morgen moirgera moir mor m Geen lijkenhuisje in schaftlokaal [Aristocrat pannen Waar blijft nu de aula? een onbezorgde^ Hermes DVS gaf winst uit handen Duivensport HONKBAL Schiedam verspeelt het eerste punt Leerlingen verzorgden ouderavond ONTDEKHOEVEEL MOOIER, JONGER UW VORMENj ZIJN IN Uit Gemeenteraad Korte agendasnel verwerkt met Suprimai begint Rondrit Juliana staat bovenaan in competitie Weer kampioen bij TSF Vice Versa 2 kampioen Kop-staart botsing bij stoplichten Uitreiking diploma's Nijverhei dsavondschool SW-RFC 6-0 VUC-Schiedam 3-3 Nado V-DRZ 4-12 Ambtenaren winnen een voetbalprijs Burgerlijke stand Viswedstrijd in Pr. Beatrixpark Zwemvereniging „Golfbrekers" opgericht SYG verliest van Zandvliet p-mm SVC-jubileum toernooi E. v. d. Ven kampioen tafelvoetbal Dirk Nijs over functie van de scheidsrechter Kortsluiting oorzaak brand bij I.T.H.O. DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS SCHIEDAM ppl'SDAG 28 MEI 1963 SCHIEDAM, dinsdag. De gemeenteraad heeft gisteravond onder voorzitterschap ran wethouder H. Sabel die de met vakantie zijnde burgemeester Peek verving k gjjn vergadering van precies geteld 27 minuten, een korte agenda met weinig of ree» punten van betekenis, afgewerkt. Büna alle punten gingen zonder discussie onder de vaardig door wethouder Sabel gehanteerde voorzittershamer door. Alleen bij het voorstel om op de algemene begraafplaats een schaft. en waslokaal te bouwen ^en een bestaande loods op, veroorzaakte enige consternatie en verwarring waar op het punt op voorstel van mr. H. B. Engelsman weer van de agende werd af- jevoerd. get was de heer P. J. Beekman (KVP) die de knuppel in het hoen derhok wierp, door doodleuk te in forméren, welk deel van het op te trekken bouwsel nu eigenlyk he stemd zou worden voor lijkenhuis- je. Want daar was in een schrijven aan de Commissie voor de Volks gezondheid sprake van geweest. Spreker vond het maar een onpret tig idee, dat er geschaft moest wor den in een ruimte waarin "~T- Iqken bewaard worden. Br& J. J. Houtman (WD) sloot zich onmiddellijk bij de bezwaren van -de heer Beekman aan. Tevoren had mevrouw J. Xrikke-Hcin. namens de PvdA-fraetie. ej. de verwondering over uitgesproken, dat er een bedrag van 27.500.— moest worden uitgetrokken voor de bouw van een schaft- en waslokaal (waar zij op. zich zelf overigens geen bezwaar tegen (Advertentie LM.) legen reisziekte j*/ (Advertentie 1M.) de SCHIEDAM, dinsdag Twee overwin ningen heeft he volleybalvereniging Ju liana vorige week op de eerste plaats in de promotie-competitie, die tussen zes ploegen worden verstreden, gebracht. Donderdag versloegen zij de afdelings- laiftpioen en favoriet voor de overgangs klasse, het Haagse Zandvliet, vrijdag klop ten zij het Leidse SVL 2. De Juliana-heren overrompelde Zand vliet, dat nog- niet goed op de zaal was Ingespeeld, al meteen in de eerste set (13—7) en de Hagenaars zetten voor de tweede set alle zeilen bij. De Schiedamse aanvoerder Besuyen werd vervangen door «L Bols, maar dat kon niet verhinderen dat t Zandvliet, zij het 'n krappe, zege bebaal- •de (16—14). ln de derde set kwamen de •Julian a-heren weer duchtig opzetten en 'de Haagse illusies werden volledig teniet jcdaan. De Hagenaars brachten do stand Js—S nog op 156, maar moesten toen in viüiana hun meerdere erkennen. fy, SVL 2, bang voor degradatie, was vrij- r™£ia Leiden een lastige tegenstander /Door- het hogere tempo van de jeugdigere lsa!?n8"spelers kwam nverwinning aan ^Schiedam. Juliana had na de eerste winst wat laten verslappen, waardoor '*.J>VL de tweede set kon winnen. De zeer .ipannende derde set bracht, de verdiende |werwinning (15—0). Esperanto-agendo f, ^niEDAM; maandag. Merkredon, 'ïV ï0 rriai° ia klubvespero pro grava «5? ne P°vas okazi; la konversacia ves- de la 5a de junio- okazos en Lek- Praat 100 b. I.?* PPelcgo de sro Schneider estis egt ynteresa estas bedaüro por tiuj kiuj ne S«estis. had), terwij! bij de behandeling van. de 1 begroting de Wethouder had aangekon digd dat spoedig een plan voor een aula bU de begraafplaats ter tafel zou komen. „Al zo vele jar-en wordt er gesproken over een nieuwe aula, maar we hebben nog steeds niets." Repeterende breuk Wethouder W, van Schooneveld vond de kwestie van de aula een „repeterende breuk", een zaak die telkens terug komt maar niet_ afgehandeld wordt. In deze hele kwestie moesten echter volgens hem drie dingen gescheiden worden gehouden. Eerstens de bcniw van de aula, ten tweede het administratie-gebouwtje met lijken- kamer dat aan de Burg. van Haarenlaan is gelegen doch daar eerlang zal moeten verdwijnen, en ten derde het nu voorge stelde schaft- en waslokaal. Voor de bouw van de aula bestaat nu een plan. maar de bosten ran uitvoering hadden b. en w. niet acceptabel geacht, zodat het plan naar Gem. Werken was terug verwezen voor een versobering van het ontwerp. De zaak van bet lijkenhuis zou echter pas aan de orde kunnen komen wanneer het administratiegebouw ver plaatst zon moeten worden en daar Is nu nog geen sprake van. Wel van de bouw van een schaft- en waslokaal. De opherg- loods op het nieuwe gedeelte van de op- bergloods, waar het schaftlokaal tegen aan gebouwd zal worden, zal dan In de toekomst worden gemaakt tot een nieuw lijkenhuis. Doch het ging nu uitsluitend over een schaft, en waslokaal. Tegen -deze lezing werd door verschil lende raadsleden bezwaar gemaakt. Er werd gesproken over een brief aan de Commissie voor de Volksgezondheid, waarin iets anders was verteld en ook de financiële commissie scheen anders voor gelicht te zijn. Zo ontstond er een spraak verwarring. „Slecht voorbereid voorstel," vond mr. Engelsman. Ook voorzitter Sabel scheen met deze openbare behandeling van een., wat hij noemde, „tere kwestie" in zijn maag te zitten, zodat hij het ver zoek van mr. Engelsman, dit voorstel van de agenda af te voeren, snel inwilligde. Kleedlokaal Verder heeft de heer J. Alijk (KVP) geïnformeerd op welke voorwaarden de tijdig ingenomen, reisziekte voorkómen. (Ja Cr blt-jwt Verpakking - Mop d* juiste dosering) TENNIS SCHIEDAM, dinsdag Na het eerste team heeft nu ook het vierde tennis-team van TSF ongeslagen het kampioenschap van de afdeling behaald, nadat een 32 overwinning werd behaald op ROVS, Het tweede behaalde een zeer fraaie tweede plaats, met alleen verliespunlen tegen Waddlnxveen en het derde eindigde ln die middenmoot. TSF 1 speelde nog formeel tegen Keep Smiling, 44 en zaj 9 en 16 juni de pro motie-wedstrijden gaan spelen, TSF 2 ver speelde de laatste kans voor het kampi oenschap, door met 17 tc verliezen tegen Waddinxveen; dat er hevig gevochten is. blijkt uit het feit dat drie partijen pas na drie sets verloren gingen. Het derde ver loor met 2—6 van kampioen Olcdo. Het vierde team won zowel van Los Bi- gotcs als van KOVS. Aanvoerder Kees Box, Cees van Da mme, Hans Syberden en de dames Luud Jonker, Nel Sokhof cn Elly Schuddebeurs moeten op 15 juni spe len voor de promotie. De jeugd-teams kwamen niet tot een kampioenschap. Het eerste eindigde op de derde en het tweede op de tweede plaats. Toch een goed resultaat in de sterke lan delijke jeugdcompetitie. Het jonge derde jeugdteam hoeft niet veel winstpunten kunnen scoren. TENNIS SCHIEDAM, dinsdag BU de In het Tennispark Spierlnghoek dit weekend ge speelde tenniswedstrijden is het tweede team van Vice Versa kampioen geworden in de eerste klasse van de zaterdag-com petitie. Op 8 juni zullen de promotiewed strijden gespeeld moeten worden voor de overgangsklasse. Vice Versa 1 verloor mei verenigingen Succes en UVG de beschik- 2—3 van Alblasserdam 1. Verder; Vice (Advertentie 1M.) Stuur mij GRATIS hef boekje .betere gezondheid j door BETER KOKEN Naam: .Adresi .Woonplaats? "HOSTAAL ïVOoIsingel 75 ROTTERDAM Tel. 12 33 43 Gouka, Hoogstraat 29. deüjk Museum, dag. 10—17 uur, zo. 12 I "HL7 uur: Schilderijen van Minora Agata (Tokio). p,_ BIOSCOPEN vïe' dsg- 2 en 815 uur: -De zeven ■•^tdzonden". S'whepole, dag. 2 en 8 uur: „Tanganyika". A DIVERSEN '^Sacrum, 7.45 uur: S.G, - derde lus- y"Umviermg, 8 uur: ver Het Singelkwartier - iQmavond. j** 8 uur; Dr. de Visscrscbool - ouder- 8 uur; A-NMB - jaarverga dering. king zullen krijgen over het te bouw kleedlokaal in jifarga. Niet gratis, V( klaarde wethouder mr. P. van Bochove. Er zal een reële vergoeding worden ge vraagd, a[ zal die dan ook niet de werke lijke kosten geheel dekken. het voorstel tot vaststelling van ecu verordening op de vakantiesluiting voor kruideniers, kwam de heer G. P. Ver- hulsdonk die ook voorzitter is van de Schiedamse Middenstands Centrale het college bedanken voor "-de voortvarend heid die in deze kwestie was betoond. Hij hoopte op een verdere goede samenwer king tussen middenstand en gemeentelijke overheid op drt punt. (Van onze correspondent) HAARLEM. 2ondag. De kleine kans op een eervolle plaats, die Hermes DVS nog steeds had, heeft In Haarlem-Noord een flinke deuk gekregen. De Schie dammers, die zelf maar matig voetbal speelden, troffen In EDO een tegen stander, die er nog aanzienlijk minder van terecht bracht, Hennes DVS wist zich zonder zichtbare moeite een duidelijk overwicht te ver werven. Gevaar dreigde er voor doel man Thie alleen maar vanuit het Haar lemse centrum, waar middenvoor Pe ters een ferm schot in de benen bleek te hebben, maar het vrijwel steeds van te grote afstand probeerde, EDO wist met kunst- en vliegwerk overeind te blijven tot de 22e minuut. Toen kreeg de Schiedamse linksbuiten Kuipers, die in al te grote ijver al diverse malen in de buitenspelval was getippeld, de bal na een dieptepass van Van der Poel te pakken. Doelman Van de Berg trad hem tegemoet, maar zag zich door een beheerste boogbal uitgeschakeld, waar na Kuipers zijn knappe staaltje met een simpele schuiver naar het verlaten doel afrondde. De stevige Schiedamse achterhoede gaf royaal enkele hoekschoppen weg. Uit een hiervan ontstond even gevaar, toen Thie miste en Van der Putten juist over de lat kopte. De opbouw van de Schie damse aanvallen was aan linksbinnen De Boer overgelaten, die zijn werk goed deed, maar menige aanval in buiten- spelsituaties gesmoord zag. Waren, de kansjes, die EDO zich kort voor de rust zag toebedeeld, een voor bode van wat er daarna zou volgen Kuipers trok zich er in elk geval niets van aan. Toen er op links te weinig emplooi voor hero was, trok hij een kwartier na de hervatting naar rechts, passeerde daar drie Haarlemmers en produceerde vervolgens zo'n afgemeten voorzet, dat de hoog opspringende Van den Berg er net niet, maar De Boer juist heel gemakkelijk bij kon (02). EI>0 leek verslagen. De Haarlemmers, die niets meer te verliezen hadden, trokken zich van het voorgaande niets aan. Hermes DVS werd op eigen helft teruggedrongen en toen Van Beekum tussen een woud van benen, door een niet te stoppen gaatje zag, werd het te gen de verwachting van de 1.000 toe schouwers in zelfs weer spannend. Een bijzonder fraai, maar even gelukkig geplaatst afstandsschot van Van Noort, dat over de vergeefs opspringende Thie in de verste bovenhoek insloeg, bracht in de 25e minuut de gelijkmaker op het scorebord. Versa 3—Krimpen 3 3—2; Vice Versa Unilever 4 0—5 en Vice Versa 5—Sunlight1 5 3—2. In de 2ondagcompetitie heeft in de over. gangsklasse B degradant Keep Smiling 3 met 4t gelijk gespeeld tegen de kam pioen DTB 1; er bleek dus weinig ver schil in kracht. Verdere uitslagen: ICC 5 Keep Smiling 2 17; TIOD 3Keep Smiling 3 26: Thennyvüle 2—Keep Smi ling 4 3—5; TSF 1Keep Smiling 5 44 (met mooi spel van mevr. Magnin). Bij de jeugd-teams Keep Smiling 6—Leonidas 3 8en Keep Smiling 7Thennyville 3 6—2. Union SCHIEDAM, dinsdag. De P.V. Union ntsm met 417 duiven deel aan do wedvlucht uit St. Denis, afstand 363 km. Gelost 6 uur; eer ste duif binnen 32.07.30 uur; laatste prijsduif 13.04.20 uur. De heer W. Kerkhof maakte een prachtige uitslag met I, 2. 3, 5, 9, 16, 17. 2, 22. 43, 45, 32. 66, 81. Verder D. v. d. Schalk 4, 13, 18. 36. 37. 46. 43. 92; J. Pijpers 6. 59, 83; Th. V. Duiven bode 7, 55; F. Kamp cm. Co 8, 53, Ü7; A. Heeren 10. 23, 25, 33, 46, 51, 59, 79, 83. 87. 69, 98, 100, 105; A. Broeders II, 32. 40 65, 85: CHr. Zandboer 12, 58, 04, 101; C. Verlfnde 14, IB, 26, 44. CO, 73, 83, 35; J. Wcnteler 15, 39, 41, 63. SB; C. Verboom 20, 104 (dip!.): J. v. Leeuwen 24. 35, 72, 102; 3, F Brand 27. 74; E. Sehrechls 28. 70: H. J. Brokling 29. 54; IV. v. d. Hoeven 30; J. Snijders 31, 57, 75, 33; P. Vxauwdeunt cn Zn 34; Ph Slecht en Co 3B, 47. 50. 76, 17. S3, 103: F. v. Kasteren 42. 68; B. Rokers 56. 71; J. v. Son 61; G. Breur 62; H. v. GoRh en Co B4, 84, 86: F. Claes 67; S. Bouman 79; M. Noor- dijk 80; L. Lrms 81); J. Mackay 91. De Vrijheid Ook de S.V. De Vrijheid vloog uit St. Denis met 350 duiven. Eerste duff binnen 11.57 uur; laatste prijsdulf 13 01 uur. Uitslag: 1, 4, 45, 54 Mevr. v, d. Windt: 2, 48, 81 M. Putters; 3, 12. 21, 25. 26. 23, 35, 65, 82 G. Barallay; 5, 33, 38 J, Duunel; 6. 24, 28, 43 3, v. d. Ent; 7, 18. 31, 51, 61. 68 3. Doejaaren; 8. 72 joh. Christen; 3, 52 A. Lfmborg; 10, 60, 64 D. Bakker; 11 A. Houtsma: 23. 37. 44, 47. 59 L. Wijnen: 34 J. Koster: 15. 16. 17. 34 Gebr. v. d. Windt; 19, 66 H. Hagen; 20, 46. 58 W. de Winter; 22. 75 De Kauw; 23 K. Muilwijk; 23, 41 J. Hazenbrood; 30, 74, 78. 79 H, v. d. Steen; 32 3. Rink; 36 C. Richter; 3», 40, 77 P. Pols: 42 M. de Ruiter; 50, 55 P Haak; 53 J. v. -Alphen: 56 J. Schrumphf; 57, 70, 83 W. Poort; 63 W. Bueren; 67 J. H. Blom; 69 P. de Potter; 76, 79 F. Doe jaaren; 84 W. v. CL Poel SCHIEDAM, dinsdag Omdat de auto mobilist T W. A, J. gistermiddag om kwart voor zes bij de kruising Oranje straatLange Nieuwstraat meer op de verkeerslichten dan op het verkeer lette, botste hij met zijn bestelauto tegen de voor hem rijdende auto van de heer A. v. d. M., die op zijn beurt tegen de achter bumper van de heer J, S. uit Sliedrecht schoot. De auto van de heer J. werd aan de voorzijde zwaar beschadigd. De wagen van de heer v. d. M. aan voor- en achter zijde. Het verkeer ondervond door deze kop-staart aanrijding nogal wat stagnatie. SCHIEDAM, dinsdag In de grote zaal van het Wijkcentrum „Nieuwland" zullen vrijdagavond 31 mei om 8 uur de eindgetuigschriften worden uitgereikt aan de leerlingen van de Gem. Nijver heidsavondschool. SCHIEDAM, dinsdag FosUieverbete-1 Akkerman en Zeeman en een dne-honk- rmE voor SW en het eerste verliespunt slag van Van Veen werd de voorsprong voor Schiedam ln de nonkfcalcompetitïc. vergroot tot 12—4, terwijl Nado in de ge- SVV behaalde de tweede overwinning, lijkmakende sïftgbeurt geen mensen op ditmaal werd RFC met 6—0 gestagen. De honken kon krijgen, overwinningenreeks van Schiedam kwam Wei persresultaten: J. Noorderwier staan, het werd een 3—3 gelijk spel (Nado V) 10x3-slag; 2x4-wijd en 11 honk- tegen VUC. Het betere slagwerk van SW heeft de Schiedammers de winst gegeven in deze goede partij. Nico Kolmeyer opende de score in de derde inning. Hans de Lange kwam op een slag in de zesde inning op de honken, Cor Bras volgde met velders- keus, daarna wierp de korte stop de bal te wild weg en Hans de Lange kon. naar de thuisplaat komen. De stootslag van. Hans: de Lange zette goede winst in bij de acht ste slagbeurt. Wirn Beygersberg legde het hout erop en Leen de Gids volgde met vier-wjjd. Met drie honken bezet plaatste Toon Goetgeluk een enorme drie- honkslag zodat de stand 5—0 werd. Hier na raakte Kolmeyer de bal, een fout bracht hem. naar het tweede honk en Goetgeluk naar de eindstreep, (6—0).* C. van der Velde en J. C. de Haas weiden vervolgens gevonnist. RFC gaf nog even antwoord. J. P. van der Ham met vier- wijd kon via Tilmans tot hef derde honk komen maar SW schakelde het verweer met een dubbelspel uit. Wcrpersresultaten; J. de Jong (RFC) 8x3-slag, 6x4-wyd en vijf honkslagen te gen; Hans de Lange (SW) 13x3-slag, 6x4-wijd en een. honkslag tegen. In een aantrekkelijke wedstrijd ver loor SW 2 met 45 van.HCK 2. In de derde inning stond SW 2 nog met 40 voor. Het werd 43 jn de vierde inning, 44 in de zesde en tenslotte 45 in de achtste inning. Aanvankelijk sag het er niet naar uit dat VUC nog naast Schiedam zou komen. Reeds in de tweede inning greep Schie dam een 0—3 voorsprong door Jan van Naamen, Wout van der Have en Piet de: Bruin. Direct sloeg Krouwel op een mis greep van Joop Lupker terug. Op een slag van. Van Hoek bracht hij de stand op 13. Zo bleef het tot de zevende inning door goed veldwerk en doordat de slag mensen verstek lieten gaan. Van Stoten op een fout van Kempen op de honken gekomen, scoorde in de zevende inning op een slag van Van der Werf. In de acht ste inning bereikte Van Hoek op een fout van Tettêlaar de kussens, een slag van Jacobs bracht hem naar drie en een op offeringsslag van Peers liet hem de ge lijkmaker scoren. In de laatste slagbeurt kreeg VUC de honken nog bezet, maar het ontactische spel van VUC maakte het niet mogelijk de winst te grijpen. Werpersresultaten: Jan van Naamen (Schiedam) (tot tweede inning) en daar na Harry van der Vaart: 3x3-slag. 5x4- wijd en zes honkslagen. tegen; Buisonjï (VUC) 12x3-slag, 9x4-wijd en twee honk slagen legen. De spannende match. Schiedam 2—PSV 2 eindigde in 9—9. Een 5I achterstand ontstond toen werper Cees Abresch een lichte inzinking had in de derde inning. Tenslotte kon Schiedam een 5—S achter stand wegwerken in de laatste slagbeurt. Scli;edam 3 leed een 7—6 nederlaag te gen RFC 2. Het was 73 in de zevende inning maar Kok verkleinde de achter stand en het werd nog bijna gelijk toen Robbie Oomen en Adrte Schol m de laat ste slagbeurt naar de vijfhoek kwamen. Aan Schiedam 4 ontging op de valreep de overwinning tegen Neptun us 3. Er werd goed geslagen, rverper Wout Stolk van Schiedam 4 bedwong de tegenstand, (11—12). Geen ogenblik zijn de Rotterdammers gevaarlijk geweest voor DRZ, In de eer ste inning werd een 02 voorsprong ge nomen door honkslagen van Zagwljn en Van Veen en in de tweede verhoogde Van Doorn de score. In de volgende in ning weer twee honkslagen van De Graaf en Van Veen, maar Nado V haalde ook twee punten. In de vierde slagbeurt kon Van Doorn op een honkslag binnenko men. Een foute aangooi van de DRZ- catcher kon een Nado-speler een punt scoren. In de vijfde inning werd het 74. In de laatste inning met honkslagen van j slagen tegen. J. de Graaf jr. (DRZ): 12x3- slag; 5x4-wijd en 2 honkslagen tegen. SCHIEDAM, dinsdag Nog voor de heer P- E. van de Rembrandtlaan aangifte kwam doen van die.fstal van zijn motor, die zonder achterwiel en koplamp op het verhoogde middengedeelte van zijn wo ning had gestaan, vond de politie het voertuig terug bij de ingang van het voistuinencomplex „Vijfsluizen". SCHIEDAM, dinsdag De Schiedamse ambtenaren hebben deelgenomen aan bet jaarlijkse nationale Ambtenaren voetbal toernooi, dat ditmaal is georganiseerd. Zij maakten ook dit jaar weer een goede beurt door op de tweede plaats te eindi gen, na Rotterdam. Met een geljjk aantal punten overigens, namelijk met 1 uit vyf wedstrijden. Daar Rotterdam echter een beier doelgemiddelde had, kwamen Maasstedelingen op de eerste plaats. De Schiedammers wonnen van Bever wijk, Amersfoort en Heemstede met resp. 40, I0 en 2—0. Tegen Rotterdam werd met 00 gelijk gespeeld en van Emmen werd met 1—0 verloren. Het elftal met de reserves bestond uit de spelers: Valk, Groen Stegman, Van Schijndel, Kulik, Dekker, v. d. Griend jr., v. d, Loo, Beu kers, Pouck, Fritse, Boekesteyn, Grooten- dorst en Vermaat De doelpunten werden gemaakt door Groen (3 x), v. d. Loo (3 x) en Vermaat (1 x). GEBOREN: Hendrik, z. v. A. W. Gon- lag en M, van Dommelen; Patricia, d. v. P. Clemenkowff en J. H. Knoest er; Linda P., d. v. C. J. de Zwart en J. M. Hoender kamp; Francisco C. L., z. v. M. Broekhui zen en D. Klein; Martinus C, z. v. J, Muuren en D. Bakker; Jan, z. v. S. J. Paul en HL S. Maïj; Clazina I., d. v. A. Lulofs en C. L. van den Berg; Johanna M„ d, v. H. Ouwendijk cn H. M. Laurens; Maartje J., d. v. J. C. Boot en M. Post; Frank, z. v. K. Wester en C. Boefsmït; Cornell.. A., z. v. C. L. Vermeulen en F. Esbach; Erna M., d. v. C. M. Ramberg en M. W. Kik; Carla, d. v. K. van der Meulcn en I. H, C. Bur gerhout. OVERLEDEN: L. Glimmerveen. 71 jr.; K. van Jaarsveld, 88 jr„ weduwe van J. Muijt; E. van Twiik, 84 jr. Wm. da Zwijger VLO 11 (Van l onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, dinsdag Voor de eerste maal in het tweejarig bestaan heeft de Willem de Zwijger ULO II, uaar voor beeld van haar „moederschDol", de Wil lem de Zwijger ULO I. een ouderavond in cabaretvorm gegeven. Met zichtbaar plezier en zonder enige verlegenheid of schroom traden de leer lingen voor het voetlicht en lieten hun mede-scholieren, leraren en ouders genie ten van volksdansen, schotjes, gitaarmu ziek, gymnastiekdemonstraties on geestige .gelegenheidsliederen". De avond werd geheel verzorgd door de leerlingen. Ze deden liiu gezamenlijk als school, niet individu -.1 - het program- staan dus geen -mim De deelname is geheel vrijwillig t/ o waren er leer lingen uit alle vijf klasben van de nu. drie leerjaren tellende school. Onder leiding van de vijf leerkrachten zijn de program ma-onderdelen ingestudeerd. Het is goed bevallen: er zijn van de kant van de leer lingen al verzoeken binnengekomen of zo iets niet meer kan gebeuren, niet alleen1 voor een ouderavond! (Advertentie LM.) VEHijOYTNGS HINGEN Beker voor grootste vis SCHIEDAM, dinsdag Nog een paar dagen en dan kunnen de hengels weer te voorschijn worden gehaaid. De hengel- sportveroniging „Schiedam en Omstre ken" zal zaterdag de dobbers uitgooien in de vijvers van het Prinses Beatrixpark. Wie van de leden die dag tussen half vijf 's morgens en half vijf 's middags de grootste vis vangt, komt in het bezit van de door paviljoen „De Kethel" beschik baar gestelde beker. De hengelaars moe ten hun vangst bij het paviljoen laten meten, waarna de vis onmiddellijk weer in het water zal worden teruggeworpen. In verband met de vele matineuze henge laars zal er al vanaf zes uur 's morgens koffie worden geschonken in het pavil joen. SCHIEDAM, maandag. De Chr. Sportfederatie Schiedam (CSFS) heeft na de Chr. Tennisvereniging „De baanbre kers" nu ook opgericht de eerste Chr. Zwemvereniging ln Schiedam waarvoor de naam ,J)e golfbrekers" is gekozen. Het was een geanimeerde vergadering, die door een kleine twintig leden van de zwemvereniging en het bestuur van de CSFS werd bijgewoond. De heer A. Win ter opende deze oprichtingsvergadering met een uiteenzetting over de bedoelin gen van de CSFS met de oprichting van Chr. verenigingen, voor zover die in Schiedam nog niet bestaan. De nieuwe leidster, mej. M. van Arnhem, werd te vens aan de leden voorgesteld en deze maakte haar plannen voor het seizoen bekend. Als voorzitster zal mej. G. Poot, fungeren, B. Baris is secretaris (adres: Voltastraat 33 a, teL 61984), mej. L. Hoog land. penningmeesteresse en verder mej. A. Ross en de heer M. Brand. Ongeveer 40 leden telt deze nieuwe zwemvereniging nu reeds. Iedere donderdag van. 18.30— 19,30 uur zal in Bad Groenoord gezwom men worden. Nieuwe leden kunnen zicb alsnog opgeven. Promotie'degradatie SCHIEDAM, dinsdag. Het eerste da mesteam van de Schiedamse Volleybal Club heeft het in de promotie-degradatie competitie voor de overgangsklasse ook ditmaal met tot een overwinning kunnen brengen. Op bezoek aan het Oude Kerk hof was het kampioensteam Zandvliet uit Den Haag. dat een sublieme partij volley bal vertoonde. Een team dat met keihar de services, een prima aanval en een hechte verdediging momenteel ongesla gen (10 uit 5) aan de kop gaat en terecht. De SVC-meisjes speelden beter dan in beide voorgaande wedstrijden, doch kon den tegen dit geweld toch niet op, Via de set-standen 2—15, 1215 en 1315 werd verdiend een 03 nederlaag geleden. (Advertentie LM.) Alléén Woensdag houden Wij eén voorverkoop van Franse damast uit de luxe serie. Niet zomaar Franse damast, die wej meer voor een lage prijs wordt aangeboden... neen, een extra mooie soepele damast, die normaal verkocht ■wordt voor ruim vier gulden. Deze prachtige damast, in het complete kleurassortiment, koopt U morgen, slechts één dag, voor nog géén rijks daalder per meter. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de ééndaagse verkoop van deze rijke Franse 'damast, prachtige kleuren, per meter yoor Géén tel. of schrift, best. Volleybal SCHIEDAM, dinsdag. in het door de Schiedamse Volleybal Club georganiscer- jubileumtoemool zegevierden vier SVC-teams, terwijl eveneens vier teams een nederlaag leden tegen de Smash teams. Dames 1 klopte Smash 1 met 3—0 en dames 2 zegevierde mot 21 over Smash 2. Ook het derde damesteam won en wel met 30 van Jong Pendrecht 2. Heren 1 tenslotte klopte Smash 1 met 21. Het uit nieuwe speelsters beslaande 4e damesteam verloor met 1—2 van Jong Pen drecht 3, Heren 2 kreeg de eerste neder laag te slikken. Tegen de kampioen van de 2e klasse Smash 2 werd een. 1—2 ne derlaag geleden. Heren 3 en 4 vielen bit ter tegen. Beide teams werden geklopt, resp. met 03 en 12 door Jong Pen drecht 1 en 2. SCHIEDAM, dinsdag De Schiedam mer E. v. d, Ven, die bU het tafelvoetbal speelt onder de naam „Flumlnctise" is kampioen tafelvoetbal van Nederland ge- Mordcn b(j de landelijke wedstrifden die onlangs in Dordrecht zijn gehouden. Daar door heeft de afd. Schiedam van de Ned. Tafelvoetbal Bond voor het eerst In het vijfjarige bestaan een landskampioen. Ook de runner-up in Schiedam, die on der de naam „Titan*' speelt heeft een mooi resultaat bereikt door in de wed strijd voor de stedenprijs, de tweede plaats in te nemen, na Dea Haag, SCHIEDAM, dinsdag Voor de Schie damse Scheidsrechters Vereniging en be langstellende sportliefhebbers heeft het hoofdbestuurslid van de KNVB de heer Dirk Nijs gisteravond in de kantine van HDVS gesproken over zijn grote hobby: Voetbal. Voor de vele aanwezige scheids rechters werd het een nuttige avond. De heer NUs die voorzitter is van de Scbeidsrechterscommissie en zelf ook scheidsrechter is geweest, kon vele goede wenken geven. Hij hekelde de houding van het publiek dat zo dikwijls bij voor baat met kritiek gereed staat zonder soms volledig op de hoogte te zijn van de materie. Nüs stelde dat sport ontspanning dient te zijn. De heer Nijs zei dat de functie van scheidsrechter ook veel eist van de beoefenaar, men dient in conditie te zijn, altijd dicht bij de bal te zijn, de baas op het veld te blijven omdat er bij een goed geleide wedstrijd nooit slecht gevoetbald kan worden. De heer Njjs adviseerde de arbiters hun prestaties ook zelf onder de loupe te nemen en te trachten zo mogelijk verbete ring aan te brengen. Na de pauze heeft de heer Nijs op gestelde vragen antwoord ge. geven. Voorzitter L- Schottlng van do SSV heeft dank gezegd voor de leerzame avond. SCHIEDAM, dinsdag Men neemt thans aan dat de brand bü de Internatio nale Technische Handels Onderneming 1THO is ontstaan door kortslnlting. De schade bedraagt twee miljoen gulden. U kijkt li vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 6 86 11 GEEN FILIALEN Te koop aangeboden Een centrifuge7 8B,— bij de grutter, ƒ87,50 bij de concur- rent, bij ons ƒ85,—, lang- zaamwasser met verwarming ƒ255.—, snel wasser vanaf 90,i 1530% korting, by Showroom Coja, Lange Ha ven 126, Schiedam, teL 6 33 41. ARTIKEL 5 WEGENVERKEERSREGLEMENT Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, dat zij in hun vergadering van 21 mei 1963 besloten krachtens artikel 5, eerste lid, sub c van het Wegen verkeersreglement vast te stellen de volgende 72e wijzi ging van het verkeersbeslult voor de gemeente Schiedam, Enig artikel Met ingang van heden zal de onder hefc hoofd „Wacht- verbod" opgenomen rubriek „Rotterdamsedijk (beneden- dijks) tussen Hogenbanweg en Boerhaavepleïn aan de zuidzijde, nummers 56 en 57" als volgt luiden: „Rotter damsedijk (benedendijks) tussen Hogenbanweg en Boer- haaveplein aan de zuidzijde, behalve de parkeerkommen, nummers 6,56 en 57" (bord model W.VR.). Van dit besluit staat voor ieder belanghebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt aan HK de Koningin gericht, maar ingediend bij de commissaris der koningin in de provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft. Dit besluit is in afschrift verzonden aan de desbetreffende hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat, aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond AJN.WB., de Koninklijke Nederlandse Automobielclub, de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging en aan gedeputeerde staten dezer provincie. Het besluit ligt gedurende genoemde beroepstermijn ter visie ter gemeentesecretarie (stadhuis, afdeling Algemene Zaken). Schiedam, 24 Ti FOUNDATIONS Burgemeester en weihouders voornoemd, de burgemeester; H. SABEL, w.B.ï de secretaris: M. J. BLOK. Beha van Sanfor poplin in het nu zo actuelo long- line model. Verzekert u een slank silhouet. C, D en E cups 10-75 Corset In modieuze opvatting. Gemaakt met die kenmerkende Wa!a-precïsie. Lang genoeg om a vrij te ycelen. Geheim? Soepel elastisch inzetseL ln wit en zalm 1<*.95 j Specïaalhuïs Schiedam: Oranjestraat 17 Vlaardingen: Ged. Biersloat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1