Africhting politiehonden eist dierenliefde en gèduld I KREUGER SCHILDERS IN VERF EN CELLULOID idealisten geven vrijetijd Capriolen van auto op gladde wegdek Matig spel van R.Ph. O. in Zuid Ursus gaat clubgebouw uitbreiden Schoolsport toernooi Ds. Schoiiwink overleden JONDEN IN DE CRIMINOLOGIE VOOR BESTRIJDING MISDAAD PPSC-ZWSH van belang Beperking van parkeren op Rotterdamsedijk SVDPW rekent op kampioenschap SHELL-PRIJS TOEGEKEND Gestolen goed nog niet bij eigenaars Burgerlijke stand Voor de kantonrechter Wie heeft iets verloren Afscheid van leraar A. Berg Van Heus® shirts styled by Konert P lantage-concert L. d. H.-muziek Hopperzuiger bij Gusto te water Verlichting voor Thurlede Bouw viaduct kan doorgaan Rioolgemaal in Holy wordt aanbesteed Rotterdamsedijk voör snelverkeer opengesteld Vernielingen in Volkspark Hoofdambtenaar op financiën benoemd SCHIEDAM SJQHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters PONDERDAG 30 MEI 1963 5 IK het Schiedamse Sterrebos vlakbij het hoofdvela van SVV klinkt iedere dinsdag- en donderdagavond en zaterdagmiddag begeleid door korte afgemeten bevelen fel hondengeblaf. Het blaffen klinkt heftiger en doordringender dan het normale geblaf van een gewone huis-tuin-en-keuken hond. De Vlaardingers en Schiedammers die hier iedere keer, weer of geen weer, met hun viervoeter komen, doen dat dan ook beslist niet om een gezellig stoeipartijtje met'hun hond te houden. SCHIEDAM, donderdag PFSC speelt zaterdag een ingelaste voetbalwedstrijd tegen ZWSH, die van zeer groot belang is, Wanneer PPSC deze wedstrijd wint dan is m de laatste wedstrijd tegen Bolnes één puntje voldoende om de vlag te voorschijn te halen en het kampioenschap te vieren. Dan heeft Schiedam er weer een vierde klasser (zaterdagmiddagvoet- bal) bij. Maar bij een misstap staan met een drie clubs klaar om verder te vech ten. om de titeL De wedstrijd wordt om 2 30 uur in hri Sportpark Boshoek ge speeld. Het veldje In het Sterrebos Is het op-' jddiagsterrein voor politiebonden. Met eindeloos geduld worden de dieren hier afgericht voor de keuring, waarbij ze het officiële certificaat van de Koninklijke Vcderlandse Politiehond Vereniging kun nen verdienen. Voor dat africhten is enorm veel ge duld nodig, maanden, soms jaren. Er zijn weieens stemmen, opgegaan dab deze op leiding beslist niet door dierenvrienden jjaa worden gegeven. De oppervlakkige toeschouwer denkt steeds weer te con stateren dat de dieren geslagen worden, dat zij gebeuld worden. Dosis moed „Dat Is beslist niet waar", zegt de heer g. Th. M. van Houwelinpen, gediplomeerd keurmeester van de KNFV en actief lid vin de Schiedams-Vlaardingse afdeling. „Een hond wordt kopschuw als je hem niet goed behandelt, ze worden bang, ter- vrfll ze als polltle-hond een flinke dosis moed moeten hebben. Talloze malen moet je met de hond oefeningen herhalen, eerst meestal met behulp van een fijn, later moeien ze alles zelfstandig kunnen." Het africhten van blinde-geleidehonden is eenvoudiger dan de opleiding tot poli tic-hond. Een blindegeleidehond immers moeten dingen worden afgeleerd. Ze mo gen bijvoorbeeld niet onder een trapleer doorlopen. Als je een keer zo'n trap voor hun neus hebt laten vallen, zodat ze er van schrikken, doen ze het geen tweede keer. Politiehonden daarentegen moeten in zo'n geval niet bang worden en het wel nog eens doen. Er zijn mensen, die zeggen, dat wij zo tegen de dieren schreeuwen. Maar een bond kan met praten en evenmin een gesprek volgen. Hü luistert naar de klank, „braaf* of „foei" in een andere toonaard, dat verstaan ze. 2e krijgen kor te bevelen, waar ze op moeten reageren. Je moet van een dier houden, anders hoef je niet te beginnen aan deze africhting. Bovendien is het zo, dat wanneer iemand bij ons in de vereniging wordt; betrapt op dierenmishandeling, dan wordt; hij meteen als lid geroyeerd. Je kan het' trouwens gauw genoeg zien aan een hond of hj goed behandeld wordt, ol ze met plezier gehoorzamen of dat ze met hun oren langs de kop kruipend naast hun baas Jopen." Vrije tijd De leden doen dit africhten allemaal in hun vr[je tUd. Eigenlijk zijn het idea listen. Zfj proberen immers mee te hel-, jxn de criminologie tc bestrijden. Door! middel van een afgerichte hond kunnen misdadigers worden gegrepen, dat is in de praktjjk al talloze malen gebleken. Niet voor niets hebben de grote steden' zoals Rotterdam en Den Haag de be schikking over ruim twintig honden. De hond moet aan vele eisen voldoen. SCHIEDAM, donderdag Van de ver nieuwing en verbetering van de Rolter- datnsedyk, welk werk nu de voltooiing nadert, is gebruik gemaakt om een rege ling vast te stellen voor het parkeren linjs de weg. Dit Is gedaan om de win kels aan de djjk te verlossen van de bug-parkeerders. die de parkeer-ruimte blokkeren voor de bezoekers. Op de noordelijke rijweg, dus voor het verkeer komende uit Rotterdam, is van oe afrit benedendijks tot aan de Singel een wachtverbod afgekondigd voor langer ®cn half uur. Voldoende tijd dus om: te laden en te lossen of voor een winkel- maar daarna moet men ook weg. Zon wachtverbod geldt ook voor de zuidelijke rijbaan, dus voor het veerkeer het Koemarktplein naar Rotterdam, maar dan van de oversteekplaats voor "''hems en Ernsting af tot aan de „put" pet de laaggelegen bebouwing. Over de kngte van de „put", waar de dijk maar ™a' ts, geldt een stopverbod. Daar voor- ha echter kan men weer vrij parkeren 111 de aangebrachte kommen. SCHIEDAM, donderdag Met wel veel optimisme houdt Schiedams Populaire voetbalvereniging SVDPW re- met de mogelijkheid kampioen te vorden tijdens de Pinksterdagen. SVDPW maandag de laatste wedstrijd, tegen «adgenoot Wilton Fijenoord in Harga. Ms SVDpw kampioen van 1B wordt zal i avondg vanaf acht uur een receptie worden gehouden in Musis Sacrum. Dat "R'Pioenschap kan echter slechts ver- wewnlijkt worden als de concurrent Na- °o "ooruitgang blijft verliezen. if?**** Gonka, Hoogstraat 29. ateaelyk Museum, dag. 1017 uur, zo. 12 17 uur: Schilderijen van Minoru Agata (Tokio). BIOSCOPEN rMg**e, alleen 2 uur: „De zeven hoofd- zonden". Monopole, 8 uur: De Saboteur. DIVERSEN 8 uur: Schiedamse Kunstkring, N.R.T., Niemand van Ons. aBsb Sacrum, 8 uur: Zwomver. SZC, dansavond. 8 uur: Concert Excelsior m.ro-v. Kleine Stem West en Orpheus, taz. Soc. Belangen, 8 uur: p.v. PTT, con- tactavond. wrtl. Jeugdhuis, 8 uur: Ned. Chr. Vrou* *«nbond, ledenvergadering- Hij moet rustig, zonder riem, naast zijn baas kunnen voortgaan en. op het korte bevel „Halt Politie" ineens actief worden. Hij moet een door zijn baas aangegeven „verdachte" tot stilstand kunnen bren gen, maar mag hem niet bijten als hij geen poging tot ontvluchting doet. Hij mag niet bang zijn voor verdedigings middelen, of het een stok of een pistool is. Hij mag de bevelen, die hij ogenblik kelijk moet gehoorzamen ais zijn baas hem die zegt, niet opvolgen als een „ver dachte" hem die wil laten opvolgen, Hü moet mensen en dingen met zijn neus weten op tc sporen en de vindplaats door blaffen kenbaar maken, zonder weg te gaan. Hij moet geen hindernis zien in hoge schuttingen, brede sloten of diepe greppels. Niet Iedere hond is voor een dergelijke opleiding geschikt. Zij moeten minstens 55 cm hoog zijn, een goed gebit en een flinke vacht hebben en bovenal kernge zond zijn! Vooral herdershonden, dober- mannpinchers, bouviers, airdaler-termrs, rottweilers en boxers zijn bij uitstek ge schikt. Maar een eerste; vereiste is dat de hond moed en scherpte moet hebben. Op 7 september zal de ongeveer 16 actieve leden tellende Schiedams-Vlaar dingse afdeling tien jaar bestaan en dit tweede lustrum zal worden gevierd met een demonstratie, waarop iedere belangstellende zal kunnen zien, dat een hond, zij het met enorme toewij ding, geduld en liefde veel meer kan leren dan mooizitten en pootjes geven. ROTTERDAM, woensdag (ANP). De in 1959 Ingestelde „Koninklijke Shell- prijs" Is door de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen voor 1962 toegekend aan prof. dr. JML Gnxber van het bioche misch laboratorium van de Rijksuniver siteit in Groningen voor zijn onderzoekin. gen over de stofwisseling van nuclelne zuren. De prijs, groot 10.000,is gisteren in Den Haag uitgereikt door ir. L, Schepers, directeur van de N.V. Koninklijke Neder- landsche Petroleum Maatschappij, j De „Koninklijke Shell-prijs" heeft tot doel de bevordering van het wetenschap pelijk onderzoek. Ieder jaar komt een andere tak van de wetenschap m aan merking. (Advertentie IM.) {Van een 1 verslaggevers) E hond belet de „verdachte" te ontvluchten en brengt hem met zi)n tanden tot stilstand. De man, die in het Sterrebos altijd de rol van ver dachte op zich neemt, heeft hiervoor bij de Kon. Ned. Politiehond Ver. een diploma moeten halen. Hv beschermt zijn lichaam legen de scherpe honden- tanden met een leren pak met dubbele fionje-bekledinp. Als verdachte draagt deze helper minstens evenveel tot de opleiding van de houd bij öls dc af richter. SCHIEDAM, donderdag Het gemeen tel tjk clubgebouw bij de sportvelden van Ursas en Demos in sportpark Harga zal worden uitgebreid maar het wordt dan een „seml-gemeejiteHik gebouw". Ursus namelijk wil met eigen krachten een be- stuurslokaal-vergaderlokaal hy het ge meentelijk gebouw plaatsen. Ursus heeft daarvoor een bedrag van tienduizend gul den beschikbaar. Meer hoeft ook niet om dat voor het bouwen legen hogere bedra gen de rijksgbedkeuring vereist wordt. Van gemeentewege heeft Ursus steun en advies gekregen bij het uitwerken van plannen en tekeningen. Ursus wil met dit plaatsen van een lokaal en een bestuurs kamer voorzien in de behoefte aan eigen ruimte bij de twee sportvelden. Uiteraard blijven ook de kantine en de kleedlokalen die in het gemeentelijk gebouw aanwezig zijn in gebruik. Deze laatstle ruimte ech ter deelt Ursus met Demos. Indien Demos echter recht heeft op do beschikking over de gemeentelijke ruim te wordt het in de toekomst voor Ursus toch mogelijk bij de terreinen aanwezig te zijn omdat Ursus dan de beschikking heeft over eigen lokaliteiten. Enkele tien tallen leden van Ursus zullen eigenhan dig aan de bouw van deze lokaliteiten be ginnen. Voor de jeugd van Ursus staan andere activiteiten op het programma. Vrijdag avond om zeven uur vertrekt een tou ringcar met jongeren naar Berlijn om daar te gast te zijn van de voetbalclub die vorig jaar bij Ursus op bezoek is geweest. SCHIEDAM, donderdag De strenge winter heeft het programma voor het jaarlijkse schoolsporttoernooi aardig- in de war gestuurd. Kon het voetballen en handballen niet afgewerkt worden in de Paasvakantie en Koninginnedag, zodat het programma verschoven moest worden naar de Pinkster vakantie, nu is het ook niet mogeljjk gebleken om het school- voetbal-toernooi af te werken, daar we gens herstelwerkzaamheden geen voet balvelden beschikbaar zijn. Daarom zullen zonder dat er finale wedstrijden zijn geweest, de prijzen aar. de bestgeplaatste voetbalteams worden uitgereikt op zaterdag 8 juni om 1 uur --j de Hermes-kantine. Wat het handbal-toernooi betreft, zul len de meisjes van de lageie scholen spe len op vrijdag 7 juni op het UVG-terrein in Harga, terwijl de jongens, die op Ko- nirm'nnlflaa Wf>1 in het Veld 7.1 IQ Hcko- ninginnedag wel in het veld zijn geko men, op 8 juni de finales zullen spelen,: evenals de meisjes van de lagere scholen. Prijsuitreiking na afloop. Het schoolkorfbaltoernool heeft plaats op dinsdag 4 juni op het HBSS-terrein in Harga. Hier kan het vastgestelde pro gramma normaal worden afgewerkt. Er wordt gespeeld ln zeven, afdelingen, met de leerlingen van. het voortgezette onder wijs in de eerste drie afdelingen. Aan vang 9.30 uur, de prijsuitreiking direct na afloop om circa 3.30 uur. SCHIEDAM Geboren: Violetta M.,i j. v. F. W. Hoogwerf en M. W. J. van der: Meijden; Edwin z. v. M. A. B. Elvers en J. van Vuuren; Martina, d. v. W. Punt cn C. S. van Bruggen; Edward T. M-, z. v. ftL de Bruin en P. E. Kelderman; Johan na P. F., d, v. P. van der Burg en E. Kui per; Peter W., z. v. A. Hoogendoorn en. C. van der Gaag. Overleden: W. Louws. 87 jr.; A. T. van Hoek, 54 jr.; M. T. C„ Etman, 78 jr„ wed. van A. J. Kleyzen. SCHIEDAM, donderdag. Geheel on verwacht is gisteren In de leeftijd van 63 j'aar overleden ds. J. B. Schouwinfc, voorganger van de Ned. Protestanten Bond te Schiedam. Hü was op verjaars- bezoek by een bejaard kerklid, toen de dood hem wegrukte. Hoewel de laatste jaren de gezondheid van ds. Schouwlnk te wensen overliet en hij nog kortgeleden ziek Is geweest, Is dit overlijden wei heel onverwacht gekomen. Zaterdag I juni heeft om 9.45 uur de rouwdienst plaats in de N.P-B.-kerk aan de Westvest, waar na de stoffelijk overschot gecremeerd zal worden, In het Brabantse Grave geboren werd de heer Schouwmk aanvankelijk opge leid voor het onderwijs cn is ook als on derwijzer wrfczaam geweest. Hij Stu deerde echter als godsdienst-onderwijzer en werd zo vrijzinnig-hervormd voorgan ger en toegelaten tot de bediening van het ambt in de Ned. Frot Bond. Hoewel hij dus niet academische gevormd was als predikant, werd hij algemeen aan vaard en ook aangesproken als dominee- In 1944 kwam ds, Schouwink uit Delft, waar hij evenens N.P-B.-voorganger was doch daar niet kon blijven wegens zijn verzetswerk, naar Schiedam. In de ne gentien jaar dal hij hier heeft gewerkt heeft deze joviale spontane figuur, die toch ook een geharnasd strijder was vooi de belangen van zijn werk en zijn op vattingen, zich ?n Schiedam een grote vriendenkring weten te veroveren ook buiten de leden van de kerk. Zijn heengaan betekent voor de N.P.B. in Schiedam een zeer groot verlies. ROTTERDAM, woensdag - Zoals reeds gemeld, heeft de politie van het bureau Oost ervan tstraat In de nacht van zater dag op zondag drie Vlaardingers, een 23-jarige dragtinemachinist, een achttien jarige lasser en 'n zeventienjarige bank- werker aangehouden, die betrapt wa ren bij het doorzoeken van onafgesloten anto's in de omgeving van de Essen- burgslngel. Er kwamen reeds enige aangiften van benadeelden binnen, maar men heeft nog niet terecht kunnen brengen: een span- nmgsmeter, een zwart leren, vest, een paar groengrijze handschoenen (boven zijde gehaakt) en wat repen chocolade. Vermoedelijk zijn deze goederen meer stadwaarts, tussen de Nieuwe Binnen weg en de 's Gravendijkwal, uit auto's gestolen. Willen de benadeelden zich in verbinding stellen, met de recherche van hel bureau Oostervantstraat, leL 35888? SCHIEDAM, donderdagTe bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schie dam, dagelyks van 8.00—17.00 uur, be halve op zaterdag en zondag: Sleutels in étui; ring met sleutels; haft- ketting; warte damesportempnnee; rode damesportemonnee met inhoud; bruine :linnen fietstas: regenbroek; regenjas: zij den hoofddoekje; beige jongensregenjas; blauwe nylon damesschoen: een. paar bruine glacé herenhandschoenen; hon dehalsband met penning; zitting van stoeL Te bevragen bij de vinders: Speelwagentje, Oomen, Den Bommelse- straat 50; blauwe autostep, v. d. Noorden, Westvest, Holen; plastic bal, Hagens, Put- tershoeksestraat 59a; rode autostep, Ver biest. Albardastraat 32; een paar rol schaatsen, Gasstraat 14; een paar zwarte dameshandschoenen. Postkantoor, Tuln- laan; een paar zwarte dameshandschoe nen, Bosch, St. Liduinahof 16; een paar lichte stoffen dameshandschoenen, Post- katoor, Mgr. Nolenslaan 416; knophang, v. d- Kooij, Newtonstraat 48a; zijden hals doek. Slavenburg, Troelstralaon 175: vlin ders trik je. Breddels, Groenelaan 7: jon genstrui, Buss, Goeman Borgesiuslaan 52; katoenen japon, Weber, Ph. van Bourgon- diëstraat 24a; blauw-gele sjaal, Stolk, Makkerstraat 4b; sportbroekje, Kogge, Statensingol 58b, Rotterdam, teL 81679; jongensregenjas, Van Katwijk, Laurens Costerstraat 17; lichtblauw babybroekje. Den Hertog, Heenvlietsestraat 34; regen cape, Asmus, Pernissestraat 15b; bruine damesportemonnee met inhoud. De Groot Van Hoogendorplaan 1.75, Vlaardingen; paraplu. Rost, Hovendijk 162b; sporttas met inhoud, v. d. Hof, Rotterdamsedijk 41, Grensflat; damesportefemlle met inhoud. Van Zon, Heinsiusstraa't 50; bruintinnen fietstas met inhoud. Wiegman, 2e Tuin- singel 24; bedelarmbandje, Van Noorden nen, Meidoornlaan 14: damespolshorloge, Pol. Amsterdam. Bur. Gevonden voor- SCHIEDAM, donderdag. - Draagt men de verantwoordelijkheid voor de caprio len van zijn autootje als het voertuig op de gladde besneeuwde weg plots de eigen gang wil gaan? Waaraemend-kantonrech. ter Br, H. Vlesch te Schiedam meent van wel, omdat men de mate van voorzichtig- held van rijden dient aan te passen aan de moeilijke omstandigheden. De 25-jarlge Schiedammer L. B. heeft het omstandig verteld. Hij kwam op 15 januari met zijn Kom- mor uit de Hobbemastraat. Daar wordt niet veel gereden. De weg was dus extra glad. Hij reed slechts vijftien kilometer Per uur. Hij moest eerst het straatje uit om te kijken of er verkeer op de Vlaar- dingerdijk zou zijn. Toen hij dat gedaan had, begon de auto eigener beweging to glijden naar de andere kant van de weg Wel probeerde B. te remmen, maar dat versnelde het wegglijden. Zo botste hij tegen de zijkant van een passerende HET. autobus, De chauffeur van deze bus dacht dat B. de bocht te ruim had genomen Dat ontkende B, Hij wilde toegeven, dat hij geen voorrang zou hebben verleend, maar dat diende aan het glijden geweten te worden. De kantonrechter zag toch een vorm van onhandigheid; men dient niet zo te glijden dat men op het verkeerde gedeelte van de weg komt Hij maakte er twaalf gulden boete van; er was twin tig gulden, geëist Twee wielrijders zijn op 19 maart op de hoek van de Nieuw Mathenesserstraat met elkaar in botsing gekomen. Ze kre gen daarna nog onenigheid ook. Woens dag stonden 2e beiden voor de kanton rechter te Schiedam. De dertigjarige heer H, C. J. W. erkende, dat hij geen voor rang zou hebben verleend. Dat leverde hem tien. gulden boete op. Zijn tegenpartij erkende echter niet. dat zijn remmen on deugdelijk zouden zijn. Die waren bij de botsing onklaar geraakt De officier las voor, dat hoofdagent B, een man met veel ervan ng had geconstateerd dat de remmen al lang niet best zouden zijn. De kantonrechter mr. K. Vlesch zei evenwel: „Omdat er in het verbaal staat: „moet worden aangenomen dnt de remmen al eerder niet werkten", acht ik het feit niet overtuigend bewezen." Dat werd dus vrij spraak voor M. van D. Neeltje Johanna Hendriks "V.-de R. had haar vader meegebracht. Zij was verdach te, maar vader moest de boete betalen. Dat komt omdat de hond van vader op 13 januari los liep in Schiedam. Neeltje had het dier uitgelaten, ze vond het te koud buiten en daarom had zij de hals band met riem lekker in de hand gehou den in het warme huis. De hond kreeg de aandacht van een politieman. Dat mag niet, besliste de kantonrechter. Men dient rekening te houden met de politiever ordening en de hondsdolheid, ook al is het koud. Officier mr. II. Franken sprak van opzet en tien gulden boete. Kanton rechter mr. H. Vlesch liet heel mild ho ren. dat het gerecht Neeltje voor vijf gul. den boete zal aanspreken. Van Heusen shirts: (jetbsbrtgeerd en perfect van coupe. Het extra vleugje mode dat nodig is om deze shirts te maken tot hél overhemd voor da Nederlandse man van standing Wordt gegarandeerd door de toevoeging: styled bij Konart. Een Italiaanse zonnestraal in de dessins: het perfecte vmtvan de huizen legen bet diepe blauw var» de Middellandse Zee. Van Heusen shirts styled by Konert werden ln Neder land vervaardigd en zijn •verkrijgbaar bij Fa. H. Kreuger. Broerveit e b, Schiedam De Herenmodezaak van Schiedam SCHIEDAM, donderdag. Het mu ziekkorps van hot Leger des Heils zal o.l.v. kapelmeester van Culik op Pink sterzondag 2 juni in de Plantage een con cert geven, aanvang 3.30 uur. Het pro gramma luidt: Mars, Zweedse festival, G. Blomberg: Meditatie, Het licht der wereld, D. Goffin; Trombone solo van J. L- Hitman, Tel uw zegeningen; Toondicht, Waar de plicht roept, A. H. Jakewaij; Selectie. De vreem. deling van Galilea, E. Leidzen; Mannen koor, Als U komt; Selectie, Kanalen van zegen, KL Rawlins; Selectie, Souvenir van oude Leger Liederen, A. H. Jakewaij; Me ditatie, De overwinning der liefde, E. Ball; Mars, Naar hoger sfeer, N. Bearcroft. SCHIEDAM, donderdag De populaire leraar in de Franse taal en letterkunde aan. de R.-HBS te Schiedam zal aan het einde van deze cursus afscheid nemen. Reeds vorig jaar september heeft de heer Berg, een van de laatste „voor-oorlogse" leraren aan de school, de pensioengerech tigde leeftijd bereikt Daar hy nog een belangrijk aantal uren. aan zijn vertrouw de school verbonden bleef, is het officiële afscheid toen uitgesteld. Een aantal oud-leerlingen (van uiteen lopende leeftijd hebben een comité ge vormd, dat de heer Berg op zaterdagmid dag 6 juli in Musis Sacrum een afscheids receptie wil aanbieden. Uiteraard tevens een tastbaar geschenk. Belangstellende werpen: zonnebril. Brand. Van Marum- oud-leerlingen kunnen zich in verbin- straat 22a; huissleutel, v. d. Burg, Abben- ding stellen met de heer A. van Buysen, broeksestraat 12a; road-bruine vulpen, j Statensingel 167A te Rotterdam, lel, 42333; Slavenburg, Troelstralaan 175. 'zijn gironummer is 644655. SCHIEDAM, donderdag »y de werf Gusto N.V. te Schiedam zal vrydag 31 mei om 12 uur de sleephopperzuiger „WD. Seaway" tewaler worden gelaten, die voor rekening van de Westminster Dredging Co Ltd te Londen, partner van de Bos Kalis Groep daar door de IJI.C. Holland is gebouwd. Mevr. J. Volkers- van Drlel zal de doopplechtigheid ver richten. De „WD. Seaway" is een. bijzonder grote sleephopperzuiger met de hoefd- ataetingon van. 101,4 meter bij 18 m bij 8 meter; een inhoud van 4000 m3 (of 7.5-0 ton) en een totaal geïnstalleerd ma chinevermogen van 9.720 pk. SCHIEDAM, donderdag Er bestaat jn goede kans dat het Sportpark Thur lede aan het eind van deze zomer ver licht zat kunnen worden. De daar spe lende verenigingen hebben or met smart op gewacht. Doordat begonnen, is met de aanleg van de tunnels onder de Rijks weg 20 en de spoorbaan, is het mogelijk nu een elektriciteitskabel naar Thurlede door te trekken. De sportvereniging Excelsior heeft dan ook besloten nog deze zomer de elek trische installatie in het clubgebouw te monteren, opdat direct ingeschakeld kan worden, wanneer de G.T.B. dc kabels heeft gelegd. VLAARDINGEN, donderdag. Dezer dagen is ryksgoedkeuring verleend voor het uitvoeren van de tweede bouwfase van het viaductproject door de binnen stad (Liesveld), waarin opgenomen drie winkels en een restaurant met terras. VLAARDINGEN, donderdag Op 12 juk 1963 vindt de openbare aanbesteding plaats van het bouwen van een rioolge maal, op een terrein gelegen aan de west zijde van het verlengde van de Burg. Ver- kadesingel te Vlaardingen, nabij de toe komstige aansluiting van deze weg met rijksweg nr. 20. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag Een staalkaart van styien van kunstenaars met pensee] en filmcamera heeft zich gisteravond voor de ogen van de Vrienden van het StedelUk Museum ontrold. Behalve de veelbesproken film van Jan Vrijman over Karei Appel konden door tnede-i werking van de Franse ambassade ook twee films over Pablo Picasso en Ber nard Buffet worden gedraaid. De be langstelling voor dit programma was dermate groot, dat er in de museum aula stoelen bjjgezet moesten worden. Evenals zijn landgenoot Goya heeft ook Pablo Picasso enkele doeken gewijd aan de zinloosheid van de oorlog. De bekendste daarvan is wel geworden de enorme wandschildering, die hij voor de wereldtentoonstelling van '37 in Pa rijs maakte, en de vernietiging en de wanhoop van de Spaanse stad Guerni ca. Aan de hand van dia's van voor studies van deze schildering gaf de di recteur van het museum, de heer Joh. Paalman de wordingslijnen van 't doek, dat bekend Is geworden als „Guernica" weer. Dit diende tevens als inleiding op de voortreffelijke wit-zwart film van de Franse regisseur Alain Res- nais, die van de statische beelden van schetsen, details, voorstudies en later op de „Guemica" geïnspireerde door Picasso gemaakte beeldhouwwerken 'n vloeiend geheel maakte, dat de gruwe lijkheid van het onderwerp bijna tast baar maakt. Niet zozeer het werk als -wel de werk wijze van de schilder werd in de twee kleurenfilms over Bernard Buffet en Karei Appel belicht. Bernard Buffet, eertijds een zeer populaire schilder in Frankrijk, is vooral bekend geworden door zijn stillevens en verlaten stads gezichten. Hij vult met gemengde verf< de vooraf geschetste contouren van het onderwerp in grove penseelstreken op. Heel anders springt de Nederlandse schilder Karei Appel met zijn materie om. Hij strijdt iïiet zijn verf in pure Meuren, zoals hij zelf zegt, als een bar baar in dezó barbaarse wereld. De actie en de schildersdrang werden door Jan Vrijman indringend weergegeven. Speciaal ter gelegenheid van deze avond was er in de bovenzaal een expositie ingericht van werken van de groep SA-, ERA, waarin Karei Appel ook verte genwoordigd was. "Werken van deze schilder uit eigen bezit en door het Stedelijk Museum te Amsterdam be schikbaar gestelde werken, die hier ten toongesteld werden, waren ook in bet filmbeeld opgenomen. heeft het gisteravond niet kunnen op brengen, zich voor het verhoudingsgewijs kleine publiek in de Groote Schouwburg (Zuid) bovenmatig in tc spannen. Hef speelde ditmaal onder ïeldinp nan Andre Pressorde dirigent van het Nationaal Ballet, die onlangs ook in Essen met voor een deel hetzelfde programma ds scepter heeft gezwaaid en met wiens ca paciteiten men nu dus ook hier kon ken nis maken. Presser had enkele dingen tegen. Behal ve de niet meer zo grote bereidwilligheid van de spelers aan het einde van het sei zoen waren dat de akoestiek en het pro gramma. Wat het eerste betreft: de lelij- ce, voor concerten, weinig meer gebruikte zaal klonk iets beter nu er weinig men- war en, maar „droog" blijft de akoes tiek tóch. Voor dè programmasamens ling moet belaas de jonge dirigent zelf verantwoordelijk worden gesteld en dat ■as per se een punt in sdjn nadeel. Presser beeft zich, met Tschaikowsky' strijkersserenade enigszins, metLalo'sNa- mouna-suite geheel, gehouden aan het balletrepertoire, vermoedelijk omdat dit nu eenmaal gestudeerd was en de diri gent er zich mee vertrouwd voelt Lalo's lege, oppervlakkige balletmuziek is echter als autonoom orkestwerk niet te genieten en veel meer dan een goed vakmanschap en een gezonde muzikaliteit heeft Presser er dan ook niet in kunnen demonstreren. Het orkest, pijnlijk onnauwkeurig vaak in strijkersintonaties en in ritmische exactheid by het slagwerk, had voorts George van Renesae te begeleiden bij diens vertolking van Schumanns piano concert. Van Renesse's toucher is terecht befaamd door de grote gevoelsintensiteit en ook qua vorm en tempokeuze viel er in zijn spel veel moois waar te nemen. Een lichte rubato-ovedrijving kwam even eens voor doch in het algemeen kunnen wij ons zeker aansluiten bij het bewonde rende applaus, dat de toehoorders de so list schonken. ELLY SALOMé. SCHIEDAM, donderdag 3n de afge lopen nacht om één uur is de Rotterdam sedijk voor snelverkeer opengesteld. In de richting Schiedam-Rotterdam. Dit geld voorlopig alleen voor de rijbaan, het rij wielpad is nog niet gereed. De fietsers naar Rotterdam zullen dus nog even een andere weg moeten volgen. SCHIEDAM, donderdag In 't Volks park zyn gisteren vernielingen aan bomen en struiken aangericht. Vier boompjes en zeven struiken werden omgehakt en ze ventien boompjes werden met een bijl bewerkt. De parkwachter heeft van een jongen de bijl afgenomen. Deze jongen deelde mee dat nog zeven jeugdige van dalen bij de vemielpartij waren betrok ken. De politie stelt een onderzoek in. VLAARDINGEN, donderdag. Met in gang van 1 augustus 1963 zal de heer 3VL H, A. Meinen in dienst treden als waarne mend chef op dg afdeling financiën ter secretarie in de rang van referendaris. Er waren voor deze vacature vele sol licitanten. HaringvaBgstberichten VLAARDINGEN, donderdag De ha- ringvangstberiebten van hedenmorgen luidden: VL 70-thuisvarend, VL 78-50 k.. VL 79-17 uit de halve vleet, VL 85-geen vangst, VL 89-60 k uit de halve vleet, VL 114-50 k uit de halve vleet, VL 199-75 k, uit de halve vleet De marktprijs: maat jesharing klein 143-—/ 162, maatjesha ring groot 70f 12. LANGE BAVEN 95 Schiedam, tel 6 86 H GEEN FILIALEN U vergelijkt U koopt bij Voor het Zomerseizoen japonnen, deux-pièces, meerdelige pakjes, blouses en rokken. Ook voor speciale maten Mevr. W. v. BURG IANGE KEKKSTR. 19 Schiedam Tel. 66135 Te koop aangeboden Eerst bij Coja kijken. machines vanaf ƒ90.15 tot 30% korting. Ook merkma- chines. Showroom Coja^ Lange Haven 126, -telefoon 6 334L Fotografie RoIIUms vergeten? De auto maat staat voor a klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1