpen stenen bijl bracht daar verandering in. Want drs. Verhagen, leraar biologie aanh et Groen van Prinstererelyceum te Viaardingen, zag de grote betekenis van deze vondst, tien jaarg eleden. Deze leidde tot de ont dekking van wat nu genoemd wordt de „Vlaardmgen-eultuur". Drs. Verhagen richtte onder meer de archeologische werkgroep „helinium" op, die zoveel verrassende vondsten in Schie dam en. Viaardingen heeft gedaan. De AWWN, waarvan drs." Verhagen hoofdbe stuurder en hoofdredacteur van het voor treffelijke tijdschrift werd, kwam tot bloei. Zijn werken wordt nu dus gehono reerd met zijn benoeming tot Lid van Verdienste. i SCHIEDAM, dinsdag. In de loop van jde dag zijn twee Schiedamse broers, de 35-jarige M. A en de 33-jarige J. A. als de daders onderkend van de in de nacht van zondag op maandag gepleegde in braak bij de chemische industrie Azinol aan dc Jan van Riebeekstraat. Zij waren door de achterdeur die zij opengewron gen hadden, binnengedrongen, en het kantoor onderzocht. Hun buit was gering: 12 gulden. ROTTERDAM, maandag. ,30 zekere groep bezit Rotterdam op het ge bied van de sport en de recreatie een kwalijke reputatie. Onze stad zou zich meer door economische drijfveren laten leidendan oog te hebben voor deze zaken." Dit zei vanmorgen wethouder R- Langerak in zijn speech, toen bij congres opende dat de zilveren Raad voor Licha melijke Opvoeding in samenwerking met de Nederlandse Sport Federatie in het AMVJ-geboutv heeft georganiseerd, „Misschien was dat vroeger ook wel het gevaL Maar nu beslist niet meer. Ik denk alieen maar aan ons tien-jarenplan by voorbeeld. Er zullen vooral in de nieuwe wijken nieuwe recreatie- en sportcentra verschijnen. In de binnenstad blijft het voor dat de stadssanering wordt doorge voerd natuurlijk nog maar lapwerk" ver volgde hij. De vele aanwezigen werden welkom geheten door voorzitter dr. H. J. van Zuijlen. Hij noemde het congres een rust punt in de reeks festiviteiten, die de raad heeft georganiseerd. De raad beslaat een veel groter werkterrein, dan de naam zou doen vermoeden. Daarom zei hij ervan overtuigd te zijn, dat die naam in de toe komst zal veranderen. De suggestie van burgemeester Van Walsum om de raad voortaan de Raad voor de Leefbaarheid te noemen, vond de heer Van Zuijlen niet geslaagd. Die naam zou bij de zeevarenden wel eens een ver keerde indruk kunnen wekken... Het congres duurt twee dagen, van daag en morgen. Het aantal deelnemers bedraagt in totaal 250. Twintig deelne mers wisselen deze twee dagen, zodat het congres een permanente bezetting heeft van 230 personen. Het parkeerprobleem bleek vanmorgen voor de congressisten nogal nijpend. Een aantal moest dan ook bij de opening ver stek laten gaan. VLAARDINGEN, dinsdag. In de nacht van zaterdag op zondag ontstond een vechtpartij tussen een man, die een café op de Hoogstraat verliet, en een voorbijganger. De eerstbedoelde, die uit het ingestelde politie-onderzoek de 19- jarlgo Vlaardinger A. J. D. bleek te zyn, viel de voorbijganger zonder enige aan leiding aan. Na het gevecht wist hij te verdwijnen. De voorbijganger, de 23-ja rige A. D. uit Viaardingen, begaf zich met enkele getuigen naar het politiebu reau. Aangezien hij aldaar onwel werd, is hij door de GGD naar het algemeen z.ekenhuis overgebracht Later in de nacht kon hij huiswaarts keren. SCHIEDAM, dinsdag. Uit een niet afgesloten bureaulade in. het kantoor van. de Handelsonderneming Hegron aan de Hoofdstraat is een geldkistje met 15 gul den en enige papieren gestolen. De die ven zijn het pand binnengekomen door 'n raam waarvan zij de stopverf hadden ver. wijderd. De scooter van de Vlaardinger L. v. D. is gistermiddag van de Vlaardinger- dijk gestolen. De scooter stond op slot. Een andere scooter een Vespa U.A. 48-37 is onbeheerd bü de Nieuwe Water weg gevonden en. door de politie in be slag genomen. SCHIEDAM, dinsdag Op een alarm, van au tob rand rukte gisteravond om half zeven de brand weeru it. De enorme rook ontwikkeling in de cabine van een vrachtauto van expediteur A. v. d. B,, die aan de Van Beverenstraat stond, werd echter niet door een vuurhaard veroor zaakt, maar door uitlaatgassen door een verkeerde behandeling van de motor. Een personeelslid van de garage van de ex pediteur heeft nog wel een koolzuurblus- ser op de imaginaire vuurhaard gericht. De brandweer behoefde geen dienst te doen. VLAARDINGEN, dinsdag. Zondag ontstond brand in het pand Binnensingel 29, waar een jongen in de keuken een sigarenaansteker met benzine bijvulde, zonder dat de wefcvlam van de keuken- geyser was gedoofd. U kijkt... U vergelijkt li koopt bij LANGE BA VEN 95 Schiedam, teL 6 86 II GEEN FILIALEN Te koop aangeboden Een centrifuge? /89,~ bij de grutter, ƒ87,50 bü de concur rent, bij ons j 85,—, lang zaam wasser met verwarming ƒ255.—, snel wasser vanaf ƒ90.1530% korting, bh Showroom Coja, Lange Ha ven 126, Schiedam, tel. 53341. Te koop: groene stalen kan- toorkast, 2 m. hoog ea'l m. breed, met legborden, ƒ60.-. Liefst na 6 uur. J. M. Pols, v, Swindensingel 62. een platenboek met alle toto's <394 exemplaren van 59 medewerkers) die voor de grootste fotografische tentoonstelling van Amsterdam werden uitgekozen tekst: ban hoekstra; voorwoord: w sand berg <dtr gem musea amsterdam) 144 pagina's kunstdruk, gebonden fraaj omslag U kunt bestellen bi) onze agenten en bezorgers, de administratie van dit blad alsmede bfj de boekhandel. MONTAGE vraagt voor de bouw van olleverwer- kende en chemisch® installaties o.a. in het Botlek-gebied VAKBEKWAME: (met N.Yi.-diploma) -Tevens bestaat op onze FITTE RSSCHOOL bij voorkeur voor metaalbewerkers (niet ouder dan 30 jaar), de mogelijkheid een voor de olieverwerkende en chemische industrie te volgen Na voltooide opleiding volgt tewerk stelling op een onzer binnenlandse montagewerken. Regeling voor reisgeldvergoeding of kast- en reïsgeldvergoeding. Gratis bedrijfskleding. Gunstige winstaandeelregeling. Nadere inlichtingen kunnen verkregen, worden woensdag 22 mei a^. tussen 7 en 8 uur nun, bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te SCHIEDAM, alwanr een Werkspoor-vertegenwoordiger aan wezig is. Reis- en vcrmïmkosien bü sollicitatie worden vergoed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1