ONTEIGENING KETHEL de JAGER Indianengehuil ging bromridders vooraf Bouw schaft en kleedlokaal [Tjrunolf AGENDA vanAft^ Restauratie linker vleugel Sted. Museum Jubileum van TSF gezellig gevierd Bushaltes tijdelijk ver „Geroii" kreeg eervolle prijs in Landjuweel 1 Vborstellew aan «le Raad MATERIAAL GEMEENTEDIENSTEN VERLOVINGS RINGEN d.Vlerk Alg. begraafplaats Geldlening KOELKASTEN KOPEN... en GELD TOE KRIJGEN VOOR DE KANTONRECHTER Harpe Davids boekt succes Sportlokaal Rijdend materiaal n0lé Zuiver Ëpi Harry v. d. Vaart int. honkballer EE MAN' Slot-voorsteJlmg Schied. Kunstkring EErfiAN' A.B.t.B.-congres Dirk Nijs spreekt voor S.S.V.. Cricket-derby Ilermes-Excelsior Wie heeft iets verloren? Aanrijdingen Junioren spelen hun Europa Cup" yliIJD-4G24MEI 1963^ (Advertentie IM.) WILT U NOG SNEL SLAGEN? i Modem bewerkte en gladde ringen inbreedten van 3 tan. 10 nun, At jn alle maten uit voorraad leverbaar.- Gratis''graveren. ^'/.r^Kaft-bp- wórden-gewacht. CSCHIEDAM, vrijdag. Geheel opgaand in zijn voetbalwedstrijd je ^ep de 22-jarige Zweed S. W-, messboy op een in de Mec- •webaven - ÜfiSend schip, woensdagavond tegcri de-bestelauto van de heer H. v. E>. ijlop: De zeeman kreeg een gekneusde lin- kcr knie. Na behandeling in het Gemeen teziekenhuis werd hij door de GG en GD jaar zijn schip gebracht. (Advertentie LM.) nieuwste moael feu Verlovingsringen I- WINKELCENTRUM BiNHEHWEG SCHIEDAM, vrijdag De Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en Omstre ken aan de Pr. Mauritsstraat houdt op woensdag 29 en donderdag 30 mei in de school openbare lessen, en wel 's middags van 2.30 tot 4.30 uur cn 's avonds van 7 tot 9 uur. (Advertentie I.M-) Prachtige wifte popiin jongens- overhemden: - STRljKEN OVERBODIG direct droog GEGARANDEERD KRIMPVRÜ PERMANENTE WITHEID Normaal 9. mooie JONGENSOVERHEMDEN nis grote verrassing: mm 4-9 jaar, J|90 ALLE MATEN fantastisch lO-ló jaar, al! moten 5.90, ROTTERDAM: Wes:-Kruiskade Korte Hoogstraat Meent Katendr. Lagedijk HOOGVLIET: winkclcenttuir. VLAARDINGEN: Liesveld LEIDEN: Haarlemmerstraat ZEIST: siotlaam Apotheek Eevers, Lange Haven 81. aledeiyk,Museum: 10totI7uur 'szondags 12 tot 17 uur: werken uit eigen bezit. Selectie schilderijen van Wedgwood- prijs 'S3, schilderijen van Minora Agata. .'v,* 't BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De zeven hoofd- zonden". pMonopóie, 2. 7 en 9.15 uur: „Invasie óp -■ Guam". 'y':diversen 'j~'1 f Stasis sacrum^ 8 uur: S^G. Prijsuitreiking, bor. Soc. Belangen, 8- uur: Werkende Jeugd. Vergadering. Plantage, plm. 8 J.uur: Olympta's Tour. Show^avond. -1 SCHIEDAM, woensdag. De gemeen teraad van Schiedam komt óp maandag 27 mei weer in vergadering bijeen. Tal van voorstellen zijn daarvoor door-b. cn tv, ingediend. Tegen het voorlopig door de gemeenteraad goedgekeurde onteige- nlngsplan-Kethel, ter verkrijging van de terreinen gelegen tussen de Koekoeks laan, de Kerklaaa en de Poldervaart, alsmede rond de oude dorpskern, be doeld iter bebouwing volgens het uit breidingsplan Schiedam-Kethel, is maar één bezwaarschrift binnengekomen, t.w. van de heer F. J. Olsthoom, gevolmach tigde van de heer A, F. Olsthoom te Kethel: Reclamant is van mening dat de noodzaak tot onteigening ontbreekt. fet bezwaarschrift is toegestuurd aan de hoofdingenieur-directeur van Volks huisvesting: en Wederopbouw en deze acht het bezwaarschrift ongegrond en geeft het gemeentebestuur in overweging een definitief besluit te nemen overeen komstig het voorlopige. B. cn w. delen deze mening en stellen de raad voor een definitief besluit te nemen. Verder willen b, en w. enige perce len weiland en water, eveneens liggende in het uitbreidingsplan Schiedam-Kethel, groot bijna tien. ha, kopen, van de heer A. Kip voor een bedrag van f 140.000. Zolang de gemeente de grond niet no dig heeft voor de 'stadsuitbreiding, kan de heer Rip zijn vroegere eigendom pachten. Om even bij de aankopen te blijven: B. en-'w. willen ook het pand Louron- straat 17 kopen, dat door de heer P. F. Immerzeel te koop is aangeboden voor t 1100. Het terrein is nodig voor de sa nering van de binnenstad. Het pand kan voorlopig verhuurd blijven.. Aangezien het personeel, dat belast Is met het onderhoud van de alg- begraaf plaats, steeds toeneemt, bestaat er drin gend behoefte aan een schart- cn was lokaal. Thans wordt nog gebruik ge maakt van een gedeelte van de berg plaats, welke zich bü de aula bevindt. Een goede oplossing kan worden ver kregen, zo stellen b. en w. voor, door de materiaalloods die op de begraaf plaats aanwezig is, uit te breiden met een schaft- en waslokaal, in hout op te trekken met stenen fundering en vloer. De kosten worden begroot op i 27.500. Voor de financiering van kapitaals- werken willen b. en w. eon vaste geld lening aangaan, groot f 1.000.000, tegen een rente van 4.5 pet met een looptijd van 30 jaar. ken en een driezijdige kipper éh revisie van een-in bezit zijndekipper. Tenslot te nog drie betonnen zandbakken voor de Reinigingsdienst, die dienst moeten doen bij de gladheidsbestrljding. De kos ten. worden geraamd op f 108.105. De dienst van Gemeentewerken, afde ling riolering, vraagt om twee schaf fc- wagens eu een motorpompje, tezamen voor f 7000. De technische bedrijven moéten een transfonnatorhuis bij Hock's gaan veranderen, kosten f 36.9ÖO en de GTB wil weer nieuwe elektriciteitsme ters hebben ter vervanging van oude, kosten, f 38.000. (Advertentie LM.) ,Het kliiikt even vréémd, maar als je bedenkt, dat een gemiddeld gezin plm. ƒ3.aan voedsel per week weggooit, dan is onze 225 LITER GEZINSKAST a 2.50 PER WEEK beslist geen luxe! Uw vertrouwde adres: BKOERSVELD 108-131 Telefoon (i 97 03 SCHIEDAM, vrijdag Woest indianengehuil kondigde op die za terdagmiddag in januari op de Maassluis© Dr. A. Kuyperkade de komst aan van twee bromridders, zpals de officier van justitie rar. H. Fran ken het op de zitting van h*t kantongerecht woensdagmorgen noemde. Eigenlek was er sprake v311 slechts een bromridder, want achter op de bromfiets van A. van B. zat, of liever hing, de in kennelijke staat van dronkenschap verkerende W. de J. als een zoutzak op de bagage drager. SCHIEDAM, vrijdag. Het 'chr. har monie orkest „Harpe Davids" te Schiedam beeft op het in de veilinghal te Broek in Waterland, gehouden concours van de Bond van Chr. Harmonie- en Fanfare orkesten een mooi resultaat geboekt. Er werden in de eerste klas drie eerste prij zen veroverd, in de eoncertwedstrijd met 302 punten, in de' maxswedstrijd met 96 Va punt on in de tamboenvedstrijd met 104 punten. Daarmee vergaarde Harpe Davids dat onder leiding stond van A. L. Glotz- bach het hoogste aantal punten van de (eheb1 i»g. (Advertentie LM.) (Advertentie Z.IV2-) Zij, die al eerder-tijdehs zo'n speciale aanbieding meubelstof bij ons kochten, weten uit on dervinding, dat prijsverschillen tot op de heifc van de normale prijs geen zeldzaamheid zijn. Morgen begint er zo'n aanbie ding van zuiver wollen épinglé, normale .prijs 10,95 per rneter. Zuiver wollen épinglé in klas sieke -en moderne fantasie-des sins, koopt U morgen per meter voor nog géén vijf gulden. Zuiver wollen épinglé in klas sieke en moderne fantasie-des sins, koopt U morgen per meter voor nog géén vijf gulden. Voor de sportverenigingen TJVG Succes, die een sportveld in Harga.be spelen, moet een nieuw kleedlokaal aan geschaft en. geplaatst worden. De twee verenigingen gebruikten een oud lokaal, op de grens van het toekomstige hoofd- veld van SVV. Daar dit laatste terrein in gebruik genomen wordt, moet het oude lokaal worden verwijderd. Het is echter zo oud, dat het niet verplaatst kan worden. Daarom een nieuw kleed lokaal van f 25.009, terwyl voor het in richten cn afscheiden van de toekomsti ge standplaats bovendien nog f vereist Is. Voor diverse gemeentelijke diensten wordt rijdend materiaal aangevraagd. Dat zijn twee personenauto's voor de Vervoersdienst, een motorrijwiel voor de verkeersdienst van de politie, voor de technische bedrijven een auto met roest- zuïginstallatie (voor het doorblozen en schoonzuigen van gasleidingen), een fittres-magazijn-auto en een kleine vrachtauto-, voor de dienst Gemeentewer- v/ou©1* breed Onderhand aan te besteden SCHIEDAM, vrijdag, De restauratie van de linkervleugel van het. Stedelijk Museum zal wanneer de Gemeenteraad ei- mee akkoord gaat onderhands aanbe steed worden en wel vóór augustus van dit jaar, aangezien in die maand de rijks- goedkeuring waarschijnlijk zal afkomen. De Raad heeft in april 1SG2 reeds een bedrag van ƒ539.500 beschikbaar gesteld voor deze restauratie, waarvan ƒ470,291 door het Rijk aanvaard is voor een sub sidie. Het Ruk zal op die som 188,118 bij dragen en de provincie 47.029,10. Maar door het ontvangen van deze subsidie is de gemeente niet meer vrij in het bepalen van de wijze waarop de aanbesteding zal plaatshebben. Van hoger hand wordt na melijk de eis gesteld dat het zeer gespe cialiseerde werk van de restauratie zal worden opgedragen aan aannemers die op dit gebied hun sporen hebben verdiend. Maximaal vier of vijf van hen zullen daar voor uitgenodigd moeten worden. Daarom stellen B. en -W. nu de Raad voor de aanbesteding-van die restauratie onderhands te doen plaats hebben. Ook zal nagegaan moeten, worden of bet reeds toegewezen krediet wel toereikend is. Zaterdagmorgen om. 9 uur be gint de verkoop van deze zuiver wollen épinglé in de kleuren blauw, geel, grpen, lila, rood per meter voor* Cif.n tet. of ichrift. httt. Hoe;dronken de duopassagier was ge-! weest schetste getuige I. v. d, K., die die middag met zijn zoontje op de Dr. A. Kuyperkade wandelde. De bromfiets bewoog zich, met een behoorlijk vaartje, slingerend, langs de talrijke wandelaars. Dat slingeren kwam, omdat Van B, de grootste moeite had zijn bromfiets in evenwicht te houden met 2ijn logge duo-passagier, die .zijn beide armen om het middel vak de berijder had gesla gen. Eenmaal was De J. van de brom mer gevallen. Als levenloos was hij naast een door 'de val gebroken cognac- fles op straat blijven, liggen. Van B. had hem weer op de duo gehesen, en verder de tocht naar huis ondernomen. De beide jongens hadden in de lunch room van H. V. hun daar bestelde cola versterkt «net zelfmeegenomen cognac. De J. sloeg hier zoveel van achterover, dat de buffetjuffrouw hem verdere be stellingen weigerde. Op verzoek van de lunchroDihhouder zou Van B. de inmid dels zeer onvast ter heen zijnde De J, naar huis brengen. De officier noemde de houding van V. veel te slap,' hij heeft te laat in gegrepen en geen politie gewaarschuwd; omdat bij liever geen herrie in de zaak wilde. Mr, Franken waarschuwde hem, dat zijn. vergunning bij een herhaling van een dergelijk geval wel heel wankel zou komen te staan. Hij eiste voor het toestaan van het gebruik van sterke drank in zijn lokaliteit een boete 20. Mr. P. B. Cos veroordeelde hem conform. De niet versohenen De J, werd tot twee boetes van ƒ15 veroordeeld, een voor dronkenschap op de openbare weg en een voor overtreding van de politieverordening om sterke drank te gebruiken in een lunchroom, bromfietser Van B. kreeg een boete van ƒ50. Deze laatste was het er he lemaal niet mee eens. Hij had de ge tuige v. d. K. gedreigd, dat het een en ander buiten wel zou worden uit gevochten. Mr. Cos adviseerde hem als het tot daden kwam, de politie te waarschuwen. Gewoonte „lk ga iedere dag voor mijn werk met mijn bromfiets door het Prinses Bea- Irixpark, en uil gewoonte heb ik daar om ook op die zondagmiddag mijn mo tor aan laten staan," verweerde J. van V. zich. Dat deed echter niets af van 'het strafbare feit, op zaterdag en zon dag mag men niet brommen door het park. Mr. Cos veroordeelde hem con form de els lof 5. (Advertentie I.MJ SCHIEDAM, vrijdag Geheel in over eenstemming met de opvatting bg de Schiedamse sportvereniging Tlic Smash ïng Fellows, dat de sportbeoefening ge paard dient te gaan aan een grote mate van gezelligheid in clubverband, heeft TSF van de viering van het tien-jarig be staan, woensdagavond in Musis Sacrum een gezellig clubfeest gemaakt. Maar omdat de club' in de loop van de tien jaar „uit de kinderschoenen is ge groeid", zoals het bestuurslid en gloed nieuw ere-lid Kiek Spithoven, in zijn ope ningswoord opmerkte, is van dit jubi leumfeest tevens gebruik gemaakt om eens „naar buiten te treden". Zo kon hij niet allien de vele leden van TSF, maar ook de vertegenwoordigers van de drie sportbonden, waar TSF bij is aangesloten (taJfeltennis,: lawntennis en badminton) begroeten, alsook die van de Schïedamse Gemeenschap en de S.B.L.O., „waar wij in het komende jaar veel van verwachten in verband met de bouw van de Sport hal". Wat de verzorging van 'het feestpro gramma betreft,heeft de jubileum-com missie een goede greep gedaan door de jonge cabaretier .Seth Gaaikema naar Schiedam, te halen. Met zijn dwaze lied jes op een puntige tekst, waarbij velo bekende politieke en andere figuren op de korrel werden genomen heeft hij; de TSF-ers wel weten te amuseren. Ook de show-band van Jerry Jox bood amr .ante nammers,. SCHIEDAM, vrijdag. - De Schiedamse honkibalwereld heeft nu ook een jeugd- internationaal. Zoals bekend, is de Spar- taan Ton Fabrie enkele malen als senior-] internationaal uitgekomen. Harry van der Vaart van de Schiedamse voetbal- .en honkbalclub „Schiedam" drukt de sporen van zijn stadgenoot. De achttienjarige knaap is gekozen voor het Nederlands jeugdnegental, dat in Antwerpen België Partij geeft. VOLIÈREGAAS 100 cm breed 1.Ï5 p.m. 50 cm" breed 0,95 p.m. 150 cm breed 3.65 p.m. HORRENGAAS groen en blauw 2.59 pun2 Nylon groen. 4.p.m2 crème 4.25 p.m2 Dakvilt 100 breed 04)8 cn 1.25 pm. IJZERHANDEL Broerwtrt 52 Itl.6759« Stationsplein ontruimd SCHIEDAM, vrijdag Het Nieuw Rot terdams Toneel komt op donderdag 30 mei de laatste voorstelling van de Schiedamse Kunstkring verzorgen. Opgevoerd zal wor den het reeds eerder aangekondigde; maar toen wegens ziekte uitgestelde „Niemand van ons" (Zeit der Schuldlosen) van Sieg fried Lenz, (Advertentie LM.) VOOR IEDERE DOE-HET-ZELVER Een elektr. boormachine reeds vanaf 87.59 (fabr. Stanley) Heem-Master compl. in doos 175.-— UNIMAT (een genotdm mee te werken) compl, 300. Elektr. sch'uurvoeteii 58.50 Selecta standaard 185,— Grote sortering hulpstukken Vraag folders Ultluxmt* IJZERHANDEL Brocmut 52 T,l. 67594 SCHIEDAM, vrijdag. Voor het con gres van de Alg. Bond van Bejaarden, dat op 9 en 10 juni in Rotterdam wordt gehou den, is ook op de Schiedamse leden een beroep gedaan een of meer congres-gan- gers van elders onderdak te verlenen. For mulieren zijn daarvoor rondgestuurd, maar de secretaris verzoekt nu die for mulieren vóór 3D mei te. willen retourne ren op het Blauwe Huis of via de bode. SCHIEDAM. Geboren: Petronella C. G., d. v. L. G. M. Huigen en P. C. G. van der Most; Jeanette, d. v. j'. te Hoonte en M. Romp; Nicole G., d. v. D. S. Hagenbeek en C. H. J.Melchcrs. Overleden: B. J. A. WlUems, 68. jr; G. van Tricht, 35 jr. (Advertentie I.M.) SCHIEDAM, vrijdag. Voor de werk-i zaamheden aan het Stationsplein worden: vanaf maandag de bushalten en iaxlstand- plaalsen. tijdelijk verplaatst., De bussen 29 en 41 zullen hun eindpunt; hebben op de BoerhaveJaan bij het Zonne huis, terwijl het beginpunt bij de Celsi- usstraat zal liggen. De bussen 40 en 41 hebben hun begin en eindpunt in de Frof. Kamerlingh Onneslaan vlakbij het station. Bus 60 zal de normale route blij ven volgen. De taxistandplaatsen zün tijdelijk ver plaatst naar het zand veld je feu de Over- schleseweg. SCHIEDAM, vrijdag. Hoewel de geref. amatcurtoneelgroep „Geron" uit Scluedam het „landjuweel" niet heeft veroverd In de in Haarlem gehouden nationale toneelwedstrijden voor ama teur gezelschappen, heeft „Geron" toch wel een bijzondere prestatie geleverd door tney een eervolle vermelding cn een prfjs uit de bus te komen. Deze werd verleend „voor bepaalde bijzon dere prestaties individueel geleverd in een belangwekkend toneelstuk", namelijk „Het Verraad van Salacrou". Deze pres tatie werd dus geleverd in het wel zeer sterke veld van de vijftien beste toneel gezelschappen in Nederland. De prijs voor „Geron" bestond uit een kostbare bandrecorder. Doch eveneens officieus zijn door de heer Hófstra nog namen genoemd ..van spelers die individueel opvallende presta ties hebben, geleverd en daar waren ook twee „Geron"-spelers bij. Namelijk Pré Kegel in zijn rol van verzetsstrijder („Adembenemend", had jurylid Enny Meunier gezegd) cn Mieke Bakkers in haar rol van het tweede plan als „Loui- ie". f SCHIEDAM, vrijdag De KNVB- hoofdbestuurder Dirk. Nijs zal maandag 27 mei in de kantine van Hermes DVS een. lezing houden voor de Schiedamse Schcidsrechters-Vereniging. Aanvang uur. Belangstellenden zijn welkom. Op zaterdag 29 juni gaan de leden de SSV met een bus op reis naar 't Gooi Op. 5 juni. zal in. gebouw „Arcade" do jaarvergadering worden gehouden, aan vang 8 uur. Behalve de behandeling van de jaarverslagen, staat ook een bestuurs verkiezing op de agenda. Aftredend zijn de heren L. Schotting, H. v. d. Veer en B. Sabel, die allen herkiesbaar zijn. Op 14 juni zal in de kantine van de v.v., „Schiedam" een. sluitingsavond plaats vinden. Dan worden tevens de prijzen uitgereikt van de onderlinge spelregel wedstrijd, die de SSV ook voor. haar eigen leden organiseerde. SCHIEDAM, vrijdag r- De cricketers van Hérmes DVS en Excelsior gaan el kaar zondag bekampen in de eerste van de 2 plaatselijke ontmoetingen, welke zij dit jaar in Afdeling I B hebben. Het was een bijzonder spannende wedstrijd, welke het vorig jaar tegen het eind van de com. petitie, werd uitgevochten en waarin Ex celsior op het nippertje de zege behaalde. Daardoor ontging Hermes DVS feitelijk, 3 c kampioenstitel. Excelsior heeft ;in Th. Hengst dit jaar een nieuwe aanvoerder, die geruggesteuno wordt door de oude rot Koos Oosterholt. Ook Dries zal naar verluidt weer regel matig van de partij zijn. In haar eerste ontmoeting tegen. PW heelt Hermes het gemakkelijk gehad. Ex celsior is tegen dezelfde club met een ne derlaag gestart Ogenschijnlijk is Hennes dus favoriet en men moet inderdaad de battingkracht wat hoger aanslaan. (Advertentie I.M.) spaar... door ';C /nu te' Iwpen laat anderen tien tot twaalf gulden... oF nog meer betalen voer zo'n ongekend mooi week end shirt... Onze klanten weten uic hun gulden te halen wat er in 2it. war.t morgen begint de speciale verkoop van" weekend-shirts voor bijna de halve prijs. Luxewcekend-shlrts.dicopen cn' gesloten- gedragen kunnen worden, koopt U morgen voor v nog géén zes en een halve - 'gulden.'r Zaterdagmorgen om 9 uur fee- gint de verkoop van deze week end-shirts in vale- kleuren' en alle courante" Gtért ttl. of schrift. feeJt SCHIEDAM, vrijdag. Doordat de automobilist K. G. uit Gouda gistermor gen op de kruisingBiirg. van Haaren- laan-Parkweg geen voorrang verleende aan de auto van; de heer F. H. H. v. d. W, uit Geldermalsen, ontstond er een botsing waarbij beide voertuigen vrij ernstig werden beschadigd. De echtgenote van de heer v. d. W„ die naast hem in de auto zat kreeg een pijnlijke knie. Opde kruising Burg. van Haaren- - laan—P. J. Troelstralaan vond woensdag-. een aanrijdiing plaats tussen de bromfiet sers A. J. v. K. en J. C. T. uit Rotter dam. Van K. verleende geenvoorrang, T. kwam' te vallen en liep een gekneusde linker schouder en schaafwonden op. Na behandeling ia het Geemeenteziekenhuis kon hü naar huis keren. (Aduertentïe I.M.) TWEKA BADKLEDING JACKS EN PANTAIONS Sporihuis Ter Braak G1ÏOTJE MARKT 3 SCHIEDAM, vrijdag - Zaterdag orga niseert de juniorencommissie van Hermes- DVS van 's morgens 10 uur tot 's middags 2 uur op de veldbn van H-DVS in Harga een pupillentoemooi. De teams met de knaapjes beneden 12 jaar krijgen beroem de nemen als Reims, Vasas, Dundee, M.i- lano, Benfica, Dukla, Servette en Atletico. (Advertentie LM.) Deze Formule-meubelen bieden u duizenden mogelijkheden om uw kamer zo mooi en practïsch mogelijk in. te richten. Meubelen naar maat - In'warm teak../, Onze binnenhuTsadviseur licht u groag volledig >n. woninginrichting broersvest 64-66 SCHIEDAM Tc bevragen aan het Hoold bureau van Politic te Schiedam dagulljks van 8.00—17.0» uur. beha.vc op za'erdog cn zondag: Itoöc autostep: hondeketting: metalen korf ..iet inhoud: halsketting: witte Uanic.sporte- monncc met inhoud; ring met sleutel-, en medaille: zakmesje. Te bevragen bij de vinders: licht-groene portemonnee met Inhoud, Fraudcunt, Edison- plein 18 a; witte koffer met inhoud, De Graaf. Hendrik Sorehstraat 55 b. Rotterdam: zakdoeken, en toiletgerei la étui, Dén Hertog, Mariastraat 108:bruine herenportemonnee met inhoud, Schoot, Dr. Alt. Ariënsstraat 10;. aktentas met inhoud, v. d. Bos, M. C. M. de Grootstraat 94; damespolshorloge. Bouman, Warande 73; geldsbedrag, Degeling, Beren- straat 3 a; geldsbedrag. Stevens. Dsselmonde- straat 58 a; kabelslot, v. d. Hoeven, Vlaar- dingertlijk 159: wieldop van auto, v. d. Fut, lekstraat 22; wiel met band. Van Leeuwen, Van Hogendorpstraat 37; fletspompje, Vre- denbregt, B. K. Laan 261 b: snelbinder. Ver hoeven, Heenvlletsesttaat 39 a: groene vul pen, Postkantoor, Tuinlaan; bos sleutels. Priorin Huize St. Liduina, St. Liduinastraat 20; ring met sleutels, Dekker, Van 't HofcE- plcin 9 b; ring met sleutels. De Wit,: Rubens- plein 23 b; ring met sleutels, Van Hagen, Van Swlndenstraat 69 b; groene vulpen. v_ d. Tempel, Lange Nleuwstraat 31b; bos sleu tels; v, d. Berg, Sehiekade 9: zwarte kat, Brumrn elkamp. Dorpsstraat 6; poppenwagen- tje. Krabbendam. Rubensplein 17 b;!; gele au tost ep. Van Unen. Van Swlndenstraat 60 a; rode autostep., Nettenbreier, Beieriandsestr. 4 a; mondharmonica in. doos en: enveloppe met postzegels, Groen, Idehburgstraat 56; rode autostep, Vaartjes, Hofje van Belois 7, Aleidastraat;. een. paar bruine hcrenhand-' schoener,, v. d. Kraan. SJaehthuislaan 21 b; een paar rode dameshandschoenen. Korpel, Mgr. Nolenslaan 321; een. paar witte dames handschoenen. Vermeulen, Plein. Eendracht öb: zwarte glacé handschoen, Sehe2pmaker, Willem Pastoorsstraat 38; 2 schakelaars, Borgstroom, Van Leeuwenhoeckstraat 62b; hengselmand, Scheepmaker. Willem Pastoors straat 38. V Als Uw kinderen gaan kam peren, dan heeft U evengoed als die andere duizenden ouders maar één gedachte... als" ze 's-nacfits nu maar niet koud op de vochtige grond 'liggen. Vanaf morgen hoeft dit voor U geer probleem meer te zijn, wane morgen begint er een spe ciale verkoop van slaapzakken met stevig katoenen overtrek,, ongevoelig voor elke weersin vloed. V? Slaapzakken, normale prijs 34.50 gevuld met 900 gram Polyester, daardoor zacht en blijvend veer krachtig, en in hoge mate warm- te-isolerend, koopt U morgen voor nog géén twintig gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur- be gint de verkoop van deze slaap zakken, snijmaat 195 x 150 cm, in groen of blauwe overtrekken. geheel wasbaar, Gêcn ttl. of

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1